Merenje usporenja prikoliceradna kočnica sa inercionom
komandom
1.Uređaj za merenje usporenja MAHA VZM300
2.Tehnologija merenja na poligonu
3. Analiza rezultata merenja
TEHNIČKI PREGLED
Radna kočnica sa inercionom
komandom dozvoljena za O1 i O2
Vrstа O2 - mаlo priključno vozilo, jeste
priključno vozilo čije stаtičko vertikаlno
opterećenje preneto nа horizontаlnu podlogu
preko svojih osovinа, kаdа je povezаnа nа
vučno vozilo i opterećeno do deklаrisаne
nosivosti, prelаzi 0,75 t, аli ne prelаzi 3,5 t.
Predmet ispitivanja je priključno vozilo O2
Intenzitet sile..
Intenzitet sile koja se stvara u izvršnim kočnim
elementima priključnog vozila zavisi od
prijenosnog odnosa mehanizma koji preuzima
silu guranja vučnog vozila koji prenosi i menja
intenzitet te sile.
Prenosni mehanizam može biti izveden kao
mehanički ili kao hidraulični
Šematski prikaz neaktivirane i
aktivirane radne kočnice sa
inercionom komandom
Delovi kočnog sistema..
1. Spojna glava
2. Potisna šipka
3. Prenosna poluga
4. Natezač kojim se podešava napetost sajli i poluga,
odnosno kojim se smanjuju prazni hodovi mehanizma
naletne kočnice
5. Poluga kojom se sila aktiviranja izvršnih kočnih
elemenata jednako raspoređuje na obe strane osovine
6. Sajle sa zaštitnim omotačem (bužirom)
7. Izvršni kočni element
Način rada naletne kočnice s
mehaničkim prenosom:
Kada vučno vozilo počne kočiti, kočnice priključnog vozila još
nisu aktivirane, pa priključno vozilo počinje svojom masom gurati
vučno vozilo.
Sila koja se zbog toga stvara u rudu priključnog vozila, koristi se
za potiskivanje spojne glave prema prikolici. Pomak spojne
glave prenosi se potisnom šipkom i njenim diskom na prenosnu
polugu naletne kočnice. Prenosnom polugom se gurajući pomak
spojne glave pretvara u vučnu silu potezne šipke.
Na poteznu šipku je montirana poluga na čije su krakove
pričvršćeni krajevi sajli kojima se potezna sila prenosi na izvršne
kočne elemente, najčešće mehanički mehanizam širenja kočnih
papuča doboš kočnica.
Vizuelna provera elemenata..
Kod “naletne” kočnice s mehaničkim prenosom
sile na izvršne kočne elemente, vizualno
pregledati delove naletne kočnice.
Rukom probati zategnutost sajli. Mehanizam
naletne kočnice radi sa relativno velikim
pomakom.Taj je pomak potreban za aktiviranje
automatskog mehanizma koji omogućuje da se
vozilo kreće unazad i da se izvršni kočni
elementi sigurno moraju vratiti u zakočeno
stanje...
Merenje usporenja prikoliceradna kočnica sa inercionom
komandom
OPIS UREĐAJA
MAHA VZM300 je pokretni elektronski decelometar koji služi za
merenje usporenja vozila, odnosno za merenje kočnog koeficijenta
u skladu sa Smernicom 71/320/EEC (zadnja izmena Smernicom
98/12/EC), gde se efikasnost kočnog sistema određuje merenjem
prosečne vrednosti kočnog usporenja.
VZM3000 ima ugrađen kompenzator neravnina terena, kao i sistem
za praćenje i cuvanje podataka o usporenju vozila tokom kočenja
koji se naknadno mogu iščitavati. Takođe, štampa dijagram i
dobijene podatke.
Dobijeni rezultati merenja izražavaju se u m/s2.
Vrednost usporenja od 1 m/s2 odgovara kočnom koeficijentu od
10%.
Merenje usporenja prikoliceradna kočnica sa inercionom
komandom
USLOVI NEOPHODNI ZA ISPRAVNO MERENJE USPORENJA
-
- Merenje vršiti na horizontalnom, ravnom i suvom delu puta sa
savremenom podlogom. /dužina najmanje 70m i širina 3,5m/
poprečni nagib puta ne veći od 2,5%
- Brzina vozila, odnosno skupa vozila za koje se vrši merenje
usporenja, treba da bude u opsegu 20 – 40 km/h.
- Brzina vetra ne bi trebalo da bude veća od 3 m/s.
- Komanda frikcione spojnice (kvačila), u trenutku merenja,treba
da bude uključena.
Postupak kontrolnog merenja
Radi provere očekivane vrednosti kočnog
koeficijenta, izveli smo kočenje vučnog vozila
(MAHINDRA) na obrtnim valjcima za merenje
sila kočenja na obimu točkova. Ovom metodom
dobili smo izmeren kočni koeficijent radne
kočnice od 61% što treba da odgovara
očekivanoj vrednosti izmerenog usporenja istog
vozila na poligonu ...
Rezultati kontrolnog merenja
SILA NA PEDALI
DIJAGRAM USPORENJA SA DOSTIZANJEM
MAKSIMALNE IZMERENE VREDNOSTI
Merenje usporenja prikoliceradna kočnica sa inercionom
komandom


Poligon za merenje
Horizontalan,ravan
put,suv sa
savremenom
podlogom dovoljne
dužine
Merenje usporenja prikoliceradna kočnica sa inercionom
komandom

SKUP VOZILA NA
KOJEM JE VRŠENO
MERENJE
USPORENJA
Upotreba decelometra MAHA
VZM300

POVEZIVANJE UREĐAJA ZA
MERENJE USPORENJA I
POSTAVLJANJE U RADNI
POLOŽAJ
Upotreba decelometra MAHA
VZM300

ISPIS NA DISPLEJU UREĐAJA
PRE NIVELACIJE I DOVOĐENJA
U HORIZONTALNI POLOŽAJ
Upotreba decelometra MAHA
VZM300

ISPRAVNO NIVELISAN
UREĐAJ PRE POČETKA
MERENJA
Upotreba decelometra MAHA
VZM300

POČETAK MERENJA
Merenja...
Da bi izmerili kočni koeficijent priključnog vozila sa
radnom kočnicom sa inercionom komandom, potrebno je
izvršiti dva merenja:
1. Kod prvog merenja moraju biti aktivne kočnice I vučnog
I priključnog vozila.
2. Kod drugog merenja potrebno je pronaći polugu koja
omogućava vožnju priključnim vozilom sa inercionom
kočnicom unazad (obično kod starijih priključnih vozila) ili
odgovarajućim alatom odspojiti vezu između komande
inercione kočnice I izvršnih kočnih elemenata na
priključnom vozilu.
Ako je potrebno, rastavljene delove pričvrstiti za elemente
šasije priključnog vozila, da ne bi došlo do oštećenja istih
tokom merenja!
MERENJE BR.1
DIJAGRAM USPORENJA
SKUPA VOZILA KADA SU
AKTIVIRANE RADNE
KOČNICE I VUČNOG I
PRIKLJUČNOG VOZILA
av+p = 5,95 m/s2 - vrednost
usporenja skupa vozila
RASTAVLJANJE PRENOSNOG
MEHANIZMA RADNE KOČNICE
PRIKOLICE I STAVLJANJE
KOČNICE VAN DEJSTVA
MERENJE BR.2
DIJAGRAM USPORENJA
SKUPA VOZILA KADA JE
AKTIVIRANA SAMO
RADNA KOČNICA
VUČNOG VOZILA
vrednost
usporenja skupa vozila kada
Radna kočnica prikolice nije
Stavljena u funkciju
av = 4,76 m/s2-
Obrada rezultata i proračun
IZRAČUNAVANJE USPORENJA
PRIKLJUČNOG VOZILA ap
mv+mp
ap = (av+p – av) *
mp
U našem slučaju:
mv = 2,02 t, a mp = 0,6 t, pa usporenje
prikolice iznosi:
ap = ( 5,95 – 4,76) * (2,02 – 0,6)/0,6
ap = 5,196 m/s2
Dobijena vrednost usporenja odgovara
kočnom koeficijentu 52%.
av+p - vrednost usporenja skupa vozila
gde su:
av – usporenje skupa vozila kada su aktivne samo kočnice vučnog vozila
mv – masa vučnog vozila u tonama
mp – masa priključnog vozila u tonama
Zaključak...
Obzirom da je normativ za kočni koeficijent radne kočnice za priključna vozila
( vrsta “O”) dat u tabeli u čl.40 stav 3 Pravilnika o podeli motornih i priključnih
vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima i iznosi Kr=40%
Dobijeni rezultat usporenja posmatranog priključnog vozila
ZADOVOLJAVA.
STRUČNA SLUŽBA AMSS-CMV BEOGRAD
Download

merenje usporenja prikolice sa inercionom radnom kocnicom.pdf