Prijavni obrazac za
upravljanje maloprodajnim mestom MOL Serbia d.o.o.
Lični podaci
Ime:
Prezime:
Ime oca:
Datum rođenja:
Mesto rođenja:
Državljanstvo:
Grad
Poštanski broj
Trenutna adresa:
Ulica i kućni
broj
Telefon / mobilni:
e-mail:
Stručna sprema / znanje
Najviša stečena stručna sprema
Ime škole
God završetka
školovanja
Kursevi, obuke, stručna edukacija,stručni ispit
Godina
završetka
školovanja
Znanje jezika
Vozačka dozvola:
Kategorija
Godina polaganja
ispita
Stručne reference (molimo Vas započnite sa poslednjom
aktivnosti!)
Preduzeće / delatnost / mesto
od...do ...
mesec/godina
Pozicija
Stepen
Opis
poslova
Iskustvo
Ako imate
napišite DA,
ako nemate
NE
Ako da, trajanje
(godine):
Iskustvo u trgovini
Iskustvo u prodaji
Iskustvo u upravljanju/vođenju tima
Iskustvo u ugostiteljstvu
Iskustvo vezano za benzinske stanice
Poznavanje rada na računaru
Administracija
Iskustvo u preduzetništvu
Iskustvo u raspolaganju robom
Posedujete li osnovano društvo sa ograničenom odgovornošću ili preduzetničku
radnju? Ako DA, navesti naziv i oblik društva
Najraniji mogući početak rada (mesec, godina)
Naziv maloprodajnog mesta kojim biste želeli upravljati a za koji
je upućen javni poziv (do tri):
Gde ste se informisali o konkursu?
Ispunjavanjem, potpisom i dostavom ovog obrasca kompaniji MOL Serbia d.o.o, dajem dobrovoljni pristanak, da tokom
pretkvalifikacionog postupka do okončanja postupka za davanje obvezujuće ponude za upravljanje maloprodajnim mestima, u
skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ,MOL Serbia d.o.o koristi moje dostavljene podatke.
Mesto i datum. Svojeručni potpis
Download

Prijavni obrazac za upravljanje maloprodajnim mestom MOL Serbia