ISSUE
Билтен
бр. 11
Центар за стручно усавршавање Кикинда
Јануар - Март
2013.
- Место Ваших нових сазнања -
Споразуми о сарадњи
5. мартa Споразум о сарадњи
потписали су Организација за
поштовање
и
бригу
о
животињама – ОРКА
из
Београда и ЦСУ Кикинда. Циљ
овог споразума је да омогући и
подстакне
сарадњу
ради
унапређивања васпитања и
образовања
о
добробити
животиња
и
еколошког
васпитања
и
образовања.
Сарадња ће у наредном
периоду
подразумевати
организацију специјализованих
семинара, курсева, тренинга
као
и
облике
сталног
образовања. Планирано је да
се заједнички учествује у
пројектима,
истраживачком
раду, размени података, и
иницирању измена и допуна
наставних програма, прописа,
стратешких
и
других
докумената. У име ОРКЕ
споразум је потписао Елвир
Буразеровић, а у име ЦСУ
Кикинда и Мреже РЦ и ЦСУ
Србије Добривој Мартоноши.
8. марта потписан је Споразум
о сарадњи између Високе
школе струковних студија за
образовање
васпитача
у
Кикинди и ЦСУ Кикинда. Циљ
овог споразума је сарадња у
регионализацији свих облика
перманентног
образовања,
реализацији заједничких пројеката, заједничком истраживачком раду, размени знања и
искустава, развоју специјализованих семинара, издавачкој делатности и другим
облицима сарадње по потреби.
У име Високе школе споразум
је потписала директорица др
Тамара Грујић а у име Центра
директор Добривој Мартоноши.
Уводна реч...
О
вo је једанаести билтен наше установе. Као што сигурно знате
наша првенствена делатност је стручно усавршавање запослених у
просвети, али поред ове делатности ми се трудимо да пружимо подршку
и осталим члановима наше локалне и регионалне заједнице. Из тог
разлога смо овај билтен у највећој мери посветили догађајима које смо
подржали, а нису првенствено везани за рад у просвети.
ЦСУ Кикинда бави се образовањем у најширем смислу те речи. Велики
број удружења, установа, привредних и других субјеката је у протекла три
месеца користио услуге нашег центра. Са некима од њих потписали смо
споразуме о сарадњи. Трудимо се да у потпуности оправдамо свој назив
„Центар за стручно усавршавање“.
У протеклом периоду велики део својих ресурса користили смо и у
интересу јачања Мреже регионалних Центара Србије, на чијем челу се
наша установа налази од 1 јануара 2013. године.
Наш билтен је физички ограничен бројем страна на којима се штампа.
Уколико желите да се у потпуности упознате са нашим радом посетите
нас на сајту www.csu.rs , или још боље дођите код нас, бићете нам драг
гост.
14.02.2013.
У
Српској
академији наука и уметности,
поводом
представљања
резултата пројекта «Научно
описмењавање деце пројекат
ФИБОНАЧИ 2010-2013 « имали
смо прилику да представимо
рад Мреже Центара Србије.
СЕМИНАРИ...
3 - 4 . ја н уа р,
И д е нт и фи к ац иј а и рад
с а да р о ви том д ец о м
Семинар ЦСУ Кикинда са
каталошким бројем 391,
чија
је
ауторка
и
реализаторка
Бранка
Граховац, први је семинар
који је одржан у Центру у
овој години.
29. јануар, Радни састанак
Радни састанак у ЦСУ одржан је у оквиру
припрема за округли сто "Услуге социјалне
заштите у локалној средини". Састанку су
присуствовали представници установа
које се баве социјалном заштитом,
локалне самоуправе и ЦСУ Кикинда.
Презентација досадашњег рада, планови
за нове услуге као и акредитација и
стручно усавршавање у социјалној
заштити биће теме округлог стола који ће
бити одржан наредног месеца.
*****
20. фебруар, Округли сто: "Услуге социјалне заштите у локалној заједници"
1 2 -13 . ј а н уар,
П р е в е н ци ја аг р ес иј е и
н а си ља у ра н о м
у з р ас т у
Семинар са кат. бројем 611
акредитовао је Институт за
педагошка истраживања из
Београда.
Семинар
су
реализовали:
Слободанка
Гашић Павишић, Марко
Батут и Сунчица Тодоровић.
2 - 3 . фе б руа р
Ко м у н и ка ци јс к а ко м п е те н т но ст нас та в н и к а у
фу н к ци ј и у на п ре ђ ењ а
к в а л ите та р ад а у ш ко ли
Семинар са кат. бројем 135
реализовале
су Катица
Рајков
и
Миљана
Китановић.
Барошевић, директорица
Центра за
социјални
рад,
Милена
Раданов,
директорица Геронтолошког центра, Смиља
Комлушки и Мирко Јанкелић, представници
Удружења Наша кућа, Аранка Фелбаб,
секретарка ОО ЦК Кикинда, Мирослава
Којић, Висока школа струковних студија и
Гордана Булатовић, ЦСУ Кикинда . Гошћа на
Округлом столу била је Лидиа Вујичић,
руководилац сектора СДЦ у Београду.
Након презентација присутни су разменили
мишљење о нивоу услуга у локалној средини
и потреби за увођењем нових услуга али и о
предстојећем
стручном
усавршавању
запослених у социјалној заштити и
сарадника.
„Услуге социјалне заштите у локалној
зајединци“ назив је Округлог стола који је
одржан у ЦСУ Кикинда. Након поздравне
речи директора Добривоја Мартоношија,
присутни су презентовали досадашње
услуге. О примерима добре праксе
говорили су Јован Родић, члан Већа
задужен за социјалну заштиту, Мирјана
*****
11. март , Презентација Центра на састанку у Севернобанатском округу
На
састанку
у
просторијама
Севернобанатског округа презентован је
рад ЦСУ Кикинда. На редовном састанку са
начелником СБ округа Владимиром Илићем
били су присутни представници свих шест
општина па је то била прилика да се
презентује рад нашег Центра.
СЕМИНАРИ...
8. март, Завршена реа лиза ција п ројекта
Рад са талентованом децом
9. фебруар
Азбука сарадње школе и
породице
После три месеца и 20 часова завршена
је трећа по реду Школа за таленте.
Стотинак ученика пратило је часове по
посебном програму из
математике,
физике, хемије, српског, енглеског и
немачког језика. Група за енглески језик
имала је око 20 ученика а са њима су
радиле професорице Милица Познановић
и Вера Караџин. Настава се одвијала у
рачунарској учионици која је овога пута
била прави језички кабинет са могућношћу
савремене
комуникације.
Слушање,
конверзација, читање, граматика, тест, све
27. фебруар, Општинско
такмичење у позна вању страних
језика
Актив професора страних језика општине
Кикинда организовао је у ЦСУ Кикинда
27. фебруара општинско такмичење у
познавању страних језика. Учествовало је
10 основних школа, 6 градских и 4 сеоскеБанатска Топола, Иђош, Башаид и Руско
Село, са укупно 100 ученика и 18
предавача. Такмичили су се ученици 5. и
6. разреда из знања енглеског језика а
ученици 7. разреда из знања енглеског,
немачког и италијанског језика.
Драгана Виденов, професорица енглеског
језика и председница Актива страних
језика
каже
да
је
задовољна
организацијом
такмичења,
одзивом
ученика а најуспешнији су награђени
дипломама и наградама док су сви
учесници добили захвалнице. Осим
службеног дела такмичења деца су се
дружила уз асоцијације, музику и
колачиће.
по специјалном плану и програму
сачињеном само за ову прилику и уз
одабране теме.
Семинар каталошког броја
22 одржан је у ОШ «Иво
Лола Рибар» у Новим
Козарцима.
Аутори
и
реализатори
семинара
Милица Брстина Кочиш и
Јован Кочиш организовали
су семинар
којем су
присуствовали и чланови из
Савета родитеља који су
били заинтересовани да
нешто више науче о овој
више него актуелној теми.
21. март, Кенгур без граница
2013
Друштво
математичара
Србије,
с
одобрењем Међународне асоцијације
„Кенгур без граница“ са центром у
Паризу, од школске 2006/2007. године
организује
у
Србији
Међународно
такмичење „Кенгур без граница“. У оквиру
такмичења ученици у целом свету, сад већ
у преко 50 држава у исто време
размишљају о истим проблемима и
решавају исте задатке. Такмичење се
одржава трећег четвртка марта месеца у
10 сати а у ЦСУ задатке су решавали
ученици средње стручне школе „Милош
Црњански“.
Циљ
семинара
је
унапређивање
сарадње
школе и породице односно
изграђивање
квалитетних
односа као и побољшање
квалитета
информисања
међу свим актерима живота
и рада у школи.
10. фебруар , Како пружити
подршку деци чији су
родитељи у процесу развода
брака или су разведени
Зорица Варга, професорица математике
каже да је ово такмичење цењено и добро
за ученике који воле математику. Добри
резултати на овом такмичењу значајни су
за даље школовање а циљ такмичења је
повећање интересовања за математику и
природне науке као и примена стеченог
математичког знања.
Тема семинара била је
више него интересантна за
просветне раднике. У ЦСУ је
стога у недељу 10. фебруара
одржан семинар у две групе
са по 18 полазника.
СЕМИНАРИ...
22. март, У ЦСУ Кикинда обележен Светски дан вода
16-17. фебруар
Једниство
заједнице
о д е љ е нс ке
и
њено
обележили су Општина Кикинда,
секретаријат за заштиту животне средине и
Завод
за
јавно
здравље
Кикинда.
Презентацију
„Година
међународне сарадње у области вода“
приредио је Завод за јавно здравље
Кикинда. О Кикинди као граду без река
говорили су представници локалне
самоуправе а секција „Еко ген“ ССШ
„Милош Црњански“ приказала је
премијерно свој документарни филм о
води.
У публици су били ученици основних школа
са својим наставницима.
развијање кроз унапређен
квалитет ЧОС-а
Семинар каталошког броја
46, који је акредитовао ЦСУ
Кикинда, реализовале су
Драгана Радујко и Светлана
Мирчић Вукобрат. Циљ овог
семинара је лични и
професионални
развој
наставника
и
јачање
осећаја
просветних
радника
за
потребе
одељенске заједнице.
Генерална скупштина Уједињених нација је
22. марта 1993. први пут обележила
„Светски дан вода“. Данас, двадесет година
касније „ Светски дан вода“ у ЦСУ Кикинда
*****
1 3 . м а рт, Пр ес с ко м пан и ј е АС А К и ки н да
23. фебруар
Интеркултуралност
и
инклузија - изазов за школу
Семинар под каталошким
бројем 518 ЦСУ Крушевац,
реализовао је Југослав
Лазић који је уједно и аутор.
Општи циљ овог семинара
је допринос раз воју
друштва у коме се
различитости схватају и
сматрају вредностима.
Специфични циљеви су
сензибилизација
наставника и осталих
учесника образовног
процеса са концептом
интеркулт урног
и
инклузивног образовања
као
и
прихватање
различитости.
У ЦСУ Кикинда данас је одржана
конференција за медије компаније АСА
Кикинда. Тема је изазвала велико
интересовање медија па је представник
компраније АСА, господин Љубиша
Никшић, више од сат времена одговарао
на питања новинара из десет редакција.
Након службеног дела новинари су имали
прилику да у нешто опуштенијој атмосфери
у клубу Центра размене по коју реч са
господином Љубишом уз кафу и чај.
*****
1 8 . ја н уа р, П ос ет а ко ле г а из К руш е в ца
ЦСУ Кикинда у петак, 18. јануара, посетили
су директор ЦСУ Крушевац Ненад
Станојевић и помоћнице градоначелника
Крушевца
Слободанка
Миладиновић,
задужена за друштвене делатности и
Драгана Милићевић, задужена за екологију,
одрживи развој и енергетику.
На радном састанку у Центру разговарало
се о обукама о мерама енергетске
ефикасности у јавним установама, раду са
талентованим ученицима и о заједничким
пројектима два Центра и локалних
заједница у овој години.
Помоћнице градоначелника Крушевца
посетиле су и СО Кикинда и разговарале са
начелником општинске управе Бранком
Љубојом. На састанку су размењена
искуства у раду и планови за даљу сарадњу
два града.
СЕМИНАРИ...
Сарадња на свим нивоима...
23-24. фебруар
Усавршавање
22.март,
сарадња
Прекогранична
У циљу успостављања
прекограничне сарадње,
ЦСУ Кикинда данас
су посетили оснивач и
директор Tactical CQC из
Мађарске, Оливер Саско
и Рихард Шпан. Tactical
CQC академија спроводи
обуке
из
области
самоодбране, а посебан
нагласак стављају на
самоодбрану жена и
деце.
На састанку је
договорено учешће у
заједничким пројектима.
*****
12. фебруар, Јавне
набавке у ИПА пројектима
Радионица о јавним
набавкама за пројекте
финансиране у оквиру
Другог позива за предлоге
пројеката ИПА Програма
прекограничне сарадње
Румунија – Република
Србија одржана је у ЦСУ
Кикинда.
Ради он иц у је орга низовала
Општина
Кикинда а реализовали су
је представници Регионалне канцеларије за
прекограничну сарадњу из
Темишвара и Антене
Заједничког секретаријата
Републике Србије из
Вршца.
14. март, Јавна расправа
о безбедности МСК
У конференцијској сали
ЦСУ Кикинда данас је
одржана презентација
извештаја о безбедности
МСК Кикинда и јавна
расправа. Уз присуство
п р е д с т а в н и к а
министарства
за
енергетику и
заштиту
животне
средине,
представника МСК и
локалне самоуправе
представљен је извештај о
безбедности након чега је
уследила јавна расправа у
којој су учествовали сви
заинтересовани.
*****
19.
март,
Посета
директора
средњих
медицинских школа
У
оквиру
посете
институцијама у Општини
Кикинда, наш Центар
данас
су посетили
директори
двадесетак
медицинских школа из
Србије. Они су имали
прилику да се упознају са
програмом рада ЦСУ
Кикинда, да погледају
презентацију активности и
д а в и д е п р о с то р н е
капацитете којима Центар
располаже. Представљена
им
је
могућност
акредитације семинара и
понуђена стручна помоћ и
сарадња.
28. фебруар, Скупштина
српског националног
ронилачког савеза
На Скупштини српског
националног ронилачког
савеза, која је одржана у
ЦСУ
Кикинда било је
присутно десет делегата из
десет градова у Србији.
Српски
национални
ронилачки савез (РОНСА)
основан је на оснивачкој
Скупштини у априлу
прошле године у Кикинди.
Основан је на основу
вишегодишње тежње
ронилачких организација
да сами организују и
управљају
својом
организацијом, Савезом,
који је невладино,
непрофитабилно,
добровољно , спортско
удружење.
тенција
компе-
наставника
савремено
вредновање
за
праћење
и
постигнућа
ученика
Дводневни семинар са
каталошким бројем 549
акредитовао је Регионални
центар за професионални
развој
запослених
у
образовању Шабац. Аутори
су Снежана Кадрановић и
Светлана Димитријевић које
су и реализаторке.
2. март
Угледни час-прилика за све
Скупштина је формално и
практично највиши орган
Савеза а сачињавају је
делегати, представници
чланова.
Стојан
Богосављев, генерални
се к р е та р Са в е з а и
председник Скупштине
најављује у овој години
формирање лиге и
регионална и државна
такмичења која ће се уз
подршку СО Кикинда
одржати у нашем граду.
Семинар са каталошким
бројем 506, акредитовао је
Регионални
центар
за
професионални
развој
запослених у образовању из
Смедерева а ауторке и
реализаторке су Биљана
Тодоровић
и
Слађана
Доброта.
Општи
циљ
семинара је Унапредити
личну
и
унутрашњу
мотивацију наставника у
раду са децом са сметњама
у развоју на угледним
часовима.
СЕМИНАРИ...
Професионална оријентација на преласку у средњу школу
2. март
Упознајмо географију
Семинар
„ Уп о з н а ј м о
географију“ је семинар
Центра
за
стручно
усавршавање Кикинда чији
су аутори Мирослав Грујић и
Александра Остојин. Они су
га и реализовали у суботу 2.
марта уз присуство 23
просветних радника кои су
остварили по осам бодова
за стручно усавршавање.
5-6.
март Како
У
оквиру
реализације
пројекта
„Професионална
оријентација
на
преласку у средњу школу“ који се већ
другу годину реализује у ЦСУ Кикинда,
одржано је неколико састанака:
27. фебруарa одржан je други
менторски састанак школа које су
прошле основну обуку у оквиру ovog
програма Након добродошлице и
представљања циљева презен-тована
су постигнућа школа у периоду између
два менторска састанка тако што су
представници
школа
поднели
извештаје.
помоћи
детету да превазиђе кризне
животне ситуације
Семинар са каталошким
бројем 48 „Како помоћи
детету да превазиђе кризне
животне ситуације“ одржан
је у ЦСУ Кикинда. Ауторка и
реализаторка семинара
Бранка Граховац овај
семинар је реализовала
први пут а семинару су
присуствовале
васпитачице из ПУ „Драгољуб
Удицки“. Циљ семинара је
да се сензибилишу
просветни радници да
препознају и помогну деци
која се налазе у кризним
сит уацијама да боље
разумеју и себе и друге
Представљени су формулари за услуге
у оквиру професионалне оријентације
са детаљним описом садржаја и
активности. Школе своје услуге нуде
осталим корисницима путем каталога
уз календар који треба утврдити у
наредном периоду.
Просветни радници говорили су и о
екстерној евалуацији школа која је у
вези
са
професионалном
оријентацијом. У наредном периоду у
цео пројекат биће укључена и деца са
сметњама у развоју а водиће се
рачуна и о родној равноправности у
професионалној оријентацији.
Састанак су водиле Љиљана Гаврилов,
Добрислава Ружић и Лидија Терек,
присутне су биле школе из Кикинде,
Сајана, Иђоша, Руског Села, Банатске
Тополе, Новог Милошева, Чоке, Падеја
и Кумана и представници Канцеларије
за младе.
28. фебруара одржан је састанак са
представницима
привредника,
установа и организација општине
Кикинда поводом упознавања ученика
са разним занимањима. Лидија Терек,
руководилац тима за професионалну
оријентацију
општине
Кикинда
представила је присутнима и „Клуб
500+“ као и апликацију предузећа за
реалне сусрете.
У петак, 15. марта одржан је први
састанак Тима за професионалну
оријентацију општине Кикинда. Циљ
Тима је да повеже све релевантне
актере на локалу, како би се пружила
подршка школама у имплементацији
програма и како би се обезбедила
одрживост самог пројекта.
Састанку су присуствовали г-дин Ненад
Грбић, члан Општинског већа задужен
за привреду, Јасмина Миланков, шеф
кабинета председника општине и
чланица Савте за запошљавање
општине Кикинда, представници НСЗ,
Регионалне
привредне
коморе
Кикинда, представници средњих и
основних школа, као и представници
школских Тимова за професионалну
оријентацију.
СЕМИНАРИ...
9-10. март
ДОГАЂАЈИ
Д об р а
са ра дњ а
родитељима=добро
24. јануар, Презентација
Центра за подршку женама
извештаја
њима
22. фебруар Програми финансирања Фонда за иновациону делатност
Пројекта подршке иновацијама у Србији.
Пројекат подршке инова-цијама у Србији у
вредности од 8.4 милиона
евра
финансира
се
кроз
претприступне
фондове ЕУ за 2011. и спроводи у
сарадњи са Светском банком. У Име
Фонда говорила је Љиљана Кундаковић,
в.д. директора Фонда за иновациону
делатност а у име локалне самоуправе
присутне је поздравио члан ОВ Ненад
Грбић. О детаљима Програма говории су
Марко Атанасовски, програм менаџер и
Владимир Војводић, самостални саветник
Фонда.
22. фебруар 2013, Презентација пројектне идеје
У ЦСУ Кикинда одржана је презентација пројектне идеје УГ “Мултикултурни Банат“ –
„Реализација стратегије за смањење сиромаштва“. Александар Стојков и Весна
Циврић представили су присутнима пример добре праксе из општине Ада где од 2007.
године функционише кацеларија за смањење сиромаштва. Састанку је присуствовао члан
ОВ задужен за удружења грађана и месне заједнице Имре Кабок, представници УГ, Центра
за социјални рад и општине Кикинда.
14. март, Обука чланова локалних савета за запошљавање
Обука представника локалних савета за
запошљавање из осам градова и
општина организована је данас у ЦСУ
Кикинда у оквиру пројекта „Припрема
институција тржишта рада у Републици
Србији
за
Европску
стратегију
запошљавања“. Ово је други део пројекта
који реализује Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике,
Национална служба за запошљавање и
пројектни тим Твининг пројекта ЕУ.
Предавачи су из министарства РС и из ЕУ
а учесници обуке из Зрењанина,
деци
+ добро нама + добро
У ЦСУ Кикинда, одржана је презентација
извештаја Центра за подршку женама у
оквиру пројекта "Саветодавно-терапијских
и социјално-едукативних услуга". Овај
пројекат
реализује
седам
контакт
организација
цивилног
друштва
уз
финансијску
подршку
Амбасаде
Краљевине Норвешке.
Фонд
за
иновациону
делатност
представио је програме финансирањаПрограм раног развоја и Програм
суфинансирања иновација у оквиру
са
Житишта, Нове Црње, Новог Бечеја,
Панчева, Ковина, Вршца и Кикинде, из
локалних савета за запошљавање.
ЦСУ Кикинда угостио је
реализаторе и полазнике
семинара
веома
з а н и м љ и в о г
садржаја. Општи циљ
семинара је побољшање
успеха и дисциплине деце
у школама и предшколским установама кроз
остваривање
боље
сарадње са родитељима.
Ауторке семинара су
Весна Радонић и Снежана
Борисављевић.
16-17. март
Како
са
насиљем
и
васпитним проблемима у
школи
Семинар са каталошким
б р о ј е м
1 2 9
акредитоваоje
РЦ за
Ужице. Општи циљ овог
пројекта
је
обука
наставника за решавање
васпитних проблема,
спречавање и решавање
проблема
насиља,
злостављања
и
занемаривања
у
школи.
Ауторке
и
реализаторке семинара
су Дивна Марковић и
Весна Ешпек Дебељевић.
СЕМИНАРИ...
ДОГАЂАЈИ
16-17. март
Тумачење старих симбола фарбање на традиционалан
начин - предлози за
практичну наставу
Семинар са каталошким
бројем 889 реализовали су
Мелинда и Ерне Чонти. Овај
семинар акредитовао је РЦ
Кањижа. Општи циљ овог
семинара је оживљавање
народне традиције тумачења
старих симбола украшених
јаја док су специфични
циљеви како очитати и
разумети а затим и користити
народну
симболику,
првенствено на украшеним
јајима. Полазници семинара
уживали су у теоријском и
практичном раду.
25. јануар, Развијање инклузивних
политика на локалном нивоу
Општина Кикинда једна је од 10
општина које учествују у програму НДИ
"Развијање инклузивних политика на
локалном нивоу". У петак 25. јануара у
ЦСУ Кикинда одржан је први састанак
ком је присуствовао и Јован Родић,
члан ОВ задужен за социјалну заштиту.
НДИ је заједно са Форумом младих са
инвалидитетом (ФМИ) отворио конкурс
за учешће у програму а у наредних
годину дана пружиће подршку у виду
теоријских и практичних знања у вези
са унапређењем положаја особа са
инвалидитетом, и креирањем политика
на локалном нивоу.
**************************
8. ма рт, Састанак са удружењима грађана особа са инвалидитетом
Национални демократски институт НДИ
и Форум младих са инвалидитетом из
Београда
у
оквиру
програма
„Развијање инклузивних политика на
локалном нивоу“ у ЦСУ Кикинда одржао
је састанак са удружењима грађана
особа са инвалидитетом из Кикинде.
**************************
15. ма рт, Фокус група "Одрживи сервиси подршке за особе са
инва лидитетом у локалној заједници "
30. март Ка савременој
настави српског језика и
књижевности II
Семинар са кат. бројем 782
акредитовало je Друштво за
српски језик и књижевност
Србије из Београда
а
реализовале су га Зона
Мркаљ и Вељко Брборић.
Семинару је присуствовало
26 полазника.
Фокус група одржана је у организацији
Тима Форума младих са инвалидитетом
и Центра за развој инклузивног
друштва. Фокус група се реализује у
оквиру пројекта који је финансиран од
стране Делегације ЕУ у Србији а
спроводе га партнерске организације:
Форум младих са инвалидитетом,
Шанса, Центар за развој инклузивног
друштва
и
Удружење
грађана
Перспективе. Сарадници на пројекту су
Национална служба за запошљавање,
Завод за унапређивање образовања и
васпитања,
Завод
за
социјалну
заштиту, Мрежа РЦ и СЦУ Србије Удружење Регионалних центара и
Центара за стручно усавршавање. У
фокус
разговору
су
учествовали
представници
локалне
самоуправе , Центра за социјални рад,
Геронтолошког центра, Националне
службе за запошљавање и удружења
особа са инвалидитетом и Наша кућа.
СЕМИНАРИ...
АКТИВИ
30-31. март
Израда школског сајта
У п ротеклом периоду, а ктиви
директора одржани су 31. јануара, 14.
фебруара и 12. марта. На јануарском
састанку тема је била потписивање
Протокола о сарадњи и Стратегија
развоја социјалне заштите Општине
Кикинда 2013-2018. Гост је био члан
Већа задужен за социјалну заштиту
Јован Родић. У фебруару, директори су
дискутовали о путним трошковима
које исплаћује локална самоуправа.
V, VI и VII разреда а разговарало се и
о стручном усавршавању, избору
уџбеника и обележавању Дана
светских језика.
Семинар са кат. бројем 247
акредитовао је РЦ Чачак.
Аутори и реализатори овог
семинара
из
области
информатике су Милорад
Славковић и Зоран Луковић.
ПРОЈЕКТИ...
12. јануар
Мартовском састанку су
присуствовали директори основних и
средњих школа. Једна од тема била је
и организација ђачких екскурзија,
школе у природи, летовања и
зимовања, па су гости били
представнци
ЈУТЕ, ЈП Аутопревоз
и
Удружења туристичких агенција
Србије.
Актив стручних сарадника одржан је
15. марта, а тема састанка била је
извештај о стручном усавршавању
запослених.
Стручни сарадници
договорили
су
начин
израде
портфолиа за ученике који од наредне
школске године постаје обавеза.
Једна од тема била је и упис ђака
првака.
12. фебруара, у ЦСУ Кикинда одржан
је актив наставника страних језика.
Главна тема овог састнака била је
организација
такмичења
из
познавања страних језика за ученике
23. јануар, Састанак Савеза за школски спорт
У ЦСУ Кикинда одржан је састанак Савеза за
школски спорт општине Кикинда. По речима
председнице Савеза професорице Светлане
Мирчић Вукобрат тема је била наставак
школских такмичења и обука скијања.
Иначе Савез наставља рад некадашњег
Удружења педагога физичке културе и ради по
плану и програму Савеза за школски спорт
министарства просвете.
Инклузија у пракси-са речи
на дела!
У ОШ "Фејеш Клара",
одржана је трећа по реду
радионица
у
оквиру
пројекта. На овој радионици
у оквиру саветодавног рада,
резимирани су досадашњи
резултати
и
препоруке,
приказани
су
примери
припрема и реализације
часова на више нивоа и дата
су конкретна упутства за рад
у
наредном
периоду.
Посебну
вредност
саветодавног
рада
представља све већи број
наставника
предметне
наставе који се поред
наставника
разредне
наставе
и
стручних
сарадника
укључују
у
пројекат.
14. март 2013, Састанак
Мреже РЦ и ЦСУ Србије у
Чачку
На
састанку
су
разматране могућности и
н ач и н и
одрживости
регионалних центара,
даље фина нсирањ е,
могућности конкурисања
код приступних фондова,
као и развијање сарадње
на међународном нивоу.
Активности Мреже РЦ и ЦСУ Србије
Од 1. Јануара 2013. године, директор нашег Центра Добривој
Мартоноши именован је за председника Управног одбора
Мреже РЦ и ЦСУ Србије. Седиште Мреже Регионалних Центара
Србије постала је Кикинда. То је велика част и одговорност за
наш Центар, као и признање Центру у Кикинди за досадашњи
успешан рад.
23-24. јануар, Радионица РЦ и ЦСУ у Смедереву
Упоредо са састанком
мреже одржана је
радионица "Инклузивно
образовање:
Разумевање и примена ", на
којој су били присутни
учитељи, наставници,
стручни сарадници
и
директори из Моравичког
округа, Крагујевца, као и
представници
Школске
управе Чачак . Радионицу
је
водила
Раиса
Венaлaинен, консултанткиња СДЦ из Финске,
а теме су биле примена
инклузије, примери из
Финске, стратегије за
превазилажење разлика
у учионици. Присутни су
имали
могућност
хоризонталног учења,
решавања конкретних
примера, размене идеја,
што доприноси развоју
функционалног учења.
У раду дводневне радионице у оквиру РЦ и ЦСУ, која је одржана у Смедереву, осим
директора и стручних сарадника свих регионалних центара, учествовали су и
представници новоформираних центара у Новом Пазару и Књажевцу. Чланови
Скупштине Мреже РЦ и ЦСУ дискутовали су о перспективама развоја Мреже и
приоритетима ангажовања у наредном периоду.
Запослени у стручним службама регионалних центара
разматрали су систем вредновања стручног
усавршавања унутар установе, где се дискутовало о
члановима Правилника 26 и 27. У раду ове групе
учествовали су представници ЗУОВ-а: Оливера
Тодоровић и Горан Павловић.
1 3 . м а р т а у РЦ Смедерево одржан је састанак
посвећен припреми скупа –састанка Мреже РЦ и
ЦСУ Србије. Састанку су присуствовали и у разговору
учествовали Хуго Сагер, консултант SDC, Добривој
Матоноши, председник УО Мреже и чланови УО, мр
Горан Стојићевић и мр Боривоје Јаношевић.
У уторак 2 6 . м а р т а у оквиру Центра за стручно
усавршавање у Шапцу, отворен је П а р к
н а у к е. Аутори Парка науке су Мирјана Поповић
Божић, Татјана Марковић Топаловић и Горан
Стојићевић. Парк науке служи новим методама учења и
промишљања у природним наукама.
Резултати рада ЦСУ Кикинда у периоду јануар -март 2013.
2013.
Акредитовани
семинари
одржани у
Центру
Број
учесника
УКУПНО
18
381
Остварено
сати
Акредитовани
семинари
одржани
ван
Центра
Број
учесника
Остварено
сати
Остале
активности
за
наставнике
Број
учесника
Остварено
сати
Остали
семинари
Број
учесника
Остале
активност
и
Број
учесника
5112
24
444
5384
25
650
297
10
211
30
839
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, 23300 Кикинда
Тел: 0230/404-830; email: [email protected]; web: www.csu.rs
Download

Bilten 11