Nova metoda fumigacije u skladu sa HACCP-om, GMP-om i
Zakonom o bezbednosti hrane
Goran Prpa, Đorđe Prpa, Igor Jovanović, Dejan Mitrić
www.gomadjo.co.rs
Tel: 011 2648 730; 011 2650 194; 011 2653 371;
Београд
10.02.2012.
2
A) NOVI PROIZVODI NA BAZI PH3 GASA U NOVOJ APLIKATIVNOJ TYVEK
SELEKTIVNOJ AMBALAŽI
UVOD
U skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, HACCP-om i GMP-om prikazaćemo nove proizvode,
opremu i metode, kao efikasniji i bezbedniji način zaštite uskladištenih prehrambenih proizvoda.
Renomirana kompanija u ovoj oblasti Detia Degesch GmbH, SR Nemačka, proizvela je i uvela na
tržište širom sveta, kao i u Srbiji aplikacione forme (preparate) fosfida metala u Tyvek selektivnoj
ambalaži nove generacije.
Novu aplikativnu ambalažu čini polupropustiljiva selektivna membrana. Time je omogućeno da
tretirana roba (žita, uljane kulture, mahunarke) i ostala zrnasta roba, kao i sva druga hrana i sirovine
dolaze u kontakt samo sa PH3 gasom. Taj gas ne jedini se sa tretiranim proizvodima, on samo efikasno
uništava štetočine, a njegov nosač i sve materije od toksikološkog značaja ostaju u ambalaži, što nije
bilo moguće ranije.
Prilikom otpreme zrnaste robe na internu preradu ili eksternu prodaju Tyvek ambalaža (vrećice)
odstranjuju se u silosu preko rotočistača ili prve strme sabirne ravni trijera koji inače služe za
odstranjivanje grubih nečistoća iz robe ili preko postavljene rešetke na utovarnom mestu.
Na taj način učinjen je epohalan iskorak u bezbednoj zaštiti hrane, koja ima bolju prođu na
sveukupnom tržištu ispunjavajući uslove zakonskih propisa o bezbednosti hrane.
Aktivne materije i preparati fosfida metala proizvedeni u SR Nemačkoj i SAD-eu za razliku od drugih
proizvođača imaju potpuno ispitana toksikološka svojstva, pa su iz tih razloga samo ti preparati
registrovani u SAD-eu i Evropskoj Uniji.
Pod tačkom A (A1 – A9) prikazali smo Vam nove proizvode u novoj aplikativnoj tyvek selektivnoj
ambalaži, koji se mogu odmah i bez dodatnih troškova primenjivati, pa ih iskreno preporučujemo u
budućoj zaštiti prehrambenih proizvoda, a pod tačkom B najbolje konvencionalne proizvode koji su do
sada najuspešnije korišćeni.
Budućnost svekolikog sveta biće uslovljena posedovanjem hrane, vode i energenata, a Srbija poseduje
pored ostalog resurse proizvodnje hrane. Te resurse treba staviti u prioritet povećanja proizvodnje,
poboljšanja kvaliteta i bezbednosti konvencionalne proizvodnje kao i korišćenjem potencijala organske
proizvodnje.
Konvencionalna proizvodnja ostaće za sigurno sa 80% ukupne prozvodnje prehrambenih proizvoda, a
ko bude posedovao bolji kvalitet i bezbednost proizvoda imaće sigurniji pristup tržištu hrane, a
ostvariće i veći profit. Obim i količina proizvoda konvencionalne proizvodnje hrane, neminovno pored
poboljšanja kvaliteta (izbalansirane hranidbene i nutritivne vrednosti) zahteva i znatno veću sigurnost
(zdravstvenu ispravnost) proizvoda.
U tom smislu neophodna je šira podrška u ostvarivanju stalnih napora na kontinuiranim poslovima
inovacija i pronalazaka za bezbedniju i kvalitetniju proizvodnju hrane.
Da bismo u potpunosti ispoštovali zakonske propise o bezbednosti hrane, HACCP i GMP, neophodno
je primenjivati integralne mere zaštite prehrambenih proizvoda. U tom smislu dobra proizvođačka
praksa (GMP) ima dominantnu ulogu kako sa hranidbeno nutritivnog stanovišta, tako i higijensko
zdravstvene ispravnosti hrane.
NAMERA I NAMENA
Ukazala se potreba da se pored privrednih subjekata upoznaju odgovarajuće strukture nadgradnje i
državne regulative u oblasti agrara i agrarne industrije, kao i sanitarnih i drugih nadležnosti sa
savremenim načinom bezbedne i funkcionalne zaštite uskladištenih prehrambenih proizvoda.
Vlasnici i skladištari prehrambenih proizvoda, primenjujući PH3 gas u tyvek semipermeabilnoj
ambalaži posedovaće proizvode hrane bez rezidualnih ostataka. Takve certifikate koji prate robu,
početkom 2012. godine traže kupci iz razvijenih evropskih zemalja.
3
Tako sledljivim certifikatom koji dokumentuje bezbednu hranu doprinosi se zdravijoj ishrani domaćeg
stanovništva, lakšem pristupu svetskom tržištu hrane što sve skupa rezultira povećanju sopstvenog i
spoljnotrgovinskog profita.
Primenjujući mehaničke mere čišćenja i zaštite robe sa primenom novih metoda primene PH3 gasa u
tyvek aplikativnoj ambalaži uvodimo nove integralne mere u zaštiti prehrambenih proizvoda.
Te nove mere osmišljene su u svemu prema zahtevima zakonskih propisa o bezbednosti hrane,
HACCP i GMP.
Sa izloženog traži se šira podrška za primenu inoviranog proizvoda i nove mašine kao značajnog dela
integralne zaštite hrane u cilju poboljšanja zdravlja ljudi i stvaranja većeg profita.
Time želimo da u obimnim poslovima skladištenja sirovina i finalnih proizvoda kao i prozvodnje hrane
damo maksimalan doprinos za sprovođenje u život Zakona o bezbednosti hrane, HACCP-a i dobre
proizvođačke prakse.
A1) DETIA GAS-Ex-B VREĆICE
Alufolijarna kesa
sa 20 tyvek vrećica
Metalno bure
sa 30 alufolijarnih kesa
DOZATOR VREĆICA
v DETIA VREĆICE su namenjene za fumigaciju žita i druge zrnaste
robe u silosima i mehanizovanim skladištima. One daju sigurniju i
uspešniju primenu PH3 gasa u odnosu na klasične formulacije
peleta, kuglica i tableta.
Nova tyvek DETIA VREĆICA primenjena u fumigaciji žita i druge
zrnaste robe u odnosu na klasičnu fumigaciju obezbeđuje bolje
karakteristike ekološke zaštite i zdravstvene ispravnosti hrane. Na
taj način su u potpunosti ispunjeni zahtevi koje postavlja Zakon o
bezbednosti hrane i HACCP. To su osnovni razlozi da je razvijeni
svet, a pre svega SR Nemačka i SAD prešao u potpunosti na
primenu PH3 gasa u tyvek aplikativnoj ambalaži, J-Systemu ili
Generatoru fosfina.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 57%.
v Način primene:
§ Dozatorom vrećica,
§ J-System-om, ili
§ Ručno.
v Vrećica je dimenzije110 x 110 mm, težine 34 g, oslobađa 11,3 g
PH3 gasa, i sa njom se može fumigirati 2,3 do 3,7 tona robe, sa
namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo koncentraciju 3 – 5
gr. PH3 gasa po 1 toni ili kubnom metru.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (20,4 kg) = 30
hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 680 g); 1 alufolijarna
kesa = 20 tyvek vrećica (a’ 34 g).
v Dozator je opremljen PLC uređajem, SIM karticom za vezu sa
mobilnim telefonom operatera, alarmnim i zvučnim signalima,
fotoćelijom i elektronskim zapisom o količini doziranih vrećica.
v Dojave operateru su pouzdane kako za ponovno punjenje
vrećicama, tako eventualnim zastojima i prestanku protoka žita na
traci – redleru.
v Svi neophodni detalji o dozatoru dati su u Uputstvu za upotrebu
prilikom isporuke kupcima – korisnicima.
4
Prikaz fumigacije zrnaste robe u silosima Dozatorom vrećica
Šema fumigacije vrećicama u silosu
1. Prikaz postavljanja DOZATORA na otvoru usipne cevi žita u ćeliju.
2. Prikaz postavljanja DOZATORA na centralnom otvoru silosne ćelije.
(Moguće je DOZATOR postaviti na gornjem redleru ili drugom pogodnom mestu.)
3. Prikaz ravnomernog (bez pikova) razvoja gasa iz DETIA VREĆICA
4. Prikaz odstranjivanja VREĆICA preko rešetke ili strme ravni trijera, kao i rotočistača.
v DETIA VREĆICE dodaju se direktno za vreme punjenja silo-ćelija, dozatorom ili ručno.
v U tom slučaju VREĆICE se moraju na jedan od istaknutih načina ukloniti kada se roba otprema na
internu preradu ili eksternu prodaju.
v Moguća fumigacija u postojećim (nedorađenim) silosima, što nije moguće Generatorom fosfina ili
J-Systemom.
A2) DEGESCH PLOČE
v Osnovna namena im je fumigacija egalizovane, pakovane, uvrećane
robe, duvana, brašna u silo-ćelijama, aromatičnog, začinskog i
lekovitog bilja, mašina i opreme u mlinovima, kontejnera, komora i
praznih prostora (silo-ćelije...).
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 56%
v Način doziranja:
§ Ručno ili J-Systemom
Ručno za uvrećane i egalizovane proizvode pod folijom, kontejnere
i suhomesnate polutrajne i trajne proizvode u komorama.
Fumigacija brašna u silo-ćelijama i ćelija izvodi se vezivanjem
potrebnog broja Degesch ploča na kanap i spušta u silo-ćeliju.
v Ploča je dimenzije 280 x 170 mm, težine 117 g, oslobađa 33 g PH3
gasa, i sa njom se može fumigirati 6,6 do 11 tona robe, sa namerom
da u zavisnosti od uslova ostvarimo koncentraciju 3 – 5 g PH3 gasa
po 1 toni ili 1 m3, odnosno 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog
prostora.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (14,04 kg) = 120
hermetičkih alufolijarnih kesa; 1 alufolijarna kesa = 1 ploča (117 g).
v Prikaz male komore sa kontrolisanim uslovima vlage i temperature,
za razvoj PH3 gasa iz Degesch ploča.
v Namena primene male komore za razvoj PH3 gasa je za brze
fumigacije manjih količina robe i karantinskih tretmana.
v Proces fumigacije je nezavisan od uslova spoljne temperature i
vlage vazduha.
5
A3) DEGESCH TRAKE
(Degesh trake su spojene Degesch ploče)
v Osnovna namena im je fumigacija egalizovane, pakovane,
uvrećane robe, duvana, brašna u silo-ćelijama, aromatičnog,
začinskog i lekovitog bilja, mašina i opreme u mlinovima,
kontejnera, komora i praznih prostora (silo-ćelije...).
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 56%
v Način doziranja:
§ Ručno ili J-Systemom
Ručno za uvrećane i egalizovane proizvode pod folijom, kontejnere
i suhomesnate polutrajne i trajne proizvode u komorama.
Fumigacija brašna u silo-ćelijama i ćelija izvodi se vezivanjem
potrebnog broja Degesch traka na kanap i spušta u silo-ćeliju.
v Traka je dimenzije 5600 x 170 mm, težine 2340 g, oslobađa 660 g
PH3 gasa, i sa njom se može fumigirati 132 do 220 tona robe, sa
namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo koncentraciju 3 – 5 g
PH3 gasa po 1 toni ili 1 m3, odnosno 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3
praznog prostora.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (14,04 kg) = 6
hermetičkih alufolijarnih kesa; 1 alufolijarna kesa = 1 traka
(2340g).
A4) DETIA GAS-Ex-B LANAC VREĆICA
(Detia lanac vrećica su spojene Detia vrećice)
v Osnovna namena mu je fumigacija zrnaste robe u rinfuzi i
upakovane pod folijom, kao i praznih prostora.
v Radi brže fumigacije, da se ne gubi vreme postavljanjem
pojedinačnih vrećica, osmišljen je Detia lanac vrećica koji se
prebaci preko štosa egalizovane ili pakovane robe pod folijom,
ili spuštanjem u silo-ćelije za brašno.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 57%
v Način doziranja:
§ Ručno ili J-Systemom
v Lanac vrećica je dimenzije 1100 x 110 mm, težine 340 g,
oslobađa 113 g PH3 gasa, i sa njim se može fumigirati 22,6 do
37,6 tona robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova
ostvarimo koncentraciju 3 – 5 g PH3 gasa po 1 toni ili 1 m3,
odnosno 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog prostora.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (20,4 kg) = 30
hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 680 g);
1 alufolijarna kesa = 2 lanca vrećica (a’ 340 g)
6
A5) DETIA GAS-Ex-B TRAKE
v Osnovna namena im je fumigacija:
§ zrnaste robe u rinfuzi u štivama brodova i podnim
magacinima; egalizovane i udžakirane robe pod folijom;
silo-ćelija za brašno; kao i praznih silo-ćelija.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 57%
v Način doziranja (ubacivanja):
§ Sondom, tako što se vrhom sonde zakači metalna omča koja
je nа krаjevima ove trake i utisne u masu žita,
§ Ručno, tako što se prebaci preko štosa složene robe pod
folijom, i
§ J-Systemom.
v Detia traka je dimenzije 1805 x 70 mm, težine 408 g, oslobađа
135,6 g PH3 gasa, i sa njom se može fumigirati 27 do 45 tona
robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo
koncentraciju 3 – 5 g PH3 gasa po 1 toni ili 1 m3 , odnosno 1
do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog prostora.
v Detia traka izvađena iz metalnog bureta, oslobođena od
zaštitne aluminijumske folije spremna je za aplikaciju. Kao
takva zaštićena je polupropustljivom (semipermeabilnom)
membranom kroz koju ne može da prodre voda, a može da
otpusti PH3 gas i da se postigne potpuni željeni cilj fumigacije
robe.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (19,584 kg) =
12 hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 1632 g); 1
alufolijarna kesa = 4 trake (a’ 408 g)
A6) DETIA GAS-Ex-B PREKRIVAČI
v Osnovna namena mu je fumigacija zrnaste robe u rinfuzi i
upakovane pod folijom, kao i praznih prostora.
v PREKRIVAČI su trake koje sadrže 100 međusobno povezanih
VREĆICA.
v Pogodni su za fumigacije:
§ velikih prostora, brodskih spremišta (štiva), i podnih
skladišta.
v Način doziranja (ubacivanja):
§ Ručno ili J-Systemom
v PREKRIVAČI se brzo postavljaju i uklanjaju nakon
fumigacije kao i proizvodi u vrećicama koji su pogodni za
efikasnu i ekonomočnu primenu u kratkom vremenu za velike
skladišne prostore.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 57%
v PREKRIVAČ je dimenzije 5900 x 220 mm, težine 3400 g,
oslobađa 1130 g PH3 gasa, i sa njim se može fumigirati 226 do
377 tona robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo
koncentraciju 3 – 5 g PH3 gasa po 1 toni ili 1 m3, odnosno 1 do
1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog prostora.
v Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (20,4 kg) = 6
hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 3400 g); 1
alufolijarna kesa = 1 prekrivač (a’ 3400 g)
7
Prikaz fumigacije zrnaste robe u rinfuzi i upakovane pod folijom Detia prekrivačem
Primena Detia prekrivača na površini robe u podnom skladištu
v Pre postavljanja prekrivača, na površini žita treba formirati mali jarak (10-20 cm dubine), u njega
postaviti prekrivač i odmah ga prekriti sa robom.
A7) DETIA GAS-Ex-B FORTE VREĆICE
v Detia Gas-Ex-B Forte vrećice oslobađaju fosforvodonik
mnogo brže nego vrećice sa aluminijumfosfidom. Nakon
samo 48 sati (pri 20°C i relativnoj vlažnosti 65%) Detia
GasEx-B Forte vrećice potpuno otpuste sav gas. Osnovna
namena im je fumigacija malih prostora, npr. kontejnera,
železničkih vagona, karantinska tretiranja i fumigacija
svežeg voća. Preporučuju se za fumigaciju u toku hladnog
vremena.
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 66%
Kontejner za bržu fumigaciju robe i
karantinskih uzoraka Detia Gas-Ex-B
Forte vrećicama.
v Način primene:
§ Ručno,
§ J-Systemom
v Radi ograničene (male) potrošnje i visoke cene u
proizvodnji i prometu proizvode se samo po zahtevu uz
duže rokove isporuke.
8
A8) DETIA GAS-Ex-B FORTE LANAC VREĆICA
v Detia Gas-Ex-B Forte lanac vrećica oslobađaju fosforvodonik
mnogo brže nego vrećice sa aluminijumfosfidom. Nakon samo
48 sati (pri 20°C i relativnoj vlažnosti 65%) Detia GasEx-B
Forte lanac vrećica potpuno otpuste sav gas. Osnovna namena
im je fumigacija malih prostora, npr. kontejnera, železničkih
vagona, karantinska tretiranja i fumigacija svežeg voća.
Preporučuju se za fumigaciju u toku hladnog vremena.
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 66%
v Način primene:
Prikaz fumigacije relativno manjih
količina uvrećane robe sa Detia
Gas-Ex-B Forte lancem vrećica
§ Ručno,
§ J-Systemom.
v Radi ograničene (male) potrošnje i visoke cene u proizvodnji i
prometu proizvode se samo po zahtevu uz duže rokove
isporuke.
A9) MAGTOXIN GRANULE
v Osnovna namena im je fumigacija zrnastih proizvoda u
silosima, skladištima, brodovima i kamarama pod folijom.
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 96%.
v Način doziranja:
§ Degesch generatorom fosfina.
v Doza primene:
§ 6 do 10 g Magtoxin granula, što je adekvatno 3 do 5 g PH3
gasa po 1 toni ili kubnom metru.
v Težina granule nije značajna s obzirom da se granule sipaju u
Degesch generator fosfina koji razvija i emituje gas u robu koja
se fumigira.
9
ŠEMATSKI PRIKAZ UREĐENE SILOSNE ĆELIJE ZA MERENJE KONCENTRACIJE PH3
GASA I PRIMENU DEGESCH GENERATORA FOSFINA:
DGF
LEGENDA:
VP
-
Vakum pumpa
MM
-
Merno mesto koncentracije PH3 gasa po zonama silosa
R
-
Razdelnik
RO
-
Recirkulacioni otvor za primenu generatora fosfina
PMC
-
Perforirane metalne cevi za uduvavanje PH3 gasa
GHR
-
Gornji horizontalni redler (transporter)
DHR
-
Donji horizontalni redler (transporter)
USM
-
Usipno mesto
ISM
-
Ispustno mesto
VT
-
Vertikalni transporter
UK
-
Usipni koš
PP
-
Podpritisak
NP
-
Nadpritisak
DGF
-
Degesch Generator Fosfina
10
A10 (A1-A9)) J-SYSTEM: CIRKULACIONI METOD
v J-System je sistem recirkulacije koji kontroliše preciznu i
jednoliku izmenu smeše PH3 gasa i vazduha unutar mase
žita u bilo kakvom skladišnom objektu bez obzira na
njegovu veličinu i oblik.
v Smeša vazduha i fosforvodonika se recirkulira pomoću
posebnih turbinskih ventilatora. Kombinacijom tih
ventilatora i kontrolisanog otpuštanja fosforvodonika iz
DETIA DEGESCH fumiganta, ravnomerna i smrtonosna
koncentracija PH3 gasa postiže se kroz masu žita nakon
kraćeg vremena u poređenju kada se vrši fumigacija bez
upotrebe J-Systema.
v Ovakvo balansiranje koncentracije PH3 gasa nastavlja se
sve dok fumigant nije u potpunosti razgrađen.
v Nakon preporučenog vremena izlaganja, J-System može
da se koristi za provetravanje fumigirane robe.
11
B) KLASIČNI PROIZVODI BEZ APLIKATIVNE AMBALAŽE
B1) PHOSTOXIN PELЕTE
v Osnovna namena im je fumigacija zrnastih proizvoda.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 56,3%
v Način doziranja:
§ U silosima i mehanizovanim objektima dozatorom
§ U podnim nemehanizovanim skladištima sondama
§ Ručno na podloškama za egalizovane i pakovane
proizvode složene pod folijom.
v Količina preparata po 1 toni ili kubnom metru
§ 15 do 25 peleta, što je adekvatno 3 do 5 g PH3 gasa po
1 toni ili kubnom metru.
v Težina jedne peletice iznosi 0,6 g iz koje se razvija 33,3%
PH3 gasa.
v Zbirno (transportno) pakovanje – 22 kom. a’ 1kg.
B2) PHOSTOXIN KUGLICE
v Osnovna namena im je fumigacija zrnastih proizvoda i
jazbina glodara na otvorenom prostoru.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 56,3%
v Način doziranja:
§ Dozatorom, u silosima i mehanizovanim objektima
koji imaju veći kapacitet protoka robe. Tako se postiže
veći učinak fumigacije u odnosu na primenu peleta.
§ U podnim nemehanizovanim skladištima za robu u
rinfuzi - sondama i ručno na podloškama za
egalizovane i pakovane proizvode pod folijom.
§ Za jazbine glodara na otvorenim prostorima ručno
pomoću levka.
v Doza primene:
§ 3 do 5 kuglica, što je adekvatno 3 do 5 g PH3 gasa po 1
toni ili kubnom metru
§ Za jazbine glodara 1 kuglica po rupi.
v Težina jedne kuglice iznosi 3 g iz koje se razvija 33,3%
PH3 gasa.
12
B3) PHOSTOXIN TABLETE
v Osnovna namena im je fumigacija zrnastih proizvoda u
podnim nemehanizovanim skladištima i pakovane robe
pod folijom.
v Aktivna materija: aluminijum fosfid – 56,3%.
v Način doziranja:
§ Sondama za robu u rinfuzi, a za egalizovanu i
pakovanu robu na podloškama ispod folije.
v Količina preparata po 1 toni ili kubnom metru
§ 3 do 5 tableta, što je adekvatno 3 do 5 gr. PH3 gasa po
1 toni ili kubnom metru.
v Težina jedne tablete iznosi 3 gr. iz koje se razvija 33,3%
PH3 gasa.
B4) MAGTOXIN PELETE
v Osnovna namena im je fumigacija zrnastih i drugih
proizvoda gde se traži skraćena ekspozicija ili gde su niže
vrednosti temperature i relativne vlažnosti.
v Aktivna materija: magnezijum fosfid – 66 %
v Način doziranja:
§ U silosima i mehanizovanim objektima dozatorom
§ U podnim nemehanizovanim skladištima sondama
§ Ručno na podloškama za egalizovane i pakovane
proizvode složene pod folijom i kamarama.
v Količina preparata po 1 toni ili kubnom metru
§ 15 do 25 peleta, što je adekvatno 3 do 5 gr. PH3 gasa
po 1 toni ili kubnom metru.
v Težina jedne peletice iznosi 0,6 gr. iz koje se razvija
33,3% PH3 gasa.
13
DETIA DEGESCH PH3 GAS
Naziv preparata i % a.m, način primene (doziranja), količina preparata i PH3 gasa po jedinici
(količini) proizvoda ili 1 m3 prostora
NOVI PREPAK PROIZVODI U SEMIPERMEABILNOJ APLIKATIVNOJ AMBALAŽI
Naziv proizvoda i
% aktivne materije
Detia vrećice
57% a.m. aluminijum
fosfida
Degesch ploče
56% a.m. magnezijum
fosfida
Degesch trake
56% a.m. magnezijum
fosfida
Detia lanac vrećica
57% a.m. aluminijum
fosfida
Detia trake
57% a.m. aluminijum
fosfida
Detia prekrivač
57% a.m. aluminijum
fosfida
Detia Gas-Ex-B Forte
vrećice
66% a.m. magnezijum
fosfida
Detia Gas-Ex-B Forte
lanac vrećica
66% a.m. magnezijum
fosfida
Magtoxin granule
96% a.m. magnezijum
fosfida
Način doziranja
Količina preparata po toni
robe ili 1m3 prostora.
Količina PH3 gasa
po toni robe ili 1m3
prostora.
Dozatorom,
J-Systemom i
ručno
1 vrećica = 11,3 g gasa, a
fumigira 3,7 tona robe
3-5 gramа
Ručno,
J-Systemom
1 ploča = 33 g gasa, a
fumigira 11 tona robe
3-5 gramа
Ručno,
J-Systemom
1 traka = 660 g gasa, a
fumigira 220 tona robe
3-5 gramа
Ručno,
J-Systemom
1 lanac vrećica = 113 g
gasa, a fumigira 37,6 tona
robe
3-5 gramа
Vrhom sonde,
ručno i
J-Systemom
1 traka = 135,6 g gasa, a
fumigira 45 tona robe
3-5 gramа
Ručno,
J-Systemom
1 prekrivač = 1133 g gasa, a
fumigira 377 tona robe
3-5 gramа
Ručno,
J-Systemom
Nije relevantno, bitno da
se ostvari 3 – 5 g gasa po
1 m3 prostora
Ručno,
J-Systemom
1 lanac vrećica = 30 g gasa,
a fumigira 10 tona robe
3-5 gramа
Degesch
generatorom
fosfina
6-10 grama granula
za 1 m3 ili 1 tonu robe
3-5 gramа
3-5 gramа
KLASIČNI PROIZVODI BEZ APLIKATIVNE AMBALAŽE
Naziv proizvoda i
% aktivne materije
Phostoxin pelete
56,3% а.m. aluminijum
fosfida
Phostoxin kuglice i
tablete
56,3% a.m. aluminijum
fosfida
Magtoxin pelete
66% a.m. magnezijum
fosfida
Način doziranja
Dozatorom
(dispenzerom),
sondom i ručno
Dozatorom
(dispenzerom),
sondom i ručno
Dozatorom
(dispenzerom),
sondom i ručno
Količina preparata po toni
robe ili 1m3 prostora.
Količina PH3 gasa
po toni robe ili 1m3
prostora.
15-25 peleta
3-5 gramа
3-5 kuglica ili tableta
3-5 gramа
15-25 peleta
3-5 gramа
Za prazne, a dobro dihtovane prostore (ćelije za brašno i slosne ćelije za žita i dr. zrnastu robu)
dovoljno je dozirati 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3 prostora za uništavanje skladišnih štetočina iz
bilo koje forme PH3 gasa u tyvek aplikativnoj ambalaži.
14
Download

Nova metoda fumigacije u skladu sa HACCP-om, GMP