ULV Sistem za prskanje herbicida
HEMCOF
KATALOG 2013
za ekonominu i ekološku
kontrolu korova
® -Roler
R
A
K
N
MA
® -Runi
R
A
K
MAN
nje
na gura
j
a
e
r
u
bno
za pose
je
prskan
o
n
e
ujedna
reaj
runi u
en
iši step
v
j
a
n
a
z
ilnosti
eksib
® -Pogon
R
A
K
N
MA
i
sklopiv
ji
i urea
dodatn elikim
v
enu na nama
m
i
r
p
a
z
površi
.
...
e štede
alic
R prsk
MANKA
®
ja
potrošn
a
j
n
a
%m
i do 80
e
Novac:
primen
a
j
i
c
a
aliz
brza re
Vreme:
z vode
cidi be
i
b
r
e
h
samo
Težinu:
www.hemcof.com
MANKAR®-Pogon sa tehnologijom senzora
a
herbicid
dodatni,
senzorski kontrolisani
ureaji za površine
sa mestiminom
pojavom korova
1
Oblasti primene
Oblasti primene
MANKAR® ULV sistemi za
prskanje nude specijalizovana
rešenja za
primenu herbicida, kod
• Baštovanstva i ureivanja zelenih površina
• Rasadnika / rasadnika jelki
Baštovanstvo i
ureivanje zelenih
površina
• Vonjaka i vinograda
• Povrtarskih bašti
• Uzgajanja dekorativnih biljaka
• Komunalnih površina i industrijskih objekata
Rasadnici jelki
Modeli obuhvataju rune ureaje (MANKAR® — Runi),
ureaje na guranje (MANKAR®-Roler), sisteme za prskanje
za frontalno ili zadnje montiranje i stavljanje na traktore, male traktore i motokultivatore (etvorotokaše)
(MANKAR® — Pogon). Koji od ovih modela e vam najviše
odgovarati zavisi, pre svega, od površine koju bi trebalo
tretirati, ili od odgovora na sledea pitanja:
• Koliko je velika površina koja bi trebalo da bude tretirana?
Rasadnici
• Da li je površina celokupna ili podeljena na veoma
male parcele?
• Da li bi kontrolu korova trebalo sprovesti korišenjem
runih ureaja ili motornih vozila?
• Koje su karakteristike površine (npr. padina, neravan
teren, uslovi zemljišta)?
Vinogradi
U praksi, korišenje ureaja sa glifosatom i dalje predstavlja najširi oblik upotrebe. Uz to, postoje mnogobrojni drugi herbicidi koji se primenjuju putem MANKAR®
ULV urešaja za prskanje, kao što su oni sa aktivnom
supstancom glufosinat (npr. Basta®) i smese 2,4-D,
mecopron-P, MCPA i dicamba (npr. Banvel® M). Razliita
praktina testiranja su demonstrirala pogodnost za druge
herbicide. Dalje relevantne informacije možete nai na
strani 10.
Uzgajanje
dekorativnih
biljaka
Komunalne površine
i industrijski objekti
2
MANKAR® ULV sistemi za prskanje su prvenstveno razvijeni za nerastvorenu primenu glifosata (npr. Roundup
proizvodi). Meutim, ureaji su pogodni za korišenje sa
veinom tenih herbicida. Prednosti MANKAR® ULV sistema za prskanje je što se mogu koristiti posebno za sluaj
folijarnih herbicida, pogotovo kada je suštinski neophodna zaštita gajenih biljaka od ošteivanja putem kontakta
sa herbicidima.
Bilo koji primenjeni proizvodi moraju imati specine
zvanine oznake odobrenja u zemlji u kojoj želite da ih
koristite legalno. Molimo vas da se konsultujete sa vašim
savetnikom za pesticide.
www.hemcof.com
Tehnologija i prednosti
Tehnologija
Svi MANKAR® sistemi prskanja se baziraju na ULV (Ultraniski-volumen) tehnologiji, što znai da imaju „posebno male (izlazne) koliine“. To je nastavak razvoja
CDA (kontrolisna aplikacija kapljice) tehnologije, pri
emu, u poreenju sa konvencionalnim procesima prskanja, manje kapljice tenosti mogu biti generisane
uz ujednaenu veliinu. Veliina kapljice (ili najbliži
spektar njene veliine) je tako prilagoena površini na
koju se primenjuje.
Osnovni element svih MANKAR® ULV
ureaja za prskanje je segment obrtne
mlaznice patentirane
od strane Mantisa.
Prednosti MANKAR® ULV sistema za
prskanje:
• Veoma precizan, oštar izlaz uz gotovo minimalan
rizik od skretanja,
— štedi novac uz ouvanje životne sredine i uvanje
gajenih biljaka!
• Niska potrošnja herbicida zahvaljujui ULV tehnologiji,
— ekonomina i ekološka (i do 80% niža potrošnja herbicida)
• Optimalno pokrivanje herbicidima usled strogo
denisanog spektra veliine kapljica
— Posebno ekasna iskorišenost aktivne supstance
Denisana zapremina hemijskog rastvora se prenosi
preko pumpe ili mernog ventila do segmenta obrtne
mlaznice, koja generiše kapljice u okviru veoma uskog
spektra veliina (približno 35—45 mikrona). Rotirajua
mlaznica ne prska u krug, ve samo vertikalno nadole
iz segmenta koji je podesiv po svojoj širini. Višak herbicida koji je distribuiran izvan ovog segmenta se ponovo
usmerava nazad u rotirajui disk, tako eliminišui gubitak i preterano prskanje.
Korišenjem ove mlaznice, herbicidi mogu biti primenjeni u nerastvorenom stanju. Kapljice se ispuštaju
bez pritiska i vertikalno nadole, tako stižui do tano
odreneog mesta gde su potrebne. Poklopac prskalice
spreava dodatno raspršivanje nastalo usled vetra. Širina
prskalice se može podesiti kod mlaznice na širinu od 10
do 55 cm tako da, u zavisnosti od površine primene,
tano potrebna širina može biti realizovana opremanjem ureaja prskalice sa jednom ili više mlaznica.
• Znaajno smanjena težina zbog nerstvorene aplikacije
— Niži stepen sabijanja zemljišta, smanjen nivo bola
u leima!
• Nije potrebno mešanje niti merenje herbicida
niti je potrebna voda
— Štedi vreme! Nezavisnost od izvora vode!
• Pogon predstavljaju punjive baterije ili pogon
vozila (DC / DC konvertor)
— Niska potrošnja energije, veoma tih!
• Može biti adaptiran za razliite oblasti primene
zahvaljujui raznolikosti modela uz razliite
širine prskanja
— Optimalni ureaj za prskanje dizajniran tano za
VAŠE potrebe primene!
gustina prskanja
segment rotirajue
mlaznice
10 – 55
www.hemcof.com
cm
3
Runi
MANKAR® modeli koji se prenose runo su pogodni za
primenu na površinama guste kultivacije, površinama
gde nisu zasaene standardizovane leje (redovi) ili bilo
gde, gde je usled karakteristika površine potreban visok
stepen eksibilnosti.
Merenje se vrši runim podešavanjem mernog ventila, u
zavisnosti od toga koji se herbicid koristi. Herbicid putuje usled gravitacije od rezervoara do mlaznice kroz ventil. Mlaznica se aktivira pritiskom na dugme, što znai da
se prskanje vrši samo tamo gde je potrebno. Kako biste
dobili ujednaenu aplikaciju po jedinici površine (l/ha),
mora se uzeti u obzir i predviena brzina hodanja kada
se podešava ventil a brzina hodanja kasnije mora biti
konstantna što je više mogue.
Raspoloživa širina prskanja je od 10 do 50 cm. Na nekim
ureajima, širina prskanja može biti još nje podešena
rotiranjem zaštitnog poklopca (kapuljae) prskalice.
MINI-MANTRA modeli
Postoje tri Mini-Mantra modela koji se razlikuju po
svojim kapuljaama prskalica i širinama prskanja. Koovanstvu i ureivanju zelenih površina,
riste se u baštovanstvu
Ureaji koji se prenose runo za
najviši stepen eksibilnosti
Specine prednosti
Veoma lak te tako uva lea
Lak za transport
Dobro izbalansiran
Minimalan rizik za okolne gajene biljke, kao npr
kod leja sa cveem
Radna širina Mini-Mantre i Mankar HQ se može najnije podešavati rotiranjem kapuljae prskalice
Baterijsko punjenje je dovoljno za približno 16 sati
za Mini Mantru i 8h za Mankar HQ, tako da ak i
višesatni radni dan može biti pokriven bez ikakvih
problema
npr. kao i u proizvodnom baštovanstvu i u rasadnicima
izmeu kultivisanih biljaka u lejama ili u uskim redovima. Ureaji su veoma laki i dobro izbalansirani. Kaiš za
nošenje omoguava dodatnu pogodnost što se tie ruku
i lea.
MANKAR HQ
Q
MINI–MANTRA
Najpopularnijii model jjee Mankar HQ sa svo
v jom
podesivom prskalicom
skalicom širine
širin
ne od 15 do 45
cm. Ova prskalica
lica je pogodna
pog
ogod
oddna
n za razliite
oblasti primene.
Korisnici
koji
e. Koris
sni
nici
ci kkoj
ojii rade
d na
veoma velikim
površinama
m površi
ina
nama
m ((npr.
npr. u
vinogradima) vole da kor
koriste
ovaj
oris
istee ova
v j
model kao poetni
model,
etn
tni mo
odel, kkoji
oji
im omoguavaa ddaa se upoznaj
upoznaju
ajju
sa ULV tehnologijom
ologijom pr
ppree
prelaska na vee
ee modelee
(MANKAR®-Roler
Roler iili
l
li
–Pogon).
Širina prskanja
10–30 cm
Vreme rada
16 h
Tehniki podaci
Širina prskanja
15—45 cm, no podesiva zbog rotirajue
kapuljae prskalice
Broj mlaznica
1
Merenje
puni se putem gravitacije/merni ventil
Zapremina rezervoara
500 ml
Pokrivanje površine
do 5000 m2
Težina
2,4 kg
Vreme rada*
8h
MIKRO–MANTRA
Širina prskanja
20 cm
Vreme rada
16 h
*po baterijskom punjenju
4
www.hemcof.com
MANTRA
Mantra je najvei prenosivi ureaj
eaj sa širinom prskalice
no za eksibilnu upotreod 50 cm. Osmišljena je posebno
menu u šumarstvu. Teške
bu u rasadnicima jelki i za primenu
grane mogu biti podignute bezz problema zahvaljujui
u prskalice, tako da ak
ojaanom dodatku za kapuljau
staju lako dostupne. Kaiš
i one površine ispod drvea postaju
nje lea i ruku pri radu.
za nošenje olakšava optereenje
uju rasadnike, površine
Ostale oblasti primene ukljuuju
da, itd.
oko visoko-naponskih dalekovoda,
Tehniki podaci
Širina prskanja
50 cm
Broj mlaznica
1
Merenje
ni se putem gravitacije/
puni
erni ventil
merni
Zapremina rezervoara
00 ml
1000
Pokrivanje površine
do 10 000 m2
Težina
0 kg
5,0
Vreme rada*
16 h
* po baterijskom punjenju
u obliku kolica na guranje za
Roler ureaji
udobno rukovanje kod obrade u redovima
Zbog toga što se sistemi za prskanje iz MANKAR®-Roler
grupe guraju kao kolica, izuzetno su pogodni za pokrivanje velikih površina zemljišta obraenog u redovima
kao i staza i trgova/parkinga sa površinama sa tvrdim
ploama. Usponi i padine nisu problem zahvaljujui
maloj težini ureaja od 12,5 do 22,0 kg (ukljuujui
herbicide, u zavisnosti od veliine kapuljae prskalice i
pogona pumpe). Širine prskalice su dostupne od 30 do
110 cm. U zavisnosti od kapuljae prskalice, širina prskanja je ili prethodno denisana ili manuelno podešena
u specinom okviru ili se automatski prilagoava nakon
kontakta sa preprekama.
Merenje herbicida:
Dostupni su alternativni naini merenja putem pumpe na
pogon toka ili pumpe na elektrini pogon.
Veliina toka:
Sistemi za prskanje imaju toak ili od 40 cm ili od
56 cm.
Pozicija kapuljae prskalice:
Na veini modela, kapuljaa prskalice je smeštena centralno, iako nekoliko modela takoe imaju i bone
produžetke.
MANKAR-P 50 na plantaži voa
www.hemcof.com
5
Merenje pumpom na pogon toka
Merenje pumpom na elektrini pogon
Merenje kod MANKAR-P i MANKAR-GP modela se vrši
putem pumpe koju pogoni toak sistema prskalice. Zbog
toga, ono zavisi od preene razdaljine (zavisi od staze)
a ne od brzine pomeranja unapred. Sa svakim okretom
toka, denisana zapremina herbicida se oslobaa. Na
taj nain, izlazna koliina se može precizno izmeriti po
jedinici površine (litra po ha).
Pumpe na MANKAR-E i MANKAR-GE modelima su na
elektrini pogon i stavljaju se u pogon ili se gase pritiskom na dugme. Na taj nain, proces prskanja može
biti zapoet preko specinih delova staze ako, na
primer, postoji samo mestimini problem sa korovom i
ako je potrebno tretirati samo odreene delove staze.
Rezultat: optimalna distribucija aktivne supstance po
tretiranoj površini.
Ovaj metod merenja se koristi primarno na velikim površinama obradivog zemljišta gde je razdaljina izmeu
redova od 30 do 110 cm. Merenje koje zavisi od staze
može takoe imati smisla i kod veoma dugih staza ili
kod veoma velikih površina sa vrstom podlogom, ako
je prisutan relativno
ujednaeni problem sa korovom.
Ako ureaj treba da obezbedi pokrivanje cele površine,
tada se u obzir mora uzeti predviena brzina hodanja
kada se podešava željena stopa merenja. To bi trebalo
da se održava što je mogue preciznije i ujednaenije
u toku aplikacije herbicida kako bi se primenila konstantna koliina po jedinici površine.
Primarne oblasti primene MANKAR-E modela su staze i
trgovi/parkinzi sa vrtim ploama (površinama), gde su
prisutni relativno mali ili mestimini problemi sa korovom.
Najpopularniji modeli pumpi
sa toak pogonom su
MANKAR-P 50,
MANKAR-P 70-110 i
MANKAR-GP 70-110.
Najpopularniji model
sa pumpom na
elektrini pogon je
MANKAR-E 70-110 Select.
Pumpa sa pogonom toka
Otvoreno kuište pumpe
Mali toak
Veliki toak
MANKAR-P i MANKAR-E modeli imaju mali toak (400
mm, slian toku baštenskih kolica) te su stoga pogodni
za rad na zemljištu obraenom
u redovima, iznad svega, kao i
kod staza i parkinga sa vrstim
poploanim površinama sa
malim stepenom zaraslosti.
MANKAR-GP i MANKAR-GE modeli su veoma pogodni za
grube površine koje se mogu nai u rasadnicima jelki i
to zbog njihovih velikih tokova (560 mm, slian toku
bicikla). Veliki stepen grubosti površine i duboka, meka
zemlja mogu biti prevazieni
uz malo napora zahvaljujui
takvom velikom toku za svaki
teren.
Najpopularniji modeli sa malim tokom su MANKAR-P 50,
MANKAR-P 70-110 i MANKAR-E
70-110 Select.
Najpopularniji model sa velikim tokom je
MANKAR-GP 70-110.
Prskalice na polju
6
www.hemcof.com
P modeli
MANKAR-P 50
pumpa sa toak pogonom
(mali toak)
Ovaj ureaj je opremljen plastinom kapuljaom
prskalice širine od 50 cm i pogodan je za redove ili
staze odgovarajue širine.
Tehniki podaci
Širina prskanja
Broj mlaznica
Merenje
Zapremina rezervoara
Pokrivanje površine
Težina
Vreme rada*
50 cm
1
pumpa na pogon toka
1000 ml
do 10 000 m2
11,5 kg
16 h
* po baterijskom punjenju
Metalna kapuljaa prskalice na ovom modelu je
mnogo vrša nego plastine kapuljae prskalice.
Opremljena je eksibilnim bonim elementom, koji
se automatski savija unazad pri kontaktu sa preprekama (npr. stablima drvea). Iz tog razloga, ovaj
ureaj je pogodan za rasadnike drvea, na primer,
sa malim rastojanjem izmeu redova.
MANKAR-P 30-50 FLEX
MANKAR-P 60-80
Tehniki podaci
Širina prskanja
Broj mlaznica
Merenje
Zapremina rezervoara
Pokrivanje površine
Težina
Vreme rada*
30—50 cm FLEX 60—80 cm
1
2
pumpa na pogon toka
1000 ml
do 10 000 m2
14,0 kg
16,0 kg
16 h
8h
* po baterijskom punjenju
MANKAR-P 45 L+R
MANKAR-P 70-110
Ovaj ureaj je opremljen dodatnim krakovima i sa
Kapuljaa prskalice na ovom ureaju se
leve
i sa desne strane, koji mogu da se montiraju
podešava runo od 70 do 110 cm a ureaj
nezavisno
jedan od drugog do ukupne širine od 140
je pretežno
cm. Obe plastine zaštitne kapuljae prskalice se
namenjen za
automatski savijaju pri kontaktu sa preprekom, te
obradu u redovima,
Tehniki podaci
kao i za staze i
se nakon toga vraaju
70-110,podesiva 2 x 45 cm
Širina prskanja
parkinge sa
u svoj položaj. Ovaj
Podesivost širine sa
vrstim
ureaj je izuzetno
do 70 cm, no podesiva
dodatnim krakom
ploama.
pogodan za upotrebu
u rasadnicima drvea
2
2
Broj mlaznica
gde udaljenost izmepumpa na pogon toka
Merenje
u redova varira.
1000 ml
Zapremina rezervoara
do 10 000 m2
Pokrivanje površine
Težina
16,0 kg
Vreme rada*
19,0 kg
8h
*po baterijskom punjenju
www.hemcof.com
7
MANKAR-GP 60-80
Tehniki podaci
Ovaj ureaj ima runo podesivu kapuljau prskalice od 60 do
80 cm i koristi se pretežno kod
zemljišta obraenog u redovima na grubom terenu i/ili na
dubokom, mekom zemljištu.
Širina prskanja
Broj mlaznica
Merenje
Zapremina rezervoara
Pokrivanje površine
Težina
Vreme rada*
60-80 cm, no podesiva
2
pumpa na pogon toka
1000 ml
do 10 000 m2
17,2 kg
8h
Pogon
Ureaji za montiranje ili sklapanje su pogodni za rad na
velikim površinama, kao što su vonjaci i vinogradi, kao
i obradive površine u redovima i javni parkovi. Osnovne
karakteristike po kojima se razlikuju razliiti modeli su:
Broj, širina i konguracija kapuljaa prskalice:
Kapuljae prskalice, ukljuujui širinu prskalice, broj i
konguraciju, su prilagoene u skladu sa oblastima primene, kao što su prskanje u uskim trakama duž redova
ili kompletno pokrivanje širokih staza.
VARIMANT modeli
Varimant modeli za prednje ili zadnje montiranje su
pogodni za zadatke gde se, iznad svega, vodi rauna o
uštedi na težini, kao što je sluaj kod strmih padina ili
na nestabilnom terenu ili tamo gde nije potrebno merenje u zavisnosti od staze. Varimant pumpa, sa mlaznicom, je elektrino pogonjena putem izvora energije
VARIMANT-4 PLUS
montirani ureaji za primenu
na velikim površinama
Merenje herbicida: Merenje se vrši putem pumpi na pogon toka ili na elektrini pogon.
Opcije montiranja ili sklapanja: Modeli su pogodni za
prednje i zadnje montiranje, iskljuivo za prednje ili
zadnje montiranje, kao i modeli za jednostavno sklapanje.
Poveanje širine ili radna širina dodatnih krakova:
Razliita, naješe varijabilna poveanja širine su vam
na raspolaganju.
na traktoru dok se mlaznica ukljuuje i iskljuuje pritiskom na dugme. Dodatni kraci ureaja su standardno
opremljeni plastinim kapuljaama prskalice irine
36 cm. Mehanizam savijanja dodatnih krakova obezbeuje da se kapuljaa prskalice savija unazad pri kontaktu sa preprekom (npr. Stablo drveta).
Varimant modeli su takoe dostupni sa opcionim kapuljaama prskalice sa elinim roll-up ureajem i prskalicom širine od 40 cm. Ureaj se urola pri kontaktu
sa preprekom i štiti kapuljau prskalice od ošteenja.
Uz dodatna dva kraka, Varimant-4 Plus ima i još dve
kapuljae prskalice, svaka sa po 45 cm širine prskanja. Na
taj nain, široke trake od 50 do 85 cm svaka, mogu da se
štite od korova duž redova gajenih biljaka.
Tehniki podaci
Širina prskanja
2 x 50-85 cm
Broj mlaznica
4
Merenje
Zapremina rezervoara
Pokrivanje površine
Težina
Vreme rada
Širina dodatka
8
pumpa na elektrini pogon
6l
do 60 000 m2
50,0 kg
napajanje energijom sa traktora
110-160 cm / 160-220 cm
www.hemcof.com
FLEXOMANT modeli
Flexomant modeli koji se sklapaju na zadnjem delu su
posebno pogodni za one oblasti primene gde je potrebna precizna, ujednaeno merena aplikacija herbicida
na tretiranoj površini. Pumpe Fleximant modela su na
FLEXOMANT – 4W PLUS
pogon toka, što znai da merenje zavisi od preene
razdaljine (podešavanje: l po ha) a ne od brzine kretanja napred. Mlaznice su na elektrini pogon preko
napajanja el. energijom sa traktora.
Uz dva dodatna kraka, Flexomant-4W Plus je opremljen i sa
još dve prskalice, svaka širine 45 cm. Na taj nain, mogu se
dobiti široke trake osloboene od korova u širini od 50 do
85 cm svaka.
Tehniki podaci
Širina prskanja
Broj mlaznica
Merenje
Zapremina rezervoara
Pokrivanje površine
Težina
Vreme rada
Širina dodatka
2 x 50-85 cm
4
pumpa na pogon toka
2x6l
do 120 000 m2
92,0 kg
napajanje el. energijom
sa traktora
150-190 cm
TRAMA i TRAMUS
Trama i Tramus modeli su opremljeni pumpama sa
pogonom na toak tako da merenje zavisi od preenog
rastojanja a ne od brzine kretanja. Mlaznice se pokreu
putem punjive baterije ili se napajaju energijom sa traktora.
Artikulisani paralelogram obezbeuje da kontakt toka
sa površinom bude stalan tako da se pogon pumpe nikada ne prekida. Kapuljaa prskalice je podesiva od 70 do
110 cm na oba ureaja.
in
de any
ma erm
G
Za kontrolu
insekata u stajama
TRAMUS
Tramus je urea
ureaj dizajniran za jednostavno prikljuivanje na motokultivatorArt.-No.
kosilice ili male traktore.
100683
Primarne oblasti primene
su
travnjaci i staze poploane
vrstim materijalom.
Tehniki podaci
Širina prskanja
Broj mlaznica
Merenje
Zapremina rezervoara
Pokrivanje površine
Težina
Vreme rada
ktic
ba inse
upotre
manja
je
an
iv
rasprš
e: brzo
ida
vac:
Štedi no
em
Štedi vr
70-110 cm
2
pumpa na pogon toka
6l
do 60 000 m2
33 kg
8 h baterijsko punjenje*
ili napajanje sa traktora
k za rad
žina, la
Mala te
imena
pr
a
ik
Raznol
ULV rotirajuća mlaznica stvara mikroskopski male kapljice koje lebde u
vazduhu nekoliko minuta i padaju izuzetno polako. Konstantno
letenje insekata automatski dovodi do uspešnog tretiranja koji teško
da može da se postigne nekim drugim procesom prskanja. Raspon
veličine kapljica se definiše tako da evidentno ne predstavljaju problem za udisanje (približno 35 μ = 0,035 mm).
best available technology
* Na zahtev dostupan je i model sa punjivom baterijom
www.hemcof.com
9
Iskustva i istraživanja sa herbicidima
Iskustva i istraživanja sa herbicidima
Razvoj ukupnog stepena pokrivenosti
korovom u %, 10 ili 46 dana nakon tretiranja
MANKAR® ULV sistemi za prskanje su prvo bili dizajnirani
za aplikaciju glifosata (npr. Roundup® proizvoda). Meutim, ureaji su pogodni za upotrebu veine tenih
herbicida. Sledea diskusija predstavlja neka od iskustava sa herbicidima iz Nemake, koja mogu da posluže
kao vodi zainteresovanim korisnicima.
U leto 2007. g. sprovedeno je istraživanje u kojem je
korišena kombinacija glifosata (Roundup® UltraMax) i,
na zemljištu primenjenih herbicida u rasadnicima jelki.
Ovo istraživanje je pokazalo da je vreme do ponovnog
klijanja korova bilo produženo zbog mešanja herbicida primenjenih na zemljište. Broj glifosat tretiranja
godišnje se na taj nain može smanjiti. Dalje ispitivanje
je potvrdilo ovakve rezultate 2008. g. Uz to, glifosat sa
Vorox® F (aktivna supstanca: umioxazin), kao i kombinacija sa tri herbicida, glifosat, Katana® i Vorox®, su
korišeni, što je isto tako imalo povoljan dugoroniji
efekat.
Smese herbicida iz istraživanja
sprovedenog leta 2007. g.:
90
75
W Posle 10 dana
W Posle 46 dana
60
45
30
15
0
Control R.Max R+Flex R+But
R+Kat R+U46
Izvor: LWK Schleswig-Holsteiin (K. Lange) i Mantis
(iseak)
Supstance su bile primenjene u nerastvorenom obliku,
kao što je obino i sluaj sa MANKAR-P 70-110 ureajem
tipa baštenskih kolica. Varijante sa komponentama u obliku praha su inicijalno bile izmešane sa ekvivalentom 1
litre vode po hektaru, pri emu je glifosat bio naknadno
dodat. Sve smese su mogle biti prskane uz pomo ureaja
bez ikakvih problema.
Herbicid
Roundup® Ultra Max
Roundup® Ultra Max
+ Flexidor®
Roundup® Ultra Max
+ Butisan® SC (+voda)
Roundup® Ultra Max
+ Katana® (+ voda)
Roundup® Ultra Max
+ U 46® M-Fluid
Aktivna
supstanca
Glifosat
Glifosat +
Isoxaben
Glifosat +
Metazachlor
Glifosat +
Flazasulfuron
Glifosate +
MCPA
Primenjena
zapremina/ha
2,0 l
2,0 l + 0,75 l
2,0 l + 2,0 l
(+1,0 l)
2,0 l + 150 gr
(+1,0 l)
2,0 l + 1,5 l
Istraživanja sa Basta® u krastavcima (Bayer
CropScience)
ULV tehnologija se može primenjivati ak i u osetljivim
oblastima obrade zemljišta, za koju postoji samo nekoliko vrsta herbicida. Primer toga je upotreba Basta®
(glufosinat-amonium 200 g/l) na poljima sa krastavcima.
U istraživanju sprovedenom od strane Bayer CropScience
2008. g., bio je primenjen nerastvoreni herbicid sa
MANKAR-P 50 u graduiranim aplikacionim zapreminama
od 1,5 do 4 l/ha u poreenju sa konvencionalnim ranac
prskalicama (AirMix 01, sa relativno niskom koliinom
vode od 50 l/ha). Zakljuak: nije došlo nidokakvog
ošteivanja niti do uništavanja krastavaca. Ekasnost
MANKAR ULV sistema za prskanje može da se poredi sa
ranac prskalicama. Minimum od 2 l/ha Basta bi trebalo
da bude iskorišeno.
Više informacija u vezi sa herbicidima koji se koriste i
rezultatima tekuih istraživanja možete nai na: www.
mantis-ulv.eu
Napomene:
MANKAR-P 50 (nerastvoreni proizvod)
Ranac prskalica (50 l/ha)
Stepen eksanosti (%)
100
80
60
40
W6
20
0
10
Dana nakon aplikacije
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
W 10
W 16
1,5
2,0
3,0
4,0 Basta® l/ha
Nain merenja naješe korišenog
herbicida Roundup® UltraMax je
navedeno u Uputstvu za upotrebu
svakog ureaja. Željeni protok za
druge supstance i smese mora biti
proveren i ponovo kalibriran po
potrebi. U tom sluaju, po pravilu, trebalo bi sprovesti ispitivanje
na maloj površini pre tretiranja
celokupne površine. Odmah nakon aplikacije, ureaj mora biti
temeljno oišen! Bilo koji proizvodi koji se koriste moraju biti
propisno oznaeni etiketom sa
odobravanjem upotrebe zemlje u
kojoj se koristi. Molimo vas da se
konsultujete sa svojim savetnikom
za pesticide.
www.hemcof.com
krompir
o
ca
ini
jd
dizn
a
4
k
Do
vlja
pra
u
a
Nov
krom
stvo sa
Za aplikaciju
tnih psticida
o
pirom
oziraje raspriaem
ilaa
Optim
iz
alna
Minim
Optim
a sila
a za
koliin
spodel
alna ra
Tretman krompira u pogonu
Mafexov dozer za silažu zasnovan
je na ULV (ultra mala zapremina)
tehnologiji, što kroz proces primene znatno smanjuje rasipanje agenasa. Veoma pouzdan, lako održavanje pumpe i creva, raspršiva
obezbeuje optimalnu i uniformnu
distribuciju inokulanta za silažu.
Jednostavan za rukovanje, sa alarmom u standardnoj opremi.
e
nje
dozira
a sred
stava
aja
u ure
a tip
a prem
Tokom dugog niza godina dokazan je u optimalnoj zaštiti
krompira protiv klijanja i truleži
u skladištima, takoe i u vou sa
tretmanima voskom i fungicidima.
d 1975
no isku
Pozitiv
adnj
p r s
j
n
a
ir
t
Za tr ištu
u sklad
ruli
t
iv
t
o
Pr
lijanja
tu
icij k
ib
h
in
skladiš
Protiv
ou u
v
a
n
a
n
, prom
Tako
roces
acija p
Mafexova jedinica za krompir i
voe zasnovana je na ULV (ultra
mala zapremina) tehnologiji , što
kroz proces primene znaajno
smanjuje troškove za aktivne supstance zbog uniformnosti kapljica
depozita.
ureaj montiran na traktor
Monta
www.hemcof.com
11
HEMCOF
D.O.O. HEMCOF se pored ovde prezentovanog MANKAR programa duzi niz godina bavi distribucijom repromaterijala za poljoprivredu, gde se poseban akcenat
daje na proverene i kvalitetom dokazane proizvode.
U NAŠEM ASORTIMANU JOŠ SE NALAZI:
SEMENSKA ROBA
PESTICIDI
SREDSTVA
ZA ISHRANU
BILJAKA
SUBSTRATI,
SAKSIJE I
KONTEJNERI
FOLIJE,
AGROTEKSTILI,
MREZE, VREE
STIHL ALATI I
MAŠINE
MERNI
INSTRUMENTI
BIOLOŠKA ZAŠTITA
OPREMA ZA
SISTEME
NAVODNJAVANJA
SEJALICE ZA SITNO
SEME
D.O.O. HEMCOF
21410 FUTOG, SRBIJA
CARICE MILICE 47
Tel/fax: +381 (0) 21 893 101
+381 (0) 63 855 38 48
+381 (0) 63 887 95 97
+381 (0) 64 821 45 42
e-mail: [email protected]
www.hemcof.com
DISTRIBUTER:
12
www.hemcof.com
Download

ovde - Hemcof