KONTAKT INFORMACIJE
Z V O R N I K
Centar informativno-pravne pomoći Zvornik
CENTAR INFORMATIVNO-PRAVNE POMO]I
CIPP - Zvornik
OTVORENA
INFO LINIJA
Vuka Karadžića 118
75400 - Zvornik
Telefon / Fax: 056 210 412
056 210 412
Ponedjeljak – Petak
od 09,00 do 17,00
Mobilni: 065 520 338
e-mail: [email protected]
BESPLATNA PRAVNA
POMOĆ ZA
MARGINALIZOVANE
GRUPE GRAĐANA
www.cipp-zv.org
065 520 338
Ponedjeljak – Petak
od 07,00 do 22,00
Mreža pružalaca besplatne pravne
pomoći u Bosni i Hercegovini
www.mrezapravnepomoci.org
U N
D P
Štampanje Info-letka realizovano je u okviru UNDP projekta
Pristup pravdi: Suočavanje s prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost.
Stavovi u ovom Info-letku ne ocrtavaju nužno stavove Razvojnog programa UN u BiH.
NE ZNATE KAKO DA OSTVARITE SVOJE PRAVO?
NE ZNATE KOME DA SE OBRATITE?
OBRATITE SE
CENTRU INFORMATIVNO-PRAVNE POMOĆI U ZVORNIKU
I OSTVARITE PRAVA IZ:
q
SOCIJALNE ZAŠTITE
q
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
q
OBRAZOVANJA
q
ZAPOŠLJAVANJA
q
RADNOG PRAVA
q
PORODIČNIH ODNOSA
q
IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA
q
ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE
q
ZAŠTITE ŽRTAVA RATA
q
OBLASTI PRISTUPA INFORMACIJAMA
UKOLIKO NISTE U MOGUĆNOSTI DA DOĐETE U NAŠ CENTAR,
ZBOG TOGA ŠTO STE:
q
Ekonomski i socijalno ugroženi
q
Osoba sa invaliditetom
q
Žrtva rata
q
Starija osoba u stanju socijalne potrebe
q
Žrtva diskriminacije
KONTAKTIRAJTE NAS DA DOGOVORIMO TERMIN POSJETE ZA NAŠ
MOBILNI PRAVNI TIM
KOJI ĆE VAM PRUŽITI BESPLATNU PRAVNU POMOĆ KROZ:
q
q
q
q
q
PRAVNE SAVJETE
UPUTE I PRAVNE INFORMACIJE
PRAVNU POMOĆ (izrada raznih podnesaka, zahtjeva, tužbi, žalbi,
apelacija, individualnih i kolektivnih tužbi u slučajevima zaštite
od diskriminacije)
ZASTUPANJE U UPRAVNIM I SUDSKIM POSTUPCIMA
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Download

otvorena info linija 056 210 412