PDR ALAN DENEME 1 – K.yılmaz
1.
1950’lerde iki kardiyolog koroner kalp
hastalığı olan hastaları niteleyen bir
davranışlar kümesini tanımladı. Bu
kişilik boyutuna A tipi kişilik örüntüsü
adı verildi ve bu kişiler strese en çok
yatkın kişilik özellikleri gösterenlerdi.
Bunun tam tersi olan, daha az stres ve
strese bağlı fiziksel sorunlar yaşadıkları
düşünülen kişilerde B tipi kişiler olarak
adlandırıldı.
Buna göre agresif davranışla ilişkilendirilme
olasılığı yüksek olan A tipi kişilik özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Herkesi aşırı rekabetçi olarak algılama
B)Başkaları tarafından onaylanmayı isteme
C)İnsanlarla işbirliği yapmaktan hoşlanma
D)Sakin ve telaşsız iş yapma
E)Yetersizliklerini kabul etme
2.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi psikolojik
danışma ve psikiyatri arasındaki ayırımı en iyi
şekilde ifade eder?
A) Psikolojik danışma güncel uyum
sorunlarına yönelik bir yardım şekli iken
psikiyatri kişilik sorunlarıyla uğraşılır.
B) Psikolojik danışma da test sonuçları çok göz
önünde bulundurulmazken psikiyatride test
sonuçları asıl bilgi kaynağıdır.
C) Psikiyatride ilaçla tedavi yapılır psikolojik
danışmada ilaç kullanımı söz konusu değildir.
D) psikolojik danışma belli ilkelere göre
sürdürülen bir ilişki iken psikiyatri hastanın
yapılandırmasına bağlı bir görüşme şeklidir.
E) Danışma yüzyüze olmanın şart olmadığı bir
iletişim durumu iken, psikiyatrik görüşme yüz
yüze gerçekleşir.
3.Akran baskısı kişinin, yaşıtları tarafından
kendilerine benzer şekilde davranması için
zorlanmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi
bireyler üzerindeki akran baskısına bir
örnektir?
A)Davranışlarını grup standartlarına göre
değiştirmesi
B)Alanında deneyimli birinin getirdiği öneriyi
sorgulamadan benimsemesi
C)Bireyin yüzde yüz doğru olan düşüncesinden
vazgeçip çoğunluğun yanlış görüşünü
benimsemesi
D)Bireyin bir soruya verdiği yanıtı, başkalarıyla
görüştüğünde değiştirmesi
E)Zor ve karmaşık görevlerde grupla birlikte
hareket etmesi
4. “İyi bir yara izi, en iyi nasihatten daha
iyidir.” Şekkindeki bir görüş öğrenmeyi
etkileyen hangi etmenle ilgili bir örnek
oluşturur?
A) Hazırbulunuşluk
B) Sonuçlar hakkında bilgi verme
C) Katılım
D) Güdülenme
E) Eski yaşantılar
5. Bir öğretmenin sınıftaki tartışmalarda bir
öğrencisini sürekli olarak önemsemediğini
göstermesi, aşağıdaki davranışlardan
hangisine bir örnektir?
A)İzin verilmiş saldırganlık
B)Araçsal saldırganlık
C) Özgeci saldırganlık
D)Antisosyal saldırganlık
E) Pasif saldırganlık
C) Endüstri psikolojisi iş ve endüstri
6.
I.Davranışları belirleyen temel
süreçler bilinçdışında yer
almaktadır.
II. Bireyse yaşantılar
parçalanmadan ele alındığında
anlam kazanmaktadır.
III. Bireyin davranışlarını açıklamak
onun öznel yaşantı alanına
yönelmekle mümkün olur.
IV. Davranışlar biyolojik yapının
incelenmesiyle nesnel olarak
açıklanabilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi
veya hangilerinin hümanistik
yaklaşımı benimsemiş bir
danışman tarafından ileri
sürülmüş olduğu söylenebilir?
A) yalnız II
B) yalnız III
ve IV I,II ve IV
C) I ve II
ortamlarında
gözlenen
davranış
örüntüleriyle ilgilenir
D) Psikometrik psikolojinin, psikolojinin
bütün dallarında genel bir fonksiyonu
vardır
E) Danışmanlık
psikolojisi
eğitim
kurumlarında öğrencilerin eğitim ve
öğretime ilişkin sorunlarıyla ilgilenir
9. Aşağıdakilerden hangisi projektif kişilik
testlerinin özelliklerinden biri değildir ?
A) Uyarıcıları
tam
olarak
belirlenmemiştir
B) Kişiliğin bütünün değerlendirilmesi
amaçlanmıştır
C) Nesnellik ve güvenirlik gibi
ölçütleri karşılamaya uygundurlar
D) Freudun psikoanalitik yaklaşımını
temel alırlar
E) Yanıt özgürlüğü vardır
D) II
7. İntihar girişiminde bulanan bir genç kızın bu
davranışını anlamak isteyen psikolog, genç
kızın çocukluktan beri geçirdiği aşamaları aile
içi ilişkilerini, eğitim durumunu ve arkadaşlık
ilişkilerini incelemiştir.
Psikoloğun amacına ulaşmak için kullandığı
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
10.Korelatif araştırmalar psikoloji biliminin
temel amaçlarından hangisini
gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Yordama
B) Açıklama
C) Betimleme
D) Kontrol
E) Öğrenme
A) Deney
B) Mülakat C) Gözlem D)
Vak’a incelemesi D) Test
8. Psikolojinin alt dalları ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A) Geleşim psikolojisinin konusu çocukluk
döneminde meydana gelen fiziksel ve
psikolojik değişikliklerdir
B) Deneysel psikolojide davranışın temel
ilke ve kurallarının belirlenmesine
çalışır
11.Öğrenci yurdunun çalışma salonundaki bir
öğrencinin, etrafında çalışan arkadaşlarını
görerek, yalnız çalıştığından daha fazla
çalışması, grubun birey davranışları üzerindeki
etkilerinden hangisine bir örnektir?
A) Sosyal hızlandırma
B) Kendine hizmet eden yanlılık
C) Olumluluk eğilimi
D) Özleştirme
E) Özdenetimin ortadan kalkması
12.Aşağıdakilerden hangisi davranım
bozukluğunun belirleyici özelliklerinden biri
değildir?
A) Zarar verme amacıyla yangın çıkarmak
B) Hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasızca
davranışlar sergilemek
C) On üç yaşından önce ailenin yasaklamasına
rağmen sık sık geç saatlere kadar dışarıda
kalmak
D) Sık sık yalan söyleyerek bir şeyler elde
etmek, başkalarından övgü almak ve
zorunluluklardan kaçamak (başkalarını
aldatmak)
E) Kendi yaptığı olumsuz bir davranış için
başkalarını suçlama.
13.Ayşe sırt ağrısı nedeniyle doktora başvurur.
Yapılan tüm tetkiklerde önemli bir durum
çıkmaz. Ancak Ayşe ciddi bir sorununun
olduğunu ve doktorun onu kandırdığını
düşünmektedir. Bu yüzden başka doktorlara
da başvurur. Ama yine herhangi bir şey
çıkmaz. Tüm bunlara rağmen Ayşe'nin
düşüncesi değişmez ve ciddi bir hastalığı
olduğunu düşünür.
Buna göre Ayşe'de bulunan somatorfum
bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağrı bozukluğu
B) Beden disformik bozukluğu
C) Hipokondri.
D) Disosiyatif bozukluk
E) Fug
14.Aşağıdakilerden hangisi disosiyatif bir
bozukluk değildir?
A) Beden dismorfik bozukluğu.
B) Disosiyatif amnezi
C) Disosiyatif kaçış
D) Depersonalizasyon bozukluğu
E) Disosiyatif kimlik bozukluğu
15. Korkma, kızgınlık, öfke, haz, sevgi,
şefkat, saldırganlık gibi birçok duyguların
merkezidir.. Bu merkezin herhangi bir
şekilde (çarpma, yaralanma, zehirlenme
vs) hasar görmesi durumunda ise; hayat
yaşanmaz bir hâl almaktadır. Anksiyete,
saldırganlık vb. duygusal yanıtlardan
sorumlu olan beynin bu bölümü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyincik
B) Beyin kabuğu
C) Pons
D) Retiküler Formasyon
E) Limbik sistem
16.Ünlü bir artistin saç biçimi, bir tanıdığın
konuşmasını, roman kahramanının tutumu ya
da davranışını taklit eden ve yaşamını
taklitlerle geçiren bir kimse kendine ait bir
kişilik geliştiremez.
Parçada savunma mekanizmalarının hangi
özelliği vurgulanmaktadır?
A)Bilinçsizce kullanılma
B)Ruh sağlığını korumaya yardımcı olma
C)Sürekli kullanıldığında anormal nitelik
kazanma
D)Gerçeklerin çarpıtılmasıyla ortaya çıkma
E)Başkalarını kandırma amacı taşımama
17. ‘Çok fazla itirazcı bir bayan, aslında sizinle
aynı fikirde olabilir.’ Bu söz Shakespear’a aittir
ve bir savunma mekanizmasının temel fikrini
ifade etmektedir.
Bu parçada sözü edilen savunma mekanizması
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mantığa bürüme
B)Yansıtma
C)Yön değiştirme
D)Karşıt tepki
geliştirme
E)Bastırma
18.Engellenme sonucunda beklentileri
gerçekleşmemiş bir kişide aşağıdaki psikolojik
durumlardan hangisinin görülmesi
beklenmez?
A)Kaygı
B)Stres
C)Hayal kırıklığı
D)Aşırı uyarılma
E)Algıda değişmezlik
19. Projektif testler, çocuk ve gencin “iç
dünyası” hakkında ipuçları toplamak üzere
uygulanır. Bu testler, çocuk ve gencin kendini
nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi
hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir. Bu
bilgileri toplamak amacıyla değişik türde
testler uygulanır. Bu testlerde çocuktan
yapması istenen şeyler, belli bir konuda resim
çizmesi, bazı yarım bırakılmış öyküleri
tamamlaması, belli resimlere uygun öyküler
anlatması ya da, verilen belli figürlerle çeşitli
şeyler oluşturması, yaratmasıdır.
Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi
projektif tekniklerin sahip olması gereken
özelliklere ve kullanılma amacına ters düşen
bir bilgiyi içerir?
A) Bu testlerde, “doğru-yanlış” yoktur,
B)
C)
D)
E)
çocuğun yaptığı her şey geçerlidir ve
değerlidir.
Bu değerlendirmelerin ana çıkış
noktası, çocuğa yapılandırılmış sorular
sorularak bireyin zihnindeki
oluşumlarla ve duygularının gerçekle
uyuşmazlığını görmesini sağlamaktır.
Uygulayıcı danışman bu çalışmalar
sonucunda, çocuğun kendisini ve
çevresini nasıl algıladığına dair bir
resim oluşturur.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde
uygulayıcı danışman çocuk açısından
aksayan noktalar varsa, bu konuda
ailesi ve/veya okulu yönlendirilir.
Bireyin problem durumlarında
kimlerden destek aldığı, problemi
çözmek için ne gibi yöntemler
düşündüğü, çevresini ne kadar güvenli
ya da tehlikeli bir yer olarak gördüğü
gibi konularda bilgi toplanabilir.
20. Hangi kurama göre olursa olsun,
kişiliği incelemek için kişilik
değişkenlerini ölçme yöntemlerinin
bulunması gerekir. Birçok durumda
nesnel ve yansız bir kişilik ölçümü arzu
edilir. Kişiliğin ölçülmesinde, deneğin
kendine özgü düşünsel ve duyusal
süreçlerine, tepkilerine, anlayışına,
uyaranları seçimine bakılmaktadır. Her
bireyin kendine özgü kişilik özellikleri,
buna göre belirlenmektedir.
Bu çerçevede kişiliğin
değerlendirilmesinde kullanılan
çeşitli araç ve gereçler
bulunmaktadır. Aşağıdakilerden
hangisi kişiliğin ölçülmesin de
kullanılabilecek bir test ve envanter
olamaz?
A) Gözlem ve derecelendirme
ölçekleri
B) Kendini anlatma teknikleri
C) Denver Gelişimsel Tarama Testi
D) Beier ve Rotter Cümle
Tamamlama Testi
E) Tematik Algı Testi (TAT)
21.Hareketli bir yapısı olan Yüksel anasınıfında
sürekli yerinden kalkmakta, sınıfta
dolaşmakta ve etkinlikleri
engellemektedir. Öğretmen birkaç kez
uyarmasına rağmen bir sonuç elde
edemeyince Yüksel’i sınıfın köşesindeki bir
sandalyeye oturtur ve sert bir ifadeyle
kesinlikle kalkmamasını söyler. Bunun
üzerine Yüksel bağırarak öğretmenine
vurmaya başlar. Yüksel’in sergilemiş
olduğu bu davranışlar eğitim psikolojisi
açısından aşağıdaki seçeneklerde verilen
olgulardan hangisi ile açıklanır?
A) Davranışta Kontrast
23. Albert Einstein derki; “siz bir balığın
yeteneğini ağaca çıkmasıyla ölçerseniz,
balık tüm ömrünü aptal olduğuna inanarak
yaşayacaktır.” Einstein’ in görüşüne göre
yeteneğinin dışında veya üstünde
davranışa zorlanan bir bireyde en çok
aşağıdaki sorunlardan hangisinin
görülmesi beklenir?
A) Bilişsel gelişimim sekteye uğrar
B) Sosyal gelişimi engellenebilir
C) Kollektif yeterlik algısı zayıflar
D) Öz yargılama kapasitesi gelişmez
E) Öz yeterlik algısı düşük olacaktır
B) Yön değiştirme
C) Psikolojik tepkisellik
D) Etkinin yayılması
E) Direnç (Sönme patlaması)
22. Elif, okuldaki tiyatro topluluğunda yer
almak isteyen ama kalabalık önünde
konuşmaktan çekindiği için buna cesaret
edemeyen kardeşi Sena ’nın kalabalık
önünde rahat olabilmesi için önce
Sena’nın küçük bir rolü kendisi için
canlandırmasını, sonra anne ve babasının
önünde oynamasını, daha sonra birkaç
arkadaşını eve davet edip onların önünde
rolünü oynamasını sağlar. Sena sonunda
kalabalık önünde rahat davranmaya
başlamış ve okuldaki tiyatro topluluğuna
katılmıştır.
Elif’ın kardeşi Sena’nın istenmeyen
tepkilerini önlemek için başvurduğu
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşik Yöntemi
B) Alışkanlık Eğitimi
C) Kademeli Yaklaşma
D) Sistematik duyarsızlaştırma
E) Zıt tepki yöntemi
24. Klasik koşullanma modern tıp tarafından
da etkili bir şekilde kullanılmaktadır.
Örneğin, “otoimmun” sistem bozuklukları
olarak adlandırılan bir hastalığın
tedavisinde klasik koşullanma son derece
etkili olmuş, olumlu sonuçlar vermiştir.
“Otoimmun” vücudun bağışıklık sisteminin
kendi kendine sağlıklı organ ve dokulara
saldırmasına neden olan bir sistem
bozukluğu olup, bu durumu baskılamak
için güçlü ilaçlar kullanılmakta ancak bu
ilaçlar yan etkileriyle vücuda zarar
vermektedir. Bunun üzerine bilim
adamları ilaç kullanmadan bu baskılamayı
yapmak için hastaya önce güzel bir koku
ve ardından ilacı verirler. Bu işlem birkaç
kez tekrarlanınca sadece kokuyu vermek
herhangi bir yan etkisi olmaksızın
bağışıklık sistemini baskılamaya
başlamıştır.
Bu örnek dikkate alındığında uyaran ve
tepkilere ilişkin aşağıdaki seçeneklerde
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlaçlar bağışıklık sistemini baskılayan
koşullu uyarandır
B) Güzel kokuya karşı bağışıklık
sisteminin baskılanması koşullu
tepkidir
C) Güzel koku ikincil pekiştireç görevi
üstlenmiştir
D) Güzel koku sürecin başında nötr
uyarandır
E) Bu süreçte ilaçlar birincil pekiştireçtir
ve öğrenilmemiştir
25. Gestalt kuramın ilkeleriyle örtüşen kavram
haritaları, kavramların genelden özele
doğru birbiriyle ilişkisini gösteren iki
boyutlu tablolardır.
Aşağıdakilerden hangisi bir derste kavram
haritası kullanmanın her zaman
sağlayacağı yararlardan birisi olamaz?
A) Öğrencilerin hazır bulunuşluğunu
görmeye fırsat verir
B) İşlenen konuların tekrarı ve
özetlenmesini kolaylaştırır, eksikleri
gidermeye yardımcı olur
C) Öğrencileri bireysel çağrışım bağları
kurarak etkili öğrenmelerine yardımcı
olur
D) Yanlış öğrenmeleri ve kavram
hatalarını görmeye yardımcı olur
E) Bütünü görmeye fırsat vererek anlamlı
öğrenmeye yardımcı olur.
26. “Ergenlerin dinledikleri müzik türünün
depresyon ve saldırganlık düzeyine etkisi”
konu araştırma konusunun bağımsız
değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Depresyon
B) Saldırganlık
C) Müzik türü
D) Ergenler
E) Dinlemek
27. Yeni açılan özel bir üniversitenin senatosu,
üniversitenin reklamını yapmak için üstün
başarıyla üniversiteye giriş yapacak olan
belirli sayıda öğrenciye burs imkânı
sağlayacağını basın yoluyla duyurmuştur.
Bu duyuruda aynı zamanda üniversitenin
öğrencilere yönelik düzenlediği kültürel
gezilerden, uzman doktorlar ve teknolojik
donanımlarla sunulan sağlık
hizmetlerinden ve yeni gelen öğrencilere
sunulan oryantasyon hizmetlerinden
bahsedilmiştir.
Bu üniversitede öğrenci kişilik
hizmetlerinden hangisine yer
verilmemiştir?
A) Rehberlik hizmetleri
B) Sosyal yardım hizmetleri
C) Öğretim hizmetleri
D) Özel yetiştirme hizmetleri
E) Sosyal-kültürel hizmetler
28. ”Rehberliğin görevlerinden biri de bireyin
seçenekleri algılayabilmesine ve doğru
tercihlerde bulunabilmesine yardımcı
olmaktır.”
Rehberliğin hangi ilkesine daha çok vurgu
yapılmıştır?
A) İşbirliği
B) Gönüllülük
C) Gizlilik
D) Bireysel farklara saygı
E) Özerklik
29.Sınıfında bir öğrencisinin şiddete ve cinsel
istismara maruz kaldığını öğrenen bir sınıf
rehber öğretmeni aşağıdakilerden
hangisini yaparsa rehberlik açısından en
uygun davranış olur?
A) Durumu vakit geçirmeden güvenlik
güçlerine iletmek
B) Öğrencinin psikolojik durumunu göz
önüne alıp onunla daha yakından
ilgilenmek
C) Aileyi okula davet edip konu hakkında
onları bilgilendirmek
D) Durumu rehberlik servisine iletmek ve
öğrenci ile görüşmelerini talep etmek
E) Öğrenci ile durumu konuşup rehberlik
servisiyle görüşmesini sağlamak
30. ”Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen,
birkaç adım geriye gitmek zorundadır.
Bugün yarına dünle beslenerek yol
alır.”Bertolt Brecht’in bu sözünü dikkate
alan bir kişinin aşağıdaki yaklaşımlardan
hangisini daha çok eleştirmesi beklenir?
A) Bilişsel yaklaşım
B) Hümanist yaklaşım
C) Varoluşçu yaklaşım
D) Psikanalitik yaklaşım
E) Akılcı-duygusal yaklaşım
31. Yeni atandığı okulda sınıf rehber
öğretmeni olarak görevlendirilen Arzu
Hanım,
I. Sınıfının yıllık rehberlik planını
hazırlamak
II. Oryantasyon çalışması yapmak
III. Okul rehber öğretmeniyle işbirliği
yapmak
IV. Problem tarama listesi uygulamak
V. Velilerle konsültasyon hizmetleri
kapsamında görüşmeler yapmak
Bunlardan hangisini en son yaparsa
rehberlik anlayışına en uygun davranmış
olur?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
32. İlköğretim 3.sınıf öğrencisi Aslı derste
tırnak yemeyi ve parmak emmeyi
alışkanlık haline getirmiştir.
Aslı’nın durumunu fark eden öğretmenin
aşağıdaki davranışlardan hangisini
gerçekleştirmesi rehberlik anlayışına
uygun olur?
A) Aslı’nın davranışının nedenini anlamak
için psikolojik danışma yapmak
B) Aslı’yı davranışının yanlış olduğunu
söyleyerek uyarmak
C) Dersten sonra Aslı ve diğer öğrencilere
grup rehberliği yapmak
D) Aslı’nın ailesi ile görüşerek aileyi
durum hakkında bilgilendirmek
E) Okul rehber öğretmeniyle Aslı için ne
yapılabileceğini görüşmek
33. Bir deneyde kreş çocuklarına yuvarlak
plastik tavla pulları gösterilmiştir. Her
çocuktan, bir ışık çemberini kendisine
verilen tavla pulu ile aynı büyüklükte
oluncaya kadar ayarlaması istenir. Daha
sonra çocuklar kollu bir makinenin yanına
getirilir. Makine, kolu çevrildiği zaman,
şeker ile değiştirilebilen bir tavla pulu
vermektedir. Böylece çocuklar tavla
pulunun değerinin öncekinden daha fazla
olduğunu öğrenmişlerdir. Çocuklar tavla
pulları karşılığında şekerle
ödüllendirildikten sonra, tekrar pulu bir
ışık çemberi ile karşılaştırmaları
istenmiştir. Bu kez, pulların çocuklara
daha büyük göründüğü tespit edilmiştir.
Pulların şekerle değiştirilebileceğini
öğrenince çocukların tavla pullarını daha
büyük olarak algılamalar, algıya ilişkin
aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden
hangisiyle en iyi açıklanır?
A) Geçmiş deneyimler algı
yanılsamalarına neden olabileceği gibi
algımızı da engelleyebilir
B) İhtiyaçlar algının en önemli belirleyicisi
olup kişiden kişiye değişebilen
algılamaya neden olur
C) Değerler algımızı etkiler
D) Dikkat edilen uyaranlar öncelikle
algılanır
E) Bireyin öz yeterlik algısı olayları ve
nesneleri algılamasını doğrudan
etkiler.
34.Bu terapi anlayışında terapist ve danışan,
davranış hedefleri ve danışanın bu hedefe
ulaştığı zaman alacağı pekiştireç üzerinde
anlaşırlar. Bu hedefler ve pekiştireçler
danışan ve terapist tarafından sanki yasal
bir sözleşmeymiş gibi yazıya da dökülebilir.
Terapist davranışlarla ilgili dönütler
vererek ve uygun davranışa pekiştireç
vererek belli davranışları ortadan
kaldırırken belli davranışların yerleşmesini
sağlar.
Yukarıdaki terapi anlayışı hangi öğrenme
kuramına ait olup hangi teknik olarak
adlandırılır?
A) Bitişiklik kuramı, en son ilkesi
B) Klasik koşullanma, sistematik
duyarsızlaştırma
C) Edimsel koşullanma, biçimlendirme
D) Bitişiklik kuramı, eşik yöntemi
E) Gestalt terapi, yüzleştirme
35.Öğrenciler öğretmenin konuşmasını ve
tahtaya yazdıklarını kelimeler arasındaki
boşluklara ve duraklamalara göre
anlamlandırır. Bu nedenle öğretmenin çok
hızlı yani duraklamadan konuşması veya
çok yavaş dura dura konuşması öğrencinin
anlamlandırmasını güçleştirir.
Buna göre öğrencilerin
anlamlandırmasını sağlayan veya
zorlaştıran etmen Gestalt kuramın algı
yasalarından hangisiyle açıklanır?
A) Basitlik
B) Şekil zemin ilişkisi
C) Tamamlama
D) Yakınlık
E) Benzerlik
36.Aşağıdakilerden hangisi eğitim
hizmetlerinin önemli bir boyutu olan
öğrenci kişilik hizmetlerine ilişkin bir
uygulama olarak kabul edilemez?
A) Okulda futbol oynarken ayağı kırılan
öğrencinin mediko-sosyale başvurması
B) Okulda arkadaşlarıyla ilişkilerinde
kendini saldırganca ifade eden
öğrenciye psikolojik danışma yapılması
C) Derslerinde arkadaşlarından oldukça
geride olduğu fark edilen öğrencinin
RAM’a sevk edilmesi
D) Okul rehber öğretmenin müfettiş
denetimleri hakkında öğretmenlere
bilgiler vermesi
E) Okulda öğrencilerin zamanı etkin
kullanabilmeleri için satranç kursu
açılması
37.Olumsuz bir benlik algısına sahip olan
Oya’nın girdiği üniversite sınavında
başarısız bir sonuç almasından sonra
durumuyla ilgili olarak aşağıdaki
açıklamalardan hangisini kullanması daha
büyük olasılıktır?
A) Benim için iyi bir deneyim oldu,
gelecek sene yapılacak sınava daha iyi
hazırlanacağım.
B) Her zaman ilk denemede başarılı
olunamıyor.
C) Sınavın bu kadar zor olabileceğini
düşünememiştim.
D) Heyecanımı kontrol edemedim ve
zamanımı iyi kullanamadım.
E) Benim bu sınavı asla başarmam
mümkün değil
38.Temel eğitim yılları, çocuğun kişilik gelişimi
açısından kritik bir öneme sahiptir.
Tutkular alışkanlıklar değerler gibi yetişkin
davranışlarını belirleyen özellikler çok
erken yaşta kazanılmakta ve ileride
değiştirilmeleri oldukça güç olmaktadır.
Araştırmalar bireyin kendini kabulü,
özgüveninin gelişimi, benlik tasarımı ve
içsel denetimin gelişmesi açısından bu
döneminin önemini ortaya çıkarmıştır.
Buna göre temel eğitimin ilk 4 yılında
(ilkokul) aşağıdakilerden hangisi
öğretmenin öne çıkan
sorumluluklarından değildir?
A) Her çocuğu özel kabul etme
B) Gelişimi izleme
C) Doğru rol model sunma
D) Sosyalleşme ve işbirliğine rehberlik
etmek
E) Bedensel değişimin kabulüne yardımcı
olma
39. Bu bireyler genellikle atak, saldırgan, kas
faaliyetini ve motor koordinasyonu
gerektiren işlerde başarılı, erkeksi,
bedence güçlü, sade, tabii insanlardır.
Genellikle sabırlı ve hoşgörülü olan bu
insanlar açık havada çalışmayı tercih
ederler, insanlar arasında bulunmaktan ve
sözel etkileşimde bulunmaktan sıkılırlar.
Soyut kavramlarla uğraşmaktan
hoşlanmazlar, sosyal beceri gerektiren
durumlarda başarısızdırlar, ilgi alanları
genellikle dar olup daha çok mekanik ve
açık hava alanında yoğunlaşmışlardır.
Yukarıda özellikleri verilen kişilik tipi ve
uygun meslek Holland’a göre
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kişilik tipi
Sosyal tip
Geleneksel tip
Gerçekçi tip
Realistik tip
Artistik tip
Meslek
öğretmen
bankacı
çiftçi
Psikolog
mimar
Buna göre C’nin grup içindeki yerini
sosyogram da hangi rakam doğru olarak
gösterir? 118
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E)
5
40. Bir rehber öğretmen sosyometri
sonuçlarına göre birlikte oturmak istemeyi
1, birlikte oturmak istememeyi -1 ile
gösterdiği aşağıdaki tabloyu hazırlar.
Öğrenciler
Seçen
A
Seçilen
A
B
C
D
+1
-1
+1
B
+1
C
+1
-1
D
-1
-1
E
+1
E
-1
+1
-1
-1
41. “Kimse doğuştan özgüven yoksunu olarak
doğmaz. Ancak bazı bireyler bu
özgüvenden yoksun olarak yetişir.
Özgüven eksikliği bireyleri her dönemde
etkiler ve hayatına egemen olur. Özgüven
eksikliğinin oluşmasında çevrenin bireye
nasıl yaklaştığı ve onun kendisine güvensiz
davranışlarının pekiştirmeleri yatar.”
ifadesi hangi psikolojik danışma
kuramının görüşlerini yansıtmaktadır?
A) Bilişsel
B) Davranışçı
C) Gestalt
D) Varoluşçu
E) Özellik-faktör
+1
+1
Bu tabloya bağlı olarak oluşturduğu
aşağıdaki sosyogramda “birlikte oturma”
isteğini düz, bunu reddetmeyi kesikli
çizgilerle gösterir. Ayrıca çift yönlü istekleri
┼ ile tek yönlü istekleri ise → ile belirtir.
42. ”Ne Şam’ın şekeri ne de Arap’ın yüzü”
diyen biri hangi çatışma çözme stratejisini
benimsemiştir?
A) Kaplumbağa
B) Ayıcık
C) Köpekbalığı
D) Tilki
E) Baykuş
43. Zamanın etkili bir biçimde
kullanılmasında aşağıdakilerden
hangisinin önemli bir rolü yoktur?
A) Kişinin kendini çok iyi tanıyarak bir
plan hazırlaması
B) Program dahilinde yapılacakların bir
plana bağlanması
C) Öncelikli faaliyetlerin belirlenmesi
D) Daha çok çalışmaya yer verilmesi
E) Program dahilinde uyku gibi temel
ihtiyaçların da sürelerinin belirlenmesi
44.Psikolojik danışma bireylerin kendilerini
tanımaları, güçlü ve zayıf yönlerini fark
ederek yaşadıkları problemleri etkili
biçimde çözmeleri amacıyla, yüz yüze bir
ilişki süreci içinde sunulan duyuşsal yönü
ön planda olan profesyonel bir yardım
hizmetidir. Bu bilgiler ışığında aşağıda
verilen durumlardan hangisinde
psikolojik danışma hizmetinin sunulması
uygun değildir?
A) Bağımlı kişilik özelliği gösterenlere
B) Öfke nöbetleri geçiren kendine zarar
verenlere
C) Kaygı korku yaşayanlara
D) İletişim kuramayanlara
E) Değersiz olduğunu düşünenlere
45.
I.
Çağdaş kültürün değişik öğeleri,
parçaları aynı oranda değişmez. Bazı
parçalar diğerlerinden daha hızlı
değişir. Maddi kültürün manevi
kültürden daha hızlı değişmesinden
meydana gelir.
II. Toplum ve kültüre karşı bireydeki
kayıtsızlık ve ilgisizlik hissi veya
bireylerin kendilerinden ve
çevrelerinden uzaklaşma ya da
ayrılmaları biçiminde ifade edilir.
III. Değer yargılarındaki değişmeler
yaklaşık 20-30 yıllık nesiller arasında
anlaşmazlık durumu ortaya çıkarır.
Toplumsal değerlerin değişmesi,
gençlerle deneyim eksikliği,
yetişkinlerde çekicilik ve enerji
eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
IV. Teknoloji ve sanayi alanındaki
değişmelerle demokratik yönetim
şeklinin yaygınlaşması insanı bazı yeni
meslekler edinmeye ve değişik
alanlarda çalışmaya yöneltmiştir.
Yukarıdaki öncüllerde verilen ifadelerin
karşılığı olan kavramlar hangi seçenekte
doğru sırada verilmiştir?
A) Kuşak çatışması – yabancılaşma – iş
yaşamındaki yenilikler – kültür
boşluğu
B) Bireysel farklar – yabancılaşma –
kültür boşluğu – kuşak çatışması
C) Kültür boşluğu – yabancılaşma – kuşak
çatışması – iş yaşamındaki yenilikler
D) Duyguların yaşamdaki önemi –
cinsiyet farklılıkları – kuşak çatışması –
kültür boşluğu
E) Kişilik ve benlik gelişimine verilen
önemin artması – yabancılaşma –
kuşak çatışması – iş yaşamındaki
yenilikler
46. “Gereksiz eleştiri gizli hayranlıktır.”
Freud’un geleneksel psikoanalitik kişilik kuramına göre bu
cümle aşağıdaki savunma
mekanizmalarından hangisine örnek
gösterilebilir?
A) Dışsallaştırma
B) Bastırma
C) Yadsıma
D) Karşıt tepki
E) Mantığa bürünme
47.Psikolojideki kimlik kavramıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ergenlikte erken yaşlarda kimliğini
kazanmış bir birey daha sonra tekrar
kimlik bunalımı yaşayıp yeni bir kimlik
kazanabilir.
B) Moratoryum kimlik statüsü, nitelik
bakımından olumludur. Ergen bir
irdeleme dönemi içindedir. Bireyler
ergenlikten yetişkinliğe değin
yaşamları boyunca birden fazla kimliği
deneyimleyebilir.
C) Dağınık kimlik diğer kimlik türlerine
göre en az düzeyde gelişmiş kimlik
statüsüdür.
D) Kimlik arayışı statüsünde bulunan ve
anne babalarıyla sorunları olan
gençler olumlu kimlik statüsüne
sahiptirler.
E) Başarılı bir kimliği kazanmış biri artık
hayatının geri kalan kısmını sadece bu
kimlik statüsünde devam ettirir.
48. 2 yaşındaki bir grup çocuk alınmış, bellek
kapasitesinin genişliği konusunda 18
yaşına kadar incelenmiştir. Yapılan bu
araştırmada çocukların 5-8, 8-11, 11-14 ve
14-18 yaşlarındayken söylenen
sözcüklerden kaçını hatırlayabildikleri test
edilmiştir. Bellek kapasitesinin genişliği 1418 yaşları arasında en yüksek değerlerde
olduğu saptanmıştır.
Bu araştırmacının kullandığı araştırma
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Meta – analiz
Boylamsal
Kesitsel
Sırasal
Betimsel
.
49.Grafik incelendiğinde araştırmalarda elde
edilen sonuçlara ilişkin aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Cinsiyete göre ergenlerin benlik imajı
erken olgunlaşma açısından
farklılaşmamaktadır.
B) Geç olgunlaşan erkeklerin benlik imajı
kızlara kıyasla daha yüksektir.
C) Zamanında olgunlaşan kızlar ile
erkekler arasında beden imajı
bakımından farklılaşma yoktur.
D) Erken olgunlaşma yaşayan kızların
beden imajları zamanında ve geç
olgunlaşanlara kıyasla daha
olumludur.
E) Geç olgunlaşan erkeklerin benlik
imajları erken ve zamanında
olgunlaşanlara kıyasla daha
olumludur.
50. Üniversite voleybol takımında yer alan ve
maç sırasında sağ eli sakatlanan Cansu’ya
doktor uzun bir süre sağ elini dikkatli
kullanmasını, ağır sayılabilecek işlerde
kullanmaması gerektiğini söyler. Cansu
artık bu tür durumlarda “sol elini
kullanmaya özen göstermesine rağmen
özellikle dikkat ettiği halde bazen sağ elini
de kullandığını” söylemektedir.
Cansu’nun özellikle dikkat ettiği halde
bazen sağ elini de kullanması
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Öncelik etkisi
B) Kaçınma koşullanması
C) Bozucu etki
D) Hawthorn Etkisi
E) Alışkanlık çatışması
1
A
11
A
21
C
31
A
41
B
2
A
12
E
22
A
32
E
42
A
3
C
13
C
23
E
33
C
43
D
4
C
14
A
24
A
34
C
44
B
5
E
15
E
25
C
35
D
45
C
6
B
16
C
26
C
36
D
46
D
7
D
17
D
27
D
37
E
47
E
8
A
18
E
28
E
38
E
48
B
9
C
19
B
29
E
39
C
49
C
10
C
20
C
30
C
40
B
50
E
Download

indirmek için tıklayınız