BİL 111 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayarın tanıtılması, donanım bilgisi, yazılım bilgisi, dosya ve klasör oluşturma, program
seçme ve çalıştırma, yardım menüsü kullanımı, görsel ayarlar. ofis araçlarının tanıtımı, kelime
işlem programı uygulamaları konuları üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı:
• Dersi verecek öğretim elemanı tarafından hazırlanmış olan ders notu.
Yardımcı Ders Kitapları
• H. Çakır, M. A. Göksel, Bilgisayar Bilimleri
İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ I
Bu derste iktisat bilimine ilişkin Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu,
Yöntem ve Sistematik. Üretim Süreci. Üretim Faktörleri. Verim Yasaları. Girişim Türleri.
Fiyat Teorisine Giriş: Değer ve Fayda, Optimal Tüketici Davranışı, Talep Fonksiyonları,
Çeşitli Talep Esneklikleri. Arz: Maliyet ve Hâsılat Fonksiyonları, Girişim Dengesi, Arz
Eğrisinin Elde Edilmesi. Arz ve Talep. Denge Fiyatı ve İşlevleri. Fiyat Politikası ve Piyasa
Türleri. Atomizite- Tam Rekabette Denge ve Fiyat Oluşumu. Monopol Dengesi. Eksik ve
Aksak Rekabette Fiyat Oluşumu: Rant, Ücret, Faiz ve Girişimci Geliri konuları ele
alınmaktadır.
Ders Kitabı:
• İktisada Giriş, Zeynel DİNLER, Ekin Kitabevi, 3.Baskı, Bursa, 2006
Yardımcı Ders Kitapları:
• Mikro İktisada Giriş, Kemal YILDIRIM, İbrahim BAKIRTAŞ, Rasim YILMAZ, Ekin
Kitabevi, Bursa, 2004
İNG 103 GENEL İNGİLİZCE I
Bu seviyede öğrencilerimiz gramer derslerinin yanı sıra yazma, okuma, konuşma dinleme gibi
farklı beceri derslerine sahiptirler. Bu kurun sonunda öğrencilerimiz iş, okul, boş zaman vb.
ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını
anlayabilirler. Belirli sınırlar içerisinde soyut .kültürel konular üzerinde fikir beyan edebilirler
veya bilinen bir konuya dair tavsiyede bulunup verilen talimatları veya genel duyuruları
anlayabilirler. İngilizcenin konuşulduğu ülkelerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok
durumla başa çıkabilirler. Bildik, ilgi alanlarına giren ya da günlük yaşamla ilgili konularda
1
hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirler. Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını,
isteklerini ve olayları betimlemek için düşüncelerini yalın bir yoldan ifade edebilirler.
Okuduğunu anlama hususunda, mesleklerle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan
sözcükleri içeren metinleri anlayabilirler. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve
dilekleri anlayabilirler. Bildik ya da ilgi alanlarına giren konularla bağlantılı bir metin
yazabilirler. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilirler.
İŞL 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I
Dersin Tanıtımı ve İşletme Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar. İşletmelerin Amaç ve
Araçları ile Ekonomi Içindeki Yeri. İşletmelerin Sınıflandırılması. İşletmelerin Kuruluş
Aşamaları (Fizibilite Etüdü). İşletmeleri Kuruluş Yeri Seçimi. Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde
İşletmelerin Görünümü. İşletme ve Çevre. İşletme ve Alt Sistemleri. Üretim Fonksiyonu.
Pazarlama Fonksiyonu. İnsan Kaynakları Fonksiyonu. Finans ve Muhasebe Fonksiyonları.
Halkla İlişkiler ve Ar-Ge Fonksiyonları.
Ders Kitabı:
• İşletme Bilimlerine Giriş, M. Şerif ŞİMŞEK, Güney Ofset, Konya, 2001
Yardımcı Ders Kitapları:
• Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk, Ankara, Türkmen Kitapevi, 2008.
İŞL 111 DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Davranış Bilimleri Nedir? Amacı, Kapsamı, Alt Disiplinleri. Planlanmış Davranış Teorisi.
Davranış Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Algılama ve Sosyal Algılama. Öğrenme,
Öğrenme Kuramları. Kişilik. Rol, Statü, Norm ve Değerler. Tutum. Gruplar. Propaganda.
İletişim.
Ders Kitabı:
• Örgütsel Davranış, Enver ÖZKALP ve Çiğdem KIREL, Örgütsel Davranış, Anadolu
Üniversitesi Yayınları, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Davranış Bilimleri, Feyzullah EROĞLU, İstanbul, Beta Yayınevi, 2007.
2
MAT 103 MATEMATİK I
Bu dersin konuları. Gerçek Sayılar, Üslü ve Köklü İfadeler, Belirli Bir Tabana Göre Sayı
Sistemleri, Kümeler ve Uygulamaları, Eşitlik ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar ve Koordinat
Düzleminde Grafikler, Doğru ve Doğrusal Fonksiyonlar, Arz ve Talep Eğrileri, Denge
Noktası, Başa Baş Noktası, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar, Paraboller, Üstel Fonksiyonlar
ve Uygulamaları, Logaritmik Fonksiyonlar ve Uygulamaları, Bileşik Faiz, Bugünkü Değer,
Anakütle Hesapları, Diziler ve Seriler, Limit ve Süreklilik konularından oluşmaktadır.
Ders Kitabı:
• İşletme ve İktisatçılar İçin Genel Matematik, İbrahim DOĞAN ve Necdet TEKİN, Der
Yayınevi, İstanbul, 2004.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Genel Matematik İşletme ve İktisatçılar İçin, Ömer Faruk GÖZÜKIZIL, 2.Baskı, Sakarya
Kitabevi, İstanbul, 2003.
TÜRK 101 TÜRK DİLİ I
Bu ders öğrencilere dilin durumunu ve önemini, dil-kültür ilişkilerini, Türkçenin diğer diller
arasındaki yerini, tarihi gelişimini ve yayılmasını öğretmek amacındadır. Dil Nedir: Dilin
Doğuşuyla İlgili Teoriler, Dil-Kültür-Ulus İlişkisi. Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve
Çalışmaları. Dünya Dilleri: Dil Aileleri, Türkçe'nin Dünya Dilleri İçindeki Yeri. Türkiye
Türkçe ‘sinin Özellikleri: Ses-Biçim-Cümle Özellikleri. Yazım Kuralları. Noktalama
İşaretleri.
BİL 112 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI
Excel’e Giriş, Çalışma Sayfası Uygulamaları, Fonksiyonlar: Matematiksel Fonksiyonlar, İç
içe Geçmiş Fonksiyonlar, Grafikler: Grafiklerin Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa
Görünümü, Sayfa Yapısı, Sayfaların Yazdırılması, Veri Yönetimi ve Organizasyonu:
Verilerin Süzülmesi ve Sıralanması, Alt Toplam Oluşturma, PowerPoint’e Giriş, Slaytların
Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa Düzenleme, Slayt Görünümleri, Yazdırma
Uygulamaları.
Ders Kitabı:
• Dersi verecek öğretim elemanı tarafından hazırlanmış olan ders notu.
3
Yardımcı Ders Kitapları:
• H. Çakır, M. A. Göksel, Bilgisayar Bilimleri
HUK 112 TEMEL HUKUK
Bu derste Hukuk, Hukuk Kuralları ve Yaptırım. Hukukun Kaynakları: Kanunlar, Tüzükler,
Yönetmelikler. Hukuk Kurallarının Türleri: İçtihat Hukuku ve Türk Yargı Sistemi. Hukukun
Kolları: Kamu Hukuku, Özel Hukuk. Özel Hukuk ve Bölümleri. Kamu Hukuku ve Bölümleri.
Kanunların Uygulanması ve Yorumu. Hukuki İlişki Kavramı ve Tarafları. Hak Kavramı ve
Türleri. Hak Sahibi Kişiler: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler. Hakların Kazanılması, Kaybedilmesi
ve Korunması gibi konular üzerinde öğrenciye hukukla ilgili temel kavramlar verilmeye
çalışılmaktadır.
Ders Kitabı:
• Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Şeref GÖZÜBÜYÜK, Turhan Kitabevi,
Ankara, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Hukuka Giriş, Kemal GÖZLER, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006.
İKT 102 İKTİSADA GİRİŞ II
Makroekonomi ve devlet politikaları konularında giriş seviyesinde bilgi vermeyi
amaçlamaktadır. Ulusal gelir, büyüme, işsizlik, para ve maliye politikaları ve uluslar arası
ticaret ve finans işlenecek temel konular arasındadır.
Ders Kitabı:
• İktisada Giriş, Zeynel DİNLER, Ekin Kitabevi, 3.Baskı, Bursa, 2006
Yardımcı Ders Kitapları:
• Makro İktisada Giriş, Kemal YILDIRIM, İbrahim BAKIRTAŞ, Rasim YILMAZ, Ekin
Kitabevi, Bursa, 2008
İNG 104 GENEL İNGİLİZCE II
Bu seviyede öğrencilerimiz gramer derslerinin yanı sıra yazma, okuma, konuşma dinleme gibi
farklı beceri derslerine sahiptirler. Bu kurun sonunda öğrencilerimiz iş, okul, boş zaman vb.
ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını
4
anlayabilirler. Belirli sınırlar içerisinde soyut .kültürel konular üzerinde fikir beyan edebilirler
veya bilinen bir konuya dair tavsiyede bulunup verilen talimatları veya genel duyuruları
anlayabilirler. İngilizcenin konuşulduğu ülkelerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok
durumla başa çıkabilirler. Bildik, ilgi alanlarına giren ya da günlük yaşamla ilgili konularda
hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirler. Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını,
isteklerini ve olayları betimlemek için düşüncelerini yalın bir yoldan ifade edebilirler.
Okuduğunu anlama hususunda, mesleklerle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan
sözcükleri içeren metinleri anlayabilirler. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve
dilekleri anlayabilirler. Bildik ya da ilgi alanlarına giren konularla bağlantılı bir metin
yazabilirler. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilirler.
İŞL 102 İŞLETMEYE GİRİŞ II
İşletme ve İşletme ile ilgili temel kavramlar, İşletmelerin amaçları, kaynakları, İşletme
çeşitleri, İşletmelerin kuruluş çalışmaları, Girimci ve Girişimcilik, İşletme büyüklükleri,
İşletmenin kuruluş yeri seçimi. İşletme Yönetimi, yönetimin fonksiyonları, Planlama,
Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdüm- Koordinasyon, Denetleme, Karar Verme, Toplam Kalite
Yönetimi), Üretim (Üretim ve Üretim Yönetimi, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri, Üretim
Sistemleri, Üretim Teknolojilerindeki Gelişmeler, Üretim Planlaması ve Denetimi, Stok
Yönetimi), Pazarlama (Pazarlamanın Tanımı, Pazarlama Fonksiyonları ve Pazarlama
Karması, Pazarlama Araştırması), Muhasebe, Finans (Fonların Sağlanması ve Kullanımı,
Finansal Planlama, Finansal Analiz, Finansal Teknikler), İnsan Kaynakları (İnsan Kaynakları
Yönetimi ve Fonksiyonları), Halkla İlişkiler, Araştırma-Geliştirme.
Ders Kitabı:
• İşletme Yöneticiliği, Tamer KOÇEL, 10.Bası, Arıkan Basım Yayın, İstanbul, 2005.
• Temel İşletmecilik Bilgisi , Hüseyin ÖZGEN ve Azmi YALÇIN, 3.Baskı, Nobel Yayınevi,
Adana, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• İşletme Bilimlerine Giriş, M. Şerif ŞİMŞEK, Güney Ofset, Konya, 2001.
5
MAT 104 MATEMATİK II
Türev, Diferansiyel Alma Kuralları, Birinci Türev ve İlgili Maksimum ve Minimum
Noktaların Tayini, İkinci Türev, Diferansiyel Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar,
Belirsiz İntegral, Belirli İntegral,İntegral Hesapları ve Uygulamaları, Vektörler, Matrisler,
Elemanter Satır İşlemleri, Ters Matris, Determinant, Cramer Kuralı, Girdi- Çıktı Analizi.
Ders Kitabı:
• İşletme ve İktisatçılar İçin Genel Matematik, İbrahim DOĞAN ve Necdet TEKİN, Der
Yayınevi, İstanbul, 2004.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Genel Matematik İşletme ve İktisatçılar İçin, Ömer Faruk GÖZÜKIZIL, 2.Bası, Sakarya
Kitabevi, İstanbul, 2003.
TÜRK 102 TÜRK DİLİ II
Bu ders öğrencilere dilin durumunu ve önemini, dil-kültür ilişkilerini, Türkçenin diğer diller
arasındaki yerini, tarihi gelişimini ve yayılmasını öğretmek amacındadır. Dil Nedir: Dilin
Doğuşuyla İlgili Teoriler, Dil-kültür-Ulus İlişkisi. Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve
Çalışmaları. Dünya Dilleri: Dil Aileleri, Türkçe'nin Dünya Dilleri İçindeki Yeri. Türkiye
Türkçe ‘sinin Özellikleri: Ses-Biçim-Cümle Özellikleri. Yazım Kuralları. Noktalama
İşaretleri.
İNG 101 AKADEMİK OKUMA VE YAZMA I
Bu ders, öğrencilerin yazılı ve çevrimiçi kaynakları daha iyi anlayarak okumalarını öğretmeyi
amaçlar. Öğrenciler ayrıca; bilgiyi açık, yaratıcı ve etkili bir şekilde yazmayı öğrenirler. Sınıf
içinde, öğrenciler, teknik ve mesleki yazıları daha eleştirel düşünmek için okur ve tartışırlar.
Öğrenciler ayrıca, e mail ve örütbağ ağlarının paylaşımı ile fikirlerin beyin fırtınası ile ortaya
çıkarılması da dâhil olmak üzere; stratejik okuma ve yazma görevleri için, çağdaş bilişim
kaynaklarından da yararlandırılır.
İNG 102 AKADEMİK OKUMA VE YAZMA II
Bu ders, öğrencilerin yazılı ve çevrimiçi kaynakları daha iyi anlayarak okumalarını öğretmeyi
amaçlar. Öğrenciler ayrıca; bilgiyi açık, yaratıcı ve etkili bir şekilde yazmayı öğrenirler. Sınıf
6
içinde, öğrenciler, teknik ve mesleki yazıları daha eleştirel düşünmek için okur ve tartışırlar.
Öğrenciler ayrıca, e mail ve örütbağ ağlarının paylaşımı ile fikirlerin beyin fırtınası ile ortaya
çıkarılması da dahil olmak üzere; stratejik okuma ve yazma görevleri için, çağdaş bilişim
kaynaklarından da yararlandırılır.
AİİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I
Bu derste batı ve Türk kültürlerinin karşılaşması sonucu oluşan politik, sosyal, kültürel ve
sosyo psikolojik problemler nedeniyle Osmanlı İmparatorluğunun çökme ve dağılma sürecine
bir reaksiyon olarak doğmuş reform hareketleri, Osmanlı İmparatorluğundan ulus devlete
geçiş sürecindeki politik olaylar, ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetilen kurtuluş
hareketi sonucu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu incelenmektedir. Osmanlı Devleti’nin
Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri, Meşrutiyet Dönemi’nde
Osmanlı Devleti’nde Fikir Hareketleri, İttihat ve Terakki Partisi, Batılı Devletlerin 19. yy
Boyunca Osmanlı Devleti İle İlgili Emelleri, İtalya ile Trablusgarb Savaşı (1911-1912),
Balkan Savaşları (1912-1913), I. Dünya Savaşının Nedenleri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Devleti’nin Savaşa Girmesi, Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri ve Gizli Antlaşmalar, I.
Dünya Savaşı’nı Sona Erdiren Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes
Antlaşması’na Göre İşgallerin Başlaması, Paris Barış Konferansı ve İzmir’i İşgal Kararı,
Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve İstanbul’daki Çalışmaları, İzmir’in işgali, Cemiyetler,
Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Milli Mücadele
Dönemindeki Diğer Kongreler, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri ve Protokolü (20-22
Ekim 1919), Mustafa Kemal’in Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Meclisinin Toplanışı ve
Misak-ı Milli’nin İlanı, TBMM’nin Açılması, TBMM’ye Karşı Tepkiler ve İç İsyanlar,
Güney Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Cepheleri, Doğu Cephesi, Ermeni Sorunu, Milli
Mücadelenin Mali Yönü,Batı Cephesi, Sevr Antlaşması, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve
Başkomutanlık Meydan Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması.
HUK 215 BORÇLAR HUKUKU
Borçlar Hukuku derslerinde borç ilişkisi, borcun kaynakları, borcun benzeri kavramlarla
ilişkileri, sorumluluk, borçların hükümleri, akitten, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden
doğan borçlar, borcun ifa edilememesinin sonuçları, borcu söndüren haller ve özel borç
ilişkileri ele alınmaktadır. Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları. Borç ve Sorumluluk
7
Kavramı. Sözleşmeden Doğan Borçlar: Sözleşmenin meydana gelmesi, Şekli, Konusu ve
geçersizliği, Temsil. Haksız Fiilden Doğan Borçlar: Haksız fiilin unsurları, Sorumluluk.
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar. Borçlunun Temerrüdü. Alacaklının Temerrüdü.
Borcun Sona Ermesi.
Ders Kitabı:
• Borçlar Hukuku, İhsan ERDOĞAN, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
• Borçlar Hukuku, Doğan ŞENYÜZ, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Borçlar Hukuku, Fikret EREN, 9.Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2006.
İKT 201 MİKRO İKTİSAT I
Mikro İktisada Giriş: Mikro iktisadın temel kavramları, denge ve optimizasyon koşullarının
matematiksel özellikleri. Tüketici Teorisine Giriş: Tüketici karar ve davranışlarının analizi,
Analiz araçları (Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe doğrusu),Tüketici kararı,Tüketici kararındaki
değişmeler. Üretim Teorisine Giriş: Üretim kuramının amacı, üretim fonksiyonu, kısa dönem
üretim fonksiyonuna göre üretici dengesi, verimlilik analizi ve girdi elastiyetleri, eş-ürün
analizine göre kısa ve uzun dönem üretici dengeleri, Cobb-Douglas üretim fonksiyonu, üretim
elastikiyet ve ölçeğe göre getiri. Maliyet Kuramı: Maliyet kuramına ilişkin tanımlamalar ve
analizler, maliyetin minimizasyonu ve firmada kısa ve uzun dönem maliyet dengesi, maliyet
elastikiyeti ve firmada kısa dönem arz eğrisinin elde edilişi. Tam Rekabet Piyasaları: Tam
rekabet piyasalarının analizi, hasılat ve kâr fonksiyonları, tam rekabet piyasasında kısa ve
uzun dönem firma dengeleri.
Ders Kitabı:
• Mikro Ekonomi, Zeynel DİNLER, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Mikro İktisat, Erdal M. ÜNSAL, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2005.
İKT 203 MAKRO İKTİSAT I
Makro ekonomi iktisat biliminin bir alt disiplinidir ve büyüme, konjonktür, istihdam,
enflasyon gibi konular üzerine odaklanır. Bu sorunlar makro ekonominin temel sorunlarıdır
ve bunların nasıl açıklanıp, tahmin edilip çözülebileceği bu derste tartışılmaktadır. Makro
İktisada Giriş. Makro İktisat ve Mikro İktisat Ayrımı. Üretim ve Ekonomik Büyüme. İstihdam
8
ve İşsizlik. Döviz Kurları, Dış Ödemeler Dengesi. Ulusal Ürün, Enflasyon, Gelir Dağılımı.
Arz ve Talep Yönlü Ulusal Gelir, Tasarruf-Yatırım Eşitliğiyle Ulusal Gelir. Tüketim, Tüketim
Fonksiyonu, Doğrusal Tüketim Fonksiyonu, Marjinal Tüketim Eğilimi, Ortalama Tüketim
Eğilimi, Gelir- Tüketim Esneklikleri. Tasarruf ve Tasarruf Fonksiyonu, Marjinal Tasarruf
Eğilimi ve Ortalama Tasarruf Eğilimi, Tasarruf Paradoksu. Yatırım ve Yatırım Fonksiyonu.
Kamu Harcamaları. İhracat ve İthalat. Çarpan ve Hızlandıran Etkileri.
Ders Kitabı:
• Makro İktisat, Kemal YILDIRIM, Doğan KARAMAN, Murat TAŞDEMİR, 5.Baskı, Seçkin
Yayınevi, Eskişehir, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Makro İktisada Giriş, Erdal M. ÜNSAL, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.
İNG 203 GENEL İNGİLİZCE III
B2 seviyesi İngilizce yeterlilikte orta seviye olarak addedilebilir. Bu düzeyde öğrenciler,
yazma, okuma, dinleme ve konuşma gibi bağımsız dersler alırlar. Bu seviyede öğrencilerden
dilin temel yapılarını kullanabilmeleri, geniş bir yelpazede kelime kullanabilmeleri ve çeşitli
sosyal ortamlara uygun iletişim stratejilerini kullanarak konuşabilmeleri beklenir. B2
Seviyesini bitiren öğrenciler değişik türlerde deneme ya da makale yazabilme beceresi elde
eder. Bu seviyede öğrenciler büyük çapta bir esneklik geliştirerek basit dil yapılarını daha az
kullanarak daha zengin dil yapılarıyla kendilerini ifade edebilirler. Yine bu seviyede
öğrenciler, konunun bilindik olması koşuluyla, karmaşık yapıda dil ögeleri içerse bile, uzun
konuşmaları ve İngilizce olarak verilen dersleri anlayabilir düzeye gelirler. Güncel konularla
ilgili makale ya da raporları okuyup anlayabilirler. Ayrıca, kendi düşüncelerini ve görüşlerini
açıklayacak bir biçimde aktif tartışma ortamlarına katılabilirler ve yine aktüel bir konuyu
avantaj ve dezavantajlarını savunarak ifade edebilirler.
İŞL 203 İSTATİSTİK I
Dersin amacı ve kapsamı, çoğu zaman, ticaret, üretim, finans, yönetim ve bu konularla ilgili
politikalar hakkındaki kararlar yüzde yüz belirliliğin olmadığı durumlarda verilir. İstatistik,
söz konusu belirsizlik durumlarında karar verme sürecini var olan verilerin yardımıyla
kolaylaştırır. Bu dersin amacı, iktisat ve işletme bölümü öğrencilerinin benzer durumlarda
analiz yapma ve karar verme becerisini geliştirmektir.
9
Bu derste sayısal özetler, grafik okuma, olasılık dağılımları, örnekleme, nokta ve aralık
tahmini, hipotez testi ve regresyon analizi gibi veri analizinde kullanılan temel konular
işlenecektir. Öğrenciler, istatistiksel kavram ve yöntemlerin matematiksel açıklamasının yanı
sıra, bu yöntemlerin örnek veri setleri üzerinde uygulanmasını ve uygulama sonuçlarının
eldeki konu veya soruya yönelik olarak yorumlanmasını öğrenecektir.
Dersin İçeriği: Merkezi eğilim ölçüleri, yayiklik ölçüleri (Okumalar: Newbold, Bölüm 2.12.3). Sınıflanmış veriler ve çizim yöntemleri. Sınıflanmış verilerin sayısal özeti, histogram ve
diğer çizim yöntemleri (Okumalar: Newbold, Bölüm 2.4-2.6) Ödev 1. Olasılık. Rassal
deneme, olasılık, permutasyon ve kombinasyon, iki değişkenli olasılık (Okumalar: Newbold,
Bölüm 3.1-3.7) Ödev 2. Kesikli rassal değişkenler ve dağılımı. Rassal değişkenler, kesikli
rassal değişkenlerin olasılık dağılımları ve beklenen değerleri, binom dağılımı (Okumalar:
Newbold, Bölüm 4.1-4.5). Sürekli rassal değişkenler ve dağılımı. Sürekli rassal değişkenlerin
olasılık dağılımları ve beklenen değerleri, normal dağılım ve merkezi limit teoremi
(Okumalar: Newbold, Bölüm 5.1-5.7) Ödev 3. Örnekleme. Örneklem oluşturulması, örneklem
ortalama, oranların ve varyansının örnekleme dağılımı (Okumalar: Newbold, Bölüm 6.1-6.4)
Ders Kitabı:
• İşletme ve İktisat için İstatistik. Paul Newbold. 2000. (4. Basım). Upper Saddle River,
New Jersey: Prentice-Hall (Çeviren: Ümit Şenesen. İstanbul: Literatür Yayınları).
İŞL 207 MUHASEBE I
Muhasebeye ilişkin Genel Bilgiler, İşletme ve Muhasebe (Muhasebe Biliminin İşletme Bilimi
İçindeki Yeri ve Önemi), Muhasebe Bilgi Sistemi, Muhasebe Süreci. Muhasebe ve Defter
Tutma Hesaplara ilişkin kavramlar, hesap türleri, hesaplara kayıt yöntemleri. Hesap çerçevesi,
hesap planı ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nin tanıtımı.
Temel Muhasebe Eşitliği, Öz sermayeye etkisi olan ve olmayan mali nitelikteki işlemler,
temel mali tabloların tanıtımı, özellikleri, türleri, düzenlenmesi, Muhasebe sürecindeki
işlemler ve örneklerle açıklanması, yevmiye defteri, büyük defter, yevmiye maddesi ve türleri,
mizanın tanıtımı ve türleri, Aktif hesapların incelenmesi ve işleyişine ilişkin uygulamalar
Aktif hesapların incelenmesi ve işleyişine ilişkin uygulamalar Aktif hesapların incelenmesi ve
işleyişine ilişkin uygulamalar.
Ders Kitabı:
10
• Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulamaları, Abittier ÖZULUCAN, Türkmen Kitabevi,
İstanbul, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Genel Muhasebe, Orhan SEVİLENGÜL, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.
• Genel Muhasebe, Ümit ATAMAN, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2004.
AİİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II
Bu derste Osmanlı İmparatorluğundan ulus devlete geçiş sürecindeki politik olaylar ve
Mustafa
Kemal
Atatürk
tarafından
yönetilen
kurtuluş
hareketi
sonucu
Türkiye
Cumhuriyetinin gelişme safhaları incelenmektedir. Temel ilkeler ve yapılan reformlar ele
alınmaktadır. Atatürk'ün Türkiye cumhuriyeti ve Türk insanının geleceği ile ilgili idealleri,
tavsiye ve önerileri, öngörülerine ağırlık verilerek, Türkiye cumhuriyetinin bir kuruluş belgesi
niteliğindeki nutuk Türkiye cumhuriyetin kuruluşuna ilişkin olarak geçmişte yaşanan
savaşların sadece devletle ve onların orduları arasında gerçekleşen bir askeri savaş değil
bunun da ötesinde fikir ve ideallerin çarpıştığı bir gerçeklik olarak yansıtan niteliği ile
ayrıntılı bir biçimde işlenecektir. Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar, Siyasal Alanda Yapılan
İnkılaplara Tepkiler, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar, Tarih Alanındaki
Çalışmalar ve Atatürk’ün Tarih Görüşü, Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar, Sosyal Alanda
Yapılan İnkılaplar, Kadın Hakları ve Atatürk, Türk Dış Politikası ve Atatürk, Atatürk ilkeleri,
Bütünleyici İlkeler.
HUK 216 TİCARET HUKUKU
Endüstriyel ilişkileri düzenleyen kurallar. iş hukukunun alanları ve kapsamı. İstihdam
sözleşmesinin tesisi. İstihdam sözleşmesinden doğan sorumluluklar. Sözleşmenin sona
erdirilmesi. Çalışma saatleri ve ücretli izin. işçi sendikaları kanunu-toplu sözleşme.
Ders Kitabı:
• İş Hukuku, Ercan AKYİĞİT, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2008.
Yardımcı Ders Kitapları:
• İş Hukuku, EA. Nizamettin AKTAY, Kadir ARICI, E. Tuncay Kaplan SEYMEN, Seçkin
Yayınevi, Ankara, 2008.
11
İKT 202 MİKRO İKTİSAT II
Giriş: Tüketici davranışları teorisi, üretim teknolojisi ve maliyetler, tam rekabet mal
piyasasında üretim ve fiyatlandırma. Mal Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma: Monopolde
üretim ve fiyatlandırma (monopolün tanımı ve kaynakları, monopolde talep ve hasılat, kısa
dönemde denge, uzun dönemde denge, monopolün sosyal maliyeti, monopolün düzenlenmesi,
fiyat farklılaştırması) monopolcü rekabette üretim ve fiyatlandırma (monopolcü rekabetin
tanımı, monopolcü rekabette talep, kısa dönem firma dengesi, uzun dönem firma dengesi,
monopolcü rekabette etkinlik, monopolcü rekabet modelinin eleştirisi, tam rekabet, monopol
ve monopolcü rekabetin karşılaştırılması), oligopolde üretim ve fiyatlandırma (oligopolün
tanımı, oligopolün modelleri, oligopolde potansiyel rekabet, oligopolde oyun teorisi
yaklaşımı, oligopolün değerlendirilmesi). Girdi Fiyatlandırması: Tam rekabet emek piyasası
ve ücret (kâr maksimizasyonu ve girdi talebi, kısa ve uzun dönem emek talebi, emek arzı,
emek piyasasında denge), eksik rekabet emek piyasası ve ücret (mal piyasasında eksik rekabet
(monopol) emek piyasasında tam rekabet, mal piyasasında tam rekabet emek piyasasında
monopson, mal piyasasında monopol emek piyasasında monopson, emek piyasasında eksik
rekabet ve piyasaya müdahale, emek piyasasında iki taraflı monopol). Genel Denge ve
Etkinlik: Kısmi denge analizi ve genel denge analizi ayrımı, saf mübadele ekonomisinde
etkinlik ve denge, üretimde etkinlik, mal bileşiminde (dağılımda) etkinlik.
Ders Kitabı:
• Mikro Ekonomi, Zeynel DİNLER, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Mikro İktisat, Erdal M. ÜNSAL, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2005.
İKT 204 MAKRO İKTİSAT II
Giriş ve Temel Kavramların Hatırlatılması. IS-LM Modeli Çerçevesinde Makroekonomik
Dengenin Analizi. AS-AD Modeli. Dinamik Toplam Arz ve Dinamik Toplam Talep.
Bekleyişler ve İktisat Politikası. Kamu Bütçe Açıkları. Para ve Enflasyon. Emek Piyasası
Analizleri. Açık Ekonomi Makro İktisadı. Reel İş Çevrimleri. Dinamik Makro İktisat
Yaklaşımları. Politika Koordinasyonu.
Ders Kitabı:
• Makro İktisat, Kemal YILDIRIM, Doğan KARAMAN, Murat TAŞDEMİR, 5.Baskı, Seçkin
Yayınevi, Eskişehir, 2006.
12
Yardımcı Ders Kitapları:
• Makro İktisada Giriş, Erdal M. ÜNSAL, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.
İNG 204 GENEL İNGİLİZCE IV
B2 seviyesi İngilizce yeterlilikte orta seviye olarak addedilebilir. Bu düzeyde öğrenciler,
yazma, okuma, dinleme ve konuşma gibi bağımsız dersler alırlar. Bu seviyede öğrencilerden
dilin temel yapılarını kullanabilmeleri, geniş bir yelpazede kelime kullanabilmeleri ve çeşitli
sosyal ortamlara uygun iletişim stratejilerini kullanarak konuşabilmeleri beklenir. B2
Seviyesini bitiren öğrenciler değişik türlerde deneme ya da makale yazabilme beceresi elde
eder. Bu seviyede öğrenciler büyük çapta bir esneklik geliştirerek basit dil yapılarını daha az
kullanarak daha zengin dil yapılarıyla kendilerini ifade edebilirler. Yine bu seviyede
öğrenciler, konunun bilindik olması koşuluyla, karmaşık yapıda dil ögeleri içerse bile, uzun
konuşmaları ve İngilizce olarak verilen dersleri anlayabilir düzeye gelirler. Güncel konularla
ilgili makale ya da raporları okuyup anlayabilirler. Ayrıca, kendi düşüncelerini ve görüşlerini
açıklayacak bir biçimde aktif tartışma ortamlarına katılabilirler ve yine aktüel bir konuyu
avantaj ve dezavantajlarını savunarak ifade edebilirler.
İŞL 206 İSTATİSTİK II
Dersin amacı ve kapsamı, çoğu zaman, ticaret, üretim, finans, yönetim ve bu konularla ilgili
politikalar hakkındaki kararlar yüzde yüz belirliliğin olmadığı durumlarda verilir. İstatistik,
söz konusu belirsizlik durumlarında karar verme sürecini var olan verilerin yardımıyla
kolaylaştırır. Bu dersin amacı, iktisat ve işletme bölümü öğrencilerinin benzer durumlarda
analiz yapma ve karar verme becerisini geliştirmektir.
Bu derste sayısal özetler, grafik okuma, olasılık dağılımları, örnekleme, nokta ve aralık
tahmini, hipotez testi ve regresyon analizi gibi veri analizinde kullanılan temel konular
işlenecektir. Öğrenciler, istatistiksel kavram ve yöntemlerin matematiksel açıklamasının yanı
sıra, bu yöntemlerin örnek veri setleri üzerinde uygulanmasını ve uygulama sonuçlarının
eldeki konu veya soruya yönelik olarak yorumlanmasını öğrenecektir.
Dersin İçeriği: Nokta ve aralık tahmini. Sapmasız tahmin ediciler ve nokta tahmin edicinin
seçimi, güven aralıkları (Okumalar: Newbold, Bölüm 7.1-7.3, 8.1-8.2). Aralık tahmini.
Normal dağılım ortalamasının güven aralıkları, t dağılımı, büyük örneklemlerde normal
13
dağılmış bir anakütlenin varyansının ve normal değilmiş iki anakütlenin ortalamalar farkının
güven aralığı (Okumalar: Newbold, Bölüm 8.3-8.9) Ödev 4. Hipotez testi. Normal dağılım
ortalama ve varyansının sınanması, anakütledeki oranın sınanması, iki anakütledeki
ortalamalar ve oranlar farkının sınanması (Okumalar: Newbold, Bölüm 9.1-9.8) Ödev 5.
Doğrusal korelasyon.
Korelasyon, doğrusal korelasyon ve en küçük karelerle tahmin
(Okumalar: Newbold, Bölüm 12.1-12.4). Regresyon analizi. Doğrusal regresyon, GaussMarkov Teoremi, güven aralıkları ve hipotez testleri, kestirim (Okumalar: Newbold, Bölüm
12.5-12.9)
Ders Kitabı:
• İşletme ve İktisat için İstatistik. Paul Newbold. 2000. (4. Basım). Upper Saddle River,
New Jersey: Prentice-Hall (Çeviren: Ümit Şenesen. İstanbul: Literatür Yayınları).
İŞL 208 MUHASEBE II
Genel (Finansal) muhasebe, muhasebe bilgi sisteminin önemli bir alt sistemini
oluşturmaktadır. Dolayısıyla tüm muhasebe öğreniminde temel oluşturması nedeniyle özel bir
yeri ve önemi vardır. Bu dersin amacı, işletmelerde muhasebe bilgilerinin zamanında ve
eksiksiz elde edilmesinin işletme yönetiminin başarısındaki yeri ve önemi nedeniyle
muhasebe ile ilgili kavramların anlaşılmasını, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği’ndeki Tekdüzen Hesap Planında yer alan ve dönem içi muhasebe işlemlerinde
kullanılan varlık, kaynak, sonuç ve nazım hesaplarının niteliği, işleyişi ve hesaplar arasındaki
bağlantıların kurulmasını, bir sistem bütünlüğü içerisinde kavranmasını ve uygulanmasını
sağlayacak temel alt yapının oluşturulmasıdır.
Pasif Hesapların incelenmesi ve işleyişine ilişkin örnek uygulamalar, Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar hesapları ve uygulama örnekleri, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar
hesapları, Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve işleyişine ilişkin uygulama örnekleri,
Maliyet Hesaplarının İncelenmesi ve İşleyişine ilişkin örnekler, uygulamalar (7.A Seçeneği ve
7.B seçeneğinde maliyet hesapları), Maliyet Hesaplarının gelir tablosunu hesaplarına
aktarılması, gelir tablosu hesaplarının kapatılması ve dönem net kar ve zararının
hesaplanması, Nazım hesapların incelenmesi ve işleyişine ilişkin örnekler Envanterle İlgili
Kavramlar: Değerleme Ölçüleri, Ticari ve Mali Kâr, İşletme Karının Tespitinde Yaklaşımlar.
Aktiflerin Envanteri: Kasa, Bankalar, Menkul Kıymetler, Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran
Varlıklar ve Amortisman, Yeniden Değerleme, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve
Amortisman. Pasiflerin Envanteri: Banka Kredileri, Borçlar, Öz Kaynaklar. Gelir Giderlerin
14
Dönem Sonu İşlemleri. ,Genel Geçici ve Kesin Mizan Düzenlenmesi ve örnek uygulamalar,
Mali Tabloların Düzenlenmesi: Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenlenmesi, Hesapların
Kapatılması.
Ders Kitabı:
• Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Nalan AKDOĞAN ve Orhan SEVİLENGÜL, 12.
Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.
• Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulamaları, Abitter ÖZULUCAN, Türkmen Kitabevi,
İstanbul, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Çözümlü Genel Muhasebe Problemleri, Orhan SEVİLENGÜL, Gazi Kitabevi, Ankara,
2007.
• Genel Muhasebe, N. Ata ATABEY, Raif PARLAKKAYA ve Ali ALAGÖZ, Atlas
Kitabevi, Konya, 2005.
İKT 311 ULUSLARARASI İKTİSAT I
Uluslararası Ticaret Teorisi (Mutlak-Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi,Üretim Maliyet
İlişkileri, Arz ve Talep Modelleri, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri, Kayıtsızlık
Eğrileri, Ekonomide Genel Denge, Faktör Donatım Teorisi, Teorilerin test edilmesi, Leontief
Paradoksu); Yeni Teoremler (Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri, Faktör
Arzı Değişmesi, Teknolojik Gelişme ve Büyüme); Ticaret Hadleri ve Refah İlişkileri
(Yoksullaştıran Büyüme, Kalkınma ve Karşılaştırmalı Üstünlükler); Dış Ödemeler Bilançosu
(Ödemeler Bilançosu Denkleşmesi, Otomatik Fiyat Mekanizmaları, Gelir Denkleşme
Mekanizmaları, Parasalcı Yaklaşım); Dış Denkleşme Politikaları (Harcama Değiştirici ve
Kaydırıcı Politikalar, Devalüasyon, Esneklik, Toplam Harcama, Parasalcı Yaklaşımlar,
Devalüasyonun Etkileri, Döviz Gelirlerini Artırmaya Yönelik Politikalar).
Ders Kitabı:
• Uluslararası İktisat, Halil SEYİDOĞLU, Güzemcan Yayınları, İstanbul, 2003.
Yardımcı Ders Kitapları:
Uluslararası İktisat, Emin ERTÜRK, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001.
İKT 301 EKONOMETRİ I
Bu derste öğrencilere ekonometrinin temel konuları tanıtılacak ve iktisat ve istatistik ile
bağlantıları anlatılacaktır. Ayrıca İktisadi uygulamalarda kullanılan temel ekonometrik
15
tekniklerin üstünde durulacaktır. Dersin içeriğindeki bazı konular: Regresyon modellerinin
yapısı, Regresyon Analizi, Tahmin problemleri, Aralık tahmin ve hipotez testleri, Regresyon
modelleri ile ilgili diğer konular, Çoklu regesyon analizi, Ekonometrik modellerin yorumları,
Çoklu doğrusal bağlantı, Farklı varyans, Serisel korelasyon, Ekonometrik modelleme
Ders Kitabı:
• Temel Ekonometri, Damodar N. GUJARATİ, Litaratür Yayınları, İstanbul, 2001.
Yardımcı Ders Kitapları:
Uygulamalı Ekonometri, Aziz KUTLAR, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005.
İKT 303 PARA BANKA VE FİNANSAL PİYASALAR I
Giriş: Temel kavramlar, tanımlar (Paranın Doğuşu, Gelişimi ve Fonksiyonları, Tanımı,
Tarihçesi, Bretton Woods Sistemi ve Sonrası, Dünya Bankası, Avrupa Para Sistemi, Para
Çeşitleri ve Kaydî Para); Para talebi teorileri (Klasik yaklaşım, Paracı yaklaşım, Keynesyen
ve Neo-Keynesyen yaklaşım) ve farklı iktisat okullarının paraya ilişkin görüşleri (Rasyonel
beklentiler-Yeni Klasik İktisat ve para, Post Keynesyen İktisat ve para, Marksist Teori ve
Para); Para Arzı Teorileri: Klasik yaklaşım, Chicago yaklaşımı, Gurley-Shaw yaklaşımı,
krediyi içeren yaklaşım, para arzının içselliği-dışsallığı; Faiz Teorileri: Klasik faiz teorisi,
Wicksell’in teorisi, Keynes’in faiz teorisi, Hicks-Hansen’in Neo-Keynesyen sentezi; Döviz
Kurları; Optimal Politika Oluşumu.
Ders Kitabı:
• Para Teorisi ve Politikası, M. Merih MAYA, 9.Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2002.
Yardımcı Ders Kitapları:
Para Politikası, Osman Z. ORHAN ve Seyfettin ERDOĞDU, Avcı Ofset, İstanbul, 2005.
ENDÜSTRİYEL İKTİSAT
Giriş: Kapsam ve temel tartışma, yapı-yönetim-performans kavramları, yapı-yönetimperformans arasındaki ilişkiler; Endüstriyel ekonomi ile ilgili genel ekonomik terim ve
kavramların incelenmesi; Toplumsal yapıların genel ekonomik özellikleri, toplumları ayırt
etmede kullanılan metot ve araçlar, ekonomik göstergeler ve genel analiz yöntemi; Endüstri
(Sanayi) toplumuna ve Endüstri Ekonomisine geçilmesini saglayan teknik, ekonomik, siyasal
ve sosyal gelismeler ve etkileri. Endüstri Toplumlarının ortak özellikleri; Merkezi planlamaya
dayalı sanayilesme ve merkezi planlamayı uygulayan ülkelerin genel ekonomik özellikleri.
Piyasa Ekonomisine dayalı sanayilesme ve Piyasa Ekonomisine dayalı sanayilesme sürecinde
16
uygulanan sanayilesme modelleri. Etkinlik İktisadı ve Etkinlik Ölçme Yöntemleri; Dikey
Bütünleşme: Dikey bütünleşmeyi belirleyen unsurlar, dikey denge, dikey bütünleşmenin
ölçülmesi; Ürün Farklılaşması: Ürün farklılaştırmasının kapsamı, dikey ve yatay ürün
farklılaştırması modelleri, ürün farklılaştırması ve reklam, ürün farklılaştırması ve araştırmageliştirme faaliyetleri, ürün farklılaştırmasının ölçülmesi; Endüstriye Giriş Koşulları ve
Yoğunlaşma: Endüstriye giriş ve endüstriye giriş engeli kavramları, sınırlayıcı fiyatın
belirlenmesi, klasik sınırlayıcı fiyat modeline yöneltilen eleştiriler, endojen giriş engelleri ve
oyun teorisi, yarışabilir piyasalar teorisi;
Ders Kitabı:
• Endüstriyel Ekonomi, Kemal YILDIRIM, Rana EŞKİNAT, Ali KABASAKAL, Ekin
Kitabevi, Bursa, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Endüstri İlişkileri, Nusret EKİN, Venüs Ofset, İstanbul, 1997.
KAMU MALİYESİ
Bu ders kamu maliyesine ilişkin birçok araştırmada büyük ölçüde kullanılan çeşitli
kavramlarla ilgili bilgi vermekte olup, kamu maliyesi ile ilgili genel bir bakış açışı
kazandırmayı hedeflemektedir. Derste başlıca üç konu üzerinde durulmaktadır. Bunlar, kamu
ekonomisi, kamu harcamaları ve kamu gelirleridir. Konular uygulamadan çok teorik bilgi
içeriklidir. Özetle kamu ekonomisi devletin nasıl ve niçin vergileri ve kamu harcamalarını
kaynak dağılımını etkilemek için kullandığını inceler ve piyasa başarısızlıkları, devletin
ekonomiye müdahale nedenleri ve şekilleri, devletin üretimde ve kaynak dağıtımında
üstlendiği roller ile kamu malları teorisi bu çerçevede ele alınan konuları oluşturur. Kamu
harcamaları, kamu harcamalarının tanımı, türleri, gelir dağılımı ve ekonomik denge açısından
etkilerini vb. içermektedir. Devlet gelirleri kısmında ise gelir vergisi, kurumlar vergisi, sosyal
güvenlik vergileri gibi farklı gelirlere ve vergi yükü, vergiden kaçınma, vergi harcamaları,
vergi kaçakçılığı vb. temel vergileme kavramlarına değinilmektedir.
Ders Kitabı:
• Kamu Maliyesi, Abdurrahman AKDOĞAN, Genişletilmiş 11.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara,
2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Kamu Maliyesi, Osman PEHLİVAN, Derya Kitabevi, Trabzon, 2006.
17
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
Çağdaş Devlet anlayışı içerisinde çeşitli kamu gereksinimleri karşılama görevini üstlenmiş
olan Devlet, bu görevlerinin gerektirdiği finansmanı sağlamak amacıyla geniş ölçüde vergi
uygulamalarından yararlanmaktadır. Bu dersin amacı, Devletin gelirleri içerisinde en büyük
paya sahip olan vergilerle ilgili düzenlemelerin kanunlarla gerçekleştirilmesi gereği Vergi
Hukukunun özel hükümler kısmını oluşturan bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi için
gerekli hukuksal düzenlemelerin temellerini ve ilkelerini öğretmek, Türk Vergi Sistemi içinde
yer alan vergilerle ilgili temel bilgiler vermek ve Türk Vergi Sistemini oluşturan vergilerin bir
sistem bütünlüğü içerisinde kavranmasını ve uygulamasını sağlayacak temel alt yapının
oluşturulmasıdır. Bu ders kapsamında; Türk vergi sisteminin genel yapısı, kaynakları ve
kurumları, Türk Vergi Sistemini Oluşturan Vergiler, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler (Gelir
Vergisi – Kurumlar Vergisi), Gelir Unsurları ve Gelirin Tespiti, Gelirin Beyanı, Gelir
Vergisinin Tarh ve Ödenmesi, Beyanname Türleri, Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespiti,
Beyanı, Verginin Tarhı ve Ödenmesi, GVK'ya göre gelir kavramı ve gelirin özellikleri; Gelir
vergisinde mükellef ve mükellefiyet, Ticari kazancın tespit şekilleri, muafiyet ve istisnalar;
Zirai kazancın tespit şekilleri ve vergi tevkifatı, Serbest meslek kazancının niteliği ve tespit
şekilleri, Ücretin tanımı, niteliği ve tespit şekilleri, Gayrimenkul sermaye iradının niteliği,
tespit şekilleri ve vergi güvenlik önlemi, Menkul sermaye iradının tespiti ve vergi tevkifatı,
Diğer kazanç ve iratların niteliği; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde vergiye tabi matrahın
belirlenmesi; Verginin tarhı, ve ödenmesi; GV Beyannamesinin Düzenlenmesi ile ilgili
Uygulamalar Kurumlar vergisini Gelir vergisinden ayıran temel farklılıklar ve kurumlaşmanın
avantajları; Kurumlar vergisinin konusu, Kurumlar vergisinde vergiyi doğuran olay, Kurumlar
vergisi mükellefleri ve mükellefiyet; Kurumlar vergisinde muafiyet ve istisnalar; Kurumlar
vergisinde kurum kazancının tespiti, beyanı, verginin tarhı ve ödenmesi; Kurumlarda tasfiye,
birleşme ve devir işlemlerinin vergilendirilmesi, KV Beyannamesini Düzenlenmesi ile ilgili
Uygulamalar
Ders Kitabı:
• Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Abdurrahman AKDOĞAN, Gazi Kitabevi, Ankara,
2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Türk Vergi Sistemi Dersleri, ŞENYÜZ, Doğan, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006
• Türk Vergi Sistemi, MUTLUER, Kamil, HEREKMAN, Aykut, HEPER, Fethi ve
DÖNMEZ, Recai, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir, 2006.
18
İŞLETME FİNANSMANI
Bu derste, öğrencilerin finansal konular ile finansal yönetimin birincil amacı olan değer
maksimizasyonu arasındaki ilişkinin anlamasının sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak ele
alınacak konular şu şekilde sıralanabilir: Finansal Yönetime Giriş; Firma Yönetiminin Temel
Politikaları; Finansal Tablolar; Finansal Planlama; Paranın Zaman Değeri; Döviz Kurları,
Enflasyon ve Faiz Oranları; Tahvil Değerlemesi; Tahvilde Derecelendirme ve Süre
(Duration); Hisse Senedi Değerlemesi; Temettü Modeline Göre Hisse Senedi Degerlemesi;
Menkul Kıymet Borsaları; Örnek Uygulamalar.
Ders Kitabı:
• İşletmelerde Finansal Yönetim, Ali Ceylan-Turhan Korkmaz, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Değere Dayalı İsletme Finansı: Finansal Yönetim, Prof. Dr. M. Kamil ERCAN ve Doç. Dr.
Ünsal BAN, Gazi Kitabevi, 2005, Ankara.
İKT 316 ULUSLARARASI İKTİSAT II
Uluslararası Ticaret Teorisi (Mutlak-Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi, Üretim Maliyet
İlişkileri, Arz ve Talep Modelleri, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri, Kayıtsızlık
Eğrileri, Ekonomide Genel Denge, Faktör Donatım Teorisi, Teorilerin test edilmesi, Leontief
Paradoksu); Yeni Teoremler (Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri, Faktör
Arzı Değişmesi, Teknolojik Gelişme ve Büyüme); Ticaret Hadleri ve Refah İlişkileri
(Yoksullaştıran Büyüme, Kalkınma ve Karşılaştırmalı Üstünlükler); Dış Ödemeler Bilançosu
(Ödemeler Bilançosu Denkleşmesi, Otomatik Fiyat Mekanizmaları, Gelir Denkleşme
Mekanizmaları, Parasalcı Yaklaşım); Dış Denkleşme Politikaları (Harcama Değiştirici ve
Kaydırıcı Politikalar, Devalüasyon, Esneklik, Toplam Harcama, Parasalcı Yaklaşımlar,
Devalüasyonun Etkileri, Döviz Gelirlerini Artırmaya Yönelik Politikalar).
Ders Kitabı:
• Uluslararası İktisat, Halil SEYİDOĞLU, Güzemcan Yayınları, İstanbul, 2003.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Uluslararası İktisat, Emin ERTÜRK, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001.
İKT 302 EKONOMETRİ II
Bu derste ekonometrinin ileri düzey konularına yer verilecektir. Ekonometrinin temelleri
konusunda bilgisi olan öğrencilere farklı iktisadi durumlarda kullanılan ekonometrik modeller
tanıtılacaktır. Derste iktisadi konulardaki uygulamalara da yer verilecektir. İçerikteki
19
konulardan bazıları: Geleneksel ve alternatif ekonometri metodları, Nitel bağımsız
değişkenler, Nitel Bağımlı değişkenler, Dağıtılmış gecikme modelleri, Eşanlı denklem
sistemleri, Zaman serileri analizine giriş ve öngörü, uygulama çalışmaları
Ders Kitabı:
• Temel Ekonometri, Damodar N. GUJARATİ, Litaratür Yayınları, İstanbul, 2001.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Uygulamalı Ekonometri, Aziz KUTLAR, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005.
İKT 304 PARA BANKA VE FİNANSAL PİYASALAR II
Bu derste ağırlıklı olarak para politikası konularına yer verilecektir. Bu çerçevede incelenecek
başlıca konular şunlardır: Para Politikası amaçları, para politikası araçları; Merkez
Bankacılığı, Merkez Bankasının Bağımsızlığı; Merkez Bankası Bilançosunun önemi ve
yorumlanması; Merkez Bankasına alternatif bir kurum olarak Para Kurulu; Avrupa Merkez
Bankası (yapısı, işleyişi ve TCMB ile karşılaştırılması); Para Politikası Teorisi (KurallarKeyfiyet Tartışmaları, Zaman Tutarsızlığı Sorunu); Fiyat istikrarı ve MB politikaları; Parasal
aktarım mekanizmaları ve fiyat istikrarının sağlanmasında parasal stratejiler (parasal
hedefleme, döviz kuru hedeflemesi, nominal gelir hedeflemesi, enflasyon hedeflemesi
stratejileri); Türkiye’de uygulanan döviz kuru ve para politikalarına dönemler itibariyle genel
bir bakış; Türkiye’deki krizler (nedenleri, uygulanan para programları, para programlarının
sonuçları, Türkiye-IMF İlişkileri).
Ders Kitabı:
• Para Teorisi ve Politikası, M. Merih MAYA, 9.Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2002.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Para Politikası, Osman Z. ORHAN ve Seyfettin ERDOĞDU, Avcı Ofset, İstanbul, 2005.
ULUSLARARASI FİNANS
Uluslararası fon akımları; döviz, opsiyon, gelecek sözleşmeleri piyasaları; devletin döviz kuru
üzerindeki etkisi; döviz kuru riski yönetimi; uluslararası mali piyasalardaki gelişmeler ve kur
değişmeleri; kısa vadeli ve uzun vadeli aktif ve pasif yönetimi; uluslararası bankacılık;
uluslararası sermaye piyasaları.
Ders Kitabı:
• Uluslar arası Finans, Halil SEYİDOĞLU, Güzem Yayıncılık, 2003.
Yardımcı Ders Kitapları:
20
• Uluslar arası Finans, Hatice DOĞUKANLI, Karahan Yayıncılık, 2008.
MALİYET MUHASEBESİ
Bu derste, üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi ve maliyet ile ilgili kavramların
anlaşılması, maliyetlerin belirlenmesinde ve ürünlere yüklenmesinde kullanılan yöntem ve
teknikler arasındaki bağlantıların kurulması, bu teknik ve yöntemlerin bir sistem bütünlüğü
içerisinde kavranmasını ve uygulanmasını sağlayacak temel alt yapının oluşturulması
sağlanacaktır. Başlıca konular; Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Konusu, işlevleri, işletme
Muhasebe Sistemindeki Yeri, Alt Sistemleri ile Gider, Maliyet, Harcama ve Zarar Kavramları
Giderlerin Sınıflandırılması; Faaliyet Hacim ilişkilerinin Belirlenmesinde Kullanılan
Yöntemler, Üretim Maliyeti ve Satışların Maliyeti Tablosu; Giderlerin incelenmesi (ilk
Madde ve Malzeme Giderleri, isçi Ücret ve Giderleri, Amortisman Giderleri ve Diğer
Giderler); Direkt işçilik Giderleri ve Genel Üretim Giderleri) Giderlerin Mamullerle
ilişkilendirilmesi (Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri; Genel Üretim Giderlerinin
Mamullerle ilişkilendirilmesinde Esas Alınan Dağıtım Yaklaşımları ve Gider Yerleri
Aracılığıyla Mamullerle ilişkilendirilmesi; Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi; Tekdüzen
Muhasebe Sisteminde Maliyet Hesapları ve işleyişi; Maliyet Hesaplama Sistemi
(Yöntemleri); Gider Dağıtımında Gider Yerleri Ayrımı ve Giderlerin Gider Yerlerine
Dağıtımı ; (Birinci Dağıtım), Gider Yeri Giderlerinin Dağıtımı (ikinci Dağıtım); Giderlerin
Çıktılara Dağıtımı (Üçüncü Dağıtım) ve Birinci, ikinci ve Üçüncü; Dağıtıma ilişkin
Uygulama Örnekleri; Siparişi Maliyet Sistemi; Safha Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Tablosu.
Ders Kitabı:
• Maliyet Muhasebesi, Mevlüt KARAKAYA, Mevlüt, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Muzaffer CİVELEK ve Azzem ÖZKAN, Detay
Yayıncılık, Ankara, 2006.
YATIRIM YÖNETİMİ
Beklenen getiri ve risk; menkul değer varlıkları ve menkul değer piyasaları; finansal
enformasyon kaynakları; piyasa endeksleri; menkul değer fiyatlarını belirleyen etkenler;
portföy analizi; sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli; bono fiyatlandırması; getiri eğrisi;
faiz oranı riski; sermaye fiyatlandırması; hisse senetlerinde fiyat hareketleri ve teknik analiz;
portföy seçimi; yatırım performansı değerlendirmesi; türevler.
Ders Kitabı:
21
• Yatırım Projeleri Analizi ve Yönetimi, Zekai YILMAZ, Uludağ Üniversitesi Yayınları,
Bursa, 1997.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Mehmet Baha KARAN, Gazi Yayınevi, Ankara
İKT 401 TÜRKİYE EKONOMİSİ I
Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerilemesi ve Ekonomik Yapı; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş
Yılları; Kuruluştan Günümüze Ekonomi Tarihi; Türkiye’nin Demografik Yapısı (eğitim,
sağlık, istihdam ve işsizlik sorunları); Ulusal Gelir, Büyüme ve Kalkınma; Gelir Dağılımı ve
Yoksulluk; Türkiye’de Devlet Borçları (kamu finansmanı ve borç yönetimi, iç borçlar, dünya
ekonomisinde
ve
Türkiye’de
dış
borçlar);
Enflasyon;
Dış
Ticaret
Politikasının
Değerlendirilmesi ve Dış Ticaretin Gelişimi (dış ticaret politikasının konusu, GATT/WTO
sisteminin Türkiye’nin dış ticaretine etkisi, Türkiye’nin dış ticaret yapısındaki değişmeler).
Ders Kitabı:
• Türkiye Ekonomisi, Hüseyin ŞAHİN, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.
• Türkiye Ekonomisi, Rıdvan KARLUK, Beta Yayınevi, İstanbul, 2002
Yardımcı Ders Kitapları:
• Türkiye Ekonomisi, Yakup KEPENEK, Beta Yayınevi, İstanbul, 2002
İKT 403 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I
Giriş: Bir bilim dalı olarak iktisat, İktisat ve yöntem, iktisadi düşüncenin tarihi temelleri,
iktisadi düşüncenin felsefi temelleri; Bilimsel İktisat Öncesi Dönem İktisadi Düşünce: Eski
Yunan öncesi dönemde iktisadi düşünce, Eski Yunan ve Roma’da iktisadi düşünce, Orta
Çağ’da iktisadi düşünce, Merkantilist iktisadi düşünce, Merkantilizmin eleştirisinden
liberalizme; Fizyokrasi ve Sistematik İktisada Geçiş: Fizyokratik paradigma ve teorileşme
süreci, Fizyokratik paradigmadan Klasik İktisada (değerin kaynağı ve para) Klasik
Paradigma: Klasik paradigma ve Adam Smith, Klasik paradigmaya yapılan diğer katkılar
(Malthus, Ricardo, Say ve Mill); Neoklasik Paradigma: Paradigmanın doğuşu ve marjinal
devrim, Neoklasik paradigmaya yapılan katkılar: sübjektif değer ve bölüşüm teorisi
(Avusturya okulu ve katkıları, Lozan okulu ve katkıları, Cambridge okulu ve katkıları),
Neoklasik paradigmada reel ve parasal analiz: genel değerlendirme; Adam Simith; Klasik
İktisat Okulu: David Ricardo, T.Malthus, J.S.Mill; Sosyalizm ve Marx; R.Owen, J.Proudhon,
F.Lasalle, K.Marx, F.Engels.
Ders Kitabı:
22
• İktisadi Düşünce Tarihi, Neşe ERİM, Palme Yayınevi, Ankara, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları:
• İktisadi Düşünce, Gülten KAZGAN, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.
• İktisadın Tarihi, Vural SAVAŞ, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2000.
EKONOMİK KALKINMA VE BÜYÜME I
Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; iktisadi gelişme modelleri; büyüme, yoksulluk,
gelir dağılımı, yüksek nüfus artış hızı, işsizlik, köyden kente göç, tarımsal dönüşüm, eğitim,
sanayileşme, ticaret ve dış borçlanma sorunları ve bu sorunları çözmeye yönelik politikalar.
Ders Kitabı:
• İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Metin BERBER, Derya Kitabevi, Trabzon, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Kalkınma Ekonomisi, İlker PARASIZ, Ezgi Kitapevi, Bursa, 2005
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
Finansal Tablolar ve Tablolar Analizinin Amacı; Finansal Tablolar; Bilanço; Gelir Tablosu;
Nakit Akım Tablosu; Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz); Yüzde Yöntemi İle
Analiz (Dikey Yüzdeler Analizi); Trend (Eğilim Yüzdeleri) Analizi; Oran Analizi; Fon Akış
Analizleri ve Fon Akım Tabloları; Enflasyona Göre Mali Tabloların Düzeltilmesi.
Ders Kitabı:
• Finansal Tablolar ve Mali Analiz, Nalan AKDOĞAN ve Nejat TENKER, Gazi Kitabevi,
Ankara, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Mali Tablolar Analizi, Öztin AKGÜÇ, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2006.
DÜNYA EKONOMİSİ
Dünya Nüfusu: Uluslararası Göç Olgusu, Temel Kaynaklar : Yiyecek, Enerji, Endüstriyel
Hammadde ve Çevre- Sürdürülebilir Kalkınma, Gelişmekte Olan Ülkeler : Latin Amerika,
Asya, İslam Ülkeleri, Kara Afrika ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Politikalarında
Değişim ve Sonuçları, Yeni Dünya Düzeni, Küreselleşme : Teoriler, Küreselleşmenin Dünya
Ekonomisine Etkisi, Dünya Ekonomisindeki Değişim Süreçleri : İtici Güçler, Dünya
Ekonomisinde Eski ve Yeni Kurallar, Stratejiler Kuzey Amerika ve NAFTA AB Ülkeleri
Ekonomisi Japonya Çin, Dünya Ekonomisinde Rekabetçi Üstünlük ve Belirleyicileri, Bazı
23
Sosyalist Ülkelerde Gelişmeler ve Rusya’daki Ekonomik Dönüşüm, Son Yıllarda Görülen
Gelişmiş ve Yükselen Ülkelerdeki Finansal Krizler-Meksika, Krizi-Güneydogu Asya Krizi,
Genel Değerlendirme
Ders Kitabı:
• Dünya Ekonomisi, İlker PARASIZ, Nalan ÖLMEZOĞULLARI ve Ufuk BAŞOĞLU, Ekin
Kitabevi, Bursa, 1999.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Dünya Ekonomisi, Erol KUTLU ve Rana EŞKİNAT, Esbav Yayınları, Eskişehir, 2002.
TÜRKİYE EKONOMİSİ II
Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerilemesi ve Ekonomik Yapı; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş
Yılları; Kuruluştan Günümüze Ekonomi Tarihi; Türkiye’nin Demografik Yapısı (eğitim,
sağlık, istihdam ve işsizlik sorunları); Ulusal Gelir, Büyüme ve Kalkınma; Gelir Dağılımı ve
Yoksulluk; Türkiye’de Devlet Borçları (kamu finansmanı ve borç yönetimi, iç borçlar, dünya
ekonomisinde
ve
Türkiye’de
dış
borçlar);
Enflasyon;
Dış
Ticaret
Politikasının
Değerlendirilmesi ve Dış Ticaretin Gelişimi (dış ticaret politikasının konusu, GATT/WTO
sisteminin Türkiye’nin dış ticaretine etkisi, Türkiye’nin dış ticaret yapısındaki değişmeler).
Ders Kitabı:
• Türkiye Ekonomisi, Hüseyin ŞAHİN, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.
• Türkiye Ekonomisi, Rıdvan KARLUK, Beta Yayınevi, İstanbul, 2002
Yardımcı Ders Kitapları:
• Türkiye Ekonomisi, Yakup KEPENEK, Beta Yayınevi, İstanbul, 2002
İKT 404 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II
Bu derste Klasik-Neoklasik İktisadi Düşünceye Tepkiler ve Eleştirel Yaklaşımlara yer
verilecektir. Bu çerçevede incelenecek konular şöyle sıralanabilir: Klasik doktrine tepkiler
(Milli Ekonomi Doktrini, Tarihçi Okul, Sosyalist Akım), Klasik paradigma ve Karl Marx,
emperyalizm teorileri ve ekonomik emperyalizm, Kurumcu Okul, Neoklasik paradigmanın
eleştirisi ve Klasik paradigmaya dönüş denemesi: Sraffa, Keynes ve modern makroekonomiye
geçiş. Kurumcu Okul; Keynes İktisatı Ve Porst Keynezyenler; Çağdaş Yaklaşımlar: NeoAvusturya Okulu: Mises, Hayek, Monetarizm: Milton Friedman; Rasyonel Beklentiler
Teorisi, Arz İktisadı, Anayasal İktisat: Kamu Tercihi Teorisi.
Ders Kitabı:
• İktisadi Düşünce Tarihi, Neşe ERİM, Palme Yayınevi, Ankara, 2007.
24
Yardımcı Ders Kitapları:
• İktisadi Düşünce, Gülten KAZGAN, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.
• İktisadın Tarihi, Vural SAVAŞ, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2000.
PORTFÖY TEORİSİ VE YÖNETİMİ
Modern portföy yönetimine giriş; yatırım kararlarında, varlıkların fiyatlandırılmasında, risk ve
çeşitlendirmede, fiyatlandırma modellerinde portföy yönetiminin etkisi; yatırım yönetimi ve
performans değerlendirmesi.
Ders Kitabı:
• Dersi verecek öğretim elemanı tarafından hazırlanmış olan ders notu.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Likiditeler ve Portföy Teorisi, Emil-M. CLAASEN, Everest Yayınları, İstanbul, 2000.
STRATEJİK YÖNETİM
Stratejik yönetim, ilgili terim ve kavramlar, Stratejik yönetim süreci ve unsurları, dış çevre
analizi, işletme analizi, çevre unsurlarının ölçülmesi ve durum belirleme matrisleri, Stratejik
yönlendirme, temel stratejiler ve alt grupları, üst yönetim stratejileri: Kurumsal stratejiler, iş
yönetim stratejileri. Rekabet stratejileri, işlevsel (fonksiyonel) stratejiler: bölümsel stratejiler,
yönetim stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler, stratejilerin uygulanması, işletme
yapıları ve sistemler, yönetim biçimleri, paylaşılan değerler, insan kaynakları ve işletme
yetenekleri, Stratejik değerleme ve kontrol, kurumsal yönetişim ve yönetsel etik, işletmelerde
Stratejik yönetim uygulamaları
Ders Kitabı:
• İşletmelerde Stratejik Yönetim, Hayri ÜLGEN ve S. Kadri MİRZE, Literatür Yayıncılık,
İstanbul, 2004.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Stratejik Yönetim, Tahir AKGEMCİ, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.
25
Download

BİL 111 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Bilgisayarın tanıtılması