Obrazac za fizička lica
PRIJAVA ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE ZA VANREDNE SITUACIJE REPUBLIKE
SRBIJE
Podaci o podnosiocu prijave
Zvanje, ime i prezime
________________________________________________________
Zanimanje _________________________________________________________________
Organizacija/Ustanova
_______________________________________________________
Godina i mesto rođenja _______________________________________________________
JMBG
____________________________________________________________________
Državljanstvo
______________________________________________________________
Poštanski broj __________________________
Ulica i broj
Mesto
__________________________
________________________________________________________________
Telefon
____________________________
Telefax
__________________________ E-mail
________________________
(mesto i datum)
Mobilni telefon _______________________
________________________________
________________________
(potpis)
IZJAVA O PRISTUPANJU I PRIHVATANJU PRAVA I OBAVEZA KOJA
PROISTIČU IZ ČLANSTVA U UDRUŽENJE ZA VANREDNE SITUACIJE REPUBLIKE
SRBIJE
Ovom izjavom potvrđujem da pristupam u članstvo Udruženja za vanredne situacije
Republike Srbije i prihvatam sva prava i obaveze utvrđene Statutom i drugim opštim aktima
Udruženja, da ću se pridržavati ciljeva Udruženja i pravila za rad, kao i da ću čuvati ugled
Udruženja.
____________________________
(mesto i datum)
__________________________________
(ime, prezime i potpis)
Čitko popunjen i overen obrazac dostaviti lično ili poslati na adresu Udruženja za vanredne situacije
Republike Srbije, uz napomenu “Prijava za učlanjenje u Udruženje”.
Download

pdf, 102 kb - Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije