Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
IZRADA AKCIONIH PLANOVA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
ZAKONSKI OKVIR I OBAVEZE FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I
ENERGETSKU EFIKASNOST REPUBLIKE SRPSKE
Tijana Glamočić, dipl.ing.arh.
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Radionica: „KAKO DO AKCIONOG PLANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI JLS – KORAK PO KORAK“
Laktaši, Skupštinska sala Opštine Laktaši 08-09. decembar 2014. godine
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
INSTITUCIONALNI OKVIR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU
EFIKASNOST U REPUBLICI SRPSKOJ- POZICIJA FONDA
Strategija razvoja energetike Republike
Srpske do 2030. godine
Narodna skupština Republike Srpske
usvojena 14.03.2012. godine
Akcioni plan Republike Srpske do 2018.
godine
Vlada Republike Srpske
usvojen 18.12.2013. godine
Predlaganje zakonskih i
Ministarstvo za
podzakonskih akata,
prostorno uređenje,
nadzor nad sprovođenjem
građevinarstvo i
zakona i izvještavanje
ekologiju
Finansiranje programa i projekata ZŽS
I EE
Ministarstvo
industrije,
energetike i rudarstva
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku
efikasnost Republike Srpske
Sprovođenje politike ZŽS I EE na
lokalnom nivou - programiranje,
planiranje, realizacija, izvještavanje
Jedinice lokalne samouprave, fizička i pravna lica
Ostale
institucije
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
ZAKONSKA REGULATIVA
Uloga Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikanost Republike Srpske, vezana za energetsku efikasnost,
definisana je sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima:
Zakon o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 117/11)
Zakon o energetskoj efikasnosti
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 59/13)
Zakon o uređenju prostora i građenju
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 40/13)
Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 39/13)
Statut Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/12)
Podzakonski akti kojima se detaljnije uređuje rad Fonda u oblasti zaštite životne sredine i
energetske efikasnosti
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
AKCIONI PLAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI
REPUBLIKE SRPSKE 2010-2018.GODINE
•
Vlada Republike Srpske je 18.12.2013. godine donijela je Odluku o usvajanju Akcionog plana
energetske efikasnosti Republike Srpske do 2018. godine.
•
Akcionim planom analizirana je potrošnja finalne energije u stambenom sektoru, sektoru
usluga, industrije i saobraćaja, te su definisani indikativni ciljevi za uštede u potrošnji
energije u svakom od navedenih sektora.
•
Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana pripremaju Ministarstvo industrije, energetike i
rudarstva i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, u saradnji sa
Fondom, i podnose ga Vladi na usvajanje najkasnije do 15. maja tekuće godine za prethodnu
godinu.
•
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hecegovine podnosi izvještaj o
relizaciji mjera Akcionog plana energetske efikasnosti Bosne i Hercegovine.
•
Prvi nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost Bosne i Hercegovine usvojen je 2012.
godine, i podijeljen je na tri perioda2010-2012, 2013-2015 I 2016-2018.
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
NACIONALNI INDIKATIVNI CILJ I NJEGOVO ISPUNJAVANJE
PODJELA CILJA PO SEKTORIMA
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
VREMENSKI RASPORED INDIKATIVNIH CILJEVA ZA USTEDU ENERGIJE PO SEKTORIMA ZA
REPUBLIKU SRPSKU 2010-2018
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
AKCIONI PLAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
•
Prema Zakonu o energetskoj efikasnosti Republike Srpske Jedinica lokalne
samouprave koja ima više od 20.000 stanovnika dužna je donijeti svoj akcioni plan
energetske efikasnosti, koji je usklađen sa Akcionim planom energetske efikasnosti
Republike Srpske 2010-2018. godine.
•
Akcioni plan energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave donosi se za
period od tri godine i sadrži:
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
AKCIONI PLAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
•
Mjere za poboljšanje energetske efikasnosti na teritoriji jedinice lokalne
samouprave, uključuju:
1. aktivnosti za renoviranje i održavanje objekata koje koristi jedinica lokalne
samouprave, njene administrativne službe, javna preduzeća i javne ustanove
čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
2.
aktivnosti za poboljšanje komunalnih usluga - uključujući:
javno osvjetljenje,
snabdjevanje toplotnom energijom,
snabdjevanje vodom,
upravljanje otpadom i slično,
i saobraćaja, u cilju poboljšanja energetske efikasnosti i
3.
druge aktivnosti koje treba provesti na teritoriji jedinice lokalne
samouprave, a koje se tiču poboljšanja energetske efikasnosti.
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
AKCIONI PLAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
•
Navedene aktivnosti iz AP EE JLS finansiraju se iz budžeta jedinice lokalne
samouprave, Fonda i drugih izvora.
•
Akcioni plan energetske efikasnosti JLS priprema se uz konsultacije s Fondom.
•
Jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti AP EE JLS roku od godinu dana od
dana donošenja Akcionog plana energetske efikasnosti Republike Srpske 20102018.
•
Jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu industrije, energetike i
rudarstva i Fondu godišnje izvještaj o realizaciji AP EE JLS, koji obvezno sadrži
analizu ciljeva postignutih u prethodnoj godini, najkasnije do 31. marta tekuće
godine za prethodnu godinu.
•
Ministar industrije, energetike i rudarstva donosi Upustvo o izradi izvještaja o
realizaciji AP EE JLS.
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
UPUTSTVO O IZRADI GODIŠNjEG IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA
ENERGETSKE EFIKASNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
UPUTSTVO O IZRADI GODIŠNjEG IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA
ENERGETSKE EFIKASNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Održivi energetski akcioni plan jedinice
lokalne samouprave
(SEAP – Sustainable Energy Action Plan)
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
FINANSIJESKE SMJERNICE PRI IZRADI
AKCIONOG PLANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
STVARANJE PROFITABILNIH PROJEKATA
•
•
Profitabilnim projektom je jasno dokumentovan ekonomski održiv projekt.
U početku je potrebno ispitati ključne komponente projekta, pobrinuti se da je svaki aspekt
pravilno procijenjen.
NAJRELEVANTNIJI FINANSIJSKI PROGRAMI
•
•
•
•
•
•
•
•
Revolving sredstva
Leasing
Kopanije za energetske usluge –ESCO kompanije
Javno-privatna partnerstva (PPP)
JLS moraju realno planirati mjere koje će poduzimati bez obzira kolike će uštede postići.
Bolje da se planiraju 2 mjere i da se one 100% realizuju nego da se planira veliki broj mjera i
da se ne realizujue ni jedna a samo da bi se popunio “plan”
Povezanosti JLS- MIER - Fonda i adekvatnih finansijskih mehanizama.
Cilj je iznalaženje sredstava za finansiranje mjera i potencijalnih projekata.
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
SARADNJA SA RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA PRI IZRADI AKCIONOG PLANA
ENERGETSKE EFIKASNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
VOĐENJE BAZE PODATAKA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I DONOŠENJE
PODZAKONSKIH AKATA
•
U cilju obezbjeđenja najvećeg nivoa dostupnosti informacija u skladu sa ovim zakonom, Fond
uspostavlja i vodi bazu podataka o energetskoj efikasnosti.
•
Sadržaj, strukturu i način prikupljanja i pružanja informacija za potrebe vođenja baze
podataka o energetskoj efikasnosti, kao i dostupnost ovih informacija javnosti, propisuje
Fond, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva i ministarstva nadležnog za poslove
građevinarstva i zaštite životne sredine.
•
Fond je dužan da Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva i ministarstvu nadležnom za
poslove građevinarstva i zaštite životne sredine obezbijedi dostupnost podataka iz baze
podataka o energetskoj efikasnosti.
•
Direktor Fonda donosi podzakonski akt, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva
industrije, energetike i rudarstva i ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva i zaštite
životne sredine.
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
VOĐENJE BAZE PODATAKA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI
BAZA PODATAKA O
IZVRŠENIM
ENERGETSKIM
PREGLEDIMA
BAZA PODATAKA O IZDATIM ENERGETSKIM
CERTIFIKATIMA
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
HVALA NA PAŽNJI !!!
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Kralja Alfonsa XIII 21
Banja Luka
tel: 051/231-340, 231-350
faks: 051/231-351
www.ekofondrs.org
e-mail: [email protected]
[email protected]
Download

Презентација Фонда 12/2014