UPUTSTVO ZA UPOTREBU ZA D500
1. BEZBEDNOSNE PREPORUKE
Prililkom vožnje
Držati nivo jačine zvuka toliko da ne ometa sigurnu vožnju.
Prilikom pranja kola
Ne izlagati uređaj vodi ili ekstenzivnoj vlazi. Ovo može dovesti do električnog udara i
trajnog oštećenja plejera.
Kada je parkiran
Parkirana kola izložena direktnim sunčevim zracima, mogu dovesti do veoma visoke
temperature unutar auta. U tom slučaju sačekati da se unutrašnjost kola ohaldi, pa zatim
uključiti uredjaj.
Upotreba odgovarajućeg napajanja
Ovaj proizvod je projektovan da koristi 12 V jednosmerne struje sa negativnim polom
kao masa.
Zaštita disk mehanizma
Sprečiti ubacivanje bilo kod neprikladnog objekta u slot plejera. Oštećenja nastala
ovakvim rukovanjem mogu dovesti do trajnog oštećenja mehaničkih delova uredjaja.
PAŽNJA:
Ovaj DVD plejer je uredjaj koji ima laser klase A. CD sklop koristi vidljiva i nevidljiva
isijavanja koja može biti veoma opasna ako im se dirketno izloži. Proverite da je
rukovanje sa auto DVD plejerom korektno, baš kao što je dato u instrukciji.
Upotreba i rukovanje kontrolnim komandama na uređaju, drugačije nego što je dato ovim
uputstvom, može dovesti opasnog izlaganja štetnom zračenju.
Ne otvarajte poklopac i ne popravljajte sami uredjaj. Molimo da to uradi servis ili, za to,
kvalifikovana osoba.
OPREZ:
- Da bi se sprečio rizik od vatre ili eletričnog udara, ne izlagati uredjaj kiši ili vlazi.
- Da bi se sprečio rizik od vatre ili električnog udara koristiti samo preporučeni
pribor.
- Ovaj uredjaj je namenjen za konstantno korišćenje.
Ovaj uredjaj ima priznatu copyright zaštitu na osnovu US propisa. Patenti i druge
intelektualne zaštite, vlasništo su Macrovision Corporation kao i drugih vlasničkih prava.
Korišćenje ove copyrihght zaštite mora biti autorizovano od Macrovision Corporation i
namenjano za kućnu ili drugu upotrebu sa limitiranog korišćenja, shodno Macrovision
Corporatio propisima. Kopiranje i korišćenje tehničkih rešenja je zabranjeno.
2.PODRŽAVANI DISKOVI I FORMATI
A. DISKOVI KOJI MOGU BITI REPRODUKOVANI
* Digitalni diskovi (DVDs)
* Video CD (VCD)
* Digitalni diskovi (DVD+/- R)
* Digitalni diskovi (DVD+/- RW)
* Kompakt diskovi (CD)
* CD recordable (CD-R)
* CD piši-briši (CD-RW)
B. PODRŽAVANI FORMATI
Audio formati
Reprodukovanje CD-da i MP3 ili WMA digitalne muzike na CD-ROM ili DVD-ROM ili
USB ili Memorijsku karticu.
Pažnja u vezi MP3 i WMA:
Podržava maksimalno 2000 fajlova
Maksimalan broj karatera 30
Podržavano uzorkovanje: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
Podržavani bit rate: 64-256 kbps promenljivi bit rate
Video formati
Reporodukcija slika JPEG, DVD video, MPEG4 na CD-ROM ili DVD-ROM ili USB ili
Memorijskoj kartici.
Pažnja u vezi MPEG4
Podržavano dekodovanje MPEG-4 video definisanim sa ISO 14496-2 standardom
a. Simple Profile (SP) i
b. Advance Simple Profile (ASP)
Podržavani formati: MP4 i M4a (samo za audio)
C. DISKOVI ZA REPRODUKOVANJE D. U VEZI KODA REGIONA
* 8 cm diskovi
* LD
DVD playeri i DVD diskovi imaju sopstveni
*CDV, CDI, CDG
* DVD RAM
kode regina. Ovaj uređaj može reprodukovti
kodove svih regiona
E. RUKOVANJE DISKOVIMA
Pre reprodukcije, obirasti disk sa čistom krpom, čisteći od centra prema spoljašnosti diska
Nikada ne korisiti tečnosti za čišćenje, benzin
Ili antističke preprate.
Opomena: Disk može biti izgreban, što će najviše zavisiti od vašeg rukovanja, ali retko
kada toliko da neće biti moguća njegova upotreba. Ova oštećenja neće biti reprodukovana
na plejeru.
3. INSTALIRANJE
* Pre konačne instalacije uredjaja, izvršite provizorno povezivanje, da bi proverili
ispravnost povezivanja i ispravnost uredjaja.
* Za montažu korisiti samo delove isporučene uz uredjaj. Neadkvatan pribor može
dovesti do nepravilnosti u radu.
* Konsultovati najbližeg dilera ako imate problema sa instaliranjem
* Uredjaj instalirati na predviđenom mestu, gde neće smetati vozaču a ni putnicima, na
primer prilikom iznanadnog kočenja
* Prilikom instalacije uredjaj ne sme biti montiran pod uglom većim od 30 stepeni, kako
bi se od njega dobile optimalne performanse.
Ne instalirati uređaj na mestima sa viskom temperaturom, kao što je direktno
izlaganje sunčevim zracima ili na put vrućeg vazduha, grejača ili na mestima gde
ima dosta prašine ili izraženih vibracija.
• Skinuti prednji panel pre započinjanja montaže.
DIN PREDNJA/ZADNJA MONTAŽA
Uredjaj može biti pravilno montiran sa Prednje (konvencionalna DIN prednja montaža)
ili Zadnja (DIN zadnja montaža pomoću zavrtnjeva i predviđenih mesta na šasiji) Za
detalje, pogledati donju ilustraciju, metode A i B.
DIN PREDNJA MONTAŽA (METOD A) - Instaliranje uredjaja
•
1. Mesto za instalaciju
2. Nosač. Po ubacivanju polovine
rukvaca u mesto za instalaciju,
kriveći odgovarajuće jezičke,
fiksirati nosač.
3. Zavrtanj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mesto za instalaciju
Navrtak 5mm
Feder podloška
Zavrtanj 4x12mm
Zavrtanj
Saviti rupuičastu letvu tako da se
uredjaj može fiksirati.
7. Podmetač
Vađenje uređaja
a. Okvir
b. Pristima izvući okvir napolje
c. Ubaciti igle (iz pribora) u
rukovace koji se nalaze sa strane
uredjaja, sve dok se čuje KLIK.
Povlačenjem prema sebi izvaditi
uredjaj.
DIN ZADNJA MONTAŽA (METOD B)
Montiranje pomoću zavrtanja sa strane uredjaja
Fiksiranje jedinice u fabrički nosač.
1. Odabrati poziciju šrafova i
korpe uredjaja .
2. Zavrtanj
3. Fabrička korpra za montažu
4. Konzola
5. Kuka
Pažnja: Montažni boks, spoljni ring
se ne koriste prilikom B instalacije
4- PREDNJI PANEL
Skidanje prednjeg panela
1. Isključiti struju
2. Pritisnuti komandu za oslobađanje
3. Skinuti Prednji panel
Nameštanje Prednjeg panela
1. Ubaciti desnu stranu Prednjeg
panela u baznu jednicu. Pažnja:
Prednji panel mora biti ubačen u T
– profil.
2. Pritisnuti na sredinu leve strane
panela dok se čuje KLIK
NAPOMENA
• Ne ubacivati Prednji panel sa leve strane. Radeći to, moguće je oštećenje.
• Prednji panel lako može biti oštećen udarcem. Po skidanju, panel smestiti u
zaštitnu kutiju kako bi se zaštitio od udaraca.
• Kada se pritisne dugme za oslobađanje panela, moguć je pad panela zbog
vibracija. Da bi se sprečilo oštećenje od padanja, uvek držati prednji panel u
zaštitinoj kutiji.
• Konektor na zadnjem delu prednjeg panela spaja baznu jednicu i prednji panel. S
pažnjom se odnositi prema kontaktnim percima i ne pritiskati ih prstima,
olovkama ili odvrtkama.
Note: Ako je prednji panel prljav, očistiti
ga čistom, mekanom krpom. Pamučnom
krpom, natopljenom u alkohol, očistiti
kontaktna perca na zadnjoj strani panela.
5. POVEZIVANJE - AUDIO / VIDEO KONEKCIJA
6. ŠEMA POVEZIVANJA – STRUJA I ZVUČNICI
7. OPERACIJA PANELA – OTVORENO/ZATVORENO
Ovaj uređaj je opremljen najsavremenijom potpuno logičkom metodom spuštanja ekrana.
Možeta uživati u ovoj naprednoj tehnologiji samo sa jednim pritiskom na komandu
OPEN. Pročitajte s pažnjom instrukciju pre nego počneta sa koršćenjem uredjaja.
OPEN/CLOSE PANELA
Pritisnuti na Open dugme za spuštanje prednjeg panela (otvoreno) ili za njegovo
podizanje (zatvaranje).
LOADING CD-a
Kada je panel u oborenom položaju, vidljiv je disk slot. Ubaciti CD u disk slot a CD će
biti automatski uvučen a panel će se automatski zatvoriti i reprodukcija započinje.
Ako CD nije ubačen, pritskom na Open dugme ponovo za zatvaranje panela.
EJECTING CD-A
Pritisnuti Open dugme za obaranje panela, ako je CD ubačen, on će automatski biti
izbačen. Nije potrebno više izdavanje bilo koje komande.
Ako se izbačeni CD ne skloni, on će posle 10 sekundi ponovo biti uvučen, automatski a
panel će se automatski podići i disk će biti ponovo reprodukovan.
PAŽNJA:
A) Uvek koristiti „OPEN“ dugme za otvaranje/zatvaranje prednjeg panela.
Nikad ne pokušavati sa forsiranjem otvaranja/zatvaranja panela
pomoću ruku. Ovo će proizvesti ozbiljna oštećenja na mehanizmu za
dizanje i spuštanje panela, a ova vrsta kvarova ne podleže garanciji.
B) Nikada ne pritiskati komandu za skidanje prednjeg panela kada je on u
otvorenoj (donjoj) poziciji. Ovo može proizvesti ozbiljna oštećenja trajnog
karaktera bilo uređaja, bilo panela. Postavljanje ili skidanje prednjeg
panela raditi samo u položaju ZATVORENO (vertikalan položaj).
8. KOMANDE NA PREDNJEM PANELU
9. KOMANDE NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
10. OSNOVNE OPERACIJE
3) Dugme za oslobađanje prednjeg panela (REL)
Pritisnuti dugme za skidanje kontrolnog panela.
1) Power ON/OFF dugme
Dugotrajnim pritiskom na POWER DUGME ili kratkotrajnim pritiskom na bilo koju
komandu na prednjem panelu (izuzev Open/Eject). Isključivanje uređaja se vrši
dugotrajnim pritiskom na POWER komandu.
1) MUTE komanda (MUTE)
Kratkotrajnim pritiskom na MUTE dugme mjutovati audio izlaz, a ispis „MUTE“ će se
pojaviti na displeju. Pritisnuti taster MUTE ponovo i prethodni nivo audio izlaza će
ponovo biti čujan.
8) SUB-WOOFER (SUB-W)
Dugotrajnim pritiskom na SUB-W dugme aktivirati Sub-woofer funkciju. Ispis „Subwoofer“ će se pojaviti na LCD displeju u trajanju od 3 sekunde. Isključivanje funkcije
Sub-woofer se vrši ponovnim pritiskom na istu komandu.
Pažnja: Za detaljnije objašnjenje videti opis u „Audio Operation of Sub-woofer“, samo
ako je sub-woofer funkcija trenutno aktivirana.
Napomena: Sub-woofer Level i Low Pass Filter kontrola će se pojaviti samo u Audio
Meniju ako je Sub-woofer funkcija trenutno aktivirana „ON“.
10) IX-BASS BUTTON (iX-Bass)
Dugotrajnim pritiskom na iX-Bass dugme aktivirati iX-Bass funkciju. Ispis „ iX-Bass “
će se pojaviti na LCD displeju u trajanju od 3 sekunde. Isključivanje funkcije iX-Bass se
vrši ponovnim pritiskom na istu komandu.
Pažnja: Za detaljnije objašnjenje videti opis u „Audio Operation of iX-Bass“, samo ako
je iX-Bass funkcija trenutno aktivirana.
Napomena: iX-Bass Boost Level kontrola će se pojaviti samo u Audio Meniju ako je iXBass funkcija trenutno aktivirana „ON“.
5) MODE DUGME (MODE)
Kratkotrajnim pritiskom na MODE dugme odabirati različite operacione modove kao što
je prikazano na displeju. Mogući modovi uključuju: Tuner, DVD, USB, Card
(SD/MMC), AV IN.
6) REGULATOR JAČINE ZVUKA
Za povećanje jačine zvuka okretati kontrolno dugme u pravcu kretanja kazaljke na satu.
Za smanjenje jačine zvuka, okretati dugme za kontrolu suprotno od kretanja kazaljki na
satu. Kada je jačina zvuka podešena, nivo jačine zvuka je prikazan na ekranu panela, a
broj se može kretati u granicama od 00 (najtiše) do 46 (najglasnije).
7) A/V PRIKLJUČAK NA PREDNJEM PANELU
Na ovaj uredjaj je moguće prikačiti i
spoljni Audio/Video uredjaj kao što su
digitalna kamera ili konzola za igranje
igrica. Spoljna A/V konekcija je moguća
preko priključka na prednjem panelu. Posle
konekcije spoljneg izvora A/V signala,
pritisnite mode u „A/V in2“ kako bi uživali
u reprodukciji priključenog uredjaja.
Napomena: Ovaj uredjaj je opremljen A/V izlazom na prednjem panelu. Za više detalja u
vezi ove operacije, videti na „Menu operation – AV Jack“.
Pažnja: Za ovu konekciju potreban je 3.5 mm Džek
18) DISPLAY / MENU DUGME
Ovaj displej može biti upotrebljen za razmenu između dva tipa DISPLAY INTERFACEa: „Image Display Interface“ (interfejs slika) i „Big Font Display interface“ (interfejs
velikih slova). Ovo je veoma korisno prilikom reprodukcije CD zapisa, MP3 fajlova ili
WMA ili nekih drugih muzičkih snimaka ako slušalac želi da vidi broj CD zapisa/MP3
fajla ili proteklog vremena reprodukcije ispisanih velikim slovima. Big Font Display nudi
bolje i jasnije čitanje. Korisnik može pritiskom na DISP dugme vratiti izgled u prethodno
stanje.
Slikovni prikaz
Prikaz sa velikim slovima
Opomena:
U nekim zemljama je zabranjena reprodukcija video zapisa tokom vožnje. Molimo vas da
prilikom reprodukovanja prebacite displej u Mode velikih slova pritiskom na dugme
DISP-MENU komanda tokom vožnje.
Iz sigurnosnih razloga, vozač može gledati video zapise kada parkira automobil.
•
Posle skidanja prednjeg panela, upotrebiti hemijsku olovku ili neki špicasti
predmet da bi se izvršilo resetovanje pritiskom na dugme u trajanju od dve
sekunde. Tada će se uređaj vratiti u provobitno, fabričko podešavanje.
• Resetovanje DVD setinga
Pritisnuti SET UP dugme na daljinskom upravljaču i
dugotrajnim pritiskom na AS/PS dugme otvoriti SET UP
Menu, Odabrati MISC, zatim selektovati DEFAULT i DVD
setovanje će se vratiti na fabričko podešavanje.
Menu operacije
18) MENU LISTA FUNKCIJA
Držati pritisnuto DISPLAY/MENU dugme duže od 3 sekunde za pristup u Menu.
Korisnik se može kretati kroz meni naizmeničnim pritiskom na DISPLAY/MENU dugme
ili pritiskom na Tuning Up ili Tuning Down komande za pomeranje na sledeću i
predhnodnu meni stavku. Kada se željena opcija pojavi na displeju, korisnik može
podesiti njene opcije okretanjem dugmeta za pojačanje zvuka tokom 5 sekundi. Ove meni
opcije mogu biti podešavane kao što je dole opisano:
Angle (ugao)
Ugao pod kojim se najbolje vidi slika na displeju može biti podešen pomeranjem VOL
komandnog dugmeta. Ovo je korisno kako bi se dobio optimalno dobar ugao za gledanje.
Contrast (kontrast)
Nivo kotrasta TFT display-a je fabrički podešen na „CONTRAST 10“. Korisnik može
podešavati kontrast ekrana od 00 do 50.
Bright
Nivo osvetljenja ekrana TFT displeja je fabrički postavljen na „BRIGH 20“. Korisnik
može podešavati osvetljaj u granicama od 00 do 50.
Color (boja)
Nivo boje TFT ekrana je fabrički podešena na „COLOR 30“. Korisnim može VOL
dugmetom podešavati nivo boje u granicama od 00 do 50.
Date Set (podešavanje datuma)
U Date Set modu, korisnik može, pomoću VOL komande podesiti Datum/Mesec/Godinu.
Kratkotrajnim pritiskom na AUDIO dugme potvrditi podešeni datum i izaći iz menija.
Clock (sat)
Vreme na satu je fabrički postavljeno na 12:00. Korisnik može podesiti vreme
okretanjem VOL dugmeta, u pravcu kazaljke na satu – za minute, ili u pravcu suprotnom
od kretanja kazaljki na satu – za časove.
SAVET : Ako je uređaj snabdeven sa RDS funkcijom, časovnik će biti automatski
podešen koristići informacije sa predjanika koji emituje program sa RDS funkcijom.
Forma prikazivanja vremena
„12H“ je fabrički podešeno setovanje. Korisnik može, pomoću VOL komande, izabrati
između: „12 Hours“ i „24 Hours“.
AV Jack
AV džek panel je fabrički postavljen u „AV in“. Korisnik može VOL komandom
selektovati „OUT“. Kada je „OUT“ odabrano, panel AV priključak je promenjen u AV
OUTPUT (AV OUT), za radio/video signale.
SAVET: Izbor AV selekcije je veoma jednostavan za spajanje nekog spoljnjeg TFT
sistema, bez ikakvih dodatnih radnji.
Tuner Set (podešavanje tjunera)
VOL komandom se može izvršiti selekcija između lokalnih i udaljenih radio stanica. Ova
osobina se koristi za određivanje željene jačine prijemnog signala, tj. kada će se radio
zaustaviti prilikom pretraživanja FM banda. „Distance“ je fabrički podešena opcija čime
dozvoljava radio-aparatu da se zaustavi i na signalu koji je na granici dobrog prijema.
Prebacivanje u „Local“, uređaj se zaustavlja samo na jakim prijemnim signalima. Izbor se
vrši komandom VOL a ispis izbora se vidi na displeju.
Beep Tone
Izborom beet tona svaka izdata komanda biće čujna. „BEEP TONE ON“ je fabrički
podešeno. Okretanjem dugimeta VOL odabrati opciju „BEEP TONE OFF“.
Programmable Turn-on Volume (VOL PGM)
Ova opcija dozvoljava podešavanje nivoa jačine zvuka radio aparata automatski, kada je
opcija uključena. Fabrički je podešeno na „VOL PGM 12“. Programiranje drugačijeg
nivoa odraditi sa VOL dugmetom kada je odabran „VOLUME LEVEL“ u roku od 5
sekundi.
Rear Speaker On/Off (Rear Spk) – Zadnji zvučnici On/Off
Zadnji zvučnici su postavljeni fabirčki u ON opciju. Ako se odabere OFF, izlaz na zadnje
zvučnike će biti isključen. Ova funkcija je korisna kada se sluša sa slušalicama i korisnik
ne želi da čuje zvuk sa zadnjih zvučnika. Selektovanjem ON obnavlja se aktiviranje
zadnjih zvučnika.
Pažnja: Kada su zadnji zvučnici isključeni, Audio funkcija „FADER“ nije u funkciji.
Inter Amplifier On/Off (Inter Amp) – Interno pojačalo
Ova opcija omogućava korisniku da uključi ili isključi ugrađeno pojačalo. „OFF“ je
fabrički podešeno. Ova opcija se koristi za spajanje spoljnjeg pojačala, kada korisnik ne
želi da koristi interno pojačalo radio prijemnika.
11. OPERACIJA U DVE ZONE
„2-Zone“ – Reprodukcija A/V u dve zone
Ovaj uređaj ima najnapredniju tehnologiju za raprodukciju A/V u dve zone. Ova funkcija
je korisna kada se žele odabrati različiti modovi Audio i Video izlaza za prednje i zadnje
zvučnike i TFT ekran. Na primer, Ako korisnik odabere slušanje Tuner-a na prednjim
zvučnicima, a na zadnjim zvučnicima Audio reprodukicju DVD filma. U slučaju da
vlasnik ima još jedan TFT ekran instaliran u naslonu sedišta, funkcija Dual A/V zona
omogućava korisnicima da istovremeno uživaju u dve različite video reprodukcije. Na
primer, na prednjem ekranu se mogu igrati igrice sa neke video konzole, a na drugom
TFT ekranu je moguće posmatrati reprodukciju sa DVD plejera. Detaljnije o ovome kao
što sledi:
On/Off operacija
• „Off“ je fabrički podešeno
• Dugim pritiskom na „2-Zone“ dugme na kontrolnom panelu ili na daljinskom
upravljaču, prebacivati izmedju Dual Zone On ili Off. „2-Zone“ će se pojaviti na
ekranu pošto se izvrši selekcija „On“.
Selekcija AV izvora napred/nazad
• Kada je „ON“ odabrano, kratkotrajnim naizmeničnim pritiscima na „AUDIO“
dugme menjati F-Zone (Prednji) i R-Zone (Zadnji) izvori.
• Ako je Prednja Zona „F-Zone“ selektovana, korisniku stoji na raspolaganju 10
sekundi da se koristići dugme Volume GORE/DOLE, kreće kroz različite
modove: TUNER>DVD>AV – moguća selekcija za prednji AV izlaz.
• Ako je selktovana Zadnja zona „R-Zone“, korisniku, takodje, stoje na
raspolaganju 10 sekundi da pomoću Volume dugmeta izabere jedan od modove:
TUNER>DVD>AV za reprodukciju u zadnjoj zoni.
• Ako se ne izvrši selekicja u roku od 5 sekundi, uredjaj se vraća u prethodni mode.
Podešavanje kada je uključena Dual Zona
• Kada je uključena opcija Dual Zone, audio izlaz će biti Mutovan za oko 1
sekundu.
• Fabrički je određeno da Tuner bude reprodukivan u prednoj zoni, a DVD u
zadnjoj.
• Jačina zvuka je podešena fabrički na 12 za obe zone. (ili nivo podesiti kao VOL
PGM u meniju).
• LCD ekran je podešen za prednju zonu.
• Kada je Dual Zone „ON“ neke audio funkcije neće biti moguće. To su sledeće
funkcije: Bass/Treble/Middle/Balance/Fader/Sub-woofer/IX-bass
Fabričko podešavanje kada je Dual Zone isključena
• Kao default audio izlaz će dobiti onaj izvor koji korisnik odabera za prednju zonu,
kada je DUAL Zone OFF. Na primer: Kada je DUAL Zone „ON“ a korisnik
odabere DVD kao prednju Zonu i Tuner za zadnju zonu. Kada se Dual Zone
isključi, na sva 4 zvučnika biće čujna reprodukcija sa DVD-a.
12. AUDIO OPERACIJA
Audio Menu
Kratkim pritiskom na „AUDIO“ dugme za pristup u Audio Menu. Korisnik se može
kretati kroz Audio meni naizmeničnim pritiscima na „AUDIO“ ili pritiscima na Tuning
UP ili Tuning Down komande. Jednom izabrana željena opcija iz menija, biće prikazana
5 sekundi, za koje vreme se može podešavati VOLUME dugmetom. Stavke iz sledećih
menija mogu biti podešavane na isti način, kao što je gore opisano. Uredjaj automtaski
izlazi iz Audio Menija posle 5 sekundi neaktivnosti u podšavanju.
SUBWOOFER
• Sub-woofer (nivo)
Korisnik ima na raspolaganju 5 sekundi da komandom Volume podesi nivo Subwoofer od indeksa 00 do 12.
Pažnja: Kontrola nivoa sub-woofer-a je moguća samo ako je uredjaj opremljen
opcijom „Sub-woofer line out“ i ako je izvršeno spajanje na poseban sub-woofer
zvučnik.
Pažnja: Kontrola nivoa Sub-woofera će biti prikazana u Audio Menu ako je
aktivirana „Sub-woofer“ „ON“ pritiskom na dugme „Sub-w“ na kontrolnom panelu.
• Sub-woofer filter niskopropusnik opsega (LPF)
Korisnim može u intervalu od 5 sekundi dugmetom Volume odabrati četiri različite
filtracije: Flat (ravno), 80Hz, 120Hz ili 160 Hz.
Pažnja: Kontrola LPF sub-woofera je moguća samo ako je uredjaj opremljen opcijom
sub-woofer line out i samo kada je uredjaj spojen na opcioni sub-woofer zvučnik.
Pažnja: Sub-woofer LPF opcija će biti prikazana u Audio Meniju ako je funkcija
Sub-woofer aktivirana pritiskom na „Sub-w“ dugme na kontrolnom panelu.
X-BASS
Korisnik ima na raspolaganju 5 sekundi da Volume dugmetom odabere 3 različita
Bass nivoa: Low (nizak), Mid (srednji) ili High (visok).
BASS
• BASS NIVO (Level)
Korisnik ima 5 sekundi da pomoću Volume dugmeta odabere željeni nivo BASS
opsega od -6 do +6.
• BASS- CFQ (C.Frq).
Za vreme od 5 sekundi, komandom Volume podesiti željeni centralni opseg bass
frekvencija : 60 Hz, 80Hz, 100Hz ili 200Hz.
• BASS-Q
Tokom 5 sekundi komandom Volume podesiti željeni faktor kvaliteta Bassova: 2N,
1N, 1W ili 2W.
Na slici 1. prikazan je faktor bas kvaliteta.
SREDNJETONSKO PODRUČJE
Srednjetonsko područje (nivo)
U trajanju od 5 sekundi, dugmetom Volume, podesiti nivo srednjetonskog opsega od
indeksa -6 do +6.
Centralna frekvencija CFQ(C.Frq)
Na raspolaganju se ima 5 sekundi da se izabere centralna frekvencija: 500Hz, 1kHz,
1.5kHz ili 2.5kHz.
Kvalitet Middle-Q (Mid-Q)
U intervalu od 5 sekundi, komandom Volume odabrati faktor kvaliteta
srednjetonskog područja: 2N, 1N, 1W ili 2W.
Na slici 2. je prikazana kriva faktora kvaliteta
TREBLE (visoki tonovi)
• Nivo viskokih tonova
U trajanju od 5 sek., Volume komandom podesiti opseg visokih tonova od -6 do +6.
* Treble CFQ (Određivanje centralne frekvencije)
Komandnim dugmetom Volume odabrati centralnu frekvenciju izmedju ponudjenih:
10kHz, 12,5kHz, 15kHz ili 17,5kHz.
BALANCE (Balans)
Volume dugmetom podesiti banas izmedju levih i desnih zvučnika od R12 (pun desni) do
L12 (pun levi). „C00“ predstavlja jednak balans izmedju levih i desnih zvučnika.
FADER
Volume komandom podesiti Fader izmedju prednjih i zadnjih zvučnika od R12 (pun
zadnji) do F12 (pun prednji). „C00“ predstavlja jednak balans izmedju prednjih i zadnjih
zvučnika.
13. TUNER OPERACIJA
19) BAND DUGME (BAND)
Pritisnuti BAND za promenu izmedju FM i AM(MW) bandova
20&21) Traženje stanica naviše/naniže komandama
Ručno podešavanje
ili Down Tuning
duže od 3 sekunde za pomeranja na
Pritisnuti Up Tuning
sledeću radio stanicu.
Automatsko podešavanje
ili Down Tuning
komandu, kreće od 3 sekunde za
Pritisnuti UP Tuninig
automatsko pomeranje frekvencije na sledeću radio stanicu.
12 – 17) Memorijske komande radio stanica
Šest numerisanih tastera, u svakom bandu, služi za memorisanje i kasnije biranje
sačuvanih frekvencija.
11) AUTOMATSKO SKLADIŠTENJE / PRESET SCAN (AS/PS)
Automatsko odabiranje 6 stanica sa jakim signalom i njihovo memorisanje u tekućem
bandu. Odabrati band, ako je potrebno, pritisnuti AS/PS dugme u trajanju dužem od 3
sekunde. Novopronadjena radio stanica će zameniti prethodno memorisanu stanicu u tom
bandu.
Preset Scan (podešavanje pretraživanja)
Pretraživane stanice se memorišu u tekućem bandu. Odabrati band ako je potrebno.
Pritisnuti AS/PS dugme u trajanju kraćem od 3 sekunde. Uredjaj će pauzirati 10 sekundi
kod svake-pronadjene stanice. Ponovnim pritiskom na AS/PS zaustavlja se proces
skeniranja onog trenutka kada bude pronađena stanica po ukusu slušaoca.
STEREO
Uredjaj automatski prelazi u stereo funkciju kada se emituje stereo program. U Stereo
modu ST ikona će se pojaviti na displeju. Kada nema stereo signala, uredjaj će
automatski preći u MONO, a ikona će nestati sa ekrana.
14. RDS OPERACIJA
RDS funkcije
Uredjaj ima sledeće RDS funkcije:
- AF ..... Alternativne frekvencije
- CT ..... Clock Time (Vreme časovnika)
- EON .. Enchanced other Network (naglašavanje druge mreže)
- PI ....... Program identifications (identifikacija programa)
- PS....... Program service name (naziv servisa programa)
- PTY.... Program Type (vrsta programa)
- REG... Regional change (promena regiona)
- TA...... Traffic Announcement (obaveštenja o stanju saobraćaja)
- TP ..... Trafic program (program o stanju na putevima)
1. AF funkcija
Pritiskom na AF dugme u trajanju kraćem od 3 sekunde odabrani AF ON/OFF. „AF“
ikona će svetleti na LCD ekranu. U AF „ON“ opciji, ako signal podešene stanice
postane slab, uredjaj će automatski preći na drugu frekvenciju iste stanice ali sa jačim
signalom.
Pažnja: Fabrički je podešeno na „AF ON“.
2. TA funkcija
Pritiskom na TA dugme kraćim od 3 sekunde, prelazi se u TA mode. TA ikona će
svetleti na LCD. U stand-by mode-u, kada započne emisija o novostima u saobraćaju,
prekida se prijem bilo koje stanice, a emisiji TA se daje apsolutan prioritet. Kada
započne takva emisija na LCD će se pojaviti ispis „TRAFFIC INFO“. Tokom
emitovanja emisije o stanju u saobraćaju, ponovnim pritiskom na TA dugme, vrši se
poništavanje ove funkcije a uredjaj se vraća u prethodni mode. Kada TP ikona ne
svetli do 60 sekundi, oglašava se ton alarm, a na LCD će biti vidljiv ispis „Lost
TP,TA“. TA pretraživanje će se automatski aktivirati i započeti traženje sledeće TA
stanice.
3. PTY Funkcija
Pritiskom na PTY (TA) dugime duže od 3 sekunde ulazi se u u PTY mode. Korisnik
sada ima na raspolaganju 5 sekundi da se odabere PTY stavka koristeći komandu
Volume. Kada se odabere PTY stavka, korisnik ima 5 sekundi da kratkotrajno pritisne
„AUDIO/CENTAR“ ili „TUNE UP (>>)“ ili „TUNE DOWN (<<)“. Na LCD-u će
biti ispis „PTY SEEK“. Ako stanica sa odabranim PTY ne bude pronadjena na LCDu će biti 5 sekundi ispisana poruka „No Matche PTY“ a uredjaj se vraća u prethodni
mode.
Korisnik može snimiti njegovu omiljenu PTY opciju u memoriju M1 do M6. Posle
selektovanja PTY stavke, dugotrajnim pritiskom na jedan od memorijskih tastera,
kada je mogće memorisati takav izbor. Za pozivanje memorisane PTY stavke,
pritisnuti na memorijski taster kraće od 3 sekunde i uredjaj će automatski pronaći
snimljenu PTY stanicu.
Muzička grupa
Govorna grupa
POP, ROCK
EASY, LIGHT
CLASSICS, OTHER
JAZZ, COUNTRY
NATION, OLDIES
FOLK
NEWS, AFFAIRS, INFO, TEST, ALARM
SPORT, EDUCATE, DRAMA
CULTURE, SCIENCE, VARIED
WEATHER, FINANCE, CHILDREN
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
Pažnja: Fabrički je podešeno na:
M1/News, M2/Information, M3/Pop music, M4/Sports, M5/Classics, M6/Finance
15. CD/MP3/WMA OPERACIJA
Kada je DISC ili USB ili Memorijska kartica ubačena u plejer, pojaviće se sledeće slike
na TFT monitoru.
ODABIRANJE TRAKE/FAJLA ZA REPRODUKCIJU
Pritisnuti TRACK/FILE UP
ili
FILE DOWN u trajanju kraćem od jedne
sekunde za napredovanje u naredni zapis. Broj odabrane trake će biti prikazan na
displeju. Držati pritisnuto TRACK/FILE UP
ili
FILE DOWN duže od jedne
sekunde za brzo premotavanje unapred ili unazad. Reprodukcija se obnavlja prestankom
pritiska.
Pažnja: Kada se završi reprodukcija zadnje trake ili fajla, uredjaj će automatski ući u
STOP stanje. Pritiskom na Play komandu moguće je ponovo započeti reprodukciju.
MP3/WMA/PETRAŽIVANJE FOLDERA
1. Kada je DISC ili USB ili Memorijska kartica ubačena u plejer, prvi muzički zapis
će biti automatski reprodukovan.
2. Korišćenjem kursora „Up“ na daljinskom upravljaču selektovati folder i pritisnuti
„OK“ , folder je otvoren i njegov sadržaj će biti vidljiv.
3. Upotrebiti kursor „Up“ ili „Down“ za kretanje kroz listu fajlova i pritisnuti „OK“
za potvrdu izbora.
ID3 Inforamacija
Ovaj plejer je u mogućnosti da prikaže ID3 informaciju (Ime, Album, Izvodjač,
Copyright....). Ako ove informacije nisu moguće, prikaz informacija kompanije
(primer ime ... itd ) će biti skrolovane na dnu TFT ekrana (samo na eksternom TFT
monitoru)
CD/MP3/WMA OPERACIJA – Daljinski upravljač
Za operacije sa CD funkcijama koristiti sledeće komande na daljinskom upravljaču
17. Play/Pauza
18. Stop
8. Brzo unapred
9. Brzo unazad
14. Naredni zapis
15. Predhodni zapis
19-29. Numerički tasteri
32. Ponavljanje
10-13. Gore/Dole/Levo/Desno– KURSORI
16. OK komanda
35. Goto – Idi na
17) PAUSE/PLAY DUGME
1. Pritisnuti PAUSE za zaustvljanje reprodukcije (still mode – zamrznuto). Zvuk sa
diska je prigušen za vreme still moda.
2. Pritisnuti Play za obnavljanje normalne reprodukcije
18) STOP
1. Pritisnuti STOP za zaustavljanje reprodukcije kada će se prikazati LOGO na
ekranu. Uređaj memoriše lokaciju gde je reprodukcija prekinuta.
2. Pritisnuti PLAY za povratak u proces reprodukcije od tačke gde je prekinuta
(DVD, VCD 1.1, VCD 2.0 i autio CD).
3. Pritiskom na STOP komadnu dva puta, započinje reprodukcija od početka diska.
14) NEXT
Pritiskom na NEXT preskače se na sledeći audio/video zapis
15) BACK
Pritiskom na BACK komandu odlazi se na početak reprodukcija predhodnog zapisa.
8-9) BRZO PREMOTAVANJE UNAPRED/UNAZAD
1. Pritisnuti na FAST FORWARD za brzo premotavanje unapred. Svaki put kada se
pritisne komanda, odabira se nova brzina premotavanja: 2x, 4x, 8x ili 20x.
2. Pritiskom na PLAY obnavlja se normalna reprodukcija.
3. Pritisnuti na FAST BACKWARD za brzo premotavanje unazad. Svaki pritisak te
komande povćava brzinu: 2x, 4x, 8x ili 20x.
4. Pritiskom na komandu PLAY obnavlja se normalna reprodukcija.
Pažnja: Komande za brzo pretraživanje mogu biti različite što zavisi od diska
19-29) NUMERIČKE KOMANDE
1. U stanju reprodukcije CD/MP3/WMA upotrebiti numeričku komandu za broj
zapisa ili broj fajlova za direktan pristup u njen sadržaj, slično Goto funkciji.
2. U reprodukciji DVD zapisa koji zahteva numeričku selekciju ili ulaz u Goto
funkciju.
32) REPEAT – ponavljanje
Pritisnuti REPEAT dugme kraće od 3 sekunde za aktiviranje funkcije ponavljanja
1. Prvim pritiskom se ulazi u „Repeat Single“. Ova funkcija stalno ponavlja jedan te
isti zapis.
2. Drugi pritisak je „Repeat Folder“. Ovo komanda ponavlja zapis u tekućem
folderu.
3. Trećim pritskom ulazi se u „Repeat All“. Ova komanda ponavlja zapis sa celog
diska.
4. Ponovnim pritiskom ulazi se na „Repeat OFF“
Pažnja: Plejer može vršiti reprodukciju od tačke do tačke.
U CD/MP3/WMA fajlovima pritiskom na „Rep A-B“ selektovati tačke A – B
izmedju kojih se želi reprodukovati sadržaj.
10-13) UP/DOWN/LEFT/RIGHT KOMANDE
Upotrebiti za pomeranje kursora gore/dole/levo/desno
16) OK KOMANDA
Komandom se vrši potvrda izbora
7) RANDOM KOMANDA
Pritiskom na RANDOM dugme kraće od 3 sekunde je „Shuffle play“ –
reprodukovanje svih zapisa slučajnim izborom. Za prekidanje ove funkcije, ponovo
pritisnuti ovo dugme kraće od 3 sekunde.
35) GOTO KOMANDA
1. Tokom reprodukcije CD-a pritisnuti GOTO a potom Numerički taster, za
direktan pristup u reprodukciju broja željenog zapisa.
2. Kod reprodukovanja MP3/WMA muzičkih fajlova, pritisnuti na GOTO i
pomoću numeričkih komandi ukucati željeno vreme reprodukcije.
CD/MP3/WMA OPERACIJA – Kontrolni panel
Operacije sledećih funkcija su moguće preko kontrolnog panela.
Pritiskom na komandu TRACK/FILE UP
ili TRACK/FILE DOWN
kraćem od jedne sekunde skače se na sledeći zapis CD-a. Broj trake selektovanog
zapisa će se pojaviti na displeju. Držati pritisnuto TRACK UP
ili TRACK
DOWN
komandu u trajanju dužem od 1 sekunde, izdaje se komanda za brzo
premotavanje unapred ili unazad. Reprodukcija započinje kada se otpusti držana
komanda.
FILE/FOLDER TRAŽENJE
Prilikom reprodukovanja muzike, M5(16) se koristi kao UP/DOWN (gore/dole)
kursor za kretanje kroz listu foldera ili fajlova.
Pažnja: Kursorom otići na najviši nivo foldera i pre isteka vremena od 3 sekunde
pritisnuti „AUDIO“ komandu kao „OK“ za pristup u odabrani folder.
Pažnja: Kada se završi reprodukcija poslednje trake, uredja automatski ulazi u STOP
stanje. Pritiskom na PLAY obnavlja se reprodukcija sa CD-a.
12)PAUSE/PLAY KOMANDA
1. Pritisnuti na PAUSE za zaustavljanje reprodukivanja (Still mode – zamrznuto).
Zvuk sa diska je isključen za vreme trajanja ove komande.
2. Ponovnim pritiskom na PLAY obnavlja se normalna reprodukcija.
13) STOP KOMANDA (2 STOP)
1. Priskom na STOP za zaustavljanje reprodukcije na ekranu se prikazuje LOGO.
Uredjaj memoriše mesto gde je stopirana reprodukcija.
2. Pritiskom na PLAY obnavlja se reprodukcija sa lokacije na kojoj je bila
stopirana (DVD, VCD 1.1, VCD 2.0 i audio CD).
3. Pritiskom na STOP dva puta započinje reprodukcija od početka diska.
14) REPEAT KOMANDA (3 RPT)
Pritiskom na REPEAT taster u trajanju manjem od 3 sekunde aktivira se funkcija
ponavljanja.
1. Prvim pritiskom se ulazi u „Repeat Single“. Ovo drži stalnu reprodukciju
tekućeg zapisa.
2. Drugim pritiskom se ulazi u „Repeat Folder“. Ovo reprodukuje sadržaj
foldera.
3. Trećim pritiskom se ulazi u „Repeat All“. Ova funkcija vrši ponavljanje
celokupog sadržaja sa diska.
Pažnja: Uredjaj je u stanju da vrši reprodukovanje sadržaja izmedju odabranih
tačaka.
Prilikom reprodukcije CD/MP3/WMA fajlova, pomoću kursora pristupiti „Rep AB“ za odredjivanje položaja tačaka za ponavljanje.
15) RANDOM KOMANDA (4 RDM)
Pritiskom na RANDOM komandu kraće od 3 sekunde reprodukuju se zapisi sa diska
slučajno izabranim redosledom. Za poništavanje Randomske opcije, ponovo pritisnuti
RANDOM taster u vremenu kraćem od 3 sekunde.
16. DVD OPERACIJA
DVD Operacija – Daljinski upravljač
2) EJECT KOMANDA
Pritisnuti na EJECT komandu za izbacivanje ili ubacivanje diska u loader.
17) PLAY/PAUSE
1. Pritisnuti PAUSE za zaustavljanje reprodukcije
2. Pritiskom na PAUSE reprodukovanje sledeće slike (DVD i VCD samo)
3. Pritiskom na PLAY obnoviti normalnu reprodukciju.
18) STOP
1. Pritiskom na STOP zaustavlja se reprodukcija i prikazuje LOGO na ekranu.
Plejer će zapamtiti mesto na kome je izvršeno stopiranje.
2. Pritisnuti na PLAY za obnavljanje reprodukcije od mesta na kome je ona
zaustavljana (DVD, VCD 1.1, VCD 2.0 i audio CD).
3. Pritisnuti STOP dva puta za obnavljanje reprodukcije sa početka diska.
8 & 9) BRZO PREMOTAVANJE UNARPED/UNAZAD
1. Pritisnuti na FAST FORWARD za brzo kretanje kroz disk unapred. Svaki put
kada se pritisne komanda brzina kretanja se povećava: 2x, 4x, 8x i 20x.
2. Pritisnuti PLAY za obnavljanje normalne reprodukcije
3. Pritiskom na FAST BACKWARD brzo kretanje kroz disk unazaad.
Naizmeničnim pritiscima na komandu brzina se povećava: 2x, 4x, 8x i 20x.
4. Pritiskom na PLAY obnavlja se normalna reprodukcija.
Pažnja: Brzina premotavanja unapred/unazad može zavisiti od vrste diska.
14) NEXT
Pritiskom na NEXT preskače se na naredni zapis ili naredno poglavlje.
15) BACK
Pritiskom na BACK skače se na predhodni zapis ili prethodno poglavlje.
32) REPEAT
Pritiskom na REPEAT u vremenu kraćem od 3 sekunde ulazi se u „repeat play“
tekućeg fajla i ponavlja se njegova reprodukcija sve dok se zadata komanda ne
poništi.
Za poništavanje komande „repeat play“ ponovo pritisnuti REPEAT dugme kraće
od 3 sekunde.
10-13) UP/DOWN/LEFT/RIGHT KOMANDE
Ove komande koristiti za kretanje kursora gore/dole/levo/desno
16) OK
Upotrebiti ovu komandu za potvrdu selekcije.
19-29) NUMERIČKI TASTERI
1. Kod reprodukcije CD/MP3/WMA koristiti numeričke tastere za direktan
pristup u zapis, kucanjem njegovog rednog broja, kao Goto funkcija.
2. Prilikom reprodukovanja sadržaja sa DVD-a upotrebiti ovu funkciju kada je
potrebno selektovanje, kao Goto funkcija.
30A) DVD MENU
1. Pritiskom na DVD MENU prikazati na ekranu sadržaj DVD diska (samo
DVD)
2. Pritiskom na direkcione komande, odabrati stavku menija
3. Pritisnuti OK ili PLAY na selektovanoj stavci. Ako je stavka poglavlje ili
naslov, sa diska će započeti reprodukcija od odabranog spota.
30B) PBC (Play back Control – samo za VCD diskove)
1. Pritisnuti na DVD MENU za dozvolu/zabranu PBC funkcije sa VCD 2.0
diskova. PBC mora biti dozvoljena za menu navigacije.
2. Pritisnuti broj na brojčaniku za izbor trake za reprodukovanje (samo za
VCD2.0)
3. Pritisnuti na OK za potvrdu selekcije.
4. Pritisnuti DVD MENU za Glavni menu.
34) OSD KOMANDA
Pritisnuti taster OSD da bi se prikazale informacije upotrebljenog diska, na TFT
ekranu.
1. DVD Video:
2. VCD
3. MPEG4
4. JPEG
35) GOTO KOMANDA
1. Pritisnuti GOTO komandu za prikaz menija pretraživanja. TFT displej će
pokazati sledeće (primer tekuće reprodukcije sa VCD):
2. Pritiskom na kursore gore/dole na daljinskom upravljaču odabrati vrstu
pretraživanja: Track search/track time search/Disc time search.
* Odabiranje Track Time (Vreme zapisa), skokom na spot vremena tekuće
trake i ući u jedinice vremena: hours (časovi), minutes i secunds: (hh:mm:ss):
•
Odabrati vreme diska da bi se preskočio ceo sadržaj diska sve do zadatog
vremena, ulaskom u jedinice vremena časovi, minuti i sekunde: (hh:mm:ss)
Pritisak na OK će započeti reprodukciju od ubačenog index-a. Ali nema
numeričkog podatka, pritisak na OK će obrisati sve ubačene brojeve.
3. Pritisnuti na GOTO dva puta za poništavanje menija za pretraživanje.
33) ZOOM KOMANDA
1. Pritisnuti na ZOOM tokom stanja reprodukcije, scan ili pause.
2. Naizmeničnim pritiskanjem na ZOOM dugme povećava se nivo uvećanja.
Uredjaj podržava tri nivoa povećanja. Svakim pritiskom na ZOOM, na ekranu će
biti prikaz kao što sledi:
3.Pritiskom na Up/Down/Left/Right komande prouzrokovaće pomeranje tačke
zumiranja tj. prikaz uvećanja željenog kadra slike.
Pažnja: 1) Neki diskovi ne podržavaju funkciju zumiranja
2) Zumiranje ne radi na titlovima
3) Zum funkcija je moguća bez obzira da li je displej otvoren
37) TITLE
1. Pritisnuti TITLE da bi se pojavio Titl meni (samo za DVD, u zavisnosti od tipa
diska ako je opcija titlova podržana ili nije).
2. Pritiscima na direkcione komande, osvetliti odabrani Title iz menija.
3. Pritiskom na OK ili PLAY potvrditi izbor ulaza.
36) SUBTITLE
Pritisnuti SUBTITLE za vreme reprodukcije za On/Off subtitla i njegovu
promenu. (samo za DVD). OSD indicira tekuće podešavanje, dajući broj trake i
jezik selekcije, na primer:
Pažnja: 1) Prvi pritisak će pokazati tekuće podešeni subtitle. Narednim pritiscima
prikazaće se sledeći subtitle kao mogući izbor.
2) Neki DVD-ovi automatski prikazuju subtitlove i nije moguće njihovo
isključivanje, čak i ako je funkcija postavljena u položaj OFF.
3) Za vreme nekih scena, moguće je da se subtitle ne pojavi odmah
4) Neki DVD-ijevi dozvoljavaju slektovanje subtitlova i njihovo uključivanje
ili isključivanje samo preko disc menija.
5) Prilikom uključenja plejera ili prilikom zamene diskova, SETUP se vraća
u fabričko podešavanje setup-a.
6) Funkcija subtitlova je moguća bez obzira da li je displej otvoren.
38) DVD AUDIO
Pritisnuti DVD AUDIO za vreme reprodukcije za naredbu za promenu govornog
jezika (samo za DVD/MPEG4). Na OSD (ispis na ekranu) se prikazuje tekuće
setovanje sa podacima broja audio trake, jezika, vrste i broja kanala. Na primer:
Pažnja: 1) Prvim pritiskom je prikazan odabrani jezik; naredni pritisak prikazuje sledeći
govorni jezik.
2) Neki DVD-ijevi omogućavaju promenu govornog jezika samo preko disk
menija.
3) Kada se plejer uključi ili kada se menja drugi disk, plejer se automatski
vraća u fabričko podešeni Setup.
39) ANGLE (Ugao)
Pritskom na ANGLE komandu za vreme reprodukcije neke scene je moguće
posmatrati iz različitih uglova (važi samo za DVD). OSD će prikazati trenutni
ugao posmatranja kao i ukupan broj mogućih uglova, na primer:
Pažnja: 1) Prvi pritisak će pokazati selektovani trenutni ugao posmatranja. Naredni
pritisak će prikazati sledeći ugao.
2) Na prednjem panelu će svetleti ikona ANGLE kada je moguća promena
ugla.
3) Neki DVD-ijevi omogućavaju promenu ugla samo preko disk menija.
4) Kada se plejer uključi ili prilikom zamene diska, plejer će se vratiti u
fabrički podešeni ugao posmatranja.
DVD Operacija – Kontrolni panel
Kada se DVD disk ubaci u uredjaj, on će automatski započeti sa reprodukcijom od
početka diska, a DVD MENU ili ROOT ili TITLE sa DVD diska će biti prikazani na TFT
monitoru, a „ROOT“ će biti prikazan na TFT-u.
Pažnja: Kada je DVD MENU ili ROOT ili TITLE prikazan na TFT monitoru,
komandama gore/dole (20/21) koristiti za pomeranje levo/desno, VOL dugme (6) kao
gore/dole komandu a AUDIO (4) kao OK dugme.
1. Pritisnuti PAUSE za zaustavljanje reprodukcije
2. Pritisnuti PAUSE za jedan korak unapred na sledeću sliku (kadar) (samo
DVD i VCD)
3. Pritisnuti PLAY za nastavak reprodukcije
13. STOP (2 STOP)
1. Pritisnuti STOP za prekidanje reprodukcije kada će se pokazati LOGO na
na ekranu. Plejer memoriše ovu tačku prekida.
2.Pritiskom na PLAY obnavlja se normalna reprodukcija od mesta na kome je
bila prekinuta. (samo za DVD, VCD1.1, VCD2.0 i audio CD).
3. Pritiskom na STOP dva puta, započinje se reprodukcija od zapisa na disku.
20. NEXT
Pritisnuti na NEXT da bi se skočilo na naredno poglavlje.
21. BACK
Pritisnuti BACK da bi se skočilo na predhodno poglavlje.
20/21. FAST FORWARD & FAST BACK FORWARD
1. Dugotrajnim pritiskom na FAST FORWARD vrši se brzo premotavanje
unapred. Svakim narednim pritiskom na istu komandu brzina premotavanja
se povećava: 2x, 4x, 8x i 20x i može biti selektovana.
2. Pritskom na PLAY obnavlja se normalna reprodukcija.
3. Dugotrajnim pritiskom na FAST BACKWARD brzo premotavanje ide
unazad. Naizmeničnim pritiskom na istu komandu, moguće je selktovati
druge brzine premotavanja: 2x, 4x, 8x i 20x.
4. Pritiskom na komandu PLAY, obnavlja se normalna reprodukcija.
14. REPEAT (3 RPT)
Pritisnuti komandu REPEAT kraće od 3 sekunde za neprestano „repeat play“ –
ponavljanje, tekućeg fajla. Za poništavanje komande ponavljanja, pritisnuti na
komandu REPEAT kraće od 3 sekunde.
15. DVD MENU (4 RMD)
Kratkotrajnim pritiskom na DVD MENU pozvati DVD MENU ili ROOT sa DVD
Diska.
Pažnja: Pod DVD MENU ili ROOT ili TITLE na displeju TFT-a dugmetom
up/down (20/21) kretati se u pravcu LEVO/DESNO, a dugmetom VOL (6)
GORE/DOLE. Audio dugmetom (4) koristiti kao OK komandu.
17) DVA AUDIO (6 v)
Dugotrajnim pritiskom na DVD AUDIO komandu tokom reprodukcije menja se
govorni jezik (samo za DVD). Na OSD se prikazuje tekuće setovanje audio zapisa, broj
audio trake, jezik i broj mogućih kanala. Na primer:
Note: * Prvi pritisak prikazuje tekući setovani jezik; naizmeničnim pritiscima
prikazuju se sledeći jezici.
* Neki DVD-ijevi dozvoljavaju selekciju samo preko disk menija
* Prilikom zamene diska, Setup menu se vraća u fabričko setovanje.
11. OSD (AS/PS)
1. Kratkim pritiskom na AS/PS prikazuje se vreme reprodukcije i preostalo
vreme za gledanje. Na primer:
•
-
2. Kratkotrajnim pritiskom na AS/PS drugi put prikazuje se tip diska, tekuće
poglavlje (DVD) ili trake (VCD/SVCD, audio CD) i ukupan broj poglavlja ili
traka. Takodje, prikazano je (za DVD-ije) tekući naslov, ukupan broj naslova,
govorni jezik/tip/broj kanala, jezik titla i selektovani ugao. Na primer OSD
može prikazivati:
Pažnja: Kratkim pritiskom na AS/PS u MPEG4 fajli biće prikazano ime, MPEG4
verzija, veličina fajla.
Set-up (AS/PS)
Tokom reprodukcije ili u STOP modu „SET UP“ (AS/PS) komanda je prikazana
na kontrolnom panelu i daje izbor funkcije:
Dugim pritiskom na „SET UP“ (AS/PS) dugme otvara System Set Up Menu.
Note: Za detaljnija objašnjenja videti u „System Set Up“-u
Pažnja: Po pritisku „Set Up“ dugmeta, na LCD će blinkovati „Set Up“.
Korisnik može, koristeći sledeće komande, podesiti stavke u Set Up meniju, koje
će biti prikazane na TFT-u kao što je prikazano:
Up/Down (20/21) komandama kao i Left/Right kretati se kroz Set Up menu.
- AUDIO dugme kao ENTER potvrdjuje odabranu selekciju
- VOL dugmetom kretati se kroz stavke Set Up menija.
Pažnja: Kratkotrajnim pritiskom na „Set Up“ dugme ponovo, nastavlja se
reprodukcija.
17. MULTI-FORMAT DISC
FUNCIJA FILTERA
Ako Disk ili USB ili Memorijska kartica sadrže različite kategorije fajlova, ova filter
funkcija može sakriti fajlove i ne dozvoliti njihovu selekciju tokom File ili Folder
pretraživanja.
1. Ovo odabiranje je moguće izvesti u tri kategorije: a. Audio, b. Photo i c.
Video
2. Pomoću desnog dugmeta otvoriti u „Filter“ polje i pritiskom na „OK“
komandu otvoriti box za selekciju. Pomoću komande Up/Down kretati se kroz
kategorije koje se žele sakriti, a zatim pritisnuti „OK“ kao potvrdu izbora.
Desnim dugimetom se izlazi iz funkcije filtera.
18. MPEG4 OPERACIJA
Ovaj uredja podržava reprodukciju MPEG4 fajlova. Detalji operacije su potpuno isti kao
i kod CD/MP3/WMA opcije. Dole su prikazane specijalne opcije za reprodukovanje
MPEG4 fajlova.
Eksterni subtitle
Eksterni Subtitle setovanje se koristi za izbor jezika zemlje (samo za MPEG4). Posle
selekcije jednog jezika (samo alfabet), kada se reprodukuje MPEG4 sa spoljnim
subtitlom, prikazivanje subtitla će biti na setovanom alfabetu. Ako vidite da prikazani
alfabet nije korektan, proverite da li ste odabrali dobru selekciju. Karakteri sledećih
zemalja su mogući:
* Turski
Uključuje: Albanski, danski, holandski, engleski, finski,
francuski, Gealic, nemački, italijanski, kurdski (latin),
norveški, portugalski, španski, švedski i turski.
* Central_European Uključuje: Albanski, hrvatski, češki, holandski, engleski,
nemački, madjarski, irski, poljski, rumunski, slovački,
slovenački i srpski.
* Ćirilica
Uključuje: Bugarski, beloruski, engleski, makedonski,
moldavski, ruski, srpski i ukrainski
* Zapadno-evropski Uključuje: Albanski, bretonski, katalonski, danski,
holandski, engleski, farski, finski, francuski, gelik,
nemački, islandski, irski, italijanski, norveški, portugalski,
španski i švedski.
Pažnja: MPEG4 selekcija subtitlova se pojavljuje u „SET UP“ menu > language >
MPEG4 subtitle.
19. SYSTEM SET UP MENU
System Menu omogućava da korisnik konfiguriše da se plejer ponaša harmonično u radu
sa komponentama sa kojima je plejer povezan. Pritisnuti SET UP na daljniskom
upravljaču ili dugotrajnim pritiskom na “AS/PS“ dugme na prednjem panelu za ulaz u Set
Up Menu. Pritiskom na System Menu dugme u Set Up-u, menu će biti prikazan i set up
će biti isključen. Setup menu može biti otvoren za vreme reprodukcije.
Kada je setup Menu pozvan, komande na displeju će biti:
1. „Up/Down“ komande se koriste za selekciju kategorije setovanja koje je
potrebna za promenu. Strana podešavanja za ovu kategoriju će biti prikazana
odmah kada je kategorija selektovana.
2. Kada se menjaju kategorije, pritiskom na „Up/Down“ naizmenično za
povratak u tekstualne komande. Selekciju odgovarajuće komande potvrditi
naredbom OK, čime će se preći u drugu kategoriju.
Language Settings
1. Komandama Up/Down izabrati Language. Plejerov Language setovenje će se
pojaviti:
2. Pomoću desnih dugmeta odabrati setovanje.
3. Komandama Up/Down odabrati koje setovanje treba promeniti.
4. Pritiskati na OK ciklično kroz svaku moguću opciju ili displej listi mogućih
opcija.
5. Pritisnuti OK ponovo za izbor opcije i promenu setovanja.
6. Pritisnuti OK (posle cikličnog kretnja kroz opcije menija) kada se prikaže
sledeća moguća opcija i promeniti setovanje.
Naredna podselekcija objašnjava moguće opcije za svako podešvanje ponudjenih
jezika.
1. -OSD Jezik
• Engleska – Menu/OSD je na engleskom (fabrički podešeno)
• Francuska – Menu/OSD je na francuskom
• Španija – Menu/OSD je na španskom
• Holandija – Menu/OSD je na holandskom
• Italija – Menu/OSD je na italjanskom
• Portugalija – Menu/OSD je portugalskom
• Turska – Menu/OSD je na turskom
• Rusija – Menu/OSD je na ruskom
Pažnja: Na nekim DVD-ima je moguće da ne podržavaju selekciju jezika, u tom
slučaju, uredjaj će automatski prikazati početno podešavanje jezika.
Video Settigs
1. Pomoću Up/Down komandi pomeriti se u Video. Setovanje uredjaj u Videu će
biti prikazano:
2. Koristeći desno dugme odabrati setovanje
3. Pomoću Up/Down komandi odabrati setovanje koje je za menjanje
4. Pritisnuti na OK ciklično, prolazeći kroz svaku moguću opciju. Kada se lista
opcija pojavi pritiskom na „Up/Down“ komande, kretati se kroz ponudjene opcije.
5. Pritisnuti OK ponovo za izbor opcije i promenu setovanja.
6. Pritisnuti Ok (posle cikličnog prolaska kroz opcije) za prikazane vrednosti sledeće
moguće opcije i promene setovanja.
Sledeće podsekcije prikazuju moguće opcije za svako video podešavanje.
TV izgled – proporcija slike
Odabiranjem TV aspect setting omogućava korisniku izbor dimenzija slike TV-a
(samo DVD i VCD). Moguće su sledeće opcije:
4:3 – Proporcije slike TV 4:3
16:9 – Proporcije slike TV 16:9. Obe širine ekrana i 4:3 sadržaj će
popuniti TV ekran.
Note: * Širina ekrana DVD-jeva neće dozvoliti konverziju. Ako je 4:3 odabrano na
ovim DVD-jevima letterbox će biti upotreljen.
* Ako je 16:9 selektovano, a priključen je TV sa odnosom strana 4:3, sadržaj
16:9 će se prikazati izobličen prikom reprodukcije (objekti izgledaju tanko).
TV System (NTSC ili PAL)
Video setovanje omogućava korisniku izbor TV standarda (samo za DVD i
VCD/SVCD). Moguće su sledeće opcije:
•
•
•
NTSC – TV je NTSC. PAL sadržaj je reprodukovan na NTSC rezoluciji sa
brojem slika u sekundi (fabrički je podešeno)
PAL - TV je PAL. Reprodukuje se NTSC sadržaj sa PAL rezolucijom i brojem
slika u sekundi.
AUTO – Ako je sadržaj PAL, izlaz je PAL. Ako je sadržaj NTSC, izlaz je NTSC.
Pažnja: Reprodukcija PAL DVD-ija sa TV SYS postavljenim u NTSC nije dozvoljena.
Na OSD će biti prikazano: PAL to NTSC error.
Rating Settings
1. Pomoću Up/Down komandi izabrati „Rating“. Rating podešavanje će se pojaviti
2. Pomoću dugmeta desno odabrati setovanje
3. Upotrebiti Up/Down komande za promenu setovanja
Sledeće podsekcije objašnjavaju kako promeniti svako od plejerovih Rating
podešanja.
Roditeljska kontrola
Omogućava korisniku da ostvari roditeljski nadzor nad upotrebom plejera. Pritiskom
na „OK“ dugme pojaviće se ekran, kao što je prikazano dole, koji omogućava
korisniku da unese password.
Kada je ubačen korektan password, pritiskom na „OK“ „correct password“ poruka će
se pojaviti.
Pritisnuti OK za ciklično prolaženje kroz moguće opcije. Sledeće opcije su moguće:
• Kid Safe – Samo naslovi sa roditeljskom dozvolom setovani sa 1 su dozvoljeni
• G - Samo naslovi sa roditeljskom dozvolom setovani sa 2 ili manje su dozvoljeni
• PG - Samo naslovi sa roditeljskom dozvolom setovani sa 3 ili manje su dozvoljeni
• PG-13 - Samo naslovi sa roditeljskom dozvolom setovani 4 ili manje su mogući
• PG-R - Samo naslovi sa roditeljskom dozvolom setovani 5 ili manje su dozvoljeni
• R - Samo naslovi sa roditeljskom dozvolom setovani sa 6 ili manje su dozvoljeni
• NC17 - Samo naslovi sa roditeljskom dozvolom setovani 7 ili manje su mogući
• Adult – Dozvoljeno gledanje svih zapisa (Fabrički podešeno)
Pažnja: Ako se otkuca neadekvatna reč, pojaviće se „Nekorektan pasvord“ , kao što
je prikazano na donjoj slici:
Napomena: * Fabrički je postavljen 8888 kao password
• Funkcija roditeljske kontrole je moguća samo ako DVD naslov šifrovan u
njegovom programu. Roditeljska kontrola ne radi na VCD/SVCD/CVD ili audio
CD.
Setovanje password setting
Korisnik može postaviti nov password u Set password settings-u. Otići u „set“, pritisnuti
OK, ući u „Enter New Password“ i u prozor ubaciti novi password, pritisnuti OK za
potvrdu.
Misc
1. Koristeći Up/Down komande otići u Misc. Misc Rating setovanje će se pojaviti:
2. Pomoću desnog dugmeta selektovati setting
3. Pomoću Up/Down komandi selektovati setovanje koje se želi promeniti
4. Pritisnuti OK za svako setovanje, ciklično, kroz sve opcije za svaki Misc settings
Sledeće podopcije će objasniti mogućnosti opcija u svakom od muzičkih setovanja
Korišćenje fabričkog setovanja
Pritiskom na OK u prozoru „Use Default Settings“ gde su moguće dve opcije: Yes/No.
NO – Povratak u tekuće podešavanje
YES – Izlazak iz Setup menija.
20. OPERACIJA SA MEMORIJSKOM KARTICOM
Uredjaj podržava reprodukciju MP3/WMA/JPEG/MPEG4 formata koji su memorisani na
SD i MMC kartici. Pročitati donje uputstvo za korišćenje memorijske kartice.
Ubacivanje i izbacivanje SD ili MMC kartice u uredjaj.
Promena moda za MEMORIJSKU KARTICU
Kada je SD ili MMC kartica ubačena u kućište kartice, pritiskom na Mode dugme
odabrati mode kartice. Uredjaj će započeti sa reprodukcijom sadržaja sa memorijske
kartice. Kada uredjaj pročita memorijsku karticu, prvi zapis sa nje će automatski biti
reprodukovan. Naizmeničnim pritiskom na Mode dugme omogućava promenu drugih
modova ili povratak u mode kartice.
Pažnja: Ako nema memorijske kartice u njenom slotu, pritiskom na mode komandu,
opcija kartice će biti automatski preskočena.
Operacija reprodukcije fajlova
Reprodukovanje sa svih SD ili MMC memorijskih kartica je ista kao i operacija sa
CD/MP3/WMA. Za detaljnija objašnjenja, pogledati u „CD/MP3/WMA OPERACIJA“.
21. USB OPERACIJA
Uredjaj podržava reprodukciju MP3/WMA/JPEG/MPEG4 formata koji su uskladišteni na
USB memorijskom slotu. Pročitati pažljivo donju intrukciju.
Priključivanje i skidanje USB memorije
Promena Moda u USB HOST
U bilo kom drugom Modu, kada se ubaci USB stik, uredjaj će se automatski prebaciti u
USB opciju. Kada USB memorija bude uspešno pročitana, automatski započinje
reprodukcija prvog fajla. Naizmeničnim pritiskanjem na MODE dugme prebacivati se sa
jednog u drugi mod ili se vratiti nazad u USB.
OPREZ:
Pre skidanja USB memorije sa konektora, zapamtite da je potrebno isključiti uredjaj ili
prebaciti u drugi mode, a tek posle toga skinuti USB stik. Nikada ne skidati USB stik za
vreme reprodukovanja muzike jer to može dovesti do oštećenja USB memorije, a
ponekad može dovesti i do blokiranje plejera.
Note: Uredjaj podržava reprodukciju muzičkih plejera koji imaju USB interface. Zbog
brzog razvoja tehnologije i različitih vrsta hardware-a, ovaj uredjaj može biti
nekompatibilan za neke Muzičke plejere i USB stikove, specijalno za one koji zahatevaju
instaliranje drivera.
Note: U vezi Music Flash Player sa USB interface, ovom uredjaju je potrebno duže
vremena da pročita nego, što mu treba sa normalnog USB stika. Izuzev, ako je Flash
Player sa ugrađenom baterijom, ponekad je potrebno 20-30 sekundi za početak
reprodukcije.
Note: Ovaj uredjaj nije kompatibilan sa nijednom vrstom prenosnih HD diskova.
Operacija reprodukovanja fajlova
Sve funkcije reprodukovanje sa USB-a su iste kao i sa CD/MP3/WMA. Za detalje
pogledajte poglavlje „CD/MP3/WMA Operation“.
22. KARAKTERISTIKE
TFT ekran
Veličina ekrana: 3.5 inch mereno dijagonalno
Vrsta ekrana: TFT Liquid Crystal Display – aktivna matrica
Rezolucija: 960 (W) x 324 (H)
DVD / CD sekcija
Kompatibilni diskovi/formati
Videti „Disck Note“ za više detalja
Odnos Signal/Šum
Veći od 90 dB
Dinamički opseg
Veći od 90 dB
Frekventni opseg
20 Hz do 20 kHz +/- 3dB
Razdvojenost kanala
2 kanala (stereo) veća od 60 dB
Video sekcija
Kolor sistem
NTSC/PAL
Video izlaz
Kompozit 1.0Vp-p (+/-0,2) na 75 ohm
Video ulaz
Kompozit 1.0Vp-p (+/-0,2) na 75 ohm
Audio sekcija
Max. izlaz snaga
4 x 40 W
Izlazna impedansa
4 Ohm
Digitalni izlaz
900 mV
Izlazni nivo/opterećen Line Out
400mV/10 kOhm opterećenje
Izlazna impedansa
200 ohm
Auxiliary ulazna sekcija
Frekventni opseg
20 Hz do 20 kHz -3dB
Max. ulazni napon
1200 mV
Ulazna impedansa
4.7 kOhm
Radio sekcija
FM
Frekventni opseg
87.5 – 108.0 MHz (skokvi od 50kHz)
Osetljivost
manja od 15dB pri signal/šum od 30 dB
Stereo odvajanje kanala
25 dB na 1 kHz
Odnos signal/šum
50 dB
AM ili MW
Frekventni opseg
522 – 1620 kHz (skokovi od 9kHz)
Osetljivost
manja od 40 dB pri signal/šum 20dB
Odnos signal/šum
40 dB
Generalno
Radni napon
Jednosmerno 11 – 14.4 V
Uzemljenje
Negativan pol – uzemljen
Osigurač
15 A Mini ATM tip
Radna temperatura
0 – 50 C
Ugao montiranja
Manji od 30 stepeni
23. DETEKTOVANJE KVAROVA
Pre nego što počneta sa pregledom liste kvarova, proverite ispravnost povezivanja
uredjaja. Ako i posle provere postoji problem koji se ne nalazi na ovoj listi, potražiti
najbližeg servisera ili dilera.
Simptom
Nema napajanja
Disk ne može biti uvučen ili
izbačen
Razlog
Kola nisu na kontaktu
Solucija
Ako se napajanje pravilno
poveže, uključiti kontakt ključem
na ACC
Pregoreo osigurač
Prisutan CD u plejeru
Zameniti osigurač
Prvo izbaciti disk pa staviti novi
Ubacivani disk pogrešno okrenut
Ubaciti disk sa nalepnicom
okrenutom nagore
Disk je oštećen ili jako prljav
Očistiti disk
Temperatura u kolima je
previsoka
Ohladiti unutrašnjost dok se ne
dobija normalna temperatura
ambijenta
Kondenzacija
Sačekati sat vremena da ispari
kondezacija sa lasera
Podesiti jačinu
Nema zvuka
Ton je na minimumu
Ne rade komande
Nekorektno povezivanje
Ugradjeni mikroprocesor ne radi
normalno za vreme šuma
Zvuk preskače
Uredjaj ugrađen pod nepropisnim
uglom
Proveriti konekciju
Pritisnuti RESET dugme.
Prednji panel nije fiksiran
Podesiti da ugao bude mani od 30
stepeni
Ne radi radio
Nije spojen antenski kabl
Očistiti disk ili pokušati sa
drugim diskom
Ubaciti kabl antene
Automatsko traženje stanica ne
radi
ERROR
Signal je suveše slab
Podesiti prijem ručno
Greška u mehanizmu
Disc Error
Prljav disk/izgraban disk/disk
okrenut naopačke
Izbaciti disk pritiskom na Eject.
Ako greška i dalje postoji, obratiti
se serviseru
Zameniti disk
Disk je jako prljav ili oštećen
Download

Xwave D500