SLUŽBENI GLASNIK OPÃINE ZAVIDOVIÃI
broj
6/2010
- 311 Na osnovu èlana 55. Zakona o graðevinskom zemljištu Federacije BiH («Službene
novine Federacije BiH», broj 67/05) i èlana 25. Statuta opãine Zavidoviãi («Službeni glasnik
opãine Zavidoviãi», broj 5/08 i 5a/08), Opãinsko vijeãe Zavidoviãi na 24. sjednici održanoj
30.06.2010. godine, d o n i j e l o je
ODLUKU
o ustanovljenju prava stvarne služnosti
Èlan 1.
Ustanovljava se pravo stvarne služnosti prokopavanja kanala radi polaganja kablova za
prenos i razvoðenje elektriène energije na gradskom graðevinskom zemljištu oznaèenom sa k.è.
1263/5 zv. “Ðuriãa gaj” šuma 2. klase pov. 235 m2, k.è. 1263/3 zv. “Ðuriãa gaj” šuma 2. klase
pov.. 1504 m2, k.è. 1258/6 zv. “Ðuriãa gaj” livada 2. klase pov. 1443 m2, k.è. 1254/1 zv.
“Ðuriãa gaj” šuma 3. klase pov. 6657 m2, k.è. 1254/2 zv. “Ðuriãa gaj” šuma 3. klase pov. 1195
m2, k.è. 1254/6 zv. “Ðuriãa gaj” šuma 3. klase pov. 5300 m2, k.è. 1254/5 zv. “Ðuriãa gaj”
pašnjak 2. klase pov. 1144 m2, sve upisane u P.L. 232 k.o. Zavidoviãi kao DRSV Opãina
Zavidoviãi, k.è. 18/1 zv. “Markovac” šuma 3. klase pov. 55803 m2, k.è. 8/1 zv. “Gaj” šuma 3.
klase pov. 16128 m2, obje upisane u P.L. 821 k.o. Potkleèe kao DRSV Opãina Zavidoviãi i k.è.
278/20 zv. “ Krèevina” pašnjak 3. klase pov. 21319 m2, upisana u P.L. 70 k.o. Potkleèe kao
DRSV IP “Krivaja” d.d. Zavidoviãi, kojom gospodari JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidoviãi.
Èlan 2.
Pravo služnosti iz èlana 1. ove odluke ustanovljava se u korist JP “Elektroprivreda BiH”
d.d. Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica, a u svrhu izgradnje podzemne trase 10
(20) kV kabla TS “Lovaèki”- TS “Stojana Mišanoviãa” duž ulica “Husein Kapetana
Gradašèeviãa”, “Mehmeda Spahe” i “Ãazima Vikoviãa Viko” .
Èlan 3.
Pravo služnosti prokopavanja kanala radi polaganja kablova za prenos i razvoðenje
elektriène energije ustanovljava se trasom kako slijedi:
Od postojeãe TS “Lovaèki” koja je izgraðena na k.è.1263/6 k.o.Zavidoviãi trasa ide u pravcu
istoka preko parcele k.è.1263/5 k.o.Zavidoviãi u dužini od 7 metara, skreãe u pravcu sjeveroistoka i nastavlja parcelom k.è.1263/3 k.o.Zavidovãi duž meðe s ulicom “H.K.Gradašèeviãa” u
dužini od 30 m, istim pravcem nastavlja preko parcele k.è.1258/6 k.o.Zavidoviãi u dužini od 49
m, skreãe u pravcu istoka i nastavlja preko parcele k.è.1254/1 k.o.Zavidoviãi u dužini od 20 m,
dalje skreãe u pravcu jugo-istoka preko iste parcele u dužini od 1 m, prelazi preko parcele
k.è.1254/3 (riješeno u posebnom postupku). Trasa dalje nastavlja u pravcu jugo-istoka pod
uglom od 123o i ide parcelom k.è.1254/2 k.o.Zavidoviãi u dužini od 16,60 m, skreãe u pravcu
jugo-zapada i ide pod uglom od 10o preko iste parcele u dužini od 22,20 m, gdje opet skreãe
jugo-istoènim pravcem pod uglom od 59o i ide preko parcele k.è.1257 k.o.Zavidoviãi (rješeno u
posebnom postupku), nastavlja istim pravcem preko parcele k.è.1254/6 k.o.Zavidovãi u dužini
od 5 m, skreãe u pravcu istoka i nastavlja istom parcelom u dužini od 52,40 m, dalje nastavlja
istim pravcem parcelom k.è.1254/5 k.o.Zavidoviãi u dužini od 2,10 m, gdje skreãe u pravcu
SLUŽBENI GLASNIK OPÃINE ZAVIDOVIÃI
broj
6/2010
- 312 sjevero-istoka istom parcelom i ide pod uglom 22o u dužini od 81,90 m. Trasa dalje nastavlja
istim pravcem pod uglom od 73o u dužini od 2 m i skreãe u pravcu jugo-istoka pod uglom od
129o u dužini od 13,60 m, nastavlja istim pravcem pod uglom od 73o u dužini od 91 m, gdje
dalje nastavlja katastarskom opãinom k.o.Potkleèe parcelom k.è. 18/1 istim pravcem u dužini od
178 m duž ulice “Mehmeda Spahe”, presjeca navedenu ulicu oznaèenu sa k.è. 17/2 k.o.Potkleèe
(rješeno u posebnom postupku) i nastavlja istim pravcem preko parcele k.è.8/1 k.o.Potkleèe duž
lijeve strane ulice “Ãazima Vikoviãa Viko” u dužini od 160 m, prelazi u parcelu k.è. 8/25
k.o.Potkleèe (rješeno u posebnom postupku), nastavlja duž parcele oznaèene sa k.è.broj: 278/20
k.o.Potkleèe u dužini od 64 m, gdje presijeca ulicu Ãazim Vikoviã Viko i nastavlja u pravcu
jugo-zapada preko parcele k.è.278/149 k.o.Potkleèe (riješeno u posebnom postupku) do TS
“Stojana Mišanoviãa” koja je locirana na k.è. 278/15 k.o.Potkleèe.
Èlan 4.
U sluèaju ukazane potrebe za izmještanjem elektrokablova obavezuje se JP
“Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica da izmještanje
izvrši o svom trošku.
Èlan 5.
Naknada za ustanovljeno pravo služnosti odredit ãe se u posebnom postupku pred
Službom za upravu geodetskih, imovinsko pravnih poslova i urbanizma
Èlan 6.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku opãine
Zavidoviãi”.
OPÃINA ZAVIDOVIÃI
- OPÃINSKO VIJEÃE Broj: 01-31-3173/10
Datum: 30.06.2010.godine
PREDSJEDAVAJUÃI
OPÃINSKOG VIJEÃA
ing. Radosav Petroviã, s.r.
(M.P.)
Download

06. ODLUKA o ustanovljenju prava stvarne