K A T A L O G
O F F I C I A L
C A T A L O G U E
6. - 8. novembar 2012.
BelEXPOCENTAR
Beograd, Srbija
SAJAM
VODA
Međunarodni
naučno-stručni skup o vodi
Sajam opreme i
tehnologije za vodoprivredu
EXHIBITION
ON WATER
International Scientific
Conference on Water
Exhibition of Water Management
Equipment and Technology
w w w. s a j a m v o d a . r s
SAJAM
VODA
Međunarodni
naučno-stručni skup o vodi
Sajam opreme i
tehnologije za vodoprivredu
EXHIBITION
ON WATER
International Scientific
Conference on Water
Exhibition of Water Management
Equipment and Technology
Organizatori / Organisers:
Pokrovitelj / Countenancer:
Mesto održavanja / Venue:
Poštovani izlagači i posetioci,
Posle godinu dana ponovo smo se okupili na zajedničkom projektu unapređenja
vodoprivrede kroz prisustvo svih zainteresovanih subjekata spremnih da svojim
angažovanjem doprinesu istom cilju.
Svesni činjenice da vodoprivreda predstavlja temelj razvoja privrede i društva, i
stvara osnovu perspektivnog napretka svake države u XXI veku, trudili smo se
da na jednom mestu okupimo sve važne činioce, koji se, svako na svoj način,
angažuju na rešavanju problema vezanih za korišćenje voda, zaštitu voda i zaštitu
od voda.
Iskreno verujemo da smo u tome i uspeli.
Kompanije, koje tržištu nude svoje proizvode, tehnologije i usluge predstavljaju
jedan od činioca, dok su sa druge strane eminentni stručnjaci okupljeni na
Međunarodnom stručnom skupu, koji tržištu nude svoje znanje i iskustvo.
I tu smo mi Organizatori koji očekuju da Sajam Voda 2012 uspešno prikaže stanje,
mogućnosti i razvojnu perspektivu sektora vodoprivrede u regionu.
U ime Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i kompanije Belexpo
želim Vam uspešne sajamske dane.
Za Organizatore:
Sanja Vučković, dipl.ing.
Direktor Projekta
Dear exhibitors and visitors,
After a year, we have gathered again on a common project of improving water
management in the presence of all interested parties who are willing to contribute
through their engagement to the same goal.
Aware of the fact that water management forms the foundation of economic and
social development, and forms the base for prospective progress of each country
in the twenty first century, we strove to bring together all of the important factors,
who are, in their own way, engaged in problem solving in relation to water usage,
water protection and protection against water.
We truly believe that we have succeeded.
On one side we have companies that are offering their products, services and
technologies, whereas on the other side, eminent experts who are gathered at the
International Scientific Conference, offer their knowledge and experience.
Last, but not least, we the Organizers of the Exhibition on Water 2012, who are
expecting that Fair successfully shows status, possibilities and development
perspective of water management in the region.
On behalf of the Association for Water Technology and Sanitary Engineering and
Belexpo company I wish You a successful Fair.
For the Organisers:
Sanja Vuckovic, Dipl.Ing
Project Manager
PROGRAM MEĐUNARODNOG NAUČNO - STRUČNOG SKUPA
“UPRAVLJANJE VODAMA, TEHNIČKA REGULATIVA U
OBLASTI SNABDEVANJA VODOM I KANALISANJA“
1. DAN, UTORAK - 6. NOVEMBAR 2012.
SVEČANO OTVARANJE SAJMA
UPRAVLJANJE VODAMA
Moderator i uvodničar: Prof. dr Slobodan Petković
1100 – 1130 “Stanje i pravci razvoja vodoprivrede u Srbiji“
Prof. dr Milan Dimkić, Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi“
1130 – 1200 “Integralno upravljanje gradskim vodama“
Prof. dr Marko Ivetić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1200 – 1300 Zajednička sednica Odbora Udruženja za komunalne delatnosti
Privredne komore Srbije i Upravnog odbora Udruženja vodovoda i
kanalizacije Srbije
Mr Cvijo Babić, dipl.ing., Predsednik odbora
Pre­zen­tacije
1300 – 1330 Dinotec GmbH, Nemačka:
“Sigurna i opravdana dezinfekcija u pijaćoj i procesnoj vodi”
1340 – 1410 KSB Pumpe i Armature d.o.o., Srbija:
“BLUEFUTURE: Najbolje tehnologije naprednih tehnoloških rešenja za
komunalnu infrastrukturu”
1420 – 1520 AVK International A/S, Danska & Binvex Standard d.o.o., Srbija:
“Vrhunska tehnologija za sigurnost vaše distributivne mreže“
1530 – 1600 XL Australia d.o.o., Srbija:
“Tretman otpadnih voda u marinama i lukama“
2. DAN, SREDA - 7. NOVEMBAR 2012.
TEHNIČKA PRAVILA I STANDARDI U SRBIJI: SPRS-EN, DVGW I DWA
Moderator: Predrag Bogdanović, dipl.ing.
1030 – 1045 Predstavljanje projekta: “Tehnička pravila za snabdevanje vodom
i otpadne vode UTVSI – DVGW – DWA”
Aida Buco-Smajić, dipl.ing.,DVGW, Predrag Bogdanović, dipl.ing., UTVSI
45
00
10 – 11 Uvođenje savremenih tehničkih pravila u preduzeća vodovoda i
kanalizacije i značaj za poslovanje
Pomoć malim i srednjim vodovodima
Dragan Ivanović, dipl.ing., Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije,
Aleksandar Šotić, dipl.ing., JKP BVK
00
15
11 – 11 Unapređenje tehničke regulative kroz izradu i primenu standard
SRPS-EN
Radiša Knežević, dipl.ing., Institut za standardizaciju Srbije
1115 – 1130 Bezbedno snabdevanje vodom – predstavljanje tehničkih pravila
DVGW, srpsko izdanje UTVSI (W-1001 i W-1002)
Zorana Petrović, dip.ing, Miroljub Krstić, dipl.ing.
1130 – 1300 Kontrola vodovodne mreže i gubici vode – situacija i najbolje prakse u
Nemačkoj
Erwin Kober, dipl. ing., DVGW ekspert, predsednik tehničkog komiteta Inspekcija i kontrola vodovodne mreže - gubici
Pre­zen­ta­cije
1300 – 1330 Dinotec GmbH, Nemačka:
“Oprema firme Dinotec GmbH”
1340 – 1410 Prominent – Mađarsko predstavništvo, Srbija:
“Oprema za tretman vode“
1420 – 1450 KSB Pumpe i Armature d.o.o., Srbija:
“BLUEFUTURE: Najbolje tehnologije naprednih tehnoloških rešenja za
komunalnu infrastrukturu“
1500 – 1530 Purator Ekotehnika d.o.o., Srbija:
“Mehanički tretman otpadnih voda - drobilice i sistemi za izdvajanje
krupnog otpada iz otpadne vode“
1540 – 1610 Energoprojekt – Hidroinženjering a.d., Srbija:
“Sagledavanje i rešavanje problema otpadnih voda u termoelektranama
JP EPS“
1610 – 1640 Energoprojekt – Hidroinženjering a.d., Srbija:
“Uklanjanje visokih sadržaja: POM, As, Na i NH4 iz podzemnih voda i
obezbeđenje standarda kvaliteta vode za piće“
1640 – 1710 Energoprojekt – Hidroinženjering a.d., Srbija:
“Projektovanje profila rizika po životnu sredinu“
3. DAN, ČETVRTAK - 8. NOVEMBAR 2012
NAJNOVIJA DOSTIGNUĆA TEHNOLOGIJE
Moderator: Prof. dr Slobodan Petković
1030 – 1130 Predstavljanje najnovijih dostignuća japanske tehnologije
Haruki Takahashi, dipl.ing
Pre­zen­ta­cije
1140 – 1210 Cambi AS, Norveška:
“Napredna termalna obrada mulja za bolju životnu sredinu i energetski
efikasna postrojenja za otpadne vode“
1220 – 1250 Huot, predstavništvo Srbija:
“HUOT-ova rešenja za smanjenje gubitaka vode“
1300 – 1330 Regeneracija d.o.o., Slovenija:
“Pročistači otpadnih voda do 3000 PE“
1340 – 1410 Mersel d.o.o., Srbija:
“Hidroizolacija – Objekti za pitku i otpadnu vodu“
PROGRAM OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC - TECHNICAL
CONFERENCE ON WATER
“WATER MANAGEMENT, TECHNICAL RULES FOR
WATER SUPPLY AND SANITATION”
1st DAY, TUESDAY, 6th NOVEMBER 2012th
OPENING CEREMONY
WATER MANAGEMENT
Moderator and keynote speaker Professor Slobodan Petković, PhD.
1100 – 1130 “Status and trends of water resources development in Serbia”
Professor Milan Dimkić PhD., “Jaroslav Černi” Institute for the Development
of Water Resources
1130 – 1200 “Integrated urban water management”
Professor Marko Ivetić, PhD., University of Belgrade, Civil Engineering
Faculty
1200 – 1300 Session of the Committee of the Association of Municipal Services
Industry Serbian Chamber of Commerce and the Board of Waterworks
and Sewerage Association of Serbia
Cvijo Babić, MA, Dipl.Ing., Session Chairman
PRESENTATIONS
1300 – 1330 Dinotec GmbH, Germany:
“Safe and reasonable disinfection in drinking and process water”
1340 – 1410 KSB Pumpe i Armature d.o.o., Serbia:
“BLUEFUTURE: Best of advanced technological solutions to municipal
infrastructure“
1420 – 1520 AVK International A/ S Denmark & Binvex Standard d.o.o., Serbia
“State-of-the-art technology to secure your distribution network”
1530 – 1600 XL Australia d.o.o., Serbia
“Marinas Waste Water Treatment”
2nd DAY, WEDNESDAY, 7th NOVEMBER 2012th
TECHNICAL RULES AND STANDARDS IN SERBIA: CSP-EN, DVGW AND DWA
Moderator Predrag Bogdanović, Dipl.Ing.
1030 – 1045 Presentation of the Project: “Technical rules for water supply and
wastewater UTVSI - DVGW – DWA“
Aida Buco-Smajić, Dipl.Ing., DVGW, Predrag Bogdanović, Dipl.Ing., UTVSI
45
00
10 – 11 Introduction of modern technical rules in the water and sewerage
companies and the importance of business Help small and mediumsized waterworks
Dragan Ivanović, Dipl.Ing., Waterworks and Sewerage Association of Serbia,
Aleksandar Šotić, Dipl.Ing., Belgrade Waterworks and Sewerage
00
15
11 – 11 Improvement of technical standards through the development and
implementation of SRPS-EN
Radiša Knežević, Dipl.Ing., Institute for Standardization of Serbia
1115 – 1130 Safe water supply - Presentation of technical rules of DVGW, Serbian
edition UTVSI (W-1001 and W-1002)
Zorana Petrović, Dipl.Ing., Miroljub Krstić, Dipl.Ing.
1130 – 1300 Control of water supply and water loss - the situation and best practice
in Germany
Erwin Kober, Dipl.Ing., DVGW expert, president of the technical committee
inspection and control of water supply network, losses
PRESENTATIONS
1300 – 1330 Dinotec GmbH, Germany:
“Equipment of Company Dinotec GmbH”
1340 – 1410 Prominent - Hungarian representative office, Serbia:
“The equipment for water treatment“
1420 – 1450 KSB Pumpe i Armature d.o.o., Serbia:
“BLUEFUTURE: Best technologies for advanced technological solutions
to municipal infrastructure“
1500 – 1530 Purator Ekotehnika d.o.o.,Serbia:
“Mechanical waste water treatment – grinders and engineered systems“
1540 – 1610 Energoprojekt – Hidroinženjering a.d., Serbia:
“Recognizing and solving the problem of waste water in thermal power
plants JP EPS“
1610 – 1640 Energoprojekt – Hidroinženjering a.d., Serbia:
“Elimination of the high content: POM, As, Na, and NH4 from
groundwater and ensuring the drinking water quality standard“
1640 – 1710 Energoprojekt – Hidroinženjering a.d., Serbia:
“Designing environmental risk profiles“
3rd DAY, Thursday, 8th NOVEMBER 2012th
THE LATEST ACHIEVEMENTS OF TECHNOLOGY
Moderator: Professor Slobodan Petković, PhD.
1030 – 1130 Presentation of the latest achievements of Japanese Technology
Haruki Takahashi, Dipl.Ing.
PRESENTATIONS
1140 – 1210 Cambi AS, Norway:
“Advanced thermal sludge treatment for a better environment and energy efficient WWTP“
1220 – 1250 HUOT, representative office, Serbia:
“HUOT’s solutions for reducing water losses“
1300 – 1330 Regeneracija d.o.o., Slovenia:
“Wastewater treatment plant up to 3000 PE“
1340 – 1410 Mersel d.o.o., Serbia:
“Waterproofing - Drinking and sewer water structures“
lista izlagača I
UČESNIKA
List of Exhibitors and
Participants
•• AC.MO S.p.A.
•• ADS EUROPE B.V.
•• AGRIAPIPE
•• ANALYSIS d.o.o.
•• AQUA INTERMA INŽENJERING d.o.o.
•• AVK INTERNATIONAL A/S
•• BBD GROUP d.o.o.
•• BEOGEOAQUA d.o.o.
•• BEOINŽENJERING 2000 d.o.o.
•• BINEMIKOM d.o.o.
•• BINVEX STANDARD d.o.o.
•• BOSHING d.o.o.
•• CAMBI A/S
•• CONTROLMATIK ABW DOMŽALE d.o.o.
•• CROATIA PUMPE NOVA d.o.o.
•• CWG BALKAN d.o.o.
•• DINOTEC GmbH
•• DOMINION EXPORT - IMPORT
•• ENERGOPROJEKT - HIDROINžENJERING a.d.
•• ENVIROCHEMIE BULGARIA EOOD
•• EVOLVA d.o.o.
•• FESTO GmbH OGRANAK BEOGRAD
•• GEORG FISCHER PIPING SYSTEMS Ltd
•• GLYNWED GmbH
•• GRUNDFOS SRBIJA d.o.o.
•• HAWLE ARMATUREN GmbH
•• HERMANN SEWERIN GmbH
•• HIDROSANITAS d.o.o.
•• HOBAS ROHRE GmbH
•• HUOT Predstavništvo Srbija
•• IND - EKO d.o.o.
•• INOVA d.o.o.
•• INSA a.d. Zemun
•• INSTITUT ZA VODOPRIVREDU
“JAROSLAV ČERNI” a.d.
•• IPEK INTERNATIONAL GmbH
•• K.S. ROLOSPAS
•• KONEX INTERNATIONAL
•• KOREKT COMPANY d.o.o.
•• KSB PUMPE I ARMATURE d.o.o.
•• MAK CMC d.o.o.
•• MB MINERVA d.o.o.
•• MERIS d.o.o.
•• MERSEL d.o.o.
•• METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN TRADE d.o.o. Beograd
•• MICROFILL d.o.o.
•• MIKRO KONTROL d.o.o.
•• MILANOVIĆ INŽENJERING d.o.o.
•• MIMA KOMERC d.o.o.
•• MINAL d.o.o.
•• NOVOS d.o.o.
•• PATENTING d.o.o.
•• PEŠTAN d.o.o.
•• PFEIFFER d.o.o.
•• PIPELIFE SERBIA d.o.o.
•• PRICON BUSINESS CREATION d.o.o.
•• PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
•• PROMINENT Mađarska predstavništvo
•• PURATOR EKOTEHNIKA d.o.o.
•• RAINER KIEL KANALSANIERUNG GmbH
•• REGENERACIJA d.o.o.
•• RIDGID
•• ROTO d.o.o. Alibunar
•• SADE SERBIA
•• SAERTEX MULTICOM GmbH
•• SANIVOD d.o.o.
•• SAVATECH d.o.o.
•• SIGMA d.o.o. Kula
•• SR ARMAS
•• STABILO d.o.o.
•• TEHNOSAM d.o.o.
•• TWINOXIDE - RS d.o.o.
•• UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I
SANITARNO INŽENJERSTVO
•• UNIPROGRES d.o.o.
•• VAG ARMATUREN GROUP GmbH
•• VALMAN d.o.o.
•• VARIA d.o.o.
•• VITREX d.o.o.
•• WILO BEOGRAD d.o.o.
•• XL AUSTRALIA d.o.o
lista izlagača sa opisom
delatnosti
Exhibitor List With Company
Description
AC.MO – DOMINION EXPORT-IMPORT d.o.o.
Dobračina 55, 11158 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2920 361
Fax: +381 11 3344 938
E-mail: [email protected]
Web: www.dominion-valves.co.rs
Dominion je osnovan 1991. godine u Beogradu i specializovana je spoljno-trgovinska firma za trgovinu
industrijskom armaturom i zastupanje stranih firmi-proizvođača roba iz ove oblasti.
Dominion uvozi armaturu koja se kod nas ne proizvodi od svetski poznatih proizvođača iz Italije, Austrije i
Nemačke.
Ekskluzivni je zastupnik italijanske firme AC.MO.
Dominion is established in 1991. in Belgrade and it’s specialized export-import company for industrial
armature and representing foreign companies/producers in this field.
Dominion imports armatures, that are not produced in Serbia, from world known companies from Italy,
Austria and Germany.
DOMINION is exclusive agent of company AC.MO, Italy.
AGRIAPIPE
3360 Heves, Arany János u. 33, Hungary
Tel: +36 36 531 009
Fax: +36 36 531 010
E-mail: [email protected]
Web: www.agriapipe.hu
‘No dig is a child’s game’ – ovo je slogan naše firme. Istrošeni, stari podzemni cevovodi bilo koje namene
predstavljaju rastući problem za službe održavanja. Agriapipe je specijalizovana firma za sve vrste sanacija
metodom bez kopanja pri čemu je sam proces ‘eco-friendly’.
Nudimo sledeće servise: sanacija cevovoda sa više metoda ‘bez kopanja’ u zavisnoti od date situacije,
inspekcija, čišćenje, tehnička podrška, projektovanje i izrada opreme.
Naš partner na području Srbije je firma Korekt Company.
Where “no dig” is a child’s game” - this is the slogen of our firm. Deteriorated underground old pipe systems
are causing a growing problem for the operator. Agriapipe is specialized in trenchless technologies where
installation is an eco-friendly process and we usually do not need excavation.
We offer further services: pipe relining, inspection, cleaning, technical support and equipment construction.
Our local partner for Serbian market is Korekt Company.
ANALYSIS d.o.o.
Gandijeva 76a, lok.49, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3164 46
Fax: +318 11 3164 48
E-mail: [email protected]
Web: www.analysis.rs
Firma Analysis d.o.o. osnovana je 1996 godine. Osnovna delatnost firme je veleprodaja,
održavanje i servis laboratorijske opreme i potrošnog materijala, projektovanje i razvoj
kvalifikacija, aplikacija i obuka korisnika opreme.
usluga,
Prodajnim programom Analysis d.o.o. obuhvaćene su oblasti rada na polju farmacije, industrije,
zastite zivotne sredine, nauke i medicine.
The firm Analysis Ltd. was founded in 1996. Its basic activity is wholesale, maintenance and servicing of
laboratory equipment and consumables, designing and service qualification services, applications and
training of the equipment users.
Analysis Ltd. selling program includes fields of work in the area of pharmacy, industry, environment, science
and medicine.
AQUA INTERMA INŽENJERING d.o.o.
Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2681 776
Fax: +381 11 2681 777
E-mail: [email protected]
Web: www.aquainterma.rs
AQUA INTERMA INŽENJERING nudi širok spektar uređaja i opreme za tretman vode, doziranje hemikalija i
dezinfekciju u sistemima za proizvodnju i pripremu vode za piće, pripremu vode industrijskim sistemima i
u sistemima obrade otpadnih voda. U svom proizvodnom programu imamo zaokruženu gamu proizvoda za
kompletnu instalaciju sistema za gasno hlorisanje, doziranje hemikalija, merenje, neutralizaciju hlora iz
vazduha i automatsku kontrolu procesa proizvodnje i dezinfekcije vode.
AQUA INTERMA INŽENJERING offers a wide range of devices and equipment for water treatment, chemical
dosing and disinfection systems for the production and treatment of drinking water, water treatment in
industrial systems and wastewater treatment. In our product range, we have complete portfolio of products
for the installation of gas chlorination systems, chemical dosing equipment, measurement, neutralization of
chlorine gas and automatic control of the water disinfection process.
BEOGEOAQUA d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 117/IV, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3986 231
Fax: +381 11 2494 761
E-mail: [email protected]
Web: www.beogeoaqua.com
„BeoGeoAqua“ je preduzeće koje vrši specijalizovane usluge u hidrogeologiji i hidrotehnici. Najvažnije
aktivnosti preduzeća vezane su za poslove izvođenja, održavanja i regeneracije bunara. Pored toga,
obavljamo poslove projektovanja, izrade Elaborata i Studija. Vršimo nadzor i kontrolu kompletnog procesa
izrade bunara. Kod opremanja svih hidrotehničkih objekata nudimo kvalitetnu i raznovrsnu opremu.
“BeoGeoAqua” is company for specialized services in hydrogeology and hydrotechnics. The most important
activities are related to generation, maintenance and regeneration of wells. Furthermore, we make projects,
analyses and studies, perform supervision and menagement for complete process of well construction. We
also offer different and quality equipment for all hydrotechnical objects.
BEOINŽENJERING 2000 d.o.o.
Čučuk Stanina 2, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3086 623, +381 11 2454 001
Fax: +381 11 3086 623, +381 11 2454 001
E-mail: [email protected]
Web: www.beoinzenjering.rs
Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting „Beoinženjering 2000“ je osnovano 1989. godine.
Bavimo se izradom tehničke dokumentacije i izvođenjem specifičnih radova u hidrotehnici. Više od dvadeset
godina uspešno radimo u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj za komunalna preduzeća, gradske i republičke
direkcije, Svetsku Banku, EAR, EIB, strane donatore...
“Beoinženjering 2000” is a privately owned engineering company providing infrastructure-based business
solutions. Company field of activity encompasses the large sector of civil and environmental engineering,
with focus in water and waste water, offering sustainable, customized consulting and engineering solutions
related to the water sector and natural resources protection.
BINEMIKOM d.o.o. za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge
Toše Jovanovića 11, 11030 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3058 138
Fax: +381 11 7547 495
E-mail: [email protected]
Web: www.binemikom.rs
Ponuda firme obuhvata: pumpe za pitku i otpadnu vodu (ITT LOWARA, ITT VOGEL, ABS), procesne pumpe
(SYDEX, RICHTER), cirkulacione pumpe (ITT LOWARA), pumpna postrojenja za sisteme za gašenje požara,
opremu za tretman vode za piće i otpadne vode (rešetke, peskolovi, mastolovi – M.A.IND. Srl., mikseri,
agitatori, aeratori, duvaljke - ABS, oprema za pripremu i doziranje hemikalija – SCAE, Sodimate, oprema za
dehidrataciju mulja - PIERALISI, i dr.).
Our sales portfolio includes: pumps for drinking and waste water (ITT Lowara, ITT VOGEL, ABS), process
pumps (SYDEX, RICHTER), circulators for HVAC (ITT Lowara), booster units for fire fighting, equipment
for the treatment of drinking water and wastewater (screens, sand removals, grease removals – M.A.IND.
Srl., mixers, agitators, aerators, blowers - ABS, equipment for preparation chemicals – SCAE, Sodimate,
equipment for sludge dehydration - PIERALISI, etc.).
Binvex Standard d.o.o
Požarevačka 35, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3836 882
Fax: +381 11 3836 883
E-mail: [email protected]
Web: www.binvex.com
Kompanija Binvex Standard se u prethodnih petnaest godina bavi trgovinom materijala za vodovod i
kanalizaciju. Glavni partner u ovom poslu joj je AVK International A/S iz Danske, vodeći svetski proizvođač
ventila i dodatne opreme.
Preko Binvex Standarda, ova kompanija je prisutna na tržištu Srbije u prethodne dve godine.
AVK je opredeljen da kvalitetom svojih proizvoda i usluga unapredi sistem vodosnabdevanja i upravljanja
otpadnim vodama u Srbiji.
Binvex Standard company has been trading in water supply and sewage material for the past fifteen years.
Its main partner in this business is a Danish company AVK International A/S, the world leading manufacturer
of valves and accessories.
It has been present on the Serbian market for the past two years through the Binvex Standard company.
The AVK is aimed at modernizing the water supply system and waste water management in Serbia with the
quality of its products.
CONTROLMATIK ABW d.o.o.
Fajfarjeva 15, 1230 Domžale, Slovenija
Tel: +386 1 7213 552
Fax: +386 1 7219 360
E-mail: [email protected]
Web: www.cm-abw.si
Controlmatik ABW d.o.o. prisutan je na području dezinfekcije i obrade vode od 1975 godine.
Proizvodni program delimo na:
• naprava za doziranje agresivnih gasova i tekućina
• merna senzorika (rezidualni hlor, ukupni hlor, ClO2-analizator, pH merenja, Redox merenja, detektori
agresivnih gasova u vazduhu)
• najsavremenije elektronske merno – regulacijske jedinice
Controlmatik ABW d.o.o. was established in 1975 and it is present in the Water Industry for more than three
decades.
Controlmatik ABW produces four general groups:
• dosing equipment for aggressive gases and fluids
• sensor equipment (free and total chlorine analyzers, ClO2 analyzers, pH and Redox measuring, gas
leakage detectors)
• electronic measure and regulation equipment
• metering pumps and microprocessor controlled dosing pumps
• ostvare svoj potencijal.
CAMBI AS
Skysstasjon 11A, 1383 Asker, Norway
Tel: +47 66 77 98 00
Fax:+47 66 77 98 20
E-mail: [email protected]
Web: www.cambi.no
Cambi je vodeća kompanija koja pruža usluge u domenu konverzije biorazgradivih materijala u obnovljivu
energiju uz visok kvalitet usluga, kompetencije i ekspertize.
Cambi ukratko:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tehnologija životne sredine od 1989. godine
Brojne međunarodne reference po sistemu “ključ u ruke”
Postiže sadašnje i buduće zahteve i propise iz domena životne sredine
Visoko stručni i iskusni ljudi
Vodeći eksperti u proizvodnji biogasa iz biomase
Bazna tehnologija u okviru industrijskog predtretmana i biološke konverzije energije
Isporučilac pogona po sistemu ključ u ruke sa baznom tehnologijom i pomoćnim sistemima
Vlastita tehnologija sa velikim brojem registrovanih patenata i razvojem novih
Međunarodna mreža kompanija, partnera i zastupništava
Uspešna istorija završenih projekata sa velikim brojem klijenata i partnera
Cambi stvara vrednosti iz:
•
•
•
•
•
Komunalnog i industrijskog mulja
Biootpada, uključujući i odbačenu hranu i ostatke klaničke industrije
Nus proizvoda i otpada iz procesne industrije i poljoprivrednih aktivnosti
Ligno-celuloznih sirovina
Destilacije mokrog zrna iz malih ili velikih skladišta
Cambi is a leading provider of technology to convert biodegradable material to renewable energy, with high
quality in deliveries, competence and expertise.
Cambi in brief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Environmental technology since 1989
Numerous international turn-key references
Meets today’s and future environmental requirements
Highly skilled and experienced people
Leading expertise within biogas production from biomass
Core technology within industrial pre-treatment and biological energy conversion
Turn-key supplier of processing plants with core technology and supplementary systems
Proprietary technologies - a number of patents and patent’s pending
International network of companies, partners and representatives
Successful record from executing projects with a number of clients and partners.
Cambi creates value from:
•
•
•
•
•
Municipal and industrial sludge
Bio-waste, including food waste and slaughterhouse residues
By-products and waste from processing industry and agriculture activities
Lignocellulosic feedstock
Distiller’s wet grains, thin and whole stillage
CROATIA PUMPE NOVA d.o.o.
Mala Švarča 155, 47000 Karlovac, Hrvatska
Tel: +385 47 434 022
Fax: +385 47 434 110
E-mail: [email protected]
Web: www.croatia-pumpe.com
Kancelarija u SrbijiI:
Cara Nikolaja II br.37, 11000 Beograd
Tel/Fax: +381 11 3448 430, 440, 446
E-mail: [email protected]
Croatia Pumpe Nova (bivša fabrika pumpi JUGOTURBINA) je renomirani proizvođač sa više od 60 godina
iskustva u proizvodnji pumpi i hidromašinske opreme. Naši proizvodi imaju široku primenu u energetskim
postrojenjima, vodoprivredi i vodosnabdevanju, procesnoj i hemiskoj industriji, rudarstvu i građevini,
brodogradnji itd. Vršimo usluge servisa i remonta pumpi, izrade rezervnih delova, projektovanje i inženjering
hidromašinskih postrojenja.
Croatia Pumpe Nova (ex JUGOTURBINA) is a pump manufacturer with more than 60 years experience in
production of pumps and hydro-mechanical equipment. Our products are widely used in power plants, water
systems and waterworks, process and chemical industry, mining and construction, shipbuilding, etc. We also
offer spare parts production, service and repair of pumps, projecting and engineering of hydro-mechanical
facilities.
CWG BALKAN d.o.o.
Augusta Cesarca 35, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3946 187
Fax: +381 11 3946 207
E-mail: [email protected]
Web: www.cwg.rs
CWG® Grupa je jedan od najvećih evropskih distributera uređaja, opreme i hemikalija za tretman vode.
CWG Balkan povezuje vodeće svetske proizvođače opreme i hemikalija za pripremu vode i ima kompletnu
ponudu koja obuhvata idejna rešenja u skladu sa vašim specifičnim potrebama, komponente sistema,
hemikalije, uređaje i postrojenja za obradu vode, usluge montaže i servisiranja. Posedujemo iskustvo i
opremu koji garantuju pouzdanost u radu, kratke rokove isporuke i konkurentne cene.
CWG® Group is one of the largest European distributors of water treatment equipment, components and
chemicals.
CWG Balkan coordinates world wide recognised manufacturers of water treatment equipment and chemicals
in order to offer you full service including engineering, components, chemicals, units and water treatment
systems, installation and technical support according to your specific demands. Our experience and
equipment provide realibility, short-term delivery terms and compatible prices.
Dinotec SR
Hadži Melentijeva 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3440 602
Fax: +381 11 3440 602
E-mail: [email protected]
Web: www.dinotec.de
Dinotec GmbH je internacionalna firma koja se bavi tehnologijom prečišćavanja i dezinfekcije vode. Sedište
se nalazi u Nemačkoj (Frankfurt), firma je osnovana 1976 god. Sa svojim bogatim iskustvom, dinotec je danas
svetski lider na području merno-regulacione i elektrolizne tehnike. Proizvodi su na tržištu prepoznatljivi po
vrhunskom kvalitetu i stalnim inovacijama u oblasti tretmana pijaće i bazenske vode.
Dinotec GmbH is an international company engaged in purification of water and technology of water
treatment. The headquarters is located in Germany (Frankfurt), the company was founded in 1976. With
its rich experience, today Dinotec is a world’s leader in measuring, control and electrolysis technique.
Products are on market recognized as top quality and with constant innovation in the field of the tretman
drinking and swimming pool water.
ENERGOPROJEKT-Hidroinženjering a.d.
Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3101 150, +381 11 2142 108
Fax: +381 11 3111 979
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.energoprojekt.rs, www.ephydro.com
Energoprojekt-Hidroinženjering je jedna od članica poslovnog sistema Energoprojekt, specijalizovana za
izvođenje istražnih radova, projektovanje, konsalting i inženjering hidroenergetskih, vodoprivrednih i
infrastrukturnih objekata i sistema.
Najveću afirmaciju Energoprojekt-Hidroinženjering je stekao
kao projektant velikog broja brana
i hidroelektrana, u oblastima uređenja, navodnjavanja I odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta,
vodosnabdevanja, prikupljanja i odvođenja otpadnih voda, prečišćavanja voda za piće, prečišćavanja
gradskih i industrijskih otpadnih voda, zaštite čovekove okoline, GIS, saobraćajnica itd., stičući reference
u sedamdesetak zemalja širom sveta.
Energoprojekt-Hidroinženjering p.l.c. is a member of the ENERGOPROJEKT Group, specialized for
investigation works, designing, supervision, consulting and engineering of the hydropower systems, watermanagement and infrastructure facilities and systems.
He has earned the highest recognition as the company which designed of the dams and hydropower plants,
in the areas of land reclamation, irrigation and drainage, water supply, collection and disposal of waste
water, water treatment plants, waste water treatment plants, environmental protection, GIS, roads
infrastructures etc., in about seventy countries around the world.
ENVIROCHEMIE Bulgaria EOOD
100, Evlogy Georgiev Blvd, fl. 4, app.7, Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 8463 065
Fax: +359 2 8463 066
E-mail: [email protected]
Web: www.envirochemie.bg
EnviroChemie Bulgaria EOOD je ćerinska firma nemačke EnviroChemie GmbH – preduzeća koje je pouzdani
partner industrije u oblasti tretmana otpadnih voda u proizvodnji i u vodopripremi. Izgrađenih preko 10.000
industrijskih stanica za prečišćavanje u toku 35 godina širom sveta dokaz su mogućnosti firme da ponudi
svakom od klijenata najpogodnije individualno rešenje – ekološki ispravno i ekonomski efikasno.
U kratkom vremenskom periodu firma EnviroChemie Bulgaria EOOD izgradila je niz stanica za prečišćavanje
industrijske otpadne vode na bugarskom tržištu. To su firme u prehrambenoj industriji, preradi mineralnih
ulja, proizvodnji mineralnih đubriva, preradi drvnog materijala, proizvodnji boja, mineralnih maltera idr.
EnviroChemie Bulgaria EOOD is a subsidiary of the German EnviroChemie GmbH – a company which is trusted
partner of industry in the field of water and waste water treatment. With more than 35 years of experience
in waste water treatment and more than 10.000 plants build all around the world EnviroChemie GmbH could
be proud and confident that will be able to offer its customers the most suitable individual solution.
In a short period of time EnviroChemie Bulgaria EOOD has built many treatment plants for industrial waste
water оn the Bulgarian market. These are companies in different branches of industry – food and beverage,
oil processing, mineral fertilizers production, wood processing dyes and plasters production.
EVOLVA d.o.o.
Nikole Pašića 75, 31210 Požega, Srbija
Tel: +381 31 825 050
Fax: +381 31 811 109
E-mail: [email protected]
Web: www.evolva.co.rs
Evolva Požega bavi se prometom proizvodima namenjenim za spoljni vodovod i kanalizaciju.
U našoj ponudi su proizvodi renomiranih proizvođača: VAG Armaturen, Georg Fischer, Zagožen, MZT.
Ističemo da osim mogućnosti ispunjenja svakodnevnih zahteva naših kupaca, sposobni smo odgovoriti i na
komplikovane projekte magistralnih vodovodnih sistema, fabrika za preradu vode, brana, hidrocentrala i sl.
Evolva Pozega is a wholesale company, specialized in waterworks and sewage systems.
We’re representing several well-known European producers: VAG Armaturen, Georg Fischer, Zagozen, MZT.
Apart of being able to fulfill daily-business request, we are also capable of handling large scale projects of
main water distribution pipelines, water treatment plants, dams, hydropower plants and similar objects.
a ostvare svoj potencijal.
GLYNWED GmbH Srbija
Stari beogradski put bb, 18000 Niš, Srbija
Tel: +381 18 4532 324
Fax: +381 18 4202 426
E-mail: [email protected]
Web: www.glynwed.rs
Generalni zastupnik firme Glynwed GmbH Austrija, koja u okviru Aliaxis Group vrši distribuciju proizvoda na
teritoriji CEE: FRIALEN fitinga za elektrofuziono zavarivanje, mašina i alata, fazonskih komada od polietilena,
VIKING JOHNSON mehaničkih spojnica za vodovodne mreže, RITMO ITALY mašina za sučeono zavarivanje
plastičnih cevi, industrijskih fitinga i pumpi za hemijsku industriju.
General Representative of Glynwed GmbH Austria, which within Aliaxis Group distributes products for the
CEE: FRIALEN fittings for electrofusion welding, machinery and tools, butt-welding polyethylene fittings,
VIKING JOHNSON mechanical couplings for water supply lines, RITMO ITALY machines for butt-welding of
plastic pipes, industrial fittings and pumps for the chemical industry.
FESTO GMBH OGRANAK BEOGRAD
Omladinskih brigada 90v, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 63 282 522
E-mail: [email protected]
Web: www.festo.rs
Kompanija Festo je vodeći svetski proizvođač opreme za industrijsku i procesnu automatizaciju. Snaga
naše kompanije ogleda se u inovativnim rešenjima što dokazuje preko 30.000 proizvoda i 2.900 svetski
priznatih patenata. Za naših 300.000 kupaca iz 176 zemalja uvek smo na raspolaganju. Svakodnevno, preko
15.500 zaposlenih u 59 lokalnih Festo kompanija širom sveta, pronalazi rešenja za unapređenje poslovanja
svojih partnera. Iz tog razloga, kompanija Festo je postala sinonim za inovacije u industrijskoj i procesnoj
automatizaciji.
Festo is a leading world-wide supplier of automation technology the performance leader in industrial
training and education programs. Partner for automation - water technology: from pneumatic and electrical
components and actuators and automated process valves to the complete automation of your processes. Our
aim: maximised productivity and competitiveness for our customers. With approximately 30,000 catalogue
products, customised solutions, ready-to-install automation systems and a matching range of services from
SA products to before- and after-sales support. This makes Festo the partner of choice for its customers all
over the world – whether in factory automation or process automation.
Hidrosanitas d.o.o. - Preduzeće za tretman voda
Bulevar Despota Stefana 68-b, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2765 777
Fax: +381 11 2764 161
E-mail:[email protected]
Web:www.hidrosanitas.rs
Preduzeće “Hidrosanitas” se tretmanom pitkih voda bavi više od 45 godina (osnovano 25. 01. 1967. od strane
Udruženja za tehnologiju vode SFRJ). Za to vreme urađeni su projekti i izvedeno je više stotina objekata
za tretman voda na prostoru bivše Jugoslavije, počevši od malih kaptaža pa sve do kompletnih fabrika voda
po licenci Degremont. Sistemi za tretman vode su različiti zavisno od kvaliteta sirove vode i za tretman su
korišćene sve savremene tehnologije.
The company “Hidrosanitas” was established in 25th January 1967. by the Association of Water Technology in
Yugoslavia. Since then our company executed large number of designs and installations successfully, making
our company a leader in water treatment in the former Yugoslavia. Whole range of drinking water facilities
was executed, from disinfection of small wells and springs through to complete water treatment plants,
mainly under the license of “Degremont”.
HOBAS Rohre GmbH – Predstavništvo u Republici Srbiji
Miodraga Petrovića Čkalje 10, 11050 Beograd, Srbija
Tel: +381 63 8486 056
Fax: +381 11 2830 978
E-mail: [email protected]
Web: www.hobas.com
Hobas je uspešna međunarodna kompanija i vodeći proizvođač visoko kvalitetnih HOBAS CC-GRP (centrifugalno
livena staklenim vlaknima ojačana plastika) cevnih sistema i isporučuje naprednu tehnologiju proizvodnje
i know how stalno rastućem broju novih kupaca. Trenutno se HOBAS CC-GRP cevni sistemi proizvode na 16
lokacija širom sveta. Svetska Hobas mreža uključuje HOBAS grupu koja poseduje vlastite proizvodne pogone
I prodajne organizacije u Evropi i Americi i Joint Venture odnosno licencirane partnere širom sveta. HOBAS
može da proizvede individualna rešenja za širok spektar namenskog programa kao što je: pijaća voda, kišna
kanalizacija, kanalizacija, hidroelektrane, hlađenje sistema termoelektrana, industrijska primena. HOBAS
CC-GRP cevni sistem odlikuje se brojnim visoko unapređenim kvalitetima proizvoda: nepropusnost, visoki
stepen otpornosti na koroziju, otpornost na abraziju, ekstremna glatkoća unutrašnjeg i spoljšnjeg sloja,
mala težina, lako rukovanje, transport i ugradnja, dugotrajnost
Hobas is a successful international organization and the leading supplier , high-performance HOBAS CC-GRP
(centrifugally cast glass fiber reinforced plastics) Pipes Systems and supplies advanced production technology
and management know-how to a steadily growing customer base. At present, HOBAS CC-GRP Pipe Systems
are produced in 16 locations all over the globe. The worldwide Hobas Network includes HOBAS Group owned
production facilities and sales organizations in Europe and America, and Joint Venture and License Partners
all over the globe. HOBAS can provide individual solutions for a wide range of applications such as: potable
water, raw water irrigation, drainage, hydro power, thermal power cooling, Industry applications. The
HOBAS CC-GRP Pipe Systems distinguish themselves by a number of highly advantageous product qualities:
leak tightness, high level of corrosion resistance, abrasion resistance, extreme smoothness of the inner and
outer layer, light weight, ease of handling, transport and laying, long operational lifetime.
IND-EKO d.o.o.
Korzo 40, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel: +385 51 336 093, +385 51 336 152
Fax: +385 51 336 022
E-mail: [email protected]
Web: www.ind-eko.hr
IND-EKO je poduzeće koje je tijekom 20 godina rada stjecalo dragocjena iskustva u svim područjima zaštite
okoliša i sanacije cjevovoda te je steklo ugled i postalo prepoznatljiv čimbenik u rješavanju svih značajnih
ekoloških problema. IND-EKO se u svom radu koristi vlastitom suvremenom opremom i najmodernijim
tehnološkim metodama.
IND-EKO is company which has, during its 20 years of existence, collected vast experience in all areas of
industrial environmental protection, and became a key contributor in resolving difficult environmental issues.
IND-EKO uses its own modern equipment and most advanced technologies in trenchless pipe rehabilitation.
INOVA d.o.o.
Vuka Vrčevića 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3292 805
Fax: +381 11 3292 805
E-mail: [email protected]
Web: www.inova.rs
Inova d.o.o. je osnovana 1990. Proizvodimo regulacione ventile – regulatore – za regulaciju pritiska, protoka,
nivoa itd. Proizvodimo ventile za daljinsko on/off upravljanje. Oprema je najčešću primenu našla u oblasti
vodosnabdevanja i daljinskog grejanja.
Kvalitet proizvoda, mogućnost konsultovanja pri izboru regulacionih ventila i obezbeđen servis omogućili su
nam dominantan položaj na teritoriji Srbije i okolnih zemalja.
Inova d.o.o. was established in 1990. Manufacture of control equipment – regulating for pressure, flow,
level, etc. We manufacture remote on/off control valves. Equipment used mostly in water supply and
remote heating.
Quality products, the possibility of consultation in the choice of regulating valves and service, has enabled
us dominant position in territory of Serbia and neighboring countries.
Institut za vodoprivredu „JAROSLAV ČERNI“ a.d.
„JAROSLAV CERNI“ Institute for the Development of the Water Resources
Jaroslava Černog 80, 11226 Beograd - Pinosava, Srbija
Tel: +381 11 3906 469; +381 11 3907 976
Fax: +381 11 3906 481
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.jcerni.org
Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi“ a.d. bavi se istraživanjem, razvojem, projektovanjem i
konsultovanjem u oblasti hidrauličkog inženjeringa i upravljanja vodama. Institut pruža širok spektar usluga,
od izrade osnovnih i primenjenih studija i istraživanja, preko vodoprivrednog planiranja, izrade studija
izvodljivosti i projektovanja, do izrade kompleksnih multidisciplinarnih projekata.
“Jaroslav Cerni” a.d. is institute for research, development, design and consulting services in the fields of
hydraulic engineering and water resources management, including vast range of services ranging from basic
and applied studies and investigations, through water master planning, feasibility studies and designs, to
complex multidisciplinary projects.
INSA a.d. INDUSTRIJA SATOVA
Tršćanska 21, 11070 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 3713 600
Fax: +381 11 2614 330
Web: www.insa.rs
Insa je osnovana 1950. godine kao fabrika satova a danas je značajan proizvođač satova, satnih mehanizama,
kućnih i industrijskih vodomera, vodomera za daljinsko očitavanje, gasomera i drugih proizvoda merne
tehnike i precizne mehanike.
«Insa» a.d. Zemun od 2006. godine posluje kao akcionarsko društvo.
Insa was founded in the year 1950 as a clock producing factory, which since then has become a major
producer of clocks and watch mechanisms, as well as a producer of water meters, remote readout water
meters, gas meters and many other products in the field of measurement technology and mechanics.
K.S ROLOSPAS PRILEP MACEDONIA
Aleksandar Makedonski bb, 7500 Prilep, Makedonija
Tel: +389 48 424 523
Fax: +389 48 413 952
E-mail:[email protected]
Web: www.ksrolospas.com.mk
Sertifikat ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004
•
•
•
•
•
•
HDPE cevi za snabdevanje vodom,
HDPE cevi za gasifikaciju sistema,
HDPE cevi za zaštitu optičkih kablova,
PPr cevi i fitinzi za toplu i hladnu vodu,
PP fitinzi za prečišćavanje otpadnih voda,
NOVO - HDPE korugovane cevi za otpadne vode
Certificate by ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004
•
•
•
•
•
•
HDPE pipes for water supplying,
HDPE pipes for gasification systems,
HDPE pipes for protection of optical cables,
PPr pipes and fittings for hot and cold water,
PP fitings for waste water
NEW - HDPE corrugate pipe for waste water
KONEX INTERNATIONAL
Saizig 5,79771 Klettgau-Erzingen, Germany
Tel: +49 7742 4399
Fax: +49 7742 1083
E-mail: [email protected]
Web: www.konex-international.com
Kompanija KONEX INTERNATIONAL osnovana je 1986, i nudi široki spektar PVC, PP, PE i PVDF fitinga za
posebnu namenu, specijalne ventile i opremu za cevne sisteme za gas i vodu, kao i za industriju. Ventili i
fitinzi po potrebi kupca.
KONEX INTERNATIONAL founded in 1986, offers a range of PVC, PP, PE and PVDF space saving fittings, special
valves as well as accessories for piping systems to gas and water utilities and also to the industry. Valves
and fittings to customer requirements.
KSB pumpe i armature d.o.o
Tršćanska 21, 11080 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3713 630, +381 11 3713 633
Fax: +381 11 3713 629
E-mail: [email protected]
Web: www.ksb.com
Fascinantan svet KSB
KSB grupa je jedan od vodećih proizvođača pumpi, ventila i srodnih sistema. Godišnji prihod od prodaje
iznosi 2000 miliona evra.
Više od 15.600 zaposlenih širom sveta radi na maksimalnom zadovoljenju kupaca u oblasti vodoprivrede,
industrije, energetike i rudarstva, instalacija kućne tehnike i stambeno-poslovne izgradnje. KSB se razvija i
kao servis partner i obezbeđuje kompletne hidraulične sisteme za vodosnabdevanje i drenažu.
The Fascinating World of KSB
KSB Group is one of the leading producers of pumps, valves and related systems. Annual sales revenue is
2000 million euro.
More than 15.600 employees around the world work for maximum customer satisfaction in water utilities,
industry, energy and mining sector and building services. KSB is increasingly a service partner and provides
complete hydraulic systems for water supply and drainage.
MILAN BLAGOJEVIĆ – MINERVA
Radnička bb, 32240 Lučani, Srbija
Tel: + 381 32 817 391
Fax: + 381 32 817 837
E-mail: [email protected]
Web: www.mbminerva.rs
Proizvodni program:
• Cevi za vodu
• Cevi za uličnu i kućnu kanalizaciju
• Korugovane cevi
• Cevi za gas
• Cevi za zaštitu: toplovoda,optičkih,
PTT i energetskih kablova
• Cevi za navodnjavanje sistemom
„kap po kap“
Product range:
• PE water supply pipes
• Sewerage pipes and fittings
• Corrugated pipes
• PE pipes for gas distribution
• Pipes for cable protection
• Manholes
• Agricultural irigation pipes
• Greenhouse
• Vacuum sewer
• Landfill
•
•
•
•
•
•
Cevi za plastenike
Drenažne cevi
Fazonski elementi
Šahte,kace,rezervoari...
Vakuumska kanalizacija
Deponije
MAK CMC tehnologija vode d.o.o.
Tbilisijska ulica 81, Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 4233 355
Fax: +386 1 4234 044
E-mail: [email protected]
Web: www.mak-cmc.si
Predstavništvo za Srbiju:
BOSHING d.o.o. Sremska Mitrovica
Tel. +381 22 617 529
Mob. +381 63 8434 276
E-mail: [email protected]
Delatnost preduzeća:
• razvoj, projektovanje, savetovanje, proizvodnja, montaža, obrazovanje,
• održavanje i servisiranje
• priprema pitne vode
• priprema sanitarne vode
• priprema tehnološke vode, vode u energetici i razhladnim sistemima
• fizikalno - hemiski postupci čišćenja otpadnih voda
• sredstva i hemikalije za pripremu pitne vode, vode u tehnologiji i industriji
• uskladišćenje i doziranje hemikalija u tehnologiji vode
Company activities:
• development, design, consulting, production, assembly, education,
• maintenance and service
• drinking water treatment
• sanitary water treatment
• technological water treatment, water treatment for energetics,
• water treatment for cooling systems
• physical and chemical waste water treatment
• chemicals for drinking water treatment, chmicals for technological and
• industrial water managment
• water treatment chemicals storage and dosing
MAK CMC - POLA STRANE
MERIS d.o.o.
Narodnih heroja 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 314 88 00
Fax: +381 11 314 88 11
E-mail: [email protected]
Web: www.meris.net
Delatnost preduzeća je:
• pružanje inženjering usluga prvenstveno iz oblasti merenja i automatizacije u
procesima prerade pitkih i otpadnih voda kao i regulacije i automatskog vođenja
tehnoloških procesa,
• isporuka opreme,
• održavanje i servisiranje merne opreme,
• zastupanje inostranih firmi.
Firma MERIS d.o.o. je generalni zastupnik za Srbiju i Crnu Goru, Makedoniju sledećih firmi:
Endress+Hauser Vodeći svetski proizvođač industrijskih procesnih merila
FLYGT Vodeći svetski proizvođač: potapajućih, muljnih i drenažnih pumpi
Lutz- Jesco Proizvođač sistema za hlorinaciju, dozir pumpi i dozirne tehnike
VAG Proizvođač visokokvalitetne armature za pitke i otpadne vode
MERIS main activities are:
• engineering in the area of measuring and industrial process automatisation and
potable and waste water treatment
• general equipment supply
• maintenance and repair service of measuring equipment
• representation of foreign companies
Represented foreign companies:
Endress+Hauser world leader in the production of industrial process measuring equipment
FLYGT world leader in domain submersible pumps and equipment
Lutz- Jesco chlorinating, dosing pumps and dosing technique
VAG highest quality valves and fittings for waste water, pure water
Sistemska
Sistemska rešenja
rešenja
ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
pouzdano
efikasno
standardizovano
profesionalno
Ekskluzivni zastupnik, distributer i serviser
Narodnih heroja 42/II, 11070 Beograd, Srbija • Tel: (+381 11) 314 88 00, Faks: (+381 11) 314 88 11 • E-mail:[email protected]
www.meris.rs
MICROFILL d.o.o.
Mišarska 4 , 34300 Arandjelovac, Srbija
Tel: +381 34 701 140
Fax: +381 34 701 140
E-mail: [email protected]
Web: www.microfill.co.rs
Prodaja opreme za zavarivanje plastičnih cevi, fitinga i drugih proizvoda od plastičnih masa sledećih
evropskih proizvodjača:
• ITS Tecnodue Italija- mašine za čeono zavarivanje
• CTF Sauron Francuska – aparati za elektrofuziono zavarivanje
• Wegener Nemačka – fenovi za zavarivanje elektrodom
Distribution of equipment for plastic pipes, fittings and other products welding from following european
producers:
• ITS Tecnodue Italy – butt welding machines
• CTF Sauron France – electrofusion units
• Wegener Germany - hot air fans
Metalska Industrija Varaždin – Trade d.o.o. Beograd
Patrijarha Dimitrija 24, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3563 131,+381 11 3562 121
Fax: +381 11 3563 131
E-mail: [email protected]
Web: www.miv.rs;www.miv.hr
Metalska industrija Varaždin (MIV d.d.) proizvođač je širokog spektra armature i fazonskih komada od
nodularnog liva za vodovodne i kanalizacijske sisteme, procesnu industriju, navodnjavanje i brodogradnju.
Proizvodi MIV-a se prodaju i u Srbiji i širem regionu, tako da svi zainteresovani kupci mogu se obratiti na
gornju adresu.
Metal industry Varaždin (MIV d.d.) is a manufacturer of a wide range of taps and fittings of ductile iron for
water and sewer systems, process industry, irrigation, and shipbuilding.
MIV products are on sale in Serbia and further regions. All the potential customers are kindly asked to
address us by using the the following contact details.
MIKRO KONTROL d.o.o.
Vase Pelagića 30, 11040 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3699 080
Fax: +381 11 3699 939
E-mail: [email protected]
Web: www.mikrokontrol.rs
Računarska industrijska automatizacija, Industrijski računari, Merno-regulaciona oprema, Inženjering,
Aplikativni software, Siemens partner i Omron distributer
Computerised industrial automation, Industrial computers, Measuring equipment, Engineering, Application
software, Siemens partner and Omron distributor
MIMA KOMERC d.o.o.
Autoput za Novi Sad 67, 11080 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3750 404
Fax: +381 11 3750 405
E-mail: [email protected]
Web: www.mimakomerc.com
Privredno društvo “Mima komerc” je porodična kompanija sa sedištem u Beogradu, specijalizovana za
trgovinu na veliko materijalom za spoljni i unutrašnji vodovod, kanalizaciju i grejanje.
Kompanija je osnovana 1992 godine, i u proteklom periodu, težila je stalnom unapređenju poslovanja kroz
proširenje ponude proizvoda i pridobijanju kupaca na domaćem tržištu i tržištima zemalja u region.
Doslednom primenom sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001 unapredjujemo
poslovanje kroz poboljšanje efektivnosti i efikasnosti u radu.
Mima Komerc is a family company with its headquarters in Belgrade, Serbia. We specialize in the wholesale
of materials necessary for outdoor and indoor plumbing, sewage networks and heating.
The company was founded in 1992 and it has been improving its business operations by broadening the range
of products it offers and by attracting customers on both local and regional market ever since.
We have been improving business operations by the consistent application of our quality management system
according to ISO 9001 and by increasing efficiency and effectiveness.
MILANOVIĆ INŽENJERING d.o.o.
Sobovica bb, 34321 Cerovac-Kragujevac, Srbija
Tel: +381 34 6792 660
Fax: +381 34 6792 095
E-mail: [email protected]
Web: www.miing.rs
Kompanija Milanović inženjering d.o.o. osnovana je 2000. godine sa sedištem u Kragujevcu. Kompanija
posluje pod patronatom nemačke kompanije MV Engineering GmbH, a nastala je radi što efikasnijeg
delovanja matične kompanije na tržištu bivših jugoslovenskih republika, Jugoistočne Evrope, Afrike i Azije.
U oblasti tretmana voda realizujemo projekte:
• Priprema vode za piće i procesno-tehnoloških voda
• Priprema tehničkih voda
• Prečišćavanje industrijskih i komunalnih voda
U saradnji sa nekoliko inostranih i domaćih kompanija, bavimo se razvojem, projektovanjem, proizvodnjom,
montažom i održavanjem sistema za vodoprivredu ( od ideje do realizacije). Po sistemu ključ u ruke.
Primenom najsavremenije tehnologije iz ove oblasti izrađujemo sisteme i postrojenja za pripremu voda za
piće, tehničkih i tehnoloških voda različitih kapaciteta i stepena prečišćavanja.
The company Milanović Engineering Ltd was founded in 2000 with establishing its headquarters in Kragujevac.
The company operates under the patronage of the German company MV Engineering GmbH, and it was
established in order to ensure that the parent company works more efficiently on the markets of former
Yugoslav republics, South-eastern Europe, Africa and Asia.
In
•
•
•
the domain of water treatment we carry out the following projects:
Preparation of the drinking water and processing-technological waters
Preparation of technical waters
Purifying industrial and communal waters
In cooperation with several foreign and domestic companies, we are engaged in developing, projecting,
producing, installing and maintaining of water power engineering systems (from idea to realization) whilst
following the procedure ready-to-use.
By implementing most innovative technologies in this domain, we produce systems and facilities for the
preparation of drinking waters, as well as technical and technological waters of different capacities and
degrees of purification.
MINAL d.o.o.
Kedrova 8, 11030 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 6500 390
Fax: +381 11 6392 588
E-mail: [email protected]
Web: www.minal.rs
MINAL d.o.o. je ovlašćeni zastupnik i serviser uređaja i opreme nemačke firme Sewerin za teritoriju Srbije.
Firma Hermann Sewerin GmbH iz Gütersloha u Nemačkoj ima već osamdesetogodišnju tradiciju u
proizvodnji uređaja za traženje propuštanja i lociranje mesta kvara na vodovodnim i gasnim instalacijama.
Dugogodišnje iskustvo i vrhunska tehnologija svrstavaju firmu Sewerin u sam vrh proizvođača opreme za
kontrolu vodovodnih i gasnih instalacija.
U sklopu zastupstva za čitav program firme Sewerin imamo organizovan i servis, koji ima na lageru i sve
potrebne rezervne delove.
MINAL d.o.o. is an authorized representative and service for devices and equipment of Sewerin company,
Germany, for the teritorry of Serbia.
Hermann Sewerin GmbH company from Gütersloh, Germany, has eighty years of tradition in manufacturing
devices for probing leaks and locating faulty spots on water and gas pipelines. Long established experience
and cutting edge technology place Sewerin company among the top notch producers of equipment for
control of water and gas pipelines.
For the whole line of Sewerin products we have a developed maintenance and repair service, with all
needed spare parts in stock.
NOVOS d.o.o.
Cara Dušana 207, 11080 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3773 503
Fax: +381 11 3773 504
E-mail: [email protected]
Web: www.novos.co.rs
Novos d.o.o. je privatna firma osnovana 1995. godine i zastupnik je nemačke kompanije MerckKGaA za
teritoriju Srbije i Crne Gore. Merck je vodeći svetski proizvođač visoko kvalitetnih industrijskih i laboratorijskih
hemikalija. Od 2011.godine Merck je kupio kompanije Millipore, Heipha i Hycon i tako proširio svoj asortiman
proizvoda.U oblasti kontrole kvaliteta voda možemo da ponudimo laboratorijske hemikalije, instrumente i
test kitove za analitiku voda, mikrobiološke podloge, membrane, aparate za kontrolu vode i vazduha.
Novos d.o.o. is a private company established in 1995. NOVOS d.o.o. is representation of German company
Merck for Serbia. Merck is leading manufacturer of high-quality industrial and laboratory chemicals. In 2011
Merck acquired companies Millipore, Heipha and Hycon.
For water quality control we can offer laboratory chemicals and reagents, instruments and test kits for
mobile analytic, microbiology culture media, membranes and instruments for water and air monitoring.
PEŠTAN d.o.o.
1300 Kaplara 189, 34301 Bukovik, Srbija
Tel: +381 34 742 160
Fax: +381 34 742 180
E-mail: [email protected]
Web: www.pestan.net
Privatna kompanija “PEŠTAN“ d.o.o. je regionalni lider u proizvodnji plastičnih cevi i fitinga za vodu,
kanalizaciju i gas.
Neprekidnim ulaganjem u već renomirani brend koji ima regionalni, pa čak i globalni potencijal, doprinosi
ostvarenju dodatne vrednosti i ambicioznih poslovnih planova.
Upravo zahvaljujući pouzdanosti, kvalitetu, dobroj snabdevenosti i konkurentnoj ceni proizvoda, broji više
hiljada dugogodišnjih kupaca širom zemlje i regiona.
Zaista prevazilazimo očekivanja naših klijenata!
The private company “PEŠTAN” Ltd. is a regional leader in the production of plastic pipes and fittings for
water, sewage and gas.
Constant investment in a reputable brand that already has a regional and even global potential, contributes
to the achievement of additional value and ambitious business plans.
Due to reliability, quality, good supply potential and competitive price, we have thousands of long term
customers across the country and the region.
Indeed we are exceeding the expectations of our customers!
PATENTING d.o.o.
Novosadski autoput br. 53, 11080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 3757 711
Fax: +381 11 3757 710
E-mail: [email protected]
Web: www.patenting.co.rs
Preduzeće „PATENTING“ d.o.o. posluje preko 20 godina, od 2000.g. sertifikovano znakom QMS-a (ISO 9001 i
14001), a bavi se sledećim delatnostima:
• uvoz - izvoz proizvoda bazne hemije,
• proizvodnja kućne tečne hemije, inhibitora, ferihlorida,
• distribucijom i prodajom hemijskih sredstava za tretman voda (pitkih, industrijskih i otpadnih), pre
svega navodimo distribuciju LANXESSovih proizvoda (Bayer Chemicals, Leverkusen, Nemačka) i drugih
hemijskih sredstava za tretman industrijskih voda, zatim proizvodnja i distribucija sredstava za tretman
otpadnih voda kao i dezinficijente za pitke vode i vode u bazenima za kupanje,
• prevoz svih agresivnih tečnih hemijskih sredstava (ADR transpoti),
• uslužne delatnosti: hemijsko i hidrodinamičko pranje i čišćenje termoenergetskih i procesnih postrojenja
u industriji,
• Laboratorija za ispitivanje opreme pod pritiskom (akreditovana od ATS-a).
Company “PATENTING” Ltd. has been in business for over 20 years, and since 2000 it has been certified with
QMS (ISO 9001 and 14001), and it performs the following activities:
• import-export of products of basic chemicals,
• manufacture of home-used chemical products, inhibitors, ferichloride,
• distribution and sale of chemical means for the treatment of waters (shallow, industrial and waste
waters), and above all distribution of LANXESS products (Bayer Chemicals, Leverkusen, Germany) and
other chemical means for the treatment of industrial waters, than manufacture and distribution of
means for the treatment of waste waters as well as disinfectants for drinking waters and waters in pools
for swimming,
• transport of all the aggressive liquid chemical means (ADR transports),
• services: chemical and hydro-dynamic washing and cleaning of thermal-power and process plants in the
industry,
• Laboratory for testing equipment under pressure (accredited by ATS).
PFEIFFER d.o.o.
Begejska 2a, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 347 4664
Fax: +381 11 347 4664
E-mail: [email protected]
Web: www.ludwigpfeiffer.com
Podzemni cevovodi i kanalizacije svih velicina,nivoa pritisaka i materijala, rehabilitacija cevovoda i
kanalizacija bez kopanja, izgradnja objekata i postrojenja, trgovina cevima, masinskim delovima, fazonskim
komadima, usluge gradjevinarstva za polazne i zavrsne sahte, strukturna analiza cevi i sahti, microtunneling.
Undergorund pipeline and drainage construction with all rated sizes,pressure stages and materials,trenchless
refurbishment of pipeline and sewer systems,building water treatment plants and pipe line
structures,rehabilitation of sewege and pipeline systems,trade in pipes,mechanical parts,fittings and other
accessories,microtunneling.
PIPELIFE Serbia d.o.o.
Partizanska 205, 11277 Ugrinovci - Beograd, Srbija
Tel: +381 11 7808 666
Fax: +381 11 7808 611
E-mail: [email protected]
Web: www.pipelife.rs
Preduzeće PIPELIFE Serbia d.o.o. je osnovano 2010.god. i sastavni je deo evropskog koncerna PIPELIFE
International sa sedištem u Wiener Neudorf-u, Austrija.
Naša delatnost je vezana za prodaju plastičnih cevi i sistema cevovoda za distribuciju gasa, kanalizaciju,
drenažu, zaštitu vode, kablova, kućnih instalacija kanalizacije, vodovoda i grejanja.
PIPELIFE Serbia d.o.o. company was founded in 2010 and it is part of a European concern PIPELIFE International
with head office in Wiener Neudorf, Austria.
Our core business is sale of plastic pipes and systems for distribution of gas, sewage, drainge, water
protection, cabel protection, house instalations of sewage, drinking water and heating.
PRICON BUSINESS CREATION d.o.o.
Petra Drapšina 55, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 425 505
Fax: +381 21 6619 265
E-mail: [email protected]
Web: www.pbc.co.rs
PRICON BUSINESS CREATION D.O.O. na tržište Balkana dovodi:
GWT GmbH sa višedecenijskim iskustvom u izvođenju postrojenja za snabdevanje naselja pijaćom vodom i
rešavanje problematike tretmana komunalnih, industrijskih otpadnih voda i bazensku tehnologiju.
CILLIT CEE WATERTECHNOLOGY GmbH je specijalizovani proizvođač opreme, postrojenja i hemikalija za
tretman vode u domenu industrijske proizvodnje kao što su priprema kotlovske, rashladne i procesne vode.
BIOCLEEN GmbH proizvodi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda biološkim postupcima za objekte i
naselja.
PRICON BUSINESS CREATION D.O.O. for Balkan area introduces:
GWT GmbH that has decades of experience and modern solutions in leading projects for municipal drinking
water treatment, but also overall approach when treating municipal and industrial waste water including
pool water treatment.
CILLIT CEE WATERTECHNOLOGY GmbH is manufacturer of specialized equipment, chemicals and plants for
boiler water, cooling and process water in industrial applications.
BIOCLEEN GmbH produces and supplies biological water treatment plants for facilities and municipals.
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SERBIA
Udruženje za komunalne delatnosti
Association of Public Utility Activities
Ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3241 137, 3300 973
Fax: +381 11 3230 949, 3239 009
E-mail: [email protected]
Web: www.pks.rs
Kontakt: Branimir Ljumović, sekretar
Udruženje obuhvata:
• vodovod i kanalizaciju,
• komunalnu higijenu,
• održavanje stanova i uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
• usluge parkiranja,
• pogrebne usluge,
• dimničarske usluge,
• pijačne usluge
Aktivnosti Udruženja:
• Praćenje stanja u oblasti komunalne privrede,
• Analiziranje uticaja zakonskih propisa na uslove poslovanja i efekte njihove primene,
• Informisanje i pružanje stručne pomoći preduzećima komunalne privrede,
• Predlaganje i iniciranje izmena relevantne zakonske regulative,
• Pružanje stručne pomoći preduzećima radi povezivanja sa proizvođačima komunalne opreme,
• Učestvovanje u pripremanju zajedničkih projekta,
• Pružanje stručne pomoći preduzećima u postupku primene i tumačenja zakona i podzakonskih akata,
• Saradnja sa nadležnim organima i institucijama u izradi zajedničkih projekata.
The Association includes:
• water supply and sewage,
• communal sanitation,
• apartment maintenance and urban building land development,
• parking services,
• funeral services,
• chimney sweeping services.
• marketplace services
The Association’s activities:
• Monitoring the situation in the area of communal economy,
• Analyzing the impact of legal regulations upon the conditions of conducting the business operations and
the effects of their application,
• Providing information and expert assistance to the utility companies,
• Proposing and initiating amendments to relevant legal regulations,
• Providing expert assistance to companies in connecting with the manufacturers of utility equipment,
• Taking part in developing the joint projects,
• Providing expert assistance to companies in applying and interpreting the laws and by-laws,
• Cooperation with competent agencies and institutions in developing the joint projects.
PROMINENT - Predstavništvo
Mokroluška nova 1 b, 11010 Beograd, Srbija
Phone: +381 11 6304 242
Fax: +381 11 6304 519
Mob: +381 62 855 1 855
E-mail: [email protected]
Web: www.prominent.co.rs
Rukovanje tečnim hemikalijama, elektromagnetne membranske merne pumpe, motorne merne pumpe,
procesne merne pumpe, dozirni sistemi,rezervoari i pumpe za pretakanje, rezervoari za skladištenje i
doziranje, merno kontrolne stanice na panelima, tehnologija merenja i kontrole, tehnologija senzora,
Sistemi za tretman voda: UV sistemi, ozon postrojenja, hlor dioksid postrojenja, postrojenja za elektrolizu,
membranska filtracija, gravitacioni filteri.
Chemical Fluid Handling: solenoid-driven metering pumps, motor-driven metering pumps, process metering
pumps, dosing systems, tank and transfer pumps, storage and dosing tanks, panel-mounted measuring/
control stations, measuring and control technology, sensor technology;
Water Treatment Systems: UV systems, ozone plants, chlorine dioxide plants, electrolysis plants, membrane
technology, gravity filter.
PURATOR EKOTEHNIKA d.o.o.
Kružni put 16A, 11309 Leštane, Srbija
Tel: +381 11 8030 826, +381 11 8031 053
Fax: +381 11 8030 826, +381 11 8031 053
E-mail: [email protected]
Web: www.purator.rs
Kompanija PURATOR nudi kompletna rešenja i usluge u oblasti odvodnjavanja, vodjenja i tretmana otpadnih
voda!
Isporucujemo kompletna sistemska rešenja - od izvora do mora!
PURATOR is the full range supplier of products and system solutions for drainage, sewage treatment and
waste water handling in Central & Eastern Europe.
We deliver complete solutions for water from the source to the sea.
Regeneracija d.o.o.
Alpska cesta 43, 4248 Lesce, Slovenija
Tel: +386 4 5317 070
Fax: +381 4 5318 935
E-mail: [email protected]
Web: www.regeneracija.si
Proizvodnja proizvoda izpoliesterskih laminata, termoplasta su djelatnosti koje najbolje opisuju rad
Regeneracije d.o.o.
Posebno smo ponosni na proizvode koji su plod znanja, razvoja i dugogodišnjeg iskustva naših razvojnih
inženjera - revizijska okna, cpilištra, separatori ulja, mastolovi, naprave za pročišćavanje odpadnih i
tehnoloških voda, cisterne i filtri odpadnog zraka.
Production of polyester and thermoplastic laminates as well as production of wood protective coatings are
activities that are marking operations of company Regeneracija d.o.o.
We are particularly proud of the products that are result of many years of knowledge and experience of our
development engineers (manholes, pumping stations, oil and grease interceptors, wastewater treatment
plants, double wall tanks and air filters).
Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH
Blomberer Strasse 36, 32825 Blomberg, Germany
Phone: +49 52 3596 090
Fax: +49 52 3596 924
E-mail: [email protected]
http: www.kanalsanierung-kiel.de
Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH je kompanija koje pruža usluge u oblasti rehabilitacije mreže za otpadne
vode. Kompanija je specijalizovana za rehabilitaciju kanalizacionih cevi samo primenom tehnologija bez
kopanja rova. Obuhvatanjem cevi svih prečnika, tehnologija radova bez kopanja predstavlja efikasno i
ekonomično rešenje za obezbeđenje operativne i održive kanalizacione mreže.
Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH is a services provider in the area of waste water network rehabiliation.
The company has been specialised to rehabilitatate sewage pipes by only using trenchless technologies.
By covering all pipe diameters the no-dig technology is an efficient and economical solution to ensure an
operational and sustainable sewage network.
RIDGID - Ridge Tool Europe NV
Interleuvenlaan 50, 3001 Heverlee,Belgium
Tel: +32 16 380 380
Fax: +32 16 380 381
E-mail: [email protected]
Web: www.ridgid.eu
Profesionalni ručni i električni alat za obradu cevi svih materijala za instalatere vode,grejanja,kamere za
snimanje i mašine za odgušenje kanalizacionih cevi.
Professional hand and electric tool for pipes of all materials for plumbers,heating technitians also sewage
recording cameras and drain cleaning machines.
ROTO doo Alibunar
Blok 16 bb Alibunar, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3116 995
Fax: +381 11 3116 995
E-mail: [email protected]
Web: www.roto.si
Kompanija Roto je proizvođаč plаstičnih proizvodа sа 35 godinа trаdicije. Naši proizvodi predstavljaju plod
znаnja nasih inženjerа kao i permanentnu sаrаdnju sа Institutimа i precizаn rаd preko 200 zaposlenih radnika.
ROTO je privаtno preduzeće sа sedištem u Murskoj Soboti, koji tаkođe imа svoje proizvodne kompаnije u
Hrvаtskoj, Srbiji, BiH i Mаkedoniji. Svi naši proizvodi su u sklаdu sа EU stаndаrdimа ISO 9001 i 14000.
Proizvodi: rezervoari za vodu , uredjaji za prečiscavanje otpadnih voda, separatori, šahtovi.
Roto company is a manufacturer of plastic products with 35 years of tradition. Our products are the fruit
of knowledge of our engineers and permanent cooperation with institutes and precise work of over 200
employees. ROTO is a private company based in Murska Sobota, who also has his own production company
in Croatia, Serbia, Bosnia and Macedonia. All our products are in line with EU standards ISO 9001 and 14000.
Products: water tanks, wastewater treatment water separators.
SADE Serbia - Ogranak stranog privrednog društva
Makedonska 30, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 69 8404 408
E-mail: [email protected]
Web: www.sade.rs
Kompanija SADE (deo Veolia Environnement group), kao lider u oblastima linijske infrastrukture, deluje u
dvadesetak zemalja sa radnom snagom od 9000 ljudi. Specijalizovana je za dizajn, izgradnju, rekonstrukciju
i održavanje mreža (distribucija pijaće vode, kanalizacija, telekomunikacije, gas, električna energija) i
srodnih postrojenja za klijente u javnom, privatnom i industrijskom sektoru.
SADE (part of the Veolia Environnement group), as a leader in network solutions, operates in over twenty
countries with a workforce of 9,000 people. Company is specialises in design, construction, rehabilitation
and maintenance of networks (drinking water distribution, sewerage, telecommunications, gas, electricity)
and related facilities for clients in the public, private and industrial sectors.
SAERTEX multiCom® GmbH
Brochterbecker Damm 52, 48369 Saerbeck, Germany
Phone: +49 2574 902 404
Fax: +49 2574 902 408
E-mail: [email protected]
Web: www.saertex-multicom.de
SAERTEX multicom® GmbH, kao proizvođač obloge SAERTEX-LINER® za obnovu kanalizacionih cevi bez kopanja
rova, jedna je od vodećih kompanija u svojoj oblasti i jedina kompanija u svetu koja u sopstvenim objektima
proizvodi oblogu od materijala ojačanog staklenim vlaknima.
SAERTEX multicom® GmbH is one of the leading companies in its sector as manufacturer of the SAERTEXLINER® for the trenchless renewal of sewer pipes and the world‘s only company that produces a GRP liner
from a glass fibre fabric in its own facilities.
SANIVOD d.o.o.
Sutjeska VIII 33, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3317 845
Fax: +381 11 3317 327
E-mail: [email protected]
Web: www.sanivod.rs
Preduzeće Sanivod d.o.o. nudi bogat i kvalitetan asortiman proizvoda za spoljni i unutrašnji vodovod i
kanalizaciju. Na 400m2 zatvorenog i 5000m2 otvorenog prostora nudi se armatura: cevi od duktilnog liva,
od polietilena i polipropilena, šahtovi i rešetke od duktivnog liva, kao i fazonski komadi – GGG. Preduzeće
SANIVOD d.o.o. je distributer livnice „RADIJATOR“ iz Zrenjanina i generalni i ekskluzivni zastupnik i distributer
kompanija:“SAMSUN MACHINERY INDUSTRY” iz Turske i „PRADINSA” iz Španije. Za svu robu posedujemo
ateste sa Instituta IMS – Beograd. Sanivod d.o.o. kao posebnu mogućnost nudi transport svoje robe.
Sanivod LTD Company offers high quality products for internal and external plumbing and sewage system.
A complete stock of sanitary equipment, fittings, chutes, grates, pipes made of ductile cast, polyethylene
and polypropylene is available in its covered area occupying 400m2 and open space 5000m2. SANIVOD LTD
is distributor of foundry „RADIJATOR“ from Zrenjanin and exclusive representative and distributor of
company “SAMSUN MACHINERY INDUSTRY” from Turkey and „PRADINSA” from Spain. Our products have all
necessary documents from IMS Institute, Belgrade. SANIVOD LTD can arrange the transportation of goods.
SAVATECH d.o.o.
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija
Tel: +386 4 2066 388
Fax: +386 4 2066 390
E-mail: [email protected]
Web: www.savatech.eu
Mi smo ogranak kompanije Savatech d.o.o. i predstavljamo osnovnu potporu u razvoju proizvoda od gume za
celu SAVA GRUPU. Mi proizvodimo i prodajemo proizvode od gume za zaštitu životne sredine, proizvode koji
se koriste u spasilačkim operacijama i gumene brane za potrebe mini hidro central itd…
Profesionalan i brižan pristup, fleksibilnost i brzi rokovi isporuke kombinovani su da pruže idealan servis i
podrušku našim proizvodima. Naš predstavnik za područje Srbije je firma Korekt Company d.o.o.
We are a division of Savatech d.o.o., the mainstay of the development of rubber manufacturing within the
SAVA Group. We manufacture and sell rubber products for environmental protection, rescue operations and
dams for small hydro power plants etc…
A professional but caring approach, flexibility and quick delivery times combined to provide the ideal service
in support of our quality product range. Our representative on Serbian market is firm Korekt Company d.o.o.
SIGMA d.o.o. Kula
M.Tita 248/B, 25230 Kula, Srbija
Tel: +381 25 731 805
Fax: +381 25 731 972
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Web: www.sigmakula.co.rs, www.hlorogen.com
Preduzeće Sigma doo nudi kompletno i kvalitetno rešenje dezinfekcije pijaće vode. Osnovna delatnost
je proizvodnja Hlorogen postrojenja za proizvodnju natrijumhipohlorita na mestu potrošnje i automatskih
dozirnih sistema. Sigma se takođe bavi inženjeringom i instaliranjem sistema za automatsku dezinfekciju
pijaće vode. Daljinski nadzor i upravljanje postrojenjima, održavanje i servisiranje te obuka korisnika
zaokružuju našu ponudu.
Sigma Ltd offers a complete and quality solution for drinking water disinfection. The main activities are
production of HLOROGEN plants for on site sodium hypochlorite production, and automatic dosing systems.
Sigma is also engaged in engineering and installation of systems for automatic disinfection of drinking water.
Remote monitoring and control, maintenance and servicing, and user training complete our offer.
SR ARMAS
Kancelarija: Starih orača 3, 11253 Sremčica, Beograd, Srbija
Sedište: Kneza Miloša 42, 11450 Sopot, Srbija
Tel: +381 11 2522 233
Mob: +381 63 371 774
Fax: +381 11 2522 233
E-mail: [email protected]
Armas se bavi proizvodnjom spojnica koje se koriste prilikom izgradnje i rekonstrukcija cevovodnih sistema,
kao i za saniranje kvarova na cevovodima.
Pored proizvodnje klasičnih spojnica za sve vrste cevi, proizvodimo i niz specijalnih spojnica kojima se brzo,
lako i efikasno saniraju curenja na spojevima cevi bez isključivanja vode i sečenja cevi.
The production programme of ‘’Armas’’ consists of joints which are used for construction and reconstructions
of pipeline systems, and also for repairs of pipeline damages. Alongside production of classic joints for all
types of pipes, we are also manufacturing a numerous special joints, which are used for quick, easy and
efficient repairing of leakages at existing joints of pipes without consumers being cut-off or cutting off pipe.
STABILO d.o.o.
Pivška ulica 2, 6230 Postojna, Slovenija
Tel: +386 41 773 399
Fax: +386 57 264 001
E-mail: [email protected]
Web: www.stabilo-po.si
STABILO d.o.o. se več godinama bavi savetovanjem i inženiringom oko djelatnosti u vezi sa pročiščavanjem
otpadnih voda. STABILO d.o.o u našoj regiji zastupa Butler BMS, proizvođača modularnih pročiščivača vode,
ugrađenih na više lokacija u Sloveniji i širom sveta.
STABILO Ltd. is a consulting and engineering company involved in wastewater treatment bussiness for years.
STABILO Ltd. in our region represents Butler BMS manufacturers of modular water purifier, installed at
several locations in Slovenia and worldwide.
TWINOXIDE RS d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo, Srbija
Tel: +381 36 351 437
Fax: +381 36 354 700
E-mail: [email protected]
Web: www.twinoxide.co.rs
TwinOxide RS doo nudi napredno tehnolosko resenje u oblasti dezinfekcije vode – hlor dioksid, koje obezbedjuje
kvalitet vodeci racuna o zdravstvenom aspektu. Ostvaruje saradnju sa objektima vodosnabdevanja, sa
prehrambenom industrijom i sportskim centrima u cijem sklopu postoje bazeni za kupanje. TwinOxide RS
moze da pruzi teorijsku i prakticnu podrsku u primeni korisnicima, oslanjajuci se na visegodisnje iskustvo.
TwinOxide RS Ltd. offers advanced technology in the field of water disinfection – chlorine dioxide, which
provides quality taking into account the health aspect. Cooperates with water supply facilities, the food
industry and sports centers that included a swimming pools.TwinOxide RS can provide theoretical and
practical support to users in the application, relying on extensive experience.
TEHNOSAM d.o.o.
Jelene Čović 22, 24106 Subotica, Srbija
Telefoni: kancelarija: + 381 24 567 431
Kancelarija mob: + 381 63 521 806
Servis mob.: + 381 62 237 134
Fax: +381 24 567 431
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.tehnosam.rs
Proizvodnja uređaja i sistema za tretman voda.
Production of water treatment equipment.
UNIPROGRES d.o.o.
Vladimira Nazora bb, 22400 Ruma, Srbija
Tel: +381 22 474 265
Fax: +381 22 473 019
E-mail: [email protected]
Web: www.uniprogres.rs
„Uniprogres“ je firma koja se bavi prometom i trgovinom kompletnim vodovodnim i kanalizacionim
materijalom sa akcentmo na kompletnom učešću na investicionim zahvatima i održavanju već postojećih
cevovoda i intalacija, jer u svom asortimanu imamo baš sve od robe što je za to potrebno.
„Uniprogres“ is company it has been dealing with turnover and selling of plumbing and sewerage system
elements with special accent on taking part in the complete process of investment and maintenance of
exusting pype systems and installments, because we have everything necessary for that process.
UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO INŽENJERSTVO
ASSOCIATION FOR WATER TECHNOLOGY AND SANITARY ENGINEERING
Sinđelićeva 21, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2442 228
Fax: +381 11 2441 193
E-mail: [email protected]
Web: www.utvsi.com
Udruženje je neprofitna stručna asocijacija. Danas Udruženje predstavlja jedinstvenu asocijaciju u našoj
zemlji gde je koncentrisano naučno, menadžersko i tehničko znanje, kao i praktična iskustva o vodi. Postoji
preko 50 godina, u kontinuitetu, na području prethodne Jugoslavije, odnosno sadašnje Srbije. Sedište je u
Beogradu. Udruženje za tehnologijiu vode i sanitarno inženjerstvo formirano je da objedini naučnu i stručnu
javnost u oblasti voda, kao i zaštite životne sredine. Svojim članovima Udruženje obezbeđuje proširenje
stručnih i naučnih znanja, razmenu informacija i odgovarajuću valorizaciju znanja i uticaj na javnost,
obrazovni, ekonomski, privredni i naučno tehnološki održiv razvoj zemlje. Udruženje je organizovalo i
međusobno povezalo veliki broj pojedinaca, preduzeća i ustanova, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
The Association is a non-profit professional organization. It is a unigue association in Serbia today, which is
both a repository of technical, scientific and managerial knowledge, and a source of practical experience
in the field of water. The Association was formed some 50 years ago, and has continued to be active over
this period of time, first in the former Yugoslavia and now in Serbia. Its headguarters are in Belgrade. The
Association was founded to form a link between water and environmental scientific and professional circles.
The Association offers its members access to professional and scientific knowledge, serves as an information
exchange, disseminates valuable knowledge, and provides a means for influencing public opinion and
promoting sustainable educational, economic, scientific and technological development of the country.
The Association has gathered together and established contacts between a large number of individuals,
companies and institutions, both national and International.
VALMAN d.o.o. za proizvodnju i usluge
Vojvode Prijezde 10, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 7446 094
Fax: +381 11 7446 684
E-mail: [email protected]
Web : www.valman.rs
Valman doo Beograd je proizvođač vodovodne armature i zastupnik firme Hawle, Nemačka. U okviru
proizvodnog programa, proizvodimo servis ventile, nadzemne, podzemne i tunelske hidrante, ogrlice za
LG, AC i PE/PVC cevi, vazdušne ventile, flanš adaptere, univerzalne spojnice, MDK montažno demontažne
komade i ostalu armaturu.
Valman doo Belgrade is manufacturer of waterworks armature and general distributor of Hawle, Germany.
Within the product range, we produce service valves, aboveground, underground and tunnel hydrants,
drilling saddles for DCI, AZ and PE / PVC pipes, air valves, flange adapters, universal sockets, MDK dismantling
pieces and other fittings.
VITREKS Niš
Ljubomira Nikolića 12, 18000 Niš, Srbija
Tel: +381 18 228 551
Fax: +381 18 237 142
E-mail: [email protected]
Preduzeće „Vitreks“osnovano je 1994 godine. Organizovano je kao DOO i bavi se distribucijom reparacionih
spojnica za saniranje oštecenja na vodovodnim cevima.
Višegodisnje iskustvo u proizvodnji spojnica,pracenje inovacija, kao i spremnost za prihvatanje sugestija
kupaca doprineli su da linija „Atlantik’’ spojnica postane i ostane najbrže i najpouzdanije rešenje za
prevazilaženje problema gradskih vodovoda. Kupci naših proizvoda su pretežno javna preduzeća iz oblasti
vodosnabdevanja i saradjujemo sa 60 vodovoda u zemlji i 40 u inostranstvu. Osim Srbije, prisutni smo i na
tržistima Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
.
Company „Vitreks“ Nis was founded in1994. It is organized as Ltd and its dealing with the distribution of
pipe repair clamps.
Years of experience in clamps production, inventions follow up, and opennes towards buyers suggestions led
to the fact that „Atlantic“ clamps line is one of the fastest and most reliable solutions for solving problems
that water supply companies may have. Our consumers are mostly public utilities dealing with the water
supply and we have cooperation with 60 domestic an 40 foreign waterworks. Apart from Serbian market, we
are also present in Slovenia, Macedonia,Bosnia and Herzegovina and Montenegro.
WILO BEOGRAD d.o.o.
Mijačka 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2851 273
Fax: +381 11 2851 275
E-mail: [email protected]
Web: www.wilo.rs
Kompanija WILO SE iz Dortmunda postoji preko 130 godina i od svog osnivanja delatnost ovog koncerna je
proizvodnja pumpi i pumpne tehnike. Imajući u vidu dugu tradiciju ovog nemačkog proizvođača, Wilo je
danas svakako jedan od tržišnih lidera i diktira trendove razvoja pumpi i pumpne tehnike u svetu.
WILO SE with headquarters in Dortmund, Germany has more than 130 years long tradition, and since the
foundation its core business is manufacture of pumps and pump systems. Today, Wilo SE is one of the market
leaders, and sets standards in pump and pump systems technology.
XL Australia d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Ušće, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3010 907
Fax: +381 11 3010 819
E-mail: [email protected]
Web: www.xl-australia.com
XL AUSTRALIA D.O.O. BEOGRAD je ovlašćeni zastupnik australijskih firmi iz oblasti tretmana otpadnih voda,
koje imaju akreditaciju Svetske banke, USAID i UN. Rešenja se zasnivaju na principu “ključ u ruke” i DOMINO
konceptu, ekonomski su isplativa i pripadaju BAT. U saradnji sa EBRD, Greenhouse Investment i poslovnim
bankama obezbeđujemo finansiranje projekata.
XL AUSTRALIA LTD Belgrade is the authorized representative of Australian companies in the field of wastewater
treatment, which are accredited by the World Bank, USAID and the UN. The solutions are based on a
“turnkey” and DOMINO concept, cost effective, environmentally sound and belong to BAT. In cooperation
with the EBRD, Greenhouse Investment and commercial banks provide financing projects.
ADENDUM
GRUNDFOS SRBIJA d.o.o.
Omladinskih brigada 90b, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 225 8740
Fax: +381 11 228 1769
E-mail: [email protected]
Web: www.grundfos.rs
Sa godišnjom proizvodnjom od više od 16mil jedinica, Grundfos je jedan od vodećih svetskih proizvođača
pumpi. Grundfos isporučuje širok asortiman opreme i rešenja dizajniranih specijalno za tretman voda.
Grundfos promoviše i koristi energetski efikasne i održive tehnologije, time osiguravajući da vodosnabdevanje
i tretman otpadnih voda bude u skladu sa budućim izazovima i propisima. Iz tog razloga Grundfos je lansirao
prošireni program SE i SL pumpi za otpadne vode sa jedinstvenim performansama S-tube radnog kola.
With an annual production of more than 16mil pumps, Grundfos is one of the world’s leading pump
manufacturers. Grundfos supplies a broad range of equipment and solutions designed specifically for water
utility applications. Grundfos is promoting and facilitating energy efficiency and sustainable technology,
ensuring that water supply and wastewater facilities meet future challenges and regulations. Therefore we
launched the renewed and expanded ranges of SE and SL wastewater pumps with the unmatched performance
of the S-tube impeller.
ADS EUROPE B.V.
Marco Polostraat 2-14, Rotterdam, 3165 AL The Netherlands
Phone: +31 10 2996 410
Fax: +1 866 3288 401
E-mail: [email protected]
Web: www.stormtech.com
Advanced Drainage Systems (ADS) predstavlja svetsku kompaniju koja obavlja radove na brojnim lokacijama
širom sveta. Kompletna linija komora za atmosferske vode StormTech jedan je od najviše primenjivanih
proizvoda u Evropi. Sve komore za atmosferske vode StormTech, projektovane su tako da ispunjavaju
najstrožije standarde performansi za vrhunski strukturni integritet. Sistem StormTech komora projektovan
je prvenstveno za primenu kod parkirališta, saobraćajnica i na mestima sa velikim zemljanim opterećenjem,
štedi visoko vredno zemljište i štiti vodne resurse pri korišćenju u komercijalne i opštinske svrhe.
Advanced Drainage Systems (ADS) is a worldwide company with operations in numerous locations throughout
the world. One of our most widely used products in Europe is the full line of StormTech Chambers.
All StormTech chambers are designed to meet the most stringent industry performance standards for superior
structural integrity. The StormTech system is designed primarily to be used under parking lots, roadways
and heavy earth loads saving valuable land and protecting water resources for commercial and municipal
applications.
PREZENTACIJA FIRMI NA
STRUČNOM SKUPU O VODI
Presentation of Companies on the
Expert Gathering on Water
AVK INTERNATIONAL A/S Denmark
BINVEX STANDARD d.o.o., Srbija
“Vrhunska tehnologija za sigurnost vaše distributivne mreže“
“State-of-the-art technology to secure your distribution network“
Rezime:
Kompanija AVK je jedan od vodećih svetskih proizvođača ventila i dodatne opreme za vodu, kanalizaciju,
gas i protivpožarne sisteme. Način na koji je AVK postigao uspeh bi mogao da se opiše pomoću dve reči:
kvalitet i efikasnost.
Naprednom tehnologijom i snažnom posvećenošću budućnosti, AVK je utvrdila svoj položoj na tržištu.
AVK-ove proizvode karakteriše visoki i konzistentni kvalitet i izdržljivost u skladu sa zahtevima tržišta.
Visoki kvalitet i lako rukovanje ventilima i pratećom opremom je suština za obezbeđivanje sigurnog
snabdevanja vodom.
Tražite najbolje rešenje za svoj distributivni sistem? Sa AVK-om ćete ga naći!
Abstract:
AVK company is one of the leading manufacturers of valves and accessories for water, sewerage, gas and fire
protection worldwide.
The way that AVK reached the success, could be described in two words: quality and efficiency.
With advanced technology and strong commitment to the future, AVK determinated it’s position on the
market. AVK`s products are characterized by a high, consistent quality and a durability in line with the
market requirements.
High quality and the easy handling of valves and accessories, is the basis of providing a safety in the water
supply!
Looking for the best solution for your distribution network? With AVK you`ll find it!
HUOT, predstavništvo Srbija
“HUOT-ova rešenja za smanjenje gubitaka vode“
“HUOT’s solutions for reducing water losses”
Rezime:
Glavni rizik od curenja u sistemima distibucije pitke vode nastaju od priključaka na mrežu koji zahtevaju
dva puta više elemenata za zaptivanje nego same cevi na koje su montirani.
Sistemi za snabdevanje pijaćom vodom su deo našeg nasleđa. Spojnice za cevi i komponente za priključke
treba da imaju iste performanse i rok trajanja kao i cevi na koje su spojene.
Nabavka kvalitetnih delova čini manje 1% od ukupne cene koštanja!
www.huot.rs
Abstract:
The main risk of leaks in drinking water distribution networks comes from the service connections that
require twice as many tightness elements as the piping on which they are fitted.
Drinking water supply systems are part of our common heritage. Their pipe coupling and service connection
components should have the same performances and life as the piping on which they are fitted.
Part supply is less than 1% of the total cost!
www.huot.rs
CAMBI AS, Norway
“Napredna termalna obrada mulja za bolju životnu sredinu i
energetski efikasna postrojenja za otpadne vode”
“Advanced thermal sludge treatment for a better
environment and energy - efficient WWTP”
Rezime:
Cambijeva termalna hidroliza za predtretman mulja
Tehnologija poboljšane anaerobne digestije komunalnog i industrijskog mulja
Cambijev Termalni Proces Hidrolize(THP) je dokazana i pouzdana tehnologija koja se koristi širom sveta od
1995 godine. THP se primenjuje u postojećim i novim projektima (grinfild) dizajniranim da smanje količine
finalnog otpada, cenu gradnje i rada digestora.
Cambijev THP je priprema komunalnog i industrijskog mulja i biootpada upotrebom pare visokog pritiska za
anaerobnu digestiju. Primenjujući THP tehnologiju, dobijaju se sledeći rezultati : 1) duplira se kapacitet
digestora, 2) povećava se proizvodnja biogasa i 3) dobija se čvršća (manja količina vode), stabilizovana
biomasa bez patogena
Proizvodnja i kvalitet krajnje biomase omogućava uštede u transportu i energiji - krajnji proizvod se može
direktno primeniti u poljoprivrednom procesu ili osušiti da bi se kasnije koristio kao đubrivo ili biogorivo.
Kao dodatak na optimizovanje energetske efikasnosti i smanjenja operativnih troškova, THP takođe eliminiše
problem mirisa koji je povezan sa obradom organskih materijala.
Cambijeva THP pogoni se mogu kombinovati sa pogonima za kogeneraciju, koji proizvode “zeleni” električnu
energiju i obezbeđuju vrelu paru za proces termalne hidrolize (THP). Proizvedeni biogas takođe se može
pročistiti za upotrebu kao gorivo u vozilima ili kao zamena za prirodni gas.
Abstract:
Cambi Thermal Hydrolysis Sludge Pre-treatment
Cambi’s Thermal Hydrolysis Process (THP) is a proven and reliable technology that has been used around the
world since 1995 in existing and “green field” projects to reduce both disposal quantities and the cost of
building and operating digesters.
Cambi THP is a high-pressure steam pre-treatment for anaerobic digestion of municipal and industrial sludge
and bio-waste. Applying THP technology results in doubled digester loading, increased biogas production,
and a pathogen-free and stabilized biosolids product with increased cake dewaterability. This saves both
transport and energy costs, whether applying
the end product directly in agriculture or drying it for fertilizer or bio-fuel.
The THP is highly energy-efficient with low operating costs. It also eliminates odour problems associated
with the treatment of organic materials. The end product (digestate) – a pathogen free and pasteurized
biosolids – can be applied to land directly, composted or dried.
Cambi THP plants can be combined with cogeneration plants, which produce green electricity and provide
hot steam for the Thermal Hydrolysis Process.
However, the biogas can also be cleaned to be used as vehicle fuel or as a replacement of natural gas.
DINOTEC GmbH, Germany
“Sigurna i opravdana dezinfekcija u pijaćoj i procesnoj vodi“
“Safe and reasonable disinfection in drinking and process water“
Rezime:
Dezinfekcija vode za piće usled kontaminacije vode bakterijama i mikroorganizmima postaje sve značajnija.
Postoje različiti postupci i sredstva za dezinfekciju. Hlor i hlor-dioksid su veoma efikasni za dezinfekciju,
zbog dugotrajnog depo efekta koji stvaraju.
Mogućnost lokalne proizvodnje dezinficijensa garantuje kontinuirano visok nivo efikasnosti. Moderan sistem
za proizvodnju visokoaktivnog dezinfekcionog rastvora hlora iz soli - VoDes BlueWave.
Pouzdana proizvodnja hlor-dioksida sa uređajem Chlorox - sistem firme dinotec. Naročito važno za precizno
doziranje dezinficijenasa je bezbedan rad i pouzdano merenje i regulacija, sistemi sa različitim funkcijama
praćenja - Waterinspector.
Abstract:
The disinfection of drinking water through the possible contamination of the water by bacteria and foreign
organisms are becoming increasingly important.
There are various disinfectants and procedures. Chlorine and chlorine dioxide are very effective disinfectant
with depot effect.
The possibility of local production of disinfectants guarantees a consistently high level of effectiveness.
The modern systems VoDes BlueWave generate the salt, water and electricity in fresh highly active chlorine.
The reliable production of chlorine dioxide takes the Clorox device - system from dinotec.
Particularly important for reliable dosage of the disinfectant is an operationally reliable measurement and
control systems with many monitoring functions -Waterinspector.
DINOTEC GmbH, Germany
“Oprema firme Dinotec GmbH”
“Equipment of Company Dinotec GmbH”
Rezime:
Dezinfekcija vode za piće usled kontaminacije vode bakterijama i mikroorganizmima postaje sve značajnija.
Postoje različiti postupci i sredstva za dezinfekciju. Hlor i hlor-dioksid su veoma efikasni za dezinfekciju,
zbog dugotrajnog depo efekta koji stvaraju.
Mogućnost lokalne proizvodnje dezinficijensa garantuje kontinuirano visok nivo efikasnosti. Moderan sistem
za proizvodnju visokoaktivnog dezinfekcionog rastvora hlora iz soli - VoDes BlueWave.
Pouzdana proizvodnja hlor-dioksida sa uređajem Chlorox - sistem firme dinotec. Naročito važno za precizno
doziranje dezinficijenasa je bezbedan rad i pouzdano merenje i regulacija, sistemi sa različitim funkcijama
praćenja - Waterinspector.
Abstract:
The disinfection of drinking water through the possible contamination of the water by bacteria and foreign
organisms are becoming increasingly important.
There are various disinfectants and procedures. Chlorine and chlorine dioxide are very effective disinfectant
with depot effect.
The possibility of local production of disinfectants guarantees a consistently high level of effectiveness.
The modern systems VoDes BlueWave generate the salt, water and electricity in fresh highly active chlorine.
The reliable production of chlorine dioxide takes the Clorox device - system from dinotec.
Particularly important for reliable dosage of the disinfectant is an operationally reliable measurement and
control systems with many monitoring functions -Waterinspector.
ENERGOPROJEKT – HIDROINŽENJERING a.d., Srbija
“Sagledavanje i rešavanje problema otpadnih voda u termoelektranama JP EPS”
“Recognizing and solving the problem of waste water in thermal power plants JP EPS”
Rezime:
Za odvijanje procesa proizvodnje električne energije iz uglja jedan od osnovnih uslova je obezbeđenje
dovoljne količine vode, koja se u termoelektranama koristi kao radni i tehnološki fluid u različitim vidovima
i za različite potrebe. Usled korišćenja vode za predmetne potrebe dolazi do njenog zagađenja. Sistemi za
prečišćavanje otpadnih voda u termoelektranama JP EPS, predstavljaće složeni sistem koji će obuhvatati
određeni broj međusobno povezanih postrojenja i jedinica. Ključna karakteristika budućih sistema jeste
njegova decentralizovana struktura. Izabrani pristup se zasniva na preporuci tretmana otpadnog tečnog
toka na izvoru nastanka u većem broju manjih jedinica uz izbegavanje izgradnje velikih centralnih jedinica
sa velikim hidrauličkim opterećenjem. Ocenjuje se da je izabrani pristup u skladu sa najboljim dostupnim
tehnikama u ovoj oblasti.
Ključne reči: Prečišćavanje otpadnih voda, termoelektrane, životna sredina.
Abstract:
For the process of electricity production from coal is one of the main requirements is to provide a sufficient
quantity of water, which is in a thermal power plants is used as the working and technical fluid in various
forms and for different purposes. Due to the use of water for the needs of the subject comes up of its
pollution. System for wastewater treatment in thermal power plants JP EPS is a complex systems that will
include a number of interrelated plants and units. A key feature of the future system is its decentralized
structure. The chosen approach is based on the recommendation of treatment of waste liquid flow at the
source in a number of smaller units, avoiding the construction of great central unit with a large hydraulic
load. It is estimated that the chosen approach is consistent with best available techniques in this field.
Key words: Waste water treatment, thermal power plants, environment.
ENERGOPROJEKT – HIDROINŽENJERING a.d., Srbija
“Uklanjanje visokih sadržaja:
POM, As, Na I NH4 iz podzemnih voda i obezbeđenje standarda kvaliteta vode za piće“
“Elimination of high content of natural organic matters
(NOM), As, Na and NH4 from groundwater and ensuring the drinking water quality standard”
Rezime:
Za obezbeđenje vode za piće u Vojvodini iz podzemne vode treba ukloniti: >85% POM, >97,5% As, 50% Na,
>95% NH4. Ovaj, do sada nerešiv, zadatak se rešava jednostavno unapređenom koagulacijom (P-52278) sa
neorganskim polimerima Al i Si na klasičnom tipu postrojenju, uz uklanjanje visokih sadržaja Na iz dela vode
na jonskom menjaču. Definisanje parametara za projektovanje postrojenja postiže se u roku dva meseca,
čime su stvoreni uslovi za konačno rešavanje ovog problema.
Ključne reči: unapređena koagulacija, prirodne otpadne materije, arsen
Abstract:
For providing drinking water in Vojvodina, the following matters should be eliminated from the groundwater:
>85% NOM, >97.5% As, 50% Na, >95% NH4. This, so far unresolved task, can be simply resolved by the
enhanced coagulation (P-52278) by means of Al and Si inorganic polymers, in the water treatment plant of
classic-type and with elimination of high contents of Na from a part of water in the ion exchanger. Defining
of the parameters for designing of water treatment plant can be attained within two months period, creating
thereby the conditions for final resolving of this problem.
Key words: enhanced coagulation, natural organic matters, arsenic
ENERGOPROJEKT – HIDROINŽENJERING a.d., Srbija
“Projektovanje profila rizika po životnu sredinu“
“Designing environmental risk profiles“
Rezime:
Rizik se može definisati kao verovatnoća ili očekivana učestalost specificirane negativne posledice. Rizik
nije predviđen kao apsolutna mera, već kao način relativnog merila ili poređenja. Opasnost predstavlja rizik
koji može uticati na nešto vredno ( npr. resurse podzemnih voda). Može se reći da je rizik produkt hazarda
i ranjivosti životne sredine.
U radu su dati bitni elementi procene rizika za zagađenja podzemnih voda i identifikacija opasnosti za
podzemne vode, kao i kreiranje profila rizika po životnu sredinu firmi i organizacija.
Ključne reči: procena rizika, upravljanje rizikom, profili rizika
Abstract:
Risk is defined as a probability or expected frequency specified negative consequences. The risk is not
intended as absolute measure, but as a means of relative standards or comparisons. The danger is the risk
that can affect something of value (for example, groundwater resources). It can be said that the product of
hazard risk and vulnerability environment. This paper presents the essential elements of risk assessment for
groundwater pollution and to identify risks to groundwater and create a profile of risks to the environment
of companies and organizations.
Key words: risk assessment , risk management, risk profiles
KSB PUMPE I ARMATURE d.o.o., Srbija
“BLUEFUTURE: Najbolje tehnologije naprednih tehnoloških
rešenja za komunalnu infrastrukturu“
“BLUEFUTURE: Best technologies for advanced technological
solutions to municipal infrastructure”
Rezime:
Mnogim Evropskim zemljama, investiranje u njihovu ekološku infrastrukturu postao je najveći prioritet.
Snabdevanje pijaćom vodom i tretman otpadnih voda su dva najkarakterističnija primera, naročito u onim
zemljama u kojima nije bilo investicija godinama.
BLUEFUTURE će pokazati potencijal uštede sakriven u hidrauličnim sistemima. Naši specijalisti će prikazati
kako takav potencijal može biti otkriven sa pravom tehnologijom hidrauličke, elektro opreme i mrežno
baziranim nadzornim sistemom pumpe. Ovo daje mogućnost rukovaocu pumpe da izabere potez opravdan
optimalnim troškovima, na osnovu kvanitfikovanih dimenzija i karakteristika gubitka efikasnosti.
Abstract:
For many European countries, investing in their environmental infrastructure has become a major priority.
The provision of potable water and the treatment of wastewater are two of the highest profile examples,
particularly in those countries where there has been a lack of investment over many years.
”BLUEFUTURE” will show savings potential hidden in hydraulic systems. Our specialists will demonstrate
how such potential can be uncovered with right technology and web-based pump monitoring system. It
empowers the pump operator to select the optimum cost justifiable course of action, based on the quantified
magnitude and characteristics of the efficiency loss.
MERSEL d.o.o., Srbija
“Hidroizolacija – Objekti za pitku i otpadnu vodu“
“Waterproofing – Drinking and sewer water structures“
Rezime:
Istorijat kompanije VANDEX; O kompaniji; Primena proizvoda
Pitka voda:
• Dubinska hidroizolacija
• Proizvodi
• Studije slučaja (Rezervoar za pitku vodu u Švajcarskoj, pogon prečišćavanja vode u Portugaliji, magistralni
cevovod za pitku vodu u Portugaliji).
• Stanje Reni bunara u Beogradu.
• Sanacija Reni bunara u Novom Sadu.
• Brana Grančarevo – Predlog rešenja sanacije ekrana brane.
Otpadna voda:
• Fizička i hemijska naprezanja
• Primer oštećenja kolektora u Novom Sadu.
• Proizvodi
• Studije slučaja (Sanacija pogona za preradu otpadne vode u Švajcarskoj, Sanacija pogona za preradu
otpadne vode u Nemačkoj, Kanalizacija – Gablenz, Nemačka, Pogon za preradu otpadne vode Trutnov,
Češka Republika).
Abstract:
VANDEX – History of the company; About company VANDEX; Application of products
Drinking water:
• In-depth waterproofing
• Products
• Case studies (Drinking water rezervoir in Switzerland, Drinking water plant in Portugal, water - way pipe
supply in Portugal.
• Current condition of Ranney wells in Belgrade, Serbia.
• Ranney well refurbishment in Novi Sad, Serbia.
• Dam in Grančarevo, Bosnia and Hertzegovina – Proposition of the solution for waterproofing of dam
screen.
Sewage water:
• Physical and chemical stress
• Current condition of waste water collector in Novi Sad.
• Products
• Case studies (Referbishment of waste water plant in Switzerland, Referbishment of waste water plant
in Germany, Sewage – Gablenz, Germany, Waste water plant in Trutnov, Czech Republic.)
PROMINENT - MAĐARSKO PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
“Oprema za tretman vode”
“Equipment for water treatment”
Rezime:
ProMinent je pouzdan partner u oblasti tretmana voda i proizvođač komponenti i sistema za rukovanje
tečnim hemikalijama.
Prominent proizvodi: elektro-magnetne membranske pumpe, elektro-motorne membranske pumpe,
procesne pumpe, sisteme za doziranje, rezervoare i trasportne pumpe.
Merno regulacioni fabrički pripremljeni paneli, upravljačke stanice, merna i regulaciona tehnika, sonde za
merenja.
ProMinent - ProMaqua sistemi za dezinfekciju: UV sistemi, ozon generatori, hlor dioksid uređaji, uređaji za
elektrolizu hlora iz soli, membranska tehnologija, gravitacioni filteri.
Abstract:
ProMinent is the reliable solutions partner for water treatment and a manufacturer of components and
systems for chemical fluid handling
ProMinent products: solenoid-driven metering pumps, motor-driven metering pumps, process metering
pumps, dosing systems, tank and transfer pumps.
Panel-mounted measuring/control stations, measuring and control technology, sensor technology.
ProMinent- ProMaqua disinfection systems . UV systems, ozone plants, chlorine dioxide plants, electrolysis
plants, membrane technology, gravity filter.
PURATOR EKOTEHNIKA d.o.o., Srbija
“Mehanički tretman otpadnih voda - drobilice i sistemi za
izdvajanje krupnog otpada iz otpadne vode“
“Mechanical waste water treatment – grinders and engineered systems”
Rezime:
Svakodnevna su iskustva sa problemima otkaza ili kvarova pumpnih stanica usled različitog krupnog otpada
koji se veoma često nalazi u otpadnoj vodi.
Osnovni cilj ove prezentacije je predstavljanje uređaja koji efikasno usitnjavanju taj otpad tako da se može
dalje transportovati bez opasnosti po funkcionisanje
pumpi i sistema (modularni elementi) koji usitnjeni otpad dalje izdvajaju iz otpadne vode odnosno
pripremaju ga za lakšu manipulaciju.
Abstract:
Stop often pump station breakdowns caused by different kind of waste in the waste water.Main goal of
this presentation is to show grinders and engineered system solutions which reduce size and quantity of
suspended solids and allow waste water to continue downstream without danger for pumps operation.
REGENERACIJA d.o.o., Slovenija
“Pročistači otpadnih voda do 3000 PE”
“Wastewater tretment plant capacity 3-3000 PT”
Rezime:
Izgradnja i puštanje u pogon pročistača odpadnih voda do 3000 PE , prepumpne stanice i separatori ulja u
poliesterskim komorama.
Način izrade i ugradnje opreme, način ugradnje i održavanje uredjaja.
Abstract:
Production and putting into operation wastewater tretment plant type 3 - 3000 PT, pumping stations and oil
separators, all made out of GRP.
XL AUSTRALIA d.o.o., Srbija
“Tretman otpanih voda u marinama i lukama”
“Marinas Waste Water Treatment”
Rezime:
Zaštita čovekove okoline podrazumeva i prečišćavanje otpadnih voda koje se stvaraju u objektima
na marinama, lukama, brodovima, jahtama i priobalnim kućama. U tom smislu je urađen projekat o
prečišćavanju otpadnih voda generisanim na navedenim objektima u Srbiji. Kvalitet rečnih voda je poznat
i definisan je klasom I, II, III ili IV. Sve otpadne vode je potrebno regulisati i prečistiti, a obavezno to treba
uraditi ako se direktno upuštaju u rečni tok. Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda su dobro poznate i
primenjuju se u svetu. Izlivanje otpadnih voda u vodotok svakako utiče i zagađuje rečnu vodu. Uredbom
su određene granične vrednosti emisije zagadjenja (GVE). Efluent, prečišćena otpadna voda, mora da ima
manje vrednosti zagađujućih materija od uredbom propisanih GVE.
Abstract:
Environmental protection includes waste water produced in the facilities at marinas, ports, ships, yachts
and coastal homes. In this sense the project is done on the purification of waste water generated in these
facilities in Serbia. The quality of river water is known and defined the class as I, II, III or IV. All waste
water is necessary to regulate and refine it. Treatment of waste water has to be done especially if you
engage waste water directly in the river. Wastewater treatment technologies are well known and applied
worldwide. The flood of waste water into watercourses and pollutes certainly affect the river water. The
regulation specified pollution emission limits (GVE). Effluent, waste water purified, must have lower values
of pollutants prescribed by regulation of GVE.
Download

K A T A L O G