Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Suad Hamzabegović
Azapovići bb, 71250 Kiseljak (Bosna i Hercegovina)
(+387) 30 870 371
[email protected]
www.pfk.edu.ba
Spol Muško | Datum rođenja 10/09/1963 | Državljanstvo bosansko-hercegovačko
ZVANJE
Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku
RADNO ISKUSTVO
2009–danas
Vanredni profesor, uža naučna oblast građanskopravna
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
1997–2004
Predsjednik Općinskog suda u Bužimu
1992–1997
Sudija Općinskog suda u Bosanskoj Krupi
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
2005
Doktor pravnih nauka
Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
▪ Građansko-pravna katedra
▪ Doktorski rad: "Parnični dokazni postupak"
2003
Magistar pravnih nauka
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
▪ Građansko-pravna katedra
▪ Magistarski rad: "Zaštita posjeda u građanskom sudskom postupku"
1983–1987
Diplomirani pravnik
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
DODATNE INFORMACIJE
Odabrane publikacije i
prezentacije
▪ Suad Hamzabegović (2003): Neka pitanja pravne prirode posjeda i njegove zaštite, Pravna misao
br. 11/12, Sarajevo
▪ Suad Hamzabegović (2004): Osnovne karakteristike zaštite posjeda u građanskom sudskom
postupku (Uporedba sa ranijim rješenjima), Pravni savjetnik br. 2, Sarajevo
▪ Suad Hamzabegović (2004): O nekim spornim pitanjima posjeda i njegove zaštite, Pravni savjetnik
br. 5, Sarajevo
▪ Suad Hamzabegović (2004): Neka problemska pitanja u doktrini i sudskoj praksi regulisanja
posjedovne zaštite, Revija za pravo i ekonomiju, Pravni fakultet Univerziteta u Mostaru, Mostar
10/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 2
Curriculum vitae
Suad Hamzabegović
▪ Suad Hamzabegović (2004): Pravo na zaštitiu posjeda i samopomoć kao jedan od načina
ostvarivanja zaštite posjeda, Pravo i pravda, časopis za pravnu teoriju i praksu Udruženja sudaca u
FBiH, br. 1-2
▪ Suad Hamzabegović: Neka sporna pitanja dokaznog postupka u teoriji i praksi anglo-američkog
prava sa posebnim osvrgom na institut "hearsay", Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u
Bihaću
▪ Suad Hamzabegović: Priznanje činjenica i njegvo procesno-pravni značaj u postupku, Zbornik
radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću
▪ Suad Hamzabegović, Sanjin Omanović (2009): Possesio u parnici, Pravni fakultet Univerziteta u
Bihaću, Bihać
▪ Suad Hamzabegović, Asmira Bećiraj (2011): Sudske odluke u građanskom postupku i podobnost
za priznanje i izvršenje stranih odluka, Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću,
Bihać
10/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 2
Download

Suad Hamzabegović Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u