Operating manual
eloBLOCK
RS, SI
Uputstvo za rukovanje
Za korisnika
Uputstvo za rukovanje
eloBLOCK
Električni zidni uređaj za grejanje
RS
Sadržaj
Sadržaj
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Napomene uz dokumentaciju ................................ 3
Obratite pažnju na dokumente koji takođe
važe ................................................................................ 3
Čuvanje dokumentacije ............................................. 3
Upotrebljeni simboli ................................................... 3
Važenje uputstva ........................................................ 3
CE-oznaka ..................................................................... 3
Tipska ploča i oznaka tipa ........................................4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.3.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
Bezbednosne napomene i propisi ........................4
Bezbednosne i upozoravajuće napomene ............4
Klasifikacija upozavajućih napomena ....................4
Struktura upozoravajućih napomena.....................4
Namenska upotreba ...................................................5
Opšte bezbednosne napomene ...............................5
5.3.2
5.3.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
Napomene u vezi rada uređaja .............................6
Fabrička garancija .......................................................6
Zahtevi u pogledu mesta postavljanja ...................6
Održavanje ...................................................................6
Recikliranje i odlaganje otpada ...............................6
Ambalaža .....................................................................6
Pakovanje ...................................................................... 7
Saveti za uštedu energije ......................................... 7
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
4
Način funkcionisanja električnog zidnog
uređaja za grejanje ...................................................8
Funkcionalni elementi ................................................8
Opšti način funkcionisanja .......................................9
4.1
4.2
2
5.6
5.7
Rukovanje .................................................................. 10
Stavljanje uređaja u pogon..................................... 10
Otvaranje zapornih uređaja.................................... 10
Kontrola pritiska u uređaju..................................... 10
Uključivanje uređaja ................................................. 10
Upoznavanje i rukovanje regulatorom...................11
Podešavanja za grejanje ...........................................11
Podešavanje maksimalne snage električnog
zidnog uređaja za grejanje .......................................11
Podešavanje temperature grejanja .......................12
Podešenja kod pogona uređaja preko krive
grejanja (samo sa opcionalnim senzorom
spoljne temperature) ................................................12
Podešavanja za pripremu tople vode ...................14
Podešavanje temperature tople vode (samo
sa opcionalnim rezervoarom tople vode) ...........14
Trošenje tople vode ...................................................14
Zaštita od smrzavanja ..............................................15
Uključivanje funkcije zaštite od smrzavanja .......15
Zaštita od smrzavanja putem pražnjenja
uređaja..........................................................................15
Punjenje uređaja i postrojenja za grejanje ..........15
Stavljanje uređaja van pogona ...............................16
6
Otklanjanje smetnji .................................................17
7
Održavanje..................................................................17
8
Tehnički podaci .........................................................18
5.4
5.4.1
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
Napomene uz dokumentaciju 1
1
Napomene uz dokumentaciju
Sledeće napomene su vodič kroz celokupnu dokumentaciju.
U vezi sa ovim uputstvom za instalaciju i održavanje važi
i ostala dokumentacija.
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štete koje
nastanu zbog nepridržavanja ovog uputstva za rukovanje.
1.1
Obratite pažnju na dokumente koji takođe
važe
> Pri rukovanju uređajem obavezno obratite pažnju na
sva uputstva za rukovanje priložena drugim komponentama Vašeg postrojenja za grejanje.
1.4
Važenje uputstva
Ovo uputstvo važi isključivo za uređaje sa sledećim brojevima artikla:
Tip uređaja
Broj artikla
VE 6
0010008967
VE 9
0010008968
VE 12
0010008969
VE 14
0010008970
VE 18
0010008971
VE 21
0010008972
VE 24
0010008973
VE 28
0010008974
Tab. 1.1 Tipovi uređaja i brojevi artikla
Brojeve artikla Vašeg uređaja pronađite na tipskoj ploči
1.2
Čuvanje dokumentacije
> Molimo Vas da dobro čuvate ovo uputstvo za rukovanje kao i svu drugu važeću dokumentaciju, tako da
Vam po potrebi stoje na raspolaganju.
> U slučaju iselenja ili prodaje dokumentaciju predajte
sledećem vlasniku.
1.3
1.5
CE-oznaka
CE-oznaka dokazuje da uređaji prema pregledu tipa ispunjavaju osnovne zahteve dotičnih smernica:
Upotrebljeni simboli
Prilikom instalacije uređaja eloBLOCK obratite pažnju na
poglavlje „Bezbednosne napomene i pravila” u ovom
uputstvu.
U nastavku su objašnjeni simboli upotrebljeni u tekstu.
a
Simbol za opasnost:
- neposredna opasnost po život
- opasnost od teških povreda ljudi
- opasnost lakših povreda ljudi
b
i
Simbol za opasnost:
- Rizik od materijalne štete
- Rizik od oštećenja za okolinu
>
Simbol za korisne napomene i informacije
Simbol neke potrebne aktivnosti
3
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
RS
1 Napomene uz dokumentaciju
2 Bezbednosne napomene i propisi
1.6
Tipska ploča i oznaka tipa
Tipsku oznaku uređaja eloBLOCK pronađite na tipskoj
ploči, koja je fabrički smeštena na dnu kućišta uređaja.
2
Bezbednosne napomene i propisi
2.1
Bezbednosne i upozoravajuće napomene
Prilikom rukovanja obratite pažnju na upozoravajuće
napomene sadržane u ovom uputstvu.
1
2.1.1
2
Upozoravajuće napomene su stepenovane znakovima
upozorenja i signalnim rečima prema težini opasnosti.
Ključne reči Vas upućuju na stepen opasnosti i preostali
rizik. U nastavku su objašnjene ključne reči i pripadajuće
oznake upozorenja koje se koriste u tekstu.
3
Znak upozorenja
4
Sl. 1.1 Tipska ploča (uzorak)
Legenda
1 Serijski broj
2 Tipska oznaka uređaja
3 Tehnički podaci uređaja
4 CE-oznaka
Broj artikla Vašeg električnog zidnog uređaja za grejanje
možete da pronađete uz pomoć serijskog broja. Sedma
do 16. stavka čine broj artikla.
Tipska oznaka uređaja sastavljena je na sledeći način
(ovde u primeru: VE 6):
VE
6
4
Klasifikacija upozavajućih napomena
Vaillant električni uređaj za grejanje
Snaga uređaja u kW
a
b
2.1.2
Signalna reč
Objašnjenje
Opasnost!
neposredna opasnost po život
ili opasnost od povrede
Oprez!
Rizik od materijalne štete ili štete za
okolinu
Struktura upozoravajućih napomena
Upozoravajuće napomene možete da prepoznate po gornjoj i donjoj crti razdvajanja. Strukturisane su po sledećem osnovnom principu:
a
Signalna reč!
Vrsta i izvor opasnosti!
Opis vrste i izvora opasnosti
> Mere za otklanjanje opasnosti.
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
Bezbednosne napomene i propisi 2
2.2
Namenska upotreba
Vaillant električni zidni uređaji za grejanje eloBLOCK
izrađeni su prema stanju najnovije tehnike i priznatim
bezbednosno-tehničkim pravilima. Uprkos tome u slučaju
nestručne upotrebe može da dođe do opasnosti po život
i zdravlje korisnika ili trećih lica, odnosno do smetnji uređaja i drugih materijalnih vrednosti.
Ovaj uređaj nije namenjen za to da bude korišćen od lica
sa ograničenim fizičkim, senzoričkim i duševnim sposobnostima (uključujući decu) i lica sa manjkom znanja i/ili
iskustva, osim ako ih nadzire lice zaduženo za njihovu
bezbednost ili im takvo lice daje direktive za upotrebu
uređaja.
Deca moraju biti nadzirana, kako bi bilo obezbeđeno da
se ne igraju sa uređajem.
Uređaji su predviđeni za proizvodnju toplote za zatvorena toplovodna centralna postrojenja za grejanje i za
centralnu pripremu tople vode u domaćinstvima.
Upotreba uređaja eloBLOCK u vozilima, na primer u
mobilnim domovima ili kamp prikolicama smatra se
nenamenskom. Vozilima se ne smatraju jedinice, koje su
trajno i lokalno instalisane i nemaju točkove (čvrsta
lokalna instalacija).
Svaki drugi način upotrebe ili upotreba koja prevazilazi
navedene okvire smatra se nenamenskom.
Za štete nastale usled takvog načina upotrebe proizvođač/dobavljač ne snosi nikakvu odgovornost. Rizik snosi
sam korisnik.
U namensku upotrebu spadaju i uvažavanje uputstva za
rukovanje i instalaciju, svih ostalih dokumenata koji
takođe važe i pridržavanje propisa za inspekciju i održavanje.
Zabranjena je svaka zloupotreba uređaja.
2.3
Opšte bezbednosne napomene
Obavezno poštujte sledeće bezbednosne napomene i
propise.
Postavljanje i podešavanje
Instalaciju uređaja može da izvrši samo priznati stručni
servis. On preuzima i odgovornost za propisnu instalaciju i puštanje u rad, kao i za poštovanje postojećih propisa, pravila i smernica.
On je nadležan i za inspekciju/održavanje i popravku uređaja.
Promene u okolini uređaja
Za konstrukcijske okolnosti u okolini uređaja, ukoliko one
imaju uticaja na pogonsku bezbednost uređaja, važi
zabrana promena.
Za promene uređaja ili okoline uređaja u svakom slučaju
morate da angažujete ovlašćenog i nadležnog stručnog
servisera.
> Za promene uređaja ili okoline uređaja u svakom slučaju morate da angažujete ovlašćenog i nadležnog
stručnog servisera.
Primer: Postavljanje oplate na uređaj u vidu ormara
podleže odgovarajućim propisima izvođenja.
> Ni u kom slučaju ne postavljajte oplatu oko uređaja na
vlastitu ruku.
> O tome se raspitajte kod ovlašćenog stručnjaka, ukoliko želite da postavite takvu vrstu oplate.
Izbegavanje kvarova
U cilju izbegavanja funkcionalnih grešaka, morate da
uvažite sledeće:
> Bezbednosne uređaje nikako ne stavljajte van pogona.
> Ne vršite manipulacije bezbednosnih uređaja.
> Ne vršite nikakve izmene:
– na uređaju,
– u okolini uređaja,
– na dovodima struje i vode,
– na bezbednosnom ventilu i na odvodu vode za grejanje
Izbegavajte povrede prouzrokovane vrućom vodom ili
parom
Obratite pažnju:
Voda koja izlazi iz slavine tople vode može da bude
vrela.
5
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
RS
2 Bezbednosne napomene i propisi
3 Napomene u vezi rada uređaja
Izbegnite materijalne štete zbog nestručno izvedenih
promena
Vodite računa o sledećem:
> Ni u kom slučaju nemojte sami vršiti zahvate ili manipulacije električnog zidnog uređaja za grejanje ili drugih delova postrojenja.
> Nikada ne pokušavajte sami održavati ili popravljati
uređaj.
> Ne uništite i ne uklonite plombe sastavnih delova
postrojenja. Samo ovlašćeni stručni serviseri su ovlašćeni da menjaju plombirane sastavne delove uređaja.
3
Postupanje u slučaju lekaže u području cevovoda
tople vode
Vodite računa o sledećem:
> Kod propuštanja vode u području cevi za toplu vodu
između uređaja i slavine zatvorite odmah zaporni ventil za hladnu vodu na rezervoaru i pozovite ovlašćenog servisera da otkloni kvar.
Kod eloBLOCK uređaja zaporni ventil za hladnu vodu nije
sadržan u obimu isporuke Vašeg uređaja.
> Pitajte Vašeg stručnog servisera, gde je montirao
zaporni ventil za hladnu vodu.
Instalacija Vaillant električnih zidnih uređaja za grejanje
eloBLOCK se vrši tako da se oni kače na zid.
Instalacija može da se izvrši npr. u podrumima, ostavama, stambenim ili višenamenskim prostorijama. Pitajte
Vašeg stručnog servisera, koje aktualno važeće nacionalne propise morate da uvažite.
Izbegavajte štete prouzrokovane niskim pogonskim
pritiskom u postrojenju za grejanje
Da bi pogon postrojenja sa premalom količinom vode bio
izbegnut, a time i nastanak štete postrojenja, molimo
Vas da obratite pažnju na sledeće:
> U redovnim vremenskim razmacima kontrolišite pritisak postrojenja za grejanje.
> Obavezno obratite pažnju na napomene u vezi sa pritiskom u postrojenju (¬ pog. 5.6).
3.1
Fabrička garancija
Fabrička garancija važi 2 godine uz račun sa datumom
kupovine i overenim garantnim listom i to počevši od
dana prodaje na malo. Korisnik je dužan da obavezno
poštuje uslove navedene u garantnom listu.
3.2
Zahtevi u pogledu mesta postavljanja
i
3.3
3.4
Bezbednosno rastojanje uređaja prema delovima od zapaljivih građevinskih materijala,
odnosno od zapaljivih delova nije potreban,
jer se kod nominalne toplotne snage uređaja
na površini kućišta stvara niža temperatura od
maksimalno dopuštene temperature, koja
iznosi 85 °C.
Održavanje
b
Izbegavajte oštećenja usled niskih temperatura
Prilikom prekida snabdevanja strujom ili pri nisko podešenoj sobnoj temperaturi u pojedinim prostorijama ne
može se isključiti mogućnost da se delovi sistema za
grejanje oštete usled smrzavanja.
> Obezbedite, da za vreme Vašeg odsustva u razdoblju
mraza postrojenje za grejanje ostane u pogonu i prostorije budu dovoljno zagrejane.
> Obavezno vodite računa o napomenama za zaštitu od
smrzavanja (¬ pog. 5.5)
Sprečavanje nestanka struje
Vaš stručni serviser je Vaš električni zidni uređaj za grejanje u okviru instalacije priključio na električnu mrežu.
Ako želite uređaj da držite u slučaju nestanka struje u
pripremi pomoću agregata, tehničke vrednosti agregata
(frekvencija, napon, uzemljenje) moraju odgovarati vrednostima električne mreže napajanja.
Napomene u vezi rada uređaja
Pažnja!
Materijalna oštećenja zbog pogrešnog održavanja!
Moguća su oštećenja oplate, armatura ili elemenata za rukovanje od plastike.
> Ne koristite sredstva za ribanje ili sredstva
za čišćenje, koja mogu da oštete plastiku.
> Ne koristite sprejeve, rastvarače ili sredstva
za čišćenje koja sadrže hlor.
> Oplatu uređaja čistite vlažnom krpom i
sapunicom.
Recikliranje i odlaganje otpada
Vaš Vaillant električni zidni uređaj za grejanje eloBLOCK
kao i pripadajuće transportno pakovanje pretežno se
sastoje od sirovina podobnih za recikliranje.
3.4.1
Ambalaža
Vaš Vaillant električni zidni uređaj za grejanje eloBLOCK
i sva njegova oprema ne spadaju u kućno smeće. Pobrinite se da se stari uređaj i po potrebi postojeći pribor
propisno uklone.
6
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
Napomene u vezi rada uređaja 3
3.4.2
Pakovanje
Uklanjanje transportnog pakovanja prepustite stručnom
serviseru, koji je izvršio instalaciju uređaja.
i
3.5
Obratite pažnju na važeće nacionalne zakonske propise za uklanjanje pakovanja i starog
uređaja.
Često se primećuje sledeće ponašanje korisnika uređaja:
Čim se prostorija pregreje, zatvaraju se termostatski
ventili (ili se sobni termostat postavi na nižu temperaturu). Ako se prostorija nakon nekog vremena ohladi,
ponovo se otvaraju termostatski ventili.
To nije potrebno jer termostatski ventil sam preuzima
regulisanje temperature:
Ako sobna temperatura prelazi vrednost podešenu na
glavi senzora, termostatski ventil se automatski zatvara,
a kada vrednost padne ispod podešene on se ponovo
otvara.
Saveti za uštedu energije
Sobna temperatura
Podesite sobnu temperaturu tako da bude dovoljno
visoka da se prijatno osećate. Svaki stepen iznad toga
predstavlja povećanu potrošnju energije za oko 6 %.
Prilagodite sobnu temperaturu dotičnoj svrsi korišćenja
prostorije. Na primer u normalnim uslovima nije
potrebno da spavaće sobe ili retko korišćene prostorije
grejete na 20 °C.
Ravnomerno grejanje
Vrlo često se u stanovima sa centralnim grejanjem greje
samo jedna prostorija. Preko površina koje ograničavaju
ovu prostoriju, dakle preko zidova, vrata, prozora, tavanice i poda nekontrolisano se greju i susedne prostorije
koje se ne greju i time se nepoželjno gubi toplotna energija. Snaga radijatora u ovoj prostoriji koja se greje nije
naravno dovoljna za takav način grejanja.
Posledica toga je da prostorija ne može više da se
dovoljno zagreje i da se javlja neprijatan osećaj hladnoće
(uostalom, isti efekat nastaje i kada se ostave otvorena
vrata između prostorija koje se greju i onih, koje se ne
greju ili se greju samo ograničeno).
To predstavlja pogrešnu uštedu: Grejanje radi, ali i pored
toga klima u prostoriji nije prijatno topla. Veći komfor
grejanja i svrsishodniji način rada se postiže kada se sve
prostorije nekog stana ravnomerno greju u skladu sa njihovim korišćenjem.
Uostalom mogu da trpe i građevinski materijali, kada se
neki delovi zgrade ne greju uopšte ili ne u dovoljnoj meri.
Termostatski ventili i regulatori sobne temperature
U današnje vreme smatra se normalnim da se na sve
radijatore postave termostatski ventili. Oni egzaktno održavaju sobnu temperaturu koja se jednom podesi. Uz
pomoć termostatskih ventila u kombinaciji sa regulatorom sobne temperature (ili regulatorom temperature sa
upravljanjem prema vremenskim uslovima) temperaturu
u prostoriji možete da prilagodite Vašim individualnim
potrebama i postižete ekonomski način rada Vašeg
postrojenja za grejanje.
U sobi, u kojoj se nalazi regulator sobne temperature,
uvek ostavite sve ventile radijatora sasvim otvorene, jer
u protivnom dolazi do međusobnog uticaja ovih uređaja
za regulaciju i do uticaja na kvalitet regulacije.
Ugradnja regulatora grejanja sa upravljanjem prema
vremenskim uslovima
Regulatori grejanja sa upravljanjem prema vremenskim
uslovima regulišu temperaturu vode u polaznom vodu
grejanja u zavisnosti od spoljne temperature. Ne proizvodi se više toplote nego što je potrebno. U tu svrhu se
na regulatoru sa upravljanjem prema vremenskim uslovima podešava temperatura u polaznom vodu grejanja
za određenu spoljnu temperaturu. Ova podešena vrednost ne treba da bude veća nego što to zahteva konstrukcija sistema za grejanje.
U normalnim okolnostima Vaš stručni serviser vrši
ispravno podešavanje. Putem integrisanih vremenskih
programa automatski se uključuju i isključuju željene
faze grejanja i snižavanja temperature (npr. preko noći).
Regulatori grejanja sa upravljanjem prema vremenskim
prilikama u kombinaciji sa termostatskim ventilima predstavljaju najekonomičniji oblik regulisanja grejanja.
Ne prekrivajte regulacione uređaje
Regulacione uređaje nemojte da zaklanjate nameštajem,
zavesama ili drugim predmetima. Oni moraju nesmetano
da zahvate vazduh koji cirkuliše u prostoriji. Skriveni termostatski ventili mogu da se opreme daljinskim senzorom, čime se zadržava njihova funkcija.
Provetravanje stambenih prostorija kod postojećeg
postrojenja za provetravanje stambenog prostora
Postrojenje za provetravanje sa povratom toplote stalno
obezbeđuje optimalnu razmenu vazduha u zgradi (prozori za provetravanje ne moraju biti otvoreni). Po potrebi
možete količinu vazduha da podesite preko daljinskog
upravljača uređaja za provetravanje prema individualnim
zahtevima.
Provetravanje stambenih prostorija
U toku grejnog perioda otvarajte prozore samo radi provetravanja, a ne i radi regulisanja temperature. Veći efekat ćete postići i više energije ćete uštedeti ako kratkotrajno širom otvorite prozor, nego kada duže vreme prozor držite otklonjen. Zbog toga Vam preporučujemo da
na kratko vreme širom otvorite prozore.
U toku provetravanja zatvorite sve termostatske ventile
u prostoriji, odnosno sobni termostat podesite na minimalnu temperaturu.
7
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
RS
3 Napomene u vezi rada uređaja
4 Način funkcionisanja električnog zidnog uređaja za grejanje
Preduzimanje ovih mera obezbeđuje dovoljnu razmenu
vazduha, bez nepotrebnog rashlađivanja i gubitka energije (npr. usled neželjenog uključivanja grejanja za vreme
provetravanja).
4
4.1
Način funkcionisanja električnog
zidnog uređaja za grejanje
Funkcionalni elementi
Režim snižavanja temperature grejanja
Smanjite sobnu temperaturu preko noći i u periodu kada
ste odsutni. To najlakše i najpouzdanije može da se uradi
pomoću regulacionih uređaja sa individualno podesivim
vremenskim programima.
Za period sa smanjenim grejanjem podesite sobnu temperaturu za oko 5 °C niže nego u periodu sa maksimalnim grejanjem. Snižavanje temperature za više od 5 °C
neće doprineti većoj uštedi energije, zbog toga što bi za
sledeći period maksimalnog grejanja bila potrebna povećana energija za zagrevanje.
Samo u slučaju duže odsutnosti, npr. kada ste na godišnjem odmoru, isplati se da se temperatura još više snizi.
Vodite računa da u toku zime bude obezbeđena dovoljna
zaštita od smrzavanja.
Podešavanje režima rada
Tokom toplijih godišnjih doba, kada nije potrebno zagrejavanje stanova, preporučujemo Vam da grejanje prebacite na letnji pogon. Grejanje je tada isključeno, ali uređaj
odnosno sistem ostaje u radnoj pripravnosti za pripremu
tople vode.
Primerena temperatura tople vode
Topla voda treba da se zagreva samo onoliko, koliko je
potrebno za korišćenje. Svako dalje zagrevanje dovodi do
nepotrebne potrošnje energije, a temperatura tople vode
iznad 60 °C dovodi do povećanog stvaranja kamenca.
Racionalno korišćenje vode
Racionalno korišćenje vode može znatno da smanji troškove potrošnje.
Na primer tuširanje umesto kupanja: Dok je za kupanje u
kadi potrebno oko 150 litara vode, tuševi sa modernim
armaturama koje štede vodu potroše oko jedne trećine
ove količine vode.
Uostalom: Česma koja curi potroši do 2000 litara vode,
kotlić za vodu koji loše zaptiva i do 4000 litara vode
godišnje. Novi zaptivač za razliku od toga košta samo
malo novca.
8
1
2
3
4
12
5
11
6
7
10
TS
9
8
Sl. 4.1 Funkcionalni elementi uređaja
Legenda:
1 Grejne jedinice
2 Ventil za ispuštanje vazduha
3 Rezervoar/izmenjivač toplote
4 Izolacija
5 Automatiski uređaj za brzo ispuštanje vazduha
6 Pumpa za grejanje
7 Senzor pritiska
8 Polazni vod grejanja
9 Povratni vod grejanja
10 Hidraulična grupa
11 Bezbednosni ventil
12 Ekspanzioni rezervoar
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
Način funkcionisanja električnog zidnog uređaja za grejanje 4
Električni zidni uređaj za grejanje sastoji se od cilindričnog izmenjivača toplote sa 2 do 4 grejača (ovisno o tipu
uređaja) i hidraulične grupe, koju čine pumpa grejanja,
senzor pritiska i bezbednosni ventil. Ventil za servis kod
hidraulične grupe služi za brzo ispuštanje vazduha. Za
kompenzaciju toplotne ekspanzije vode u sistemu grejanja ugrađen je membranski ekspanzioni rezervoar zapremine 10 litara.
4.2
Opšti način funkcionisanja
Vaillant eloBLOCK-uređaji su konstruisani za pogon u
sistemima grejanja sa pripremom tople vode uz cirkulaciju vode.
Pumpa (6) radi samo kada je to potrebno, i na taj način
se štedi energija i umanjuje mehaničko trošenje. Nakon
isključivanja pumpa još radi ca. 1 minutu, da bi bila korišćena energija vode koja se vraća u rezervoar, odnosno
izmenjivač toplote.
Kada su svi ventili radijatora zatvoreni i kada je pritom
električni zidni uređaj za grejanje u pogonu, zagrejana
voda struji preko instalisanog prelivnog ventila, da bi se
pogon električnog zidnog uređaja kontrolisano smanjio.
Sa kontrolisanim smanjivanjem pogona električnog zidnog uređaja za grejanje izbegava se isključivanje i nastanak mogućih smetnji na uređaju.
Senzor nadzire pritisak vode u postrojenju za grejanje.
Da bi pogon postrojenja sa premalom količinom vode bio
izbegnut, a time i nastanak mogućih oštećenja, uređaj se
kod pritiska manjeg od 0,6 bara isključuje. Da bi se uređaj ponovo pokrenuo, prvo morate doliti vodu. Bezbednosni ventil (11) se kod pritiska iznad 3 bara otvara, da bi
se izbegla oštećenja postrojenja za grejanje.
NTC-senzori nadziru temperaturu vode za grejanje i
pitke vode, tako se npr. mere temperatura polaznog i
povratnog voda, rezervoara itd.
U rokovima obračuna povoljne tarife za struju obezbeđuje se toplotno snabdevanje i kod opcionalnog međurezervoara se zagrejava sadržaj, koji se u ostalim razdobljima koristi za zagrejavanje stana.
Električni zidni uređaj za grejanje ima kućište od čelika.
Ulaz i izlaz vode za grejanje (8 i 9) i električni priključak
se nalaze na donjoj strani uređaja.
Uređaji eloBLOCK su predviđeni za zidnu montažu. Za
postizanje veće izlazne snage električni zidni uređaji za
grejanje mogu biti spojeni u obliku kaskade i upravljani
regulatorom sobne temperature; ovaj regulator je priključen na primarni električni zidni uređaj za grejanje.
Električni zidni uređaj za grejanje radi kao protočni grejač i preko integrisanog izmenjivača toplote vrši zagrejavanje (3) vode za grejanje. Zagrejana voda se širi. U cilju
obezbeđenja konstantnog pritiska u postrojenju za grejanje električni zidni uređaj za grejanje raspolaže sa
ekspanzionim rezervoarom (12).
Pumpa (6) vodu za grejanje pumpa kroz postrojenje za
grejanje. Topla voda za grejanje struji preko polaznog
voda (8) u postrojenje za grejanje i u radijatore.
9
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
RS
5 Rukovanje
5
Rukovanje
5.1
Stavljanje uređaja u pogon
5.1.1
Otvaranje zapornih uređaja
i
5.1.2
Za besprekoran rad postrojenja za grejanje pokazivač
manometra hladnog postrojenja treba da bude u zeleno
označenom području. Ovo odgovara pritisku punjenja
između 1,0 i 2,0 bara. Ako pokazivač stoji u crveno označenom području ( 0,8 bara), morate da dopunite vodu,
pre nego što uređaj pustite u pogon (¬ pog. 5.6).
Zaporni uređaji nisu sadržani u obimu isporuke Vašeg postrojenja. Njih instalira Vaš
stručni serviser nakon isporuke.
Serviser treba da Vam objasni položaj i rukovanje ovim delovima.
> Kontrolišite pritisak punjenja postrojenja preko manometra (2).
i
Uređaj eloBLOCK raspolaže manometrom (2)
i digitalnim pokazivačem pritiska (1). Manometar Vam omogućava da i kod isključenog uređaja brzo prepoznate, da li je pritisak punjenja
u predviđenom području ili nije. Ako uređaj
radi, tačnu vrednost pritiska možete da prikažete na displayu. Okrenite dugme u desnu
stranu, sve dok dioda „bar” ne zasvetli. Pritisak punjenja se pojavljuje na displayu.
i
Kako bi se izbeglo da sistem radi sa premalom
količinom vode i time nastane šteta, Vaš uređaj raspolaže sa senzorom pritiska. Ovaj senzor daje signal kada pritisak padne ispod
vrednosti od 0,8 bara i signalizuje manjak pritiska tako, što dioda „bar” trepće. Kod nedostizanja pritiska od 0,6 bara uređaj se isključuje. Na displayu se pojavljuje dojava greške
„F. 22”. Da bi se uređaj ponovo pokrenuo,
sistem se prvo mora napuniti vodom.
Kontrola pritiska u uređaju
Ako se sistem grejanja proteže preko više spratova, tad
mogu biti potrebne i veće vrednosti pritiska vode u
sistemu. O tome se raspitajte kod vašeg servisera.
1
5.1.3
Uključivanje uređaja
Električni zidni uređaj za grejanje je uključen, čim je priključen na mrežu napajanja strujom. Na displayu se
pojavljuje aktualna temperatura polaznog voda grejanja.
Pročitajte poglavlja 5.3 do 5.5 kako biste mogli pogon
grejanja i eventualno pripremu tople vode da podesite
prema Vašim željama.
2
Da bi uređaji za zaštitu od smrzavanja i uređaji za nadzor ostali aktivni, uključivanje i isključivanje Vašeg električnog zidnog uređaja za grejanje trebate da vršite
preko opcionalnog regulacionog uređaja (informacije o
tome možete da pronađete u uputstvu za rukovanje
Vašim regulacionim uređajem).
Način na koji Vaš električni zidni uređaj za grejanje
možete sasvim staviti izvan pogona, možete pronaći u
poglavlju 5.7.
Sl. 5.1 Kontrola pritiska punjenja Vašeg postrojenja za grejanje
10
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
Rukovanje 5
5.2
Upoznavanje i rukovanje regulatorom
5.3
1
Podešavanja za grejanje
b
2
Pažnja!
Materijalna oštećenja zbog visoke temperature polaznog voda kod podnog grejanja!
Temperature polaznog voda iznad 40 °C kod
podnog grejanja mogu da dovedu do oštećenja na cevovodima za grejanje i na podovima.
> Temperaturu polaznog voda kod podnog
grejanja ne podešavajte iznad 40 °C.
10
9
3
8
4
7
5
6
Sl. 5.2 Elementi za rukovanje uređajem
Elementi za rukovanje imaju sledeće funkcije:
1
Dioda bara (pritisak) za prikaz pritiska u postrojenju za grejanje
Stručni serviser je prilikom puštanja u rad Vaš električni
zidni uređaj za grejanje prilagodio Vašim uslovima. U
tom cilju je sve radne parametre postavio na određene
vrednosti, tako da Vaš električni zidni uređaj za grejanje
može optimalno da radi. Uz pomoć mogućnosti za podešavanje opisanih u nastavku možete individualno da
podesite i Vašim željama i potrebama da prilagodite
način rada i funkcije Vašeg uređaja.
i
Podešenja parametara za pogon grejanja
mogu dovesti do toga, da podešene temperature nisu dovoljne za zagrejavanje stambenih
prostorija. O tome se raspitajte kod vašeg servisera.
2
Dioda pogona grejanja
stalno uključeno: Pogon grejanja aktivan
trepće:
Smetnja na zaštiti
3
Dioda kW (snaga) za prikaz ili prvo podešavanje
snage
5.3.1
4
Decimalna tačka
stalno uključeno: Toplotni zahtev postrojenja za
grejanje prisutan
trepće:
Toplotni zahtev rezervoara
tople vode (opcionalno) prisutan
Maksimalna snaga električnog zidnog uređaja za grejanje može ovisno o tipu uređaja i Vašim aktualnim potrebama biti podešena prema sledećoj tabeli.
U tabeli su pojedini stepeni snage uređaja navedeni
prema tipu uređaja.
5
Taster OK za potvrdu promenjene vrednosti
6
Okretni prekidač za prikaz parametara ili za promenu parametarskih vrednosti
7
Taster MODE za podešavanje temperature polaznog voda grejanja, temperature tople vode u
rezervoaru (opcionalno), snage, krive grejanja i
pomaka krive grejanja
Tip
uređaja
VE 6
VE 9
VE 12
VE 14
VE 18
VE 21
VE 24
VE 28
Podešavanje maksimalne snage električnog
zidnog uređaja za grejanje
Stepeni snage u kW
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
3
3
6
7
6
7
6
7
4
4
8
9
8
9
8
9
5
5
10
11
10
11
10
11
6
6
12
14
12
14
12
14
7
8
9
14
16
14
16
16
18
16
18
18
21
18
21
20 22
23 25
24
28
Tab. 5.1 Stepeni snage
8
Display za prikaz podešenih pogonskih parametara
9
Dioda Topla voda za prikaz temperature tople
vode u rezervoaru (opcionalno)
10
Dioda Grejanje za prikaz ili podešavanje temperature polaznog voda grejanja
11
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
RS
5 Rukovanje
i
Kada koristite regulator sobne temperature,
morate da podesite maksimalnu temperaturu
polaznog voda grejanja, za koju je Vaš sistem
grejanja konstruisan.
i
Normalno preko okretnog prekidača možete
bezstepenski da podesite temperaturu polaznog voda grejanja do 85 °C. Ako na Vašem
uređaju međutim može biti podešena druga
maksimalna vrednost, onda je Vaš stručni serviser uradio dodatno podešavanje, da bi omogućio pogon Vašeg postrojenja za grejanje sa
odgovarajućim temperaturama polaznog
voda.
Sl. 5.3 Podešavanje snage električnog zidnog uređaja za grejanje
> Okrenite okretni prekidač u desnu stranu, dok se ne
pojavi prikaz snage.
> Pritisnite taster MODE.
Na displayu trepće prikaz.
> Okretni prekidač okrenite u desnu stranu, dok se ne
pojavi prikaz željene snage.
> Memorišite novo podešenu snagu pritiskanjem tastera
OK.
Na displayu prikaz više ne trepće.
5.3.2
Podešavanje temperature grejanja
U pogonu bez regulatora temperature u prostoriji električni zidni uređaj za grejanje održava podešenu temperaturu polaznog voda grejanja.
5.3.3
Podešenja kod pogona uređaja preko krive
grejanja (samo sa opcionalnim senzorom
spoljne temperature)
Podešavanje krive grejanja
Kriva grejanja predstavlja odnos između spoljne temperature i zadate temperature polaznog voda grejanja.
Od izbora prave krive grejanja u velikoj meri zavisi ekonomičnost i komfor postrojenja za grejanje. Previsoko
izabrana kriva grejanja znači previsoku temperaturu u
grejnom sistemu i veću potrošnju energije koja sledi kao
rezultat. Ako je kriva grejanja prenisko izabrana željeni
nivo temperature se postiže pod tim uslovima tek nakon
dužeg vremena ili se uopšte ne postiže.
Kod podešenja krive grejanja „E-” je regulisanje preko
krive grejanja isključeno.
Temperatura polaznog voda
u °C
Krive grejanja
3,5 3
90
2,5
1,5
80
1
60
> Okretni prekidač okrenite u desnu stranu, dok se ne
pojavi temperatura polaznog voda grejanja.
> Pritisnite taster MODE.
Na displayu trepće prikaz.
0,4
40
0,2
30
20
10
Sobna
temperatura
0
-10
-20
Spoljna temperatura u °C
15
12
0,6
50
25
> Okretni prekidač okrenite u desnu stranu, dok se ne
pojavi željena vrednost temperature polaznog voda
grejanja. Podešavati možete vrednosti između 25 i
85 °C ili „--” (bez zagrejavanja, letnji pogon).
> Memorišite novo podešenu temperaturu polaznog
voda grejanja pritiskanjem tastera OK.
Na displayu prikaz više ne trepće.
1,2
70
Sl. 5.4 Podešavanje temperature polaznog voda grejanja
2
Sl. 5.5 Podesive krive grejanja
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
Rukovanje 5
Prikaz displaya
Kriva
E–
0
E0
0,2
E1
0,4
E2
0,6
E3
1,0
E4
1,2
E5
1,5
E6
2,0
E7
2,5
E8
3,0
E9
3,5
Tab. 5.2 Prikazi kriva grejanja na displayu
Sl. 5.6 Podešavanje krive grejanja
> Okretni prekidač okrenite u desnu stranu, sve dok se
ne pojavi kriva grejanja.
> Pritisnite taster MODE.
Na displayu trepće prikaz.
Sl. 5.7 Podešavanje temperature polaznog voda grejanja odstupajuće od krive grejanja
Temperatura polaznog voda se nezavisno od spoljne
temperature reguliše na fiksnu zadatu vrednost. To se
vrši preko pomeranja krive grejanja. Prilikom podešavanje vrednosti „P-” kriva je podešena bez pomeranja.
Prikaz displaya
Sobna temperatura
P–
20
P0
15
P1
16
P2
17
P3
18
P4
19
P5
21
P6
22
P7
23
P8
24
P9
25
Tab. 5.3 Prikazi temperatura na displayu
> Okretni prekidač okrenite u desnu stranu, dok se ne
pojavi željena kriva grejanja.
> Memorišite novo podešenu krivu grejanja pritiskanjem
tastera OK.
Na displayu prikaz više ne trepće.
Podešavanje temperature polaznog voda odstupajuće
od krive grejanja
Zadata temperatura prostorije je ona temperatura, koju
sistem u pogonu „Grejanje” ili tokom vremenskih prozora treba da održi.
Zadata sobna temperatura uzima se za izračunavanje
krive grejanja. Kada povisite zadatu sobnu temperaturu,
podešenu krivu grejanja pomičete paralelno na osovini
od 45°, a time i temperaturu polaznog voda koju reguliše regulator.
> Okretni prekidač okrenite u desnu stranu, dok se ne
pojavi prikaz pomeranja krive grejanja.
> Pritisnite taster MODE.
Na displayu trepće prikaz.
> Okretni prekidač okrenite u desnu stranu, dok se ne
pojavi željeno pomeranje krive grejanja.
> Memorišite novo podešeno pomeranje krive grejanja
pritiskanjem tastera OK.
Na displayu prikaz više ne trepće.
Zadatu temeraturu u prostoriji izaberite takvu, da temperatura bude tačno dovoljna za Vaš lični osećaj ugode
(npr. 20 °C). Svaki stepen iznad toga predstavlja povećanu potrošnju energije za oko 6 % godišnje.
13
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
RS
5 Rukovanje
5.4
Podešavanja za pripremu tople vode
5.4.1
Podešavanje temperature tople vode (samo sa
opcionalnim rezervoarom tople vode)
5.4.2
Trošenje tople vode
1
Sl. 5.8 Podešavanje temperature tople vode
Sl. 5.9 Ispuštanje tople vode
> Okretni prekidač okrenite u desnu stranu, sve dok se
ne pojavljuje temperatura tople vode u rezervoaru
(opcionalno).
> Pritisnite taster MODE.
Na displayu trepće prikaz.
> Okretni prekidač okrenite u desnu stranu, dok se ne
pojavi željena temperatura tople vode. Podešavati
možete vrednosti između 35 i 65 °C ili „--” (bez grejanja).
> Memorišite novo podešenu temperaturu tople vode
pritiskanjem tastera OK.
Na displayu prikaz više ne trepće.
i
14
Ako slavinu za toplu vodu (1) otvorite na mestu istakanja
(umivaonik, tuš, kada itd.), dolazi do istakanja tople vode
iz priključenog rezervoara.
Kada je temperatura u rezervoaru niža od podešene
vrednosti, uređaj samostalno kreće sa radom i zagrejava
rezervoar. Kada je temperatura u rezervoaru dostigla
podešenu vrednost, uređaj se samostalno isključuje.
Pumpa će raditi još neko kratko vreme.
Na okretnom prekidaču se normalno može
bezstepenski podesiti temperatura tople vode
do 65 °C. Ako je međutim na Vašem uređaju
moguće podešavanje druge maksimalne vrednosti, onda je Vaš stručni serviser izvršio
podešenje u cilju pogona rezervoara tople
vode sa prilagođenim temperaturama tople
vode.
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
Rukovanje 5
5.5
Zaštita od smrzavanja
Sistem za grejanje i cevi za vodu su dovoljno zaštićeni
od smrzavanja ako je uređaj za grejanje uključen tokom
perioda niskih temperatura i kada ste odsutni i ako su
prostorije dovoljno zagrejane.
b
5.5.1
Pažnja!
Materijalna šteta zbog oštećenja od smrzavanja!
Uređaji za zaštitu od smrzavanja i uređaji za
nadzor su aktivni samo onda, kada nije došlo
do odvajanja od mreže napajanja.
> Uređaj nikada ne odvojite od mreže električnog napajanja.
5.5.2
Zaštita od smrzavanja putem pražnjenja
uređaja
Druga mogućnost zaštite od smrzavanja se sastoji od
potpunog pražnjenja sistema grejanja i uređaja.
> Obezbedite da postrojenje za grejanje i uređaj budu
potpuno ispražnjeni.
> Takođe ispraznite sve cevovode za hladnu i toplu vodu
u kući i na uređaju.
> Zatražite savet od Vašeg stručnog servisera.
5.6
Punjenje uređaja i postrojenja za grejanje
Uključivanje funkcije zaštite od smrzavanja
1
b
Pažnja!
Opasnost od smrzavanja delova celokupnog
sistema!
Funkcijom zaštite od smrzavanja ne može se
obezbediti protok kroz celokupni sistem grejanja.
> Obezbedite dovoljno zagrejavanje postrojenja za grejanje.
> Potražite priznatog stručnog servisera, koji
treba da izvrši kontrolu.
Električni zidni uređaj za grejanje je opremljen funkcijom
za zaštitu od smrzavanja.
Kada temperatura polaznog voda grejanja padne ispod
8 °C, automatski se uključuje pumpa sistema grejanja.
Kada temperatura polaznog voda grejanja ponovo dostigne 10 °C, pumpa se automatski opet isključuje.
Kada temperatura u polaznom vodu grejanja pri uključenoj glavnoj sklopci padne ispod 5 °C, uređaj se automatski uključuje i zagreva grejni krug uređaja na oko 25 °C.
Kada temperatura polaznog voda grejanja padne ispod
3 °C, uređaj se automatski isključuje.
Zaštita od smrzavanja rezervoara tople vode (samo
kod eksternog rezervoara tople vode sa NTC-senzorom)
Ako temperatura u rezervoaru tople vode padne na 5 °C,
električni zidni uređaj za grejanje se uključuje i zagreva
vodu u rezervoaru na vrednost od 8 °C.
Ako temperatura u rezervoaru tople vode padne ispod
3 °C, uređaj se automatski isključuje.
2
Sl. 5.10 Proverite pritisak punjenja sistema grejanja
Za besprekoran rad postrojenja za grejanje manometar
hladnog postrojenja mora da pokazuje vrednost u
području između 1,0 i 2,0 bara.
Ako sistem grejanja prolazi kroz više spratova, mogu biti
potrebne i veće vrednosti nivoa vode na manometru. O
tome se raspitajte kod Vašeg servisera.
15
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
RS
5 Rukovanje
b
Pažnja!
Materijalna šteta usled nestručnog punjenja
postrojenja za grejanje!
To može izazvati oštećenja na zaptivačima i
membranama i dovesti do pojave šumova u
toku grejanja. Za ove pojave kao i za štete
koje iz toga proizlaze Vaillant ne preuzima
odgovornost. Vodite računa o sledećem:
> Za punjenje sistema grejanja upotrebljavajte samo čistu vodu iz vodovoda.
> Ne koristite dodatak hemijskih sredstava,
na primer sredstava protiv mraza ili korozije (inhibitori).
Za punjenje postrojenja postupite na sledeći način:
> Otvorite sve ventile radijatora (termostatske ventile)
na postrojenju.
> Pomoću creva povežite slavinu za punjenje sistema sa
ventilom za hladnu vodu (Vaš stručni serviser Vam je
pokazao armature za punjenje i objasnio način punjenja, odnosno pražnjenja postrojenja).
> Slavinu za punjenje polako odvrnite.
> Polako odvrnite ventil za punjenje i toliko dugo dopunite vodu, dok se na manometru (2) odnosno na displayu (1) ne dostigne potreban pritisak postrojenja.
Tačnu vrednost pritiska možete da prikažete na displayu
okretanjem okretnog prekidača u desnu stranu, sve dok
se vrednost pritiska ne pojavi.
5.7
Stavljanje uređaja van pogona
b
Pažnja!
Materijalna šteta zbog oštećenja od smrzavanja!
Uređaji za zaštitu od smrzavanja i uređaji za
nadzor su aktivni samo onda, kada nije došlo
do odvajanja od mreže napajanja.
> Uređaj nikada ne odvojite od mreže električnog napajanja.
Da bi bezbednosni uređaji ostali aktivni, Vaš električni
zidni uređaj za grejanje u normalnom pogonu trebate da
uključujete i isključujete samo preko regulatorskog uređaja (Informacije sa time u vezi možete da pronađete u
odgovarajućim uputstvima za rukovanje).
i
Kod stavljanja van pogona na duže vreme (na
primer preko godišnjeg odmora) biste
dodatno trebali da zatvorite zaporni ventil za
hladnu vodu. Sa time u vezi obratite pažnju i
na napomene o zaštiti od smrzavanja
(¬ pog. 5.5).
i
Zaporni uređaji nisu sadržani u obimu isporuke Vašeg postrojenja. Njihovu instalaciju
vrši Vaš serviser nakon isporuke. Serviser
treba da Vam objasni položaj i rukovanje ovim
delovima.
> Zatvorite ventil za točenje.
> Ispustite vazduh iz svih radijatora.
> Nakon toga na manometru, odnosno displayu kontrolišite pritisak u postrojenju i po potrebu dopunite
vodu.
> Zatvorite slavinu za punjenje vode i uklonite crevo za
punjenje.
16
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
Otklanjanje smetnji 6
Održavanje 7
6
Otklanjanje smetnji
Ukoliko u pogonu Vašeg električnog zidnog uređaja za
grejanje dođe do problema, sledeće stavke sami možete
da prekontrolišete:
Nema tople vode, grejanje ostaje hladno; Uređaj se
ne pokreće:
– Da li je uključeno snabdevanje električnom energijom?
– Da li je glavni prekidač na električnom zidnom uređaju
za grejanje uključen (¬ pog. 5.1.3)?
– Da li je pritisak punjenja postrojenja za grejanje dovoljan (¬ pog. 5.1.2 i 5.6)?
– Da li ima vazduha u postrojenju za grejanje
(¬ pog. 5.6)?
Režim rada tople vode nema smetnji; Postrojenje za
grejanje ne radi u radu:
– Da li postoji zahtev za toplotom od eksternih regulatora (¬ pog. 5.3.2)?
b
Pažnja!
Opasnost od oštećivanja usled nestručnih
izmena!
Ako Vaš električni zidni uređaj za grejanje
nakon kontrole gore navedenih tačaka ne radi
besprekorno, obratite pažnju na sledeće:
> Nikada nemojte pokušati da samostalno
vršite popravke Vašeg električnog zidnog
uređaja za grejanje.
> Potražite priznatog stručnog servisera, koji
treba da izvrši kontrolu.
7
Održavanje
Kontrola/Održavanje
Uslovi za trajnu radnu pripravnost i
pogonsku bezbednost, pouzdanost i dug životni vek Vaillant električnog zidnog uređaja za grejanje eloBLOCK su
godišnja inspekcija/održavanje uređaja od strane
stručnog servisera.
a
Opasnost!
Opasnost od materijalnih šteta i povreda
ljudi usled nestručnog rukovanja!
Neizvedeno ili nestručno izvedeno održavanje
može da utiče na pogonsku bezbednost uređaja.
> Nikada nemojte pokušati da samostalno
izvodite radove održavanja ili popravke
Vašeg električnog zidnog uređaja za grejanje.
> Za to angažujte ovlašćenog servisera. Preporučujemo Vam da zaključite ugovor o
održavanju.
Servisna služba
Korisnik je dužan da pozove ovlašćeni servis za prvo
puštanje uređaja u pogon i overu garantnog lista. U protivnom fabrička garancija nije važeća. Sve eventualne
popravke na uređaju sme obavljati isključivo ovlašćeni
servis.
Popis ovlašćenih servisa moguće je dobiti na prodajnim
mestima ili u Predstavništvu firme Vaillant GmbH, Radnička 59, Beograd ili na Internet stranici:
www.vaillant.rs
Smetnje zbog manjka vode
Uređaj prebacuje na pogon „Smetnja”, kada je pritisak
punjenja u postrojenju za grejanje prenizak. Ova smetnja
se i kroz šifru greške „F.22” (rad na suvo) prikazuje.
Uređaj možete pustiti u rad tek onda, kada ste postrojenje za grejanje napunili sa dovoljnom količinom vode
(¬ pog. 5.6).
17
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
RS
8 Tehnički podaci
8
Tehnički podaci
Jedinica
VE 6
VE 9
VE 12
VE 14
VE 18
VE 21
VE 24
VE 28
Napon
V
Maks. snaga struje (28 kW)
A
3 x 230/400, N, PE, 50 Hz
Snaga
kW
6
9
12
14
18
21
24
28
Broj grejača
kW
2x3
3+6
2x6
2x7
3x6
3x7
4x6
4x7
Nominalna snaga struje kod bezbednosnog isključivanja
A
10
16
20
25
32
40
40
50
Presek voda
mm2
1,5
1,5
2,5
2,5
4
4
6
10
Sadržaj ekspanzionog rezervoara
l
Min. pogonski pritisak
kPa
Maks. pogonski pritisak
kPa
34,9
35,1
35,4
3 x 9,5
3 x 14
3 x 18,5
3 x 23
3 x 27,5
3 x 32
3 x 36,5
3 x 43
7
80
300
Električna zaštitna klasa
IP 40
Polazni/povratni tok
navoj
Stepen iskorišćenja
%
Maks. radna temperatura
ºC
85
Maks. nadpritsak pumpe
kPa
50
Preporučen radni pritisak
kPa
100 - 200
Dimenzije uređaja (V x Š x D)
mm
Težina (prazno)
kg
N 3/4"
99
740 x 410 x 310
32,6
32,9
33,1
33,3
34,6
Tab. 8.1 Tehnički podaci
18
Uputstvo za rukovanje eloBLOCK 0020118223_00
Navodila za uporabo
Za upravljavca
Navodila za uporabo
eloBLOCK
Električna stenska grelna naprava
SI
Kazalo
Kazalo
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Napotki k dokumentaciji ......................................... 3
Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo............... 3
Shranjevanje dokumentacije .................................... 3
Uporabljeni simboli ..................................................... 3
Veljavnost navodil....................................................... 3
Oznaka CE..................................................................... 3
Tipska tablica in oznaka tipa ....................................4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
Varnostna navodila in predpisi .............................4
Varnostna navodila in opozorila .............................4
Klasifikacija opozoril ..................................................4
Zgradba opozoril .........................................................4
Ustrezna uporaba .......................................................5
Splošna varnostna navodila .....................................5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
Nasveti za delovanje ................................................6
Tovarniška garancija ..................................................6
Zahteve za mesto namestitve..................................6
Nega ...............................................................................6
Recikliranje in odstranjevanje ..................................6
Naprava .........................................................................6
Embalaža....................................................................... 7
Nasveti za varčno rabo energije ............................. 7
4
Način delovanja električne stenske grelne
naprave .........................................................................8
Funkcijski elementi .....................................................8
Splošen opis načina delovanja ................................9
4.1
4.2
2
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.3.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.7
Upravljanje ................................................................ 10
Zagon naprave........................................................... 10
Odpiranje zapornih naprav ..................................... 10
Preverjanje tlaka v sistemu .................................... 10
Vklop naprave ............................................................ 10
Spoznavanje in upravljanje regulatorja .................11
Nastavitve za ogrevanje ............................................11
Nastavitev največje moči električne stenske
grelne naprave.............................................................11
Nastavitev temperature ogrevanja ........................12
Nastavitve pri delovanju naprave s krivuljo
ogrevanja (samo z dodatnim tipalom zunanje
temperature) ...............................................................12
Nastavitve za pripravo tople vode .........................14
Nastavitev temperature tople vode (samo z
dodatnim zbiralnikom tople vode) ........................14
Točenje tople vode ....................................................14
Zaščita pred zmrzovanjem ......................................15
Vklop funkcije zaščite proti zmrzovanju ..............15
Zaščita proti zmrzovanju s praznjenjem ..............15
Polnjenje naprave in ogrevalnega sistema ..........15
Izklop naprave ............................................................16
6
Odpravljanje motenj ................................................17
7
Vzdrževanje ................................................................17
8
Tehnični podatki .......................................................18
5.3.2
5.3.3
5.4
5.4.1
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
Napotki k dokumentaciji 1
1
Napotki k dokumentaciji
Naslednji napotki so vodnik skozi celotno dokumentacijo.
Skupaj s temi navodili za namestitev in vzdrževanje je
veljavna tudi nadaljnja dokumentacija.
Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.
1.1
Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo
> Pri upravljanju obvezno upoštevajte tudi vsa navodila
za uporabo, ki so priložena ostalim komponentam
ogrevalnega sistema.
1.2
Shranjevanje dokumentacije
> Skrbno shranite ta navodila za uporabo in vso pripadajočo dokumentacijo, da bodo po potrebi na razpolago.
> V primeru selitve ali prodaje izročite dokumentacijo
naslednjemu uporabniku.
1.4
Veljavnost navodil
Ta navodila veljajo izključno za naprave z naslednjimi
številkami artiklov:
Tip naprave
Številka artikla
VE 6
0010008967
VE 9
0010008968
VE 12
0010008969
VE 14
0010008970
VE 18
0010008971
VE 21
0010008972
VE 24
0010008973
VE 28
0010008974
Tab. 1.1 Tipi naprav in številke artiklov
Številko artikla naprave najdete na tipski tablici.
1.5
Oznaka CE
Oznaka CE pomeni, da naprave izpolnjujejo osnovne zahteve ustreznih direktiv.
1.3
Uporabljeni simboli
Pri namestitvi naprave eloBLOCK upoštevajte poglavje
"Varnostna navodila in predpisi" v teh navodilih.
V nadaljevanju so razloženi simboli, ki so uporabljeni v
besedilu.
a
Simbol za nevarnost:
- neposredna življenjska nevarnost,
- nevarnost težkih telesnih poškodb,
- nevarnost lažjih telesnih poškodb
b
i
Simbol za nevarnost:
- nevarnost materialne škode
- nevarnost ogrožanja okolja
>
Simbol za koristen napotek in informacije
Simbol za zahtevano dejavnost
3
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
SI
1 Napotki k dokumentaciji
2 Varnostna navodila in predpisi
1.6
Tipska tablica in oznaka tipa
Oznako tipa naprave eloBLOCK najdete na tipski tablici,
ki je tovarniško nameščena znotraj, na spodnjem delu
obloge naprave.
2
2.1
Varnostna navodila in predpisi
Varnostna navodila in opozorila
Pri upravljanju upoštevajte opozorila v tem priročniku.
2.1.1
Klasifikacija opozoril
1
Opozorila se stopnjujejo glede na težavnost možne
nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signalnimi
besedami.
Signalne besede vas opozarjajo na težavnost nevarnosti
in preostali riziko. V nadaljevanju so razložene v besedilu
uporabljene signalne besede s pripadajočimi opozorilnimi znaki.
2
3
Opozorilni
znak
4
Sl. 1.1 Tipska tablica (primer)
Legenda
1 Serijska št.
2 Oznaka tipa naprave
3 Tehnični podatki naprave
4 Oznaka CE
Številko artikla električne stenske grelne naprave lahko
razberete iz serijske številke. Številko artikla predstavljajo cifre od sedmega do 16. mesta.
Oznaka tipa naprave je sestavljena, kot je prikazano
(v tem primeru: VE 6):
VE
6
4
Vaillant električna grelna naprava
Moč naprave v kW
a
b
2.1.2
Signalna
beseda
Razlaga
Nevarnost!
neposredna življenjska nevarnost
ali nevarnost poškodb
Pozor!
nevarnost materialne škode ali
škode za okolje
Zgradba opozoril
Opozorila so nad in pod besedilom obdana s črto. Sestavljena so po naslednjem osnovnem načelu:
a
Signalna beseda!
Vrsta in vir nevarnosti!
Razlaga vrste in vira nevarnosti
> Ukrepi za odpravljanje nevarnosti.
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
Varnostna navodila in predpisi 2
2.2
Ustrezna uporaba
Električne stenske grelne naprave Vaillant eloBLOCK so
izdelane v skladu z dosežki sodobne tehnologije in ustrezajo veljavnim varnostno-tehničnim predpisom. Kljub
temu lahko zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe
pride do nevarnosti za življenje in telo uporabnika ali tretjih oseb oz. škode na napravi in drugih materialnih sredstvih.
Ta naprava ni namenjena za to, da bi jo uporabljale
osebe (vključno otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in/ali
znanja, razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli napotke, kako se
naprava uporablja.
Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se z
napravo ne igrajo.
Naprave so predvidene kot ogrevalne naprave za zaprte
sisteme centralnega ogrevanja s toplo vodo in za pripravo tople vode za uporabo v gospodinjstvih.
Uporaba naprave eloBLOCK v vozilih, npr. v mobilnih
hišicah ali stanovanjskih prikolicah, velja za neustrezno.
Kot vozila ne veljajo enote, ki so trajno in fiksno nameščene ter nimajo koles (tako imenovana nepremična
namestitev).
Drugačna uporaba ali uporaba izven tukaj opisane velja
za neustrezno.
Za škodo, ki izhaja iz tovrstne uporabe, proizvajalec/
dobavitelj ne prevzema odgovornosti. Celotno tveganje
prevzame v tem primeru uporabnik.
Za ustrezno uporabo je potrebno upoštevati tudi navodila za uporabo in namestitev ter vso ostalo pripadajočo
dokumentacijo in predpise za preglede in vzdrževanje.
Vsakršna zloraba je prepovedana.
2.3
Splošna varnostna navodila
Obvezno upoštevajte naslednja varnostna navodila in
predpise.
Namestitev in nastavitev
Napravo lahko namesti samo pooblaščen inštalater. Le-ta
je odgovoren tudi za namestitev in zagon v skladu s
predpisi ter za upoštevanje obstoječih predpisov, uredb
in direktiv.
Pristojen je tudi za pregled/vzdrževanje in popravila
naprave.
Spremembe v okolici naprave
Prepoved spreminjanja velja tudi za gradbene pogoje v
okolici naprave, saj le-ti lahko vplivajo na varno delovanje naprave.
Za spreminjanje na napravi ali v njegovi okolici morate
obvezno poklicati pooblaščenega, strokovno usposobljenega inštalaterja.
> Za spreminjanje na napravi ali v njegovi okolici se
obvezno obrnite na pooblaščenega, strokovno usposobljenega inštalaterja.
Primer: Obloga v obliki omare na napravi je izdelana v
skladu z ustreznimi izvedbenimi predpisi.
> Obloge v nobenem primeru ne nameščajte samostojno na napravo.
> Če želite imeti takšno oblogo, se posvetujte s svojim
inštalaterjem.
Preprečitev nepravilnega delovanja
Za preprečitev nepravilnega delovanja upoštevajte naslednje:
> Varnostnih naprav v nobenem primeru ne izklopite.
> Predelava varnostnih naprav ni dovoljena.
> Nobenih sprememb ne izvajajte:
– na napravi,
– v okolici naprave,
– na dovodih za vodo in električni tok
– na varnostnemu ventilu in odtoku ogrevalne vode
Preprečitev poškodb zaradi oparin
Upoštevajte:
Iz pipe za toplo vodo lahko priteče vroča voda.
5
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
SI
2 Varnostna navodila in predpisi
3 Nasveti za delovanje
Preprečitev materialne škode zaradi nepravilnih
sprememb
Upoštevajte naslednje:
> V nobenem primeru ne izvajajte posegov ali sprememb na električni stenski grelni napravi ali na drugih
delih sistema.
> Nikoli ne poskušajte sami izvajati vzdrževalnih del ali
popravil na napravi.
> Plomb na sestavnih delih ne smete odstraniti ali
poškodovati. Samo pooblaščen inštalater in tovarniška
servisna služba sta pooblaščena za spreminjanje
plombiranih sestavnih delov.
Postopek v primeru netesnjenja v območju toplovodne
napeljave
Upoštevajte naslednje:
> V primeru netesnosti v območju toplovodne napeljave
med napravo in priključki takoj zaprite zaporni ventil
hladne vode. Mesta netesnjenja naj popravi vaš inštalater.
Pri napravah eloBLOCK zaporni ventil za hladno vodo ni
vključen v obseg dobave naprave.
> Vašega inštalaterja vprašajte, kam je namestil zaporni
ventil za hladno vodo.
Preprečitev poškodb zaradi nizkega tlaka v
ogrevalnem sistemu
Za preprečitev delovanja sistema s premajhno količino
vode in s tem povezano posledično škodo upoštevajte
naslednje:
> V rednih presledkih preverjajte tlak v ogrevalnem sistemu.
> Obvezno upoštevajte navodila za tlak v sistemu
(¬ pogl. 5.6).
Preprečitev poškodb zaradi zmrzovanja
Ob izpadu napajanja ali prenizki nastavitvi sobne temperature v posameznih prostorih ni možno izključiti
poškodb posameznih delov ogrevalnega sistema zaradi
zmrzovanja.
> Zagotovite, da v mrzlem obdobju ogrevalni sistem
ostane vključen tudi v času vaše odsotnosti, saj se
prostori le tako lahko ustrezno ogrejejo.
> Obvezno upoštevajte navodila za zaščito proti zmrzovanju (¬ pogl. 5.5).
Preprečitev izpada napajanja
Vaš inštalater je ob namestitvi priključil električno stensko grelno napravo na električno omrežje.
Če želite napravo ob izpadu napajanja s pomočjo agregata za zasilno napajanje obdržati v pripravljenosti,
morajo tehnične vrednosti agregata (frekvenca, napetost, ozemljitev) ustrezati vrednostim električnega
omrežja.
6
3
3.1
Nasveti za delovanje
Tovarniška garancija
Garancija velja pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem
listu. Uporabnik je dolžan upoštevati pogoje navedene v
garancijskem listu.
3.2
Zahteve za mesto namestitve
Električne stenske grelne naprave Vaillant eloBLOCK so
predvidene za pritrditev na steno.
Lahko jih namestite npr. v kletnih prostorih, večnamenskih prostorih ali v stanovanjskih prostorih. Pri vašem
inštalaterju se pozanimajte, katere veljavne nacionalne
predpise je potrebno pri tem upoštevati.
i
3.3
Nega
b
3.4
Odmik naprave od delov iz vnetljivega materiala oz. od vnetljivih sestavnih delov ni potreben, ker se pri nazivni toplotni moči naprave
površina njenega ohišja segreje na temperaturo, ki je nižja od največje dovoljene temperature 85 °C.
Pozor!
Materialna škoda zaradi neustrezne nege!
Možne so poškodbe oblog, armatur ali upravljalnih elementov iz plastike.
> Ne uporabljajte sredstev za poliranje in
čiščenje, ki lahko poškodujejo plastiko.
> Ne uporabljajte razpršil, topil ali čistilnih
sredstev, ki vsebujejo klor.
> Oblogo vaše naprave čistite z vlažno krpo
in malo mila.
Recikliranje in odstranjevanje
Tako električna stenska grelna naprava Vaillant eloBLOCK kot tudi transportna embalaža sta pretežno iz
materialov, primernih za recikliranje.
3.4.1
Naprava
Električna stenska grelna naprava Vaillant eloBLOCK in
vsa dodatna oprema ne sodijo med gospodinjske
odpadke. Poskrbite za pravilno odstranjevanje odslužene
naprave in morebitne dodatne opreme v skladu s predpisi.
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
Nasveti za delovanje 3
3.4.2
Embalaža
Odstranjevanje transportne embalaže prepustite strokovno usposobljenemu podjetju, ki je napravo namestilo.
i
3.5
Za odstranjevanje embalaže in odslužene
naprave upoštevajte veljavne nacionalne
zakonske predpise.
Nasveti za varčno rabo energije
Sobna temperatura
Sobno temperaturo nastavite samo tako visoko, da
ustreza vašim bivalnim navadam. Vsaka stopinja nad to
vrednostjo pomeni povišano energijsko porabo za približno 6 %.
Sobno temperaturo prilagodite tudi glede na namembnost posameznega prostora. Na primer: spalnica ali prostori, ki jih redko uporabljate, se običajno ne ogrevajo na
20 °C.
Enakomerno ogrevanje
Pogosto se v stanovanju s centralnim ogrevanjem ogreva
samo en prostor. Skozi strop, stene, vrata, okna in tla
tega prostora se stalno nenadzorovano ogrevajo sosednji
prostori, pri čemer se nehote izgublja toplotna energija.
Zmogljivost radiatorja v tem ogrevanem prostoru seveda
ne zadošča več za takšen način ogrevanja.
Posledica tega je, da se prostor ne segreje več dovolj in
v njem občutimo neprijeten mraz (učinek je podoben, kot
če pustimo odprta vrata med ogrevanim in neogrevanim
prostorom).
To ni pravilno varčevanje: Ogrevanje deluje, soba pa kljub
temu ni prijetno topla. Večje udobje in bolj smiselno
delovanje dosežemo, če vse prostore v stanovanju ogrevamo enakomerno in glede na njihovo namembnost.
Neustrezno ogrevanje lahko vpliva tudi na konstrukcijske
dele stavbe.
Termostatski ventili in regulatorji sobne temperature
Dandanes bi moralo biti samoumevno, da se na vse radiatorje namestijo termostatski ventili. Le-ti omogočajo
natančno vzdrževanje nastavljene temperature. S pomočjo termostatskih ventilov in regulatorja sobne temperature (ali vremensko vodenega regulatorja) lahko sobno
temperaturo prilagodite svojim individualnim potrebam
in dosežete gospodaren način obratovanja vašega sistema ogrevanja.
V prostoru, v katerem je nameščen regulator sobne temperature, morajo biti vsi ventili na radiatorjih povsem
odprti, sicer lahko obe regulaciji medsebojno vplivata
druga na drugo in tako zmanjšata kakovost regulacije.
Uporabniki pogosto postopajo na naslednji način:
Takoj, ko je v sobi toplo, zaprejo termostatske ventile (ali
prestavijo sobni termostat na nižjo temperaturo). Ko se
čez nekaj časa ohladi, ventile znova odprejo.
To ni potrebno, saj se regulacija temperature samodejno
uravnava s termostatskimi ventili:
Ko temperatura v prostoru naraste nad nastavljeno vrednost tipala v glavi ventila, se termostatski ventil samodejno zapre, ko temperatura pade pod nastavljeno vrednost, se ventil ponovno odpre.
Vgradnja vremensko vodenega regulatorja ogrevanja
Vremensko voden regulator ogrevanja uravnava temperaturo dvižnega voda ogrevanja v odvisnosti od zunanje
temperature. Tako se ne proizvaja več toplote, kot je
potrebno. V ta namen je potrebno na vremensko vodenem regulatorju za posamezno zunanjo temperaturo
nastaviti ustrezno temperaturo dvižnega voda ogrevanja.
Ta nastavitev naj ne bo višja, kot je potrebno glede na
izvedbo ogrevalnega sistema.
Običajno ustrezno nastavitev vnese vaš inštalater. Vgrajeni časovni programi omogočajo samodejno vklapljanje
in izklapljanje želenih obdobij ogrevanja in delovanja z
znižano temperaturo (npr. ponoči). Vremensko vodena
regulacija ogrevanja v povezavi s termostatskimi ventili
omogoča najbolj gospodarno obliko regulacije ogrevanja.
Regulacijske naprave ne zakrivajte
Ne zakrivajte regulacijske naprave s pohištvom, zavesami ali drugimi predmeti. Naprava mora neovirano
zaznavati zrak, ki kroži v prostoru. Na zakrite termostatske ventile lahko dogradite daljinska tipala in tako ohranite njihovo funkcijo.
Prezračevanje stanovanjskih prostorov s
prezračevalnim sistemom v stanovanju
S prezračevalnim sistemom z izkoriščanjem toplote
odpadnega zraka je vedno zagotovljeno optimalno kroženje zraka v zgradbi (okna med prezračevanjem ne
smejo biti odprta). Po potrebi z napravo za daljinsko
upravljanje prezračevalnega sistema prilagodite količino
zraka individualnim potrebam.
Prezračevanje bivalnih prostorov
V času ogrevanja okna odpirajte samo za zračenje, ne pa
tudi za regulacijo temperature. Krajše prezračevanje z na
stežaj odprtimi okni je bolj učinkovito in varčno kot
dolgo prezračevanje s priprtimi okni. Zato priporočamo,
da okna za kratek čas odprete na stežaj.
Med prezračevanjem zaprite vse termostatske ventile v
prostoru oz. nastavite sobni regulator na minimalno temperaturo.
Tako zagotovite zadosten dotok svežega zraka brez
nepotrebnega ohlajevanja ali izgube energije (npr. zaradi
neželenega vklopa ogrevanja med prezračevanjem).
7
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
SI
3 Nasveti za delovanje
4 Način delovanja električne stenske grelne naprave
Delovanje ogrevalnega sistema z znižano temperaturo
V času nočnega počitka in odsotnosti znižajte sobno
temperaturo. To najlažje in najbolj zanesljivo izvedete z
regulacijskimi napravami z individualno nastavljivimi
časovnimi programi.
Za čase znižane temperature nastavite približno 5 °C
nižjo temperaturo kot v časih polnega ogrevanja. Znižanje za več kot 5 °C ne omogoča dodatnega varčevanja z
energijo, saj je v tem primeru za čas polnega ogrevanja
potrebna večja moč ogrevanja.
Dodatno znižanje temperature je smiselno samo pri
daljši odsotnosti, npr. med dopustom. V zimskem času
pri tem pazite, da ostane zagotovljena ustrezna zaščita
proti zmrzovanju.
4
4.1
Način delovanja električne stenske
grelne naprave
Funkcijski elementi
1
2
3
Nastavitev načina delovanja
V toplejšem letnem času, ko prostorov ni potrebno ogrevati, priporočamo, da ogrevanje preklopite na poletno
delovanje. Ogrevalni sistem je v tem primeru izključen,
medtem ko sistem za toplo vodo ostane vključen.
Primerna temperatura tople vode
Topla voda naj se ne ogreva dalj časa, kot je potrebno
glede na porabo. Vsako nadaljnje segrevanje povzroči
nepotrebno izgubo energije, pri temperaturah tople vode
nad 60 °C pa se poleg tega poveča tudi nabiranje
vodnega kamna.
Varčno ravnanje z vodo
Varčno ravnanje z vodo lahko znatno zniža stroške
porabe.
Na primer prhanje namesto kopanja: Za kopanje v kadi
potrebujete 150 litrov vode, s sodobnim tušem z varčevalno armaturo pa porabite samo tretjino te količine.
Poleg tega upoštevajte: Iz kapljajoče pipe lahko izteče do
2000 litrov vode, iz nezatesnjenega straniščnega
kotlička pa 4000 litrov vode letno. V primerjavi s tem je
novo tesnilo zelo poceni.
4
12
5
11
6
7
10
TS
9
8
Sl. 4.1 Funkcijski elementi naprave
Legenda:
1 Grelne enote
2 Odzračevalni ventil
3 Zbiralnik/toplotni izmenjevalnik
4 Izolacija
5 Avtomatski hitri odzračevalnik
6 Ogrevalna črpalka
7 Senzor tlaka
8 Dvižni vod ogrevanja
9 Povratni vod ogrevanja
10 Hidravlična skupina
11 Varnostni ventil
12 Raztezna posoda
8
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
Način delovanja električne stenske grelne naprave 4
Električna stenska grelna naprava je sestavljena iz cilindričnega toplotnega izmenjevalnika z 2 do 4 grelci (odvisno od tipa naprave) ter hidravlične skupine, ki je sestavljena iz ogrevalne črpalke, senzorja tlaka in varnostnega ventila. Vzdrževalni ventil v hidravlični skupini je
uporabljen kot hitri odzračevalnik. Za kompenzacijo
toplotnega raztezanja vode v ogrevalnem sistemu je
vgrajena membranska raztezna posoda s prostornino
10 litrov.
4.2
Splošen opis načina delovanja
Naprave Vaillant eloBLOCK so načrtovane za ogrevalne
sisteme na toplo vodo s prisilnim obtokom.
Črpalka (6) deluje samo, ko je potrebno. Na ta način varčuje z energijo in zmanjšuje mehansko obrabo. Po
izklopu črpalka deluje še približno 1 minuto, da izrabi
energijo vode, ki teče nazaj v zbiralnik oz. toplotni izmenjevalnik.
Ko so vsi ventili na radiatorjih zaprti in električna stenska grelna naprava deluje, teče ogrevalna voda prek na
mestu namestitve vgrajenega prelivnega ventila, ki omogoča nadzorovan izklop električne stenske grelne
naprave. Z nadzorovanim izklopom električne stenske
grelne naprave se prepreči izklope zaradi motenj in
morebitne poškodbe naprave.
Senzor vodnega tlaka nadzira tlak vode v ogrevalnem
sistemu. Za preprečitev delovanja sistema s premajhno
količino vode in s tem povezano posledično škodo se
naprava izklopi pri tlaku pod 0,6 bar. Napravo lahko
ponovno zaženete, ko najprej dolijete ustrezno količino
vode. Varnostni ventil (11) se odpre pri tlaku nad 3 bar,
da prepreči poškodbe v ogrevalnem sistemu.
Tipala NTC nadzirajo temperature ogrevalne in pitne
vode. Na ta način se določi npr. temperatura v dvižnem
in povratnem vodu, temperatura v zbiralniku itd.
V času znižane tarife električne energije je zagotovljen
dovod tople vode, pri dodatnem vmesnem zbiralniku pa
se segreva vsebina zbiralnika, ki se nato v času zapore
uporablja za ogrevanje stanovanja.
Električna stenska grelna naprava ima jekleno ohišje.
Vhod in izhod za ogrevalno vodo (8 in 9) ter priključek
za električno napetost so na spodnji strani naprave.
Naprave eloBLOCK so predvidene za montažo na steno.
Za doseganje večje izhodne moči se lahko električne
stenske grelne naprave zaporedno povežejo in krmilijo s
samo enim regulatorjem sobne temperature; le-ta je priključen na prvo električno stensko grelno napravo.
Električna stenska grelna naprava deluje kot pretočni
grelnik ter s pomočjo vgrajenega toplotnega izmenjevalnika (3) segreva ogrevalno vodo. Segreta ogrevalna voda
se razširja. Za zagotovitev konstantnega tlaka v ogrevalnem sistemu ima električna stenska grelna naprava vgrajeno raztezno posodo (12).
Črpalka (6) črpa ogrevalno vodo skozi ogrevalni sistem.
Topla ogrevalna voda teče prek dvižnega voda ogrevanja
(8) v ogrevalni sistem do radiatorjev.
9
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
SI
5 Upravljanje
5
Upravljanje
5.1
Zagon naprave
5.1.1
Odpiranje zapornih naprav
i
5.1.2
Za brezhibno delovanje ogrevalnega sistema mora biti
kazalec manometra pri hladnem sistemu v zeleno obarvanem območju. To ustreza polnilnemu tlaku med 1,0 in
2,0 bar. Če je kazalec v rdeče obarvanem območju
( 0,8 bar), je potrebno pred zagonom naprave doliti
vodo (¬ pogl. 5.6).
Zaporne naprave niso vključene v obseg
dobave naprave. Na mestu namestitve jih
montira vaš inštalater.
Inštalater naj vam pojasni položaj in rokovanje
s temi sestavnimi deli.
> Preverite polnilni tlak sistema na manometru (2).
i
Naprava eloBLOCK ima vgrajen manometer
(2) in digitalni prikazovalnik tlaka (1). Z manometrom lahko hitro razberete, če je polnilni
tlak v želenem območju tudi takrat, ko je
naprava izključena. Ko naprava obratuje, lahko
natančno vrednost tlaka razberete na zaslonu.
Vrtljivi gumb zavrtite v desno, da zasveti svetleča dioda "bar". Na zaslonu se prikaže vrednost polnilnega tlaka.
i
Za preprečitev delovanja sistema s premajhno
količino vode in s tem povezano posledično
škodo ima vaša naprava vgrajen senzor tlaka.
Le-ta pri padcu tlaka pod 0,8 bar signalizira
prenizko vrednost tlaka: utripa svetleča dioda
"bar". Če tlak pade pod 0,6 bar, se naprava
izklopi. Na zaslonu se prikaže sporočilo o
napaki "F.22". Napravo lahko ponovno zaženete, ko v sistem najprej dolijete ustrezno količino vode.
Preverjanje tlaka v sistemu
Če se ogrevalni sistem razteza skozi več nadstropij, je
lahko potreben višji polnilni tlak sistema. V zvezi s tem
se obrnite na vašega inštalaterja.
5.1.3
Vklop naprave
1
Električna stenska grelna naprava se vklopi takoj, ko jo
priključite na električno omrežje. Na zaslonu se prikaže
trenutna temperatura dvižnega voda ogrevanja.
Za nastavitev ogrevanja in po potrebi za pripravo tople
vode po vaših željah preberite poglavja 5.3 do 5.5.
2
Če želite, da naprave za zaščito proti zmrzovanju in nadzor ostanejo aktivne, za vklapljanje in izklapljanje električne stenske grelne naprave uporabljajte regulacijsko
napravo (informacije o tem so na voljo v navodilih za
uporabo regulacijske naprave).
Postopek za popoln odklop vaše električne stenske
grelne naprave je opisan v poglavju 5.7.
Sl. 5.1 Preverjanje polnilnega tlaka ogrevalnega sistema
10
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
Upravljanje 5
5.2
Spoznavanje in upravljanje regulatorja
5.3
1
Nastavitve za ogrevanje
b
2
Pozor!
Materialna škoda zaradi visoke temperature
dvižnega voda pri talnem ogrevanju!
Temperatura dvižnega voda nad 40 °C lahko
pri talnem ogrevanju povzroči poškodbe na
ceveh za ogrevanje in talnih oblogah.
> Temperaturo dvižnega voda pri talnem
ogrevanju ne nastavite nad 40 °C.
10
9
3
8
4
7
5
6
Sl. 5.2 Upravljalni elementi naprave
Upravljalni elementi imajo naslednje funkcije:
1
Svetleča dioda bar (tlak) za prikaz tlaka v ogrevalnem sistemu
Inštalater je pri zagonu električne stenske grelne
naprave prilagodil sistem vašim pogojem: vse obratovalne parametre je nastavil na določene vrednosti tako,
da električna stenska grelna naprava lahko optimalno
deluje. Z nastavitvenimi možnostmi, ki so opisane v
nadaljevanju, lahko načine delovanja in funkcije vašega
sistema naknadno individualno nastavite in prilagodite
vašim željam.
i
Nastavitve parametrov za ogrevanje lahko
povzročijo, da dosegljive sobne temperature
ne zadoščajo za ogrevanje stanovanjskega
prostora. V zvezi s tem se obrnite na vašega
inštalaterja.
2
Svetleča dioda "ogrevanje"
stalno sveti:
ogrevanje je vključeno
utripa:
okvara kontaktorja
3
Svetleča dioda kW (moč) za prikaz nastavljene
moči
5.3.1
4
Decimalna pika
stalno sveti:
prisotna je zahteva za ogrevanje ogrevalnega sistema
utripa:
prisotna je zahteva za ogrevanje zbiralnika tople vode
(opcija)
Največja moč električne stenske grelne naprave se lahko
v odvisnosti od tipa naprave nastavi s pomočjo naslednje
tabele v skladu z vašimi trenutnimi potrebami.
V tabeli so navedene posamezne stopnje moči glede na
tip naprave.
5
Tipka OK za potrditev spremenjene vrednosti
6
Vrtljivo stikalo za prikaz parametrov ali za spreminjanje vrednosti parametrov
7
Tipka MODE za nastavitev temperature dvižnega voda ogrevanja, temperature tople vode v
zbiralniku (opcija), moči, krivulje ogrevanja in
premika krivulje ogrevanja
Tip
naprave
VE 6
VE 9
VE 12
VE 14
VE 18
VE 21
VE 24
VE 28
Nastavitev največje moči električne stenske
grelne naprave
Stopnje
v kW
1
2
1
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
moči
3
3
6
7
6
7
6
7
4
4
8
9
8
9
8
9
5
5
10
11
10
11
10
11
6
6
12
14
12
14
12
14
7
8
9
14
16
14
16
16
18
16
18
18
21
18
21
20 22
23 25
24
28
Tab. 5.1 Stopnje moči
8
Zaslon za prikaz nastavljenih obratovalnih parametrov
9
Svetleča dioda Topla voda za prikaz temperature tople vode v zbiralniku (opcija)
10
Svetleča dioda Ogrevanje za prikaz nastavitve
temperature dvižnega voda ogrevanja
11
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
SI
5 Upravljanje
i
Sl. 5.3 Nastavitev moči električne stenske grelne naprave
> Vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se ne prikaže
moč.
> Pritisnite tipko MODE.
Na zaslonu utripa prikaz.
> Vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se ne prikaže
moč.
> S pritiskom na tipko OK shranite novo nastavljeno
največjo moč.
Prikaz na zaslonu ne utripa več.
5.3.2
Nastavitev temperature ogrevanja
Pri delovanju brez regulatorja sobne temperature električna stenska grelna naprava vzdržuje nastavljeno temperaturo dvižnega voda ogrevanja.
5.3.3
Običajno lahko z vrtljivim gumbom zvezno
nastavite temperaturo dvižnega voda do
85 °C. Če pa so najvišje vrednosti v vašem
sistemu drugačne, ga je vaš inštalater nastavil
tako, da je omogočil delovanje ogrevalnega
sistema z ustrezno prilagojeno temperaturo
dvižnega voda.
Nastavitve pri delovanju naprave s krivuljo
ogrevanja (samo z dodatnim tipalom zunanje
temperature)
Nastavitev krivulje ogrevanja
Krivulja ogrevanja prikazuje razmerje med zunanjo temperaturo in želeno temperaturo dvižnega voda.
Izbira pravilne krivulje ogrevanja je odločilna za gospodarnost in udobnost ogrevalnega sistema. Previsoko
izbrana krivulja ogrevanja pomeni previsoko temperaturo v ogrevalnem sistemu, posledica česar je povišana
energijska poraba. Če je krivulja ogrevanja izbrana prenizko, se želeni nivo temperature v določenih pogojih
doseže šele po daljšem času, oz. se sploh ne doseže.
Če je krivulja ogrevanja nastavljena na "E-", je regulacija
s pomočjo krivulje ogrevanja izključena.
Temperatura dvižnega voda
v °C
Krivulje ogrevanja
3,5 3
90
2,5
2
1,5
80
1,2
70
1
60
0,6
50
0,4
40
0,2
30
20
10
0
-10
-20
15
> Vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se ne prikaže
temperatura dvižnega voda ogrevanja.
> Pritisnite tipko MODE.
Na zaslonu utripa prikaz.
25
Sl. 5.4 Nastavitev temperature dvižnega voda ogrevanja
Želena sobna
temperatura
Zunanja temperatura v °C
Sl. 5.5 Nastavljive krivulje ogrevanja
> Vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se ne prikaže
želena temperatura dvižnega voda ogrevanja. Vrednosti se lahko nastavijo med 25 in 85 °C oz. "--" (brez
ogrevanja, poletno delovanje).
> S pritiskom na tipko OK shranite novo nastavljeno
temperaturo dvižnega voda ogrevanja.
Prikaz na zaslonu ne utripa več.
i
12
Če uporabljate regulator sobne temperature,
je potrebno nastaviti najvišjo temperaturo dvižnega voda ogrevanja, za katero je načrtovan
vaš ogrevalni sistem.
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
Upravljanje 5
Prikaz na
zaslonu
E–
Krivulja
0
E0
0,2
E1
0,4
E2
0,6
E3
1,0
E4
1,2
E5
1,5
E6
2,0
E7
2,5
E8
E9
3,0
3,5
Tab. 5.2 Prikazi krivulj ogrevanja na zaslonu
Sl. 5.7 Nastavitev temperature dvižnega voda, ki se razlikuje od
krivulje ogrevanja
Temperatura dvižnega voda se regulira na fiksno želeno
temperaturo, neodvisno od zunanje temperature. To se
izvede s premikom krivulje ogrevanja. Če je nastavljena
vrednost "P-", je krivulja ogrevanja nastavljena brez premika.
Prikaz na
zaslonu
P–
Sl. 5.6 Nastavitev naslova vodila
> Vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se ne prikaže krivulja ogrevanja.
> Pritisnite tipko MODE.
Na zaslonu utripa prikaz.
> Vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se ne prikaže
želena krivulja ogrevanja.
> S pritiskom na tipko OK shranite novo nastavljeno krivuljo ogrevanja.
Prikaz na zaslonu ne utripa več.
Nastavitev temperature dvižnega voda, ki se razlikuje
od krivulje ogrevanja
Želena sobna temperatura je temperatura, ki jo želimo
doseči v načinu delovanja "Ogrevanje" ali med časovnim
intervalom.
Želena sobna temperatura se uporablja za izračun krivulje ogrevanja. Če želeno vrednost sobne temperature zvišate, premaknete nastavljeno krivuljo ogrevanja vzporedno po osi 45°. S tem se spremeni tudi temperatura dvižnega voda, ki jo uravnava regulator.
Sobna temperatura
20
P0
15
P1
16
P2
17
P3
18
P4
19
P5
21
P6
22
P7
23
P8
24
P9
25
Tab. 5.3 Prikazi temperature na zaslonu
> Vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se ne prikaže
premik krivulje ogrevanja.
> Pritisnite tipko MODE.
Na zaslonu utripa prikaz.
> Vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se ne prikaže
želen premik krivulje ogrevanja.
> S pritiskom na tipko OK shranite novo nastavljen premik krivulje ogrevanja.
Prikaz na zaslonu ne utripa več.
Želeno vrednost sobne temperature določite samo tako
visoko, da ravno še ustreza temperaturi, ki je potrebna
za vaše dobro počutje (npr. 20 °C). Vsaka stopinja nad
nastavljeno vrednostjo pomeni povečanje porabe energije za približno 6 % letno.
13
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
SI
5 Upravljanje
5.4
Nastavitve za pripravo tople vode
5.4.1
Nastavitev temperature tople vode (samo z
dodatnim zbiralnikom tople vode)
5.4.2
Točenje tople vode
1
Sl. 5.8 Nastavitev temperature tople vode
Sl. 5.9 Točenje tople vode
> Vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se ne prikaže
temperatura tople vode v zbiralniku (opcija).
> Pritisnite tipko MODE.
Na zaslonu utripa prikaz.
> Vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se ne prikaže
želena temperatura tople vode. Vrednosti se lahko
nastavijo med 35 in 65 °C oz. "--" (brez ogrevanja).
> S pritiskom na tipko OK shranite novo nastavljeno
temperaturo tople vode.
Prikaz na zaslonu ne utripa več.
i
14
Ko odprete pipo za toplo vodo (1) na priključku (lijak, tuš,
kopalna kad itd.), se topla voda toči iz priključenega zbiralnika.
Ko se temperatura v zbiralniku zniža pod nastavljeno
vrednost, se samodejno vklopi delovanje naprave in voda
v zbiralniku se segreva. Ko temperatura v zbiralniku
doseže nastavljeno vrednost, se naprava samodejno
izklopi. Črpalka nato še nekaj časa deluje.
Običajno lahko z vrtljivim gumbom zvezno
nastavite temperaturo tople vode do 65 °C.
Če pa so najvišje vrednosti v vašem sistemu
drugačne, ga je vaš inštalater nastavil tako, da
je omogočil delovanje zbiralnika tople vode z
ustrezno prilagojeno temperaturo tople vode.
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
Upravljanje 5
5.5
Zaščita pred zmrzovanjem
Ogrevalni sistem in vodovodna napeljava sta ustrezno
zaščitena proti zmrzovanju, če ostane ogrevalni sistem v
obdobju nizkih temperatur vključen tudi v primeru daljše
odsotnosti, kar zagotavlja ustrezno ogrevanje prostorov.
b
5.5.1
Pozor!
Materialna škoda zaradi zmrzovanja!
Naprave za zaščito proti zmrzovanju in nadzor
ostanejo aktivne samo, če niso izključene iz
električnega omrežja.
> Naprave nikoli ne izključite iz električnega
omrežja.
5.5.2
Zaščita proti zmrzovanju s praznjenjem
Druga možnost za zaščito proti zmrzovanju je izpraznitev ogrevalnega sistema in naprave.
> Zagotovite, da se ogrevalni sistem in naprava popolnoma izpraznita.
> Izpraznite tudi vso napeljavo za hladno in toplo vodo
v hiši in napravi.
> O postopku se posvetujte z vašim inštalaterjem.
5.6
Polnjenje naprave in ogrevalnega sistema
Vklop funkcije zaščite proti zmrzovanju
1
b
Pozor!
Nevarnost zmrzovanja posameznih delov
sistema!
S funkcijo zaščite proti zmrzovanju ni mogoče
zagotoviti pretoka skozi celotni ogrevalni sistem.
> Zagotovite, da je ogrevalni sistem dovolj
segret.
> Glede preverjanja se posvetujte s pooblaščenim inštalaterjem.
Električna stenska grelna naprava ima vgrajeno funkcijo
zaščite proti zmrzovanju.
Ko temperatura dvižnega voda ogrevanja pade pod 8 °C,
se ogrevalna črpalka samodejno vklopi. Ko temperatura
dvižnega voda ogrevanja ponovno naraste in doseže
10 °C, se črpalka ponovno samodejno izklopi.
Če pri vključenem glavnem stikalu temperatura dvižnega
voda ogrevanja pade pod 5 °C, se naprava vklopi in
segreje ogrevalni krog sistema na približno 25 °C.
Ko temperatura dvižnega voda ogrevanja pade pod 3 °C,
se naprava samodejno izklopi.
Zaščita zbiralnika tople vode pred zmrzovanjem
(samo pri zunanjem zbiralniku tople vode z NTC senzorjem)
Ko temperatura v zbiralniku tople vode pade na 5 °C, se
električna stenska grelna naprava vklopi in segreje vodo
v zbiralniku na 8 °C.
Ko temperatura v zbiralniku tople vode pade pod 3 °C,
se naprava samodejno izklopi.
2
Sl. 5.10 Preverjanje polnilnega tlaka ogrevalnega sistema
Za brezhibno delovanje ogrevalnega sistema mora
manometer pri hladnem sistemu prikazovati vrednost v
območju med 1,0 in 2,0 bar.
Kjer se ogrevalni sistem razteza preko več nadstropij, je
za primeren tlak v sistemu lahko potrebna višja vrednost
na manometru. V zvezi s tem se obrnite na vašega inštalaterja.
15
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
SI
5 Upravljanje
b
Pozor!
Materialna škoda zaradi nepravilnega polnjenja ogrevalnega sistema!
Pri tem lahko pride do poškodb na tesnilih in
membranah ter do hrupa pri ogrevanju. V
takem primeru in za morebitno posledično
škodo podjetje Vaillant ne prevzema odgovornosti. Upoštevajte naslednje:
> Za polnjenje ogrevalnega sistema uporabljajte samo čisto vodovodno vodo.
> Ne uporabljajte nobenih dodanih kemičnih
sredstev, kot so npr. sredstva za zaščito
proti koroziji in zmrzovanju (inhibitorji).
Opis postopka za polnjenje sistema:
> Odprite vse ventile na radiatorjih (termostatske ventile) v sistemu.
> S pomočjo gibljive cevi povežite pipo za polnjenje sistema s priključnim ventilom za točenje hladne vode
(vaš inštalater vam mora pokazati armaturo za polnjenje in razložiti postopek polnjenja oz. praznjenja sistema).
> Počasi odprite pipo za polnjenje.
> Počasi odpirajte priključni ventil ter vodo točite tako
dolgo, dokler se na manometru (2) oz. zaslonu (1) ne
prikaže ustrezen tlak v sistemu.
5.7
Izklop naprave
b
Pozor!
Materialna škoda zaradi zmrzovanja!
Naprave za zaščito proti zmrzovanju in nadzor
ostanejo aktivne samo, če niso izključene iz
električnega omrežja.
> Naprave nikoli ne izključite iz električnega
omrežja.
Če želite, da varnostne naprave ostanejo aktivne, za
vklapljanje in izklapljanje električne stenske grelne
naprave med normalnim delovanjem uporabljajte regulacijsko napravo (informacije o tem so na voljo v ustreznih
navodilih za uporabo).
i
Pri daljšem izklopu (npr. med dopustom) je
potrebno dodatno zapreti še zaporni ventil za
hladno vodo. Pri tem upoštevajte tudi navodila
za zaščito proti zmrzovanju (¬ pogl. 5.5).
i
Zaporne naprave niso vključene v obseg
dobave naprave. Na mestu namestitve jih
montira vaš inštalater. Inštalater naj vam pojasni položaj in rokovanje s temi sestavnimi deli.
Na zaslonu lahko prikažete natančno vrednost tlaka:
vrtljivo stikalo vrtite v desno, dokler se ne prikaže tlak.
> Zaprite priključni ventil.
> Odzračite vse radiatorje.
> Nato na manometru oz. zaslonu preverite tlak v sistemu in po potrebi ponovno dotočite vodo.
> Zaprite pipo za polnjenje in odstranite polnilno cev.
16
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
Odpravljanje motenj 6
Vzdrževanje 7
6
Odpravljanje motenj
Če se pojavijo motnje v delovanju vaše električne stenske grelne naprave, lahko sami preverite naslednje točke:
Ni tople vode, ogrevanje ostaja hladno; naprava se
ne zažene:
– Ali je priključena električna napetost v zgradbi?
– Ali je vključeno glavno stikalo na električni stenski
grelni napravi (¬ pogl. 5.1.3)?
– Ali je polnilni tlak ogrevalnega sistema dovolj visok
(¬ pogl. 5.1.2 in 5.6)?
– Ali je v ogrevalnem sistemu zrak (¬ pogl. 5.6)?
Priprava tople vode brez motenj; ogrevanje se
ne zažene:
– Ali je zunanji regulator poslal zahtevo za ogrevanje
(¬ pogl. 5.3.2)?
b
Pozor!
Nevarnost poškodb zaradi nepravilno izvedenih sprememb!
Če električna stenska grelna naprava tudi po
preverjanjih v skladu z zgoraj navedenimi točkami ne deluje brezhibno, upoštevajte naslednje:
> Nikoli ne poskušajte sami izvajati popravil
na električni stenski grelni napravi.
> Glede preverjanja se posvetujte s pooblaščenim inštalaterjem.
7
Vzdrževanje
Pregled/vzdrževanje
Pogoj za stalno pripravljenost za delovanje ter
varno delovanje, zanesljivost in dolgo življenjsko dobo
električne stenske grelne naprave Vaillant eloBLOCK je
redni letni pregled/vzdrževanje naprave, ki ga mora izvesti pooblaščen inštalater.
a
Nevarnost!
Nevarnost materialne škode in telesnih
poškodb zaradi nepravilnega upravljanja!
Opuščeno ali neustrezno vzdrževanje lahko
vpliva na obratovalno varnost naprave.
> Nikoli ne poskušajte sami izvajati vzdrževalnih del ali popravil na električni stenski
grelni napravi.
> Ta dela prepustite pooblaščenemu strokovnjaku. Priporočamo, da sklenete pogodbo o
vzdrževanju.
Servisna služba
Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancijskega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna
popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.
Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu Vaillanta v Sloveniji, Vaillant d.o.o., Dolenjska 242b,
Ljubljana ali na internet strani:
www.vaillant.si
Motnje zaradi pomanjkanja vode
Naprava preklopi na "motnjo", če je polnilni tlak v sistemu prenizek. Ta motnja se prikaže s kodo napake
"F.22" (suho delovanje).
Napravo lahko zaženete šele, ko je v ogrevalnem sistemu
zadostna količina vode (¬ pogl. 5.6).
17
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
SI
8 Tehnični podatki
8
Tehnični podatki
Enota
Napetost
VE 6
VE 9
VE 12
V
VE 14
VE 18
VE 21
VE 24
VE 28
3 x 230/400, N, PE, 50 Hz
Maks. jakost toka (28 kW)
A
3 x 9,5
3 x 14
3 x 18,5
3 x 23
3 x 27,5
3 x 32
3 x 36,5
3 x 43
Moč
kW
6
9
12
14
18
21
24
28
Število grelcev
kW
2x3
3+6
2x6
2x7
3x6
3x7
4x6
4x7
Nazivna jakost toka pri varnostnem
izklopu
A
10
16
20
25
32
40
40
50
Prerez napeljave
mm2
1,5
1,5
2,5
2,5
4
4
6
10
Vsebina raztezne posode
l
Min. obratovalni tlak
kPa
80
Maks. obratovalni tlak
kPa
300
Dvižni/povratni vod
cola
G 3/4"
Izkoristek
%
Maks. temperatura delovanja
ºC
85
Maks. nadtlak črpalke
kPa
50
34,9
35,1
35,4
7
Razred električne zaščite
IP 40
99
Priporočen obratovalni tlak
kPa
100 - 200
Mere naprave (V x Š x G)
mm
740 x 410 x 310
Masa (prazna)
kg
32,6
32,9
33,1
33,3
34,6
Tab. 8.1 Tehnični podatki
18
Navodila za uporabo eloBLOCK 0020118223_00
Proizvođač - Proizvajalec
0020118223_00 RSSI 012011 – Zadržavamo pravo na izmene – Pridržujemo si pravico do sprememb
Dobavljač - Dobavitelj
Download

Pogledajte uputstvo u .pdf formatu.