www.bebinizbor.com
besplatan časopis
BROJ 38 • ZIMA 2014.
TEMA BROJA
Dojenje je najbolji
način ishrane beba
POROĐAJ
Rani psihomotorni
razvoj deteta
TRUDNOĆA
SAVET PEDIJATRA
ĆI
POPUST - OVDE ISE
Nega bebine
osetljive kože
Kod nas vas
čeka inspiracija
za poklon
www.kidsland.rs
10 %
donosiocu
KUPONA
N ZA
PO
KU
ISSN 1820-7170
Facebook.com/BebinIzbor
Top trikovi protiv
jutarnje mučnine
ic.rs
www.poklonc
4.
Rani psihomotorni
razvoj deteta
6.
12.
Top trikovi protiv
jutarnje mučnine
14.
Dojenje je najbolji način ishrane beba
10.
Vitamin D3-najbolji
suplement za decu
21.
KVANTNA MEDICINA
22.
Nega bebine
osetljive kože
24.
26.
Dojenje ima
mnogostruku korist
28.
Seksualno
prenosive bolesti
30.
Sprečavanje
bolesti vakcinom
8.
Zašto treba da
masirate svoju bebu
Kada jednu sobu
deli dvoje dece
BROJ 38 • ZIMA 2014.
15. SAVET
16. LEKOVITO BILJE
18-20. IZLOG
28. ZDRAVLJE
32. KNJIGE
33. FILMOVI
34. MINI FACEBOOK
Osnivač i izdavač:
Emisar d.o.o.
Milorada Jovanovića 5
11147 Beograd
T. 011/654 3442
M. 069/106 7488
www.bebinizbor.com
[email protected]
Direktor: Rade Stojković
Uredništvo: Rade Stojković,
Danka Trifunović
Redakcija: Danka Trifunović,
Irena Spasović
Lektor-korektor: Danka Trifunović
Stručni saradnici: Mr sci med dr
Zlatko Bokun-specijalista opšte
hirurgije, dr Ljiljana Koljaja-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,
Živka Vlajković-nutricionista, mr ph
spec Danijela Pecarski-mr farmacije,
Dragana Kolaković-viši fizioterapeut
i fitnes instruktor, Nada Lazić-dipl.
def. i viša med. sestra, doc dr sc
med Nevenka Raketić-specijalista
pedijatrije i imunologije, dr Danijela
Todorović- pedijatar, dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije, prim dr Ljubica
Presetnik-specijalista ginekologije
i akušerstva, dr Sandra Radovićginekolog, Milanka Šetina-dipl. mol.
biolog i fiziolog, M.Sc primenjene
genetike, Mr ph Stanislava Lazić,
Natalija Trkulja - licencirani instruktor
Aviva metode, asistent dr sci Ivana
Radović, Dr Vladan Šubarević ,
načelnik Službe za otorinolaringologiju Instituta Z.Z.M.D. dr Vukan Čupić,
Novi Beograd, VMS Anđelka Kotević,
šef odseka Halobeba
Vežbajte bezbedno u teretani
Saradnici i prijatelji: Halobeba,
Bebac.com, Masel group, DHL,
Filly farm apoteka
DECEMBAR 2014.
Umetnički direktor:
Ferenc Laslofi
Štampa:
Rotografika d.o.o., Subotica
Distribucija: Emisar d.o.o.
Marketing: 011/654 3442
[email protected]
Redakcija ne odgovara za sadržaj i
istinitost objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških
nastupa naših klijenata. Za slučajne
i nenamerne greške u toku štampe
redakcija ne snosi odgovornost. Sve
dobijene fotografije se ne vraćaju
i mogu se bez nadoknade koristiti
u svrhu ilustracije časopisa, a po
slobodnoj proceni redakcije da se
objavljuju u određenim rubrikama. Po
dobijanju fotografija smatraćemo da
ste dali saglasnost za njihovu objavu.
Molimo roditelje da se pre slanja
fotografija upoznaju sa Zakonom o
javnom informisanju.
www.parlament.gov.rs
Oglašavajući se u „Bebinom izboru”
imate priliku da se obratite širokom
krugu potencijalnih klijenata.
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije,
Beograd 613/614
ISSN 1820-7170 - Bebin izbor
COBISS.SR-ID 146773772
Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor
Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 240 dinara za svih 6 brojeva u 2014. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način:
Uplatilac: Ime, prezime i adresa. Svrha uplate: ptt troškovi. Primalac: Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd. Iznos: 240,00. Račun: 265 0000000 641 514-42. Kopiju
uplatnice pošaljite na našu adresu: Emisar d.o.o., Bul. Arsenija Čarnojevića 64, lok. 25, 11070 N. Beograd. Tel/Faks: 011/31 90 771 ili E-mail: [email protected]
POROĐAJ
Rani psihomotorni ra
Nada Lazić
dipl. defektolog i VMS,
autorka priručnika za trudnice
„Od zdravih roditelja do
zdravog potomstva“
U prvoj godini dete usložnjava svoje emocije
i stiče osnove njihovog artikulisanja. Tada uči
emocionalnu razmenu sa drugima, pre svega
kroz kontakt sa majkom.
Opšte zakonitosti
razvoja deteta
Razvoj je niz kvalitativnih i kvantitativnih promena koje nastaju tokom vremena.
On je posledica sadejstva bioloških i sredinskih činilaca. Razvoj motorike i psihe
u najranijem uzrastu je nerazdvojan, pa
otud naziv psihomotorni razvoj. Neke od
opštih karakteristika razvoja deteta su:
• Alternativnost u razvoju - intenzivniji
razvoj pojedinih psihičkih funkcija se
smenjuje; npr. dete koje uvežbava govor će kasnije prohodati, ili obrnuto.
Razvoj inteligencije je
u najranijem uzrastu
vezan za razvoj pokreta
i čula, jer na taj način
dete postepeno stiče
saznanja o sebi i svetu.
• Inermitentnost u razvoju - nov oblik
ponašanja se ne ustaljuje odmah nakon
javljanja; dete koje je prohodalo ne znači
da više neće da puzi, ali će sve češće
hodati a sve ređe puziti.
• Konstantnost razvojnog reda - redosled
javljanja novih funkcija je nepromenljiv,
ali je tempo prolaska kroz razvojne
stadijume individualan.
Senzomotorni razvoj
Senzomotorni razvoj karakterišu opšte
zakonitosti, u okviru kojih možemo pratiti
napredovanje deteta. Razumevanje tih
zakonitosti razvoja čula i pokreta mogu
pomoći roditeljima da razumeju kako teče
razvoj njihovog deteta. Neke od opštih
karakteristika razvoja čula i pokreta su:
• Cefalo- kaudalni pravac razvoja: razvoj
4
|
BEBIN IZBOR
teče od glave ka repu (fizički, motorni i senzorni razvoj) – npr: beba prvo
pomera glavu, pa gornju polovinu tela, a
motorikom nogu ovlada tek krajem prve
godine života.
•P
roksimo- distalni pravac: razvoj motorike od bližeg ka udaljenijim delovima
u odnosu na kičmu – npr: beba prvo
pomera laktove, zglobove na šakama,
a fina motorika šake se razvija u drugoj
polovini prve godine .
• Od podjednake kontrole bilateralnih ka
boljoj kontroli unilateralnih organa: funkcionalnu simetričnost smenjuje asimetričnost (motorni razvoj) – beba u početku
podjednako često koristi levu i desnu
ruku i nogu, a vremenom razvija preferenciju desne, odnosno leve ruke i noge.
•E
liminisanje suvišnog angažovanja
mišića: od preteranih do neophodnih
pokreta – dete tokom razvoja uči da
eliminiše suvišne pokrete mišića, te da
jednu radnju, npr. hvatanje, može da
obavi sa znatno manjim naprezanjem.
Emocionalni razvoj
U prvoj godini života odvija se intenzivan emocionalni razvoj. Dete usložnjava
svoje emocije i stiče osnove njihovog
POROĐAJ
azvoj deteta
artikulisanja. Tada dete uči emocionalnu
razmenu sa drugima, pre svega kroz
kontakt sa majkom. Emocionalni razvoj se
u najranijem periodu odvija tako što dete
pounutruje odnos roditelja prema njemu.
Tako, ukoliko se ono oseća voljeno,
poštovano i uvažavano, naučiće da voli,
Dakle, beba se ne rađa sa širokom lepezom emocionalnog doživljaja koji imaju
odrasle osobe, već se emocije postepeno
razvijaju i usložnjavaju u skladu sa emocionalnom razmenom sa roditeljima.
Intelektualni razvoj
Razvoj inteligencije je u najranijem
uzrastu vezan za razvoj pokreta i čula,
jer na taj način dete postepeno stiče
saznanja o sebi i svetu. Zbog toga se
intelektualni razvojni stadijum u prve dve
godine naziva senzomotorni stadijum, koji
ima sledeće faze:
•R
ođenje do 6 nedelja: razvoj refleksa
(sisanje), koji se postepeno razvijaju u
voljne radnje; dakle, dete u prvih mesec
i po dana refleksno reaguje.
•6
nedelja do 4 meseca: razvoj ustaljenih
reakcija (primarne cirkularne reakcije
- ponavljanje telesnih pokreta). Dete u
ovom periodu ponavlja pokrete koji su
usmereni na sopstveno telo (pokreti
rukama i nogama), čime postepeno
upoznaje sebe i svoje telo.
•4
do 9 meseci: razvoj vizuo-motorne
koordinacije, sekundarne cirkularne
reakcije, postupci-rezultati; u ovom
uzrastu dete ponavlja pokrete, ali koji
su usmereni na spoljašnji svet (igračke),
i tako postepeno uči da razdvoji sop-
Dete upija emocije
svojih roditelja. Ukoliko
su roditelji uznemireni,
ljuti ili uplašeni, i ono će
se osećati istovetno.
poštuje sebe i uvažava svoje potrebe. U
suprotnom, razviće nedostatak samopouzdanja, nisko samopoštovanje i
odsustvo ljubavi prema sebi. Dete upija
emocije svojih roditelja. Ukoliko su roditelji
uznemireni, ljuti ili uplašeni, i ono će se
osećati istovetno. Takođe, ukoliko su
roditelji stabilni, smireni i puni ljubavi, ove
emocije će se preneti i postati karakteristika detetove ličnosti. Dete neposredno
nakon rođenja ispoljava opšte stanje
uzbuđenosti, iz kojeg se brzo izdvajaju
dva bazična afektivna stanja: stanje zadovoljstva i nezadovoljstva. Iz ta dva stanja
kasnije se izdvajaju složenije emocije.
stveno opažanje od realnosti (npr. dete
sa 6 meseci shvata da predmet postoji
nezavisno od njegovog opažanja).
•9
do 12 meseci: razlikovanje sredstva i
cilja, planiranje akcija - u ovom uzrastu
dete već može da predvidi dešavanja i
da na neki način isplanira akciju.
Rani razvoj deteta je celovit i svrsishodan, tj. emocionalni, intelektualni i senzomotorni razvoj deteta se odvija u neprekidnom međusobnom sadejstvu i odvojeno ih
prikazujemo jedino radi lakšeg razumevanja. Dete je psihofizičko jedinstvo i kvalitet
njegovog razvoja je posledica sveukupnih
bioloških i sredinskih činilaca.
Škola održava predavanja u
Dečijem kulturnom centru
„Majdan“, Kozjačka 3-5, Beograd.
Svakog meseca nova grupa. Škola
je BESPLATNA za sve polaznike.
Možete nas kontaktirati na telefone:
064/168 27 77 i 064/267 2238, na
sajtu: www.skolaroditeljstva.com,
ili na Facebook stranici – Škola roditeljstva Nada Lazić (gde se oglašavaju svi susreti i teme).
Program centra:
1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre, porođaj i primena epidurala u akušerstvu
– predavač: dr sc med V. Živanić
2. Pravilna ishrana u trudnoći, štetnost
nikotina, alkohola i kofeina – predavač: prim dr P. Borović
3. Nega kože u trudnoći – predavač:
prof. dr S. Marinković Šiler
4. Savremena stomatologija i roditeljstvo - predavač: dr N. Jakovljevic
5. Mentalno-higijenski pristup trudnoći i
roditeljstvu – predavač: psiholog S.
Đorđević
6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i do 3. godine – predavač:
psiholog S. Đorđević
7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja govora - predavač: logoped
Tanja Lukovac
8. Karakteristike motornog razvoja
deteta od rođenja do navršene 3.
godine – predavač: vis. struk.
terapeut S. Milanović
9. Superirornost majčinog mleka (isključivo dojenje do 6. mes.) – predavač:
prim. dr sc med pedijatar/neonatolog V. Marinković
10. Matične ćelije i njihova primena u
savremenoj medicini – predavač:
dr Mima Fazlagić
11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za porođaj – predavač: vis.
stručni terapeut S. Milanović
12. Babinje – 40 dana nakon porođaja predavač: N.Lazić, dipl.def. i VMS
13. Praktični čas: kupanje, obrada
pupčanog patrljka, kako oblačiti
novorođenče, šta je neophodno za
dolazak bebe kući, oprema prostora
14. Dodela diploma i knjige “Od zdravih
roditelja do zdravog potomstva” polaznicima skole – koordinator Nada
Lazić, dipl. def. i VMS
BEBIN IZBOR
|
5
SAVET PEDIJATRA
Sprečavanje bole
Dr Ljiljana Koljaja
specijalista pedijatrije
Ordinacija „Dečiji lekar”
Dubrovačka 6, Zemun
Mobilni: 063/844-1909
Telefon: 011/2191-287
Vakcina protiv varičele
(ovčijih boginja)
Ovčije boginje (varicella) su često
oboljenje u detinjstvu. Bolest izaziva
virus. Obično protiče kao blago oboljenje,
ali ponekad se može ispoljiti kao teška
bolest, posebno kod najmlađeg uzrasta i
odraslih.
Ispoljava se kao svaka virusna bolest
gornjih disajnih puteva, sa simptomima
upale disajnih puteva kao što su curenje
nosa, kašalj, malaksalost, uz manje ili više
povišenu telesnu temperaturu, uz karakteristične promene na koži u vidu nežnih
U Sjedinjenim
Američkim državama
je pre vakcinacije oko
11 000 ljudi godišnje
bilo bolnički lečeno,
a oko 100 ljudi je
tragično završilo zbog
varičele.
mehurića. Bolest, pored ospe, prate
svrab, groznica, umor, malaksalost.
Može se javiti infekcija kože, ožiljci
posle preležane bolesti, a kao teške komplikacije upala pluća, mozga, sa neurološkim oštećenjima, ponekad sa tragičnim
ishodom.
Virus se može prenositi sa osobe na
osobu kroz vazduh (kao svaka virusna
infekcija - kapljičnim putem), ili kontaktom
sa sekretom iz mehurića na koži.
U Sjedinjenim Američkim državama
je pre vakcinacije oko 11 000 ljudi godišnje bilo bolnički lečeno, a oko 100 ljudi je
tragično završilo zbog varičele.
6
|
BEBIN IZBOR
Trudnice ne bi trebalo vakcinisati, ili paziti
da ne dođe do trudnoće jedan mesec nakon
primljene vakcine
Vakcina protiv varičele može sprečiti
oboljenje, ili ako se ipak javi, učiniti da se
ispolji u blažem obliku.
Ko bi trebalo da dobije
vakcinu i kada
Deca koja nisu prebolela varičelu mogu
dobiti dve doze vakcine i to:
•p
rvu dozu u uzrastu od 12-15 meseci;
•d
rugu dozu najranije tri meseca posle
prve doze ili u uzrastu od 4-6 godina.
Deca iznad 13 godina ili stariji koji nisu
preboleli varičelu mogu biti vakcinisani
sa dve doze u razmaku od najmanje 28
dana. Ova vakcina može biti data u isto
vreme sa drugim vakcinama, ali u različita
injekciona mesta. Postoji i kombinovana
vakcina koja sadrži i MMR vakcinu.
Neki pacijenti ne bi
trebalo da dobiju vakcinu
ili bi trebalo da sačekaju
Ovu vakcinu ne bi trebalo da dobijaju
pacijenti koji su ispoljili alergijsku reakciju
nakon prve doze. Ukoliko imaju akutno
oboljenje, sačekati sa vakcinacijom do
oporavka.
Trudnice ne bi trebalo vakcinisati, ili paziti da ne dođe do trudnoće jedan mesec
nakon primljene vakcine.
Postoji još niz razloga kada ne bi
trebalo primiti vakcinu, koji su vezani za
imunološka oboljenja, pri čemu obavezno
treba konsultovati lekara.
Koji su rizici
ove vakcine?
Vakcina, kao svaki lek, može da
proizvede ozbiljne probleme, kao što je
ozbiljna alergijska reakcija. Međutim, taj
rizik je izuzetno mali. Dobiti vakcinu je
mnogo bezbednije nego oboleti od varičele. Najveći broj pacijenata nema nikakvih neželjenih reakcija posle vakcinacije.
Reakcije na vakcinu su obično izraženije
posle prve doze. Najčešće se postvakci-
nalne reakcije ispoljavaju kao blage: bol i
otok na mestu davanja, povišena telesna
temperatura, blagi osip oko mesec dana
nakon vakcinisanja (kada postoji mogućnost da se prenese infekcija na ostale članove porodice, ali izuzetno retko). Ozbiljni
problemi, kao upala pluća i konvulzije,
mogu se pojaviti, mada izuzetno retko.
Vakcina nije u obaveznom vakcinalnom
programu naše zemlje.
MMR VAKCINA (vakcina
protiv malih boginja,
zaušaka, rubeole)
Morbili, zauške i rubeola su ozbiljne
bolesti. Pre vakcine bile su veoma česte
bolesti, posebno među decom.
Male boginje (Morbilli, Measels) predstavljaju virusom izazvanu ospu, curenje
nosa, kašalj, upalu sluznice oka, uz
povišenu telesnu temperaturu.
Virus može prouzrokovati upalu uha,
upalu pluća, konvulzivne napade, oštećenje mozga, nekad i fatalni ishod bolesti.
MUMPS je oboljenje izazvano virusom,
koje se ispoljava povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima,
gubitkom apetita i otokom pljuvačnih
žlezda. Može prouzrokovati gluvoću, me-
SAVET PEDIJATRA
esti vakcinom
ningitis (upalu ovojnica mozga i kičmene
moždine), bolno oticanje testisa, jajnika i
retko može dovesti do steriliteta.
Rubeola je takođe virusno oboljenje
koje se ispoljava ospom, blago povišenom temperaturom i upalom zglobnih
ovojnica. Ako žena oboli u toku prvog
tromesečja, može doći do pobačaja ili
rađanja deteta sa ozbiljnim oštećenjima.
Ove bolesti se prenose sa osobe na
osobu putem vazduha. MMR vakcina
može sprečiti pojavu oboljenja.
Ko može dobiti
vakcinu i kada?
Deca se vakcinišu sa 2 doze vakcine:
prvom dozom u uzrastu od 12-15-og
meseca života, a drugu dozu vakcine do-
bijaju u uzrastu od 4-6 godina života (kod
nas pred polazak u prvi razred osnovne
škole). Vakcina može biti data i ranije ako
dete putuje van zemlje, ako to nalažu
epidemiološki razlozi (pojava većeg broja
obolelih u određenoj populaciji). MMR
vakcina se može dati sa ostalim vakcinama istovremeno.
Ove bolesti se prenose
sa osobe na osobu
putem vazduha. MMR
vakcina može sprečiti
pojavu oboljenja.
Vakcinaciju treba odložiti ukoliko
postoji ozbiljna alergijska reakcija na
proteine jaja ili pilećeg mesa, ili na neki od
sastojaka vakcine. Ako dete ima akutno
oboljenje praćeno visokom temperaturom, odložiti vakcinu do oporavka. Takođe, trudnice ne treba vakcinisati.
Nakon vakcinacije se mogu javiti različite reakcije: najčešće povišena telesna
temperatura, blagi osip, otok limfnih
žlezda. Reakcije na ovu vakcinu se javljaju
obično 6-14 dana nakon vakcinacije.
U pojedinim slučajevima mogu se javiti
i ozbiljnije postvakcinalne reakcije kao
što su konvulzije, bolovi u zglobovima,
ponekad može doći i do smanjenja broja
trombocita. Takođe, kao i svaki medikament, može proizvesti alergijsku reakciju
u vidu koprivnjače, otoka disajnih puteva,
otežanog disanja. Ova vakcina se nalazi u
obaveznom vakcinalnom programu.
BEBIN IZBOR
|
7
ZDRAVLJE
Zašto treba da ma
Milijana
Majstorović-Kožul
dipl.defektolog,
muzikoterapeut UMTS,
IAIM instruktor (CIMI)
[email protected]
Č
ulo dodira predstavlja naš prvi komunikacijski kanal koji omogućava
organizmu da prima razne senzacije iz spoljnog sveta. Na taj način učimo
o svojoj okolini. Upravo taj, nimalo zanemarljiv medij, poznatiji kao dodir, može da
podstakne i unapredi razvoj, pogotovo u
najranijim mesecima života bebe. Koliko
često ljubimo, grlimo, nosimo, masiramo,
dodirujemo svoju bebu/dete, sve češće
su teme blogova, članaka, foruma, ali i
istraživanja, stručnih radova. Verovatno sa
dobrim razlogom.
Jedna od svetski priznatih organizacija, temeljena na višedecenijskoj
praksi, istraživanjima i dokazima, koja
upravo promoviše dodir je IAIM - International Asociation of Infant massage
(Međunarodna Asocijacija za masažu
beba). Osnivač ove Asocijacije je Vimala
McClure, koja je još osamdesetih godina
8
|
BEBIN IZBOR
Masaža može da stimuliše i deluje na razvoj
mozga, pogotovo u prvoj godini života kad
je njegov rast ubrzan, zatim na cirkulaciju,
digestivni, hormonalni i imuni sistem, telesnu
svesnost, koordinaciju i ravnotežu
pokrenula celu priču. Više o njoj možete
pročitati na zvaničnom sajtu Asocijacije
www.iaim.net.
Šta je IAIM?
IAIM, u sklopu svog delovanja, nudi
obuku za masažu beba gde su svi roditelji/staratelji dobrodošli, bilo da se radi o
zdravim, prevremeno rođenim, bebama
sa posebnim potrebama uzrasta od 0 do
12 meseci, ali i sa usvojiteljskim porodicama. Tokom obuke roditelji uče različite
načine korišćenja masaže i dodira, u cilju
boljeg upoznavanja jedinstvenih i konstantnih promena kroz koje prolazi dete u
prvoj godini života, kao i u cilju unapređenja i jačanja same porodice. Pored
masaže, ovaj program pruža mogućnost
učenja i drugih korisnih veština poput korišćenja glasa, pokreta i drugih komunikativnih formi koje mogu na jedinstven način
biti od velike pomoći u komunikaciji sa
vašom bebom. Roditelji dolaze na obuku
zajedno sa svojim mališanima i već od
prvog časa kreću da praktikuju i primenjuju naučeno. Pored majki, obuka posebno
podržava uključivanje očeva i pokazala se
veoma korisnom omogućavajući i njima
sjajan način da se povežu i komuniciraju
sa svojim mališanima.
Obuka roditelja, u trajanju od nekoliko susreta, uz prisutnost instruktora,
sastoji se iz praktičnog i teoretskog dela.
Masažom roditelj bebi
može da olakša pojavu
gasova i grčeva,
zatvora, mišićne
napetosti, olakša bol
i rast zubića.
ZDRAVLJE
asirate svoju bebu
Odvija se u intimnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući prvenstveno potrebe beba.
Mogu da se rade sa grupom roditelja, ali
i induvidualno, jedan na jedan, ukoliko se
to od instruktore zahteva. Obuke roditelja
za masažu beba vode sertifikovani IAIM
instruktori - Certified Infant Massage Instructor (CIMI®) koji su kvalifikovane osobe sa završenim IAIM treningom. Polazeći od činjenice da roditelj najbolje poznaje
svoje dete, kao i njegove potrebe, bitno
je naglasiti da tokom obuke instruktor NE
masira bebe, već demonstrira pokrete na
lutki, prati roditelje i obučava ih tehnikama masaže, edukuje ih o značaju dodira,
ali je tu i za potencijalne diskusije koje
često znaju da se otvore tokom trajanja same obuke. Pored strukturisanog
programskog dela, obuke su i korisno
mesto gde roditelji međusobno mogu da
razmene svoja iskustva, druže se, ali i da
zajedno sa svojim mališanima promene
dinamiku svakodnevice, te urade nešto i
van kuće.
Šta pruža program
za masažu
Istraživanja, kao i iskustva roditelja
koji su prošli obuku, pokazuju da ovaj
program za masažu beba može da
ponudi mnoge benefite. Neki od njih bili
bi: interaktivnost, stimulacija, olakšavanje i
relaksacija bebe.
Interakcija u sklopu masaže unapređuje i promoviše emocionalno vezivanje
i njegov siguran razvoj, zatim razvija
poverenje, komunikaciju i osećanje ljubavi
i poštovanja.
Masaža može da stimuliše i deluje na
razvoj mozga, pogotovo u prvoj godini
života kad je njegov rast ubrzan, zatim na
cirkulaciju, digestivni, hormonalni i imuni
sistem, telesnu svesnost, koordinaciju i
ravnotežu.
Masažom roditelj bebi može da olakša
pojavu gasova i grčeva, zatvora, mišićne
napetosti, olakša bol i rast zubića.
Koliko često ljubimo,
grlimo, nosimo,
masiramo, dodirujemo
svoju bebu?
Benefiti relaksacije, što većinu ljudi
uglavnom i asocira na masažu, ogledaju
se u postizanju boljeg sna bebe, boljoj
fleksibilnosti njenog mišićnog tonusa,
regulaciji ponašanja, redukciji hormona
stresa, ali i obostranoj smirenost.
Pored navedenih, valja pomenuti i neke
od benefita koje sami roditelji mogu dobiti
obukom:
•b
olje razumevanje svoje bebe i otkrivanje njene jedinstvenosti;
•m
ogućnost da nauče da osluškuju
svoju bebu i upoznaju signale koje ona
šalje;
•b
olje razumevanje plača, kao jednog od
osnovnih načina bebine komunikacije;
•p
ovećavano samopouzdanja, te unapređenje roditeljskih veština;
• kvalitetno provedeno vreme sa svojom
bebom;
• upoznavanje drugih roditelja i razmena
iskustava.
Bitno je pomenuti i to da, iako ne spade
u terapeutske, ovaj način interakcije
dodirom sa vašom bebom može delovati
povoljno i na unapređenje i poboljšanje
ranog odnosa roditelj-dete, a koji je usled
različitih stresnih situacija potencijalno ili
trenutno narušio proces emocionalnog
vezivanja.
Osluškivanje bebe, razumevanje
signala i poruka koje nam šalje, te
prihvatanje i poštovanje njene jedinstvenosti i potreba su neophodni koraci
da bi se razvio zdrav intiman odnos u
kojem nas, hteli mi to da priznamo ili ne,
upravo bebe, odnosno deca, uče kako
biti roditelj. Masaža beba, a time i dodir,
kao jedan od esencijalnih i neophodnih
sastojaka zdravog odrastanja, predstavlja mudro odabranu investiciju neophodnu za dobar start.
Srbija je od ove godine bogatija za
još nekoliko sertifikovanih instruktora,
zahvaljujući Mariji Nakić, IAIM kontakt
osobi za Srbiju koja je i dovela ovu priču
na naše prostore i organizovala prve
obuke roditelja i beba, ali i prvi trening
za IAIM instruktore u Srbiji. Ove godine
ona je imala priliku da nas predstavlja na
Konferenciji i Generalnoj skupštini IAIM na
Kostariki, gde se i Srbija po prvi put našla
na svetskoj mapi IAIM-a.
BEBIN IZBOR
|
9
HALOBEBA
Vitamin D3-najbolji s
Anđelka Kotević
VMS, šef odseka
Halobeba
24 sata svakog dana
u mesecu – godini
Telefon: 011/7158-444
Jedno od najvećih otkrića u funkcionalnoj
medicini je činjenica u vezi sa pozitivnim
karakteristikama vitamina D
dojenja, u starijem životnom dobu, kao i u
premenopauzi i menopauzi.
Izgleda kao da nema kraja pozitivnim karakteristikama vitamina D koji je
uključen u tako mnoge životno važne
funkcije. Može se reći da vitamin D deluje
kao jedna vrsta baterija bez kojih ćelije u
našem organizmu ne mogu da rade.
Šta preporučuje vodič
za neonatologiju RS ?
Zbog sve većeg štetnog dejstva
sunčevih zraka i slabog izlaganja
sunca, uz korišćenje krema
sa visokim zaštitinim faktorom, preporučuje se
profilaksa vitaminom
D3.
Šta je vitamin D3 ?
Još davne 1922. godine u eri otkrivanja
hranljivih materija, vitamin D je pogrešno
klasifikovan kao vitamin, u stvari on je
steroidni hormon. Sintetiše se prirodnim
putem u koži, gde pod uticajem sunčeve svetlosti (ultraljubičasto zračenje) iz
neaktivnog provitamina D prelazi u aktivni
Vitamin D3. Prepoznat je kao prohormon
koji je od suštinskog značaja za život.
VITAMIN D3 pripada grupi vitamina
rastvorljivih u mastima i zajedno sa paratiroidnim hormonom poboljšava iskorišćavanje kalcijuma i fosfora iz digestivnog trakta i njihovoj normalnoj apsorpciji.
Ima važnu ulogu u mineralizaciji kostiju.
Neophodan je za normalan rast i razvoj
kostiju i zuba.
Do čega dovodi
nedostatak vitamina D3 ?
Nedostatak vitamina D dovodi do smanjene resorpcije i deficita kalcijuma, osteomalacije i osteoporoze kod odraslih. Kod
dece, manjak vitamina D može uzrokovati
rahitis (bolest kostiju). Simptomi rahitisa
10
|
BEBIN IZBOR
uključuju deformacije i prelome kostiju,
slabost mišića, zaostajanje u rastu i
razvoju, probleme sa disanjem, moguće
učestale kontrakcije mišića prouzrokovane niskim nivoom kalcijuma u krvi.
Unos vitamin D je izuzetno važan i potreban u periodu rasta, tokom trudnoće i
Unos vitamin D je
izuzetno važan i
potreban u periodu
rasta, tokom trudnoće
i dojenja, kao i u
premenopauzi i
menopauzi.
Prema vodiču za neonatologiju Republike Srbije preporučuje se primena vitamina D3 od 2. nedelje nakon rođenja u dozi
od 400ij dnevno do prvog rođendana.
Od druge godine pa do puberteta preporučuje se nastavak profilakse, posebno
u zimskim mesecima.
Najbolji način za razvijanje adekvatne
količine vitamina D3 koji potpuno odgovara dizajnu ljudskog tela je umereno izlaganje suncu. Bebama, kao i svima nama,
potrebni su redovni izlasci u šetnju, u
ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim
satima. Naravno, potrebno je misliti na
rizike od preteranog izlaganja suncu.
Važno je istaknuti da nije neophodno
svakodnevno izlaganje suncu jer telo
deponuje i čuva vitamin D. Istraživanja
pokazuju da deca izložena letnjem suncu
HALOBEBA
suplement za decu
na samo nekoliko sati mogu deponovati
količinu vitamina D potrebnu za nekoliko
meseci.
Šta postoji na
našem tržištu ?
Na našem tržištu se mogu naći tri
preparata koja su predviđena za upotrebu
kod beba i dece.
Vigantol - registrovan kao lek, uljani rastvor koji se bebama daje jednom dnevno
– jedna kap.
Vitamin D3 - Galenika je dijetetski
proizvod namenjen za oralnu upotrebu.
To je vodeni rastvor koji se daje jednom
dnevno – 4 kapi.
Baby D3 for you - registrovan kao lek,
veoma praktično pakovan u kapsulice
koje se lako odvrnu i direktno ukapaju
bebi, kasnije detetu, u usta. Jedna kapsulica je jedna doza od 400ij vit D3, što
znači da se lako dozira i lako primenjuje.
Važno je istaknuti
da nije neophodno
svakodnevno
izlaganje suncu jer
telo deponuje i čuva
vitamin D.
Koje su dileme
kod roditelja ?
Najčešće dileme se javljaju kod roditelja
čije bebe piju adaptirane formule koje u
sebi sadrže vitamin D. Stručni stav glasi
da i te bebe treba da uzimaju predviđene
preventivne doze vitamina D, jer količi-
na mleka koju beba uzima ne može biti
stalna, ona varira od dana do dana i ne
obezbeđuje potrebnu količinu vitamina
D, da biste obezbedili željenu količinu,
neophodno je i ovim bebama davati
predviđenih 400 ij. Kod nekih roditelja
to izaziva zebnju od predoziranja, i tu ne
treba brinuti - da bi došlo do predoziranja,
beba treba da dobije 10 000 ij vitamina D
u danu.
Oprez - decenijama se davao preparat
AD vitamina. Poslednjih deset godina
stručni stav je promenjen - potrebno
je dodavati samo vitamin D3, jer se u
mleku (majčino ili adaptirano) nalazi
dovoljna količina vitamina A. Praksa je
pokazala da se dejstvo ovih vitamina
uzajamno umanjuje ukoliko se daju u
kombinaciji. Mnogi roditelji ne obraćaju
pažnju na preporuku na otpusnoj listi
novorođenčeta gde precizno piše vitamin D 400 ij, već kupuju AD kapi. Sve
AD kapi koje se mogu naći na tržištu
nisu za oralnu primenu kod beba.
BEBIN IZBOR
|
11
TRUDNOĆA
Top trikovi protiv
jutarnje mučnine
Jutarnja mučnina se može pojaviti tokom
trudnoće u bilo koje doba dana ili noći i može
da traje, traje i traje…
Andrijana Veselinović
Lifepressmagazin.com
I
ako ne pogađa sve trudnice, jutarnja
mučnina može da stvara probleme
nekim ženama čak celih šest meseci. Tim budućim mamama zaista treba
mnoštvo trikova da prebrode taj mučni
period. Sakupili smo za vas neke od
najboljih saveta. Jedite hranu sa mnogo
proteina pred spavanje. To pomaže da
šećer u krvi ostane stabilan. Kada osetite
12
|
BEBIN IZBOR
da biste mogli da povratite, popijte malo
hladne vode s ledom. Mnoge žene tvrde
da im je to pomoglo. Izbegavajte hranu za
koju znate da vam je od nje muka. Mada,
u tom periodu to može biti gotovo sve što
imate u frižideru. Đumbir, čajevi, keksići, pa
čak i začini mogu biti od pomoći u sprečavanju mučnine. Uz to, savetuju se manji,
a češći obroci, kao i mirisi peperminta.
Akupresurne zavoje možete pronaći u
apotekama i dobro deluju protiv mučnina.
Držite ih oko ručnog zloba, tako da deluju
na akupresurne tačke. Međutim, mudre
trudnice savetuju da, kada ih skidate,
stojite pored WC šolje, jer može doći do
“navale” povraćanja. Kada ustajete iz
kreveta, pojedite malo maslaca od kikirikija
ili neku proteinsku grickalicu. Neke mame
tvrde da im je pomogla i šolja tople vode u
koju su usule kašiku jabukovog sirćeta.
Naravno, imajte na umu da ovi saveti ne
deluju jednako na svakog. Pokušajte da
pronađete svoj najbolji recept, šta vama
najviše pomaže, eksperimentišući.
ALTERNATIVA
BEBIN IZBOR
|
13
SAVET
Dojenje je najbolji
način ishrane beba
Mirjana Stupar
viša medicinska sestra,
Dom zdravlja Novi
Beograd
[email protected]
I
shrana bebe majčinim mlekom pruža
brojne pogodnosti: nutritivne, zdravstvene, imunološke, razvojne, psihološke, socijalne i ekonomske. Prednosti
dojenja su najveće kada se beba hrani
isključivo majčinim mlekom. Isključivo dojenje obezbeđuje najbolju ishranu i skladan psihički i fizički rast i razvoj odojčeta i
deteta u prvim godinama života.
U slučaju da je kod majke dojenje bilo
umanjeno ili je potpuno prestalo, postoji
mogućnost obnavljanja dovoljnih količina
mleka i to se naziva relaktacija.
Uzroci nedovoljnog
lučenja mleka
• Bebi se daje druga hrana i tečnosti,
pa joj se tako smanjuje apetit i dužina
podoja.
• Davanje flašiće i laže remeti sisanje.
• Podoji nisu dovoljno česti.
• Prerano su obustavljeni noćni podoji
(reakcija na prolaktin veća je noću).
• Podoji nisu dovoljno dugi (nepotpuno
pražnjenje mlečnih kanalića dovodi do
gomilanja inhibirajućeg faktora u mleku
koji daje signal dojci da prestane sa
lučenjem mleka).
Kako povećati
količinu mleka?
• Dok povećava količinu svog mleka,
majka mora da obezbedi zadovoljenje
bebinih nutritivnih i energetskih potreba.
• Ohrabrivati bebu da češće i duže sisa,
najmanje 10-12 puta u toku 24 časa.
• Prestati sa korišćenjem flašica i laža.
• Meriti bebu.
• Majka mora pravilno da se hrani.
• Ukoliko može, treba da izmaza mleko
između podoja i njime hrani bebu iz
šoljice ili pomoću cevčice.
14
|
BEBIN IZBOR
Dojenje obezbeđuje najbolju ishranu i skladan
psihički i fizički rast i razvoj odojčeta i deteta u
prvim godinama života
U svrhu relaktacije može se koristiti
tanka plastična cevčica, čiji se jedan kraj
stavlja u šoljicu sa izmazanim mlekom
(ili adaptiranim, ukoliko mama nema
dovoljno svog mleka), a drugi kraj se
zalepi za dojku. Beba se postavi u položaj
za podoj, čime se stimulišu hormoni da
stvaraju mleko, a istovremeno zadovoljavaju nutritivne potrebe mlekom koje je
u flašici za relaktaciju ili u čašici. Ako se
Da bi se relaktacija
uspešno sprovodila,
majci je potrebna
podrška porodice i
zdravstvenih radnika.
koristi adaptirano mleko, njegova količina
se smanjuje kako se povećava količina
majčinog mleka, da bi se na kraju potpuno isključilo iz ishrane bebe.
Vreme potrebno za ponovno uspostavljanje laktacije razlikuje se u zavisnosti od
toga kolika je trenutna proizvodnja mleka
i koliko je vremena prošlo otkad majka
ne doji. Relaktacija se može sprovoditi i u
sklopu pedijatrijske nege bolesnih beba,
čije su majke prestale da doje.
Da bi se relaktacija uspešno sprovodila, majci je potrebna podrška porodice
i zdravstvenih radnika. Nadamo se da
ćemo u budućnosti imati sisteme za
relaktaciju, što će patronažnim sestrama
omogućiti da obučavaju majke da samostalno sprovode relaktaciju. Relaktacija je
trud koji se isplati i ulaganje u zdravlje.
SAVET
Dojenje utiče na
mentalno zdravlje
Dojenje pomaže bebama da se lakše izbore
sa stresom, a može da predstavlja i znak veće
vezanosti između majke i deteta
Mr sci dr Miodrag Stanković
www.stetoskop.info
D
eca dojena duže od šest meseci možda su izložena manjem
riziku od problema s mentalnim
zdravljem u kasnijem životu, poručuju
australijski stručnjaci sa „Teleton” instituta
za istraživanje zdravlja dece u Pertu
Dojenje pomaže bebama da se lakše
izbore sa stresom, a može da predstavlja
i znak veće vezanosti između majke i deteta. Te prednosti bi mogle da imaju trajno
pozitivno dejstvo, naglašavaju australijski
stručnjaci.
Tim kojim je rukovodila doktorka Vendi
Odi proučio je 2.366 dece čije su majke
učestvovale u jednoj australijskoj studiji o
trudnoći. Mentalno zdravlje ove deca je
ispitivano u drugoj, petoj, osmoj, desetoj
i četrnaestoj godini. Jedanaest odsto
praćene dece nije bilo nikad dojeno, 38
odsto je dojeno manje od šest meseci, a
samo je nešto više od 50 odsto dojeno
šest meseci ili duže. Majke koje su dojile
decu manje od šest meseci, bile su u
proseku mlađe, manje obrazovane, siromašnije i pod većim stresom, a takođe
je među njima bio veći procenat pušača
Razlike među manje
i više dojenom
decom, primećivane
su u učestalosti
poremećaja kod kojih
postoji negativan stav
usmeren prema sebi.
nego među majkama koje su duže dojile.
Među tim ženama beležen je i veći procenat onih koje su patile od postporođajne
depresije, a među njihovom decom bilo je
više one s problemom rasta, nego među
decom majki koje su dojile najmanje šest
meseci.
Pri svakoj proceni mentalnog zdravlja praćene dece, australijski stručnjaci
primećivali su da ona koja su kraće sisala
pokazuju sve gore ponašanje.
Razlike među manje i više dojenom
decom, primećivane su, kako u učestalosti poremećaja kod kojih je negativan stav
usmeren prema sebi, kao što je depresija,
tako i onih poremećaja kod kojih se negativan stav usmerava na spoljnu sredinu,
poput agresivnosti.
Sa svakim mesecom dužeg dojenja kod
praćene dece je uočavano bolje mentalno
zdravlje.
Uticaj dužine dojenja na kasnije mentalno zdravlje nije bio umanjen ni uzimanjem u obzir drugih faktora - društveno
ekomonskih i psiholoških, kao i događaja
koji su obeležili rani život praćene dece.
Zaključak tima iz Perta je da bi nastojanje da se deca duže doje moglo da bude
od dugoročne dobrobiti za mentalno
zdravlje dece i adolescenata.
BEBIN IZBOR
|
15
LEKOVITO BILJE
Lekovitost
majčine dušice
Lekoviti sastojci nalaze se jedino i isključivo
u listu i cvetu majčine dušice
Mr sci dr Miodrag Stanković
www.stetoskop.info
M
ajčina dušica je jak antiseptik za
unutrašnje, urogenitalne i organe
za disanje. Biljka daje snagu
koja stimuliše psihičke i fizičke funkcije, a
deluje kod oboljenja kao što su:
• razne neuroze;
• depresije, neurastenije, alkoholizam - za
njih je majčina dušica pravi lek. U narodnoj medicini preporučuje se u lečenju
alkoholizma jer posle uzimanja čaja dolazi do povraćanja, a osoba koja pije gubi
16
|
BEBIN IZBOR
volju za daljim uživanjem alkohola;
• k od slabosti i seksualnih smetnji jer
pojačava, stimuliše seksualne funkcije;
• kod plućnih oboljenja kao što su astma,
bronhitis, emfizem, tuberkuloza. Koristi
se čaj ili sirup od majčine dušice jer
deluje višenamenski: kao ekspektorans
(rastvara sluz, katar) koji olakšava iskašljavanje, kao antiseptik koji umiruje jak
kašalj, kao antiseptik koji sprečava širenje infekcije, tj. deluje antiinflamatorno;
• z a ženske bolesti se koristi kao emenagog (podstiče i reguliše menstruaciju),
antiseptik (za infekcije materice);
• za lečenje migrene, bolesti bešike, bubrega, želuca (grčevi), anemije, angine,
difterije, padavice, kijavice, nesanice,
reume.
Majčinu dušicu ne bi smele da uzimaju
osobe sa komplikacijama žuči, sa akutnim čirom na želucu, osobe slabog želuca
i sa komplikacijama na jetri.
HALOBEBA
BEBIN IZBOR
|
17
IZLOG
CG
30.45
dexy co
28.30
dexy co
dexy co
LOV NA DIJAMANTE
DUHOLOV
MASKA LUTKA KOJA PJEVA
TV artikal
TV artikal
TV artikal
BABY BORN
55.90
TOMY
14.50
little tikes
BABY BORN LUTKA
VESELA SLAGALICA
TRACKER ACTIVITY WALKER
preporučujemo
preporučujemo
SUPER cijena
42.90
chicco
34.00
tolo
30.90
33.20
29.90
vtech
PROJEKTOR PLAVI
IGLO SET
AUTO SORTER
hit artikal
preporučujemo
preporučujemo
Napomena: prikazane proizvode na ovoj stranici možete pronaći na crnogorskom tržištu. Cene su izražene u evrima.
Podgorica - Cetinjski put bb Delta M CG, Kidsland 6
Podgorica - Hercegovačka br. 49, Kidsland
Podgorica - Josipa Broza 23/a, Kidsland 3
Podgorica - Blaža Jovanovića br.8, TC Bazar, Kidsland 4
Podgorica - B
ratstva i jedinstva br. 85, Gintas, Kidsland 1
18
|
BEBIN IZBOR
Bar - Maršala Tita C15, Kidsland II
Budva - 22 Novembra, Kidsland
Budva - Mediteranska bb, Kidsland 7
Igalo - Obala Nikole Kovačevića 22, Kidsland
Kotor - Mate Petroviča bb, TC Kamelija, Kidsland
Nikšić - Mika Miljanića bb, Kidsland
Tivat - Dalmatinska bb, Kidsland 5
RS
Bright Starts
Bright Starts
Podloga za igru tunel
5,990
Guralica za prohodavanje
preporučujemo
preporučujemo
preporučujemo
Tolo
Bager
6,499
Edukativni sto, tabla i stolica
preporučujemo
preporučujemo
preporučujemo
5,499
Grown’n up
4,499
Crayola
Slagalica 6m+
Crayola
1,499
5,390
Bright Starts
Muzički sto za igru Safari
Tolo
5,099
IZLOG
7,499
Smart Trike
Edukativni set
Dvosed/klupa za decu
Tricikl Vanila
preporučujemo
preporučujemo
preporučujemo
11,990
Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.
www.kidsland.rs
Novi Sad - Veternik, Obrovačka 21,
021/824 936
BEBIN IZBOR
|
19
IZLOG
RS
AVENT
13,929
8,357
AVENT
12,379
7,427
PEG PEREGO
38,885
31,108
Aparat za pripremu hrane
Alarm analogni
Kolica p3 compact apricot 0m+
Ponuda meseca, popust 40%
Ponuda meseca, popust 40%
NovogodiŠnja akcija 20%
29,990
23,992
Kolica sprint red wave 0m+
PEG PEREGO
Fotelja za auto
Mikrofon 12-36m
NovogodiŠnji popust 20%
NovogodiŠnji popust 20%
super ponuda
CHICCO
VTECH
5,685
VTECH
17,990
14,392
10,990
VTECH
TOLO
1,990
1,599
4,999
4,249
Ljuljaška kornjača 18m+
Guralica zebra 3 u 1 6-36m
Kamion Pony klub 1-5g
preporučujemo
preporučujemo
NovogodiŠnji popust 15%
Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.
www.encimenci.com
20
|
BEBIN IZBOR
Beograd - Bulevar Kralja Aleksandra 199b, 011/243 48 61
Beograd - Enci Menci Trg, ul. Trg Nikole Pašića 8, 011/323 44 88
ALTERNATIVA
Kvantna medicina
Vid medicine koji sjedinjuje kvantnu fiziku, sinergetiku, teoriju
dispativnih struktura i klasičnu akupunkturu
ju i saznaju nešto iz vašeg iskustva u
lečenju najčešćih problema vezanih
za ovaj posebno osetljiv period
života.
Trudnicama pomažemo kod komplikacija sa bubrezima, mokraćnom bešikom
i visokim pritiskom. Zatim, problem u
periodu toksikoze, hemoroidi, otoci i podizanje imuniteta.
Porodiljama koje su rodile putem carskog reza moguće je smanjenje ožiljka i
traume od porođaja. Takođe, postpartalni
sindrom i rešenje psihoemocionalnog
stresa i depresije posle porođaja.
Dr Irina Fedotova
Naučno-istraživački
centar za kvantnu
medicinu „Vidhuk“
Kijev, Ukrajina
P
očetkom oktobra ove godine, na
Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu održano je predavanje profesora Sitka, vodećeg naučnika iz oblasti
kvantne medicine i jednog od osnivača
mikrotalasne rezonantne terapije (MRT)
- načina lečenja priznatog kako u svetu,
tako i kod nas. Profesor Sitko je dobitnik
ordena „Ševalje“ za razvitak medicine
budućnosti Belgijskog kraljevstva.
Gost je bila i dr Irina Fedotova iz Kijeva,
dugogodišnja bliska saradnica prof. Sitka,
koja je i sama česta gošća Beograda kao
predavač u okviru edukativnih seminara iz
ove oblasti.
Iskoristili smo priliku i za vas pripremili
intervju sa dr Irinom Fedotovom.
Koji je povod gostovanja dva vodeća
stručnjaka iz Kijeva iz oblasti kvantne
medicine u Beogradu?
Osnovni povod je tradicionalna saradnja
i potreba da način lečenja kome smo posvetili sav svoj profesionalni rad približimo
što većem broju lekara u Srbiji. U okviru
toga i 7. Evropski kongres Integrativne
medicine na koji smo pozvani prof. Sitko
i ja kao učesnici i predavači. U okruženju velikog broja vrhunskih stručnjaka
iz celog sveta, čast je i zadovoljstvo
promovisati novosti i rezultate iz mikrotalasne rezonantne terapije koja razvojem
tehnologije i nauke, postiže značajne
rezultate i kod najsloženijih terapija.
U kojim zemljama ste radili
i edukovali lekare?
U svojoj dvadesetpetogodišnjoj praksi
edukovala sam lekare u Kanadi, SAD-u,
Argentini i Srbiji.
Šta je kvantna medicina,
odnosno mikrotalasna
rezonantna terapija (MRT)?
To je vid medicine koji sjedinjuje kvantnu fiziku, sinergetiku, teoriju dispativnih
Šta je sa terapijom koja
se koristi kod dece?
Postoji, između ostalog, mogućnost
lečenja dečije cerebralne paralize, hidro-
struktura i klasičnu akupunkturu. Reč je o
teoriji koja se primenjuje u medicini kao i
individualnoj primeni baziranoj na zdravstvenom stanju svakog pacijenta. Svaki
organizam vidimo kao kvantno-mehanički
sistem. Aparati kojima se tretiraju pacijenti stvaraju mikrotalase krajnje niskog
intenziteta, što omogućava maksimalnu
bezbednost i značajan terapijski efekat
tretiranih pacijenata bez kontraindikacija,
što je čest slučaj u medikamentoznoj
terapiji, a naročito kod trudnica, dojilja i
dece.
Naš časopis čitaju trudnice i porodilje, pa bi bilo interesantno da pročita-
cefalusa, displazija kukova, Pertesove
bolesti, kao i većine ORL bolesti.
Zaključili smo da je ovaj kratak i koristan razgovor, koji je aktuelizovao veliki
broj tema, neophodno nastaviti prilikom
sledeće posete dr Irine, kako bismo informisali čitaoce o temama vezanim za ovu
oblast medicine.
BEBIN IZBOR
|
21
SAVET PEDIJATRA
Nega bebine o
Doc dr sc med
Nevenka Raketić
specijalista pedijatrije
i imunologije
Ordinacija iz pedijatrije
„Dr Raketić” - www.dr-raketic.rs
Telefon: 011/3674-814
U
prvim mesecima života novorođenčeta je veoma važna nega
kože, pre svega zato što velikim
delom određuje kvalitet kože u odraslom
dobu. Roditelji treba da se rukovode
parolom „manje je više“ iz razloga što se
iz najbolje namere prave greške tako što
se kupuju skupe kreme
i kupke, prepune
nepotrebnih i
potencijalno
opasnih
dodataka, a
bebe
se
kupaju i više
puta dnevno.
Kožu treba posmatrati i kao prirodnu barijeru protiv
mikroorganizama i
time prvu liniju odbrane
organizma, odnosno urođenog imuniteta. Tako oštećenje funkcije kože dovodi do
dehidratacije i iritacije kože, kao
i do pojave atopijskog dermatitisa
(ekcema), kontaktnog alergijskog ili
pelenskog dermatitisa, a posredno i do
oštećenja imuniteta. Zato je zadatak pre
svega pedijatara, a u težim slučajevima i
dermatologa, da daju roditeljima osnovne
smernice u vezi sa negom kože beba.
Novorođenče se rađa sa kožom koja je
prekrivena masnim žućkastim slojem pod
nazivom sirasti maz (vernix caseosa), koji
je štitio bebu u toku rasta u maminom
stomaku. Nakon rođenja u porodlištu se
maz odstranjuje kupanjem i kod većine
beba koža je mekana i svilenkasta, savršena u svakom pogledu. Kao i ceo bebin
organizam, i bebina koža je u fazi razvoja
22
|
BEBIN IZBOR
Preporuke pedijatara su da se bebe mogu
svakodnevno kupati, ali samo vodom, dok se šake
i genitalije peru specijalnim sapunima (sindetima)
i sada sadrži površinski hidrolipidni sloj,
koji je osetljiv na dejstvo spoljnih faktora.
To se odnosi pre svega na sastojke deterdženata, omekšivača, krema, losiona
ili kupki. Zbog toga je prvi savet pedijatra
da se izbegavaju proizvodi koji sadrže
parfeme, konzervanse ili veštačke boje.
Treba pažljivo čitati deklaracije proizvoda za negu i higijenu i ne kupovati one
koji sadrže ulja badema, kikirikija ili arga-
novo ulje, zbog potencijalnih alergijskih
reakcija. Sa druge strane, preporučuju se
proizvodi koji imaju blago kiselu vrednost
pH (oko 5.5), koji se često kombinuju
sa popularnim termalnim vodama i to
u obliku emolijantne kreme ili balzama.
Navedene kreme preko povećanja sadržaja vode (hidratacije) i sadržaja lipida i
sterola poboljšavaju površinski sloj kože
(epidermis). Za kupanje se umesto kupki
i sapuna preporučuju specijalni proizvodi - sindeti (skraćenica od sintetički
deterdženti) koji ne iritiraju bebinu
kožu i ne odstranjuju zaštitni
hidrolipidni sloj.
SAVET PEDIJATRA
osetljive kože
Koliko često
se beba kupa?
Veoma je važno pitanje vremena i učestalosti kupanja kod beba. Kupanje bebe
treba da bude porodični ritual koji se izvodi
u isto doba večeri, što predstavlja znak
bebi da je vreme da se smiri i spava, a porodici da se okupi i svako doprinese svojim
učešćem u kupanju bebe. Temperatura
vode treba da bude slična temperaturi tela,
a na kraju kupanja bebu ne treba trljati
nego posušiti peškirom blagim tapkanjem
po koži. Ukoliko beba ima suvu i osetljivu
kožu, posebno kod već izraženog ekcema, posle svakog kupanja se preporučuje
upotreba emolijantnih krema ili balzama.
Najnovije preporuke dermatologa su da
bebu ne treba kupati svakodnevno, već
najviše tri puta sedmično (osim pelenskog
dela), u cilju čuvanja zaštitnog sloja kože
koji se skida čestim kupanjem. Preporuke
pedijatara se neznatno razlikuju i navode
da se bebe mogu svakodnevno kupati, ali
samo vodom, dok se određeni delovi tela
(šake, genitalije) peru specijalnim sapunima (sindetima). Kupanje i nega su isti kod
dečaka i devojčica, osim u delu higijene
genitalija. Kod dečaka se preporučuje
i eventualni nastanak infekcija kože tog
dela. Kod devojčica je tretman uobičajen,
sa napomenom da ne treba primenjivati
zaštitne kreme direktno na genitalije, nego
samo na pregibe, kao i kod dečaka.
Treba pažljivo čitati
deklaracije proizvoda
za negu i higijenu,
zbog potencijalnih
alergijskih reakcija.
Koža pelenskog dela je izrazito osetljiva zbog stalnog kontakta sa urinom i
stolicom, kao i zbog loše ventilacije tog
dela usled prekrivenosti pelenom. Iz tog
razloga je koža pelenskog dela podložna
razmnožavanju bakterija i gljivica i nastanku infekcija i pelenskog dermatitisa.
Posebno u prvim mesecima života je uobičajena promena pelena na dva sata, a
kasnije se one menjaju po potrebi, nakon
svake stolice ili na 3 do 4 sata. Promenu
pelena treba iskoristiti za pregled kože
pelenskog dela, zbog mogućih tragova
iritacije ili suvoće kože. Kada je koža suva
i zdrava, beba će moći normalno da raste
i da se razvija.
da ukoliko je otvor kože prepucijuma (u
gornjem delu penisa) suviše uzak, u toku
kupanja u vodi se može izvršiti povlačenje
kožice. Na taj način se sprečava nagomilavanje oljuštenih ćelija epidermisa (smegme)
Pelene i nega
BEBIN IZBOR
|
23
BEBAC.COM
Kada jednu sobu
deli dvoje dece
Nekoliko saveta koji će vam pomoći da napravite raspored u dečjoj sobi
Tekst je preuzet sa:
www.bebac.com
krevet na sprat, kako bi deca imala više
prostora za igru. Neka starije dete bude
na spratu, a mlađe ispod iz bezbednosnih razloga. Naravno, dešavaće se da
se deca posvađaju i oko igračaka, pa bi
bilo dobro da ukoliko imate police u sobi,
sobu. Psiholozi tvrde da su bebe i mala
deca najsigurnija i najsrećnija kada su sa
svojim roditeljima.
Da li postoji drugi način?
Ipak, u ovim situacijama ne postoji baš
pravi savet. Uvek postoje nepredviđene
situacije kada, primera radi, starije dete
Uzrasna razlika
između dece
Ukoliko je razlika između dece mala,
onda neće biti problema dok se igraju, ali
ako je razlika veća od tri godine, igranje može prilično da vam zakomplikuje
život. U našoj zemlji većina porodica sa
decom živi u malim stanovima, najčešće
dvosobnim. Jedna soba je rezervisana
za roditelje, a u drugoj su deca. U ovim
situacijama dešava se da starijoj deci
smetaju mlađa. Evo nekoliko saveta kako
da prevaziđete ovaj problem.
Kako da
podelim igračke?
Decenijama unazad u Srbiji je sasvim
„prirodna“ stvar da starije i mlađe dete,
čak i ako nisu istog pola, imaju zajedničku sobu. U ovakvim situacijama javljaju
se veliki problemi, posebno ako je soba
mala. Zato vam savetujemo da nabavite
24
|
BEBIN IZBOR
striktno podelite šta je čije. Da bi se znalo
šta kome pripada, možete ofarbati police
u dve različite boje ili zalepiti nalepnice
sa imenima deca. Ako nemate police ili
fijoke, kupite platnene kese i razdvojite
igračke mlađeg i starijeg deteta – uzmite i
različite boje vreća.
Šta kada počnu da se
igraju u istoj sobi?
Ukoliko je razlika između dece mala,
onda neće biti problema dok se igraju
zajedno, ali ako je razlika veća od tri
godine, njihovo igranje može prilično da
vam zakomplikuje život. Starije dete bi,
recimo, želelo da slaže lego kocke, ali
pod uslovom da mu ne pomaže mlađi
brat ili sestra. Mlađe dete bi možda htelo
da baca kocke po sobi, što apsolutno
neće odgovarati starijem, jer će ga to
ometati u igricama. Ukoliko ste bar nešto
prepoznali kod svoje dece, savetujemo
da popustite starijem mališanu, a mlađe
da uzmete u naručje i odvedete ga u vašu
krene za vama kada vidi da ste vi sa mlađim detetom otišli u drugu prostoriju. U
tom slučaju možete mališanima da kupite
dva mala različita tepiha sa junacima iz
crtanog filma i da svakom date da se igra
na svom tepihu. Jedan od tepiha možete
da prebacite u vašu sobu, a tu se može
igrati vaše mlađe dete.
Ukoliko jedno dete spava
posle podne, a drugo ne…
Mala deca popodne spavaju, za razliku
od predškolaca i dece mlađeg školskog uzrasta. Zato bi trebalo u startu da
naučite starije dete da njegov mlađi brat
ili sestra moraju da spavaju i da u kući
treba da bude tiše nego obično. Naravno,
ne znači da starije dete mora da sedi na
jednom mestu i da ćuti - možete mu dati
da crta, da radi domaći, da čita neku
knjigu ili da je zajedno pročitate. Ako je
lepo vreme, uvek jedan od roditelja, baka
ili deka mogu da izvedu starijeg mališana
u šetnju.
ZDRAVLJE
www.dexy.co.rs
/VaseOmiljeneIgracke
BEBIN IZBOR
|
25
ISHRANA
Dojenje ima mnogo
Živka Vlajković
dipl. nutricionista,
autorka knjige
Moj kuvar u trudnoći
Zbog toga što je energetski zahtevno, dojenje
pomaže majkama da se vrate u telesnu formu
koju su imale pre trudnoće
DZ Zemun
Dojenje je korisno
i za majku
Zašto je dojenje toliko
blagotvorno za bebu?
Majčino mleko osigurava sve hranjive
materije i sadrži idealnu količinu masti,
šećera, vode, proteina i ostalih važnih
nutrijenata koji su detetu tokom prvih 6
meseci života potrebni za optimalan rast i
razvoj. Stručnjaci preporučuju dojenje bar
do kraja prve godine, uz odgovarajuću
dohranu, koja se uvodi tokom šestog
meseca života. Što dete duže sisa, to
je korisnije iz mnogo razloga. Međutim,
trajanje dojenja je individualno i može se
ostvariti samo dok funkcioniše veza majka–dete. Vaše dete u svakom trenutku
dobija sve neophodne hranjive i zaštitne
materije koje su mu potrebne.
Zbog toga što je energetski zahtevno,
dojenje pomaže majkama da se vrate u
telesnu formu koju su imale pre trudnoće.
Masno tkivo koje se nakupilo u trudnoći
oko bokova i stomaka, tokom dojenja
služi kao „gorivo” za proizvodnju mleka.
Istraživanja su pokazala da dojenje
dugoročno pozitivno deluje na majku,
smanjujući rizik od razvoja karcinoma
dojke, jajnika i osteoporoze. Pomaže
uspostavljanje normalnog nivoa glukoze
kod majki sa dijabetesom.
Povećane potrebe
dojilje za hranom
Dojenje je novi izazov za vaš organizam
jer proizvodnja mleka zahteva dodatnu
energiju, a smatra se da je u razdoblju
laktacije, tokom prvih šest meseci, potrebno uneti dodatnih 300 kcal dnevno.
Kasnije, kada beba sisa ređe i produkcija
mleka je manja - dovoljno je dodatnih 200
kcal. Nemojte nasesti „starim receptima”
za bolje mleko (više testa, ili pivo). To
će samo povećati vašu težinu, a neće
povoljno uticati ni na količinu ni na kvalitet
mleka.
Dojenje bez teškoća
Skoro da nema porodilje koja nije imala
bolne bradavice. Od toga da li beba
pravilno uhvati bradavicu, da li lepo sisa
Sastav majčinog
mleka se stalno
prilagođava
potrebama
odojčeta
Saznali ste da je mleko koje se stvara tokom
prvih 48 sati posle porođaja
- kolostrum, bogato hranjivim i
zaštitnim materijama. Sa njim će vaše
dete dobiti neophodne nutrijente za rast,
snažan imuni sistem i dobro zdravlje.
Tokom prve dve do tri nedelje luči se nezrelo majčino mleko, a nakon toga mleko
postaje zrelo.
Sastav majčinog mleka
se menja tokom dojenja
Na početku dojenja mleko je tečnije, sa
više mlečnog šećera, da bi vaše dete
utolilo žeđ, a na kraju sadrži više masti i
gušće je, da se dete zasiti.
Majčino mleko je živa
hrana, „bela krv”
26
|
BEBIN IZBOR
i kako prekidate dojenje, zavisi da li ova
teškoća traje kraće ili duže i koliko će vas
boleti. Zato od početka, uz pomoć stručnog osoblja, naučite da pravilno stavite
bebu na dojku.
Tegobe brzo prolaze i
dojenje postaje rutina!
Vegetarijanska
ishrana i dojenje
Majke koje doje a opredeljene su za vegetarijansku ishranu, svakog dana treba da
unesu potrebnu količinu minerala i vitamina. Pre svega dovoljno kalcijuma (1000
mg dnevno), vitamina D, suplementa
ISHRANA
ostruku korist
Nedostatak vitamina
B12 je škodljiv za bebu
koja raste jer izaziva
slab apetit, zastoj u
motornom razvoju,
pospanost, mišićnu
atrofiju, povraćanje i
malokrvnost.
B12. Nedostatak vitamina B12 je škodljiv
za bebu koja raste jer izaziva slab apetit,
zastoj u motornom razvoju, pospanost,
mišićnu atrofiju, povraćanje i malokrvnost. Majke tih beba mogu da imaju iste
takve simptome. Vitamin B12 se unosi
fermentisanim sojinim proizvodima,
kvascem ili suplementom
(po savetu gine-
kologa). Energija za proizvodnju mleka
dolazi iz dva izvora. To je energija koja je
skladištena u obliku masnog tkiva tokom
trudnoće i energija obezbeđena povećanim unosom hrane. Kako bi se proizvelo
mleko, organizam koristi 100 do 150 kcal
dnevno, dobijenih razgradnjom masnog
tkiva. Dnevni energetski unos dojilja ne
sme biti manji od 1800 kcal dnevno.
Redukcija viška
kilograma
Vaša želja da vratite svoju težinu pre
začeća sigurno je opravdana, ali vam
savetujem da malo sačekate, ukoliko
dojite. Dojenje je samo po sebi energetski
zahtevno, čak napornije od trudnoće, pa
se očekuje postepeno, lagano smanjenje
viška kilograma tokom devet meseci dojenja. Naravno, uz odgovarajuću, pravilnu
ishranu. Veći gubitak kilograma se ne
preporučuje zbog toga što smanjuje proizvodnju mleka a može narušiti nutritivni
status majke. Ako je neophodno mršavljenje, za optimalno zdravlje preporučuje
se gubitak od 0,5 do 1 kg nedeljno. Pri
tom treba birati hranu visoke nutritivne
gustine, a to su najčešće niskokalorične
namirnice sa visokim sadržajem vitamina,
minerala, dijetnih vlakana
i fitonutrijenata:
voće, povrće,
žitarice,
riba i mlečni proizvodi. Ne zaboravite
da se obraćate svojoj bebi dok dojite.
Pevajte, tepajte joj, mazite je i pričajte sa
njom. Neka dojenje bude trenutak koji
delite samo sa svojom bebom. Bebin tata
može da vas posmatra i uživa u najlepšem prizoru.
Salata od krompira
sa brokolijem
(3 porcije)
• 300 g krompira
• jabukovo sirće, so
• 300 g brokolija
• 1 kašika maslinovog ulja
• 1 kašika parmezana
Krompir skuvajte u ljusci, ogulite, pa
isecite na debele kolutove. Posolite,
pobiberite i prelijte razređenim sirćetom. Skuvajte brokoli, razdelite ga
najmanje cvetiće. Pomešajte krompir
i brokoli. Dodajte ulje i promešajte.
Pospite krupno rendanim parmezanom, ili mocarelom.
Skuša sa povrćem
(4 porcije)
• 4 skuše od po 200 g
• 100 g šargarepe
• 100 g krompira
• 100 g tikvica ili blitve
• začini: so, biber, lovor, ruzmarin,
sok od limuna
Ribu očistite, posolite, pobiberite i
poprskajte limunovim sokom. Papir
za pečenje premažite uljem, poslažite
povrće (šargarepu poparite, blanširajte), posolite, pa dodajte skušu i
prekrijte je povrćem. Pecite pokriveno u rerni ili na roštilju.
Autorka teksta,
Živka Vlajković
je i autorka knjige
Moj kuvar u trudnoći.
Knjigu možete poručiti na
tel. 064/178 22 52
BEBIN IZBOR
|
27
ZDRAVLJE
Seksualno
prenosive bolesti
Prevencijom i redovnom brigom o zdravlju izbegnite neželjene posledice
Prim dr
Ljubica Presetnik
specijalista ginekologije
i akušerstva
Poliklinika Panacea, Bojanska 5
Telefon: 011 3047980
S
eksualno prenosive bolesti (SPB) se
prenose direktnim polnim odnosom,
preko semene tečnosti, vaginalnog
sekreta i krvi, sa obolele osobe na zdravu.
Tu spada preko 20 oboljenja, tj. uzročnika. Sva oboljenja koja nosimo, a infektivnog su porekla, nalaze se i u tečnostima polnih organa, pa se takođe mogu
preneti, mada je njihova količina izuzetno
mala da bi to bio jedini put prenošenja. Interesantan je podatak da virus Ebole, koja
je sada aktuelna, kao i Marburg virus,
opstaju u semenoj tečnosti i do 2 meseca
po oporavku osobe.
28
|
BEBIN IZBOR
Istorijski gledano, prvi zapisi o polno
prenosivoj bolesti datiraju s kraja 15.
veka, kada je sifilis harao po francuskim
trupama i proširio se po celoj Evropi,
uzrokujući smrt preko pet miliona ljudi.
Prva bolnica za tada nazivana “venerična
oboljenja” (po boginji ljubavi - Venus, latinski), osnovana je u Londonu sredinom
18. veka.
Da se vratim na današnji problem
i upoznam vas sa opasnostima od
pojedinih uzročnika i ukažem ne samo
na značaj i prevenciju, već i da razbijem
neke zablude, ako ih imate. Sve polno
prenosive bolesti delimo po uzročnicima
na: bakterijske (Klamidija, Mikoplazme,
Gonoreja, Sifilis, Granuloma venerum,
Meki šankr, Gardinella vaginalis); virusne
(Hepatitis B i C, HIV, Humani papilloma
virus - HPV, Genitalni herpes - HSV1 i
2; parazite (stidne vaši, scabies); gljivice
(Kandidijaze) i protozoe (Trihomonijaza).
Većinu polno prenosivih bolesti
prenose osobe koje u stvari nisu obolele,
tj. nemaju simptome, već su samo
prenosioci. Prokuženost je velika u
svakoj populaciji, pogotovo za pojedine
bakterijske i virusne SPB, kao što su: od
bakterijskih - Klamidija, Mikoplazme, od
virusnih - HPV, pa HSV 1 ili 2, gljivičnih Candida albicans. Za razvoj oboljenja vrlo
je značajan i opšti i lokalni imunitet, te je
učestalost odnosa sa zaraženom osobom od velikog značaja. Za bakterijske i
gljivične uzročnike sada postoje lekovi, a
Većinu polno
prenosivih bolesti
prenose osobe koje u
stvari nisu obolele, tj.
nemaju simptome, već
su samo prenosioci.
to je antibiotski, istovremeni tretman oba
partnera. Kod virusa se ide na pojedine
virucide i jačanje imunološkog odgovora, i
opšteg i lokalnog, kao i uklanjanje postojećih promena, u kojima se nalazi najveća
koncentracija istog.
Od značaja je i korišćenje zaštite pri
odnosu, tj. kondoma, koji može da spreči
prenos bakterijskih i gljivičnih uzročnika,
ako se pravilno koristi. Naročito se to
odnosi na tek upoznate partnere i kod
još nestabilnih odnosa. Značaj oboljevanja se ogleda kod nelečenih promena
u nastanku vaginalne infekcije i širenjem
uzročnika ushodno po reproduktivnim
organima, do grlića, sluzokože materice
i jajovoda. Sve to rezultira oboljevanjem
samog grlića, od premalignih do malignih
promena, oštećenjem sluzokože materice
i jajovoda, sa nastankom ozbiljnih upalnih
procesa jajnika i jajovoda, pa i eventualne
vanmaterične trudnoće i nemogunosti
začeća - steriliteta.
Zato, drage moje, svaka uporna infekcija sa promenom u vaginalnoj sekreciji,
bolovima, neurednim krvarenjima, naročito kontaktnim, zahteva da se javite svom
ginekologu, koji će ili kliničkim pregledom
ili uzimanjem odgovarajućih briseva da
vas reši ne samo tegoba, već i da spreči
eventualne komplikacije.
INFO
Bez plača i buđenja
tokom noći
Redovno ispiranje i održavanje higijene nosića beba je važno tokom cele godine
www.salveopharma.rs
U
zimskom periodu zbog prekomernog grejanja suv vazduh isušuje
sluznicu disajnih puteva koja
postaje suva i ranjiva.
Kako bi dečiji nosići bili prohodni,
savetuje se ispiranje nosa fiziološkim
rastvorom, a naročito pre podoja! Redovnim ispiranjem nosa fiziološkim rastvorom
i uklanjanjem sekreta iz nosa uklanjaju se
štetni agensi i sprečava nastanak infekcije, otvaraju se nosni hodnici i omogućava
prirodno disanje.
Kada su bebe i deca u pitanju, pri
izboru spreja za nos treba voditi računa
da preparat ne sadrži konzervans, jer
dugotrajna upotreba sprejeva za nos sa
konzervansom može dovesti do oštećenja sluznice nosa.
Fiziološki rastvor se može koristiti više
puta dnevno, bez ograničenja u dužini
primene. Nisita sprej je posebno formulisan fiziološki rastvor bez konzervansa koji
može da se koristi kod beba, pogodan je
za toaletu nosa i regeneriše sluznicu.
Nisita sprej je puferovan, što znači
da je pH vrednost spreja prilagođena
normalnoj pH vrednosti sluznice nosa,
pa je prijatan za upotrebu jer ne dovodi
do neprijatnog osećaja peckanja. Tako
formulisan sprej stvara nepovoljnu sredinu
za razvoj bakterija što ga čini dobrim
u prevenciji zapušenog nosa i upale
srednjeg uha. Uski nastavak Nisita spreja
omogućava jednostavnu primenu kod
beba i dece i raspršuje se u sitne čestice,
što je veoma bitno, jer se umanjuje stres
kod dece izazvan čišćenjem nosa.
Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na
medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili
farmaceutom.
BEBIN IZBOR
|
29
FITNES
Vežbajte bezbedno
u teretani
Da biste bezbedno vežbali, vrlo je važno dobro zagrejati mišiće
Vladimir Danilović
Profesor sporta
Lični trener Boom fitness
Mobilni: 065/4774-773
R
ad sa težinama nam kvalitetnije
angažuje mišiće tokom vežbanja. Na taj način se može ubrzati
metabolizam, zategnuti mišići, pa čak i
dobiti na mišićnoj masi. Međutim, to nam
lako može doneti i niz povreda usled
nepravilnog vežbanja. Mišići na koje žene
najčešće ciljaju su mišići zadnjice, nogu
i stomaka. Evo par saveta kako da ih
oblikujete na bezbedan način.
Ukoliko želite duge i zategnute mišiće,
treba da vežbate dinamično sa umerenom težinom (težina sa kojom slobodno
možete da uradite 20 ponavljanja). Tako
stimulišete mišiće da ugrađuju sarkomere
u serijskim vezama i dajete im vretenastu
strukturu. Ukoliko želite da izazovete
hipertrofiju (zadebljanje) mišića, tj. da dobijete na volumenu, treba da radite manji
broj ponavljanja (4-8) sa velikim težinama
i većim brojem ponovljenih serija. Na
ovaj način će se sarkomere ugrađivati
paralelno i mišići će imati veći fiziološki
presek. Za ovakve rezultate ženama treba
mnogo više vremena nego muškarcima,
jer oni imaju mnogo više testosterona od
žena, a taj hormon je glavni anabolik koji
je zadužen za zadebljanje mišića.
Da biste bezbedno vežbali, vrlo je
važno da se pre toga dobro zagrejete.
Preporučujem 10 minuta trčanja na traci
ili nekoj drugoj kardio mašini, istezanje i
pre početka svake vežbe odraditi jednu
seriju bez težine.
30
|
BEBIN IZBOR
Vežbe za noge i zadnjicu
Vežbanje posle porođaja
Najpoznatija vežba za zadnjicu i noge
je čuveni duboki čučanj, ili popularniji
kao „squat“. Tačno je da vam ova vežba
može dati najbolje rezultate ukoliko želite
da zategnete noge i podignete zadnjicu,
a evo kako to pravilno da izvedete i zaštitite se od povreda: stopala stoje međusobno paralelno, a težište je na petama;
širina stopala je malo veća od širine kuko-
Porodilje posebno treba da vode
računa kada rade sa težinama. Tokom
trudnoće trbušni zid im je oslabio i lako
dolazi do povreda kada se vežba nepravilno. Moj savet je da se prvo ojačaju
mišići stomaka i donje karlice pre nego
što se krene u rad sa težinama. Vežbe za trbušnjake treba izvoditi polako.
Stomačni i mišići kičmenog stuba imaju
pretežno statičnu funkciju. Pomažu nam
da uspravno stojimo i daju stabilizaciju
pri izvođenju svakodnevnih aktivnosti.
Tako ih treba i vežbati. Tek kada su
mišići trbušnog zida spremni da podnesu
opterećenje, možemo krenutu u rad sa
težinama. O ovome treba voditi računa,
jer se često dešava da se porodilje povrede usled slabe trbušne muskulature.
Pažljivo ako dojite bebu - izbegavajte
vežbe za grudi. Vežbanje grudnih mišića
sa težinama može dovesti do gubljenja
mleka. Vežbanje visokim intenzitetom dovodi do povećanja mlečne kiseline u krvi,
a može se desiti i da beba odbaci mleko.
Moj savet je da se prvo
ojačaju mišići stomaka
i donje karlice pre nego
što se krene u rad sa
težinama.
va; kolena ne smeju da prelaze vrhove
prstiju (kada ste u donjoj poziciji treba da
vidite vrhove prstiju na stopalima); leđa su
ispravljena, stomak stegnut a glava u produžetku kičme. Pravilno disanje je važno
- dok se spuštamo udišemo vazduh, a pri
podizanju izdišemo. Opterećenje možete
dodati na više načina. Za početak možete
koristiti jednoručne tegove. Kada dođete
do toga da vam treba veća
težina za čučanj, prvo
možete koristiti smit
mašinu, a kasnije i slobodnu
šipku.
Kod nas vas
čeka inspiracija
za poklon
www.pokloncic.rs
www.facebook.com/Pokloncic.rs
Izaberite nešto u Poklončiću
i obradujte drage osobe
10 %
donosiocu
kupona
T.C. Piramida, Ju
rija Gagarina 15
1/lok. 38
Novi Beograd,
Tel. 011/21 65 39
5
Poklončić vam nudi veliki izbor poklona. Dođite i proverite.
Porcelan, kristal, šolje, čaše, zidni satovi, ramovi, slike, skulpture, escajg, poklon
setovi, setovi za ručavanje, serveri, sveće, svećnjaci, stone lampe, ukrasno pakovanje...
Brendovi: Esmeyer, Kersten, Salt&Pepper, Kaheku
Prijatelj Bebinog izbora
Na ovim lokacijama možete pronaći vaš besplatan primerak časopisa
Aleksandrovac
• 9.Novembra br.110, lok. 4
037/3556-323
Apatin
• Miloša Obilića 1, 025/779-117
Aranđelovac
• Kralja Petra I 25, 034/702-960
• Knjaza Miloša 144, 034/711-599
Azanja
• Milije Batinića 10, 026/301-251
Bačka Palanka
• Kralja Petra I 25, 021/6040-040
Bajina Bašta
• Hadži Melentija br. 3, 031/861-373
Batajnica
• Puk.M.Pavlovića 1. 011/7870-224
• Matrozova bb, 011/8480-563
Batočina
• Kralja Petra I br. 17, 034/684-3500
Bela Crkva
• Jovana Popovića br. 60
013/851-126
Beograd
• Jurija Gagarina bb, lok. 13
Novi Beograd, 011/228-0630
• Bul. Z. Đinđića 12/ž, lok. 10
Novi Beograd, 011/3115-834
• Bul.M.Pupina 199, Novi beograd
011/2604-390
• Ive Lole Ribara br.156 lok 10
011/2572-809
• Resavska 78a, 011/3622-055
• Bul. AVNOJ-a 133, Novi beograd
011/3139-066
• T. C. Banjica, Paunova 24
011/3672-295
• Tiršova 5, 011/3614-232
• Visokog Stevana br 31
011/2186-762
• Crveno Barjače br. 27,
Bele vode
011/2362-290
• Krajiška 71a, Zemun
011/3730-151
• Strugarska 1a, Č.Padina
011/252-0047
• Milorada Draškovica 28, Petl. brdo
011/2370-073
Brus
• Kralja Petra I br.1, 037/827-019
Crvenka
• Maršala Tita 118, 025/730-757
Čačak
• Železnička 5, 032/341-509
• Milenka Nikšića 21, 032/375-884
• Gradsko šetalište bb, 032/225-226
Ćuprija
• Karađorđeva br. 45, 035/570-527
• Anđe Rankovića bb , Zelena Pijaca
035/474-682
• Kneza Miloša, lamela B2
035/472-398
• Miodraga Novakovića br. 78
035/8870-760
Despotovac
• Despota S.Lazarevića 59/1
035/613-607
Dobanovci
• Ugrinovačka br. 1, 011/314-0102
Grocka
• Hajduk Veljkova br.2
011/8503-238
Inđija
•V
ojvode Stepe br.2, 022/555-030
Ivanjica
•M
ilinka Kušića br.13, 032/661-151
Jagodina
•G
radska tržnica, lamela A lokal 1
035/221-905
•K
aradjordjeva bb, 035/882-0278
•K
neza Lazara br. 17, 035/228-576
•K
neginje Milice br. 54
035/882-0373
•K
njeginje Milice 10, 035/8820-773
Lapovo
•N
jegoseva 20,lok br.2
034/685-2950
Markovac
•8
.oktobra bb, 026/4861-999
Niš
•C
ara Dušana br.31, 018/527-269
•O
brenovićeva 57, 018/241-095
•Đ
uke Dinića br.3, 018/519-154
Paraćin
•K
ralja Petra I 77, 035/569-399
Požega
•D
ragiše Lapčević br. 1
031/713-723
Priboj
•P
ribojske čete bb, 033/244-83-00
Rača Kragujevačka
•K
arađorđeva 33, 034/751-111
Ruma
•V
eljka Dugoševića 175/2
022/470-575
S.Palanka
•D
imitrija Tucovića bb
026/317-330
Saraorci
•M
aršala Tita 124, 026/781-088
Senta
•P
oštanska 7, 024/812-077
Smed. Palanka
•P
rvog srpskog ustanka br. 1
026/318-310
• I Srpskog stanka br. 99
026/316-455
Sombor
•S
tepe Stepanovića 24
025/449-377
Stara Pazova
•S
vetosavska br. 23, 022/316-430
Subotica
• Izvorska 28 a, 024/553-929
Subotica
• Izvorska 3, 024/555-243
•R
udića 3, 024/553-136
Svilajnac
•U
stanička bb, 035/323-278
•S
vetog Save 75, 035/324-101
•S
indjelićeva bb, 035/323-444
Šabac
•K
arađorđeva 52
015/314-374
Trstenik
•Ž
ivadina Apostolovića 7
lokal F, 037/714-777
Velika Plana
•M
iloša Velikog 122b, 026/513-008
•M
iloša Velikog bb, 026/512-901
•M
iloša Velikog 177, 026/515-101
Vrnjačka Banja
•N
emanjina 22
036/615-366
BEBIN IZBOR
|
31
KNJIGE
Zavrzlama od špageta
Autor: Aleksandar Mekol Smit. Ilustracije: Jadran Krnajski
Brat i sestra, Jan i Nika, žive sa tetka Rebekom zato što su im roditelji, stručnjaci za vulkane, uvek daleko. Tetka Rebeka je nezadovoljna
životom, ali dobrodušna i deci draga, iako im ne dozvoljava da jedu, a ni
da probaju špagete. Jedna nagradna igra i jedan prezauzeti kuvar daće
im priliku da posete fabriku špageta, nakon čega će u njihovim životima
doći do neočekivanih i veoma ukusnih obrta, a tetka će iz sasvim romantičnog razloga postati odgovorna za industriju špageta.
ProPolis BOOKS
Bajke sa
iskakalicama Mala sirena
Grupa autora
Fantastična trodimenzionalna
knjiga! Prelepe ilustracije povešće vaše dete na čudesno
putovanje u svet najlepših
tradicionalnih bajki, gde svaka
strana oživljava kako bi mu
probudila maštu.
Laguna
Slikovnice Ana
i Luka upoznaju
Srbiju
Autor: Maja Pantić
Ilustracije: Ana Grigorjev
Zahvaljujući putovanjima brata
i sestre, Luka i Ane, u Beograd, Novi Sad, na Zlatibor i
Kopaonik, najmlađa čitalačka
publika naučiće nešto više o
znamenitostima glavnog grada, kulturnim spomenicima, a
i o prirodnim lepotama Srbije.
Čarobna knjiga
Zabava puna
vitamina: jagodica
beba
Ova edukativna serija obuhvata
zadatke, mozgalice, stranice za
bojenje i recepte za zajedničko uživanje! Vitaminski heroji
objasniće vašem detetu značaj
voća i povrća u ishrani i naučiti
ga da ih više ceni i voli. Zabava
puna vitamina sa ukusnim
vežbanjima, svežim zadacima i
otkačenim nalepnicama.
Vulkan izdavaštvo
Larousse 1000 reči
Prevod: Snežana Radošević
Ilustracije: Karolina Modest
Slikovni rečnik s više od
hiljadu reči prilagođen je deci
prikazom svakodnevnih deci
bliskih tema. Posredstvom
privlačnih slika dete može
lako da prepozna ono što je
prikazano, da imenuje bića,
predmete i pojave i priča priče
na osnovu slika. Na taj način
dete razvija i bogati svoj rečnik od najranijeg uzrasta.
Kreativni centar
Zbrkana bajka
Autor: Irena Tiodorović. Ilustrovala: Jana Adamović
Jednog od ovih dana, na kraju duge skrenućemo desno i
otvoriti zlatnu kapiju Kraljevstva mašte. Oholi kraljevi, njihove
žene, prinčevi, morske sirene, veštice, vitezovi, bauci, dobre
vile i mi, čitaoci, svi zajedno žitelji smo tog kraljevstva. A u tom
kraljevstvu živi princeza Ana, koja se - jer su se pobrkali stvarnost i bajka - probudila kao jedna Mirjana. Samo povetarac i
pčela znaju tajnu i način kako da reše zbrku.
ProPolis BOOKS
32
|
BEBIN IZBOR
Knjige i filmove pripremila: Irena Spasović
FILMOVI
Rajsko putovanje
Režija: Esben Toft Jacobsen
Žanr: Animirana avantura
Zemlje produkcije: Švedska, Danska
Johan je zeka, koji živi sa ocem na brodu.
Svakog dana sa broda šalje poruku majci, na
koju ne dobija odgovor. Jednoga dana, dok
mu je otac bio u nabavci, dobija poziv putem
brodske radio stanice. U tom momentu
videće priliku da ode na mesto gde je njegova
majka i reši misteriju. Kako se sve više bude
upoznavao sa tajnama života, doći će u sukob sa najmoćnijom silom na svetu.
u bioskopima, sinhronizovan.
MCF MegaCom Film
Pingvini sa
Madagaskara
Režija: Eric Darnell, Simon J. Smith
Žanr: Animirana avantura/komedija
Studio: DreamWorks Animation,
Pacific Data Images (PDI)
Glavni protagonisti ove avanturističke komedije su pingvini Major,
Kovalski, Riko i Vojnik, koji ovog
puta udružuju snage sa špijunskom organizacijom Severni vetar,
koju predvodi agent Tajni. Pingvini
će pokušati da zaustave zlog
doktora Oktavijana Šprica da uništi
svet.
Od decembra u bioskopima, sinhronizovan.
MCF MegaCom Film
Grad heroja
Režija: Don Hall, Chris Williams/Miloš Paunović
Žanr: Animirana akciona komedija
Studio: Walt Disney Studios Motion Pictures
Grad heroja je akciona komedija o genijalnom čudu deteta, Hiru Hamadi, koje
se bavi robotikom. Ono će se naći usred kriminalnog plana koji preti da uništi
užurbani, visokotehnološki grad San Frasokio. Uz pomoć bliskog pomoćnika –
robota, po imenu Bejmaks, Hiro će udružiti snage s nevoljnim timom boraca, koji
se prvi put bore da spasu svoj grad.
Inspirisan Marvelovim istoimenim stripom i ispunjen srčanošću i humorom, Od
decembra u bioskopima, 3D i sinhronizovan.
Taramount Film
BEBIN IZBOR
|
33
Elena Prentić iz Kraljeva,
rođena 13.08.’11
ljke?
A gde su leža
e Mitrovice,
ja iz Sremsk
Lana Baran
1.’14
rođena 09.0
Je l’ ima još sladoleda?
Aleksa Tornjanski iz No
vog Sada,
rođen 30.06.’14
Neću da ti kažem.
34
|
BEBIN IZBOR
Dunja Ris
tić iz Beog
rada,
rođena 10.1
2.’12
Vagabund
o u mislim
a
Anis Osmanović iz Brčko Distrikta,
rođen 01.07.’14
Pristavite mi jednu kafu
Emilija Tomić iz Loznice,
rođena 22.05.’14
E sad može najjači intenzitet usisavanja!
Hristina Radisavljević iz Blaca,
rođena 23.08.’14
Koji zeka?
Andrija Sim
ić iz Smed
ere
Palanke, ro
đen 02.03.’1 vske
4
Ovde ću d
a prilegne
m. Daj
ćebe!
Ognjen Po
tpara iz Ze
muna,
rođen 05.0
5.’14
Ženo, gde su mi čarape?
Pripremila: Danka Trifunović
Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd, ili na e-mail: [email protected] Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.
MINI FACEBOOK
Download

Preuzmite broj 38.