T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER
AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
1
Proje No
201411043
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
Prof.Dr. Ahmet ÜNALIR
Ciddi Mitral Darlığı Nedeni ile Perkütan Balon Mitral Valvuloplasti
Yapılacak Hastalarda İşlem Sırasında Trans Özefagial Ekokardiyografi
kılavuzluğunun İşlem Başarısı ve Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
Kardiyoloji
91000.00
Çocuk Sağlığı
45338.71
2
201411042
Prof.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ
10-24 Yaş Arası Adölesan ve Genç Erişkinlerde Meningokok Taşıyıcılığı
Sıklığı, Serogrup Dağılımı ve Taşıyıcılık ile İlişkili Risk Faktörleri ile
Belirlenmesi (MENINGOCARR PROJESİ)
3
201411041
Prof.Dr. Gül DURMAZ
Sağlıklı Bireylerde Pneumocystis Jirovecii Kolonizasyonunun Araştırılması
Mikrobiyoloji
99902.90
Prof.Dr. Ahmet ÖZER
Retinal Ven Okluzyonu ve İskemik Optik Nöropati Etiyopatogenezinde
Ortak Faktörlerin Araştırılması
Göz
Hastalıkları
8490.00
Y.Doç.Dr. Mehmet Cengiz ÜSTÜNER
Salvia Officinalis Ekstresinin Deneysel İnflamasyon ve Antioksidan Sistem
Üzerine Etkisi
Tıbbi Biyoloji
14615.50
Doç.Dr. Didem Turgut COŞAN
Meme ve Prostat Kanserinde piRNAlar ile Hormonal Regülasyonun İlişkisi
Tıbbi Biyoloji
19984.00
Prof.Dr. Gül DURMAZ
Enfeksiyöz İshallerde Campylobacter Jejuni Prevalansının Çeşitli
Yöntemlerle Araştırılması
Mikrobiyoloji
18036.00
Dr. Işıl BULUR
Psoriasis ve Metabolik Sendrom İlişkisi: NGF, BDNF ile TNFα, IL-6'nın
Serum ve Doku Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Dermatoloji
10157.00
Dermatoloji
15000.00
201411D25
4
(D Türü)
201411D24
5
(D Türü)
201411A215
6
(A2 Türü)
201411A214
7
(A2 Türü)
201411D23
8
(D Türü)
9
201411D22
Doç.Dr. Zeynep Nurhan SARAÇOĞLU Methotreksat Tedavisi Alan Plak Tip Psoriasis Hastalarında Tedavi Öncesi,
(D Türü)
Sonrasında ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Serumda ve Dokuda
Osteopontin, Adiponektin, CTRP-3 Ve IL-17 Düzeylerinin Karşılaştırılması
10
201411038
Y.Doç.Dr. Dilek BURUKOĞLU
DÖNMEZ
A549 Kanser Hücreleri (İnsan Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanser
Hücresi) Üzerinde Resveratrol İle Muamele Edilmiş Yağ Doku Kaynaklı
Mezenşimal Kök Hücre Sitokinlerinin Etkileri
Histoloji
98062.49
11
201411037
Prof.Dr. Başar SIRMAGÜL
Alagebrium (ALT-711) Un İzole Damar Preparatlarında Fonksiyonel Etkisi
Farmakoloji
77760.00
12
201411036
Prof.Dr. Tercan US
Çocuklarda Febril Nötropeni Etyolojisinde Viral Etkenlerinin
Değerlendirilmesi ve Sağlıklı Çocuklar ile Karşılaştırılması
Mikrobiyoloji
98310.96
Doç.Dr. Murat VURAL
Sıçanlarda Vazospazm Çözücü İlaçların Etkilerinin Deneysel
Nöroendovasküler Yöntemler Kullanılarak Karotid Arter üzerinde
Gösterilmesi
Nöroşirürji
48909.90
Y.Doç.Dr. Ferdi KÖŞGER
Şizofrenide Eksiklik Sendromu'nun İnflamasyon ve Oksidatif Stresle İlişkisi
Psikiyatri
12927.60
Prof.Dr. Nilgün YILDIRIM
Lignöz Konjuktivit ve FMF Arasındaki Olası Ortak Genetik Mutasyonların
Araştırılması
Göz
Hastalıkları
4146.00
Y.Doç.Dr. Dilek BURUKOĞLU
DÖNMEZ
Diyabetik Nöropatide Mirtazapin'in Omurilik ve Arka Kök
Gangliyonlarında Bulunan İyon Kanalları ve Nöropeptidler Üzerine Etkisi
Histoloji
14991.00
Kardiyoloji
76799.23
13
201411035
201411D21
14
(D Türü)
201411D19
15
(D Türü)
201411D18
16
(D Türü)
17
201411033
Prof.Dr. Necmi ATA
Sol Ventrikül Hipertrofisi Bulunan Hipertansif Hastalarda Nokturnal Kan
Basıncı Değişikliğinin Santral Aortik Basınç, Nabız Dalga Velositesi ve Kalp
Hızıyla İlişkisi
18
201411032
Prof.Dr. Ziya KAYGISIZ
Omentin ve Kimerin ve Apelin'in İzole Rat Kalplerinde Kardiovasküler
Fonksiyonlara ve Gen İfadelenmesine Etkisi
Fizyoloji
92890.16
19
201411031
Y.Doç. Dr. Zühtü ÖZBEK
Sıçanlarda Siyatik Sinir Yaralanması Sonrası, Gabapentin ve Genisteinin
Nöroprotektif Etkilerinin Araştırılması
Nöroşirurji
51388.83
20
201411030
Doç.Dr. Yasemin ÖZ
Kandidemilerin Hızlı Tanısı Amacıyla Pozitif Kan Kültür Şişelerinden
İdentifikasyon ve Antifungal Duyarlılık Testlerinin Değerlendirilmesi
Mikrobiyoloji
98556.86
Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ
Belirgin Kapak Disfonksiyonu Olmayan İzole Biküspit Aort Kapaklı
Çocuklarda Sol Ventrikül Sistolik ve Diastolik Fonksiyonlarının Aortik
Elastisite ve Endoteliyal Fonksiyon ile İlişkisi
Çocuk Sağlığı
150000.00
Prof.Dr. Cengiz BAYÇU
Deneysel Olarak Oluşturulmuş Hipotiroid, Hipertiroid ve ötroid
Modellerinde Miyokardiyal Yağ Asidi Metabolizması ile İnflamasyon
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Histoloji
99809.04
Anestezi
94727.00
201411C201
21
(C2 Türü)
22
201411026
23
201411022
Y.Doç.Dr. Dilek CEYHAN
Sıçanlarda Siyatik Sinir Kronik Konstriksiyon Hasarına Bağlı Nöropatik Ağrı
Modelinde Curcuminin,Tramadolün ve Cerrahi Serbestleştirme
Yönteminin Etkinliklerinin Karşılaştırılması : Davranışssal-Mekanik,
Biyokimyasal ve Morfolojik Çalışma
24
201411015
Prof.Dr. Nevzat UZUNER
Non-valvuler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Microembolik Sinyallerin
İnme Riski
Nöroloji
100000.00
Prof.Dr. Ersin ATEŞ
Böbrek İskemisine; İskemik Postconditioning, Karaciğer İskemik
Postconditioning ve Pravastatin İn Koruyucu Etkisinin Araştırılması
Genel Cerrahi
14999.00
Prof.Dr. İrfan DEĞİRMENCİ
Notch3 C381T ve G684A Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin
Belirlenmesi
Tıbbi Biyoloji
14960.78
Doç.Dr. Olga Meltem AKAY
Trombosit Aferez İşleminin Dönor Koagulasyon Sistemi Üzerine Etkileri
İç Hastalıkları
19997.00
Doç.Dr. Makbule EREN
Çölyak Hastaları ve Kardeşlerinde IL 15 Gen Polimorfizmi
Çocuk Sağlığı
18221.00
Prof.Dr. Ahmet ÜNALIR
Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hipertansif Hastalarda Hospitalizasyon
Sonrası Günlük Aktiviteler Sırasındaki Kan Basıncı Ve Kalp Hızı Üzerinde
Kardiyoloji
19872.00
201411D12
25
(D Türü)
201411D11
26
(D Türü)
201411A210
27
(A2 Türü)
201411A209
28
(A2 Türü)
29
201411A204
(A2 Türü)
Metoprolol ve Nebivololün Etkisi
201411A203
30
Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI
Profesyonel Vücut Geliştirme Sporu Yapanlarda Zorlu Egzersiz ile Aritmi
Sıklığı İlişkisi
Kardiyoloji
20000.00
Dr. Orhan ÖZATİK
Sıçan Siatik Sinirinde Kronik Konstriksiyon Hasarının ve Tedavi Metodu
Olarak Dekompresyonun Ultrastüktürel Yapıya Etkileri : Elektron
Mikroskopi Çalışması
Kadın Doğum
14891.40
Doç.Dr. Koray HARMANCI
Tekrarlayan Hışıltısı Olan Süt Çocuklarında Mycoplasma Pneumoniae ve
Chlamidya Pneumoniae Etkenlerinin Sıklığı ve Atopi İlişkisi
Çocuk Sağlığı
14984.00
Prof.Dr. Selma METİNTAŞ
Adölesanlarda İnternet Destekli Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitimi
Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışma
Halk Sağlığı
43217.99
Prof.Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ
Mezotelyoma ile Matriks Metalloproteinaz 2 C1306T ve Metalloproteinaz
9 C1562T polimorfizmleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Tıbbi Biyoloji
14346.00
Prof.Dr. Ziya KAYGISIZ
Beta Amyloid Peptidlerin İzole Rat Kalp Kasına ve Barsak Düz Kasına
Etkileri
Fizyoloji
14906.84
(A2 Türü)
201411D08
31
(D Türü)
201411D07
32
(D Türü)
33
201411014
201411D04
34
(D Türü)
201411D01
35
(D Türü)
36
201411002
Doç.Dr. Eren GÜNDÜZ
Lenfomalı hastalarda periferik kan CD4 + CD 25 + FOXP3 + düzenleyici T
hücre düzeyleri değerlendirilmesi
Hematoloji
8110.80
37
201411001
Prof.Dr. Kevser EROL
Sisplatinin İn Vitro Nörotoksisitesine Kannabinoidlerin Etkisi
Farmakoloji
25721.90
38
201311043
Prof.Dr. Neslihan TEKİN
Prematüre Yenidoğanlarda Tazedonmuş Plazma Ve Dopamin
İnfüzyonunun Beyin Oksijenizasyonu Üzerine Etkisinin Kızıl Ötesi
Spektroskopi (NIRS) İle Araştırılması
Çocuk Sağlığı
26460.00
39
201311042
Prof.Dr. Nilgün YILDIRIM
Eskişehir Bölgesinde Psödoeksfolyasyon Sendrom Görülme Sıklığının
Saptanması
Göz
Hastalıkları
98550.00
40
201311D22
Doç.Dr. Garip ŞAHİN
Kronik Renal Yetmezlikli Hastada D Vitamininin Trombosit Fonksiyonları
Nefroloji
11396.00
(D Türü)
Üzerine Etkisi
201311D20
41
Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ
Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif Çocuklarında Homosistein
Düzeyleri
Çocuk Sağlığı
8946.00
Prof.Dr. Neslihan TEKİN
Preterm Bebeklerin İlk Gün SNAPPE-II Skorları ile Serum İnflamatuar
Sitokin Profilinin Prognoz Üzerine Belirleyiciliğinin NTISS Skoru ile
Değerlendirilmesi
Çocuk Sağlığı
9800.00
Doç.Dr. Didem TURGUT COŞAN
Esansiyel Hipertansiyonda Paraoksonaz Aktivitesi Ve Pon1
Polimorfizmleri
Tıbbi Biyoloji
14999.47
Prof.Dr. Cengiz KORKMAZ
Behçet Hastalığında Trombotik Olaylar Erkek Behçet Hastalarında Niçin
Daha Sıktır? Trombosit Aktivasyonu ve Endotel Hasarının Behçet
Hastalarında Cinslere Göre Eş Zamanlı Değerlendirimi
Romatoloji
11530.08
Prof.Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ
Mezotelyomalı Olgulara Özgü Genetik Değişikliklerin Tüm Genom
Çapında Snp Array Yöntemi Kullanılarak Araştırılması
Tıbbi Biyoloji
99984.00
K.B.B.
99254.00
(D Türü)
201311D19
42
(D Türü)
201311D18
43
(D Türü)
201311D16
44
(D Türü)
45
201311035
46
201311026
Prof.Dr. Armağan İNCESULU
Yenidoğan İşitme Taramasından Yakalanarak Yaşamın İlk İki Yılında
Koklear İmplant Uygulanan Bebeklerde Koklear İmplant Yararlanımının
Değerlendirilmesi
47
201311024
Doç.Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU
Epstein –Bar Virüs Enfeksiyonları Tanısında Kullanılan Kullanılan
Yöntemlerin Karşılaştırılması
Mikrobiyoloji
61017.74
48
201311019
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Galanginin Sıçanlarda Öğrenme ve Hafıza Üzerindeki Etkilerinin
Araştırılması
Farmakoloji
95792.80
Prof.Dr. İrfan DEĞİRMENCİ
MDA-MB-231 Kanser Hücrelerinin Çoğalması Üzerine Malign Meme
Dokusu Stromal Hücrelerinin Etkisi ve miRNA İlişkisi
Tıbbi Biyoloji
19993.66
Prof.Dr. M. Serdar ERKASAP
Böbrek İskemi Reperfüzyonu Oluşturulan Sıçan Leptin ve Resveratlörün
Jak/Stat Yolağı ve Sırt-1 Geni Üzerinden Etkisi
Genel Cerrahi
98644.80
201311A201
49
(A2 Türü)
50
201311016
51
201311014
Y.Doç.Dr. Haluk Hüseyin GÜRSOY
Prematüre Retinopatisinde Taşınabilir Optik Koherens Tomografi
Göz
Hastalıkları
99500.00
52
201311012
Prof.Dr. Cengiz ÇETİN
Makrfofaj Migrasyon İnhibitör Faktör Düzeylerinin Hiperrofik Skar İle
İlişkisi
Plastik Cerrahi
86856.00
53
201311011
Prof.Dr. Birsen UÇAR
Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif Çocuklarında Treadmill Egzersiz
Testi ile Kan Basıncı Yanıtlarının Değerlendirilmesi
Çocuk
Kardiyoloji
85329.60
Prof.Dr. H. Hikmet BAŞMAK
Toplumda Sık Karşılaştığımız Retina Hastalıklarında İleri Tanı
Göz
Hastalıkları
99000.00
Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ
Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif çocuklarında Karotis İntima-Media
Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
Çocuk Sağlığı
32494.25
Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN
Diz Osteoartritinde Terapötik Ultrason Tedavisinin Etkinliğinin
Değerlendirilmesi
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
19845.00
Prof.Dr. Selda KABADERE
Ceranib-2’nin Glioma Çoğalmasına ve Apoptoz Uyarımına İn Vitro Etkisi
Fizyoloji
92984.47
Dr. Yunus AYDIN
POY Oluşturulan Ratlarda DHEA’ nın Follükül, Pinopod Oluşumu ve
Gebelik Etkisi
Kadın Doğum
12974.00
201311C101
54
(C1 Türü)
55
201311003
201211A203
56
(A2 Türü)
57
201211032
201211D011
58
(D Türü)
59
201211028
Prof.Dr. Neşe TUNÇEL
Deneysel Parkinson Modelinde Vazoaktif İntestinal Peptid’ in Nöron
Koruyucu Etkisine Astrosit Hücrelerinin Katkısı
Nörofizyoloji
95594.90
60
201211027
Dr. Bilgin KAYGISIZ
Galanginin Bilişsel Fonksiyonlar ve Şizofreni Modelleri Üzerine Etkisinin
Araştırılması
Farmakoloji
96227.82
201211D08
61
Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN
(D Türü)
62
201211018
Prof.Dr. M. Arif AKŞİT
Osteoporozda Vitamin K Epoksit Redüktaz Kompleks Subunit-1 (VKROC1) Fiziksel Tıp ve
Polimorfiziminin Araştırılması
Rehabilitasyon
Preterm, Term (SGA, AGA, LGA), Dikoryonik İkiz Yenidoğanlarda Serum
Leptin, Adiponektin, Visfatin, Resistin ve Ghrelin ile İnsülin, IGF-1, IGF-2
Pediatri
14537.00
19710.00
Düzeylerinin Karşılaştırılması
63
201211017
Prof.Dr. Alparslan BİRDANE
Türk Toplumunda CYPC19, CYP3A4, CYP2B6, ABCB1,ITGB3 ve Gen
Polimorfizmlerinin Klopidogrel’ in Antitrombosit Aktivitesi Üzerine
Etkileri
Kardiyoloji
85032.10
Y.Doç.Dr. Suzan ŞAYLISOY
İşitme Kayıplarında İşitme Yolağının Difüzyon Tensor Traktografi ile
Değerlendirilmesi
Radyoloji
3501730.00
Doç.Dr. Hamdi ÇAKLI
İnferior Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile
Kemik Hipertrofisi ve Mukozal Hipertrofisi Saptanan Hasta Sonuçlarının
Nazal Fonksiyonlarının Akustik Rinometri ve Dört Fazlı Rinomanometri ile
Değerlendirilmesi
K.B.B
42747.00
Kadın Doğum
100000.00
201211E01
64
(E Türü)
65
201211011
66
201211008
Y.Doç.Dr. Yunus AYDIN
Eskişehir İlindeki 15-19 Yaş Grubu Adolesanlarda Polikistik Over
Sendromu Prevalansının Saptanarak, PCOS ve PCOS-Benzeri Olgulardaki
Metabolik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
67
201211007
Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ
Şizofreni Hastalığı ile Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 (PAI-1) Geni
4G/5G POlimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Psikiyatri
80832.95
Prof.Dr. Emel ULUPINAR
Erken Gelişim Dönemlerinden İtibaren Yüksek Yağ İçerikli Diyetle
beslenen Yavrularda Hippokampus Morfolojisinin stereolojik Yöntemlerle
İncelenmesi ve Davranış Parametreleriyle Karşılaştırılması
Anatomi
15000.00
Y.Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI
Profesyonel Atletlerde Egzersizin İndüklediği Artmış İntraventriküler
Gradiyent Sıklığının Tespiti ve Zirve Egzersiz Sırasındaki İntraventriküler
Gradiyent artışının Sol Ventrikül Fonksiyonları ile İlişkisi
Kardiyoloji
97200.00
Çocuk Cerrahi
100000.00
Tıbbi Genetik
99806.19
201211D02
68
(D Türü)
69
201211004
70
201111043
Dr. M. Surhan ARDA
Çocuklarda Gonad ve İnguinal Bölge Patolojilerinin Laparoskopik
Değerlendirilmesinde Kamera Sistemi Çözünürlüğünün ve Farklı Açılı
Optik Kullanımının Etkinliği
71
201111036
Doç.Dr. Beyhan DURAK ARAS
Türk Popülasyonunda Otistik Olguların Etiyolojisinde Rol Oynayan
Moleküler Genetik Değişikliklerin Araştırılması
72
201111034
Prof.Dr. Hikmet BAŞMAK
Civcivlerde Deneysel Miyopide Vazoaktif İntestinal Peptid (VIP)’ in ZENK
geni, VIP1 ve VIP2 Reseptör mRNA Düzeyleri Üzerine Etkileri
Göz
Hastalıkları
26244.62
73
201111032
Doç.Dr. Didem T COŞAN
Meme Kanseri ve Metastazında miR126’ nın Moleküler Mekanizmasının
İncelenmesi
Tıbbi Biyoloji
98965.48
74
201111027
Doç.Dr. Hülyam KURT
Osteoartritli Hastalarda Jun-N-Terminal Kinaz (JNK), Nüklear Faktör Kapa
B (NF-KB), miRNA-146a ve miRrna-155 İlişkisinin Araştırılması
Tıbbi Biyoloji
86154.00
Radyoloji
14640.00
Kadın Doğum
10138.48
75
201111016
Prof.Dr. Baki ADAPINAR
Kronik Renal Yetmelikli, Transplantasyon, Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz
ile Tedavi Edilen Olgularda Kan Manganez Seviyeleri ile Santral Sinir
Sisteminde Manganez Birikiminin Beyin MRG Bulguları ile İlişkisi ve ÇKBT
ile İntrakraniyel Arteriyel Vasküler Yapılarda Kalsifkasyon Miktarının
Belirlenmesi
76
201011033
Prof.Dr. A. Başar TEKİN
Gebelik Kaybı ile Apolipoprotein E ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
TOPLAM
7455944.3
AKTİF MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
1
201415039
Doç.Dr. Necati MAHİR
Düşük Reynolds Sayılarında Kare Kesitli Silindirden Üç Boyutlu Isı Transferi
Makina
19880.63
Doç.Dr. Volkan KARABACAK
Depremlerin Mühendislik Yapılarında Neden Olduğu Deformasyonların
LİDAR İle Belirlenmesi
Jeoloji
96760.00
Prof.Dr. Selahattin KADİR
Eskişehir Neojen Havzasındaki Sepiyolit, Paligorskit ve Karbonatların
Mineralojisi, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni
Jeoloji
99751.64
Jeoloji
82526.14
Metalürji
38212.20
201415C103
2
(C1 Türü)
3
201415025
4
201415017
Y.Doç.Dr. Hülya ERKOYUN
Tunçbilek ve Seyitömer (Kütahya) Kömür Yataklarında Killi Seviyelerdeki
Minerallerin Dağılımı, Mineralojik, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin
Araştırılması
5
201415016
Y.Doç.Dr. Belgin TANIŞAN
Seramik Dijital Dekorasyon Mürekkepleri İçin Yeni Tip Nano Pigmentlerin
Tasarımı, Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
201415D13
6
Doç.Dr. İnci SARIÇİÇEK
Sıraya Bağımlı Hazırlık Süreli Paralel Makina Çizelgeleme Problemlerinin
Çözümünde Makine Yeteneğini Dikkate Alan Bir Karar Destek Sistemi
Endüstri
7764.69
Prof.Dr. İlker Bekir TOPÇU
Yüksek Dozajda Kimyasal Katkı Kullanımının Mikro Beton Özeliklerine
Etkisinin Analizi ve Modellenmesi
İnşaat
19691.47
Prof.Dr. Erhan ALTUNEL
İsmetpaşa Segmenti'nde Görülen Yüzey Kripinin LIDAR ile İzlenmesi
Jeoloji
20000.00
Doç.Dr. Mahmut YAVUZ
Mikronize Maden Öğütme Tesisinde Toplam Ekipman Etkinliğinin
Araştırılması
Maden
6249.00
Doç.Dr. Şerafettin ALPAY
Bir İmalat İşletmesinde Üretim Çizelgeleme Problemi İçin İki Aşamalı
Sezgisel Yaklaşım
Endüstri
5709.00
Prof.Dr. Erhan ALTUNEL
Destek Beldesi Civarında (Amasya- Taşova) Görülen Krip Hareketi' nin
LIDAR ile İzlenmesi
Jeoloji
14920.00
Y.Doç. Dr. Helin DUTAĞACI
Deprem Sonrası Bina İçi Ortamlarda Kara ve Hava Robotları Kullanılarak
Keşif ve Haritalama
Elektronik
95947.08
Prof.Dr. Mustafa ANIK
La(Ni1-xCox)5 Türü Hidrojen Depolama Alaşımlarının Elektrodeoksidasyon Yöntemiyle Sentezlenmesi ve Elektrot Performanslarının
Belirlenmesi
Metalürji
100000.00
Prof.Dr. Erhan ALTUNEL
Manyetik Yöntemle Fayların Araştırılması: Eskişehir Fayı Örneği
Jeoloji
97196.32
Prof.Dr. Haldun KURAMA
Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Süperiletken Magnezyum Borür (MgB2)
Maden
99971.40
(D Türü)
201415A205
7
(A2 Türü)
201415A201
8
(A2 Türü)
201415A107
9
(A1 Türü)
201415A104
10
(A1 Türü)
201415D06
11
(D Türü)
12
201415012
201415C102
13
(C1 Türü)
201415C101
14
(C1 Türü)
15
201415011
Üretimi
16
201415009
Prof.Dr. Müjgân SAĞIR
Sıra Bağımlı Hazırlık Süreli ve Çok Katmanlı Paralel İşlemcili Akış
Atölyelerinde Çizelgeleme Problemi için Bir Çözüm Yaklaşımı Geliştirilmesi
Endüstri
23235.16
17
201315049
Y.Doç.Dr. Alime ÇITAK
Mezo Gözenekli Malzemelerin Sentezi ve TGK Tekniği ile Yüzey
Karakterizasyonu
Kimya
81932.25
18
201315045
Prof.Dr. Sabiha KOCA
Çayırhan Bölgesi Linyitlerinin Fiziksel, Fizikokimyasal ve Biyolojik
Yöntemlerle Temizlenebilirliğinin Araştırılması
Maden
99963.30
19
201315044
Y.Doç.Dr. Metin ÖZKAN
Endüstriyel Robot Kolları için Otomatik Programlama Yöntemi Geliştirme
Bilgisayar
99800.00
Prof.Dr. Emin KAHYA
Sinirsel Geri Bildirim Yaklaşımıyla Bilişsel Performansın İncelenmesi
Endüstri
19723.27
Prof.Dr. Faruk OCAKOĞLU
Karacasu Grabeni'nin (Batı Anadolu, Aydın) Kuvaterner'deki Aşınma
Tarihçesi ve Büyük Menderes Grabeni'nin Aktif Tektoniği İle İlişkisi
Jeoloji
90057.00
201315A208
20
(A2 Türü)
201315C102
21
(C1 Türü)
22
201315029
Prof.Dr. Emin KÂHYA
Beyin Bilgisayar Arayüzü Kullanımı ile Zihinsel Performansın İncelenmesi
Endüstri
96683.78
23
201315028
Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ
Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Mikanın Mikronize Boyuta Öğütmesinde
Özgül Yüzey Alanı Değişiminin İncelenmesi
Maden
97779,02
24
201315023
Y.Doç.Dr. Hasan Selim ŞENGEL
Betonlarda Sürüklenmiş Hava Dağılımının Tomografi Verileriyle
Modellenmesi, Bilgisayar Destekli Kırılma Analizleri
İnşaat
99909.15
25
201315022
Prof.Dr. Haydar ARAS
Hava Yönlendirici Kanat Üzerindeki Buzlanma Önleyici Deliklere
Uygulanan Köşe Yuvarlatma İşleminin Akışa Etkisinin Araştırılması
Makine
56132.09
26
201315015
Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA
Jet Difüzör Flotasyon Kolonu
Maden
98302.28
27
201315009
Prof.Dr. Faruk OCAKOĞLU
Porsuk Nehri Taraçalarının (GB) Eskişehir Aktif Tektonik ve
Paleoklimatolojik Anlamının Araştırılması
Jeoloji
98597.50
28
201315005
Doç.Dr. Hakan DEMİRAL
Biyokütleden Karbon Moleküler Elek Üretimi, Karakterizasyonu ve Gaz
Kimya
99999.16
Adsorpsiyonunda Kullanılması
29
201315004
Doç.Dr. Murat KARACASU
Bitümlü Sıcak Karışımlarda (BSK) Kusma ve Deformasyon Problemlerinin
Bitüm, Dane Dağılımı ve Trafik Yükleri Etkisi Bağlamında irdelenmesi ve
Modellenmesi
30
201215037
Y.Doç.Dr. Semih ERGİN
Fizyolojik Sinyaller Kullanılarak Sürücülerin Sağlık Durumlarının İzlenmesi
Elektronik
94658.00
31
201215036
Y.Doç.Dr. Hüseyin SENDİR
Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve
İzotopik Sınırlamalar
Jeoloji
99810.00
32
201215035
Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU
Plastik Enjeksiyon Makinelerinin Çizelgelemesi Problemi İçin İki Aşamalı
Bir Çözüm Yaklaşımı
Endüstri
36030.00
33
201215033
Y.Doç.Dr. Macid NURBAŞ
Yarı İletken Polifenilenvinilen (PPV) Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyon
Çalışması
Kimya
55129.30
34
201215031
Doç.Dr. Duygu KAVAK
Havacılık Sanayisine ait Yıkama Banyolarından Kaynaklanan Atıksuların
Çapraz Akış Membran Filtrasyon Sistemi ile Arıtılması
Kimya
92379.03
35
201215025
Doç.Dr. Ceyda BİLGİÇ
Polimer ve Tabakalı Kil Yapılarından Elde Edilen Nanokompozitlerin Yanma
ve Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi
Kimya
99710.00
36
201215024
Y.Doç.Dr. Mustafa ULUTAN
Yüzeyi PTA (Plazma Transferli Ark Kaynak) Yöntemi ile Alaşımlandırılmış
AISI 5115 Çeliğinin Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi
Makina
98920.96
37
201215023
Doç.Dr. Berna ULUTAŞ
Malzeme Aktarma Sistemlerinin Sürdürülebilir Üretim için, Ekonomiklik,
Çevre Etkileri ve Ergonomik Performanslarının Değerlendirilmesi
Endüstri
20500.00
38
201215016
Prof.Dr. Nimetullah BURNAK
İmalatta Kalite Karakteristiklerinin Etkileşim Analizi ve Kalite
Değerlendirme İçin Birleşik Ölçü Geliştirilmesi
Endüstri
17000.00
39
201215012
Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Makale Gönderme Süreçlerinin Sayısal Ortama Aktarılması
Elektronik
19041.36
40
201215D05
Dr. Halil DİNÇEL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü Kullanıcılarının
Kampüs Kullanımına Dair, Sorun, İhtiyaç ve Tercihlerinin Belirlenmesi
Mimarlık
15000.00
İnşaat
99000.00
(D Türü)
41
201215010
Y.Doç.Dr. Neşe ÖZTÜRK KÖRPE
Toz Metalürjisi Yöntemi ile Metalik Köpük Üretiminde Bor Ürünlerinin
Kullanımının Araştırılması
Metalürji
99735.00
Kimya
96500.00
42
201115040
Y.Doç.Dr. Ennil KÖSE
Membran Distilasyon-Kristalizasyon (MDC) Ayırma Yöntemini Kullanarak
Bor İçeren Sulu Çözeltilerden ve Atık Sudan Bor Giderimi ve Geri
Kazanımının Araştırılması
43
201115031
Y.Doç.Dr. Hüseyin SENDİR
İnegöl, Keleş (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) Yöresi Polimetalik
Cevherleşmelerinin Jeolojik, Petrografik ve Jenetik İncelenmesi
Jeoloji
105500.00
44
201115030
Y.Doç.Dr. Hatice KUTLUK
Türkiye’deki Bazı Paleojen ve Neojen Havzalarının Palinolojik Açıdan
Değerlendirilmesi
Jeoloji
64617.55
45
201115020
Y.Doç.Dr. Melih Cemal KUŞHAN
Elektron Bombardıman (EB), TIG ve Lazer Kaynaklı ALLVAC 718 Plus Süper
Alaşımında Soğuk ve Sıcak Çatlama Hassasiyetinin Belirlenmesi
Makine
65336.65
46
201115001
Y.Doç.Dr. Ender DEMİREL
Batık Hidrolik Sıçramanın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
İnşaat
100838.50
Kimya
112128.00
Elektrik
90816.08
47
201015020
Y.Doç.Dr. Musa ŞÖLENER
N-alkilakrilamid ve N-Alkilmetakrilamid Türü Monomerler Kullanarak
Çeşitli Polimerizasyon Yöntemleriyle Sıcaklığa Duyarlı Yeni Polimerlerin
Sentezi ve Karakterizasyonu
48
200915015
Doç.Dr. Rıfat EDİZKAN
Görünüş Tabanlı Yüz Tanıma Yöntemleri Kullanılarak Zaman- Devamlılık
Yönetim Sistemi Tasarımı
TOPLAM 3349345.94
AKTİF İKTİSADİ-İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
1
201417028
Y.Doç.Dr. Ramazan ERDAĞ
Arap Baharının Ortadoğu'nun Bölgesel Güvenliğine Etkisi: Libya Örneği
Uluslararası
İlişkiler
39192.40
2
201417D03
Doç.Dr. Tunç KÖSE
Bir Üniversite Hastanesi Kliniği'nde Akciğer Kanseri ve Mezotelyoma
İşletme
4150.08
(D Türü)
Hastalarının Direkt Maliyeti: Retrospektif Analiz
3
201317046
Prof.Dr. Erdal GÜMÜŞ
Sosyal Harcamaların Yoksulluk Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Ampirik
Bir İnceleme
Maliye
22605.47
4
201317034
Doç.Dr. Murat KİRACI
Finansal Krizlerin İşletmelerin Araştırma Geliştirme Harcamalarına Etkisi:
İMKB'de Bir Araştırma
İşletme
19987.00
TOPLAM
85934.95
AKTİF FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
Y.Doç.Dr. Murat GÜNDÜZ
Bazı İsatin Tiyosemikarbazonların İyotlama Reaksiyonları
Kimya
14993.00
Doç.Dr. Özcan GELİŞGEN
Katalan Cisimler ve Minkowski Tipi Geometrilerin İlgisi Üzerine
Matematik
4143.00
Doç.Dr. Dursun IRK
RLW Denkleminin Trigonometrik B-Spline Çözümleri
Matematik
3981.00
Prof.Dr. Tamer AKAR
Kadmiyum ve Nikel Biyosorpsiyonu için Thamnidium elegans'ın Aktif
İmmobilizasyonu
Kimya
19977.80
Doç.Dr. Taner ARSLAN
Bazı Pirazollerin Asitlik Davranışı Üzerinde Atomik Yarıçap Etkisinin Teorik
İncelenmesi
Kimya
8551.50
Prof.Dr. Tamer AKAR
Manyetik Lactarius Salmonicolor'un Renk Giderim Potansiyelinin
Araştırılması
Kimya
9832.59
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Malzeme biliminde X-Işını Teknolojisinin Kullanımı ve Yapı
Kimya
2585041.80
201419D26
1
(D Türü)
201419A217
2
(A2 Türü)
201419A213
3
(A2 Türü)
201419A212
4
(A2 Türü)
201419A109
5
(A1 Türü)
201419A108
6
(A1 Türü)
7
201419E02
(E Türü)
Karakterizasyonu
201419D17
8
Prof.Dr. Tamer AKAR
Bitkisel Doku-Fungal Biyokütle Kompozit Biyosorbentinin Renk Giderim
Potansiyelinin Araştırılması
Kimya
14988.36
Y.Doç.Dr. Şadan KORKMAZ
Plazma Destekli Teknolojiler ile Üretilen İleri Teknoloji Malzemelerinin
Optik Özelliklerinin İncelenmesi
Fizik
15000.00
Prof.Dr. Tevfik GEDİKEY
Çeşitli Biyomateryallerden Elde Edilen Aktif Karbonların Boyarmadde
Giderim Potansiyellerinin Belirlenmesi
Kimya
9885.47
Dr. Emre CEYHAN
Sıçanlarda Parsiyel Hepatektomi Sonrası Karaciğer Rejenerasyonuna
Lösinin Mapk/Erk Yolağı Üzerinden Etkisi
Biyoloji
100000.00
Doç.Dr. Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK
Radyoaktif Tl(I)'un Gerikazanımı için İyon Baskılanmış Kriyojel Tabanlı
Ayırma Sistemlerinin Geliştirilmesi
Kimya
14963.24
Dr. Ferhan KORKMAZ
Bor ile Kirlenmiş Çevrelerin Genotoksisite/Mutajenite Potansiyelleri ve Bu
Çevrelerden İzole Edilecek Mikrobiyal Kommünitenin Bor Toleranslarının
Belirlenmesi
Biyoloji
99998.46
Doç.Dr. Evrim HÜR
2-(tiyofen-2-il)-4-(tiyofen-2-ilmetilen)oksazol-5(4H)-on Monome-rinin
Kimyasal Sentezi, Elektrokimyasal Polimerizasyonu ve Süperkapasitör
Uygulamalarında Elektrot Aktif Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin
Araştırılması
Kimya
14877.07
Y.Doç. Dr. Handan CAN SAKARYA
Staudinger keten-imin [2+2] siklokatılma reaksiyonuyla 2-azetidinonların
sentezi ve spektroskopik yöntemlerle yapılarının aydınlatılması
Kimya
19.762,40
Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU
Bazı Geçiş Metallerinin 2-(Hidroksimetil)piridin ve 2-(2-Hidroksietil)piridin
Ligantları ile Siyanür Komplekslerinin Sentezi, Yapısal ve Fiziksel
Özelliklerinin Araştırılması
Fizik
19992.12
(D Türü)
201419D16
9
(D Türü)
201419D15
10
(D Türü)
11
201419020
201419D14
12
(D Türü)
13
201419018
201419D10
14
(D Türü)
201419A208
15
(A2 Türü)
201419A207
16
(A2 Türü)
201419A206
17
Doç.Dr. Filiz TAŞCAN GÜNEY
Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Riemann Theta Fonksiyonları İle Periodik
Çözümleri
Matematik
2991.00
Doç.Dr. Hasan Kıvanç AKSOY
Zaman Pencereli Çok Amaçli Araç Rotalama Probleminin Genetik
Algoritma ve Hedef Programlama Kullanarak Çözümü
İstatistik
3963.47
Doç.Dr. Enver Önder USLU
İnterest Kategorilerinde Tanımlı Çaprazlanmış Modüller İçin Bazı
(ko)homolojiksel invaryantlar
Matematik
3994.30
Doç.Dr. Tamer AKAN
Düşük Basınçta Soğuk-Akan-Post-Deşarj Plazmaların Etkileşiminin
İncelenmesi
Fizik
98593.14
Prof.Dr. Sibel AKAR
Borago officinalisden Hazırlanan Biyosorban ile Kadmiyum(II) ve
Mangan(II) Biyosorpsiyonu
Kimya
14424.81
(A2 Türü)
201419A102
18
(A1 Türü)
201419A101
19
(A1 Türü)
20
201419013
201419D05
21
(D Türü)
22
201417010
Dr. Volkan MARTTİN
Birinci Dünya Savaşı' nda Avrupa'daki Türk Cepheleri (Galiçya-Romanya)
Tarih
23257.29
23
201419008
Prof.Dr. Tevfik GEDİKBEY
Prinanın İmmobilizasyonu ve Bazı Ağır Metal İyonlarının Sulu Çözeltilerden
Gideriminde Manyetik Biyosorban Olarak Kullanım
Kimya
99710.00
24
201419006
Doç.Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU
Toponomi (Yer Adlarına)'ye Göre Eskişehir ve Civarında Selçuklu ve
Osmanlı İzleri (11.-15.Yüzyıllar)
Tarih
24866.90
Dr. Gökhan KILIÇ
Optoelektronik Uygulamalar İçin V+5, Nb+5 ve Ta+5 İçeren Özel Oksit
Camların Oluşturulması ve Karakterizasyonu
Fizik
14981.28
201419D02
25
(D Türü)
26
201419003
Doç.Dr. Adnan AYHANCI
Siklofosfamid Nedenli Doku Hasarı ve Oksidatif Stres Üzerine Selenyumun
Etkisi
Biyoloji
90396.40
27
201319041
Doç.Dr. Ebru BİRLİK
İyot İyonlarının Gerikazanımı İçin İyon Baskılı Kriyojel Geliştirilmesi
Kimya
99778.62
28
201319C104
Doç.Dr. Ebru BİRLİK
Klenbuterole Seçici Sentetik Reseptör Tabanlı Potansiyometrik Sensör
Geliştirilmesi
Kimya
85851.98
(C1 Türü)
201319D23
29
Doç.Dr. Suat PAT
İkincil Tip Piller İçin Elektrolit ve Elektrot Üretimleri
Fizik
14997.88
Y.Doç.Dr. Ömer ÖZBAŞ
Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği ile Büyütülen Katkısız ve Bor Katkılı
ZnO Filmlerinin Optiksel, Elektriksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin
İncelenmesi
Fizik
19380.06
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Bor Katkılı Latex Dispersiyonların Hazırlanması
Kimya
9948.00
Doç.Dr. Ayşe BAYAR
Sol Yaklaşık Cisim Üzerindeki 9. Mertebeden Projektif Düzlemin Arklarının
Belirlenmesi
Matematik
5574.33
Doç.Dr. Cumali EKİCİ
Kenmotsu Manifoldlarda Ricci Solitonlar Üzerine Bazı Araştırmalar
Matematik
5195.02
Doç.Dr. A. Pınar ÖZTOPÇU VATAN
Fisetin'in Hücre Çoğalması ve Apoptoz Üzerindeki Etkisinin İnsan
Glioblastoma Multiforme (T98G) Hücre Dizisinde Araştırılması
Biyoloji
9997.10
Prof.Dr. Ziya AKÇA
Sol Hall Sisteminin Fano Konfigurasyonları Üzerine
Matematik
3680.75
Doç.Dr. Süheyla EKMEKÇİ
2. ve 3. Mertebeden Fuzzy Projektif Düzlemlerin Fuzzy Doğru Spreadleri
Matematik
5801.41
Prof.Dr. Ziya AKÇA
Fibered Projektif Düzlemlerde Nümerik Hesaplamalar Üzerine
Matematik
3235.56
Doç.Dr. Cumali EKİCİ
Süpermanifoldlar ve Süpersimetri Üzerinde Kinematik Yapılar
Matematik
11603.72
(D Türü)
201319A209
30
(A2 Türü)
201319A115
31
(A1 Türü)
201319A114
32
(A1 Türü)
201319A113
33
(A1 Türü)
201319A112
34
(A1 Türü)
201319A111
35
(A1 Türü)
201319A110
36
(A1 Türü)
201319A207
37
(A2 Türü)
38
201319A206
(A2 Türü)
201319A205
39
Prof.Dr. Mehmet Naci ÖZER
Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Korunum Kanunları ve İndirgemeleri
Matematik
5834.85
Prof.Dr. Naime ARSLAN
Türkiye'nin Bazı Tatlısu Ekosistemlerinde Coğrafik İzolasyona Bağlı
Makrozoobentik (Gastropoda, Oligochaeta, Chironomidae) Fauna
Farklılaşmalarının Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışmalar
Biyoloji
14988.23
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Piperazin, Morfolin ve Tiyomorfolin Halkası İçeren Metakrilat ve
Metakrilamid Monomerleri ve Homopolimerlerinin Sentezi
Kimya
19996.00
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Yeni Bir Mikrojel-Hidrojel Soft Kompozit Sistem ve Uygulama Çalışmaları
Kimya
99994.48
Prof.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL
Bis(İmidazol) Türevleri ile Bazı Geçiş Metallerinin Sakkarinat
Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
Kimya
14976.55
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Dar Molekülar Ağırlık Dağılımlı Çözünebilir Dallı Polimerlerin Sentezi,
Türevlendirilmesi ve Model Uygulama Çalışmaları
Kimya
99750.00
Y.Doç.Dr. Salih KÖSE
Kimyasal Püskürtme Tekniği İle Elde Edilen Kadmiyum Sülfür Filmlerinin
Elektrik, Optik, Yapısal ve Yüzeysel Özellikleri Üzerine Bor ve Kobalt
Katkısının Etkileri
Fizik
99610.53
Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU
Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd Metalleriyle 2-(Hidroksimetil)piridin
Tetrasiyanonikelat Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Fizik
14999.90
Prof.Dr. Aysel YURT
Bakırın Elektrokimyasal Özellikleri Üzerine Kendiliğinden Oluşan Silan
Filmlerinin Etkis
Kimya
14.861.37
Prof.Dr. Ahmet ÇABUK
Mikrobiyal Gübre Hazırlanmasında Kullanılabilecek Bakterilerin Eldesi ve
Biyoloji
149953.23
(A2 Türü)
201319D21
40
(D Türü)
201319A205
41
(A2 Türü)
201319C103
42
(C1 Türü)
201319D17
43
(D Türü)
44
45
201319033
201319031
201319D14
46
(D Türü)
201319D13
47
(D Türü)
48
201319C301
(C3 Türü)
Etkinliklerinin Laboratuvar ve Sera Ölçeğinde Araştırılması
49
201319030
Doç.Dr. Muharrem DAYANÇ
Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre ve Eserleri Üzerine Yaptığı Çalışmaların
Değerlendirilmesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
36106.85
50
201319027
Dr. Uğur Gökhan İŞSEVER
Üç Değerlikli Lantanit İyonları ([NTE]+3) Katkılanmış Yarıiletken Oksit
Camların Oluşturulması ve Karakterizasyonu”
Fizik
99984.69
Doç.Dr. Mustafa UYANOĞLU
Sıçan Karaciğerinde Parsiyal Hepatektomi Sonrası Karvakrolün IL-6/STAT-3
Yolağına Etkisi
Biyoloji
19984.00
Biyoloji
99909.04
201319A204
51
(A2 Türü)
52
201319021
Prof.Dr. Ahmet ÇABUK
Çitgöl Termal Kaplıcasının Prokaryotik Çeşitliliğinin Klasik ve Moleküler
Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi, İzolatların Biyopolimer Üretim
Yeteneklerin Araştırılması
53
201319020
Y.Doç.Dr. Figen ÇALIŞKAN
Androctonus Crassicauda Venomundan Proteomik ve Peptidomik
Analizler
Biyoloji
99865.48
Prof.Dr. Atila OCAK
Frigya Vadisi Florası
Biyoloji
18796.00
Prof.Dr. Atila OCAK
Yunusemre Beldesi (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası
Biyoloji
9100.00
Prof.Dr. Naime ARSLAN
Türkiye'nin Bazı Tatlısu Göllerinin Oligochaeta (Annelida) Limnofaunasının
Araştırılması
Biyoloji
9949.08
Doç.Dr. Adnan AYHANCI
Verbascum exuberans Hub.-Mor. Türünün in vivo Antinosiseptif ve
Antiinflamatuvar Etkinliklerinin Araştırılması
Biyoloji
13399.00
Prof.Dr. Sibel AKAR
Manyetik Alünit ile Sulu Çözeltilerden Bazı Ağır Metal İyonlarının Giderimi
Kimya
19963.00
201319A203
54
(A2 Türü)
201319A107
55
(A1 Türü)
201319A106
56
(A1 Türü)
201319D09
57
(D Türü)
201319A202
58
(A2 Türü)
Doç.Dr. Mustafa UYANOĞLU
Sıçan Karaciğerinde Parsiyel İskemi / Reperfüzyon İle Oluşturulan
Oksidatif Stres Hasarına Karşı Zeytin (Olea Europaea) Yaprağı Ekstresinin
Olası Koruyucu Etkileri
Biyoloji
9728.50
Fizik
98000.65
201319A105
59
(A1 Türü)
60
201319013
Dr. Sadiye ÇOLAK
Erime- Söndürme Tekniği ile Hazırlanan Farklı Cam Yapısındaki Alttaşlar
Üzerine Üretilen Saydam İletken Oksit ZnO Filmlerinin Fiziksel
Özelliklerinin İncelenmesi
61
201319008
Dr. Muharrem KARAKAYA
Eskişehir/ Aliken ÖDA’ sındaki Büyük Toy Kuşu (Otis Tarda Linnaeus 1758)’
nın Popülasyonu Üzerine Bir Çalışma
Biyoloji
99136.50
62
201319007
Prof.Dr. Gökhan SAVAROĞLU
Suda Az Çözünen Bazı İlaçlarda Ultrasesin Etkisi ile Nanopartikül ve
Topaklanma Oluşumunun İncelenmesi
Fizik
99329.55
Prof.Dr. Semra İLHAN
Tuz Gölü Mikrofongus Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Biyoloji
19798.00
Doç.Dr. Özgür EMİROĞLU
Türkiye İçsularında Dağılım Gösteren İstilacı Tatlısu Balıklarından Carassius
Gibelio (Bloch, 1782)' nun Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Biyoloji
79631.07
Prof.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL
Hidrotermal ve Mikrodalga Sentez Yöntemleri ile Koordinasyon
Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Gaz Adsorpsiyon Özelliklerinin
Araştırılması
Kimya
99953.85
201219A204
63
(A2 Türü)
64
201219038
201219C101
65
(C1 Türü)
66
201219030
Dr.Gökhan KILIÇ
Bor Fosfat ve Vanadyum Tabanlı Yarıiletken Camların Fiziksel, Optik ve
Termal Özelliklerine Geçiş Metallerinin Etkisi
Fizik
99774.59
67
201219026
Doç.Dr. Suat PAT
Nano Katmanlı TiN , BN ve VC kaplamaların Yapısal ve Bazı Fiziksel
Özelliklerinin Belirlenmesi
Fizik
90218.00
68
201219022
Y.Doç.Dr. Sema KURTARAN
Optoelektronik Uygulamalarda Kullanılabilecek Katkısız ve Mg, Al, Ga
Katkılı ZnO Filmlerinin Üretilmesi
Fizik
99072.49
69
201219019
Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLI
Karışık Ligantlı Siyano Köprülü Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve
Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
Fizik
99971.26
70
201215015
Dr.Murat KELLEGÖZ
Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücresi Üretiminde Yapısında Yer Alan Gaz akış
Tabakalarının Tasarım İyileştirmesi
Fizik
48803.30
Prof.Dr. Ahmet ÇABUK
Naşa Termal Kaplıcasının mikrobiyal çeşitliliğinin Klasik Mikrobiyolojik ve
Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi
Biyoloji
19781.68
Kimya
97545.83
201219A203
71
(A2 Türü)
72
201219009
Prof.Dr. Sibel AKAR
Bazı Tekstil Boyarmaddelerinin Biyosorpsiyonu İçin Şeker Üretim Prosesi
Kalıntısının Doğal ve Modifiye Formda Biyosorbent Olarak
Değerlendirilmesi
73
201119042
Dr. Sinem AYDEMİR
Sol-Jel Yöntemi ile Üretilen Al Katkılı ZnO ve CdO İnce Filmlerinin
Elektriksel, Optiksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi
Fizik
96700.00
Biyoloji
79006.00
74
201119008
Prof.Dr. Naime ARSLAN
Türkiye’ nin Bazı Tektonik Gölleri Oligochaeta (Annelida) Limnofaunası,
Dağılışları ve Ponto-Caspian Tubificid Olan Potamothrix Vejdovsky et
Mrazek, 1907 Türlerinin Endemizm Durumlarının Araştırılması
75
201019039
Prof.Dr. Mustafa YAMAÇ
Yerel Makrafungus İzolatlarının Ligninolitik Enzim Üretme ve Boya
Giderim Yeteneklerinin Farklı Kültür Teknikleri
Biyoloji
77727.22
76
201019029
Dr. Onur KOYUNCU
Günyüzü (Eskişehir) ve Çevresinin Tohumlu Bitkiler, Karayosunu, Liken
Florası ve Etnobotanik Özelliklerinin Belirlenmesi ile Bazı Tohumlu
Bitkilerin Polen Morfolojileri Üzerinde Çalışma
Biyoloji
63931.00
TOPLAM 5913718.83
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
1
201421027
Doç.Dr. S. Deniz KORKMAZ
Orta Oğretim Öğrencileri İçin Maddenin Dördüncü Hali, Plazma ve Genel
Özelliklerinin Açıklanması İçin Yeni Bir Deney Sistem Tasarımı
İlköğretim
47845.70
2
201421021
Prof.Dr. Ahmet AYPAY
Türkiye'de Okul Müdürü Olmak: Bir Anlam Arayışı
Eğitim Bilimleri
82050.00
3
201421D09
Y.Doç.Dr. Fatih BEKTAŞ
Eğitim Yönetiminde Araştırma Sorusu Belirlemede Etkili Faktörler: Nitel
Eğitim Bilimleri
6372.00
(D Türü)
Bir Araştırma
201421A202
4
Türkiye'de Eğitim Yönetimi Alanında Üretilen Bilginin Eleştirisi: Yerellik ve
Eğitim Bilimleri
Evrensellik Bağlamında Bir İnceleme
16149.00
Doç.Dr. Cansu FİLİK İŞÇEN
Farklı Antibiyotik Gruplarını İçeren Sentetik Atıksuların Anaerobik Arıtımı
İlköğretim
9966.10
Prof.Dr. Ahmet AYPAY
(A2 Türü)
201421A103
5
(A1 Türü)
6
201421007
Doç.Dr. Engin KARADAĞ
Türkiye'de Eğitim Bilimlerinin Bilimsel Yayın Haritası: Bibliyometrik ve Atıf
Analizi Araştırması
İlköğretim
41936.00
7
201321047
Y.Doç.Dr. Esra DERELİ
Montessori Eğitim Yönteminin 4-5 Yaş Çocukların Sosyal ve Duygusal
Gelişimlerine Etkisi
İlköğretim
62118.72
8
201321037
Prof.Dr. Nilüfer ÖZABACI
9
201321036
İnsan Olmak: Duygusal Zekâ ve Aile Geçmişinin Ahlaki Gelişim Üzerindeki
Eğitim Bilimleri
Rolü
14943.00
Y.Doç.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
Özel Gereksinimli Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi için
Akran Destekli Okuma Stratejileri Modelinin Uyarlanması ve Kaynaştırma
Sınıflarında Etkililiğinin İncelenmesi
Özel Eğitim
23389.50
Doç.Dr. Aytaç KURTULUŞ
Matematik Öğretmen Adaylarına Bilgisayar Destekli Öğretim Ortamında
Öklidyen ve Öklidyen Olmayan Geometrilerin Öğretimİ
İlköğretim
12763.65
201321D11
10
(D Türü)
11
201321018
Doç.Dr. Asım ARI
Ortaokul Toplum Hizmeti Çalışmaları Sosyal Etkinlik Programı
Eğitim Bilimleri
37901.93
12
201321010
Doç.Dr. Eyüp ARTVİNLİ
İngiltere Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Sınıf İçi Kullanım Fonksiyonları
Açısından Öğretme-Öğrenme Süreçlerindeki Rolü
İlköğretim
30973.80
İlköğretim
100000.00
İlköğretim
68110.00
13
201221029
Doç.Dr. Cansu FİLİK İŞCEN
İlaç Sanayi Atık Sularının Yukarı Akışlı Dolgulu Yatak Reaktörde Anaerobik
Arıtımı ve Reaktördeki Mikrobiyal Çeşitliliğin Moleküler Yöntemlerle
Araştırılması
14
201021043
Y.Doç.Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ
Alüminyum Nitrit (AIN) İnce filmlerin RF Saçtırma Yöntemiyle Üretilmesi
ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
TOPLAM
554519.4
AKTİF ZIRAAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
Prof.Dr. Ece TURHAN
Patates (Solanumtuberosum L.) Çeşitlerinde Tuz Stresi ve Rhizoctonia
solani Kühn İnteraksiyonunun Moleküler Düzeyde İncelenmesi
Tarımsal
Biyoteknoloji
19992.68
Y.Doç. Dr. Cenap YILMAZ
Doğu Akdeniz Bölgesinde Dikenli İncir (Opuntia Ficus-İndica [L.] Mill.)
Biyoçeşitliğinin Morfolojik ve Moleküler Olarak İncelenmesi
Bahçe Bitkileri
10000.00
Y.Doç. Dr. Zehra AYTAÇ
Farklı Azot Dozlarının Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinin Verim ve Kalite
Özellikleri Üzerine Etkisi
Tarla Bitkileri
9997.20
Doç.Dr. Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU
Altın Çilekte (Physalis Peruviana) Polyploid Bitki Elde Etme Olanaklarının
Araştırılması ve poliploidlerin Bazı Bitkisel ve Antioksidan Özellikleri
Yönünden Değerlendirilmesi
Bahçe Bitkileri
99783.37
Doç.Dr. Mehmet Demir KAYA
Aspir (Carthamus tinctorius L.)'de Bitki Sıklığının Verim ve Tohum
Kalitesine Etkisi
Tarla Bitkileri
9665.00
201423A216
1
(A2 Türü)
201423A106
2
(A1 Türü)
201423A105
3
(A1 Türü)
4
201323048
201323A108
5
(A1 Türü)
6
201323040
Doç.Dr. Mehmet Demir KAYA
Bazı Yağ Bitkilerinde Tohum Kalitesini Belirlemek Amacıyla Tohum Güç
Testlerinin Kullanımı
Tarla Bitkileri
99541.26
7
201323038
Y.Doç. Dr. Sergül ERGİN
Çilek (Fragaria x ananassa) Bitkisinde Yüksek Sıcaklık Stresi Sırasında
Sentezlenen Proteinlerin Belirlenmesi
Tarımsal
Bioteknoloji
99976.19
Doç.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU
Çinko Uygulamasının Tuz Stresi Koşullarında Taze Fasulye (Phaseolus
vulgaris L.) Bitkisinin Fizyolojik, Biyokimyasal ve Mineral Element İçeriği
Üzerine Etkisi
Toprak Bilimi
14999.99
201323D15
8
(D Türü)
201323006
9
Prof.Dr. Ece TURHAN
Yüksek Sıcaklık Stresinin Domates Bitkisinde Antioksidan ve Protein
Metabolizmasına Etkileri
Tarımsal
Bioteknoloji
14924.96
Y.Doç.Dr. Sibel SARIÇAM
Eskişehir Sarıcakaya/Mayıslar Bölgesinde Nergis Yetiştiriciliği ve Nergis
(Narcissus sp.) Türlerinin Bölgeye adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma
Bahçe Bitkileri
212995.09
Y.Doç.Dr. Nihal KAYAN
Eskişehir Koşullarında Farklı Toprak İşleme, Ekim Nöbeti Sistemleri ve
Azotlu Gübrelemenin Verim ve Azot Alımı Üzerine Etkileri
Tarla Bitkileri
99817.70
Tarla Bitkileri
98726.90
(D Türü)
201223C201
10
(C2 Türü)
11
201123039
12
201123033
Y.Doç.Dr.Zehra AYTAÇ
Değişik Aspir (Carthamus T.nctorius L.) Genotiplerinin Çinko Etkinliklerinin
ve Farklı Çinko Uygulama Yöntemlerinin Üreli ve Üresiz Koşullar Altında
Tane Çinkosunun Arttırılması Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
13
201123029
Y.Doç.Dr. Süleyman Avcı
Onobrychis Cinsi Onobrychis Seksiyonuna ait bazı Endemik Korunga
Türlerinin Kromozom Sayıları, Morfolojileri ve Ploidi Seviyelerinin
Araştırılması
Tarla Bitkileri
95668.50
14
201123015
Doç.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU
Buğday Yetiştirilen Kahverengi Orman Topraklarının Verimlilik
Durumunun Belirlenmesi
Tarla Bitkileri
94735.86
TOPLAM
980824.7
AKTİF DİĞER BİRİM PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Birimi
Bütçesi
1
201444046
Y.Doç.Dr. Mustafa Özgür ÖTEYAKA
Elektrospinning Yöntemiyle Yönlendirilmiş Nanolif Üretimi ve
Karakterizasyonu: Kompozit Uygulama
Eskişehir MYO
97658.44
2
201441045
Y.Doç.Dr. Emre ŞEKER
Farklı Protez Altyapı Malzemelerinde Atmosferik Plazma Uygulamalarının
Yüzey Özelliklerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Diş Hekimliği
Fakültesi
99580.00
3
201442044
Y.Doç.Dr. Ayfer AÇIKGÖZ
Karadutun (Morus Nigra) Sıçanlarda 5-Fluorouracil ile Oluşturulan Oral
Mukozit Üzerine Etkisi
Eskişehir SYO
38286.63
201425A110
4
Doç.Dr. Mehmet KAŞLI
Termal Turizmde Hizmet Kalitesi, Algılanan Destinasyon İmajı ve Tekrar
Ziyaret Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Turizm
Fakültesi
9490.30
Y.Doç.Dr. Osman Nuri ÇELİK
Endüstriyel Otomasyon Laboratuarı Kurulması ve Öğretim Senaryoları
Üretilmesi
Eskişehir MYO
222.000.00
Y.Doç.Dr. Mustafa Özgür ÖTEYAKA
Kompozit PVC/Nano-Sepiyolit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Eskişehir MYO
12174.40
Y.Doç.Dr. Ömür DERECİ
Eskişehir Yöresindeki Zihinsel Engelli Hastaların Dental Cerrahi
Tedavilerinin Genel Anestezi Altında Uygulanması ve Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
Diş Hekimliği
Fakültesi
99680.30
Eskişehir MYO
98855.97
(A1 Türü)
201444E01
6
(E Türü)
201444D20
7
(D Türü)
8
201441034
9
201441001
Y.Doç.Dr. Esengül KÖSE
Sarıyar, Gökçekaya ve Yenice Barajları'nın Abiyotik ve Biyotik Öğelerinde
Makro ve Mikro Elementlerin Belirlenmesi ve Sakarya Nehri'ne Çevresel
Etkileri
10
201442024
Dr. Hakan ÖZBAŞARAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bünyesinde Yürütülen Temel İngilizce
Derslerinin Çevrimiçi Eşzamansız Öğrenme Platformunun Oluşturulması
Sivrihisar MYO
49321.44
11
201412023
Y.Doç.Dr. Özgür IRMAK
Farklı Tipteki Fiber Postların Yapısal Bütünlüğü ve Yorulma Direnci
Diş Hekimliği
Fakültesi
37456.90
12
201425005
Doç.Dr. Mehmet KAŞLI
Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde Ev Pansiyonculuğu Araştırması ve Eğitimi
Turizm
Fakültesi
18995.00
Doç.Dr. Mehmet KAŞLI
Eskısehır Somut Olmayan Kültürel Mıras Envanterının Çıkarılması ve
Turızme Kazandırılması
Turizm
Fakültesi
81333.00
Y.Doç.Dr. Cihan SEÇİLMİŞ
Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme
Niyetine Etkisi
Turizm
Fakültesi
5132.58
Prof.Dr. Ejder OKUMUŞ
Eskişehir’ de Boş Zaman Kültürü
İlahiyat
24252.22
201325C105
13
(C1 Türü)
201325A109
14
(A1 Türü)
15
201318001
Fakültesi
16
201241020
Dr. Derya ÜSTÜNER
DNA Metiltransferaz ve Metil Bağlayan Bölge Proteinlerini Hedefleyen
miRNA Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi
Sağlık
Hizmetleri
MYO
TOPLAM
NOT: Yürürlükteki Toplam Proje Sayısı: 248
Son güncellenme tarihi: 27 Ekim 2014
2013 Yılında Başlatılan Proje Sayısı: 101
Toplam Destek Miktarı: 19110467.30 TL
2014 Yılında Başlatılan Proje Sayısı: 102
“F türü” Teşvik Projeleri yukarıdaki listede yer almamıştır.
97740.00
770179.18
Download

tc eskişehir osmangazi üniversitesi bilimsel araştırma projeleri