STRUKOVNI SINDIKAT DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
12 beba bb, 78000 Banjaluka, Republ ika Srpska, BiH, tellfax: 05 11325-190,325- 19 1
E-mail:[email protected], [email protected], i - r br: 55 1001-00025930-33,
JIB: 44021 72580004, www.ssdrnrs.org
Broj: 182111
Mjesto i datum: Banjaluka, 03.1 1.2011.godine.
PREDMET: DEKLARACUA 0 SOCUALNOM I EKONOMSKOM STA-TUSU DOKTORA MEDICINE
U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPLlBLlCl SRPSKOJ,
obavjejtenja dostav1jamo.Obavejtavamo Vas da je dana 28.1 0.201 1. godine u Banja Luci odriana Vanredna skupjtine
Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske. Na Vanrednoj skupjtini koja je odriana
na zahtjev vetine tlanova ovog strukovnog sindikata provedena je rasprava o logem opjtem stanju
u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, kao i izrazito tejkom socijalnom i
ekonomskom poloiaju doktora medicine koji rade u javnom zdravstvu u Republici Srpskoj.
Vanredna skupjtina Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske je nakon odriane
rasprave jednoglasno usvojila DEKLARACIJU 0 SOClJALNOM I EKONOMSKOM STATUSU DOKTORA
MEDICINE U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLIC1 SRPSKOJ i obavezala Glavni odbor
Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske, da ako bude potrebno iskoristi sve
raspoloiive zakonske mogutnosti i preduzme sve potrebne rnjere u cilju efikasne zajtite
sindikalnih i socijalnih prava doktora medicine u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici
Srpskoj.
Deklaracijom o socijalnorn i ekonomskom statusu doktora medicine u javnim zdravstvenim
ustanovama u Republici Srpskoj, Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske, javno se
obrata Skupjtini Republike Srpske i Vladi Republike Srpske, ministru za zdravstvo i socijalnu
zajtitu u Vladi Republike Srpske i direktoru Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da u
okvirima svojih nadleinosti odmah preduzmu sve potrebne mjere da se popravi loge stanje u
oblasti javne zdravstvene zagtite u Republici Srpskoj, kao i da se ostvare uslovi da se na razuman
natin, socijalnim dijalogom i kolektivnim pregovaranjem omoguti i ugovori pravitna naknada za
rad svim doktorima medicine u javnom zdravstvu u Republici Srpskoj.
S pojtovanjem,
Prilozi:
- Tekst deklarac#e;
STRUKOVNI SINDIKAT DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
Zdrave Korde 1. 78000 Banjaluka. Republika Srpska. BiH. tellfax , 0 51/231-360.23 1-36 1
[email protected]@teol.net, i-r br: 55 1001-00025930-33,
JIB: 4402 172580004,www.ssdmrs.or~
Polazeti od Konvencija broj 87. i 98. Medunarodne Organizacije Rada (ILO) koje tlanovirna sindikata garantuju
neotudivo pravo na slobodu udruiivanja, kao i pravo na sindikalno organizovanje i kolektivno pregovaranje.
SKUPS~~NA
!jTRUKOVNOG SINDIKATA
DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
Pozivajuti se na odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Republike Srpske koje svim radnicima u Republici
Srpskoj garantuju pravo na dostojan iivot,
Pozivajuti se na odredbe Zakona o radu Republike Srpske, koje utvrduju da se radnicima ne mogu oduzeti prava na
kolektivno pregovaranje, kao ni prava na zakljutivanje kolektivnih ugovora,
Nezadovoljni Sto legitimni predstavnici Sh-ukovnog sindikata doktora medicine zaposlenih u javnih zdravstvenih
ustanova u Republici Srpskoj nemaju mogutnost da javno i nesmetano utestvuju u tripartitnom socijalnom dijalogu.
Nezadovoljni ito legitimnim predstavnicima Stukovnog sindikata doktora medicine nije dozvoljeno ni da utestvuju u
biparitnom kolektivnom pregovaranju i zakljutivanju kolektivnih ugovora sa javnim zdravstvenim ustanovarna u
Republici Srpskoj.
Svjesni postojanja diskriminacije kojom se samo doktorima medicine zaposlenim u javnim zdravstvenim ustanovama
u Republici Srpskoj, namjerno oduzima zagarantovano pravo na pregovaranje prilikom utvrdivanja visine plata i
naknada za njihov strutan i savjesan rad.
Svjesni da se ubrzano pogoriava socijalni i radni status i da troikovi iivota svakodnevno rastu, na koji n d i n se
direktno i trajno ugroiava socijalna sigurnost doktora medicine koji su zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama
u Republici Srpskoj,
Svjesni da se zbog nespjeha zdravstvene reforrne i pogreinih finansijskih ulaganja u javni zdravstveni sistem u
Republici Srpskoj, kontinuirano i nesinetano krie osnovna prava iz oblasti rada i zaStite na radu, kao i da se
pogoriavaju opiti uslovi u kojima rade doktori medicine u javnim zdravstve~iimustanovan~au Republici Srpskoj.
.f
Cijeneti da Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske ima obavezu i treba da preduzme sve potrebne
mjere sindikalne borbe u cilju zaitite socijalnog statusa i uslova u kojima radi 1620 doktora medicine zaposlenih u
javnim zdravstvenim ustanovarna u Republici Srpskoj, a koji su tlanovi ovog sindikata. Skupitina strukovnog
sindikata doktora medicine Republike Srpske na Vanrednoj sjednici odrianoj dana 28.10.20 11. godine u Banja Luci
usvojila je
DEKLARACIJU
0 SOCIJALNOM I EKONOMSKOM STATUSU DOKTORA MEDICINE
U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLIC1 SRPSKOJ
1. SkupStina Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske konstatuje da je donoienjem Zakona o
platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske katastrofalno pogorian
socijalno-ekonomski i radni status doktora medicine koji su zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama u
Republici Srpskoj, jer je ovim Zakonom koji generalno iskljutuje bilo kakvo kolektivno pregovaranje.
poslodavac samovoljno i jednostrano utvrdio nepnhvatljivo nisku cijena rada, a ito je dovelo do drastitnog
pada iivotnog standarda ljekara i njihovih porodica.
2.
SkupStina Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske zahtjeva da Skupitina Republike Srpske i
Vlada Republike Srpske, ministar za zdravstvo i socijalnu zaititu u Vladi Republike Srpske i direktor Fonda
zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u okviru svojih nadleinosti odmah preduz~nusve mjere koje su
potrebne da se popravi loie stanje u oblasti finasiranja usluga javne zdravstvene zaitite u Republici Srpskoj i
omogude da se na razuman natin kolektivnim pregovaranjem ponovo utvrdi pravitna naknada za rad svim
doktorima medicine koji pruiaju usluge u javnom zdravstvu .
3.
U skladu sa navedenim Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske zahtjeva od nadleinih
institucija u Republici Srpskoj,
-
Da se na nivou Republike Srpske odmah i bez daljih odlaganja uspostavi dijalog izmedu socijalnih
partnera u oblasti javnog zdravstva, koji je faktitki prekinut stupanjem na s n a p spornog Zakona o
platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske;
-
Da se odmah zaustavi kontinuirana administrativna opstrukcija u postupku utvrdivanja
reprezentativnosti Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske, kao i da nadleina
ministarstva u Vladi Republike Srpske omogude da legitimnim predstavnicima ovog sindikata lnogu bez
ogranitenja i diskriminacije i sa punim ovlaitenjima da zastupaju interese 1620 doktora medicine u
Republici Srpskoj;
-
-
4.
Da se u Skupitini Republike Srpske bez daljih odlaganja odmah pokrene postupak za prestanak prin~jene
Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva u Republici Srpskoj;
Da Vlada Republike Srpske javno garantuje radnicima zaposlenim u javnim zdravstvenim ustanovama u
Republici Srpskoj da de kontinuirano i bez bilo kakvih umanjenja, a najkasnije do sredit~ejanuara 20 12.
godine isplatiti sve plate i ugovorene naknade iz 201 1. godinu;
Skupitina Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske zahtjeva od Vlade Republike Srpske da
do kraja 201 1. godine krajnje ozbiljno preuzme sve svoje nadleinbsti i odgovornosti utvrdene Zakonom i
ponovo uspostavi socijalni dijalog u cilju donoienja novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti
zdravstva Republike Srpske.
Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske svjesno preuzima sve odgovornosti i obaveze prema svojim
Banovima, kao i svim ostalitn doktorima medicine koji su zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovatna u Republici
Srpskoj, a koji joS nisu postali tlanovi svog strukovnog sindikata u javnom zdravstvu.
Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske koristi priliku i da javno saopSti da Ce istrajno raditi na
ispunjenju svih sindikalnih zahtjeva koji su utwdeni u ovoj Deklaraciji, a ovim dokumentom iskazuje se i odlurnost
da je ovaj sindikat spreman i da u cilju realizacije postavljenih zahtjeva, ako to bude potrebno iskoristi sve raspoloiive
zakonske mogutnosti zaStite sindikalnih prava, a koje ne iskljutuju i sve druge poznate metode sindikalne borbe, pa i
obustavu rada i Strajk kao konatnu i zadnju mjeru, a sanio u cilju da bi konatno ostvarili prava na osnovnu socijalnu
sigurnost i socijalnu koheziju za sve doktore medicine koji su zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama u
Republici Srpskoj.
OG SINDIKATA
PUBLIKE SRPSKE
Download

Na V vanrednoj Skupštini SSDM RS u Banjaluci 28.10.2011.godine