Vuka Karadžića 118
75400 - Zvornik
Tel / fax: 056 / 21 04 12 Mobtel: 065 / 52 03 38
E-mail: [email protected] www.cipp-zv.org
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU
/01.01.-31.12.2013./
I Uvod
Udruženje građana Centar informativno-pravne pomoći Zvornik, sa sjedištem u Zvorniku, je
registrovano u nadležnom sudu u Bijeljini, dana 05. marta 1998. godine, od kada i djeluje u okviru
svoje misije i vizije.
MISIJA
Udruženje građana Centar informativno-pravne pomoći Zvornik, djeluje na području oba entiteta
Bosne i Hercegovine, na stvaranju uslova za zaštitu i promociju ljudskih prava i sloboda. Uporedo sa
promocijom, vršimo i edukaciju organa vlasti i građana o pravima i slobodama, monitoring rada
organa vlasti, radimo na izradi domaće pravne regulative i njene primjene od strane organa vlasti,
izradi i izdavanju informativno-analitičkog materijala čime doprinosimo jačanju pravne države.
VIZIJA
Udruženje građana Centar informativno-pravne pomoći Zvornik, želi da postane nezaobilazan Centar
u davanju doprinosa izgradnji demokratskog društva, uspostavljajući saradnju sa institucijama
sistema i partnerskih odnosa sa organima vlasti, i sličnim udruženjima koja djeluju na teritoriji
prethodne Jugoslavije, kao i zemalja Jugoistočne Evrope, a u cilju razmjene informacija i iskustava.
Centar će ustrajati u svim aktivnostima i projektima čija realizacija neposredno utiče na unapređenje
pravnog sistema u Bosni i Hercegovini.
PROJEKTNE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
U dosadašnjem periodu, od osnivanja pa do sada Udruženje građana Centar informativno-pravne
pomoći Zvornik / u daljem tekstu će se koristiti skraćeni naziv CIPP-Zvornik /, implementirao je i još
uvijek implementira projekte iz oblasti zaštite i promocije ljudskih prava, razvoja civilnog društva,
izgradnji i jačanju partnerstva između NVO i institucija vlasti na svim nivoima organizovanja, i
ekonomskog osnaženja zajednice, kako slijedi:











Pravna i informativna pomoć građanima, na području cijele Bosne i Hercegovine.
Pristup pravdi, podrška Centrima besplatne pravne pomoći. /UNDP/
Unapređenje kvaliteta izvještavanja tužilaštava putem godišnjih izvještaja, s posebnim osvrtom
na prilagođavanje izvještaja potrebama javnosti. /USAID/
Reforma pravosudnog sistema i organa uprave u Bosni i Hercegovini /ICG/
Unapređenje transparentnosti i efikasnosti rada pravosudnih institucija u Zvorniku i Vlasenici
putem praktične primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama. /USAID/
Unapređenje transparentnosti i efikasnosti rada pravosudnih institucija u Kalesiji i Srebrenici
putem praktične primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama. /USAID/
Pristup pravdi: Informativna i pravna pomoć žrtvama rata u opštini Zvornik - podrška dijalogu
javnosti u procesu izrade Strategije tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, oblast:
Reparacije. /UNDP/
Praktična primjena Zakona o nestalim osobama u BiH, kroz informativnu i pravnu pomoć
porodicama nestalih osoba u opštini Zvornik: Pravo na informaciju - Pravo da se zna. /ICMP/
Izgradnja i jačanje institucionalnog dijaloga i partnerstva između vlasti i NVO sektora u regionu
Zvornika. /Olof Palme i SIDA/
Jačanje kapaciteta NVO-a / treninzi, kordinacija i rad u koalicijama /.
Učešće građana u kreiranju i vođenju lokalne politike kroz promociju Zakona o slobodi pristupa
informacijama u opštini Zvornik.
2/13






















Javna kampanja: Učešće građana kroz informisanje i konsultacije u procesu donošenja odluka i
kreiranja javne politike u opštini Vlasenica.
Promocija i jačanje građanskog aktivizma javno-privatnog partnerstva u opštini Zvornik. /Olof
Palme i SIDA/
Javne kampanje iz oblasti ljudskih prava i demokratije, i strateškog razvoja neprofitnog sektora
u Bosni i Hercegovini / proces donošenja Sporazuma o saradnji izmedju Vijeća ministara Bosne
i Hercegovine i neprofitnog sektora u Bosni i Hercegovini, kao i proces donošenja akata i
ustanovljavanja standarda neophodnih za rad i funkcionisanje NVO-a u Bosni i Hercegovini /
Unapređenje funkcionisanja lokalne vlasti kroz komunikaciju građana i lokalne vlasti, uticaj na
ekonomsko osnaženje lokalne zajednice, partnerstvo sa BiH ženskom ekonomskom mrežom /
edukacije građana u oblasti pokretanja privatnog poduzetništva poljoprivredne proizvodnje,
aktivnosti na sprečavanju trgovine ljudima i sl. /
Edukacije građana za rad na računaru i licenca za dodjelu ECDL certifikata / obuka i testiranje
kandidata po medjunarodnim ECDL standardima /ABF/
Organizovanje i funkcionisanje Teledomova u Zvorniku i Vlasenici, kao informativno
edukativnih centara u lokalnim zajednicama, kao i učešće u osnivanju Saveza Teledomoba u
Bosni i Hercegovini. /USAID/
Osnivanje i koordinacija Referentne grupe Zvornik / kooalicija NVO-a šireg regiona
Sjeveroistočne Bosne i Hercegovine /. /USAID/
Edukacija učenika završnih razreda srednjih škola o ljudskim pravima na području osam opština,
šest u Republici Srpskoj, a dvije u Federaciji Bosne i Hercegovine/Zvornik, Bratunac,
Srebrenica, Milići, Vlasenica. Šekovići, Kladanj i Kalesija /. /USA Ambasada/
Izbori i izborni procesi u Bosni i Hercegovini. /OSCE/
Monitoring rada organa vlasti u Bosni i Hercegovini sa aspekta primjene Zakona o slobodi
pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini. /USA Ambasada/
Podsticaj razvoja turizma u ruralnim i manje razvijenim regijama u Bosni i Hercegovini. / EU/
Program za reintegraciju u Istočnoj Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa HEKS iz Švajcarske.
Treninzi jačanja kapaciteta institucija vlasti i NVO, u opštinama Zvornik i Vlasenici, u
partnerstvu sa Mreza trenera u Bosni i Hercegovini./UNDP/
Povećanje informativne, pravne i edukativne pomoći povratnicima u opštini Zvornik. /UNDP/
Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara, projekat u partnerstvu sa CRS.
Regionalni projekat inicijative za REKOM, u partnerstvu sa Fondom za humanitarno pravo u
Beogradu.
Monitoring i procjena stanja postignutih standarda u Republičkom tužilaštvu Republike Srpske,
Okružnim tužilaštvima u Banja Luci, Bijeljini i Istočnom Sarajevu, uz analizu prakse za period
decembar 2011- april 2012. /USAID/
Razvoj kapaciteta civilnog društva za borbu protiv diskriminacije i nejednakosti u BiH, u
partnerstvu sa ERT iz Londona i Helsinškim komitetom za ljudska prava u BiH. /EU/
Pristup pravdi: Informativna i pravna pomoć žrtvama rata u opštini Zvornik-podrška dijalogu
javnosti u procesu izrade Strategije tranzicijske pravde u BiH, oblast:Reparacije. /UNDP /
Praktična primjena Zakona o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini, pravo na informacijupravo da se zna. /ICMP/
Efikasnije ostvarivanje prava na informaciju-prava da se zna preživjelih članova porodica
nestalih osoba u opštini Zvornik, kroz praktičnu primjenu Zakona o slobodi pristupa
informacijama. /ICMP/
Monitoring lokalnih usluga: organizacija civilnog društva, građani i lokalne vlasti zajedno do
boljih usluga. /SOROS/
3/13
II Organizaciona struktura CIPP- Zvornik






Skupština
Upravni odbor
Izvršni direktor
Profesionalno osoblje
Volonteri
Korisnici / 34.216 za period mart 1998.- decembar 2013, a 606 za 2013. /
III Aktivnosti
Tabela provedenih aktivnosti /period januar-decembar 2012. / po oblastima
Pravna
pomoć
606
Edukacija na
računarima
ECDL
28
Edukacija o
ljudskim
pravima
223
Tranzicijska
pravda
45
Edukacija o
pokretanju privatnog
biznisa
31
Edukacija iz
oblasti NVO
sektora
45
Struktura aktivnosti
 Pravna pomoć
Imovinskopravni
sporovi
Radni
sporovi
135
189
Porodični
sporovi i
socijalna
zaštita
32
Sporovi
iz oblasti
PIO
Sporovi iz
oblasti pristupa
informacijama
208
25
Monitoring rada
institucija vlasti u
postupku rješavanja
pravnih slučajeva
12
Ostalo
5
CIPP-Zvornik, u svom radu kontinuirano pruža efikasnu pravnu pomoć građanima na širem
regionalnom principu, koja se manifestuje u brzom okončanju preuzetih slučajeva pravnog
zastupanja u sudskim i upravnim postupcima. Različiti su modaliteti pružanja usluga pravne pomoći
građanima, pojedincima ili grupama, koje CIPP-Zvornik primjenjuje u svom radu, a to su posebno
praćenje-monitoring rada organa vlasti u oba entiteta BiH, praćenje suđenja, podnošenje zahtjeva za
pristup informacijama nadležnim organima i institucijama vlasti različitih nivoa organizaovanja i
funkcionisanja, kao i posredovanje u mirnom rješavanju sporova i upućivanje na rješavanje spora
putem medijacije.
U postupku pružanja besplatne pravne pomoći CIPP Zvornik, kao član Mreže za koordinaciju
pužalaca besplatne pravne pomoći u BiH, sarađivao je u razmjeni informacija i znanja sa drugim
članicama ove Mreže, što idoprinosi efikasnojoj pravnoj zaštiti građana na cijelom području BiH,
ostvarivanju individualnih ljudskih prava i osnovnih sloboda na jednakopravan način bez bilo kog
oblika diskriminacije. Prema tome, ostvareni su značajni kontakti, koordinacija i korespodencija,
kako putem neposrednog uvida u spise/upravnih i pravosudnih organa, praćenja suđenja, podnošenje
zahtjeva za pristup informacijama i traženje dostave potrebne dokumentacije / tako i putem intezivne
prepiske i uticaja našeg Centra da se ovi pravni slučajevi pozitivno riješe, tj, u korist naših korisnika,
uz poseban fokus na primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH u sferi pružanja
pravne pomoći u sektoru pravde. Ukupan broj korisnika besplatne pravne pomoći u 2013. godini je
606, sa strukturom navedenoj u gornjoj tabeli.
4/13
Aktivnosti pružanja besplatne pravne pomoći i dalje je neophodno potrebno, posebno preduzimati u
odnosu na socijano i materijalno ugrožene kategorije stanovništva. U tom smislu značajan broj
korisnika pravne pomoći su ujedno i korisnici opštinskih Centara za socijalni rad, kako u Republici
Srpskoj, tako i Federaciji BiH. Ono što je kao karakteristika zapaženo u domenu pružanja besplatne
pravne pomoći je porast slučajeva diskriminacije po raznim osnovama, a najčešće su to slučajevi po
osnovu etničke, polne, socijalne, teritorijalne pripadnosti.
Slučajeve diskriminacije obično zapažamo u procesu pružanja besplatne pravne pomoći kada je u
pitanju postupak za ostvarivanje prava iz socijalnog, penzijsko-invalidskog osiguranja, kršenje prava
na djelotvorni pravni lijek, povreda člana 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih
sloboda-pravo na suđenje u tzv razumnom roku. Pojavni oblici diskriminacije zapaženi su pri pisanju
žalbi, tužbi za upravni spor, revizije, monitoring pravosudnih i upravnih institucija vlasti na svim
nivoima organizovanja i funkcionisanja.
Prema našim zapažanjima pravosudne institucije, i kada se stranka poziva na kršenje prava na
nediskriminaciju, veoma često ne prihvata argumente i dokaze stranke, zauzimajući pri tome različita
mišljenja i stvarajući nejednaku sudsku praksu zavisno od pravosudne institucije na kom nivou je
organizovana i na kom nivou funkcioniše. Ovakvom stanju doprinosi različit pravni sistem u BiH,
tako da postoji neujednačen sistem pravne zaštite po ovom pitanju, kao npr.različitost procesnog
zakonodavstva po pitanju parničnog položaja organizacija civilnog društva u postupcima zaštite od
diskriminacije pred pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. O ovom me je
CIPP Zvornik dao pravnu analizu na temu „Strateško parničenje u zaštiti od diskriminacije i
besplatna pravna pomoć: (ne) jednak položaj organizacija civilnog društva u parničnim postupcima
u Bosni i Hercegovini“, u publikaciji pod naslovom „Ljudska prava i pravosuđe u BiH-Izvještaj o
provedbi preporuka u sektoru pravosuđa u BiH iz Univerzalnog periodićnog pregleda Vijeća za
ljudska prava Ujedinjenih nacija“, dostupan na www.mrezapravde.ba
Takođe, istaknuti problem evidentan je u različitom pravnom rješenju kroz sistem zaštite principa
ustavnosti i zakonitosti u Federaciji BiH i Republike Srpske, i ulozi posebno Ustavnih sudova po tom
pitanju (različita pravna rješenja u pogledu pokretanja pitanja ustavnosti i zaštite zakonitosti, i sl.).
Može se konstatovati da preko 70% korisnika pravne pomoći su ujedno i već stranke pred
pravosudnim institucijama, koje nezadovoljne neažurnošću i efikasnosti postupkom, kao i veoma
često postupanjem advokata, se obraćaju našem Centru, tražeći način da ostvare efikasan pristup
pravdi. Pri tome najčešći slučajevi se odnose na izvršni postupak, koji često traje dvije ili više
godina. Posebno ističemo predmete koji se odnose na izvršna potraživanja radnika u stečajnim
postupcima ili uopšte kada su u pitanju radni sporovi. Takođe, zapažena je pojava nesavjesnog
zastupanja u svojstvu punomoćnika od strane advokata posebno kada su u pitanju postupci ulaganja
5/13
pravnih lijekova, npr.podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH nakon proteka predviđenog roka za
podnošenje apelacije, kao i kada su u pitanju izvršni postupci.
Naš Centar sugeriše da se više koriste vansudski mehanizmi za mirno rješavanje radnih sporova, i
tom smislu posebno naglašavamo ulogu Agencije za posredovanje u mirnom rješavanju radnih
sporova u Republici Srpskoj i ulogu medijacije u tom smislu, koji se na žalost veoma rijetko koriste
od strane građana najčešće zbog neinformisanosti i nedostatka materijalnih sredstava za ove
postupke i neophodne troškove participacije.
Koliko neažurnost i neefikasnost suda može da negativno utiče na prava i pravne interese kako
korisnika pravne pomoći, tako i članova porodice, u kome se korisnik pravne pomoći pri tome
pojavljuje i kao moguća žrtva sukoba nadležnosti (između suda i upravnog organa), posebno
slučajevi iz oblasti porodičnih odnosa i starateljstva nad maloljetnom djecom. Zapaženi su pojavni
oblici diskriminacije roditelja u odnosu na pravo starateljstva nad zajedničkim djetetom, posebno u
slučajevima kada se u sporu pojavi međunarodni element (npr. jedan od roditelja koji je u
inostranstvu zajedno sa djetetom onemogućava redovno viđanje sa djetetom drugom roditelju u BiH
i sl.). U našoj praksi zapazili smo pojavu brisanja, odnosno promjene određenih podataka koje se
vode u službenim evidencijama kod nadležnih organa uprave, npr.uprave za geodetske i movinsko
pravne poslove, matične službe, a da prethodno se ne dostavljaju rješenja strankama o izvršenim
promjenama. I dalje je problem ostvarivanja statusnih prava djece Roma i njihov upis u matične
knjige rođenih i državljana, posebno kada se pri tom pojavi element inostranosti. Međutim, ovom
prilikom moramo navesti pozitivan primjer iz naše prakse kada je uz posredovanje CIPP Zvornik kod
nadležne matične službe u Gradu Ljubljana-Republika Slovenija, omogućen upis bez suvišnih
pravnih formalnosti u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana djetetu Romske nacionalnostu iz
mjesta Kozluk, opština Zvornik.
Kod pravnih slučajeva revizije prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zapažene su povrede
postupka u smislu povrede prava stranke da bude saslušana na okolnosti slučaja, pa se rješenja
donose bez provođenja posebnog ispitnog postupka, kao i pojave da se aktima manje pravne snage
(uredbe i sl.) ukidaju već stečena na osnovu zakona određena prava (npr. pravo na borački dodatak
za određene kategorije boračke populacije, smanjenje prethodno utvrđene kategorije statusa borca,
različito tumačenje i mišljenje boračkih organizacija u istim ili sličnim pravnim situacijama i sl.).
Ovo je slučaj i kod postupaka kod prvostepenih i drugostepenih organa PIO Republike Srpske, gdje
često imamo zapaženu pojavu da isti organ, pod istim protokolarnim brojem i datumom donosi dva
različita pravna akta (jednim priznaje pravo, dok drugim ukda ili poništava pravo i sl.). U oblasti
socijalnog osiguranja, u postupku primjene već zaključenih međudržavnih ugovora iz ove oblasti
između BiH i država bivše SFRJ iskazana je potreba za njihovom revizijom zbog ujednačavanja
prava korisnika po osnovu ovih ugovora, posebno kada su u pitanju lica sa izbjegličkim statusom.
Takođe, ukazuje se potreba za zaključivanjem takvih sporazuma koji nisu jošzaključeni ( npr.kada su
u pitanju porodična prava, pravna pomoć i sl.).
 Informisanje i pravna edukacija građana na temu: Ucešće građana u kreiranju i vođenju
lokalne politike kroz promociju Zakona o slobodi pristupa informacijama, na području
opstine Zvornik i šire u regiji Birač
Ova aktivnost je kontinuirana, i nastavak je prethodno preduzetih aktivnosti edukacije građana
opstine Zvornik i šire na temu: Učešće građana u kreiranju i vođenju lokalne politike kroz promociju
Zakona o slobodi pristupa informacijama. U okviru ove aktivnosti posebno je ostvarena saradnja i
izgrađeno partnerstvo sa predstavnicima lokalne vlasti, Savjeta Mjesnih zajednica, u cilju pokretanja
zajedničkih inicijativa na lokalnom nivou za rješavanje identifikovanih problema. U tom smislu
6/13
evidentni su rezultati, kao što je aktivno učešće građana u procesu donošenja opštinskih planova za
kapitalna ulaganja, te riješavanja problema iz oblasti infrastrukture. CIPP Zvornik je aktivno
učestvovao u radu partnerske grupe za izradu razvojne strategije opštine Zvornik za period 20122015.
 Edukacija žrtava torture na temu: Efikasnije ostvarivanje prava na informaciju-prava da
se zna preživjelih članova porodica nestalih osoba u BiH, kroz praktičnu primjenu Zakona
o slobodi pristupa informacijama i izradu vodiča za njegovu primjenu u praksi
CIPP Zvornik u partnerstvu sa Udruženjem porodica zarobljenih i nestalih lica općine Zvornik iz
Tuzle i ICMP, već duži period ima intenzivnu saradnju i koordinaciju kada je u pitanju uspostava
stalnih mehanizama komunikacije između ovog udruženja i institucija sudske, izvršne i zakonodavne
vlasti, radi boljeg ostvarivanja prava na informaciju-prava da se zna preživjelih članova porodica
nestalih osoba. Sve je to u cilju efikasnije implementacije Zakona o nestalim licima BiH. U cilju
efikasnog rješavanja identifikovanih problema u procesu traženja nestalih lica, i ostvarivanju prava i
pravnih interesa preživjelih članova porodica nestalih lica, u opštini Zvornik je formirano radno tijelo
-Tim za praćenje implementacije Zakona o nestalim licima. Ovo tijelo već je ostvarilo određene
rezultate o kojima je upoznata javnost.
Efekti ove aktivnosti su se proširili i na druga područja u BiH, pa kao primjer pozitivne prakse
navodimo implementaciju ovakvih aktivnosti u Brčko Distriktu BiH.
CIPP Zvornik je uz podršku ICMP uradio „Vodič za porodice nestalih osoba-podnošenje zahtjeva za
pristup informacijama uz primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama“.
7/13
U cilju što bolje implementacije ovog Vodiča, organizovali smo trening radionice za porodice
nestalih i njihova udruženja u Sarajevu, Brčko Distriktu BiH, Bugojnu, Tuzli.
 Unapređenje transparentnosti i efikasnosti rada pravosudnih institucija u BiH, (reformski
procesi u sektoru pravde)
Radi bolje informisanosti građana, povećanja efikasnosti u radu pravosudnih institucija u Zvorniku,
Vlasenici, Srebrenici i Kalesiji nastavljena je kontinuirana aktivnost u implementaciji projekta na
ovu temu podržanog od USAID/JSDP. U tom smislu CIPP Zvornik je osnivač i član Mreže pravde u
BiH, i intenzivno će i dalje raditi na reformi sektora pravosuđa u BiH, posebno kada je u pitanju
zagovaranje za izradu i usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH, jačanje komunikacije
pravosudnih institucija i javnosti, kao i analize javnih politika u sektoru pravosuđa.
 Monitoring i procjena stanja postignutih standarda u Republičkom tužilaštvu Republike
Srpske, Okružnim tužilaštvima u Banja Luci, Bijeljini i Istočnom Sarajevu, uz analizu
prakse
CIPP Zvornik je implementirao u saradnji sa partnerskom organizacijom DON iz Prijedora, uz
finansijsku podršku USAID/JSDP II veoma značajan projekat Monitoring i procjena stanja
postignutih standarda u Republičkom tužilaštvu Republike Srpske, Okružnim tužilaštvima u Banja
Luci, Bijeljini i Istočnom Sarajevu, uz analizu prakse Urađen je završni izvještaj, koji je javno
publikovan i isti je dostupan na www.mrezapravde.ba
 Unapređenje kvaliteta izvještavanja tužilaštava putem godišnjih izvještaja, s posebnim
osvrtom na prilagođavanje izvještaja potrebama javnosti
CIPP Zvornik je implementirao u saradnji sa partnerskom organizacijom HCHR iz Bijeljine, uz
finansijsku podršku USAID/JSDP II veoma značajan projekat s aspekta interesa šire javnosti i
ostvarivanja uloge tužilaštava u pravnom sistemu BiH, njihove transparentnosti kada su pitanju
godišnji izvještaji o radu kao i analiza postojećih kapaciteta uprave tužilaštava tokom provedbe
matrice standarda. Cilj projekta je unapređenje kvaliteta i transparentnosti rada tužilaštava kroz
poboljšanje i standardizovan proces izvještavanja, sa posebnim osvrtom na prilagođavanje godišnjeg
izvještaja potrebama opšte i stručne javnosti. Projektom su obuhvaćena slijedeća tužilaštva:
Republičko tužilaštvo Republike Srpske, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine,
Okružno tužilaštvo u Banja Luci, Okružno tužilaštvo u Doboju, Okružno tužilaštvo u Istočnom
Sarajevu, Okružno tužilaštvo u Bijeljini, Okružno tužilaštvo u Trebinju, Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo, Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog Kantona i Kantonalno tužilaštvo
Hercegovačo-neretvanskog Kantona.
8/13
U okviru projekta ostvarena je veoma značajna saradnja sa VSTV BiH koje je dalo podršku
implementaciji projekta. Kao rezultat projektnih aktivnosti je urađen obrazac za godišnji izvještaj
tužilaštva sa upustvom koji je proslijeđen VSTV BiH na dalji postupak i usvajanje.
 Izvještaj o stanju ljudskih prava u BiH (Monitoring i izvještaj UPP za BiH)
CIPP Zvornik, kao osnivač i članica Mreže pravde u BiH, aktivno učestvuje u procesu monitoringa i
sačinjavanju izvještaja o implementaciji UPP preporuka za BiH, i o tome redovno izvještava javnost
zajedno sa drugim članicama radne grupe za UPP Mreže pravde u BiH, kroz objavljivanje
publikacija na teme javnih politika u sektoru pravde, koje su dostupne na www.mrezapravde.ba.
Tokom izvještajnog perioda CIPP Zvornik, je pratio implementaciju UPP preporuka koje se odnose
na efikasniji rad pravosuđa u BiH, edukaciju sudija i tužilaca.
 Aktivnosti u borbi protiv diskriminacije, pravna zaštita žrtava diskriminacije
Zakonom o zabrani od diskriminacije uspostavljen je okvir za ostvarivanje jednakih prava i
mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje se sistem zaštite od diskriminacije. U skladu
sa Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim standardima koji se odnose na ljudska prava i
osnovne slobode, ovim zakonom utvrđuju se odgovornosti i obaveze zakonodavne, sudske i izvršne
vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i pravnih lica i pojedinaca koji vrše javna ovlaštenja da svojim
djelovanjem omoguće zaštitu, promovisanje i stvaranje uslova za jednako postupanje. CIPP-Zvornik,
kroz monitoring rada pravosudnih institucija i upravnih institucija zapaža slučajeve diskriminacije,
njene pojavne obilke. Kroz sistem pružanja besplatne pravne pomoći, bilo pisane ili usmene,
dokumentuje ovakve slučajeve i obrađuje za podnošenje individualnih i kolektivnih tužbi, i za
laniranje strateškog parničenja.
U procesu praćenja primjene Zakona o zabrani diskriminacije u BiH i primjeni međunardonih
standarda iz te oblasti u pravnom sistemu BiH, CIPP Zvornik u partnerstvu sa Helsinškim komitetom
za ljudska prava u BiH, i sa nosiocem projeka međunarodnom organizacijom ERT iz Londona, uz
finansijsku podršku EU u izvještajnom periodu implemetirao veoma značajni projekat pod nazivom
Razvoj kapaciteta civilnog društva za borbu protiv diskriminacije i nejednakosti u BiH.
U okviru ovog projekta 16.05.2012. godine u Zenici uspostavljen je Forum jednakosti u BiH, čiji su
članovi organizacije civilnog društva i pojedinci prepoznati kao borci protiv diskriminacije i za
ostvarivanje i zaštitu ljudska prava i osnovnih sloboda u BiH.
9/13
Forum jednakosti u BiH se zalaže za jednake mogućnosti, socijalnu pravdu, dobre odnose u
zajednici, poštivanje ljudskih prava i ukidanje diskriminacije po bilo kom osnovu. Ovaj Forum do
sada broji 64 člana.
Značajna aktivnost u domenu ovog priojekta je identifikacija slučajeva za strateško parničenje pred
pravosudnim ili upravnim organima u slučajevima diskriminacije, i u toku izvještajnog perioda CIPP
Zvornik pokrenuo je tri strateške parnice za slučajeve diskriminacije pred nadležnim sudovima u
Sarajevu, Bijeljini i Zvorniku.
Takođe naša organizacija zajedno sa HK u BiH i ERT iz Londona je uradila Izvještaj o pojavnim
oblicima diskriminacije u BiH.
O nosiocu projekta The Equal Rights Trust iz Londona, i o samom projektu možete više saznati na
web stranici:www.equalrightstrust.org
 Tranzicijska pravda
Podrška izradi Strategije za tranzicijsku pravdu u BiH, izradi legislative o pravima žrtava torture u
BiH , regionalne inicijative
U cilju poboljšanja procesa izrade Strategije tranzicijske pravde u BiH, aktivno učestvujemo kao dio
javnosti u konsultativnom procesu posebno kada je u pitanju oblast Reparacije. Kroz dijalog javnosti
proistekle su preporuke, sugestije i mišljenja građana koje je CIPP Zvornik, stručno izradio i
10/13
dostavio Ekspertnoj radnoj grupi za tranzicijsku pravdu u BiH, kako bi se sardržaj ovog strateškog
dokumenta što kvalitetnije uradio.
Regionalna Inicijativa za REKOM
Od 2010. godine, CIPP Zvornik, je član koalicije Inicijative za osnivanje Regionalne komisije za
utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području
nekadašnje SFRJ / REKOM /. Stekli smo značajno iskustvo pri organizovanju regionalnih i lokalnih
konsultacija u BiH, o inicijativi za osnivanje REKOM-a i uspostavili kontakte i saradnju sa
udruženjima žrtava rata sa područja bivše SFRJ, sa vjerskim zajednicama, pravničkom zajednicom,
intelektualcima i civilnim društvom. Ova aktivnost je i dalje u kontinuitetu.
Učešće u izradi zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini
CIPP Zvornik, je pružio stručnu ekspertizu NVO Viva žene iz Tuzle, i udruženjima logoraša u BiH u
istraživanju i analiziranju mišljenja javnog mnijenja u Republici Srpskoj o potrebi donošenja zakona
o zaštiti žrtava torture u BiH. Stručnu analizu po tom pitanju CIPP Zvornik, javno je prezentovao na
konferenciji u Sarajevu koju je organizovala NVO VIVe žene iz Tuzle, na temu „Zajedno protiv
torture u BiH-Mreža”. Kao rezultat ove analize CIPP Zvornik, je dao stručnu podršku i sačinio draft
verziju teksta Zakona o pravima žrtava torture u BiH, koja je proslijeđena uz prethodnu saglasnost
udruženja žrtava torture u BiH na konsultacije nadležnom Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice
BiH. Naša organizacija dala je pismenu podršku ovoj inicijativi i udruženjima, savezima logoraša,
žrtvama torture u zagovaranju pred zakonodavnim i izvršnim institucijama BiH (u zakonodavnoj
proceduri za usvajanje ovog zakonskog propisa).
 Zakonodavne inicijative, kampanje javnog zagovaranja, članstvo u Mrežama
CIPP Zvornik, je član Mreže za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH, mreže koja
okuplja NVO koje pružaju besplatnu pravnu pomoć, kao i vladine institucije koje se bave tom
djelatnošću. Zajedno sa drugim pružaocima besplatne pravne pomoći učestvujemo u zakonodavnoj
incijativi i davanju stručnih mišljenja za izradu i usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u
BiH. U tom smislu naša organizacija kao članica Koordinacionog odbora Mreže pravde u BiH,
priključila se Forumu za zajedničku politiku VSTV BiH i Ministarstva pravde BiH, potpisivanjem
pisma o preuzimanju obaveza u kampanji uspostave sistema besplatne pravne pomoći u BiH, kroz
usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH.
CIPP Zvornik, je član i drugih Mreža i kolacija NVO u BiH, kao na primjer Mreže Sporazum plus,
koja radi na izgradnji partnerskih odnosa nevladinog sektora sa institucijama vlasti na svim nivoima
organizovanja i funkcionisanja. Takođe, članica smo takve Mreže koja funkcioniše u opštini
Zvornik.
 Tehnička podrška UNDP u BiH
Naš Centar je kroz projekta Pristup pravdi-UNDP u BIH, dobio tehničku podršku za jačanje
kapaciteta (rekonstrukcija poslovnog prostora, nabavka tehničke opreme, edukacije pravnika, obuka i
uspostava OWIS sistema, njegovo puštanje u rad i sl.).
Dana 24. jula 2013. godine održana je ceremonija svečanog otvorenja obnovljenih prostorija Centra
informativno-pravne pomoći u Zvorniku / CIPP Zvornik. Prostorije Centra nalaze se u Zvorniku,
ulica Vuka Karadžića 118.
11/13
Uz finansijsku podršku UNDP BiH, u okviru projekta Pristup pravdi: Suočavanje sa prošlošću i
izgradnja povjerenja za budućnost, završeno je uređenje prostora Centra informativno-pravne
pomoći u Zvorniku, članici Mreže za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH. Osim
izvršenih građevinskih radova, UNDP BiH je obezbijedio odgovarajuću kancelarijsku i računarsku
opremu, te uspostavio bazu podataka za obradu predmeta i monitoring kvalitete rada. Ukupna
vrijednost investicije iznosi 70.000 KM.
Svečanoj ceremoniji prisustvovali su predstavnici UNDP BiH Sabina Hidanović i Bojan Kovačević,
predstavnici lokalne sudske i izvršne vlasti, organizacija civilnog društva, privatnog sektora i medija.
Takođe, svečanoj ceremoniji prisustvovale su Snežana Marjanac, direktorica Centra za pružanje
besplatne pravne pomoći Republike Srpske u Banja Luci i Mersija Jašarević, direktorica
Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći u Tuzli. Ove upravne organizacije su takođe članice
Mreže za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH.
Prisutnim su se obratili: mr Milena Savić, izvršna direktorica CIPP Zvornik, Bojan Kovačević,
koordinator projekta za regiju Srebrenica, Nenad Eleković, predsjednik Skupštine CIPP Zvornik i
Petar Spremo, predsjednik Upravnog odbora CIPP Zvornik.
 Edukacija građana za rad na računaru po ECDL standardima
Kao licencirani ECDL test centar, i kao punopravna članca Asocijacije informatičara u Bosni i
Hercegovini, CIPP-Zvornik vrši edukaciju građana za rad na računaru, testiranje i dodjelu ECDL
certifikata, međunarodno priznatog certifikata.
Ističemo kao značajnu aktivnost u sferi edukacije građana za rad na računaru po ECDL standardima i
edukaciju državnih službenika za sticanje ECDL certifikata.
 Ispitivanje javnog mnijenja, jačanje kapaciteta NVO sektora u regiji Zvornika
CIPP Zvornik, je kao Regionalni Resursni centar za NVO u regiji Zvornika, u saradnji sa CPCD iz
Sarajeva, uz finansijsku podršku SOROS Fondacije izvršio istraživanje u okviru projekta ”
Monitoring lokalnih usluga: organizacija civilnog društva, građani i lokalne vlasti zajedno do boljih
usluga”. U sklopu aktivnosti ispitivanja zadovoljstva korisnika javnih komunalnih usluga i primjene
PULS metodologije po mjesnim zajednicama opštine Zvornik, izvršeno je anketiranje 793
domaćinstva prema definisanom uzorku koji reprezentatuje strukturu njihovog učešća u ukupnom
broju. Rezultati istraživanja dostupni su na www.civilnodrustvo.ba
12/13
Po osnovu izvršene analize potreba NVO, za NVO CIPP Zvornik je obavio vlastitim resursima
treninge iz oblasti ljudskih prava i zaštite od diskriminacije, finansijskog menadžmenta i pisanja
projekata, posebno po EU standardima.
CIPP Zvornik je učestvovao u raznim procesima javnih konsultacija u procesu donošenja zakona i
strategija, kao i raznih izvještaja EK u BiH. Konferencijama na teme izgradnje partnerskih odnosa
civilnog društva i institucija vlasti u IPA programiranju, izradi strategija kao npr, o poticajnom
okruženju za NVO sektor u BiH, izvještaj o napretku BiH u EU integracijama, državni izvještaj o
stanju ljudskih prava prema Komitetu za ljudska prava UN i sl.
 Jačanje partnerstva javnog, privatnog i neprofitnog sektora u opštini Zvornik
CIPP Zvornik, djelujući u lokalnoj i široj zajednici, spoznao je da odnos između vlasti i civilnog
društva treba da bude izgrađen na svim nivoima vlasti. Početak rada na sistemskom pristupu
uspostavljanja povoljnog okvira u BiH i predloženim aktivnostima zasniva se na potpisanom
Sporazumu o saradnji između Vijeća ministara i nevladinog sektora u BiH.
Da bi se ovaj proces nastavio, potrebno je kako dosljedna primjena već usvojenih sporazuma na
državnom i opštinskom, već i izrada i usvajanje novih Sporazuma u opštinama u kojima nisu urađeni
i potpisani, kao i kontinuirani monitoring njihove primjene.
Kao rezultat ove aktivnosti je naša prepoznatljiva uključenost u razvoju lokalne zajednice (šampioni
smo sa opštinom Zvornik u BiH) u izgradnji i jačanju javno-privatnog partnerstva u opštini Zvornik,
uz tendenciju širenja na druge lokalne zajednice u BiH kao dobar primjer pozitivne prakse
Izvršna direktorica
________________________
Mr Milena Savić
13/13
Download

Narativni izvještaj