Fotoreportaža
Član redakcije Magazina Saff, Abdusamed Nasuf Bušatlić na
da’vetskoj turneji po Crnoj Gori
Živi u islam
islamu,u, islam će živjeti u tebi
P IŠE : E NIS
R
EF.
B UR DŽOV IĆ ,
PROF.
ožaje/Bijelo Polje/Tuzi
– Na poziv Vjerskoprosvjetne službe Mešihata IZ-e u Crnoj Gori, u saradnji
sa Islamskim kulturnim centrom iz Podgorice, u periodu od
04.05.2012 do 06.05.2012. godine, prof. Abdusamed Nasuf Bušatlić održao je ciklus zapaženih
i masovno posjećenih predavanja.
U petak, 04.05.2012. godine, prije
džume namaza, u pratnji glavnog
imama Odbora IZ-e Rožaje, Ernada ef. Ramovića, goste je primio reis Rifat ef. Fejzić. Profesor
Bušatlić je potom u centralnoj
džamiji Sultana Murata II u Rožajama održao džumansku hutbu,
gdje je, nadahnutim i odmjerenim
riječima dirnuo duše i imanska
osjećanja prisutnih. Istog dana,
u 20:00h u Velikoj sali Centra za
kulturu u Rožajama održana je
tribina na temu „Živi u islamu, ko ga praktikuje u životu. Nakon
islam će živjeti u tebi.“ U svojstvu toga uslijedilo je predavanje profeorganizatora skupa, prisutnima sora Bušatlića, koji je kroz predse obratio rukovodilac
stavljanje bespuća savreVjerskoprosvjetne službe
menog života, gubljenja
Mešihata IZ-e u Crnoj
„Islam je vjera
mnogih i nenalaženja
Gori, Enis ef. Burdžović. po mjeri čovjeka. smisla vlastitom postojaOn je cijenjenom da’iji
Zato se i kaže da
nju, predstavio islam kao
Bušatliću, kao i specijalsu insan i islam
univerzalnu, svrhovitu i
nom gostu, gosp. Salku
jedno za drugo,
vjeru po mjeri čovjeka.
Zildžiću u ime Mešihata
poput sjemenke
Ovu vjeru čovjek nema
Islamske zajednice i grai zemlje. Niti će
potrebe izmišljati, dođana Rožaja uputio srsjemenka izrasti
datno adaptirati svojim
dačnu dobrodošlicu i zau biljku ako nije
potrebama, jer, „islam
hvalnost. Naglasio je da bačena u zemlju, je vjera po mjeri čovjeka.
su cijenjeni gosti ostavili
niti će zemlja
Zato se i kaže da su insan
iza sebe svoje porodične i
bujati rastinjem,
i islam jedno za drugo,
poslovne obaveze, žrtvoako u njoj nema
poput sjemenke i zemlje.
vali slobodno vrijeme i
sjemena,“
Niti će sjemenka izrasti u
uložili napor da, odgovonaglasio je
biljku ako nije bačena u
rivši pozivu organizatoizmeđu ostalog
zemlju, niti će zemlja bura, islam predstave onaprof. Bušatlić
jati rastinjem, ako u njoj
kvim kakav on u suštini
nema sjemena,“ naglasio
jeste – model po kom se
je između ostalog prof.
živi i koji zaživi u onom
Bušatlić.
18. maj - 27. džumade-l-uhra
18
Nakon njega, prisutnima je 20:00h u bjelopoljskom Centru za
kroz primjer vlastitog iskustva, o kulturu, ponovljena je tribina na
islamu kao modelu života govorio istu temu. Kako sale u Rožajama
specijalni gost - ostvareni sporti- i Bijelom Polju nisu bile dovoljne
sta, prosperitetan aktivista i mla- da prime sve koji su željeli posludić poznat po svojoj karakternoj šati predavanja, prof. Bušatlić je
staloženosti u pobjedi i porazu, pomenutu temu znalački produblagodati i iskušenju –
bljivao, dozirajući muSalko Zildžić. Istina je
dre smjernice prisutnima
da iskrenost prema sebi
I u Tuzima kao
– većinom omladini. Ni
„kupuje“ blagonaklonost
i u Rožajama i
gosp. Zildžiću nije nei pažnju drugih. Salko
Bijelom Polju,
dostajalo nadahnuća, pa
Zildžić je, iskreno govotražila se
je, predstavljajući islam
reći o svojim vlastitim
stolica više,
kao vlastiti životni put,
slabostima, stranputicaa veliki broj
svoje izlaganje krunisao
ma na putu traganja za
posjetilaca
riječima: „Mi u sportu
sobom i smislom života
prestojao je
kažemo da je tehnika najkojeg je našao u islamu,
predavanje, pa
optimalniji način izvođeplijenio pažnju prisutnih,
je rukovodilac
nja pokreta. Stil je neka
i zadobio njihovu ljubav Vjerskoprosvjetne lična nota koju svako od
prema uzvišenoj vjeri
službe, Enis ef.
nas doda tehnici. Mogli
islamu.
Burdžović, na
bi reći da je islam najopNarednog dana, u Bikraju završne
timalniji način življenja,
jelom Polju su cijenjeni
riječi, zamolio
a naš ahlak, to je ono što
musafiri iskoristili vriAllaha da
je specifičan „stil“ svakog
jeme za nasihat i zlata
onima koji
od nas.“ Tribinu u Bijevrijedne poruke, koje su
stojeći prate
lom Polju je propratila
uputili omladini rasovpredavanja
kamera lokalne TV SUN
skog i čaršijskog džemapodari
televizije, pa je prilog o
ta. Uveče istog dana, u
dvostruku
ovom skupu bio emitovan
nagradu.
18. maj - 27. džumade-l-uhra
19
u udarnim terminima informativnih emisija, kao i dnevne novine
„Vijesti“.
U nedjelju, nakon akšam namaza, rijeke vjernika su se slivale
čaršijom Tuzi, prema Centru za
kulturu, gdje je plodonosna rijeka
nasihata nastavila teći iz duše naših musafira, u duše prisutnih. I u
Tuzima kao i u Rožajama i Bijelom
Polju, tražila se stolica više, a veliki
broj posjetilaca prestojao je predavanje, pa je rukovodilac Vjerskoprosvjetne službe, Enis ef. Burdžović, na kraju završne riječi, zamolio
Allaha da onima koji stojeći prate
predavanja podari dvostruku nagradu. Tribinu na temu „Živi u islamu, islam će živjeti u tebi“, pored
građana Tuzi, pratili su profesori i
učenici medrese „Mehmed Fatih“,
kao i vrijedni i cijenjeni Ahmed ef.
Kajoshaj, imam iz Frankfurta.
Treba reći da je tom prilikom
podijeljeno oko 2.000 letaka islamske tematike.
Molimo Svevišnjeg Allaha da
obilatom nagradom dariva trud cijenjenih musafira, i približi ih milosti Svojoj!
18. maj - 27. džumade-l-uhra
20
18. maj - 27. džumade-l-uhra
23
18. maj - 27. džumade-l-uhra
20
Download

Živi u islamu, islam će živjeti u tebi