T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
6 Haziran 2014
CUMA
Sayı : 29022
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Ticarî iletişim, yayın hizmeti ilkeleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Adalet, hakkaniyet ve dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.
b) Cinsiyet, ırk, renk veya etnik köken, tabiiyet, din, felsefî inanç veya siyasî düşünce,
engellilik, yaş ve herhangi bir ayrımcılığı içermemeli veya teşvik etmemelidir.
c) Yanıltıcı olmamalı ve tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarına zarar
vermemelidir. Ticari iletişimi yapılan bir ürün, hizmet veya imajın özellikleri hakkında aldatıcı
düzeye ulaşan eksik bilgi ve abartılı ifade ve görüntülere yer verilemez.
ç) Gıda takviyesi, bitkisel ürünler, çeşitli cihazlar ve bunlar dışındaki herhangi bir ürünün sağlık beyanı ile ilaç gibi algılanmasına sebebiyet verilemez.
d) Çocukları hiçbir şekilde istismar etmemelidir. Çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar vermemeli, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları
bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemeli; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna
etmeye doğrudan teşvik etmemeli; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere
duyduğu güveni istismar etmemeli veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemelidir. Çocukların sahip oldukları deneyim göz önünde bulundurularak bu kapsamdaki
yaş gruplarında gerçek dışı beklentilere neden olunmamalıdır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 160. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
e) Kadınların istismarına yönelik olmamalıdır. Tanıtımı yapılan ürün, hizmet veya imajda, kadın bedeni cinsel bir meta olarak kullanılmamalıdır.
f) Sağlık, çevre ve güvenliğe zarar verecek davranışa teşvik etmemelidir.
g) Ticari iletişimde yer alan kişi, meslek ve unvanı ile tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edecek biçimde hareket edemez.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Sayısı
Tarihi
2/11/2011
28103
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/4/2014
28961
—— • ——
TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SCA BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN
ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (SGM: 2011/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM: 2014/16)
MADDE 1 – 16/11/2011 tarihli ve 28114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/20)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2336 kimlik kayıt numarası tahsis
edilmiş olan SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (Mansuroğlu
Mahallesi 284/1 Sokak No: 1 Daire: 205 Bayraklı/İZMİR), 30/12/2006 tarihli ve 26392 dördüncü
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat
ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) yer alan;
a) Ürün Doğrulama Modülü (EK V),
b) Tipe Uygunluk Modülü (EK VI),
c) Birim Doğrulama Modülü (EK IX),
ç) İç Üretim Kontrolü Modülü Dosya Kabulü ile ilgili Muhtemel Patlayıcı Ortamda
Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğin (94/9/AT) 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin son paragrafı (Orijinal metin; Art.8.1(b)
(ii)), kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TOPRAK ÜRÜNLERİ SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN
OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM: 2014/17)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; toprak ürünleri sanayi ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturmak, sektörü yakından
takip ederek sorunlarına ilişkin çözüm yolları sunmak üzere teknik komite oluşturmak ve bu
komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, toprak ürünleri sanayi kapsamında yer alan sektörlerle ilgili
yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek
sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör
temsilcilerinden oluşan Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin (TOPRAK-TEK) görevleri
ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,
a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanuna,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
c) TOPRAK-TEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
TOPRAK-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve
Esasları ve Görevleri
TOPRAK-TEK’in oluşumu
MADDE 5 – (1) TOPRAK-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden
oluşur:
a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye.
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
ç) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir
üye.
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye.
e) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye.
f) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.
g) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir üye.
ğ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.
h) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye.
ı) Türkiye Seramik Federasyonunu temsilen bir üye.
i) Seramik Araştırma Merkezini temsilen bir üye.
j) Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunu temsilen bir üye.
k) Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğini temsilen bir üye.
l) Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliğini temsilen bir üye.
m) Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
n) Türkiye Hazır Beton Birliğini temsilen bir üye.
o) Bims Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
ö) Türkiye Mermer ve Doğaltaş ve Makinacıları Üreticileri Birliğini temsilen bir üye.
p) İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
r) Cam sanayini temsilen her dönem Bakanlık tarafından belirlenecek bir üye.
(2) Komite üyeleri, Bakanlığın talebi üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.
(3) Komite üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi
Bakanlığa bildirilir. Görev süresi sonunda, Bakanlığa TOPRAK-TEK üyesine ilişkin değişiklik
bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam
edeceği kabul edilir.
(4) Üyelerin, TOPRAK-TEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya
üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve Bakanlık tarafından yeni üye bilgisi talep edilir.
TOPRAK-TEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 6 – (1) TOPRAK-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) TOPRAK-TEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye
tam sayısının en az 1/2’si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
b) Komitenin Başkanlığını Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Bakanlık
temsilcisi yürütür.
c) Komitenin sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
ç) Toplantılar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihlerde oluşturulan gündem çerçevesinde gerçekleştirilir.
d) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. TOPRAK-TEK üyeleri, bir
sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına
veya yazılı olarak sekreterya hizmetini veren Genel Müdürlüğe iletir.
e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği komite sekreteryası tarafından, toplantıyı müteakiben üyelere gönderilir.
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
f) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası
TOPRAK-TEK üyelerince imzalanır, ancak acil hallerde karar defteri toplantı sonrası imzalanabilir.
g) Komitece gerek görüldüğü durumlarda, ilgili kurum, kuruluşlar ve ilgili sektör temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir.
ğ) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir.
Komite bu çalışma gruplarına ilgili sektör ve kurum temsilcilerinin katılımını sağlar.
TOPRAK-TEK’in görevleri
MADDE 7 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Toprak ürünleri sanayi ile ilgili üretim, ithalat veya ihracat yapan sektörlerin, mevcut
durumunu tespit etmek.
b) AB müktesebatına uyum sürecinde toprak ürünleri sanayinin çalışmalarını koordine
ederek yönlendirmek ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan uygulamalar kapsamında,
sektörden bilgi akışını sağlamak.
c) Toprak ürünleri sanayi ile ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm
konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak.
ç) Avrupa Birliği Komisyonu ile uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen toprak ürünleri sanayi sektörlerini ilgilendiren toplantılara katılım sağlamak
için ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek, Bakanlığa öneride bulunmak.
d) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek.
e) Toprak ürünleri sanayi ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin
karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek ve tespit edilen
bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak.
f) Toprak ürünleri sanayine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve
önerilerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
TOPRAK-TEK’in kararlarının değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, alınan kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 14/3/2008 tarihli ve 26816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak
Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No:
SGM/2008-3) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
6 Haziran 2014
CUMA
Sayı : 29022
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
Esas No : 2013/1451
Suç
: Ticareti usulüne aykırı terk etmek.
Suç T. : 18/06/2011
Sanık
: Tahsin TEKİN: (Süleyman, Medire oğlu 1965 doğumlu) Elmalı Mah. 25.
Sokak E. Uluhan İşhanı 9/6 Merkez/Antalya adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 5. İcra Ceza Mahkemesinden verilen
07/02/2012 gün ve 2011/1059 E. 2012/140 K. sayılı hükmün müşteki vekili tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
Bozma isteyen 07/01/2013 gün ve İcra Bölümü/2012/149887 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş
sayılacağı ilan olunur.
4791
—— •• ——

3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Hasdal/İSTANBUL
Esas No : 2013/744
Karar No : 2013/731
Görevi Kötüye Kullanmak suçundan sanık; Mahmut Kamil ve Necla oğlu 1991 d.lu,
Şanlıurfa, Merkez, Kendirci Nfs. Ky.lı, Mesut Nurullah İZGÖRDÜ hakkında 3. Kor. K.lığı
Askeri Mahkemesinin 11.12.2013 gün ve 2013/744-731 E/K sayılı kararıyla;
Sanıklar Vet. Onb. Emrullah Özdemir, P. Er Ömür COŞKUN, P. Er Ömer KAVAN ve P.
Er Mesut Nurullah İZGÖRDÜ hakkında, 26.12.2012 tarihinde Görevi Kötüye Kullanmak suçunu
işlediklerinden bahisle eylemlerine uyan AsCK.'nın 144'üncü maddesi delaletiyle 5237 Sayılı
TCK.'nın 257/1'inci maddesi uyarınca cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmış ise de
müsnet suçun unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından CMK'nın 223/2-b maddesi uyarınca
sanıkların BERAATLERİNE;
Talebe uygun; 353 Sayılı Yasanın 196, 197, 205, 209, 212' nci maddeleri ile CMK.'nın
263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı
okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta
içerisinde asker veya sivil adli makamlara veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik
komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi
müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyizi mümkün
olmak üzere SANIKLARIN YOKLUKLARINDA,
Karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de
tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4780
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 92
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Hasdal/İSTANBUL
Esas No : 2013/524
Karar No : 2013/469
Emre İtaatsizlikte Israr suçundan sanık; Nurdoğan ve Elfeç oğlu, 1983 Doğ.lu Balıkesir,
Manyas, Maltepe Nfs.Kyt.lı, Yaşar AKTUĞ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin
05.08.2013 gün ve 2013/524:469 E/K sayılı kararıyla;
Hükümlü Yaşar AKTUĞ hakkında Mahkememizce verilip kesinleşmiş 07.07.2011 gün ve
2011/575-324 E.K. sayılı mahkumiyet hükmünün;
Sanık Mu.Üçvş.Yaşar AKTUĞ'un, 03.01.2011 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu
işlediği sübuta erdiğinden, eylemine uyan As.CK.nun 87/1’nci maddesinin birinci cümlesi
uyarınca takdiren asgari hadden BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden cezasından
T.C.K.nun 62 nci maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılması sonucu sanığın YİRMİBEŞ
GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın sicil kaydının bulunmadığı, ancak daha önceden kasten askeri suç işlemiş olduğu
mahkememizdeki daha önceden firar suçundan ceza aldığı ve Vak' a kanaat raporuna göre
disiplinsiz bir kişi olduğu dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde
kanaat
oluşmadığından
CMK.'nın
231'inci
maddesinde
düzenlenen
HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI veya TCK' nın 51'inci maddesinde düzenlenen
ERTELEME hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA;
Sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle sanık hakkında
hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 Sayılı TCK.nun 50/1-A ve 52'nci maddeleri
uyarınca beher gün karşılığı takdiren 20-TL'den hesap edilerek neticeten 500-TL (BEŞ TÜRK
LİRASI) ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Şeklinde UYARLANMASINA; İNFAZIN İŞBU UYARLAMA KARARINA GÖRE
YAPILMASINA;
353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve 212'nci maddeleri uyarınca hükmün sanığa
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde hükmü
veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyan ile asker kişiler
yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri kurum amirine bir beyanda bulunmak
suretiyle, tutuklu bulunanlar yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu
ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek veya
Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatta bulunması suretiyle dosyanın temyizen
incelenmek üzere Askeri Yargıtay'a gönderileceğine aksi takdirde kesinleşeceğine temyiz yolu
açık olmak üzere oybirliğiyle SANIĞIN YOKLUĞUNDA, karar verilmiş olup;
Sanık
tüm aramalara
rağmen
adresinde bulunamadığı
gibi
adresi de
olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur.
4071
tespit
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
PLASTİK EKMEK TAŞIMA KASASI ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.500 adet Plastik Ekmek Taşıma Kasası
alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Plastik Ekmek Taşıma Kasası Numunesi ve Şartname bedelsiz olarak fabrikamız
Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 16.06.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66
Faks : 397 33 71 - 74
4801/1-1
—————
FABRİKA İLAÇLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
1 - Fabrikamızın ve şubelerinin 1 yıllık ilaçlanması işi, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünden temin
edilebilir.
3 - Teklifler en geç 16.06.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66
Faks : 397 33 71 - 74
4802/1-1
—————
EKMEK SATIŞ BÜFELERİNİN SİGORTALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Ankara’nın muhtelif yerlerinde bulunan 420
(Dörtyüzyirmi) adet Ekmek satış büfesinin sigortalanması işi, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünden temin
edilebilir.
3 - Teklifler en geç 16.06.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66
Faks : 397 33 71 - 74
4803/1-1
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
1 ADET CNC MAKİNE TEÇHİZAT VE EKİPMANLARI (CNC DİK İŞLEME MERKEZİ
ELEMANLARI, CNC TORNA TEZGÂHI ELEMANLARI, HİDROLİK ŞERİT TESTERE,
SÜTUNLU MATKAP TEZGÂHI, KALIPÇI FREZE TEZGAHI, YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK
ÖLÇÜM CİHAZI, ZIMPARA TAŞ MOTORU) SATIN ALINACAKTIR
Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
1 adet CNC Makine Teçhizat ve Ekipmanları (CNC Dik İşleme Merkezi Elemanları, CNC
Torna Tezgâhı Elemanları, Hidrolik Şerit Testere, Sütunlu Matkap Tezgâhı, Kalıpçı Freze
Tezgahı, Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı, Zımpara Taş Motoru) alımı, 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20/a maddesine göre Pazarlık İhale Usulüyle ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014/61377
1 - İdarenin
a) Adresi
: Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü Merkez/AKSARAY
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 382 288 20 64 Fax: 0 382 288 21 16
c) Elektronik posta adresi
: ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: www.aksaray.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 adet CNC Makine Teçhizat ve Ekipmanları
(CNC Dik İşleme Merkezi Elemanları, CNC
Torna Tezgâhı Elemanları, Hidrolik Şerit Testere,
Sütunlu Matkap Tezgâhı, Kalıpçı Freze Tezgâhı,
Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı, Zımpara Taş
Motoru)
b) Teslim yeri
: ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü Merkez/AKSARAY
c) Teslim tarihi
: İşe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen)
takvim günüdür.
3 - Yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: ASÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Salonu
AKSARAY
b) Tarihi ve saati
: 17/06/2014 Salı günü Saat: 14.30
4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı
kanunun 3. Maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile Teknik Şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman;
4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog ve Teknik şartnameye uygunluğu
içeren belgeler verilecektir.
4.4.2.2. Teklif veren firmalar, Sistemin bütün parçaları ile birlikte en az 2 yıl garantili
olduğuna dair belgeyi ve garanti süresinin bitiminden itibaren de en az 10 yıl ücreti mukabilinde
yedek parça temini ve servis hizmeti vereceklerine dair belgeyi sunacaklardır.
4.4.2.3. Teknik şartnameye madde madde uygunluk açıklaması verilecektir.
Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
5 - Bu ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli Türk lirası) karşılığı
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Merkez/AKSARAY
adresinden satın alınabilir.
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması
zorunludur.
7 - İhale başvurusu zarfı 17/06/2014 Salı günü Saat: 14.30 kadar Aksaray Üniversitesi
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Merkez/AKSARAY adresine elden
teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60
(altmış) takvim günüdür.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
4738/1-1
—— • ——
ÖN YETERLİK İLANI
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:
1 Kalem Mamul Mal Alımı- Diğer Makine Teçhizat Alımları (Sahne Sistemleri-Mekanik,
Elektronik, Akustik) 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 19. maddesine
göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014/62290
1 - İdarenin
a) Adresi
: Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K.
27310 Şehitkamil/Gaziantep, TÜRKİYE
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 342 360 11 85 Fax: 0 342 360 17 01
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının
görülebileceği Internet adresi (varsa) : bap.gantep.edu.tr
2 - Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Kalem Mamul Mal Alımı- Diğer Makine
Teçhizat Alımları (Sahne Sistemleri-Mekanik,
Elektronik, Akustik)
b) Teslim [yeri/yerleri]
: Gaziantep Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/
Gaziantep, TÜRKİYE
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: İşe başlama tarihinden itibaren 240 (İkiyüzkırk)
Takvim Günüdür.
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 18.06.2014 Çarşamba günü –Saat: 10.00
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek
odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf
ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) Şartnamenin 7.4 ve 7.5’inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı
Kanunun 3. maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerin dayanılarak hazırlanan
01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,
g) Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı
ayrı sunulması zorunludur.
4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya
davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.3.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form-KİK026.1/M)
Sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara
yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini
sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin
ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya
bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik
edilebilir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
4.3.3. İsteklinin;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturalar.
İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal
satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu
örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı suretleri sunulur.
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden mal
satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif
edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,
4.3.4. İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri,
4.3.5. İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü
altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.4.1. Adayın kendi adına düzenlenmiş “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış sonrası Hizmet
Yeterlik Belgesi.” (Belge yoksa ilgili kurumdan belgenin olmadığına dair yazı).
4.4.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile Teknik
Şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;
4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog ve Teknik şartnameye uygunluğu
içeren belgeler verilecektir.
4.4.2.2. Teknik şartnameye madde madde uygunluk açıklaması verilecektir.
4.4.2.3. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde mal ve hizmet alımları için son beş
yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya
%50 si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili
deneyimini gösteren belgeler,
Yukarıda sayılan belgeler Ön yeterlik dosyasında sunulacaktır.
4.5. Yeterliliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir.
5 - Bu ihale yerli isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir. Ön
yeterlik dokümanı 50,00-TL (Elli Türk lirası) ve ihale dokümanı 50,00-TL (Elli Türk lirası)
karşılığı Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı
P.K. 27310 Şehitkamil/ Gaziantep, TÜRKİYE adresinden satın alınabilir.1
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları2 zorunludur.
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 18.06.2014 Çarşamba saat 10.00’a
kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı
P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep, TÜRKİYE adresine elden teslim edilebilecektir. İadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmeyecektir.
8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
4874/1-1
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
164 ADET HASTABAŞI MONİTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Farabi Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı 164 adet hastabaşı monitörü, Ofisimiz tip ticari
şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği İhtiyacı 164 Adet Hastabaşı
Monitörü Alımı (İhale Evrak Bedelleri)
SIRA
MALZEMENİN
ÖLÇÜ
KISIM
MİKTAR
İHALE EVRAK BEDELİ
NO
ADI
BİRİMİ
Hastabaşı Monitörü
1
Adet
17
Bu gruba toplu olarak teklif
(19 inç)
verilecek olup bu grup için
1.
Hastabaşı Monitörü
Adet
48
2
kısmi teklif kabul
KISIM
(15 inç)
edilmeyecektir. İhale evrak
Hastabaşı Monitörü
Adet
7
bedeli 130.-TL’dir.
3
(Merkezi)
Hastabaşı Monitörü
Bu gruba toplu olarak teklif
4
Adet
85
(12 inç)
verilecek olup bu grup için
2.
kısmi teklif kabul
KISIM
Hastabaşı Monitörü
edilmeyecektir. İhale evrak
5
Adet
7
(Merkezi)
bedeli 130.-TL’dir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 25/06/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
4821/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.378,00 TL ile en çok 107.669,00 TL arasında değişen;
11/06/2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 138,00 TL, en çok
10.767,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 37 adet binek otomobil, kapalı kasa
kamyonet, minibüs, tır çekicisi, m.siklet, araç hurdası vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah.
905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 12.06.2014 tarihinde saat 09.30'da
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53)
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
4833/1-1
—— • ——
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE
GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 3.097,50 TL ile en çok 22.125,00 TL arasında değişen;
12/06/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 309,75 TL, en
çok 2.212,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Minibüs, Kamyonet, Yarı Römork
vb. cinsi 26 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii
Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 13/06/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66)
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
4832/1-1
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 45,24 TL. ile en çok 1.454.697,05 TL. arasında değişen;
11/06/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00.- TL., en
çok 100.000,00.- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli
ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif
oto parçası, kimyevi madde, madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, av fişeği v.s 39 grup eşya;
açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi GebzeKOCAELİ adresindeki ihale salonunda 12/06/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır.
Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr
ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan
ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı
Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
4822/1-1
—— • ——
KATENER HATTININ REVİZYONUN YAPILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/61261
1 - İdarenin :
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-4108 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: Çetinkaya-Divriği arasında bulunan anahat,
sayding, ve istasyon yolları dahil 85 Km.’lik Katener hattının revizyonun yapılması için hizmet
satın alınması işi.
3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon
Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 01/07/2014 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu
oda)
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL.
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12
nolu oda) temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
4760/1-1
—— • ——
TEŞEKKÜLÜMÜZÜN 24 KİŞİ İLE HOSTES GRUP ŞEFİ (1), HOSTES GRUP ŞEF
YARDIMCISI (2), BAŞHOSTES (3), HOSTES (12) VE TAŞIYICI (6) ÜNVANLI
HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR
TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Başkanlığından:
İhale Kayıt No
: 2014/62686
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : TEL: 0312 309 05 15/4199 -FAX:0312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Teşekkülümüz, Eskişehir-İstanbul hattında Yüksek
Hızlı Trenlerde görev yapacak olan 24 kişi ile Hostes Grup Şefi (l), Hostes Grup Şef Yardımcısı
(2), Başhostes (3), Hostes (12) ve Taşıyıcı (6) unvanlı personelin, 01.08.2014- 31.12.2014
tarihleri arasında 5 (beş) ay süreyle yaptırılması hizmet alımı.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım ihale Komisyonu
Başkanlığına 01/07/2014 günü saat 14:30'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokumanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel
Sipariş Şubesi Müdürlüğü bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez veznesinden
KDV Dahil 100,-TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
4798/1-1
—— • ——
ZEYİLNAMEDİR
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
05 Haziran 2014 tarih ve 29021 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Birimimiz tarafından
12.06.2014 tarihinde yapılacak olan 2014/62860 nolu “Rf Sputter İnce Film Sistemi”ne ait ihale
ilanında yer alan;
3-b) Tarih ve saati: 12/06/2013
madde ve bendleri aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
3-b) Tarih ve saati: 12/06/2014
4880/1-1
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
3 ADET TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL (36 AY) SÜREYLE HİZMET ALIMI YOLUYLA
İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:
3 adet 154 kV. Trafo Merkezlerinin 1 Grup halinde, (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi
ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası
: 2014/60276
1 - Teşekkülün
: TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup
Müdürlüğü/BATMAN
a) Adresi
: Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 BATMAN
b) Telefon ve faks numarası
: 488 2150408- 488 2150412
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TMİ/15.16-2 Grubunda yer alan GERCÜŞ TM,
DİYARBAKIR 1 TM VE MARDİN 2 Trafo
Merkezlerinin (Bakım ve Güvenlik Hariç) İşletilmesi.
: TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
BATMAN
: İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.
: TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
BATMAN
b) Tarihi ve saati
: 19/06/2014 Perşembe günü saat: 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek
odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdari Şartname ekindeki, standart forma uygun Teklif Mektubu.
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 105
4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Teşekkülün T.C. Ziraat
Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu banka hesabına yatırılması ve
makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere
sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu
ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek
tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince
onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden
hesaplanacak oranlar aranmaz.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden
herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir
alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.
4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde
tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren
belgeler.
4.3.1.3. İsteklilerin teklifleri ekinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre
çalıştırmayı taahhüt ettikleri İşletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların
(Grup Mühendisi, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, Trafo İşletme Teknisyeni) puanlarının toplamı
Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır.
4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:
4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer
işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş
deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki
aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş
deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin
katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az
bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve
teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.
İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki
mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş
yönetme belgeleridir.
4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim
seviyesi asgari 154 kV. Olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini
yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu
sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz
olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. Olan
elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,
4.4.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek
sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154kV. olan elektrik
santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini
gösteren belgeler.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Batı Raman
Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman
almak isteyen istekliler idarenin T.C Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041
nolu hesabına 500,00,-TL (Beşyüz TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 510,00,-TL (BeşyüzonTL) dir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup
Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış)takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza
ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.
4710/1-1
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR İLE
HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR
Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığından:
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait
Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet
Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin
mübadelesi yapılacaktır.
1 - İdarenin;
a) Adı
: Emniyet Genel Müdürlüğü
a) Adresi
: Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım
Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube
Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah.
Dikmen Cad. No:11 06100 Çankaya /
ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 462 39 54 – Fax : 0 312 462 39 56
c) Elektronik posta adresi
: --2 - Mübadele Konusu İdare
Tarafından Verilecek Malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı
: 1 - (203) kalem hurda malzeme
2 - (80.000) kg sarı boş kovan hurdası
3 - (680) kg muhtelif alüminyum hurdası
4 - (100) kg muhtelif bakır hurdası
5 - (4.380) kg çatı çinko hurdası
6 - (3.230) kg muhtelif kurşun hurdası
7 - (101.030) kg muhtelif demir hurdası
Durumu ve özellikleri (mübadelesi
yapılacak taşıtların modeli, markası,
motor hacmi ve gücü, kilometresi,
faal olup olmadığı ve hasar durumu ile
malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve
faal olup olmadığı)
: Mübadelesi yapılacak hurda, eski ve kullanım
dışı malzemelerin durum ve özelliği ile ilgili
bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede
görülebilir.
3 - Mübadele Konusu İdare
Tarafından Alınacak Malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı
: 1- (2) adet Linde marka E 16C-386 model
akülü forklift
2- (2) adet Linde marka R14-1120 model
istifleme makinesi
3- (1) adet Linde marka L10-1172 model
istifleme makinesi
4- (10) adet (2.500) kg kaldırma kapasiteli
manuel transpalet
5- (3) adet dizel Toyota Corolla 1.4 D-40
Advance marka taşıt
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Durumu ve özellikleri
4 - İdare Tarafından Alınacak
Malın/Malların Teslim Etme yeri
5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/
Malların Teslim Alma yeri
6 - Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
7 - Değer Tespit Komisyonu
Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;
8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/
Malların Tahmini Bedeli;
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
6- (1) adet Ford Custom 2.2 L 300 L 155 PS
Titanium Plus (8+1) marka taşıt
7- (1) adet Volkswagen Crafter 2.0 TDI 163
HP Panelvan ELWB HR Man. 4.6t Midline
Euro 5 marka taşıt
8- (1) adet server sistemi
9- (1) adet yarı otomatik çemberleme makinesi
10- (1) adet kumaş kalite kontrol makinesi
: Taşıtlar 2014 model ve kullanılmamış, diğer
malzemeler kullanılmamış olacaktır.
: Mübadelede teklif edilen mallar Emniyet
Genel Müdürlüğü ait merkez depolarına bir
defada teslim edecektir.
: Mübadele karşılığı verilecek mallar Emniyet
Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi
Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul
Yolu 7. km Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
Yanı Yenimahalle/ANKARA adresinden
teslim alınacaktır.
: Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım
Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2.
kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11
06100 Çankaya / ANKARA
: 16/06/2014 günü saat: 11:00
: 790.617,00-TL (yedi yüz doksan bin altı yüz
on yedi Türk Lirası)
: 825.797,98-TL (sekiz yüz yirmi beş bin yedi
yüz doksan yedi Türk Lirası doksan sekiz
Kuruş)
9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare
tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 24.773,94-TL) az olmamak üzere
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Sayfa : 110
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan
dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin,
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.
10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel
Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2.
kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06100 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve
100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif
verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12 - Teklifler, 16/06/2014 günü saat: 11:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve
Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah.
Dikmen Caddesi No:11 06100 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.
13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleştirilir.
14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat
yatırılması zorunlu değildir.
15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile
16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan hurda, eski ve kullanım dışı malzemeler;
Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul
Yolu 7. km. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Yanı Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir.
17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim
günüdür.
18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4750/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
ŞİRKETİMİZ KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİNE MADENİ YAĞ VE ENDÜSTRİYEL
GRES TEMİN VE TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Kömür Hazırlama Servisine Madeni Yağ ve Endüstriyel Gres Temini İşi açık ihale ile
kapalı zarf usulü yapılacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 - 613 26 27
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Muhtelif Madeni Yağ ve Endüstriyel Gres Yağı Temini
ve Teslimi (15.340 Kg.)
b) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi
: Sözleşme İmza Tarihi İtibariyle 30 takvim günüdür.
d) Dosya Numarası
: 31 SEAS 14/56 2014/59228
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 23.06.2014 Pazartesi Günü saat 10:30
c) Teslim Yeri
: SEAŞ Genel Müdürlüğü Ambarıdır.
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde
görüle bilir ve 50,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600
hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı
olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi
halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 - Teklifler 23.06.2014 Pazartesi Günü saat 10:30’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL üzerinden vereceklerdir. (TL/Kg). İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
7 - İstekli teklif tutarının 50.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az %3’ü oranında geçici
teminat verecektir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9 - İstekliler teklif ettikleri madeni yağ ve endüstriyel greslere ait ISO 9001-2000 kalite
belgesini tekliflerine koyacaklardır. Belge TÜRKAK onaylı olup, geçerlilik süresi devam ediyor
olmalıdır.
9.1. İstekliler teklif ettikleri madeni yağ ve endüstriyel greslere ait referans listelerini de
sunacaklardır. Referans listesi olmayan istekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9.2. İstekliler teklif ettikleri ürünün üreticisi, tam yetkili Türkiye distribütörü veya satışa
yetkili temsilci olmak zorundadır. Geçerlilik süresi devam eden bir yetki belgesine sahip olup bu
belgeyi ihale teklifinde sunacaktır.
9.3. İstekliler teslimat programlarını teklif ekinde sunacaklardır.
10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre
yapılacaktır.
4705/1-1
Sayfa : 112
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
PASLANMAZ BORU, SAC VE DİRSEK ALIMI İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Çorum Şeker Fabrikasından:
İhale kayıt numarası:
: 2014/61873
1 - İdarenin
a) Adı
b) Adresi
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Çorum Şeker Fabrikası
Müdürlüğü Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 0.364 235 04 70 - 0.364 235 04 77
d) Elektronik posta adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ek Listede belirtilen 24 Kalem Muhtelif Paslanmaz Boru,
Sac ve Dirsek Alımı
b) Teslim Yeri
: Çorum Şeker Fabrikası-Malzeme Ambarı
c) Teslim Tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 45 (Kırkbeş)
takvim günü içinde teslim edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Çorum şeker Fabrikası-Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 19/06/2014 Perşembe günü, saat 14.00
4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde
belirtilmiştir.
5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve
100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler,18/06/2014 Çarşamba günü, saat 14.00'a kadar Çorum Şeker FabrikasıHaberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu
tutulmayacaktır.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim
günü olmalıdır.
11 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
2014/61873 NOLU PASLANMAZ SAC, BORU VE DİRSEK ALIMI İLAN EKİ
SIRA NO
MALIN MAHİYETİ VE EVSAFI
DIŞ ÇAP
MİKTARI
1
PASLANMAZ DİKİŞLİ BORU DN 40
48,3x3 mm
90 Metre
2
PASLANMAZ DİKİŞLİ BORU DN 50
60,3x3 mm
180 Metre
3
PASLANMAZ DİKİŞLİ BORU DN 65
76,1x3 mm
150 Metre
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
SIRA NO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
RESMÎ GAZETE
MALIN MAHİYETİ VE EVSAFI
PASLANMAZ DİKİŞLİ BORU DN 80
PASLANMAZ DİKİŞLİ BORU DN 100
PASLANMAZ DİKİŞLİ BORU DN 125
PASLANMAZ DİKİŞLİ BORU DN 150
PASLANMAZ DİKİŞLİ BORU DN 200
PASLANMAZ DİKİŞLİ BORU DN 250
PASLANMAZ DİKİŞLİ BORU DN 300
PASLANMAZ DİKİŞLİ DİRSEK DN 40
PASLANMAZ DİKİŞLİ DİRSEK DN 50
PASLANMAZ DİKİŞLİ DİRSEK DN 65
PASLANMAZ DİKİŞLİ DİRSEK DN 80
PASLANMAZ DİKİŞLİ DİRSEK DN 100
PASLANMAZ DİKİŞLİ DİRSEK DN 125
PASLANMAZ DİKİŞLİ DİRSEK DN 150
PASLANMAZ DİKİŞLİ DİRSEK DN 200
PASLANMAZ DİKİŞLİ DİRSEK DN 250
PASLANMAZ DİKİŞLİ DİRSEK DN 300
PASLANMAZ 304 L SAC
PASLANMAZ 304 L SAC
PASLANMAZ 304 L SAC
PASLANMAZ 304 L SAC
—— • ——
Sayfa : 113
DIŞ ÇAP
MİKTARI
88,9x3 mm
150 Metre
114,3x3 mm
120 Metre
139,7x3 mm
120 Metre
168,3x3 mm
90 Metre
219,1x3 mm
90 Metre
273x3 mm
30 Metre
323,9x3 mm
30 Metre
48,3x3 mm
30 Adet
60,3x3 mm
20 Adet
76,1x3 mm
30 Adet
88,9x3 mm
30 Adet
114,3x3 mm
30 Adet
139,7x3 mm
30 Adet
168,3x3 mm
30 Adet
219,1x3 mm
20 Adet
273x3 mm
20 Adet
323,9x3 mm
10 Adet
1000x2000x2 mm 6400 Kg.
1000x2000x3 mm 2400 Kg.
1000x2000x4 mm 3200 Kg.
1000x2000x5 mm 3200 Kg.
4806/1-1
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN
EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 150,45 TL. ile en çok 51.542,40 TL arasında değişen;
12/06/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,50 TL. en çok
5.154,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu, cep telefonu aksesuar ve
aksamı, walkmen, radyo, havya ucu, bilgisayar kablosu, Nargile Köz Jelatini ve Nargile Hortumu
cinsi 63 grup eşya açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 13/06/2014
tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında
ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342
339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil)
bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
4812/1-1
Sayfa : 114
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
İHALEYE DAVET
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:
SUDA KURTARMA EKİP ARACI VE EKİPMAN ALIMI İHALESİ
Tarih
: …./…/……
İkraz No : 8033-TU
İhale No : AF-GA3.1-NCB
1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD),
“İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi”nin finansmanında
kullanılmak üzere ikraz (İkraz No 8033-TU) almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Suda
Kurtarma Ekip Aracı ve Ekipman Alımı (AF-GA3.1 - Paket 1 / Paket 2)” İhalesi sözleşmesi
uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası Satın
Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) seklinde yapılacaktır.
2 - Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB);
uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan mobilyaların tedarikini kapsayacak şekilde
hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. İhale iki ayrı ihale
paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ihale;
Suda Kurtarma Ekip Aracı ve Ekipman Alımı
Paket 1
Kalem 01
Suda Kurtarma Ekip Aracı
Paket 2
Kalem 01
Kalem 02
Kalem 03
Kalem 04
Kalem 05
Kalem 06
Kalem 07
Kalem 08
Kalem 09
Kalem 10
Kalem 11
Kalem 12
Kalem 13
Kalem 14
Kalem 15
Kalem 16
Kalem 17
Kalem 18
Kalem 19
Kalem 20
Kalem 21
Kalem 22
Sualtı İlkyardım Seti
İp ve Canyeleği Fırlatma Tüfeği
El Kamerası
Regülatör Takımı (Oktobus, Konsol Dahil)
Kuru Elbise İçin Termal İçlik
Palet Çorabı tip 1
Palet Çorabı tip 2
Palet (Kapalı Tip)
Dalış Eldiveni
Su ve Rüzgar Geçirmez Güverte Ceketi
Su ve Rüzgar Geçirmez Güverte Elbisesi
Tüp
Deniz Dürbünü
Can Yeleği
Dalış Çantası
Dalış Patiği
Denge Yeleği (BC)
Maske
Şnorkel
Su Altı Feneri
Başlık Feneri
Çakar Feneri
1 Adet
2 Set
2 Adet
2 Adet
10 Takım
12 Takım
12 Çift
12 Çift
12 Çift
30 Çift
12 Adet
12 Adet
4 Adet
2 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Çift
8 Adet
6 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Kalem 23
Kalem 24
Kalem 25
Kalem 26
Kalem 27
Kalem 28
Kalem 29
Kalem 30
Kalem 31
Kalem 32
Kalem 33
Kalem 34
Kalem 35
Kalem 36
Kalem 37
Kalem 38
Kalem 39
Kalem 40
Kalem 41
Kalem 42
Kalem 43
Kalem 44
Kalem 45
Kalem 46
RESMÎ GAZETE
Derinlik Ölçme Cihazı
Makaralı Kurşunlu Arama Halatı
Arama Halatı
Makaralı Yüzer Halat
Kuru Elbise
Ana Dalış Bıçağı
BC Bıçağı
Ağırlık Kemeri
Kurşun Ağırlık
Torba Ağırlık
Sonar Cihazı
Yüzücü Elbisesi Tip 1
Yüzücü Elbisesi Tip 2
Gövde Tipi Çizme
Sualtı Yazı Tahtası
Mobil Tablet PC
Sert Tabanlı Kurtarma Botu
Malzeme ve Ekipman Rafları
Ekip Görev Kıyafeti
El Arabası (Bot Motoru Taşıma)
El Tipi GPS
Çok Amaçlı Kurtarma Çakısı
Soluma Havası Saflık Test Cihazı
İp
Sayfa : 115
2 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
12 Adet
15 Adet
15 Adet
12 Adet
100 Kg
200 Kg
1 Adet
12 Adet
12 Adet
30 Adet
5 Adet
4 Adet
2 Adet
4 Takım
12 Takım
4 Adet
2 Adet
12 Adet
1 Adet
400 Metre
olarak belirlenmiştir.
3 - Teklif sahibi bir paket veya her iki paket için teklif verebilir. Teklif sahibi her paket
için ayrı ayrı mühürlenmiş zarf içerisinde tekliflerini teslim edecektir. Teklifler her paket için ayrı
ayrı değerlendirilecektir. Teklif sahibi bir paket içindeki tüm kalemler için teklif vermelidir. Paket
içindeki tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve reddedilecektir. Teklifler
bir paketin içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecek ve ihale teknik
şartnamedeki koşulları sağlayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam
maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir ihale paketi
içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin diğer unsurları
bakımından şartname koşullarına sağlaması durumunda, Alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı
değerlendirerek kalem bazında en ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar.
4 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiştir. Her iki pakete
birden yeterlilik alabilmek için, Teklif sahibinin Paket-1 ve Paket-2 için istenilen şartların
toplamını sağlaması gerekmektedir
Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.
i. Teklif Sahibi benzer malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında en az üç (3)
yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri ile tevsik edecektir.
Teklif Sahibi son üç (3) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi
ile birlikte verecektir.
Sayfa : 116
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
ii. Teklif Sahibinin, yeni kurulacak bir ortak girişim olması halinde ortak girişimi
oluşturan firmaların her birinin yukarıda Paket 1 ve Paket 2 için istenilen Sartları ayrı ayrı
sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ortak girişimi oluşturan firmaların mevcut bir ortak girişim
altında yukarıda Paket-1 ve Paket-2 için istenilen Sartları birlikte karşılamaları halinde de (bahsi
gecen sözleşmeleri ortak girişim olarak tamamlamışlarsa) ayni ortak girişime yeterlilik
verilecektir.
Ayrıca, Teklif Sahiplerinin aşağıdaki ilave hususları her durumda sağlıyor olması ve
gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir:
iii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl içerisinde tamamladığı veya
halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam
ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurusunun iptaline
neden olabilecektir.
iv. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.
5. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da
ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler. İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini
almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir.:
T.C. İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8 34126 Beyazıt /İstanbul
Tel
: +90 (212) 518 55 00
Faks
: +90 (212) 518 55 05
E-posta : [email protected]
Web
: www.ipkb.gov.tr
6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale
belgelerinin tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank
Mercan Şubesinde bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına AF-GA3.1 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak
satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli
yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak
gönderilebilir.
7. Teklifler en geç 09 Temmuz 2014 saat 14:00’e kadar Paket-1 için 15.000 TL (Onbeşbin
Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki, Paket-2 için 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası) veya
eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir
8. Teklifler 09 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M.
Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8, 34126 Beyazıt /İstanbul adresinde teklif sahiplerinin
temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.
9. Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 09 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 90 takvim günü
süreyle geçerli olacaktır.
10. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.
4810/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 117
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Sinematek Vakfı
VAKFEDENLER: Canpolat Polat, Yasemin Füsun Polat, Nilgün Yaşar Polat
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 07.04.2014 tarih, E: 2014/166, K: 2014/6427 sayılı onama
ilamı ve Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.06.2013 tarih, E: 2013/142, K: 2013/263
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Türkiye’de sinema sanatı kültür ve bilincini çağdaş bilim ve sanat
kuralları çerçevesinde oluşturup arttırmayı ve sinema sanatını ülke genelinde bütün yönleriyle
yaygınlaştırıp uygulamak.
VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Siyavuşpaşa Mahallesi,
Barbaros Caddesi 2. Sokak No: 4 adresinde vaki ve kain daire ile 34 TV 981 plaka, 2007 model
DACIA marka H. Oto cinsli LOGAN AMBIANCE PACK 1.4 Tipi,K7JA7/UC91239 Motor No,
UU1LSDAAH36924802 Şasi seri nolu otomobil.
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: İstanbul Sanat ve
Kültür Vakfına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4816/1-1
—————
VAKFIN ADI: Eğitimde Dönüşüm Vakfı (EDV)
VAKFEDENLER: İdris YURTERİ
VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/05/2014 tarihinde tavzih edilen 10/04/2014
tarih ve E. 2013/573, K. 2014/204 sayılı kararı,
VAKFIN AMACI: Başta eğitim olmak üzere kalkınmada öncelikli konularda yenilikçi
uygulamalar geliştirerek, hayat boyu öğrenme modeli kapsamında bilgi çağına uyum sağlayan
çağdaş teknolojiyi izleyen ve uygulayan, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Türk Milleti’nin
değer yargılarını taşıyan, insana ve çevreye saygılı özgüven sahibi, düşüncelerini özgürce ifade
eden nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim kurumu tesis etmek, yüksek
öğrenim kurumu kurmak ve güncel sosyal sorumluluk faaliyetlerinde etkin görev almak.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (YÜZBİN) nakit
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın
tasfiyesinden arta kalan malvarlığı konusuna en yakın olan bir başka vakıf ya da kuruluşa
devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4817/1-1
—————
VAKFIN ADI: Kuran ve Sünnet Müceddid Vakfı (MÜCEDDİD).
VAKFEDENLER: Muhammed Tarık ERDOĞMUŞ, Salih BAŞ.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/12/2013 tarih, E: 2013/253, K: 2013/553
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: İslami inanç ve anlayışa göre; sosyal etkinlikler ve tüm ilmi faaliyetler
ile Kuran ve Sünnete dayalı ilimlerin, eğitim, öğretim ve neşrini sağlamak, bu hususta gerekli
Sayfa : 118
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
olan elemanları istihdam etmek. Her nerede olursa olsun, İslami İlim ve Eğitimi alan bu kişilerin
gerektiğinde iş kurmalarını desteklemek, bu hususta talep eden ve ihtiyaç duyanlara her türlü ayni
ve nakdi yardımı sağlamak, Kuran ve sünneti kendine rehber edinen insanların mağdur olmaları
halinde, kendilerine yasalar çerçevesinde kültürel, ekonomik, mali ve hukuki her türlü desteği
sağlamak, bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm
girişimlerde bulunmak, bu alanda nitelikli insan yetiştirmek maksadıyla her seviyede eğitim ve
öğretim alanında faaliyetlerde bulunmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞl: 50.000 TL nakit.
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Silivri Furkan Vakfı’na devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4818/1-1
—————
VAKFIN ADI: Özler Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı.
VAKFEDENLER: Fatma TERİM ÖZLER, Ali ÖZLER, Jale ÖZLER, Özbek Haldun
ÖZLER, Deniz ÖZLER.
VAKFIN İKAMETGÂHI: ADANA.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/02/2014 tarih, E: 2013/408, K: 2014/90 sayılı
kararı.
VAKFIN AMACI: Türk milletinin ve tüm yurttaşlarının milli, ahlaki, insani, manevi ve
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve
yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve demokratik ilkelere gönül veren, ülkesine karşı görev ve
sorumluluklarını bilen bireyler ve yurttaşlar yetiştirmek için katkı ve girişimlerde bulunmak.
Özler ailesinin yaptırdığı, yaptıracağı ve/veya ismini taşıyan eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı
kamuya açık her türlü kurumun idamesi, bakımı, başarısı ve devamlılığı için destek olmak. Adana
bölgesinin ve Türkiye’nin sosyal ve kültürel gelişimine destek olmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞl: 750.000 TL nakit.
YÖNETİM KURULU: Ali ÖZLER, Fatma TERİM ÖZLER, Jale ÖZLER, Özbek Haldun
ÖZLER, İsmail Sefa ÖZLER, Şener BATUM, Bahri KARAOSMAN.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden sonra arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyeti’nin tespit edeceği amaçları en
yakın vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4819/1-1
—————
Sivil Korunma Acil Yardım Yangın ve Eğitim Vakfı Ankara 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 22/05/2014 tarihinde kesinleşen, 03/04/2014 tarih ve E:2013/201, K:2014/203
sayılı kararı gereği dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4696/1-1
—————
VAKFIN ADI: Dar-ül Envar İlim ve Eğitim Vakfı (DAR-ÜL ENVAR)
VAKFEDENLER: Hasan Akar, Fatih Vural, Murat Çetin, Mustafa Babal, Ömür Saral,
Mümin Düman
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin15/05/2014 tarihinde tavzih edilen 29/01/2014
tarih ve E.2012/550, K.2014/26 sayılı kararı
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 119
VAKFIN AMACI: İnsanımızın maddi-manevi dayanışma ve yardımlaşma özelliğinin
yaygınlaşması ve geliştirilmesini esas olarak, her yaştaki insanın, özellikle eğitimin her
kademesindeki öğrencilerin, öğrenim görmeleri için barınmaları ile maddi ve manevi gelişimlerini
destekleyici faaliyetlerde bulunmak; insani ve aile değerlerini korumak ve yaşatmak; özellikle
çocuk ve gençlerimizin sağlıklı, bilgili, ahlaklı, kültürlü, eğitimli, milli ve manevi değerlere bağlı
ve meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlayıcı icraatlarda bulunarak, onların kendisine, ailesine
ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmelerini sağlayıcı icraatlarda bulunarak, onların
kendisine, ailesine ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmelerini sağlayarak, ülkemizin birlik
ve beraberliğine katkı yapacak şekilde çalışmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 10.000. - (onbin) TL nakit.
- İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Çiftlik Mevkii, 16-17 pafta, 1561 parselde kayıtlı arsanın
Fatih Vural’a ait 7/124000 hissesi
- İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çanakça Köyü, Dutlar Mevkii, 1 pafta, 4546 parselde kayıtlı
arsanın Mustafa Babal ve Mümin Düman’a ait 1/3’er hisseleri
- İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Tepecik Mahallesi, Kakuletepe Mevkii, 2004 pafta,
345 ada, 2 parselde kayıtlı arsanın Hasan Akar’a ait 1/3 hissesi.
YÖNETİM KURULU: Ömür Saral, İsmet Rüstemi, Okay Akkaya
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyeden arta
kalan mal varlığı sahip olduğu ticari işletme ve müesseseler ve diğer haklar aynı maksada hizmet
ettirilmek kaydı ile Hizmet Vakfına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4820/1-1
—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
42987 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
4823/1-1
—— • ——
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 9/5/2014 tarih ve 156 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/5/2014 tarih ve 843 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut
İlçesi, Atakent Mahallesi, imarın 18199 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği Teklifi” 6/6/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
4805/1-1
—— • ——
TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:
GAZİANTEP
“TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü GAZİANTEP)’nün 2012/127886
İhale Kayıt Numaralı ihalesine ilişkin 29/5/2014 tarih ve 29014 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan yasaklama ilan metni iptal edilmiştir.
İlanen ilgililere duyurulur.
4828/1-1
—— • ——
TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:
BURSA
“TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (BURSA)’nün 2012/53947 İhale
Kayıt Numaralı ihalesine ilişkin 29/5/2014 tarih ve 29014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
yasaklama ilan metni iptal edilmiştir.
İlanen ilgililere duyurulur.
4829/1-1
Sayfa : 120
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUNUN 25. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİNE TABİ OLARAK
İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 7 ADET “HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI”
ALINACAKTIR.
I. GENEL BİLGİLER
Havacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği”nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte
belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir.
ALAN
ADET
-Endüstri Mühendisliği
= 4 Kişi
-Çevre Mühendisliği
= 1 Kişi
-Meteoroloji Mühendisliği = 2 Kişi
TOPLAM
7 Kişi
Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday
bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir.
II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER
A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
Sınava katılabilmek için:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin mühendislik fakültelerinden ya da bunlara
denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan
mezun olmak,
4) Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak,
5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından, 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarından (KPSS),
- Çevre Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 70 puan almış olmak,
- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 70 puan almış olmak,
- Meteoroloji Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 70 puan almış olmak,
(Yapılacak olan yazılı sınava katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon
sayısının 5 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava
katılmaya hak kazanır.)
6) 07-08/07/2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ nin yabancı dil
bölümünden (İngilizce) en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Yabancı Dil Sınavından
(2012 Kasım, 2013 Nisan-Eylül, 2014 Nisan) en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya
başvuru tarihine kadar dil yeterliliği bakımından ÖSYM’nin en son yayımladığı yabancı dil
sınavları eşdeğerliklerine göre uluslararası geçerliliği bulunan, 2012 ve sonrasında alınmış başka
bir belgeye sahip olmak,
7) Türkiye Halk Bankası Emek Şubesi TR 59 0001 2009 4010 0005 0000 09 no’lu hesaba
sınav ücreti olarak 25 TL yatırmak gerekmektedir. (Sınav ücreti iade edilmeyecektir.)
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 121
B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİH:
Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır.
YAZILI SINAV KONULARI
ALAN
KONULAR
Çevre Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Matematik 1, Matematik 2, Fizik 1, Fizik 2, Diferansiyel
Denklemler, Lineer Cebir, Mühendislik Etiği
Yazılı sınavda, 40 adet alan bilgisi ile 10 adet Sivil Havacılık mevzuatına ilişkin olmak
üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır.
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan almaları
gerekmektedir.
YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 09 Ağustos 2014 Cumartesi günü Anadolu Üniversitesinde/ESKİŞEHİR’ de
yapılacaktır. Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylara, yazılı sınav yeri ve saatinin
belirtildiği “Sınav Giriş Belgesi” adreslerine postalanacak olup, ayrıca Genel Müdürlüğümüzün
resmi internet sitesinde de ilan edilecektir.
Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan
tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde
kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.
SÖZLÜ SINAV
Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan
edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve
başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı
alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.
Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı
sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel
Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:
a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek, genel kültür,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen Komisyon
üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların
sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en
yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan
sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı
Sayfa : 122
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
kazanmış sayılmaz. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği
durumunda, sırası ile yazılı sınavı, İngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan
adaya sıralamada öncelik verilir.
Yarışma sınav komisyonu yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik
ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yaparken ilan edilen
kadro sayısı kadarını asil, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının
yarısını geçmemek üzere, diğerleri yedek olacak şekilde kazananların listesini belirler.
III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:
1. BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi
Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla
yapılacak olup 06.06.2014 Cuma günü saat 09.00’da başlayacak ve 16.06.2014 Pazartesi günü
saat 16:00’da sona erecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2. GEREKLİ BELGELER
Başvuru Esnasında İstenen Belgeler:
a)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (www.shgm.gov.tr) temin
edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Havacılık
Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu,
b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı
örneği; öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise denklik belgesiyle birlikte diplomanın Genel
Müdürlükçe onaylanmış sureti,
ç) KPSS ve dil yeterliliği belgesinin çıktısı (Adayların beyan ettikleri Kamu Personel
Seçme Sınavı (KPSS) puanları Kurumumuzca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir),
d) 4 adet biometrik fotoğraf (4,5x6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),
e) Adli sicil beyanı,
f) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,
g) Türkiye Halk Bankası Emek Şubesi TR 59 0001 2009 4010 0005 0000 09 no’lu
hesabına sınav ücreti olarak 25 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak ad, soyad ve
TC kimlik no belirtilmelidir),
Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların, eksikliklerini gidermeleri için 5 (beş) iş günü
süre verilecek olup, bu süre içinde eksiklikleri gideremeyen adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
SONUÇ
Nihai sınav sonucu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek
olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRAACAT EDİLEBİLECEK YER:
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 5. Kat 510 No’lu oda.
Tel: (0 312) 203 60 97, 203 61 16, 203 62 00, 203 62 53
Maltepe/ANKARA
İlan olunur.
4825/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 123
MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:
Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 26. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca,
aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam gün görev yapacak 2 (iki) adet Profesör alınacaktır.
İstenen Belgeler:
- Çalışma alanlarını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe,
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
- Lisans, yüksek lisans, doktora, profesörlük ve doçentlik belgelerinin resmi onaylı
örnekleri,
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını
gösteren belge;
• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış
olmak,
• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,
• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu
ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda
tamamlamış olmak.
Adayların, yayın listesi, başlıca araştırma eseri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını,
yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini
kapsayacak şekilde hazırlanmış 6 (altı) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış
denkliğinin olması şarttır.
Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen
adrese şahsen, posta ve elektronik olarak yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru
tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik
belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır.
Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ
Ulus Mahallesi, Öztopuz Caddesi, Leylak Sokak 34340 Ulus-Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 287 89 79 Faks: 0212 287 20 03 E-Posta: [email protected]
MEF ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KADRO
BÖLÜM
ADET
AÇIKLAMA
UNVANI
Uluslararası Hukuk, Siyasi Coğrafya,
Siyaset Bilimi ve
Ortadoğu Çalışmaları, Uluslararası Çevre
Profesör
1
Uluslararası İlişkiler
Politikaları konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Uluslararası Güvenlik, Türk Dış Politikası
Siyaset Bilimi ve
Profesör
1
ve Araştırma Metotları konularında
Uluslararası İlişkiler
çalışmalar yapmış olmak
4814/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 124
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi
ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Birimi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Bölümü
Anabilim Dalı
Unvanı
Adedi
Dahili Tıp
Fizik Tedavi ve
Bilimleri
Rehabilitasyon
Yrd.Doç.
1
Dahili Tıp
Ruh Sağlığı ve
Bilimleri
Hastalıkları
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
İç Hastalıkları
Yrd.Doç.
1
İç Hastalıkları
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Mimarlık
Yrd.Doç.
1
Biyomühendislik
Yrd.Doç.
1
Dahili Tıp
Enfeksiyon
Bilimleri
Hastalıkları
Dahili Tıp
Bilimleri
Dahili Tıp
Bilimleri
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Açıklamalar
Nefroloji yan dal
uzmanı olmak
Gastroenteroloji yan dal
uzmanı olmak
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Nanoteknoloji ve
Fakültesi
Nanotıp alanında
çalışmaları olmak.
İlköğretim Matematik
Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Matematik
Eğitimi
Yrd.Doç.
1
Öğretmenliği Eğitim
Teknolojileri konusunda
çalışmaları olmak.
4824/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 125
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4844/1-1
Sayfa : 126
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4845/1/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 127
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4845/2/1-1
Sayfa : 128
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4845/3/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 129
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4845/4/1-1
Sayfa : 130
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4845/5/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 131
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4845/6/1-1
Sayfa : 132
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4846/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 133
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4847/1-1
Sayfa : 134
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4848/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 135
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4849/1-1
Sayfa : 136
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4850/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 137
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4851/1-1
Sayfa : 138
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4852/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 139
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4853/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 140
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
İKN alınmamıştır
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Uşak Üniversitesi
İl/İlçe
Merkez
Adresi
Bir Eylül Yerleşkesi
Tel-Faks
(276) 221 22 13-221 22 14
Posta Kodu
64200
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Samet Bayhan
Adresi
Atatürk Bulv. No: 48/5 Uşak
T.C. Kimlik No.
14155336570
Vergi Kimlik/
1530321256
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
8366/13142
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4826/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 141
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4835/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 142
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/37072
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Savunma Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Ankara İnşaat Emlak Bölge
Adı
İl/İlçe
Ankara/Çankaya
Tel-Faks
312 417 44 46 - 312 425 04 17
E-Mail
-
Başkanlığı
Ankara İnşaat Emlak Bölge
Adresi
Başkanlığı Kirazlıdere
Posta Kodu
06100
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
-
Engin Ölmez
Pamuklar Mahallesi Sivas Caddesi
Adresi
No: 35/9 Yenimahalle/Ankara
T.C. Kimlik No.
35866165808
-
-
-
Ankara Ticaret Odası
-
303970
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
(X)
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4842/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 143
Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/32015
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Milli Eğitim Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İnönü Üniversitesi İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı
İl/İlçe
Malatya/Battalgazi
Adresi
İnönü Üniversitesi Merkez
Kampüsü Battalgazi/Malatya
Tel-Faks
0422 341 00 52
Posta Kodu
44280
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Ofisart Ofis ve Okul Mob. San. Tic. Ltd.
Şti.
Adresi
Cumhuriyet Cad. No: 100
Dikilitaş/Mersin
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
8860312004
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
24497
6. Yasaklama
Süresi
( )
Ay
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4840/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 144
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/54915
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Adı
Yapı İşleri ve Teknik Daire
İl/İlçe
Çankırı/Merkez
Tel-Faks
(376) 213 26 26-(376) 212 50 03
E-Mail
[email protected]
Başkanlığı
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Pilot
Adresi
Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak
No: 12 Kat: 2
Posta Kodu
18100
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Kamil Şükrü Aydoğan
Şekerhane Mah. Bostancıpınarı Cad.
Adresi
No: 46/2 07400 Alanya/Antalya
T.C. Kimlik No.
11116632528
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
17828
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
4841/1-1
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 145
Sayfa : 146
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 147
Sayfa : 148
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 149
Sayfa : 150
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 151
Sayfa : 152
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 153
Sayfa : 154
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 155
Sayfa : 156
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 157
Sayfa : 158
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 159
Sayfa : 160
RESMÎ GAZETE
6 Haziran 2014 – Sayı : 29022
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
— Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
1
Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış
Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/20)’de Değişiklik
2
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM: 2014/16)
— Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair
3
Tebliğ (No: SGM: 2014/17)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/711 Başvuru Numaralı Kararı
6
— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/843 Başvuru Numaralı Kararı
19
— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/2056 Başvuru Numaralı Kararı
28
— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/2839 Başvuru Numaralı Kararı
35
— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/5881 Başvuru Numaralı Kararı
45
— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/6833 Başvuru Numaralı Kararı
53
— Anayasa Mahkemesinin 29/5/2014 Tarihli ve 2014/4705 Başvuru Numaralı Kararı
66
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
91
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
93
c - Çeşitli İlânlar
117
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
150
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete