INSTITUCIJA OMBUDSMENA/OMBUDSMANA
ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА/ОМБУДСМАНА
ЗА ЉУДСКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Ured u Sarajevu Broj: Ž‐SA‐05‐224/13 P‐ 22/13 Sarajevo, 25. februara 2013. godine Vijeću ministara Bosne i Hercegovine n/r predsjedavajući Trg BiH broj 1 71 000 Sarajevo Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine Trg BiH broj 1 71 000 Sarajevo PREPORUKA u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju I. UVOD Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institucija ombudsmena), dana 22. februara 2013. godine, zaprimila je kopiju akta Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01‐37‐1012/13 od 22.02.2013.godine. Predmetni akt pod nazivom „Instrukcija, traži se,“ adresiran je na Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Institucija ombudsmena zaprimljeni akt registrirala je pod brojem Ž‐SA‐05‐224/13. Relevantno činjenično stanje izneseno u aktu Federalnog ministarstva zdravstva ukazuje na urgentnost problematike izvršenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: U 3/11 objavljene u „Službenom glasniku BiH“ br.63/11 i Rješenja o izvršenju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine objavljenog u „Službenom glasniku BiH“ br. 11/13. Navedenim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine utvrđuje se da član 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju („Službeni glasnik BiH“ br. 32/01 i 63/08) nije u skladu s članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine. U svom aktu Federalno ministarstvo zdravstva navodi da „...do usaglašavanja odredaba Zakona o jedinstvenom matičnom broju s Ustavom Bosne i Hercegovine, se ne dodjeljuje JMB, čime se dovodi u pitanje unošenje podataka u zdravstvenu legitimaciju, odnosno vođenje evidencija osoba u oblasti zdravstvenog osiguranja.“ Od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine traži upute radi prevazilaženja nastale situacije, tim prije što izvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine proizvodi posljedice u dijelu evidentiranja osoba u oblasti zdravstvenog osiguranja.
Ravnogorska 18, 78000 Banja Luka, BiH Tel/Fax: +387 51 303 992 E-mail : [email protected]
Grbavička 4, 71000 Sarajevo,BiH Tel: +387 33 666 006 Fax: +387 33 666 007 E-mail: [email protected]
Kralja Zvonimira 6, 88000 Mostar BiH Tel/Fax: +387 36 334 248 E-mail: [email protected]
Trg mladih 8/1, 76000 Brčko BiH Tel/Fax: +387 49 217 347 E-mail: [email protected]
II. RELEVANTNO ZAKONODAVSTVO a)
Međunarodni standardi Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima1 Član 9. Države članice ovog pakta priznaju pravo svakom licu na socijalno obezbjeđenje, uključujući tu socijalno osiguranje. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima2 Član 12. 1. Svako lice koje se legalno nalazi na teritoriji neke države ima pravo da se slobodno kreće u njoj i da slobodno izabere svoje mjesto stanovanja. 2. Svako lice ima pravo da napusti bilo koju zemlju, uključujući i svoju. Protokol broj 4. uz Evropsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda3 1. Svako ko se zakonito nalazi na teritoriji jedne države ima, na toj teritoriji, pravo na slobodu kretanja i slobodu boravišta. 2. Svako je slobodan da napusti bilo koju zemlju, uključujući i vlastitu. 3. Nikakva ograničenja ne mogu se postaviti u odnosu na ostvarivanje ovih prava osim onih koja su u skladu sa zakonom i koja su nužna u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti ili javne sigurnosti, radi očuvanja javnog poretka, za sprječavanje kriminala, za zaštitu morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih. 4.Prava iz stava 1. mogu se također, u posebnim oblastima ograničiti u skladu sa zakonom i opravdati javnim interesom u demokratskom društvu. Konvencija o pravima djeteta4 Član 3. 1. U svim akcijama u vezi s djecom, bez obzira da li ih poduzimaju javne ili privatne društvene dobrotvorne institucije, sudovi, upravne vlasti ili zakonska tijela, najbolji interesi djeteta biće od prvenstvenog značaja. 2. Države potpisnice uzimaju na sebe da osiguraju djetetu zaštitu i brigu koja je potrebna za njegovu dobrobit, uzimajući u obzir prava i dužnosti njegovih roditelja, zakonskih staratelja ili drugih pojedinaca zakonski odgovornih za njega, i da bi se ovo postiglo, preduzeće sve zakonske i upravne mjere. 3. Države potpisnice će osigurati da se institucije, službe i ustanove odgovorne za brigu o djeci i njihovu zaštitu pridržavaju standard uspostavljenih od odgovarajućih vlasti, naročito u pogledu sigurnosti, zdravlja, u broju i prikladnosti njihovog osoblja kao i odgovarajućeg nadzora nad njima. 1
Usvojen i otvoren za potpis, ratifikaciju i pristupanje Rezolucijom Generalne skupštine 2200A (XXI) od 16. decembra 1966. godine, stupio na snagu: 3. januara 1976.godine. 2
Usvojen i otvoren za potpis, ratifikaciju i pristupanje Rezolucijom Generalne skupštine 2200A (XXI) od 16. decembra 1966. godine, stupio na snagu: 3. januara 1976.godine. 3
Strasbourg 16. IX 1963. godine potpisan 4
Usvojena od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 20. novembra 1989.godine 2
Član 7. Dijete će biti registrirano odmah nakon rođenja i imaće od rođenja pravo na ime, pravo da stekne državljanstvo, i koliko je to moguće, pravo da poznaje svoje roditelje i da se oni brinu za njega. 2. Države potpisnice će osigurati implementaciju tih prava u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i svojim obavezama prema relevantnim međunarodnim instrumentima u ovoj oblasti, naročito tamo gdje bi dijete bilo bez državljanstva. b)
Zakonodavstvo BiH Ustav Bosne i Hercegovine5 Član II stav 1. „Bosna i Hercegovina i oba entiteta će osigurati najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda“. Član II/4 (Nediskriminacija) ''Uživanje prava i sloboda, predviđenih u ovom članu ili u međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovog Ustava, osigurano je svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status.'' Zakon o jedinstvenom matičnom broju6 Član 1. stav 1. Ovim zakonom propisuje se određivanje, dodjeljivanje, upisivanje, korištenje, evidencija, struktura, poništenje i zamjena jedinstvenog matičnog broja (u daljem tekstu: JMB) državljana Bosne i Hercegovine i stranih državljana u Bosni i Hercegovini. Član 9. ....Nadležni organ je dužan da djetetu dodijeli JMB u roku od 15 dana od dana upisa u matične knjige rođenih. Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine7 Član 1. 1. Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine je nezavisna institucija uspostavljena u cilju promovisanja dobre uprave i vladavine prava, zaštite prava i sloboda fizičkih i pravnih lica, kako je zajamčeno posebno Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku tog Ustava koja će s tim u vezi nadgledati aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i distrikta Brčko, u skladu sa odredbama ovog Zakona. Član 2. 1. Institucija će razmatrati predmete koji se odnose na slabo funkcionisanje ili povrede ljudskih prava i sloboda počinjene od strane bilo kojeg organa vlasti u Bosni i Hercegovini. 2. Institucija će djelovati po prijemu žalbe ili ex officio.... 5
„Aneks IV Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini“ Sl. glasnik BiH, broj 32/01, 63/08 7
Sl. glasnik BiH, broj 19/02, 34/05, 32/06 6
3
VII –Obaveza saradnje sa Ombudsmenom Član 25 1. Organi vlasti u Bosni i Hercegovini obavezni su Instituciji pružiti odgovarajuću pomoć u istrazi i vršenju kontrole. X – Preporuke Član 32 1. Ombudsmen može dati preporuke organima vlasti u Bosni i Hercegovine III. Mišljenje i zaključak Ombudsmena BiH Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o dopustivosti i meritumu broj: U 3/11 kojom se izvan snage stavljaju odredbe člana 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju. Istom odlukom Ustavni sud je odredio način i rok za izvršenje donesene odluke. Na sjednici održanoj dana 16. januara 2013.godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je Rješenjem u predmetu U 3/11 kojim se utvrđuje da “Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije izvršila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 3/11 od 27. maja 2011.godine u ostavljenom roku od šest mjeseci od dana njenog objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, utvrđuje se da odredbe člana 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj: 32/01, 63/08 i 103/11) prestaju da važe narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine....” Prema članu VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće, a prema članu 74. stav 1. Pravila Ustavnog suda, konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda dužno je poštovati svako fizičko i pravno lice, a prema stavu 2. istog člana, svi organi vlasti su dužni u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Iz svega naprijed iznesenog, nesporno proizilazi da su odredbe člana 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju suspendovane odnosno prestaju važiti. Na taj način dovedeno je u pitanje određivanje matičnog broja državljanima Bosne i Hercegovine koji ga nemaju određenim. Imajući u vidu naprijed navedeno, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine posebnu zabrinutost izražavaju u pogledu prava djeteta‐novorođenčadi tim prije što će najveći broj slučajeva ove populacije ostati bez jedinstvenog matičnog broja što ima za posljedicu kršenje odredbi Konvencije o pravima djeteta. Ombudsmeni Bosne i Hercegovine podsjećaju Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na odredbe člana 3. i 7. Konvencije o pravima djeteta, kojim odredbama se u prioritet stavlja najbolji interes djeteta. Pored gore navedenog, kršenja ljudskih prava po ovom osnovu mogu biti u pitanju i za osobe koje iz bilo kojih razloga nisu ranije imale određen jedinstven matični broj ili su tek stekle državljanstvo Bosne i Hercegovine, matični broj im je bio poništen ili slični razlozi. Ovo za posljedicu ima kršenje prava na slobodu kretanja osoba, odnosno povredu člana 12. Pakta o građanskim i političkim pravima te člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. 4
Ombudsmeni BiH cijene važnim ukazati na činjenicu da je odsustvo vladavine prava jedno od najvećih prepreka u primjeni ljudskih prava. Principi vladavine prava ukazuju na dužnost organa vlasti da postupaju na način kako je propisano Zakonom i međunarodnim standardima za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Pojedinac ne može trpiti posljedice radi neorganizovanosti države. Odluke organa i tijela institucija u Bosni i Hercegovine ne mogu biti u koliziji sa vladavinom prava i ne smiju kod građana stvarati osjećaj nesigurnosti, jer takva postupanja za posljedicu imaju kršenje pojedinačnih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Uzimajući u obzir naprijed navedeno, Ombudsmeni BiH zaključuju da je došlo do kršenja člana 3. i 7. Konvencije o pravim djeteta, člana 9. Međunarodnog pakta o ekonomskim, kulturnim i socijalnim pravima, člana 12. Pakta o građanskim i političkim pravima, člana 2. Protokola broj 4. uz Evropsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, na štetu podnositelja žalbi, radi toga sa aspekta svojih nadležnosti ustanovljenih Zakonom o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine donose: IV. PREPORUKE 1. Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine da odmah, u skladu sa Zakonom propisanim nadležnostima, Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U 3/11, donese odluku i uputi u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o jedinstvenom matičnom broju; 2. Ministarstvu civilnih poslova da odmah dostavi odgovor na akt Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01‐37‐1012/13 od 22.02.2013.godine; 3. Da o ishodu i načinu realizacije preporuke obavijesti Ombudsmene BiH u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema preporuke. OMBUDSMANI BOSNE I HERCEGOVINE Ljubomir Sandić, s.r. Jasminka Džumhur, s.r. Nives Jukić, s.r. E.H. Preporuka broj P‐22/13 Dostavljeno: 1x naslovu 1x podnositelju žalbe 1x u spis predmeta 5
Download

preporuka - Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava