www.profesionalbn.com
Kratko uputstvo za instalaciju i programiranje Paradox
Magellan i Spectra alarmnih centrala
Paradox centrale imaju obilje mogućnosti, ali ovdje će biti opisana konfiguracija koja se
koristi u najvećem broju slučajeva.
Za razliku od Spectra centrala, koje su u osnovi predviđene samo za žične komponente, na
Magellan se mogu priključiti i žične i bežične. Kod Magellan MG5000 centrale, možemo
imati 2 žične i 32 bežične zone, a kod MG5050 ima 5 žičnih i 32 bežične zone.
Kod žičnih zona moguce je redno (serijski) povezati do tri senzora na jednu zonu, dok kod
bežičnih svaki senzor je jedna zona.
Kod Magellan instalacija, u praksi je najčešći slučaj da se koriste bežični senzori, a žična
tastatura (šifrator) i sirena. Ako se spajaju i žični senzori, to se radi isto kao i na Spectra
centralama, Programiranje žičnih komponenti je isto i za Specra i Magellan centrale.
Kod upisa zona na MG centralama, žične zone imaju prioritet nad bežičnim.
MONTAŽA
CENTRALA - treba da se montira na mjestu gdje je lakši pristup priključku na 220V i
telefonskoj liniji.
Napajanje centrale treba da je povezano direktno na vod 220V, a nikako utikačem na
utičnicu.Pozicija kraj samih ulaznih vrata nije baš dobro rješenje.
BEŽIČNI SENZORI - otvoriti senzor i izvaditi jedan listić sa serijskim brojem, koji ce se
poslije programirati na centrali. Montirati senzor na planiranu poziciju, na visini 2,2 - 2,5m.
Priključi-ti baterijsko napajanje i zatvoriti senzor.
ŽIČNE KOMPONENTE - senzore, tastaturu i sirenu učvrstiti na planirane pozicije. Senzore
montirati na planirane pozicije na visini 2,4m (+ - 20cm). Tastatura je najbolje da bude u
visini očiju i što bliže ulaznim vratima. Vanjska sirena ne bi trebala biti na dohvat ruke, ali ne
ni na tesko pristupačnoj poziciji. Računajte da ćete nekad trebati doći zamjeniti bateriju.
POVEZIVANJE
Povezivanje žičnih kompnenti:
- Kod IC senzora (+) i (- ) spajamo u centrali na AUX+ i AUX –
Autor: Slaven Milos Chaky, www.profesionalbn.com
- Sa IC senzora NC i C spajamo na centralu na Z1 i C. (nije obavezno ali je preporučljivo da
na NC spojimo otpornik 1K ciji se drugi kraj spaja na Z1). Sljedeći IC senzor na isti način
spojiti na Z2 i C, i tako redom.
Moguće je spojiti i više IC senzora serijskom (rednom) vezom na jednu zonu. EOL otpornik
(ako se koristi) se u ovakvom slučaju stavlja na najdalji (zadnji) senzor.
- Na šifratoru RED, BLK, GRN, YEL spojiti sa centralom žicama Crvena, Crna, Zelena,
Žuta, na AUX+, AUX-, GRN, YEL.
- Unutrašnja sirena se spaja na BELL+ i BELL-.
- Ako se ne koristi unutrasnja sirena, na centrali BELL+ i BELL- prespojiti otpornikom od
2K2.
- Telefonsku dojavu spajamo tako da njeno napajanje povežemo na centralu na AUX+ i
AUX-, a okidanje na dojavi (obicno Zona1) spojimo na centralu na PG1 ili BELL-.
- Ako se koristi integrisani komunikator na centrale, telefonsku liniju spajamo na RING i
TIP, a sa R1 i T1 se prosljeđjuje na telefon ili fax.
- Na vanjskoj sireni spojiti DC+ i GND, na centralu na AUX+ i AUX- Startanje sirene će se vršiti minusnim okidanjem, GO- na sireni se spaja na BELLcentrale. Izuzetak je SP4000, kod koje se koristi GO+ na BELL+.
- Dva Tamper priključka na vanjskoj sireni (štiti sirenu od ne dozvoljenog otvaranja) se spaja
na priključak neke od žičnih zona. Ta zona treba da je zasebna i dodjeljuje joj se u
programiranju atribut 16.
- Na centrali, dva AC kontakta spojimo na sekundar transformatora 16VAC.
- Transformator prikljuciti na struju 220VAC.
- Priključiti bateriju 12V 7Ah na centralu.
- Nakon par sekundi će se oglasiti sirena sa dva kratka bipa, a šifrator sa pet kratkih bipova.
PROGRAMIRANJE
U programiranje se ulazi pritiskom na taster ENTER, te unosom instalaterske šifre, fabrički je
dodjeljena 0000. Po tom se unosi trocifreni broj željene sekcije, željeni parametri, te
potvrdjuje ponovnim pritiskom na ENTER. Ako se po tom pritisne CLEAR jedan put, prelazi
se u programiranje sljedeće sekcije, a ako se pritisne dva puta, onda se potpuno izlazi iz
Programskog režima.
SISTEMSKO VRIJEME (isto je za Spectra i Magellan centrale) :
Autor: Slaven Milos Chaky, www.profesionalbn.com
Na tastaturi pritisnuti
, ukucati 0000 TBL 5 zatim sat i minut _ _ _ _, godina_ _ _ _,
mjesec_ _ , te dan_ _ ENTER CLEAR CLEAR
UPIS SERIJSKIH BROJEVA BEŽIČNIH SENZORA (Magellan centrale)
Ako se koriste samo bežični senzori upis počinje od sekcije 061, zatim ide dalje 062 itd. Ako
se pak koriste i žični senzori, onda se sekcija za upis bežičnih senzora pomjera za toliko u
nazad.
Primjer; ako se koristi samo jedna žična zona na ploči bežične centrale, onda se prvi bežični
senzor upisuje u sekciji 062, sljedeći 063 itd.
Ako recimo koristimo 4 žične zone, onda se prvi bežični senzor upisuje u sekciji 065 itd
ENTER 0000 061 (serijski broj prvog bežičnog senzora) ENTER CLEAR
062 ( serijski broj drugog bežičnog senzora) ENTER CLEAR
063 (serijski broj prvog bežičnog senzora) ENTER CLEAR
i tako redom. Kad završimo unos zadnjeg senzoram pritisnuti CLEAR dva puta.
UPIS DALJINSKIH UPRAVLJAČA (Magellan centrale, moguće upisati 32
daljinca)
ENTER 0000 651 (serijski broj prvog daljinca) ENTER CLEAR
652 (serijski broj drugog daljinca) ENTER CLEAR CLEAR
ZVUK SIRENE PRILIKOM PRITISKA DALJINCA
ENTER 0000 704 4 8 ENTER CLEAR CLEAR
DEFINISANJE ZONA (atributi i broj particije.)
Kod SPECTRA centrala, ovisno o modelu, imamo zona koliko ih je fizički na ploči.
Kod MAGELAN centrala broj zona je žične zone na ploči plus 32 bežične.
Ako se koriste žične zone, onda je Z1 prva zona, Z2 druga, a bežični senzor upisan u sekciji
063 treća zona i tako redom. Ako se koriste samo bežični senzori, onda je upisani u sekciji
061 prva zona.
ENTER 0000 001 01 1 ENTER CLEAR (zona 001, sa ulaznim vremenom, u particiji 1)
002 05 1 ENTER CLEAR (zona 002, prateća zona, u particiji 1)
003 08 1 ENTER CLEAR (zona 003, sa trenutnim aktiviranjem, u particiji 1)
004 16 1 ENTER CLEAR CLEAR (zona 004, nadzor zone 24 sata obično se
koristi za tampere, u particiji 1)
Navedene atribute zona izmjenite po vlastitim potrebama.
EOL (povezivanje senzora sa ili bez završnog otpornika- fabrički bez)
ENTER 0000 706 2 ENTER CLEAR CLEAR (pritiskom na 2 pali se ili gasi
broj 2 na tastaturi. Upaljeno = sa EOL, Ugaseno = bez EOL)
Autor: Slaven Milos Chaky, www.profesionalbn.com
ENTRY (ulazno vrijeme), EXIT (izlazno vrijeme) i BELL CUT OFF
(vrijeme sviranja sirene)
ENTER 0000 710 015 ENTER CLEAR (ulazno vrijeme 15 sekundi)
745 020 ENTER CLEAR (izlazno vrijeme 20 sekundi)
747 002 ENTER CLEAR CLEAR (vrijeme sviranja 2 min)
PGM1 (u slučaju alarma PGM spaja na masu i prekida prestankom
alarmnog stanja)
ENTER 0000 220 36 99 01 ENTER CLEAR
221 38 99 01 ENTER CLEAR CLEAR
PROMJENA INSTALATERSKE ŠIFRE
ENTER 0000 397 Nova šifra ENTER CLEAR CLEAR
PROMJENA MASTER ŠIFRE
ENTER 0000 399 Nova master šifra ENTER CLEAR CLEAR
TEST SISTEMA
Provjeriti da li svaki senzor kad registruje kretanje pali odgovarajući broj na šifratoru.
Ukucati na šifratoru master šifru (fabrička 1234) ili pritisnuti na tri sekunde dugme
zatvorenog katanca na daljincu.
Kad se na šifratoru upali lampica ARM, pokretom aktivirati neki od senzora. Ako se ponovo
ne unese šifra ili pritisne dugme otvorenog katanca, alarm će po isteku ulaznog vremena da se
aktivira i zasvira sirena.
Prekinuti alarm unosom master šifre ili daljincem.
Autor: Slaven Milos Chaky, www.profesionalbn.com
VANJSKA SIRENA
Autor: Slaven Milos Chaky, www.profesionalbn.com
Download

Kratko uputstvo za instalaciju i programiranje Paradox Magellan i