FABRIKA VODE „ZLATNA VODA“
Eeksploatacija pijaće vode je na lokaciji Gornji Banjani (24 km severozapadno od Gornjeg
Milanovca, na nadmorskoj visini 540 metara, Centralna Srbija) – 130 km južno od Beograda.
Na osnovu hidro-geoloskih indikacija (analiziranih prirodnih izvorišta) izvršili smo bušenje
IEBGB-1 na dubinu od 53 m i kao rezultat dobili stabilni neto kapacitet eksploatacije od
4 l/sec, oligomineralne vode temperature 12oC.
Bušotina IEBGB-1
Kvalitet - Među katjonima su najzastupljeniji joni kalcijuma sa 71,197 milival% i
magnezijuma sa 27,414 milival% na koje otpada skoro ceo katjonski sastav. Veoma je
značajno da voda sadrži minimalnu količinu natrijuma, svega 2,46 milival%.
Dominatni anjon je hidrokarbonatni jon koji ima udeo od 91,077 milival%. Svi ostali anjoni,
uključujući i hlor prisutni su u veoma malim količinama.
Kvalitet vode je i u tome što sadrži zanemarljivu količinu natrijum-hlorida i kao takva se
može piti i u većim količinama što je čini pogodnim za upotrebu kod sa povišenog krvnog
pritiska kao i kod srčanih i bubrežnih obolenja.
Voda pripada kategoriji kalcijum-magnezijum-hidrokarbonatnih i veoma slabo
sulfidnih hladnih, oligomineralnih voda.
Specifična težina 1,0005 g/cm3
Suvi ostatak na 180oC : 316 mg/1
pH 6,68
Rastvoreni gasovi (mg/l)
Kiseonik (O2)
5,2
Ugljen-dioksid (CO2) 18,3
Katjoni (mg/l)
Natrijum (Na+)
Kalijum (K+)
Kalcijum (Ca++)
Magnezijum (Mg++)
Anjoni (mg/l)
Hidrokarbonati (HCO3 -)
394,2
Hloridi (Cl-) 0,0769
minivala
Flouridi (F-) 0,2
Nitrati (NO3 -) 10
Sulfati (SO4-) 18,5
3,3
1,7
83
18
Decembra 2010. godine izvršeno je bušenje IEBGB-2 na dubinu od 125 m i kao rezultat
dobili stabilni neto kapacitet eksploatacije od 8 l/sec, oligomineralne vode temperature
12,5oC.
Bušotina IEBGB-2
Kvalitet - Oligomineralna voda IEBGB-2 ima nizak sadržaj rastvorenih mineralnih materija i
savršenu bakteriološku čistoću. Organolepticki se odlikuje izuzetnim osvežavajućim ukusom,
sadrži izuzetno izbalansiran mineralni sastav sa malom količinom natrijuma i količinama
kalcijuma, magnezijuma i hidro karbonata, što ima povoljan uticaj na proces varenja i
perostatiku creva, a kada se piju veće količine daje diuretičke efekte pri čemu se izbacuju
štetne materije iz organizma, kao mokraćna kiselina, natrijum-hlorid i azot. Na taj način
”ispira“ bubrežne kanale i sprečava nastajanje bubrežnog peska i kamenca.
Treba je koristiti u dijetetskim programima za smanjenje telesne mase jer sadrži male količine
natrijum-hlorida. Zbog svog diuretskog dejstva veoma je pogodna za osobe sa srčanim teškoćama i
hipertenzijom. Mogu je koristiti sve populacije od beba i male dece do osoba u dubokoj starosti.
Voda pripada grupi oligomineralnih voda besprekorne čistoće i organoleptičkih
vrednosti.
Mineralizacija 490 mg/l
Suvi ostatak na 180oC : 330
Elektoprovodljivost 460 qs/cm2
pH 7,25
Katjoni (mg/l)
Natrijum (Na+)
Kalijum (K+)
Kalcijum (Ca++)
Magnezijum (Mg++)
Rastvoreni gasovi (mg/l)
Kiseonik (O2)
3,6
Ugljen-dioksid (CO2) 20,0
Anjoni (mg/l)
Hidrokarbonati (HCO3 -) 336,0
Hloridi (Cl-) 0,23 minivala
Flouridi (F-) <0,1
Nitrati (NO3 -) 2,5
Sulfati (SO4-) 23,0
2,5
1,2
68,2
35,3 mg/l
Ovim vodama nisu potrebne bilo kakve tehnološke korekcije, voda je bakteriološki potpuno
ispravna i može se direktno iz bušotine (IEBGB-1, IEBGB-2) tj. bunara flaširati.
-2-
U postupku kod nadležnih organa i institucuja su dobijene sve pismene saglasnosti:
- regulisano vlasništvo lokacije-zemljušta od ukupne površine 1.700 m2,
- sve dozvole i saglasnosti za istražne radnje i eksploataciju vode sa istražnim radnjama
rezervi voda na obe bušotine u vremenskom intervalu od četri godisnja doba,
- sve potrbne dozvole uključujući saglasnost na istražno-eksploataciono polje kao i na
eksploataciono pravo korišćenja vode za bušotine IEBGB-1 od 1,5 l/s i IEBGB-2 od
3 l/sec.
- sve dozvole za lokacijsko pravo, dozvole za gradnju fabrike vode iznad bušotina,
uključujući geomehanički elaborat i rešenje o sanitarnoj zoni zaštite eksploatacionog
polja.
Obezbedjeno je od strane nadleznih Ministarstava ukupno 43 saglasnosti za istraživanje i
eksploataciju oligominiralne vode. Uradjeni su idejni projekti fabrike vode kao i biznis plan.
Na ovaj način izražavamo spremnost za zajedničku realizaciju investicionog projekta gradnju
najmodernije fabrike vode fabrike kapaciteta 7.200 flasa/h od l,5 litara uz odgovarajući
marketing plan za plasman na inostrano i domaće tržište.
Ukoliko postoji Vaš poslovni interes, spremni smo sa posebnim zadovoljstvom prezentirati
vašem stručnom timu svu raspoloživu dokumentaciju.
-3-
NAPOMENA –
Imamo sledeću neophodnu dokumentaciju koju Vam možemo staviti na uvid:
1. Saglasnost mesne zajednice
2. Saglasnost Komunalnog preduzeca
3. Resenje APR o registraciji pravnog subjekta (nosioca aktivnosti)
4. Misljenje republickog Hidrometereoloskog zavoda Beograd
5. Resenje zavoda za zastitu spomenika kulture
6. Izvestaj o bunari IEBGB-1 IEBGB-2
7. Projekat Hidrogeoloskih istrazivanja malomineralizovanih voda
8. Uslovi zastite prirode
9. Zapisnik republickog inspektora za kontrolu i nadzor ministarstva za zastitu zivotne
sredine i prostornog planiranja Beograd
10. Resenje o razvrstavanju rezervi mineralnih voda
12. Resenje o izdavanju vodnih uslova
13. Saglasnost Ministarstva Poljoprivrede Sumarstva i Vodoprivrede za plac Fabrike
14. Zahtev za procenu uticaja na zivotnu sredinu
15. ResenjeMinistarstva za zastitu zivotne sredine
16. Saglasnost Ministarstva o eksploatacionom pravu
17. Topgrafski snimak placa i kopija plana placa
18. Geotehnicki elaborat
19. Biznis plan
20. Lokacijska dozvola
21. Elektroenergetska saglasnost
22. Labaratorijski izvestaji o kvalitetu vode IEBGB-1 IEBGB-2
(osam labaratorijskih izvestaja)
23. Resenje o sanitarnoj zoni zastite Ministarstva zdravlja
24. Elaborat o rezervama prirodne mineralne vode IEBGB-1 IEBGB-2
25. Uslovi projektovanja fabrike
26. Projektni zadatak
27. Idejno resenje fabrike
28. Ponuda opreme
29. Karta istrazno eksploatacionog polja
30. Izgled flase idejno resenje
-4-
Download

FABRIKA VODE „ZLATNA VODA“ Eeksploatacija pijaće vode je na