564.
Na osnovu člana 6 stav 3 Zakona o spoljnoj trgovini ("Službeni list RCG", br. 28/04 i
37/07), Vlada Crne Gore, na sjednici od 28. marta 2013. godine, donijela je
OD LUKU
O KONTROLNOJ LISTI ZA IZVOZ I UVOZ ROBE
Član 1
Roba koja se izvozi i uvozi, razvrstava se na oblike izvoza odnosno uvoza na osnovu
dozvole za izvoz odnosno uvoz robe.
Roba iz stava 1 ovog člana utvrđena je u Kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe (u daljem
tekstu: Kontrolna lista), koja je sastavni dio ove odluke.
Roba koja nije navedena u Kontrolnoj listi nalazi se na režimu slobodnog izvoza odnosno
uvoza, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Član 2
U Kontrolnoj listi, roba koja se izvozi odnosno uvozi, na osnovu dozvole za izvoz robe
odnosno uvoz robe (u daljem tekstu: dozvola) označena je oznakom: “D”, dok su automatske
dozvole označene sa oznakom “AD“.
Za robu čiji su izvoz, odnosno uvoz označeni sa “D“ i posebnom oznakom, dozvolu
izdaje:
- Agencija za ljekove i medicinska sredstva ili organ državne uprave nadležan za poslove
zaštite zdravlja ljudi, ako je roba čiji je izvoz odnosno uvoz, označena oznakom D1;
- organ državne uprave nadležan za poslove zdravstvene zaštite bilja i životinja, ako je roba
čiji je izvoz odnosno uvoz, označena oznakom D2;
- organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine, ako je roba čiji je izvoz
odnosno uvoz, označena oznakom D3;
- organ državne uprave nadležan za poslove kulture, ako je roba čiji je izvoz odnosno uvoz,
označena oznakom D4.
Za robu čiji su izvoz odnosno uvoz, označeni sa «D» i “AD“ bez posebne oznake,
dozvolu izdaje organ državne uprave nadležan za poslove spoljne trgovine.
Član 3
Tehnički propisi, koji su uslov za stavljanje u promet ili upotrebu robe, primjenjuju se u
skladu sa odredbama Zakona o standardizaciji („Službeni list CG", broj 13/08), Zakona o
akreditaciji („Službeni list CG", broj 54/09), Zakona o metrologiji („Službeni list CG", broj
79/08) i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Službeni list
CG", broj 53/11).
Član 4
Droge i prekursori za koje dozvole za izvoz odnosno uvoz izdaje Agencija za ljekove i
medicinska sredstva ili organ državne uprave nadležan za poslove zaštite zdravlja ljudi, date su u
Prilogu 2 - Spisku droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju
droga i Prilogu 3 - Spisku prekursora, koji su sastavni dio Kontrolne liste.
Carinski organi, prilikom carinjenja robe koja je navedena u Spisku droga, psihotropnih
supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga, kontrolišu da li se ta roba carini
preko carinarnice koja je navedena u dozvoli Agencije za ljekove i medicinska sredstva ili
dozvoli koju izdaje organ državne uprave nadležan za poslove zaštite zdravlja ljudi.
Član 5
Na izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet, odnosno odobrenja za uvoz odnosno
izvoz ljekova koji nemaju dozvolu za stavljanje lijeka u promet, kao i na izdavanje rješenja o
upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno odobrenja za uvoz medicinsk ih sredstava koja
nijesu upisana u registar medicinskih sredstava, za čije izdavanje je nadležna Agencija za ljekove
i medicinska sredstva primjenjuju se odredbe Zakona o ljekovima („Službeni list CG“, broj
56/11) i Zakona o medicinskim sredstvima („Službeni list RCG“, broj 79/04 i „Službeni list
CG“, broj 53/09).
Na izdavanje dozvole, za čije izdavanje je nadležna Agencija za ljekove i medicinska
sredstva primjenjuju se odredbe Zakona o ljekovima, Konvencije o psihotropnim supstancama
(„Službeni list SFRJ", Međunarodni ugovori, broj 40/73), Jedinstvene konvencije o opojnim
drogama („Službeni list SFRJ", Međunarodni ugovori br. 2/64 i 3/78), Konvencije Ujedinjenih
nacija protiv ilegalnog prometa opojnim drogama i psihotropnim supstancama, Zakona o
sprječavanju zloupotrebe droga („Službeni list CG“, broj 28/11), Pravilnika o utvrđivanju spiska
droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga („Službeni list
CG“, broj 56/12), Zakona o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u
proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni list CG“, broj 83/09) i Pravilnika o
spisku supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci
(„Službeni list CG“, broj 58/10).
Na izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe iz člana 2 stav 2 ove odluke, za čije
izdavanje je nadležan organ državne uprave nadležan za poslove zaštite zdravlja ljudi
primjenjuju se odredbe Zakona o hemikalijama („Službeni list CG“, broj 18/12), Konvencije o
psihotropnim supstancama, Jedinstvene konvencije o opojnim drogama, Konvencije Ujedinjenih
nacija protiv ilegalnog prometa opojnim drogama i psihotropnim supstancama, Zakona o
sprječavanju zloupotrebe droga, Pravilnika o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i
bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga, Zakona o kontroli proizvodnje i prometa
supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci,
Pravilnika o spisku supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i
psihotropnih supstanci i Zakona o uzimanju i korišćenju bioloških uzoraka („Službeni list
CG“,broj 14/10).
Član 6
Na izvoz odnosno uvoz hemikalija primjenjuju se odredbe Zakona o hemikalijama,
Pravilnika o kriterijumima i načinu klasifikacije, pakovanja i označavanja hemikalija i određenog
proizdvoda u klase opasnosti („Službeni list CG“, broj 53/12) i Lista klasifikovanih supstanci
(„Službeni list CG“, broj 58/12).
Spisak supstanci koje oštećuju ozonski omotač, alternativnih supstanci i spisak proizvoda
koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili su pomoću tih supstanci proizvedeni, za
koje se dozvole za izvoz odnosno uvoz izdaju, u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Bečke
konvencije o zaštiti ozonskog omotača sa Prilozima I i II („Službeni list SFRJ”, Međunarodni
ugovori broj 1/90), Zakonom o ratifikaciji Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju
ozonski omotač („Službeni list SFRJ“, Međunarodni ugovori broj 16/90), Zakonom o ratifikaciji
Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač („Službeni
list SCG“, Međunarodni ugovori broj 24/04) i Uredbom o supstancama koje oštećuju ozonski
omotač i alternativnim supstancama („Službeni list CG“, broj 5/11), dat je u Prilogu 4 koji je
sastavni dio Kontrolne liste.
Dozvole iz stava 1 i 2 ovog člana izdaje organ uprave nadležan za poslove zaštite životne
sredine.
Član 7
Na izdavanje dozvola za izvoz odnosno uvoz otpada, primjenjuju se odredbe Zakona o
upravljanju otpadom („Službeni list CG", broj 64/11), Zakona o potvrđivanju Bazelske
konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju („Službeni
list SRJ", Međunarodni ugovori, broj 2/99) i Pravilnika o bližem sadržaju dokumentacije koja se
podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada kao i listi klasifikacije
otpada („Službeni list CG", broj 71/10).
Spisak otpada čiji je uvoz zabranjen, odnosno otpada za koji se izdaju dozvole za izvoz
odnosno uvoz, dat je u Prilogu 5 koji je sastavni dio Kontrolne liste.
Član 8
Na izdavanje dozvola za izvoz odnosno uvoz radioaktivnih materijala i izvora od
jonizujućih zračenja, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i
radijacionoj sigurnosti („Službeni list CG", broj 56/09) i Pravilnika o uslovima za promet i
korišćenje radioaktivnih materijala, rendgen-aparata i drugih uređaja koji proizvode jonizujuća
zračenja („Službeni list SRJ", broj 32/98).
Spisak radioaktivnih materijala i izvora od jonizujućih zračenja za koji se izdaju dozvole
za izvoz odnosno uvoz, dat je u Prilogu 1 Kontrolne liste, glave 26, 28, 84 i 90.
Član 9
Organ državne uprave nadležan za zaštitu životne sredine izdaje dozvole za izvoz
odnosno uvoz ugroženih divljih biljnih i životinjskih vrsta, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju
konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore ("Službeni list SRJ",
Međunarodni ugovori, broj 11/01), dozvole za promet pojedinih divljih vrsta biljaka, životinja i
gljiva, njihovih djelova i derivata koje su zaštićene u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu
pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Službeni list RCG", broj 76/06) i dozvole za izvoz i uvoz
nezaštićenih divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva koje se nalaze na listi nezaštićenih divljih
vrsta životinja, biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe u skladu sa Zakonom o zaštiti
prirode ("Službeni list CG", broj 51/08) i Pravilnikom o bližem načinu i uslovima sakupljanja,
korišćenja i prometa nezaštićenih divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva koje se koriste u
komercijalne svrhe ("Službeni list CG", broj 62/10).
Spisak biljnih i životinjskih vrsta, za koje se izdaju dozvole za uvoz i izvoz, a koje se
nalaze u Rješenju o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta i Listi nezaštićenih
divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe, dat je u Prilogu 6 koji
je sastavni dio Kontrolne liste.
Član 10
Svrstavanje robe u sprovođenju ove odluke vrši se primjenom Zakona o carinskoj tarifi
(„Službeni list CG“, broj 28/12).
Objašnjenja o svrstavanju robe u Kontrolnu listu, po potrebi daje organ državne uprave
nadležan za poslove spoljne trgovine.
Član 11
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o Kontrolnoj listi za izvoz,
uvoz i tranzit robe („Službeni list CG", broj 15/12).
Član 12
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne
Gore“.
Broj: 06-570/4
Podgorica, 28. marta 2013. godine
Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.
PRILOG 1
KONTROLNA LISTA ZA IZVOZ I UVOZ ROB E
SPISAK ROBA SA OBLICIMA IZVOZA I UVOZA
GLAVA 26.
RUDE, ZGUR E I PEPEO
Tarifni
broj
1
2612
Tarifna
oznaka
2
2612 10
2612 10 10
2612 10 90
2612 20
2612 20 10
2612 20 90
Nai menovanje
3
Rude urana ili torijuma i koncentrati:
- Rude urana i koncentrati:
- - Rude urana i uranovog oksida i njihovi koncentrati, sa sadržajem urana više od
5%, po m asi (Euratom)
- - Ostalo
- Rude torijuma i koncentrati:
- - Monacit; urano-torijanit i druge torijumove rude i koncentrati sa sadržajem
torijuma preko 20 %, po masi
- - Ostalo
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
GLAVA 28.
NEORGANS KI HEMIJS KI PROIZVODI; ORGANS KA ILI NEORGANSKA J EDINJ ENJ A PLEMENITIH
METALA, METALA RIJ ETKIH ZEMLJ I, RADIOAKTIVNIH EL EMENATA I IZOTOPA
Zabranjuje se uvoz radioakt ivnog otpada na teritoriji Crne Gore pod slijedećim tarifnim oznakama: 2844 10 10;
2844 30 55 i 2844 50.
Zabranjuje se prometnuklearnih materijala na teritoriji Crne Gore pod tarifnim o znakama od 2844 20 25 do 2844 20
99 (uključujući i robe iz ovih tarifnih o znaka).
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
2804 80 00
2844
2844 10
2844 10 10
2844 10 30
2844 10 50
2844 10 90
2844 20
2844 20 25
2844 20 35
Nai menovanje
3
- Arsen
Radioaktivni hemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione ili
oplođujuće hemijske elem ente i izotope) i njihova jedinjenja; mješavine i ostaci koji
sadrže te proizvode:
- Uran, prirodan i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete),
keramički proizvodi i mješavine, koje sadrže prirodni uran ili jedinjenja prirodnog
urana:
- - Uran, prirodni:
- - - Sirov; ostaci i otpaci (Euratom)
- - - Obrađeni (Euratom)
- - Fero-Uran
- - Ostalo (Euratom)
- Uran obogać en uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; plutonijum i njegova
jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kerm ete), keramički proizvodi i
mješavine koje sadrž e uran oboga’en uranom 235 ( U 235), plutonijum ili
jedinjenja tih proizvoda:
- - Uran oboga ćen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; legure, disperzije
(uključujući kermete), ker amički proizvodi i mješavine koje sadrže uran obogać en
uranom 235 (U 235) ili jedinjenja tih proizvoda:
- - - Fero-Uran
- - - Ostalo (Euratom)
- - Plutonijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete),
keramički proizvodi i mješavine koje sadrže plutonijum ili jedinjenja od tih
proizvoda:
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
D1
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
2844 20 51
2844 20 59
2844 20 99
2844 30
2844 30 11
2844 30 19
2844 30 51
2844 30 55
2844 30 61
2844 30 69
2844 30 91
2844 30 99
2844 40
2844 40 10
2844 40 20
2844 40 30
2844 40 80
2844 50 00
2845
2845 10 00
2845 90
2845 90 10
2845 90 90
Nai menovanje
3
- - - Mješavine urana i plutonijuma:
- - - - Fero-Uran
- - - - Ostalo (Euratom)
- - - Ostalo
- Uran, osiromašen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; torijum i njegova
jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kerm ete), kera mički proizvodi i mješavine
koje sadrž e ur an osiromašen urano m 235 (U 235), torijum ili jedinjenja tih
proizvoda:
- - Uran, osiromašen uranom 235 (U 235); legure, disperzije (uključujući kermete),
keramički proizvodi i mješavine koje sadrže ur an osiromašen uranom 235 ( U 235)
ili jedinjenja od tih proizvoda:
- - - Kerm eti
- - - Ostalo
- - Torijum; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i
mješavine koje sadrže torijum ili jedinjenja od tih proizvoda:
- - - Kerm eti
- - - Ostalo:
- - - - Sirov, ostaci i otpaci (Euratom)
- - - - Obrađeni:
- - - - - Šipke, profili, limovi i trake (Euratom)
- - - - - Ostalo (Euratom)
- - Jedinjenja urana osiromašenog uranom 235 (U 235) ili torijuma, pomiješani
zajedno ili ne:
- - - Torijuma ili urana osiromašenog u U 235, pomiješani zajedno ili ne (Euratom),
osim soli torijuma
- - - Ostalo
- Radioaktivni elementi i izotopi i jedinjenja, osim onih iz tar. podbrojeva 2844 10,
2844 20 ili 2844 30; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i
mješavine koje sadrže te elemente, izotope ili jedinjenja; radioakativni ostaci:
- - Uran dobijen iz U 233 i njegovih jedinjenja; legure, disperzije (uključujući
kermete), kera mički proizvodi i mješavine i jedinjenja dobijena iz U 233 ili
jedinjenja od tih proizvoda
- - Ostalo:
- - - Vještački radioaktivni izotopi (Euratom)
- - - Jedinjenja vještačkih radioaktivnih izotopa (Euratom)
- - - Ostalo
- Iskorišćeni (odzračeni) gorivi elementi (patroni) nuklearnih reaktora (Euratom)
Izotopi, osim izotopa iz tar. broja 2844; neorganska ili organska jedinjenja tih
izotopa, hemijski određena ili neodređen a:
- Teška voda (deuterijum oksid) (Euratom)
- Ostalo:
- - Deuterijum i njegova jedinjenja; vodonik i njegova jedinjenja, obogaćen a
deuterijumom; mješavine i rastvori koji sadrže ov e proizvode (Euratom)
- - Ostalo
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
GLAVA 30
FARMACEUTS KI PROIZVODI
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
3001
3001 20
3001 20 10
Nai menovanje
3
Žlijezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u prahu ili ne; ekstrakti
od žlijezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta za organo -terapeutske svrhe;
heparin i njegove soli; ostale ljudske ili životinjske materije, pripremljene z a
terapeutske ili profilaktičke svrhe, ne pom enute niti obu hvaćen e na drugom mjestu:
- Ekstrakti od žlijezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta:
- - Ljudskog porijekla
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
D1
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
3001 20 90
3001 90
3001 90 20
3001 90 91
3001 90 98
3002
3002 10
3002 10 10
3002 10 91
3002 10 98
3002 20 00
3002 30 00
3002 90
3002 90 10
3002 90 30
3002 90 50
3002 90 90
3003
3003 10 00
3003 20 00
3003 31 00
3003 39 00
3003 40
3003 40 20
3003 40 30
3003 40 40
3003 40 80
3003 90 00
3004
3004 10 00
3004 20 00
3004 31 00
3004 32 00
3004 39 00
3004 40
3004 40 20
3004 40 30
Nai menovanje
3
- - Ostalo
- Ostalo:
- - Ljudskog porijekla
- - Ostalo:
- - - Heparin i njegove soli
- - - Ostalo
Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili
dijagnostičke svrhe; antiserum i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki
proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini,
kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:
- Antiserumi i ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, bilo da su modi fikovani ili
dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne:
- - Antiserumi
- - Ostalo:
- - - Hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini
- - - Ostalo
- Vakcine za hum anu medicinu
- Vakcine za veterinarsku medicinu
- Ostalo:
- - Ljudska krv
- - Životinjska krv pripremljena za terap eutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe
- - Kulture mikroorganizama
- - Ostalo
Ljekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006) koji se sastoje od dva ili
više sastojaka koji su pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, ali koji
nisu pripremljeni u odmerene do ze niti u obliku ili pakovanju za prodaju na malo:
- Koji sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kisjeline, ili
streptomicine ili njihove derivate
- Koji sadrže ostale antibiotike
- Koji sadrže hormon e ili ostale proizvode iz tar. broja 2937 ali ne sadrž e
antibiotike:
- - Koji sadrže insulin
- - Ostali
- Koji sadrže alkaloide ili njihove derivate ali ne sadrže hormone ili ostale proizvode iz
tar. broja 2937 ili antibiotike :
- - Koji sadrži efedrine ili njihove soli
- - Koji sadrži pseudoefedrine (INN) ili njihove soli
- - Koji sadrži norefedrine ili njihove soli
- - Ostalo
- Ostalo
Ljekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006), koji se sastoje od
pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu,
pripremljeni u odmjerene doze (uključujući i one z a primjenjivanje preko kože) ili u
oblike ili pakovanja za prodaju na malo:
- Koji sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kisjeline, ili
streptomicine ili njihove derivate
- Koji sadrže ostale antibiotike
- Koji sadrže hor mone ili ostale proizvode iz tar. broja 2937, ali ne sadrž e
antibiotike:
- - Koji sadrže insulin
- - Koji sadrži kortikosteroidne hormone, njihove derivate ili njima strukturno
analogne materije
- - Ostali
- Koji sadrže alkaloide ili njihove derivate ali ne sadrže hormone, ostale proizvode
iz tar. broja 2937 ili antibiotike
- - Koji sadrži efedrine ili njihove soli
- - Koji sadrži pseudoefedrine (INN) ili njihove soli
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
3004 40 40
3004 40 80
3004 50 00
3004 90 00
3005
3005 10 00
3005 90
3005 90 10
3005 90 31
3005 90 50
3005 90 99
3006
3006 10
3006 10 10
3006 10 30
3006 10 90
3006 20 00
3006 30 00
3006 40 00
3006 50 00
3006 60 00
3006 70 00
3006 91 00
Nai menovanje
3
- - Koji sadrži norefedrine ili njihove soli
- - Ostalo
- Ostali lijekovi koji sadrže vitamine ili ostale proizvode iz tar. broja 2936
- Ostalo
Vata, gaza, z avoji i slični proizvodi (npr., pripremljeni zavoji, flasteri, pripremljene
obloge), impregnisani ili prevučeni farmaceutskim materijama ili pripremljeni u
oblike ili pakovanja za prodaju na malo za medicinske, hirurške, zubarske ili
veterinarske svrhe:
- Ljepljivi zavoji i ostali proizvodi koji imaju ljepljivi sloj
Ex:
- - za hirušku, medicinsku ili zubarsku upotrebu
- Ostalo:
- - Vata i artikli od vate
Ex:
- - - za hirušku, medicinsku ili zubarsku upotrebu
- - Ostalo:
- - - Od tekstilnog materijala:
- - - - Gaz a i artikli od gaze
Ex:
- - - - - za hirušku, medicinsku ili zubarsku upotrebu
- - - - Ostalo
Ex:
- - - - - za hirušku, medicinsku ili zubarsku upotrebu
- - - Ostalo
Ex:
- - - - za hirušku, medicinsku ili zubarsku upotrebu
Farmaceutska roba naved ena u Napom eni 4. uz ovu Glavu:
- Sterilni hirurški ketgut, slični sterilni materijali za šivenje (uključujući sterilni
hirurški i zubarski konac koji se može apsorbovati ) i sterilni athezivi za tkiva za
hirurško zatvaranje rana; sterilna laminarija i sterilni laminarija šatori; sterilna
apsorpciona sredstva z a z austavljanje krvar enja u hirurgi ji i zubarstvu; sterilna
hirurška ili zubarska sredstva za spre čavanje adh ezije, bez ob zira da li se mogu
apsorbovati ili ne:
- - Sterilni hirurški ketgut
- - Sterilna hirurška ili zubarska sredstva za spreč avanje adh ezije, bez obzira d a li se
mogu apsorbovati ili ne
- - Ostalo
- Reagensi za određivanje krvnih grupa
- Kontrastna sredstva z a radiografska ispitivanja; dijagnostički reagensi nam enjeni
za upotrebu kod pacijenata
- Zubarski cementi i ostala zubarska punila; cementi za rekonstrukciju kostiju
- Kutije i setovi za prvu pomoć
- Hemijska sredstva za kontracep ciju na bazi hormona, ostalih proizvoda iz tar. broja
2937 ili spermicida:
- Gel preparati namijenjeni za upotrebu u humanoj ili veterinarskoj medicini kao
sredstva za mazanje djelova tijela prilikom hirurških operacija ili za fizička
ispitivanja ili kao sredstvo za ostvarivanje veze između tijela i medicinskih
instrumenata
Ex:
- - namijenjeni za upotrebu u humanoj medicini
- - Sredstva za koja se može utvrditi da se koriste za stome
GLAVA 31.
ĐUB RIVA
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
Tarifni
broj
1
3102
Tarifna
oznaka
2
3102 30
3102 30 90
Nai menovanje
3
Azotna đubriva, mineralna ili hemijska:
- Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne:
- - Ostalo
Ex.
- - - Porozn i A moniju m n itrat za eksplozive
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
Kg N
D
GLAVA 33
ETE RI ČNA ULJ A I REZI NOI DI ; P ARFIM E RIJS KI, K O Z METI ČKI I T O ALET NI P ROI Z VO DI
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
3307
3307 90 00
Nai menovanje
3
Preparati za brijanje, uključujući prije ili poslije brijanja, dezodoransi za ličnu
upotrebu, prepar ati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili
toaletni preparati, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni
dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju
dezinfekciona svojstva:
- Ostalo
Ex:
- - Rastvori i vještačke suze z a kontaktna sočiva; fiziološki, sterilisani rastvor za
njegu nosne šupljine.
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
GLAVA 34
SAP UN, O RG ANS K A P O VRŠI NS K A AK TI VNA S RE DS T VA, P RE P ARATI Z A P RANJE, P REP ARATI Z A
P O DM AZI VANJE , VJ EŠT A ČKI VO SK O VI, P RI P RE ML JE NI VOS K O VI, P RE P A RATI Z A P OLI RANJE I
ČIŠ ĆE NJ E, S VIJ E ĆE I SLI ČNI P ROI Z VO DI, P AS TE Z A M O DE L O VANJ E " Z UB ARS KI VOS K O VI" I
Z UB ARS KI P REP ARATI N A B AZI GI PS A
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
3407 00 00
Nai menovanje
3
Mase za modelovanje, uključujući pripremljene za zabavu djece; preparati poznati
kao "zubarski vosak" ili kao "smješe za zubarske otiske", u setovima, u pakovanjima
za prodaju na malo ili u obliku pločica, potkovica, štapića ili slično; ostali preparati
za upotrebu u zubarstvu na bazi gipsa (pečenog gipsa ili kalcijum -sulfata)
Ex:
- za upotrebu u stomatologiji
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
GLAVA 37
P ROIZ VO DI Z A F OT O G RA FS KE I LI KI NE M AT O G RAFS KE S VRH E
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
3701
3701 10 00
Nai menovanje
3
Fotografske ploče i plan-filmi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kog
materijala osim hartije, kartona ili tekstila; plan -filmovi za trenutnu (brzu)
fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, u kasetama ili bez kaseta:
- za rendgensko snimanje
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
GLAVA 38
RAZ NI P ROIZ VO DI H E MIJS KE I NDUST RI JE
Tarifni
Tarifna
Nai menovanje
Jed.
Oblik
broj
1
oznaka
2
3808
3808 94
3808 94 10
3808 94 20
3808 94 90
3822 00 00
3
Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za
regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili
pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primjer,
sumporisane trake, fitilji, svijeće i hartija za ubijanje muva):
- Ostalo:
- - Dezinfektanti:
- - - Na ba zi kvaternernih amonijumovih soli
Ex:
- - - - za dezinfekciju medicinskih sredstava
- - - Na ba zi halogenovanih jedinjenja
Ex.
- - - - za dezinfekciju medicinskih sredstava
- - - Ostalo
Ex:
- - - - za dezinfekciju medicinskih sredstava
Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili
laboratorijski reagensi bez obzira d a li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. brojeva
3002 ili 3006; certifikovani referentni materijali
Ex:
- Za medicinsku ( uključujući kućnu) upotrebu
mjere
4
izvoza
5
uvoza
6
D3
D3
D3
D3
GLAVA 39.
PL AS TI ČNE M ASE I P ROI Z VO DI O D PL AS TI ČNI H M AS A
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
3907
3907 40 00
3926
3926 90
3926 90 92
Nai menovanje
3
Poliacetali, ostali polietri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati,
alkidne smole, polialilestri i ostali poliestri, u primarnim oblicima:
- Polikarbonati
Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva
3901 do 3914:
- Ostalo:
- - Ostalo:
- - - Izrađevine od listova
Ex:
- - - - kese za krv i urin
Jed.
mjere
4
kom.
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D
D
D1
GLAVA 40
K AUČUK I P ROI Z VO DI O D K AUČUK A I G UME
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
4014
4014 10 00
4015
4015 11 00
Nai menovanje
3
Higijenski ili farmac eutski proizvodi (uključujući cucle), od gume osim od tvrde
gume, sa priborom ili bez pribora od tvrde gume:
- Prezervativi
Predmeti odjeće i pribor za odjeću (uključujući i rukavice sa ili bez prstiju), za sve
vrste namjene, od gum e, osim od tvrde gume:
- Rukavice sa ili bez prstiju:
- - Hirurške
GLAVA 42
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
D1
P ROIZ VO DI O D K O ŽE, S E DL ARS KI I S ARAČKI P ROI Z VO DI; P RE DME TI Z A P UT O VANJE, RUČNE
TO RBE I SLI ČNI K O NTE J NE RI I P ROI Z VO DI O D ŽI VOTI NJS KI H CRIJE VA ( OSI M S VI LE NO G
KE T G UT A)
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
4206 00 00
Nai menovanje
3
Proizvodi izrađeni od crijeva (osim svilenog ketguta) crijevnih potkožica, bešike ili
od tetiva:
Ex:
- Ketgut za humanu upotrebu
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
GLAVA 48
H ARTIJ A I K ART O N; P ROI Z VO DI O D H ARTIJI NE P UL PE, H ARTIJ E ILI K ART O NA
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
4818
4818 90 10
Nai menovanje
3
Toaletna hartija i slična hartija, c elulozna vata ili listovi i trake od celuloznih
vlakana, za upotrebu u doma ćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine do 36 cm
ili sječena u određene dimenzije ili oblike; mara mice, listići za skidanje šminke,
peškiri, stolnjaci, servijete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, ča ršavi i
slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odjevni predmeti i
pribor za odijevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka
od celuloznih vlakana:
- - Predmeti koji se upotrebljavaju u hirurgiji za medicinske ili higijenske svrhe,
nepripremljeni za prodaju na malo
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
GLAVA 50
SVI L A
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
5006 00
5006 00 90
Nai menovanje
3
Svileno predivo i predivo od otpadaka svile, pripremljeno za prodaju na malo;
svileni ketgut:
- Predivo od otpadaka bureta ili drugih otpadaka od svile; svileni katgut
Ex:
- - svileni ketgut za humanu upotrebu
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
GLAVA 61
O DJ E ĆA I P RI BO R Z A O DJE ĆU, PL ET E NI ILI K UKI ČANI
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
6115
6115 10
6115 10 10
Nai menovanje
3
Hula-hop čar ape, čarap e, uključujući čarape koje imaju funkciju stezanja u
različitom stepenu (na primjer, čarape z a vene) i naglavci bez đonova, pleteni ili
kukičani:
- Čarape koje imaju funkciju stezanja u različitom stepenu (na primjer, čarape z a
vene)
- - Čarape z a vene od sintetičkih vlakana
GLAVA 63
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
OST ALI G OT O VI P ROIZ V O DI O D T E KSTIL A; S ET O VI; I Z NOŠE NA, DOT RAJ AL A O DJ E ĆA I
DOT RAJ ALI P ROIZ VO DI O D TE KS TIL A; K RP E
Tarifni
broj
1
6307
Tarifna
oznaka
2
6307 90
6307 90 10
6307 90 91
6307 90 98
Nai menovanje
3
Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću:
- Ostalo:
- - Pletene ili kukičane
Ex.
- - - ortoze
- - Ostalo:
- - - Od filca
Ex:
- - - - ortoze
- - - - Ostalo
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
D1
Ex:
- - - - - ortoze
D1
GLAVA 71.
PRIRODNI I KULTIVISANI B IS ERI, DRAGO I POLUDRAGO KAMENJ E, PLEMENITI METALI,
METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA, I PROIZVODI OD NJ IH; IMITACIJ E NAKITA,
METALNI NOVAC
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
71 06
7106 10 00
71 07
7106 91 00
7106 92 00
7107 00 00
71 08
7108 11 00
7108 12 00
7108 13
71 09
71 10
7108 13 10
7108 13 80
7108 20 00
7109 00 00
7110 11 00
7110 19 10
7110 19 80
7110 21 00
7110 29 00
Nai menovanje
3
II. PLEMENITI METALI I METALI PLATIRANI PLEMENITIM
METALIMA
Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno -sirovo ili u obliku
poluproizvoda ili praha:
- Prah
- Ostalo:
- - Neobrađ eno
- - Poluproizvodi
Prosti metali platirani srebrom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda
Zlato (uključujući platinirano) neobrađ eno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku
praha:
- Nemon etarno:
- - Prah
- - Neobrađ eno
- - Poluproizvodi:
- - - Šipke, žica i profili; ploče; limovi i trake debljine (be z podloge) preko 0,15
mm
- - - Ostalo
- Monetarno
Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, neobrađeni ili u obliku poluproizvoda
Platina, neobrađen a, ili u obliku poluproizvoda ili u prahu:
- Platina:
- - Neobrađ ena ili u prahu
- - Ostalo:
- - - Šipke, žica i profil; ploče, limovi i trake, debljine (bez podloge) preko
0,15mm
- - - Ostalo
- Paladijum:
- - Neobrađ en ili u prahu
- - Ostalo
- Rodijum:
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
7110 31 00
7110 39 00
7110 41 00
7110 49 00
71 11
7111 00 00
71 12
7112 91 00
7112 92 00
71 13
7113 11 00
7113 19 00
71 14
7114 11 00
7114 19 00
Nai menovanje
3
- - Neobrađ en ili u prahu
- - Ostalo
- Indijum, osmijum i rutenijum:
- - Neobrađ eni ili u prahu
- - Ostalo
Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, neobr ađeni, ili u obliku
poluproizvoda
Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom;
ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala,
onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih
metala:
- Ostali:
- - Od zlata uključijući i od metala platiranog zlatom, ali isključujući otpatke koji
sadrže ostale plemenite metale
- - Od platine, uključujući od metala platiranog platinom, ali isključujući otpatke
koji sadrže ostale plemenite metale
III. NAKIT, ZLATARS KI, KUJ UNDŽIJS KI I OS TALI PREDMETI
Nakit i djelovi nakita od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim
metalima:
- Od plemenitih metala, uključujući i koji su prevučeni ili platirani plemenitim
metalima:
- - Od srebra uključujući i koji su prevučeni ili platirani plemenitim metalima
- - Od ostalih plemenitih metala uključujući i koji su prevu čeni ili platirani
plemenitim metalima
Predmeti zlatarstva ili kujundžijstva i njihovi djelovi, od plemenitih metala ili od
metala platiranih plemenitim metalima
- Od plemenitih metala, uključujući i koji su prevučeni ili platirani plemenitim
metalima:
- - Od srebra uključujući i koji su prevučeni ili platirani plemenitim metalima
- - Od ostalih plemenitih metala uključujući i koji su prevu čeni ili platirani
plemenitim metalima
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
GLAVA 84
NUKLEA RNI REAKTORI, KOTLOVI, MAŠINE I M EHANIČKI UREĐAJI; NJIHOVI DIJELOVI
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
8401
8401 10 00
8401 20 00
8401 30 00
8401 40 00
8419
8419 20 00
8477 10 00
Nai menovanje
3
Nuklearni reaktori; gorivni elementi (patrone), neozrač eni, za nuklearne re aktore;
mašine i aparati za separaciju izotopa:
- Nuklearni reaktori
- Mašine i aparati za separa ciju izotopa i njihovi djelovi
- Gorivi elementi (patrone), neozra čeni
- Djelova nuklearnih reaktora
Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrijavani ili ne, (osim peći i
ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu m aterijala promjenom temperature,
kao što je: grijanje, kuvanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija,
pasterizacija, parenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija ili
rashlađivanje, osim mašina i uređaja za doma ćinstvo; protočnih i akumalacioni
grijači vode, neelektrični:
- Medicinski, hirurški ili laboratorijski aparati za sterilizaciju
- Mašine za livenje u kalupu, brizganjem
Ex:
- - Mašina za proizvodnju diskova
GLAVA 85
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D1
D
D
EL EKTRIČNE MAŠ INE I OPREMA I NJ IHOVI DJ ELOVI; APARATI ZA SNIMANJ E I
REPRODUKCIJ U ZVUKA; TELEVIZIJS KI APARATI ZA SNIMANJ E I REPRODUKCIJ U SLIKE I
ZVUKA, DJ ELOVI I PRIB OR ZA TE PROIZVODE
Tarifni Tarifna
broj
oznaka
1
2
8523
Nai menovanje
3
Diskovi, trake, poluprovodnički uređaji za čuv anje podataka, ″pam etne″ kartice i
ostale podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomen a, bez ob zira da li su snimljeni
ili ne, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju diskova, osim
proizvoda iz Gl ave 37:
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
- Magnetne podloge:
8523 29
- - Ostale:
- - - Magnetne trake; magnetni diskovi:
8523 29 15
- - - - Nesnimljeni
Ex.
- - - - - kruti magnetni diskovi
kom.
D
kom.
D
kom.
D
kom.
D
kom.
D
- Optičke podloge:
8523 41
8523 41 10
8523 41 30
- - Nesnimljene:
- - - Diskovi za laserski sistem očitavanja kapaciteta do 900 MB, osim onih koji se
mogu brisati
- - - Diskovi za laserski sistem očitavanja kapaciteta od 900 MB do 18 GB, osim
onih koji se mogu brisati
8523 41 90
- - - Ostali
8523 49
- - Ostali:
- - - Diskovi za sisteme koji rade na principu laserskog očitavanja:
8523 49 25
- - - - Za reprodukciju ostalih fenomena, osim zvuka i slike
- - - - Samo za reprodukciju zvuka:
8523 49 31
- - - - - Prečnika do 6,5 cm
kom.
D
8523 49 39
- - - - - Prečnika preko 6,5 cm
kom.
D
kom.
D
- - - Ostali:
8523 49 45
- - - - - Za reprodukciju programa, podataka, zvuk a i slike snimljenih u binarnoj
formi, koje mašina može da o čita, i sposobni za obradu ili mijenjanje ili da
omogućavaju interaktivnost korisniku, pomoću mašine za automatsku obradu
podataka
- - - - - Ostali:
8523 49 51
- - - - - - DV D diskovi (digital versatile discs)
kom.
D
8523 49 59
- - - - - - Ostali
kom.
D
GLAVA 90.
OPTIČKI, FOTOGRAFS KI, KINEMATOGRAFS KI, MJ ERNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINS KI
I HIRURŠ KI INSTRUMENTI I APARATI; NJ IHOVI DJ ELOVI I PRIBOR
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
9001 30 00
9018
9018 11 00
9018 12 00
9018 13 00
9018 14 00
9018 19
9018 19 10
9018 19 90
9018 20 00
9018 31
9018 31 10
9018 31 90
9018 32
9018 32 10
9018 32 90
9018 39 00
9018 41 00
9018 49
Nai menovanje
Jed.
mjere
3
4
- Kontaktna sočiva
Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući
scintigrafske i druge elektromedicinske apar ate i aparate za ispitivanje vida:
- Elektrodijagnostički apar ati (uključujući aparate za funkcionalna istraživačka
ispitivanja ili za provjeravanje fizioloških parametara):
- - Elektrokardiografi
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Apar ati koji rade na principu ultrazvuka
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Apar ati koji rade na principu magnetne rezonan ce
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Scintilografi
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Ostali:
- - - Apar ati za istovremeno pra ćenje dva ili više param etara
Ex.
- - - - za humanu upotrebu
- - - Ostali
Ex.
- - - - za humanu upotrebu
- Apar ati sa ultraljubičastim ili infracrvenim zracima
Ex.
- - - - za humanu upotrebu
- Špricevi, igle, kateteri, kanile i slično:
- - Špricevi, sa ili bez igala:
- - - Od plastičnih masa
Ex.
- - - - za humanu upotrebu
- - - Ostali
Ex.
- - - - za humanu upotrebu
- - Cjevaste metalne igle i hirurške igle za šivenje:
- - - Cjevaste metalne igle
Ex.
- - - - za humanu upotrebu
- - - Hirurške igle za šivenje
Ex.
- - - - za humanu upotrebu
- - Ostalo
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- Ostali instrumenti i aparati za zubarstvo:
- - Zubarske bušilice, uključujući kombinovane sa drugom zubarskom opremo m
na jednom zajedničkom postolju
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Ostalo:
Oblik
izvoza
5
uvoza
6
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
9018 49 10
9018 49 90
9018 50
9018 50 10
9018 50 90
9018 90
9018 90 10
9018 90 20
9018 90 30
9018 90 40
9018 90 50
9018 90 60
9018 90 75
9018 90 84
9019 20 00
9021
9021 10
9021 10 10
9021 10 90
9021 21
9021 21 10
9021 21 90
9021 29 00
9021 31 00
9021 39
9021 39 10
9021 39 90
9021 40 00
9021 50 00
9022
- - - Brusevi, diskovi, burgije i četkice, za upotrebu sa zubarskim bušilicam a
Ex.
- - - - za humanu upotrebu
- - - Ostalo
Ex.
- - - - za humanu upotrebu
- Ostali instrumenti i aparati za oči -oftalmologiju:
- - Neoptički
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Optički
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- Ostali instrumenti i aparati:
- - Mjerači krvnog pritiska
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Endoskopi
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Oprem a za dijalizu (vještački bubrezi, bubrežne mašine i dijalizatori)
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Dijatermički aparati
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Transfuzioni (uključujući infuzione) apar ate
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Apar ati za an esteziju
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Apar ati za nervnu stimulaciju
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- - Ostalo
Ex.
- - - za humanu upotrebu
- Aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, vještačko disanje i
ostali terapeutski aparati za disanje
Ortopedske sprave, uključujući štake, hirurške pojaseve i potpasače (utege); šine i
druge sprave za pr elome; vještački djelovi tijela; aparati za poboljšanje sluha i
drugi apar ati koji se nose ili ugrađuju u tijelo da bi nadokn adili nedostatak ili
invalidnost:
- Ortopedske sprave ili sprave za obr adu preloma:
- - Ortopedske sprave
- - Šine i druge sprave za obradu preloma
- Vještački zubi i drugi proizvodi zubne protetike:
- - Vještački zubi:
- - - Od plastičnih masa
- - - Od ostalih materijala
- - Ostalo
- Ostali vještački djelove tijela:
- - Vještački zglobovi
- - Ostalo:
- - - Očne protez e
- - - Ostalo
- Apar ati za poboljšanje sluha, osim djelova i pribora
- Apar ati za stimulaciju rada srčanih mišića, osim djelova i pribora
Rendgen apar ati i aparati koji koriste alfa, beta ili gam a zra čenja, za medicinsku,
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
9022 12 00
9022 13 00
9022 14 00
9022 19 00
9022 21 00
9022 29 00
9022 30 00
9027
9027 80 17
zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili
radioterapiju, rendgenske cijevi i drugi generatori rendgenskih zraka, gen eratori
visokog napona, komandne table i pultovi, ekrani, i slično za ispitivanje i liječenje:
- Rendgen aparati za medicinsku, hiruršku, zubarsku, veterinarsku ili drugu
upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:
- - Apar ati za kompjuterizovanu tomografiju
- - Ostali, za zubarsku upotrebu
- - Ostali, za medicinsku, hiruršku ili veterinarsku upotrebu
- - Za ostalu upotrebu
- Aparati koji koriste alfa, beta ili gama zra čenje z a m edicinsku, hiruršku,
zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili
radioterapiju:
- - Za medicinsku, hiruršku, zubarsku ili veterinarsku upotrebu
- - Za ostale upotrebe
- Rendgenske cijevi
Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri,
spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima); instrumenti i apar ati za mjerenje i
kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije, površinskog napona i slično;
instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja ili
kontrolu (uključujući ekspozimetre); mikrotomi:
- - - - Ostali
Ex:
- - - - - za odredjivanje šećera u krvi
kom
kom
kom
kom
D3
D3
D3
D3
D3,D1
D3,D1
D3,D1
D3
kom
kom
kom
D3
D3
D3
D3,D1
D3
D3,D1
D1
G L A V A 94
NAM JEŠ T AJ, P OS TE LJI NA, M ADRACI, NOS AČI M ADRACA, J AST UCI I SLI ČNI P UNJE NI P ROI Z VO DI;
L AMP E I DRUG A S VIJ ETL E ĆA TIJ EL A, NA DRUG O M MJ EST U NE P O ME NUTI I LI UKLJ UČE NI ;
OS VIJ ET LJE NI Z NACI, OS VIJ ET LJE NE PL O ČI CA I ME NI M A I S LI ČNO; M O NT AŽ NE ZG RADE
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
9402
9402 10 00
9402 90 00
Nai menovanje
3
Medicinski, hirurški, zubarski i veterinarski namještaj (npr.: operacioni stolovi,
stolovi za preglede, bolnički kreveti sa mehaničkim uređajima, zubarske stolice);
berberske stolice i slične stolice sa obrtnim, naginjućim i dižućim kretanjem;
djelovi navedenih proizvoda:
- Zubarske, berberske i slične stolice i njihovi djelovi
Ex:
- - zubarske stolice, bez ugr adnih zubarskih uređaja
- Ostalo
Ex:
- - operacioni stolovi, specijalni ortopedski stolovi za specijalne operacije
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
D1
G L A V A 96.
RAZ NI P ROIZ VO DI
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
9619
9619 00 29
Nai menovanje
3
Ulošci (jastučići) i tamponi , pelene i podloge za pelene z a bebe i slični proizvodi,
od bilo kog materijala:
- Od papirne celuloze, papira, celulozne vate ili tkanine od celuloznih vlakana:
- - Pelene i podloge za pelene za b ebe i slični proizvodi:
- - - Ostalo ( npr: proizvodi za njegu pri inkontinenciji)
Ex:
- - - - ulošci i pelene za inkontinenciju
Jed.
mjere
4
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D1
GLAVA 97.
PREDM ETI UMJETNOSTI, KOLEKCIJA I STA RINA
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
9701
Nai menovanje
3
Slike, crteži i pasteli, izrađeni u potpunosti rukom, osim crteža iz tar. Broja 4906 i
zanatskih proizvoda slikanih ili ukrašenih rukom; kolaži i slične ukrasne ploče:
- Slike, crteži i pasteli
9701 90 00
- Ostalo
9702 00 00
Originalne gravure, štampane slike i litografije
9703 00 00
Originalne skulpture i kipovi, od bilo kog materijala
Poštanske i taksene m arke, prigodni koverti, prigodni koverti prvog dan a,
odštampane, frankirane pismonosne pošiljke i slično, upotrijebljeni ili
neupotrijebljeni, osim onih iz tarifnog broja 4907
Kolekcije i primjerci od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog,
istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa
Antikviteti (starine), stariji od 75 godina
9705 00 00
9706 00 00
Oblik
izvoza uvoza
5
6
D4
9701 10 00
9704 00 00
Jed.
mjere
4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
PRILOG 2
1.
SPISAK DROG A I BILJ A IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DRO GA
DIO I.
Grupa 1.
Droge u skladu sa Listom 1. Jedinstvene konvencije UN-a o opojnim drogama iz 1961.
Tarifna
broj
IDS kod
IDS cod es
CAS broj
CAS
Internationalni
nezašriće ni naziv
(INN)
International
non-proprietary
name (I NN)
Hemijski
naziv/opis
Chemical nam e/
Description
Uvoz/Izvoz
Number
1211 90 86
- - Ostalo:
Ex.
1211 90 86
1301 90 00
Kanabis
(indijska
konoplja)
Kanabis biljka
D1
Kanabis
(indijska
konoplja)
Kanabis smola
D1
- Ostalo:
Ex.
1301 90 00
1302 11 00
NO 001
1302 19 70
- - - Ostalo:
8008-60-4
Opium
Opium
Koagulisani sok
iz čaure (biljka
Papaver
somniferum L .)
the coagulated juice
of the opium poppy
(plant species
Papaver somniferum
L.)
D1
Ex.
1302 19 70
2939 19 00
Kanabis
(indijska
konoplja)
Ekstrati i tnkture
kanabisa
Dezo morfin
Desomorphine
D1
- - Ostalo:
Ex.
2339 19 00
ND 002
2922 19 85
- - - Ostalo:
427-00-9
dihidrodeoksimor
fin
Dihydrodeoxymorphi
ne
2dimetilaminoetil 2-etoksi-1,1difenilacetat
6-dimetilamino4,4-difenil-3heptanol
2dimethylaminoethyl
2-ethoxy-1,1diphenylacetate
6-dimethylamino4,4-diphenyl-3heptanol
D1
Ex.
2922 19 85
ND 011
509-78-4
Dimenoksadol
2922 19 85
ND 012
545-90-4
Dimepheptanol
2922 19 85
NN 004
1477-39-0
Noracimetadol
2922 19 85
N A 004
509-74-0
Acetilmetadol
2922 19 85
N A 008
17199-58-5
Alfacetilmetadol
Dimenoxadol
Dimepheptanol
Noracy methadol
Acetylmethadol
Alphacetylmethadol
(±)-α-3-ac etoksi6metilamino-4,4difenilheptan
3-acetoksi-6dimetilamino-4,4difenilheptan
α-3acetoksi6-
(±)-α-3-ac etoxy-6methyla
mino4,4dipheny
lheptan
e
3-acetoxy-6dimethylamino4,4-diphenylheptane
α-3acetoxy6-
D1
D1
D1
D1
D1
dimetilam
ino-4,4difenilhep
tan
2922 19 85
N A 010
17199-54-1
Alfametadol
Alphamethadol
2922 19 85
NB 003
17199-59-6
Betacetilmetado
l
Betacetylmethadol
2922 19 85
NB 005
17199-55-2
Betametadol
Betamethadol
2922 31 00
α-6dimetilamino4,4-difenil-3heptanol
β-3acetoksi6dimetila
mino-4,4difenilhe
ptan
β-6dimetilamino4,4difenil-3-heptanol
dimethyl
amino4,4diphenyl
heptane
α-6dimethylamin
o-4,4diphenyl-3heptanol
D1
β-3acetoxy-6dimethyla
mino-4,4diphenylhe
ptane
D1
β-6-dimethylamino4,4diphenyl-3-heptanol
D1
- - Amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); njihove soli:
Ex.
2922 31 00
NM 002
76-99-3
Metadon
Methadone
6-dimetilamino4,4-difenil-3heptanon
6-dimethylamino4,4-diphenyl-3heptanone
D1
2922 31 00
NN 007
467-85-6
Normetadon
Normethadone
6-dimetilamino4,4-difenil-3heksanon
6-dimethylamino4,4-diphenyl-3hexanone
D1
Isomethadone
6-dimetilamino5-metil-4,4difenil-3heksanon
6-dimethylamino-5methyl-4,4-diphenyl3-hexanone
D1
(±)-etil-trans-2(dimetilamino)-1fenil3-cikloheksen-1karboksilat
(±)-ethyl-trans-2(dimethylamino)-1phenyl-3cyclohexene-1carboxylate
D1
N-[2(metilfenetilamin
o)propil]propion
anilid
N-[2(methylphenethylam
ino)propyl]propiona
nilide
D1
2922 39 00
- - Ostalo:
Ex.
2922 39 00
2922 44 00
NI 001
466-40-0
Izometadon
- - Tilidin (INN) i njegove soli:
Ex.
2922 44 00
2924 29 98
Ex.
2924 29 98
2926 30 00
NT 003
20380-58-9
Tilidin
Tilidine
- - - Ostalo:
ND 005
552-25-0
Diampromid
Diampromide
- Fenproporeks (INN) i njegove soli; m etadon (INN) intermediat (4 -cijano-2-dimetilam ino-4,4-difenilbutan):
Ex.
2926 30 00
2933 33 00
NM 003
125-79-1
Metadonski
međuproizvod
Methadone
intermediate
4-cijano-2dimetilamino4,4-difenilbutan
4-cyano-2dimethylamino-4,4diphenylbutane
D1
- - Alfentanil (I NN), anileridin (INN), bezitramid (I NN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (I NN),
dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN)
intermediat A, fenciklidin (INN) (P CP), f enoperidin (INN), pipradrol (I NN), piritramid (INN), propiram (INN) I
trimeperidin (INN); njihove soli:
Ex.
2933 33 00
N A 014
71195-58-9
Alfentanil
2933 33 00
2933 33 00
N A 012
NB 007
144-14-9
Anileridin
ND 016
915-30-0
2933 33 00
ND 007
28782-42-5
2933 33 00
ND 017
467-83-4
2933 33 00
NP 010
Anileridine
15301-48-1
Bezitramid
2933 33 00
Alfentanil
Difenoksilat
Bezitramide
Diphenoxylate
Difenoksin
Difenoxin
Dipipanon
Dipipanone
562-26-5
Fenoperidin
2933 33 00
NF 001
437-38-7
2933 33 00
NK 001
2933 33 00
NP 001
Phenoperidine
Fentanil
Fentanyl
469-79-4
Ketobemidon
Ketobemidone
57-42-1
Petidin
Pethidine
N-[1-[2-(4-etil4,5-dihidro-5okso-1H-tetrazol1-il)etil]-4(metoksimetil)-4piperidinil]-Nfenilpropanamid
etilni estar 1-paminofenetil-4fenilpiperidin-4karboksilne
kiseline
1-(3-cijano-3,3difenilpropil)-4(2-okso-3propionil-1benzimidazolinil)
piperidin
etilni est ar
1-( 3- cijano -3,3difenilpropil)-4fenilpiperidin-4karboksilne
kiseline
1-(3-cijano-3,3difenilpropil)-4fenilizonipekotin
ska kiselina
4,4-difenil-6piperidin-3heptanon
etilni estar 1-(3hidroksi-3fenilpropil)-4fenilpiperidin-4karboksilne
kiseline
1-fenetil-4-Npropionilanilinop
iperidin
4-mhidroksifenil-1metil-4propionilpiperidin
etilni e sta r
N-[1-[2-(4-ethyl-4,5dihydro-5-oxo-1Htetrazol-1-yl)ethyl]-4(methoxymethyl)-4piperidinyl]-Nphenylpropanamide
1-paminophenethyl 4phenylpiperidine
-4-carboxylic
acid ethyl ester
D1
D1
1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4-(2oxo-3-propionyl-1benzimidazolinyl)pip
eridine
D1
1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4phenylpiperidine-4carboxylic acid ethyl
ester
D1
1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)4phenylisonipecoti
c acid
D1
4,4-diphenyl-6piperidine-3heptanone
D1
1-(3-hydroxy-3phenylpropyl)-4phenylpiperidine-4carboxylic acid ethyl
ester
D1
1-phenethyl-4-Npropionylanilinopiper
idine
D1
4-m-hydroxyphenyl 1-methyl-4propionylpiperidine
D1
1-methyl-4-
D1
2933 33 00
NP 002
3627-62-1
2933 33 00
NP 013
302-41-0
2933 33 00
NT 004
64-39-1
2933 39 99
Ex.
Petidinski
međuproizvod A
Piritramid
Trimeperidin
Pethidine
intermediate A
Piritramide
Trimeperidine
phenylpiperidine-4carboxylic acid ethyl
ester
4-cyano-1-methyl-4phenylpiperidine
D1
1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4-(1piperidino)piperidine
-4carboxylic acid
amide
D1
1,2,5-trimethyl-4phenyl-4propionoxypiperidine
D1
1-[2-(2hydroxyethoxy)ethyl
]-4phenylpiperidine-4carboxylic acid ethyl
ester
D1
N-[1-(αmethylphenethyl)-4piperidyl]acetanilide
D1
α-3-ethyl-1-methyl-4phenyl-4propionoxypiperidine
D1
- - - Ostalo:
2933 39 99
NE 008
469-82-9
Etokseridin
Etoxeridine
2933 39 99
N A 015
101860-00-8
Acetil-alfametilfentanil
Acetyl-alphamethylfentanyl
2933 39 99
N A 009
468-51-9
Alfameprodin
2933 39 99
1- m etil-4 fenilpiperidin-4karboksilne
kiseline
4-cijano-1-metil4-fenilpiperidin
amid 1-(3-cijano3,3difenilpropil)-4(1piperidino)piperid
ine-4karboksilne
kiseline
1,2,5-trimetil-4fenil-4propionoksipiperi
din
N A 016
79704-88-4
Alfametilfentanil
2933 39 99
N A 011
77-20-3
2933 39 99
N A 007
25384-17-2
2933 39 99
NB 001
3691-78-9
Benzetidin
2933 39 99
NB 010
78995-14-9
Beta-hidroksi3- metilfentanil
Alphameprodine
Alphamethylfentanyl
Alfaprodin
Alphaprodine
Alilprodin
Allylprodine
Benzethidine
Beta-hydroxy-3methylfentanyl
Etilni estar 1-[2(2hidroksietoksi)eti
l]-4fenilpiperidin-4kerboksilne
kiseline
N-[1-(αmetilfenetil)-4piperidil]acetanil
id
α-3-etil-1-metil4-fenil4.propionoksipipe
ridin
N-[1-(αmetilfenetil)-4piperidil]propion
anilid
α-1,3-dimetil-4fenil-4propionoksipiperi
din
3-alil-1-metil4-fenil-4propionoksipip
eridin
N-[1-(αmethylphenethyl)-4piperidyl]propionani
lide
α-1,3-dimethyl-4phenyl-4propionoxypiperidi
ne
3-allyl-1-methyl-4phenyl-4propionoxypiperidin
e
1-(2etilni estar 1-(2benzyloxyethyl)benziloksietil)-44fenilpiperidin-4phenylpiperidine
karboksilne
-4-carboxylic
kiseline
acid ethyl ester
N-[1-(βN-[1-(βhidroksifenetil)-3- hydroxyphenethyl)-3metil-4methyl-4piperidil]propionanil piperidyl]propionanil
id
ide
D1
D1
D1
D1
D1
2933 39 99
NB 009
78995-10-5
Betahidroksifentanil
Betahydroxyfentanyl
2933 39 99
NB 004
468-50-8
Betameprodin
Betameprodine
2933 39 99
NB 006
468-59-7
Betaprodin
Betaprodine
2933 39 99
NP 019
129-83-9
Fenampromid
2933 39 99
NP 008
127-35-5
Fenazocin
Phenampromide
Phenazocine
2933 39 99
NH 005
468-56-4
Hidroksipetidin
Hydroxypethidine
2933 39 99
NM 001
3734-52-9
Metazocin
2933 39 99
NM 017
42045-86-3
3-metilfentanil
2933 39 99
NM 018
13147-09-6
MPPP
MPPP
2933 39 99
NN 009
561-48-8
Norpipanon
Norpipanone
2933 39 99
NP 026
64-52-8
PEPAP
PEPAP
2933 39 99
NP 003
77-17-8
Petidinski
međuproizvod B
Pethidine
Intermediate B
Para-fluorofentanyl
Metazocine
3-methylfentanyl
2933 39 99
NF 003
90736-23-5
Parafluorfentanil
2933 39 99
NP 004
3627-48-3
Petidinski
međuproizvod C
Pethidine
Intermediate C
2933 39 99
NP 012
13495-09-5
Piminodin
Piminodine
N-[1-(βhidroksifenetil)4piperidil]propion
anilid
β-3-etil-1-metil4-fenil-4propionoksipiper
idin
β-1,3-dimetil-4fenil-4propionoksipiper
idin
N-(1-metil-2piperidinoetil)pro
pionanilid
2’-hidroksi-5,9dimetil-2-fenetil6,7-benzomorfan
Etilni estar 4-mhidroksifenil-1metilpiperidin-4karboksilne
kiseline
2’-hidroksi2,5,9-trimetil6,7-benzomorfan
N-(3-metil-1fenetil-4piperidil)propion
anilid
1-metil-4-fenil-4piperidinolpropionat(estar)
4,4-difenil-6piperidino-3heksanon
1-fenetil-4-fenil4-piperidinolacetat (estar)
Etilni estar 4fenilpiperidin-4karboksilne
kiseline
4’-fluor- N-(1fenetil-4piperidil)propion
anilid
1-metil-4fenilpiperidine-4karboksilna
kiselina
etilni estar 4fenil-1-(3fenilaminopropil)
N-[1-(βhydroxyphenethyl)4piperidyl]propionani
lide
β-3-ethyl-1-methyl4-phenyl-4propionoxypiperidin
e
β-1,3-dimethyl-4phenyl-4propionoxypiperidin
e
N-(1-methyl-2piperidinoethyl)prop
ionanilide
2’-hydroxy-5,9dimethyl-2phenethyl-6,7benzomorphan
4-m-hydroxyphenyl 1-methylpiperidine4-carboxylic acid
ethyl ester
2’-hydroxy-2,5,9trimethyl-6,7benzomorphan
N-(3-methyl-1phenethyl-4piperidyl)propionanil
ide
1-methyl-4-phenyl-4piperidinol
propionate (ester)
4,4-diphenyl-6piperidino-3hexanone
1-phenethyl-4phenyl-4-piperidinol
acetate (ester)
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
4-phenylpiperidine-4carboxylic acid ethyl
ester
D1
4’-fluoro- N-(1phenethyl-4piperidyl)propionani
lide
D1
1-methyl-4phenylpiperidine-4carboxylic acid
D1
4-phenyl-1-(3phenylaminopropyl)p
iperidine-4-
D1
2933 39 99
2933 39 99
2933 41 00
NP 015
NR 005
561-76-2
132875-61-7
Properidin
Remifentanil
Properidine
Remifentanil
piperidin-4karboksilne
kiseline
izopropilni estar
1-metil4-fenilpiperidin4karboksilne
kiseline
carboxylic acid ethyl
1-methyl-4phenylpiperidine4-carboxylic acid
isopropyl
ester
D1
metilni estar 1-(2metoksikarbonilet
il)-4(fenilpropionilam
ino)piperidin-4karboksilne
kiseline
1-(2methoxycarbonylethy
l)4(phenylpropionylami
no)piperidine-4carboxylic acid
methyl ester
D1
(–)-3-hidroksiN-metilmorfinan
(–)-3-hydroxy- Nmethylmorphinan
D1
3,4-dimethoxy-17methylmorphinan6β,14-diol
D1
3-hydroxy-Nphenethylmorphinan
D1
(–)-3-hydroxy- Nphenacylmorphinan
D1
- - Levorfanol (INN) i njegove soli:
Ex.
2933 41 00
2933 49 90
NL 007
77-07-6
Levorfanol*
Levorphanol*
- - - Ostalo:
Ex.
2933 49 90
ND 018
3176-03-2
Drotebanol
Drotebanol
2933 49 90
NP 009
468-07-5
Fenomorfan
Phenomorphan
2933 49 90
NL 006
10061-32-2
Levofena cilmor
fan
Levophena cylmorp
han
2933 49 90
NL 004
125-70-2
Levometorfan*
Levomethorpha*
2933 49 90
NN 006
1531-12-0
Norlevorfanol
Norlevorphanol
2933 49 90
NR 001
510-53-2
Racem etorfan*
Racem ethorphan*
2933 49 90
NR 003
297-90-5
Racemorf an*
Racemorph an*
2933 99 80
- - - Ostalo:
3,4-dimetoksi17metilmorfinan6β,14-diol
3-hidroksi-Nfenetilmorfinan
(–)-3-hidroksiNfenacilmorfinan
(–)-3-metoksi- Nmetilmorfinan
(–)-3hidroksimorfinan
(±)-3-metoksiNmetilmorfinan
(±)-3-hidroksiNmetilmorfinan
(–)-3-methoxy- Nmethylmorphinan
(–)-3hydroxymorphinan
(±)-3-methoxyNmethylmorphinan
(±)-3-hydroxyNmethylmorphinan
D1
D1
D1
D1
Ex.
2933 99 80
NE 006
911-65-9
Etonitazen
Etonitazen e
2933 99 80
NC 002
3861-76-5
Klonitazen
Clonitazene
1dietilaminoeti
l-2-petoksibenzil5nitrobenzimid
azol
2-(p-klorbenzil)1dietilaminoetil 5-
1diethylaminoethy
l-2-pethoxybenzyl -5nitrobenzimidazo
le
2-(p-chlorobenzyl)-1diethylaminoethyl -5nitrobenzimidazole
D1
D1
2933 99 80
2934 91 00
NP 014
77-14-5
Proheptazin
Proheptazine
nitrobenzimidaz
ol
1,3-dimetil-4fenil-4propionoksiaza ci
kloheptan
1,3-dimethyl-4phenyl-4propionoxyaza cycloh
eptane
D1
- - Aminoreks (INN), brotizo lam (INN), klot iazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam
(INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetra zin (INN), fenmetra zin (INN) i
sufentanil (INN); njihove soli:
Ex.
2934 91 00
ND 003
2934 91 00
NS 001
2934 99 90
- - - Ostalo:
357-56-2
56030-54-7
Dekstromorami
d
Sufentanil
Dextromoramide
Sufentanil
(+)-4-[2-metil-4okso-3,3-difenil4-(1pirolidinil)butil]
morfolin
N-[4(metoksimetil)-1[2-(2-tienil)etil]4piperidil]propiona
nilid
(+)-4-[2-methyl-4oxo-3,3-diphenyl-4(1pyrrolidinyl)butyl]mo
rpholine
N-[4(methoxymethyl)-1[2(2-thienyl)ethyl]-4piperidyl]propionanil
ide
D1
D1
Ex.
2934 99 90
N A 017
103963-66-2
Alfametiltiofentanil
Alphamethylthiofentanyl
2934 99 90
ND 006
86-14-6
Dietiltiambuten
Diethylthiambutene
2934 99 90
ND 014
524-84-5
Dimetiltiambute
n
Dimethylthiambute
ne
2934 99 90
ND 015
467-86-7
Dioksafetilbutirat
Dioxaphetylbutyrat
e
2934 99 90
NE 004
441-61-2
Etilmetiltiambut
en
Ethylmethylthiamb
utene
2934 99 90
NP 005
467-84-5
Fenadokson
Phenadoxone
2934 99 90
NF 002
2385-81-1
2934 99 90
NL 005
5666-11-5
Furetidin
Furethidine
Levomora mid
Levomora mide
N-[1-[1-metil-2(2-tienil)etil]-4piperidil]propio
nanilid
3-dietilamino1,1-di(2’-tienil)1-buten
3-dimetilamino1,1-di(2’-tienil)1-buten
etil-4-morfolino2,2-difenilbutirat
3-etilmetilamino1,1-di(2’-tienil)1-buten
6-morfolino-4,4difenil-3heptanon
Etilni estar 1- (2 tetrahidrofurfuril
oksietil)-4fenilpiperidin-4karboksilne
kiseline
(–)-4-[2-metil-4okso-3,3-difenil4-(1pirolidinil)butil]
N-[1-[1methyl-2-(2thienyl)ethyl]4piperidyl]propi
onanilide
3-diethylamino-1,1di(2’-thienyl)-1butene
3-dimethylamino1,1-di(2’-thienyl)-1butene
Ethyl 4-morpholino2,2-diphenylbutyrate
3-ethylmethylamino1,1di(2’-thienyl)-1butene
6-morpholino-4,4diphenyl-3-heptanone
1-(2tetrahydrofurfuryloxy
ethyl)-4phenylpiperidine-4carboxylic acid ethyl
ester
(–)-4-[2-methyl-4oxo-3,3-diphenyl-4(1pyrrolidinyl)butyl]mo
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
2934 99 90
NM 024
86052-04-2
3metiltiofentanil
2934 99 90
NM 007
3626-55-9
Moramidski
međuproizvod
2934 99 90
NM 008
469-81-8
2934 99 90
NR 002
545-59-5
2934 99 90
NT 005
1165-22-6
2939 11 00
Morferidin
3methylthiofentanyl
Moramide
intermediate
Morpheridine
Racemor amid
Racemor amide
Tiofentanil
Thiofentanyl
morfolin
N-[3-metil-1-[2(2- tienil)etil]-4 piperidil]propion
anilid
2-metil-3morfolino-1,1difenilpropankarb
oksilna kiselina
etilni ester 1-(2morfolinoetil)-4fenilpiperidin-4karboksilne
kiseline
(±)-4-[2-metil-4okso3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil]m
orfolin
N-[1-[2-(2tienil)etil]-4piperidil]propiona
nilid
rpholine
N-[3-methyl-1-[2-(2thienyl)ethyl]-4piperidyl]propionani
lide
2-methyl-3morpholino-1,1diphenylpropanecarb
oxylic acid
1-(2morpholinoethyl)4phenylpiperidine4-carboxylic acid
ethyl ester
(±)-4-[2-methyl-4oxo-3,3diphenyl-4-(1pyrrolidinyl)butyl]mo
rpholine
N-[1-[2-(2thienyl)ethyl]-4piperidyl]propionanil
ide
D1
D1
D1
D1
D1
- - Koncentrati slame od maka; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmo rfin, etorf in (INN), hero in,
hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), mo rfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), fo lkodin (INN),
tebakon (INN) i tebain; njihove soli:
Ex.
2939 11 00
NE 007
14521-96-1
Etorfin
Etorphine
2939 11 00
2939 11 00
2939 11 00
NH 001
NH 002
NH 004
561-27-3
125-29-1
466-99-9
Heroin
Hidrokodon
Hidromorfon
Heroin
Hydrocodone
Hydromorphone
2939 11 00
NC 007,
NC 019NC 043
2939 11 00
NM 009
Makova slama,
koncentrat
57-27-2
Morfin
Concentrate of
poppy straw
Morphine
2939 11 00
NN 003
639-48-5
Nikomorfin
Nicomorphine
2939 11 00
NO 002
76-42-5
Oksikodon
Oxycodone
2939 11 00
NO 003
76-41-5
Oksimorfon
Oxymorphone
2939 11 00
NT 002
115-37-7
Tebain
Thebaine
tetrahidro-7α-(1hidroksi-1metilbutil)-6,14endoetenooripavin
diacetilmorfin
dihidrokodeinon
dihidromorfinon
Materijal koji
nastaje k ad a
m ak o va sla m a
uđ e u post up a k
ko n c entr a cije
alkaloida
(5α,6α)-7,8didehidro-4,5epoksi-17metilmorfinan3,6-diol
3,6dinikotinilmorfin
14hidroksidihidroko
deinon
14hidroksidihidrom
orfinon
Alkaloid opiuma
tetrahydro-7α-(1hydroxy-1methylbutyl)-6,14endo-ethenooripavine
Diacetylmorphine
Dihydrocodeinone
Dihydromorphinone
The material arising
when p o pp y str a w
has ent er ed into a
process for the
concentration of its
alkaloids
(5α,6α)-7,8didehydro-4,5-epoxy17-methylmorphinan3,6-diol
3,6dinicotinylmorphine
(derivate of
morphine)
14hydroxydihydrocodei
none
14hydroxydihydromorp
hinone
an alkaloid of opium
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
2939 19 00
- - Ostalo:
Ex.
2939 19 00
2939 19 00
N A 001
NB 002
25333-77-1
36418-34-5
2939 19 00
ND 025
14357-76-7
2939 19 00
ND 009
2939 19 00
Acetorfin
Benzilmorfin
Acetorphine
Benzylmorphine
Dihidroetorfin
Dihydroetorphine
509-60-4
Dihidromorfin
Dihydromorphine
NH 003
2183-56-4
Hidromorfinol
Hydromorphinol
2939 19 00
NC 006
7125-76-0
Kodoksim
Codoxime
2939 19 00
NM 004
16008-36-9
Metildezorfin
Methyldesorphine
2939 19 00
NM 005
509-56-8
Metildihidromo
rfin
Methyldihydromor
phine
2939 19 00
NM 006
143-52-2
Metopon
Metopon
2939 19 00
NM 013
467-18-5
Mirofin
Myrophine
Morphine
methobromide and
othe r pentavalent
nitrogen morphine
derivatives
including in
particular the
morphine-N-oxide
derivatives,one of
w hi ch is codeineN-oxide
Morphine-N-oxide
Normorphine
2939 19 00
NM 009
meth
125-23-5
2939 19 00
2939 19 00
NM 012
NN 008
639-46-3
466-97-7
Morfinmetbromid I
drugi derivati
morfina s
petovalentnim
azotom posebno
uklju čuju ći
derivate morfinN-oksida,od
kojih je jedan I
kodein-N-oksid
Morfin-N-oksid
Normorfin
2939 19 00
NO 010
467-04-9
Oripavin
Oripavine
2939 19 00
NT 001
466-90-0
Tebakon
Thebacon
2939 91 00
Ex.
3-Oacetiltetrahidro7α- metilbutil)6,14-endoetenooripavin
etilni estar 1-(2benziloksietil)-4fenilpiperidin-4karboksilne
kiseline
7,8-dihidro-7α[1-(R)-hidroksi-1metilbutil]-6,14endoetanotetrahidroori
pavine
(derivat etorfina)
derivati morfina
14hidroksidihidrom
orfin
dihidrokodeinon6karboksimetiloksi
m
6-metil-∆6deoksimorfin
6metildihidromorfi
n
5metildihidromorfi
non
miristilbenzilmorf
in
3-O-ac etyltetrahydro7α-(1-hydroxy-1methylbutyl)- 6,14endo-ethenooripavine
1-(2benzyloxyethyl)4phenylpiperidine
-4-carboxylic
acid ethyl ester
7,8-dihydro-7α-[1(R)-hydroxy-1methylbutyl]-6,14endoethanotetrahydroorip
avine
(derivative of
etorphine)
(derivative of
morphine)
14hydroxydihydromorp
hine
dihydrocodeinone-6carboxymethyloxim
e
6-methyl-∆6deoxymorphine
6methyldihydromorphi
ne
5methyldihydromorphi
none
Myristylbenzylmorph
ine
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
Derivate morfina
demetilmorfin
3-Odemethiltebain
acetildihidrokodei
non
derivate of morphine
Dem ethylmorphine
3-Odemethylthebaine
Acetyldihydrocodein
one
D1
D1
D1
D1
- - Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetam in (INN), m etamfetamin ra cemat; soli, estri i ostali njihovi derivat i:
2939 91 00
NE 001
2939 91 00
NC 003
2939 91 00
NC 004
481-37-8
50-36-2
Ekgonin
Ecgonine
Koka,lišće
(Erythroxylon
coca)
Coca leaf
Kokain
Cocaine
njeg ovi estri i
de rivati koji se
mogu prevesti u
ekgonin i kokain
Its esters and
derivatives which are
convertible to
ecgonine and coc aine
D1
D1
Metilni estar
benzoilekgonina
Methyl ester of
benzoylecgonine
D1
Grupa 1. uključuje i izomere (osim onih izričito isključenih) droga navedenih u ovom dijelu kad je god postojanje takvih izomer a
moguće u okviru navedenog a hemijskog imena; estre i etre (osim onih koji se pojavljuju u drugim djelovima) droga u ovom dijel u kad
je god njihovo postojanje moguće; soli opojnih droga navedenih u ovom odjeljku, uključujući soli estara, etara i izomera kako je
prethodno navedeno, kad je god postojanje takvih soli moguće.
*Dekstrometorfan ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) i dekstrorfan ((+)-3-hidroksi-Nmetilmorfinan) su izomeri izričito isključeni iz
Grupe 1.
**Konoplje (Cannabis sativa) se odnosi na cvijetni ili plodni vrh biljke konoplja, koja sadrži više od 0.2 % tetrahidrokanabinola (THC)
Grupa 2.
Droge u skladu sa Listom 2. Jedinstvene konvencije UN-a o opojnim drogama iz 1961.
Tarifna
oznaka
2922 14 00
IDS kod
IDS
codes
CAS broj
CAS
Number
Internationalni
nezaštićeni naziv
(INN)
International
non-proprietary
name (I NN)
Hemijski
naziv/opis
Dextropropoxyphen
e
(1S,2R)-1-benzil3-(dimetilamino)2-metil-1fenilpropil
propionate
Chemical nam e/
Description
Uvoz/Izvoz
- - Dekstropropoksifen (INN) i njegove soli:
Ex.
469-62-5
Dekstropropoksi
fen
(1S,2R)-1-benzyl-3(dimethylamino)-2methyl-1phenylpropyl
propionate
2922 14 00
ND 004
D1
2933 33 00
- - Alfentanil (INN), anileridin (I NN), bezitram id (INN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksilat (INN),
dipipanon (INN), fentanil (I NN), ketobemidon (INN), met ilfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (I NN), petidin
(INN) intermediat A, fenciklidin (I NN) (P CP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid (I NN), propiram (INN) I
trimeperidin (INN); njihove soli:
Ex.
15686-91-6
Propiram
Propiram
N-(1-metil-2piperidinoetil)-N2piridilpropionami
d
N-(1-methyl-2piperidinoethyl)-N2pyridylpropionamid
e
2933 33 00
NP 016
D1
2939 11 00
- - Koncentrati slame od maka; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorf in, etorfin (INN), heroin,
hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (I NN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin
(INN), tebakon (INN) i tebain; njihove soli:
Ex.
2939 11 00
ND 008
125-28-0
Dihidrokodein
Dihydrocodeine
2939 11 00
2939 11 00
NE 005
NP 011
76-58-4
509-67-1
Etilmorfin
Folkodin
Ethylmorphine
Pholcodine
4,5-alfa-epoksi-3metoksi-17metilmorfinan-6ol
3-etilmorfin
morfoliniletilmorf
4,5-alpha-epoxy-3methoxy-17methylmorphinan6-ol
3-ethylmorphine
Morpholinylethylm
D1
D1
D1
in
2939 11 00
NC 005
2939 19 00
- - Ostalo:
76-57-3
Kodein
Codeine
3-metilmorfin
orphine
3-methylmorphine
D1
Ex.
3-methoksi-63-methoxy-6acetoksi-(5α,6α)acetoxy-(5α,6α)Acetildihidroko Acetyldihydrocodei
2939 19 00
N A 002
3861-72-1
7,8-Didehidro7,8-Didehydro-4,5D1
dein
ne
4,5-epoksi-17epoxy-17metilmorphinan
methylmorphinan
662939 19 00
NN 002
808-24-2
Nikodikodin
Nicodicodine
nikotinildihidroko nicotinyldihydrocod
D1
dein
eine
2939 19 00
NN 001
3688-66-2
Nikokodin
Nicocodine
6-nikotinilkodein
6-nicotinylcodeine
D1
2939 19 00
NN 005
467-15-2
Norkodein
Norcodeine
N-dem etilkodein
N-dem ethylcodeine
D1
Grupa 2. uključuje i izomere (osim onih posebno izostavljenih) droga naved enih u ovom dijelu kad je god postojanje takvih izo mera
moguće u okviru naved enoga he mijskog imena; soli droga naved enih u ovom odjeljku, uključujući soli izomera k ako je prethodno
navedeno, kad je god postojanje takvih soli moguće.
Grupa 3.
Droge u skladu sa Listom 4. Jedinstvene konvencije UN-a o opojnim drogama iz 1961.
Tarifna
oznaka
1211 90 86
IDS kod
IDS
codes
CAS broj
CAS
Number
Internationalni
nezaštićeni naziv
(INN)
International
non-proprietary
name (I NN)
Hemijski
naziv/opis
Chemical nam e/
Description
Uvoz/Izvoz
- - Ostalo:
Ex.
1211 90 86
1301 90 00
Kanabis
(indijska
konoplja)
Kanabis biljka
D1
Kanabis
(indijska
konoplja)
Kanabis smola
D1
- Ostalo:
Ex.
1301 90 00
2922 50 00
- Fenoli Amino-alkohola, fenoli aminokisjelina i ostala am ino-jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom:
Ex.
2922 50 00
2933
Ex.
46941-76-8
Tramadol
Tramadol
(±)-trans-2(dimetilaminometil
)-1-(3-metoksifenil)
cikloheksanol
Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:
(±)-trans -2[(dimethylamino)
methyl]- 1-(3metho xyphenyl)c
yclohexanol
D1
2933 33 00
NK 001
469-79-4
2933 39 99
- - - Ostalo:
Ketobemidon
Ketobemidone
4-m-hidroksifenil1-metil-4propionilpiperidin
4-mhydroxyphenyl -1methyl-4propionylpiperidine
D1
Ex.
2933 39 99
2933 39 99
2933 39 99
N A 015
N A 016
NB 010
101860-008
Acetil-alfametilfentanil
Acetyl-alphamethylfentanyl
N-[1-(αmetilfenetil)-4piperidil]acetanilid
79704-88-4
Alfametilfentanil
Alphamethylfentanyl
N-[1-(αmetilfenetil)-4piperidil]propionan
ilid
Beta-hydroxy-3methylfentanyl
N-[1-(βhidroksifenetil)-3metil-4piperidil]propionan
ilid
N-[1-(βhidroksifenetil)-4piperidil]propionan
ilid
78995-14-9
Beta-hidroksi-3metilfentanil
N-[1-(αmethylphenethyl)4piperidyl]acetanilid
e
N-[1-(αmethylphenethyl)4piperidyl]propionan
ilide
N-[1-(βhydroxyphenethyl)3-methyl-4piperidyl]propionan
ilide
2933 39 99
NB 009
78995-10-5
Betahidroksifentanil
Betahydroxyfentanyl
2933 39 99
NM
018
13147-09-6
MPPP
MPPP
2933 39 99
NM
017
42045-86-3
3-metilfentanil
3-Methylfentanyl
2933 39 99
NF 003
90736-23-5
Parafluorfentanil
Para-fluorofentanyl
2933 39 99
NP 026
64-52-8
PEPAP
PEPAP
1-fenetil-4-fenil-4piperidinol-acetat
(estar)
(RS)-1-cicloheksil1-fenil-3-1piperidilpropan-1ol
N-[1-(βhydroxyphenethyl)4piperidyl]propionan
ilide
1-methyl-4-phenyl4-piperidinol
propionate (ester)
N-(3-methyl-1phenethyl-4piperidyl)propionan
ilide
4’-fluoro-N-(1phenethyl-4piperidyl)propionan
ilide
1-phenethyl-4phenyl-4piperidinol acetate
(ester)
(RS)-1-cyclohexyl1-phenyl-3-(1piperidyl)propan-1ol
N-[1-[1-metil-2-(2tienil)etil]-4piperidil]propionan
ilid
N-[3-metil-1-[2-(2tienil)etil]-4piperidil]propionan
ilid
N-[1-[2(tienil)etil]-4piperidil]propionan
N-[1-[1-methyl-2(2-thienyl)ethyl]-4piperidyl]propionan
ilide
N-(3-methyl-1-[2(2-thienyl)ethyl]-4piperidyl]propionan
ilide
N-[1-[2(thienyl)ethyl]-4piperidyl]propionan
2933 39 99
2934 99 90
58947-958
Triheksifenidil
Trihexyphenidil
Alfametiltiofentanil
Alphamethylthiofentanyl
1-metil-4-fenil-4piperidinolpropionat (estar)
N-(3-metil-1fenetil-4piperidil)propionan
ilid
4’-fluor-N-(1fenetil-4piperidil)propionan
ilid
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
- - - Ostalo:
Ex.
2934 99 90
N A 017
103963-662
2934 99 90
NM
024
86052-04-2
3metiltiofentanil
3Methylthiofentanyl
2934 99 90
NT 005
1165-22-6
Tiofentanil
Thiofentanyl
D1
D1
D1
ilid
2939 11 00
ilide
- - Koncentrati slame od maka; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorf in, etorfin (INN), hero in,
hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morf in, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), fo lkodin (INN),
tebakon (INN) i tebain; njihove soli:
Ex.
2939 11 00
NE 007
14521-96-1
Etorfin
Etorphine
tetrahidro-7α-(1hidroksi-1metilbutil)-6,14endo-etenooripavin
4-mhydroxyphenyl -1methyl-4propionylpiperidine
D1
2939 11 00
NH 001
561-27-3
Heroin
Heroin
diacetilmorfin
Diacetylmorphine
D1
2939 19 00
- - Ostalo:
3-Oacetyltetrahydro-7α(1-hydroxy-1methylbutyl)-6,14endoethenooripavine
D1
Dihydrodeoxymorp
hine
D1
Ex.
2939 19 00
N A 001
3861-72-1
Acetorfin
Acetorphine
3-Oacetiltetrahidro-7α(1-hidroksi-1metilbutil)-6,14endo-etenooripavin
2939 19 00
ND 002
427-00-9
Dezo morfin
Desomorphine
dihidrodeoksimorfi
n
*U skladu sa članom 2. p aragraf 4. Jedinstvene konvencije U N -a o opojnim droga ma iz 1961. Grupa 3. ponovno navodi neke
droge i bilje navedene u grupa ma 1. i 2.
**Konoplje (Cannabis sativa) se odnosi na cvijetni ili plodni vrh biljke konoplja, koja sadrži više od 0.2% tetrahidrokanabinola
(THC).
Grupa 3. uključuje i soli droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih soli moguće.
DIO II.
Preparati koji sadrže droge iz Grupe 2. (Spiska 2. Jedinstvene konven cije UN - a o opojnim drogam a iz 1961.) a koji su izuzeti od
pojedinih odredaba Konvencije.
1. Preparati ac etildihidrokodeina, kodeina, dihidrokodeina, etilmorfina, nikokodina, nikodikodin a, norkodeina i folkodina, kada
su kombinovani s jednim ili s više drugih sastojaka, i ne sadrže više od 100 mg droge po jedinici doziranja i u koncentraciji ne
većoj od 2,5 % u nedjeljivim preparatima.
2. Preparati propirama koji ne sadrže više od 100 mg propirama po jedinici doziranja i sadrže najmanje istu količinu
metilceluloze.
3. Preparati dekstropropoksifena za or alnu primjenu koji ne sadrže više od 135 mg dekstropropoksifenske baz e po jedinici
doziranja ili u koncentraciji koja nije veća od 2,5 % u pojedinačnom preparatu, pod uslovom da takav preparat ne sadrži
supstance koje podliježu nadzoru u skladu sa Konv encijom o psihotropnim supstanca ma iz 1971. godine.
4. Preparati kokaina koji ne sadrže više od 0,1 % kokaina, računato kao kokainska baza, i prepar ati opija (opijuma) ili morfina
koji ne sadrže više od 0,2 % morfina računato kao suva (anhidrirana) morfinska baza i kombinovani s jednim ili više drugih
sastojaka na takav način da ne postoji nikakva ili gotovo nikakva mogućnost zloupotrebe, u koli činama koje bi predstavljale
opasnost za javno zdravlje.
5. Preparati difenoksina koji po jedinici doziranja ne sadrže više od 0,5 mg difenoksina i količinu atropin -sulfata koja odgovara
količini od najmanje 5 % doze difenoksina.
6. Preparati difenoksilata koji po jedinici doziranja ne sadrže više od 2,5 mg difenoksilata računato kao baz a i količinu atropin
sulfata koja odgovara količini od najmanje 1 % doze difenoksilata.
7. Preparati u skladu s bilo kojom formulom nav edenom u ovom odjeljku, kao i mješavin e takvih preparata s bilo kakvim drugim
materijalom koji ne sadrži drogu.
2. SPISAK PS IHOTROPNIH S UPSTANCI I B ILJ A
Grupa 1.
Psihotropne supstance usklađene sa Listom 1. Konvencije UN-a o psihotropnim supstancama iz 1971.
Tarifna
oznaka
2921 49 00
IDS
kod
IDS
code
s
Ostali
nezaštićen
i ili
trivijalni
nazivi
Other
nonproprieta
ry
or trivial
names
Hemijski naziv/opis
Et icyclid ine
PCE
PCE
N-etil-1fenilcikloheksilamin
N-ethyl-1phenylcyclohexylamine
D1
Bro lamfeta
mine
DOB
DOB
(±)-4-brom-2,5dimetoksi-αmetilfenetilamin
(±)-4-bromo-2,5dimethoxy-αmethylphenethylamine
D1
(±)-2,5-dimetoksi-αmetilfenetilamin
(±)-4-etil-2,5dimetoksi-αmetilfenetilamin
(±)-2,5-dimethoxy-αmethylphenethylamine
D1
(±)-4-ethyl-2,5dimethoxy-αmethylphenethylamine
D1
Internac
Internation
ionalni
al
nezaštiće
nonni naziv
proprietary
(INN)
name (INN)
Chemical name
Uvoz/
Izvoz
- - Ostalo:
Ex.
2921 49 00
2922 29 00
Ex.
PP
003
Et ilciklidi
n
- - Ostalo:
2922 29 00
PD
009
2922 29 00
PD
007
DMA
DMA
2922 29 00
PD
008
DOET
DOET
2922 29 00
PM
020
4-MTA
4-MTA
α-metil-4metiltiofenetilamin
α-methyl-4methylthiophenethylamin
e
D1
2922 29 00
PP
017
PMA
PMA
p-metoksi-αmetilfenetilamin
p-methoxy-αmethylphenethylamine
D1
2922 29 00
PS
002
STP,
DOM
STP,
DOM
2,5-dimetoksi-α,4dimetilfenetilamin
2,5-dimethoxy-α,4dimethylphenethylamine
D1
2922 29 00
PT
006
TMA
TMA
(±)-3,4,5-trimetoksi-αmetilfenetilamin
(±)-3,4,5-trimethoxy-αmethylphenethylamine
D1
7,8,9,10-tetrahydro6,6,9-trimethyl-3pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
D1
(9R,10aR)-8,9,10,10a tetrahydro-6,6,9trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran1-ol
D1
(6aR,9R,10aR)6a,9,10,10atetrahydro-6,6,9-
D1
2932 95 00
Brolamfet
amin
- - Tetrahidrokanabinoli (svi izomeri):
Ex.
2932 95 00
2932 95 00
2932 95 00
2932 95 00
PT
002
tetrahydro
Tetrahidroka cannabinol
nabinol,
, the
prateći
following
izomeri i
isomers
njihove
and their
stereohemijs stereoche
ke varijante:
mical
variants:
7,8,9,10-tetrahidro6,6,9-trimetil-3pentil-6H-dibenzo
[b,d]piran-1-ol
(9R-10aR)8,9,10,10a-tetrahidro6,6,9-trimetil-3pentil-6H-dibenzo
[b,d]piran-1-ol
(6aR,9R,10aR)6a,9,10,10atetrahidro-6,6,9-
2932 95 00
2932 95 00
2932 95 00
2932 99 00
Ex.
trimetil-3-pentil-6Hdibenzo[b,d]piran-1ol
(6aR,10aR)6a,7,10,10atetrahidro-6,6,9trimetil-3-pentil-6Hdibenzo[b,d]piran-1ol
6a,7,8,9-tetrahidro6,6,9-trimetil-3pentil-6H-dibenzo
[b,d]piran-1-ol
trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran1-ol
(6aR,10aR)6a,7,10,10atetrahydro-6,6,9trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran1-ol
D1
6a,7,8,9-tetrahydro6,6,9-trimethyl-3pentyl-6H-dibenzo
[b,d]pyran-1-o l
D1
(6aR,10aR)6a,7.8.9,10,10aheksahidro-6,6dimetil-9-metilen-3pentil-6H-dibenzo
[b,d]piran-1-ol
(6aR,10aR)6a,7,8,9,10,10ahexahydro-6,6dimethyl-9methylene3pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
D1
3-(1,2dimethylheptyl)7,8,9,10-tetrahydro6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
D1
- - Ostalo:
2932 99 00
PD
003
DMHP
DMHP
3-(1,2-dimetilheptil)7,8,9,10-tetrahidro6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol
2932 99 00
PN
005
N-hidroksi
MDA
Nhydroxy
MDA
(±)-N-[α- metil-3,4(±)-N[α-methyl-3,4(metilendioksi)fenetil] (methylenedio xy)phen
hidroksilamin
ethyl]hydroxylamine
D1
2932 99 00
PN
004
MDE, N etil
MDA
MDE, N ethyl
MDA
(±)-N-ethyl-α-methyl(±)-N- etil-α-metil-3,43,4(metilendioksi)fenetila
(methylenedio
xy)phen
min
ethylamine
D1
2932 99 00
PM
011
MDMA
MDMA
2932 99 00
PM
013
MMDA
MMDA
2932 99 00
PP
001
Paraheksil
parahexy
l
2932 99 00
PM
014
MD A
MDA
2933 99 80
Ex.
Tenamf et
amin
Tenamfetam
ine
PE
006
Etriptamin
2933 99 80
PP
007
Roliciklid Rolicyclidin
in
e
Ex.
D1
D1
3-heksil-7,8,9,103-hexy l-7,8,9,10tetrahidro-6,6,9tetrahydro-6,6,9trimetil-6Htrimethyl-6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol dibenzo[b,d]pyran-1-ol
D1
α-metil-3,4(metilendioksi)fenetil
amin
α-methyl-3,4(methylenedio xy)phen
ethylamine
D1
3-(2-aminobutil)indol
3-(2aminobutyl)indole
D1
- - - Ostalo:
2933 99 80
2934 99 90
(±)-N-α-dimetil-3,4(±)-N,α-d imethyl-3,4(metilendioksi)fenetila (methylenedio xy)phen
min
ethylamine
5-metoksi-α-metil5-metho xy-α-methyl3,4-(metilendioksi)
3,4-(methylenedio xy)
phenethylamine
fenetilamin
- - - Ostalo:
Etryptamine
PHP,
PCPY
PHP,
PCPY
1-(11-(1fenilcikloheksil)pirolid phenylcyclohexyl)pyrr
in
olidine
D1
2934 99 90
PM
017
2934 99 90
PT
001
2939 49 00
Tenocikli
din
Tenocyclidi
ne
4met ilamin
oreks
4methyla
minorex
TCP
TCP
Metkatino
n
methcath
inone
LSD, LSD
25
(±)-cis-2-amino-4metil-5-fenil-2oksazolin
1-[1-(2tienil)cikloheksil]pip
eridin
(±)-cis-2-amino-4methyl-5-phenyl-2oxazo line
D1
1-[1-(2thienyl)cyclohexyl]p ip
eridine
D1
2-(metilamino)-1fenilpropan-1-on
2-(methylamino)-1phenylpropan-1-one
D1
LSD,
LSD-25
9,10-didehidro-N,Ndietil-6-metilergolin8β-karboksamid
9,10-didehydro-N,Ndiethyl-6methylergoline-8βcarboxamide
D1
- - Ostali:
Ex.
2939 49 00
PM
019
2939 69 00
PL
002
2939 99 00
(+)Lizerg id
(+)Lysergide
- - Ostalo:
Ex.
2939 99 00
PD
001
DET
DET
3-[2(dietilamino)etil]indol
3-[2(diethylamino)ethyl]in
dole
D1
2939 99 00
PD
004
DMT
DMT
3-[2-(dimetilamino)
etil]indol
3-[2-(dimethylamino)
ethyl]indole
D1
2939 99 00
PC
010
(-)-(S)-2aminopropiofenon
(–)-(S)-2aminopropiophenone
D1
2939 99 00
PM
004
2939 99 00
2939 99 00
Katinon
Cathinone
PP
012
PP
013
Psilocib in
Meskalin
mescalin
e
3,4,5trimetoksifenetilamin
3,4,5trimetho xyphenethyla
mine
D1
Psilocin
psilocine,
psilotsin
3-[2(dimetilamino)etil]indol-4-ol
3-[2-(dimethylamino)
ethyl]indol-4-ol
D1
3-[2(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen
fosfat
3-[2-(dimethylamino)
ethyl]indol-4-yl
dihydrogen phosphate
D1
Psilocybine
Supstance iz Grupe 1. takođe uključuju:
a) stereoizo mere navedenih psihotropnih supstanci, kad god je postojanje takvih stereoizomer a mogu će u okviru
navedenog he mijskog imena, odnosno hemijske formule, ukoliko nijesu posebno izuzeti;
b) soli psihotropnih supstanci, kad god je postojanje takvih soli moguće;
c) preparate psihotropnih supstanci, ukoliko nijesu posebno izuzeti.
Grupa 2.
Psihotropne supstance usklađene sa Listom 2. Konvencije UN-a o psihotropnim supstancama iz 1971.
Tarifna
oznaka
2921 46 00
Ex.
IDS
kod
IDS
Cod
es
CAS broj
CAS
Number
Internatio
Internacion
nal
alni
nonnezaštićeni
proprietary
naziv (INN)
name (INN)
Ostali
nezašti
ćeni ili
trivijal
ni
nazivi
Other
nonproprieta
ry
or trivial
names
Hemijski
naziv/opis
Chemical name
Uvoz/
Izvoz
- - Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), B4927etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN),
lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) i f entermin (INN); njihove soli:
2921 46 00
PA
003
300-62-9
Amfetamin
Amfetamine
ampheta
mine
2921 46 00
PD
002
51-64-9
Deksamfeta
min
Dexamfeta
mine
dexamph
etamine
2921 46 00
PL
006
156-34-3
Levamfetam
in
Levamfeta
mine
levamph
etamine
2922 29 00
Ex.
2922 29 00
2922 49 85
Ex.
2922 49 85
2932 99 00
Ex.
2932 99 00
2933 33 00
(±)-α(±)-αmetilfenetila methylphenethylam
min
ine
(+)-α(+)-αmetilfenetila methylphenethylam
min
ine
(–)-(R)-α(-)-(R)-αmethylphenethylam
metilfenetila
ine(amphetamine
min
(-)isomer
D1
D1
D1
- - Ostalo:
PB
008
66142-81-2
2-CB
2 C-B
4-brom-2,54-bro mo-2,5dimetoksifene dimethoxyphenethy
tilamin
lamine
D1
- - - Ostalo:
PA
007
57574-09-1
Amineptin
7-[(10,117-[(10,11-d ihydrodihidro-5H5Hdibenzo[a,d] c
dibenzo[a,d]cycloh
iklohepten-5epten-5il)amino]hept
yl)amino]heptanoic
anonska
acid
kiselina
Amineptine
D1
- - Ostalo:
delta-9delta-9(6aR,10aR)tetrahidr tetrahydr
(6aR,10aR)6a,7,8,10aokanabi
o6a,7,8,10atetrahidroPD
Dronabinol
nol i
cannabin
tetrahydro-6,6,9Dronabinol*
6,6,9-trimetilD1
010
*
njegove ol and its
trimethyl-3-pentyl3-pentil-6Hstereohe stereoche
6H-dibenzo
dibenzo[b,d]p
mijske
mical
[b,d]pyran-1-o l
iran-1-ol
varijante
variants
- - Alfentanil (I NN), anileridin (INN), bezit ramid (INN), bromazepam (INN), dif enoksin (INN), difenoksilat (INN),
dipipanon (INN), fentanil (I NN), ketobemidon (INN), m etilf enidat (INN), pentazocin (INN), petidin (I NN), petidin (I NN)
intermediat A, fenciklidin (INN) ( PCP), f enoperidin (INN), pipradrol (INN), pirit ramid (INN), propiram (INN) I
trimeperidin (INN); njihove soli:
Ex.
2933 33 00
PM
007
113-45-1
Methylphen
Metilfen idat
idate
2933 33 00
PP
005
77-10-1
Fenciklidin
2933 53 90
Ex.
2933 53 90
Phencyclidi
ne
PCP
D1
D1
- - - Ostalo:
5-alil-5-(15-ally l-5-(1metilbutil)barbi methylbutyl)barbit
turna kiselina
uric acid
- - Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) i zipepro l (INN); njihove soli:
PS
001
76-73-3
Sekobarbital Secobarbital
2933 55 00
PM
002
340-57-8
Meklokvalo
n
2933 55 00
PM
006
72-44-6
Metakvalon Methaqualone
2933 55 00
Ex.
PCP
metil estar 2fenil-2-(2methyl α-phenyl-2piperidil)sirćetn piperidine acetate
e kiseline
1-(11-(1fenilcikloheksil phenylcyclohexyl)p
)piperidin
iperid ine
Mecloqualo
ne
3-(ohlorfenil)-2metil-4(3H)kvinazolinon
2-metil-3-otolil-4(3H)kvinazolinon
D1
3-(o-chlorophenyl)2-methyl-4(3H)quinazolinone
D1
2-methyl-3-o-tolyl4(3H)quinazolinone
D1
2933 55 00
2934 91 00
PZ
001
34758-83-3
Zipeprol
α-(αα-(αmetoksibenzil)- metho xybenzyl)-44-(β(βmetoksifenetil)- metho xyphenethyl)
1-1piperazinetanol piperazineethanol
Zipeprol
D1
- - Aminoreks (INN), brotizolam (I NN), klotiazepam (INN), kloksazolam (I NN), dekstromoramid (INN), haloksazolam
(INN), keta zolam (INN), m ezokarb (INN), oksazolam (INN), pemo lin (INN), fendimet razin (I NN), f enmetrazin (INN) i
sufentanil (INN); njihove soli:
Ex.
2934 91 00
PP
006
2939 51 00
- - Fenetilin (INN) i njegove soli:
134-49-6
Fenmetrazin
Phenmetrazi
ne
3-metil-2fenilmorfolin
3-methyl-2phenylmorpholine
Fenetylline
7-[2-[(α7-[2-[(αmetilfenetil)a methylphenethyl)a
mino]etil]teof mino]ethyl]theophy
ilin
lline
D1
Ex.
2939 51 00
PF
005
2939 91 00
- - Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetam in (INN), m etamfetamin ra cemat; soli, estri i ostali njihovi derivat i:
3736-08-1
Fenetilin
D1
Ex.
levomet
amfetam
in
levometh
ampheta
mine
2939 91 00
PL
007
33817-09-3
2939 91 00
PM
005
537-46-2
Metamfeta
min
Metamfeta
mine
methamp
hetamine
2939 91 00
PM
015
7632-10-2
Metamfeta
min
racemat
Metamfeta
mine
racemate
methamp
hetamine
racemate
(-)-N,α(–)-N,αdimetilfenetil dimethylphenethyla
amin
mine
(+)-(S)-N,α(+)-(S)-N,αdimetilfenet dimethylphenethyla
ilamin
mine
(±)-N,α(±)-N,αdimetilfenet dimethylphenethyla
ilamin
mine
D1
D1
D1
NAPOMENA: Internacionalni nezaštićeni naziv (I NN) se odnosi samo na jednu od stereohemijskih varijanti delta-9-tetrahidro
kanabinola, odnosno na (-)-trans-delta-9-tetrahidrokanabinol.
Supstance iz Grupe 2 takođe uključuju:
a) stereoizo mere navedenih psihotropnih supstanci, kad god je postojanje takvih stereoizomer a moguć e u okviru naved enog
hemijskog imena, odnosno hemijske formule, ukoliko nijesu posebno izuzeti;
b) soli psihotropnih supstanci, kad god je postojanje takvih soli moguće;
c) preparate psihotropnih supstanci, ukoliko nijesu posebno izuzeti.
*
Grupa 3.
Psihotropne supstance usklađene sa Listom 3. Konvencije UN-a o psihotropnim supstancama iz 1971.
Tarifna
oznaka
2925 12 00
Ex.
2925 12 00
2933 33 00
IDS
kod
IDS
Codes
CAS
broj
CAS
Number
Internacion
alni
nezaštićeni
naziv (INN)
Internatio
nal
nonproprietar
y name
(INN)
Ostali
nezašti
ćeni ili
trivijal
ni
nazivi
Other
nonproprie
tary
or
trivial
names
Chemical name
Hemijski
naziv/opis
Uvoz/
Izvoz
- - Glutetimid (INN):
PG
Glutethimi
2-etil-22-ethyl-277-21-4
D1
Glutetimid
001
de
fenilglutarimid
phenylglutarimide
- - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (I NN), bromazepam (I NN), difenoksin (INN), difenoksilat (I NN),
dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazo cin (INN), petidin (INN), pet idin (INN)
intermediat A, fenciklidin (INN) (P CP), fenoperidin (INN), pipradrol (I NN), piritram id (INN), propiram (INN) I
trimeperidin (INN); njihove soli:
Ex.
5564330-6
(2R*,6R*,11R*)1,2,3,4,5,6heksahidro-6,11dimetil-3-(3metil-2butenil)2,6-metano-3benzazo cin-8-ol
2933 33 00
PP 014
2933 53 90
Ex.
- - - Ostalo:
2933 53 90
PA 002
57-43-2
Amobarbital
Amobarbit
al
2933 53 90
PB 004
77-26-9
Butalbital
Butalbital
2933 53 90
PC 001
52-31-3
Ciklobarbita
l
Cyclobarbi
tal
2933 53 90
PP 002
76-74-4
Pentobarbita
l
2939 11 00
- - Koncentrati slame od maka; buprenorfin
hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morf in,
tebakon (INN) i tebain; njihove soli:
Pentazocin
(2R*,6R*,11R*)1,2,3,4,5,6hexahydro-6,11dimethyl-3-(3methyl-2butenyl)-2,6methano-3benzazocin-8-ol
D1
5-etil-55-ethyl-5izopentilbarbiturn
isopentylbarbituric
D1
a kiselina
acid
5-alil-55-ally l-5D1
izobutilbarbiturna
isobutylbarbituric
kiselina
acid
5-(1-cikloheksen5-(1-cyclohexen-11-il)-5yl)-5-ethylbarbituric D1
etilbarbiturna
acid
kiselina
5-etil-5-(15-ethyl-5-(1metilbutil)
methylbutyl)barbitu
D1
barbiturna
ric acid
kiselina
(INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorf in (INN), hero in,
nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), fo lkodin (INN),
Ex.
5248579-7
2939 11 00
PB 006
2939 43 00
Ex.
- - Katin (INN) i njegove soli:
2939 43 00
PC 009
492-39-7
Buprenorfin
Katin
Buprenorp
hine
Cathine
(+)(+)norpseu
norpseud
doephe
oefedrin
drine
21-ciklopropil-7α-[(S)-1-hidroksi1,2,2trimetilpropil]6,14-endo-etano6,7,8,14tetrahidrooripavin
2l-cyclopropyl-7-α[(S)-1-hydro xy1,2,2trimethylpropyl] 6,14-endo-ethano6,7,8,14tetrahydrooripavine
D1
(+)-(S)-α-[(S)-1aminoetil]benzil
alkohol
(+)-(S)-α-[(S)-1aminoethyl]benzyl
alcohol
D1
Supstance iz Grupe 3 takođe uključuju:
a) stereoizo mere navedenih psihotropnih supstanci, kad god je postojanje takvih stereoizomera moguće u okviru navedenog
hemijskog imena, odnosno hemijske formule, ukoliko nijesu posebno izuzeti;
b) soli psihotropnih supstanci, kad god je postojanje takvih soli moguće;
c) preparate psihotropnih supstanci, ukoliko nijesu posebno izuzeti.
Grupa 4.
Psihotropne supstance usklađene sa Listom 4. Konvencije UN-a o psihotropnim supstancama iz 1971.
Tarifna
oznaka
IDS kod
IDS
Codes
CAS broj
CAS
Number
2905 51 00
Ex.
--Ethlorv inol (INN):
2905 51 00
PE 001
2918 19 98
113-18-8
Internacio
nalni
nezaštićeni
naziv
(INN)
International
nonproprietary
name (INN)
Ethlorv inol
Ethchlorvynol
Ostali
nezaš
tićeni
ili
trivija
lni
nazivi
Other
nonproprieta
ry
or trivial
names
Chemical name
Hemijski
naziv/opis
1-hlor-3-etil-1penten-4-in-3-ol
Uvoz/
Izvoz
1-chlo ro-3-ethyl-1D1
penten-4-yn-3-ol
- - - Ostalo:
Ex.
2918 19 98
2921 46 00
PG 002
591-81-1
GHB
GHB
γγ-hidroksibuterna
hydroxybutyric aci D1
kiselina
d
- - Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), B4927etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin
(INN), levamfetamin (INN), mef enoreks (INN) i f entermin (INN); njihove soli:
Ex.
2921 46 00
PB 002
156-08-1
Benzfetami
n
Benzfetamine
2921 46 00
PE 005
457-87-4
Et ilamfeta
min
Et ilamfetamine
2921 46 00
PF 004
1209-989
Fenkamfam
in
Fencamfamin
2921 46 00
PP 009
122-09-8
Fentermin
Phentermine
2921 46 00
PL 001
7262-751
Lefetamin
Lefetamine
2921 46 00
PM 012
1724357-1
Mefenoreks
Mefenorex
2922 31 00
N-benzil-N-αN-benzy l-N,αdimetilfenetilami dimethylphenethyla D1
n
mine
N-ethyl-αNNmethylphenethylam
N-etil-αetilamfe ethylamph
ine
D1
metilfenetilamin
tamin
etamine
benzphet
amine
SPA
SPA
N-etil-3-fenil-2- N-ethyl-3-phenylD1
norbornanamin
2-norbornanamine
α,αα,αdimetilfenetilami dimethylphenethyla D1
n
mine
(-)-N,N-dimetil- (–)-N,N-dimethyl1,21,2D1
difeniletilamin diphenylethylamine
N-(3N-(3chloropropyl)-αhloropropil)-αD1
methylphenethylam
metilfenetilamin
ine
- - Amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); njihove soli:
Ex.
2922 31 00
PA 001
2924 11 00
Ex.
- - Meprobamat (INN):
2924 11 00
2924 24 00
PM 003
90-84-6
57-53-4
- - Etinamat (INN):
Amfepramo
n
Meprobama
t
Amfepramone
Meprobamate
dietilp
ropion
diethylpr
opion
22(dietilamino)prop (diethylamino)prop D1
iofenon
iophenone
2-metil-2-propil1,3-propandiol
dikarbam at
2-methyl-2-propyl1,3D1
propanedioldicarba
mate
Ex.
2924 24 00
2926 30 00
PE 002
126-52-3
Et inamat
1etinilcikloheksan
ol karbam at
Ethinamate
1ethynylcyclohexan
olcarbamate
D1
- Fenproporeks (INN) i njegove soli; m etadon (INN) intermediat (4-cijano-2-dimetilam ino-4,4-difenilbutan):
Ex.
2926 30 00
2933 33 00
1639728-7
PF 006
Fenpropore
ks
(±)-3-[(α(±)-3-[(αmetilfenetil)amin methylphenylethyl) D1
o]propionitril
amino]propionitrile
Fenproporex
- - Alf entanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), dif enoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon
(INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazocin (I NN), pet idin (INN), petidin (INN) intermediat A,
fenciklidin (INN) (P CP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), pirit ramid (INN), propiram (INN) I trimeperidin (INN);
njihove soli:
Ex.
2933 33 00
PB 003
1812-302
Bro mazepa
m
Bro mazepam
2933 33 00
PP 010
467-60-7
Pipradro l
Pipradro l
2933 53 10
7-brom-1,37-bro mo-1,3dihidro-5-(2dihydro-5-(2piridil)-2H-1,4pyridyl)-2H-1,4- D1
benzodiazepin-2- benzodiazepin-2on
one
1,1-difenil -1-(2- 1,1-diphenyl-1-(2D1
piperidil)metanol piperidyl)methanol
- - - Fenobarbital (INN), barbital (INN), i njihove soli:
Ex.
2933 53 10
PB 001
57-44-3
Barb ital
Barb ital
2933 53 10
PP 008
50-06-6
Fenobarbita
l
Phenobarbital
52-43-7
Alobarbital
Allobarbital
Butobarbita
l
2933 53 90
5,5dietilbarbiturna
kiselina
5-etil-5fenilbarbiturna
kiselina
5,5diethylbarbituric D1
acid
5-ethyl-5phenylbarbituric ac D1
id
- - - Ostalo:
Ex.
2933 53 90
PA 005
2933 53 90
PB 005
77-28-1
2933 53 90
PM 008
115-38-8
Metilfenoba Methylphenoba
rbital
rbital
2933 53 90
PS 003
125-40-6
Sekbutabar
Secbutabarbital
bital
2933 53 90
PV 001
2430-491
2933 55 00
Vin ilb ital
Butobarbital
Vinylb ital
butoba
rbital,
butoba
rbiton
butobarbi
tal
5,5dialilbarbiturna
kiselina
5,5diallylbarbituric
acid
5-butil-5etilbarbiturna
kiselina
5-butyl-5ethylbarbituricacid
D1
D1
5-etil-1-metil-5- 5-ethyl-1-methyl-5fenilbarbiturna phenylbarbituric ac D1
kiselina
id
5-sec-butil-55-sec-butyl-5etilbarbiturna
D1
ethylbarbituric acid
kiselina
5-(1-metilbutil)- 5-(1-methylbutyl)5-vinilbarbiturna
5D1
kiselina
vinylbarbituric acid
- - Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) i zipepro l (INN); njihove soli:
Ex.
2933 55 00
PL 003
6119773-7
Loprazolam
Loprazolam
6-(o-hlorofenil)- 6-(o-chlorophenyl)D1
2,4-dihidro-2-[-(4- 2,4-dihydro-2-[(4-
Metil-1methyl-1piperazinil)metilen
piperazinyl)
]-8-nitro-1Hmethylene]-8imidazo[1,2nitro-1Ha][1,4]benzodiaze
imidazo[1,2pin-1-on
a][1,4]benzodiazepi
n-1-one
2933 72 00
- - Klobazam (INN) i met iprilon (INN):
Ex.
2933 72 00
PC 004
2231647-8
Klobazam
Clobazam
2933 72 00
PM 009
125-64-4
Metiprilon
Methyprylon
2933 91 10
7-chlo ro-1-methyl5-phenyl-1H-1,5benzodiazepineD1
2,4(3H,5H
)-dione
3,3-diethyl-53,3-dietil-5-metilmethyl-2,4D1
2,4-piperidin-dion
piperidine -dione
7-hlor-1-metil-5fenil-1H-1,5benzodiazepin2,4-(3H,5H)-dion
- - - Hlordiazepoksid (INN):
Ex.
2933 91 10
2933 91 90
PC 003
58-25-3
Hlord iazep
oksid
Chlord iazepo xi
de
7-hlor-2(metilamino)-5fenil-3H-1,4benzodiazepin4-oksid
7-chlo ro-2(methylamino)-5phenyl-3H-1,4benzodiazepine-4oxide
D1
- - - Ostalo:
Ex.
2933 91 90
PA 004
2898197-7
Alprazo lam
Alprazo lam
2933 91 90
PD 005
2894-679
Delorazepa
m
Delorazepam
2933 91 90
PD 006
439-14-5
Diazepam
Diazepam
2933 91 90
PE 003
2997516-4
Estazolam
Estazolam
2933 91 90
PE 004
2917784-2
Et il
loflazepat
Ethyl
loflazepate
2933 91 90
PF 001
3900-31-0 Fludiazepam
Fludiazepam
8-hlor-1-metil-6fenil-4H-striazolo[4,3a][1,4]benzodiaze
pin
7-hlor-5-(ohlorfenil)-1,3dihidro-2H-1,4benzodiazepin-2on
7-hlor-1,3dihidro-1-metil-5fenil-2H-1,4benzodiazepin-2on
8-hlor-6-fenil-4Hstriazolo[4,3a][1,4
]benzodiazepin
etil-7-hlor-5(ofluorofenil)-2,3dihidro-2-okso1H-1,4benzodiazepin-3karboksilat
7-hlor-5-(ofluorofenil)-1,3dihidro-1-metil2H-1,4-
8-chlo ro-1-methyl6-phenyl-4H-striazolo[4,3a][1,4]benzodiazepi
ne
7-chlo ro-5-(ochlorophenyl)-1,3dihydro-2H-1,4benzodiaz
epin-2-one
7-chlo ro-1,3dihydro-1-methyl5-phenyl-2H-1,4benzodiazepin-2one
8-chlo ro-6-phenyl4H-striazolo[4,3a][1,4]b
enzodiazep ine
ethyl 7-chlo ro-5-(ofluorophenyl)-2,3dihydro-2-o xo -1H1,4benzodiazepine-3carboxy late
7-chlo ro-5-(ofluorophenyl)-1,3dihydro-1-methyl2H-1,4-
D1
D1
D1
D1
D1
D1
2933 91 90
2933 91 90
PF 003
PH 001
1761723-1
2309217-3
Flurazepam
Halazepam
Flurazepam
Halazepam
2933 91 90
PC 002
3610480-0
Kamazepa
m
Camazepam
2933 91 90
PC 005
1622-613
Klonazepa
m
Clonazepam
2933 91 90
PC 006
2388731-2
Klorazepat
Clorazepate
2933 91 90
2933 91 90
PL 004
846-49-1
Lorazepam
Lormetazep
am
Lorazepam
PL 005
848-75-9
Lormetazepam
2933 91 90
PM 001
2223271-9
Mazindol
Mazindol
2933 91 90
PM 010
2898-126
Medazepa
m
Medazepam
2933 91 90
PM 016
5946770-8
Midazolam
Midazolam
benzodiazepin2-on
7-hlor-1-[2(dietilamino)etil]5-(o-fluorofenil)1,3-dihidro-2H1,4benzodiazepin-2on
7-hlor-1,3dihidro-5 fenil-1(2,2,2trifluoretil)-2H1,4benzodiazepin 2on
7-hlor-1,3dihidro-3hidroksi-1-metil5-fenil-2H-1,4benzodiazepin-2on
dimetilkarbamat
(estar)
5-(o-hlorfenil)1,3-dihidro-7nitro-2H-1,4benzodiazepin-2on
7-hlor-2,3dihidro-2-okso-5fenil-1H-1,4benzodiazepin-3karboksilna
kiselina
7-hlor-5-(ohlorfenil)-1,3dihidro-3hidroksi-2H1,4benzodiazepin2-on
7-hlor-5-(ohlorofenil)-1,3dihidro-3hidroksi-1metil-2H-1,4benzodiazepin2-on
5-(p-hlorofenil)2,5-dihidro-3Himidazo[2,1-a]izoindol-5-ol
7-hlor-2,3dihidro-1-metil-5fenil-1H-1,4benzodiazepin
8-hlor-6-(ofluorofenil)-1metil- 4Himidazo[1,5a][1,
4]
benzodiaz
epin-2-one
7-chlo ro-1-[2(diethylamino)ethyl
]-5-(o fluorophenyl)-1,3- D1
dihydro-2H-1,4benzodiazepin-2one
7-chlo ro-1,3dihydro-5-phenyl1-(2,2,2D1
trifluoroethyl)-2H1,4-benzodiazepin 2-one
7-chlo ro-1,3dihydro-3-hydro xy1-methyl-5-phenyl2H-1,4D1
benzodiaz
epin-2one dimethylcarba
mate (ester)
5-(o-chlorophenyl)1,3-dihydro-7nitro-2H-1,4D1
benzodiazepin-2one
7-chlo ro-2,3dihydro-2-o xo -5phenyl-1H-1,4D1
benzodiazepine-3carboxy lic
acid
7-chlo ro-5-(ochlorophenyl)-1,3dihydro-3-hydro xyD1
2H-1,4benzodiaz
epin-2-one
7-chlo ro-5-(ochlorophenyl)-1,3dihydro-3-hydro xyD1
1-methyl-2H-1,4benzodiazepin-2one
5-(p-chlorophenyl)2,5-dihydro-3HD1
imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol
7-chlo ro-2,3dihydro-1-methylD1
5-phenyl-1H-1,4benzodiazepine
8-chlo ro-6-(ofluorophenyl)-1methyl-4HD1
imidazo[1,5a][1,4]ben
2933 91 90
2933 91 90
2933 91 90
2933 91 90
2933 91 90
2933 91 90
2933 91 90
2933 91 90
2933 91 90
2933 91 90
2933 99 80
2934 91 00
benzodiazepin
zodiazepine
1,3-dihidro-11,3-dihydro-1metil-7-nitro-5methyl-7-nitro-52011-67- Nimetazepa
PN 001
Nimetazepam
fenil-2H-1,4phenyl-2H-1,4D1
8
m
benzodiazepinbenzodiazepin-22-on
one
1,3-dihidro-71,3-dihydro-7nitro-5-fenilnitro-5-phenyl-2HPN 002 146-22-5 Nitrazepam
Nitrazepam
2H-1,4D1
1,4-benzodiazepin benzodiazepin2-one
2-on
7-hlor-1,37-chlo ro-1,3dihidro-5-fenildihydro-5-phenyl1088-11- Nordazepa
PN 003
Nordazepam
2H-1,42H-1,4D1
5
m
benzodiazepinbenzodiazepin-22-on
one
7-hlor-1,37-chlo ro-1,3dihidro-3dihydro-3-hydro xyhidroksi-5-fenilPO 001 604-75-1 Oksazepam
Oxazepam
5-phenyl-2H-1,4- D1
2H-1,4benzodiaz
benzodiazepinepin-2-one
2-on
7-hlor-1,37-chlo ro-1,3dihidro-5-fenil-1dihydro-5-phenyl52463(2-propinil)-2HPP 015
Pinazepam
Pinazepam
1-(2-propynyl)-2H- D1
83-9
1,41,4-benzodiazepin benzodiazepin-22-one
on
7-hlor-17-chlo ro-1(ciklopropilmetil) (cyclopropylmethyl
2955-38-1,3-dihidro-5)-1,3-dihydro-5PP 016
Prazepam
Prazepam
D1
6
fenil-2H-1,4phenyl-2H-1,4benzodiazepin-2- benzodiazepin-2on
one
4`-metil-2-(14'-methyl-2-(13563-49PP 019
Pirovaleron Pyrovalerone
pirolidinil)valer
pyrrolid inyl)valero D1
3
ofenon
phenone
7-hlor-1,37-chlo ro-1,3dihidro-3dihydro-3-hydro xyTemazepa
hidroksi-1-metil- 1-methyl-5-phenylPT 003 846-50-4
Temazepam
D1
m
5-fenil-2H-1,42H-1,4benzodiazepin-2- benzodiazepin-2on
one
7-hlor-5-(17-chlo ro-5-(1cikloheksen-1-il)- cyclohexen-1-y l)103791,3-dihidro-11,3-dihydro-1PT 004
Tetrazepam
Tetrazepam
D1
14-3
metil-2H-1,4methyl-2H-1,4benzodiazepin-2- benzodiazepin-2on
one
8-hlor-6-(o8-chlo ro-6-(ohlorofenil)-1chlorophenyl)-128911metil-4H-sPT 005
Triazo lam
Triazo lam
methyl-4H-sD1
01-5
triazolo[4,3a][1,
triazolo[4,3-a][1,4]
4]
benzodiazepine
benzodiazepin
N,N,6-trimetil-2- N,N,6-trimethyl-282626p-tolilimidazo
p-tolylimidazo[1,2PZ 002
Zolpidem
Zolpidem
D1
48-0
[1,2-a]piridin-3a]pyridine-3acetamid
acetamide
- - Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotia zepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam
(INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimet razin (INN), fenmetrazin (INN) i
sufentanil (INN); njihove soli:
Ex.
PA 006
2207-503
2934 91 00
PB 007
5780181-7
2934 91 00
PP 004
634-03-7
2934 91 00
2934 91 00
2934 91 00
2934 91 00
Aminorex
2-amino-5-fenil-2oksazolin
Brotizo lam
Brotizo lam
2-brom-4-(o-hlorfenil)9-metil-6H-tieno-[3,2f]-s-triazolo-[4,3a][1,4]diazepin
Fendimetra
zin
Phendimet razin
e
(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil2-fenilmorfolin
Aminoreks
PH 002
5912897-1
Halo ksazol
am
PC 007
3367146-4
Klotiazepa
m
PC 008
2416613-0
Klo ksazola
m
Halo xazo lam
10-brom-11b-(ofluorofenil)-2,3,7,11btetrahidrooksazolo[3,2
-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)on
Clotiazepam
5-(o-hlorfenil)-7-etil1,3-dihidro-1-metil-2Htieno[2,3-e]-1,4diazepin-2-on
Clo xazolam
10-hlor-11b-(ohlorfenil)-2,3,7,11btetrahidro-oksazolo[3,2d][1,4]benzodiazepin6(5H)-on
2934 91 00
PK 001
2722335-4
Ketazolam
Ketazolam
11-hlor-8,12b-dihidro2,8-dimetil-12b-fenil4H-[1,3]oksazino[3,2d][1,4]
benzodiazepin-4,7(6H)-dion
2934 91 00
PM 018
3426284-5
Mezokarb
Mesocarb
3-(α-metilfenetil)-N(fenilkarbamoil)sidnon
imin
Oxazo lam
10-hlor-2,3,7,11btetrahidro-2-metil11b-feniloksazol[3,2d][1,4]benzodiazepin6(5H)-on
2934 91 00
PO 002
2414317-7
Oksazo lam
2152-34Pemolin
3
Supstance iz Grupe 4 takođe uključuju:
2934 91 00
PP 020
Pemoline
2-amino-5-fenil-2oksazolin-4-on
2-amino-5-phenyl2-o xazo line
2-bro mo-4-(ochlorophenyl)-9methyl-6Hthieno[3,2-f]-striazolo[4,
3-a][1,4]diazep ine
(+)-(2S,3S)-3,4dimethyl-2phenylmorpholine
10-bro mo-11b -(ofluorophenyl)2,3,7,11btetrahydrooxazolo[
3,2-d] [1,4]
benzodiazepin6(5H)-one
5-(o-chlorophenyl)7-ethyl-1,3dihydro-1-methyl2H-thieno[2,3-e]1,4-diazep in-2-one
10-chloro-11b-(ochlorophenyl)2,3,7,11btetrahydro-oxazo lo[3,2-d][1,4]
benzodiazepin6(5H)-one
11-chloro-8,12bdihydro-2,8dimethyl-12bphenyl-4H- [1,3]
oxazino[3,2d][1,4]benzodiazep
in-4,7(6H)-dione
3-(αmethylphenethyl)N(phenylcarbamoyl)
sydnone imine
10-chloro2,3,7,11btetrahydro-2methyl-11bphenyloxazo lo[3,2d][1,4]benzodiazep
in-6(5H)-one
2-amino-5-phenyl2-o xazo lin-4-one
stereoizo mere navedenih psihotropnih supstanci, kad god je postojanje takvih stereoizomer a moguć e u okviru
navedenog he mijskog imena, odnosno hemijske formule, ukoliko nijesu posebno izuzeti;
b) soli psihotropnih supstanci, kad god je postojanje takvih soli moguće;
c) preparate psihotropnih supstanci, ukoliko nijesu posebno izuzeti.
a)
3. SINTETIČKE SUPSTANCE
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
Sintetičke supstance koje nijesu na Listama Konvencije UN-a o psihotropnim supstancama iz 1971. i J edinstvene
konvencije UN-a o opojnim drogama iz 1961.
Tarifna
oznaka
IDS
KOD
CAS BROJ
2759-28-6
Internationaln
i nezaštićeni
naziv ( INN)
Benzilpiperazi
n( BZP)
Internation
al
nonpropriet
ary name
( INN)
Benzy lpiper
azine( BZP)
Butilon
(B1, bk-MBDB)
Butylone
(B1, bkMBDB)
64584-32-3
2-C-I
2-C-I
207740-24-7
2C-T-2
2C-T-2
207740-26-9
2C-T-7
2C-T-7
70434-82-1
CP 47,497
CP 47,497
7589-35-7
65369-76-8
112830-95-2
Flephedrone
(4fluoromethcathin
o
ne, 4-FMC)
33fluoromethcat
fluormetkatino
hino
n
ne
(3-FMC
(3-FMC
Chlorophenyl
Hlorfenilpiperaz
piper
i
azine (mn (m-CPP)
CPP)
Flefedron
(4fluormetkatino
n, 4-FMC)
HU-210
HU-210
Hemijski naziv
Chemical name /
Description
1-benzilpiperazin
1-benzylpiperazine
D1
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2(methylamino)butan-1-one
D1
2,5-dimethoxy-4Iodophenethylamine
D1
2,5-dimetoksi-4etiltiofenetilamin
2,5-dimethoxy-4Ethylthiophenethylamine
D1
2,5-dimetoksi-4propiltiofenetilam
in
2-[(1R,3S)-3hidroksicikloheksi
l]-5-(2metiloktan-2il)fenol
2,5-dimethoxy-4propylthiophenethylamin
e
D1
2-[(1R,3S)-3hydroxycyclohexyl]-5-(2methyloctan-2-yl)phenol
D1
1-(4-fluorfenil)-2metilaminopropan
-1-on
1-(4-fluorophenyl)-2methylaminopropan-1one
D1
1-(3-fluorfenil)-2metilaminopropan
-1-on
1-(3-fluorophenyl)-2methylaminopropan-1one
D1
1-(3hlorfenil)piperazi
n
1-(3chlorophenyl)piperazine
D1
1,1-dimethylheptyl -11hydroxytetrahydrocannabi
nol
D1
(2-methyl-1-propyl-1Hindol3-yl)-1Naphthalenylmethanone
D1
1-(1,3benzodioksol -5il)2-(metilamino)
butan-1-on
2.5-dimetoksi-4jodfenetilamin
1,1-dimetilheptil 11hidroksitetrahidro
kanabi
nol
2-metil-1-propil1Hindol3-il)-1naftalenilmetano
n
Uvoz/Izvoz
155471-08-2
JWH-015
JWH-015
209414-07-3
JWH-018
JWH-018
naftalen-1-il-(1pentilindol-3il)metanon
naphthalen-1-yl-(1pentylindol-3-yl)methanone
D1
209414-08-4
JWH-019
JWH-019
1-heksil-3-(1naftoil)indol
1-hexyl-3-(1naphthoyl)indole
D1
208987-48-8
JWH-073
JWH-073
210179-46-7
JWH-081
JWH-081
619294-47-2
JWH-122
JWH-122
103610-04-4
JWH-200
JWH-200
824959-81-1
JWH-210
JWH-210
864445-43-2
JWH-250
JWH-250
1292765-18-4
JWH-398
JWH-398
687603-66-3
MDP V
(metilendioksipi
roval
eron)
MDP V
(methylenedi
oxypyrovale
rone)
1189805-46-6
Mefedron ( 4metilmetkatinon,
4-MMC, 4metilefedron)
4-metilamfetam
in(4-M A, PAL313)
Mephedron e
(4methylmethca
thinone, 4MMC, 4methylephedr
one)
4methylamph
etamine(4MA, PAL313)
Methylenedio
xybe
nzylpiperazine
(MDBP)
131206-60-5
Metilendioksibe
n
zil-piperazin
(MDBP)
186028-79-5
Metilon
(M1, bkMD M A)
Methylone
(M1, bkMD M A)
38869-47-5
Metoksifenilpip
e
razin (Me OPP)
Methoxyphen
ylpip
erazine
(Me OPP)
naftalen-1-il-(1butilindol-3il)metanon
4metoksinaftalen1-il(1-pentilindol-3il)metanon
4-metilnaftalen-1il-(1pentilindol-3il)metanon
(1-(2-morfolin-4iletil)indol-3-il)naftalen-1ilmetanon
4-etilnaftalen-1-il(1pentilindol-3il)metanon
2-(2metoksifenil)-1(1pentilindol-3il)etanon
1-pentil-3-(4-hlor1naftoil)indol
1(benzo[d][1,3]dio
k
sol-5-il)-2(pirolidin-1il)pentan-1-on
naphthalen-1-yl-(1butylindol3-yl)methanone
D1
4-methoxynaphthalen-1-yl(1pentylindol-3-yl)methanone
D1
4-methylnaphthalen-1-yl(1pentylindol-3-yl)methanone
D1
(1-(2-morpholin-4ylethyl)indol-3-yl)naphthalen-1-ylmethanone
D1
4-ethylnaphthalen-1-yl-(1pentylindol-3-yl)methanone
D1
2-(2-methoxyphenyl)-1-(1pentylindol-3-yl)ethanone
D1
1-pentyl-3-(4-chloro-1naphthoyl)indole
D1
1(benzo[d][1,3]dio
xol-5-yl)-2(pyrrolidin-1yl)pentan-1-one
D1
2-(metilamino)-1p-tolilpropan1-on
2-(methylamino)1-p-tolylpropan-1-one
D1
1-(4metilfenil)propan2-amin
1-(4-methylphenyl)propan2-amine
D1
1-(3,4metilendioksibenz
il)p
iperazin
1-(3,4methylenedioxybenzyl)pi
perazine
D1
methylamino-1-(3,4methylenedioxyphenyl)pro
p
an-1-one
D1
1-(4methoxyphenyl)piperazin
e
D1
metilamino-1(3,4metilendioksifenil
)prop
an-1-on
1-(4metoksifenil)piper
azi
n
850352-53-3
N-hidroksiMD A
N-Hydroxy
MD A
Nafiron
(naftilpirovalero
n, O2482)
Naphyrone
(naphthylpyro
valerone, O2482)
Parafluoroam
fetam
ine
(Parafluoroa
mpheta
mine)
parafluoramfeta
min
5-metoksi-αmetil3,4(metilendioksi)fen
etil
Amin
5-methoxy-α-methyl-3,4(methylenedioxy)pheneth
ylamine
D1
1-naftalen-2-il2-pirolidin-1ilpentan-1-on
1-naphthalen-2-yl2-pyrrolidin-1ylpentan-1-one
D1
1-(4fluorfenil)propan2amin
1-(4fluorophenyl)propan-2amine
D1
23239-32-9
PMA
PMA
p-metoksi-αmetilfenetilamin
p-methoxy-αmethylphenethylamine
D1
3398-68-3
Parametoksimeti
lamfetamin
(PMM A)
Paramethoxy
methylamphet
amine
(PMM A)
N-metil-1-(4metoksifenil)-2aminopropan
N-methyl-1-(4methoxyphenyl)-2aminopropane
D1
1083-09-6
TM A-2
TM A-2
2,4,5trimetoksiamfeta
min
2,4,5Trimethoxyamphetamine
D1
PRILOG 3
SPISAK PREKURS ORA
Tarifni
broj
1
2806
Nazi v supstance (obuhvata i soli
navedeni h supstanci)
3
-Hlorovodonik(hlorovodonična kiselina)
2806 10 00
(hydrochloric acid, hydrogen chloride)
2807
2807 00 00
Tarifna
oznaka
2
- Sumporna kiselina(Sulphuric acid),oleum
Hemi jski sastav
Cas broj
4
7647-01-0
hloridna kiselina
7664-93-9
sumporna kiselina, sulfatna kiselina
5
Oblik
izvoza uvoza
6
7
D1
D1
Tarifni
broj
1
2841
2902
Tarifna
oznaka
2
Nazi v supstance (obuhvata i soli
navedeni h supstanci)
3
Ex.
10- Sumporna kiselina (Sulphuric acid)
- - Kalijumpermang anat
2841 61 00 (potassium perm anganate)
2902 30 00 -Toluol (toluene)
Cas broj
4
7722-64-7
Hemi jski sastav
5
108-88-3
kaliju mova so permanganove
kiseline,hipermangan
metilbenzen
2909
2909 11 00 - - Dietil-etar (Diethyl ether)
60-29-7
1,1-oksibisetan, etil etar
2914
67-64-1
2-propanon, dimetil keton
2-butanon, metil etil keton
2915
2914 11 00 - - Ac eton (Acetone)
- - Butanon (metil-etil-keton)
2914 12 00 (methyl ethyl ketone)
- - Fenilaceton (fenil propan-2-on)
2914 31 00 (1-Phenyl-2-propanone, benzyl methyl
ketone) (P2P, BMK) (Pheny acetone)
- - Anhidrid sircetne kiseline
2915 24 00 (Acetic anhydride)
2916
2916 34 00
2922
2922 43 00
2924
2924 23 00
2932
2932 91 00
2932 92 00
78-93-3
Oblik
izvoza uvoza
6
7
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
(1-fenil-propan-2-on)
103-79-7
acetanhidrid
108-24-7
- - Fenil-sirćetna kiselina i njene soli
(phenylacetic acid)
- - Antranilna kiselina i njene soli
(Anthranilic acid)
- - 2-acetamidobenzoeva kiselina
(N-ac etilantranilna kiselina) i njene soli
(N-A cetylanthranilic acid)
- - Izosafrol (isosafrole)
- -3,4-metilendioksifenil-2-propanon (PM K)
(3,4-(methylenedioxy)phenyl -2-propanone)
- - Piperonal (piperonal)
- - Safrol (safrole)
- - Piperidin i njegove soli (piperidine)
103-82-2
118-92-3
89-52-1
120-58-1
benzensirćetna kiselina
2-aminobenzoeva kiselina
2-(acetilamino)-benzoeva
kiselina
2933
2932 93 00
2932 94 00
2933 32 00
2939
2939 41 00 - - Efedrin i njegove soli (ephedrine)
299-42-3
5-(1-propenil)-1,3-benzodioksol
1-(3,4(metilendioksi)fenil)-2propanon
1,3-benzodioksol-5-karboksaldehid
5-(2-propenil)-1,3-benzodioksol
heksahidro-piridin
(R-(R*,S*))-alfa-(1(metilamino)etil)-benzenmetanol
- - Pseudoefedrin (IN N) i njegove soli
2939 42 00 (pseudoephedrine)
90-82-4
(S-(R*,R*))-alfa-(1
(metilamino)etil)benzen metanol
4676-39-5
120-57-0
94-59-7
110-89-4
2939 44 00 - - Ostali
Ex.
- - - Norefedrin (Nor ephedrine)
2939 61 00
- - Ergometrin (IN N) i njegove soli
(ergometrine)
2939 62 00
- - Ergotamin (IN N) i njegove soli
(ergotamine)
2939 63 00
- - Lizerginska kiselina i njene soli
(Lysergic acid)
(R*,S*)-alfa-(1- aminoetil)
14838-15-4 benzenmetanol
(8beta(S))-9,10-didehidro-N-(260-79-7
hidroksi-1-metiletil)-6met il-ergolin-8-karboksamid
(5’ alfa)-12’-hidro ksi-2’-metil113-15-5
(fenilmet il)ergotaman3’,6’,18’-trion
(8beta)-9,10-d idehidro-682-58-6
met ilergolin-8-karboksilna
kiselina
PRILOG 4
SPISAK S UPSTANCI KOJ E OŠ TEĆUJ U OZONS KI OMOTAČ
(Montrealskim protokolom o supstancama koje oštećuju ozonski omotač)
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
Oblik
izvoza
uvoza
5
6
Nai menovanje
Trgovačka oznaka
3
Formu la
Hemijska oznaka
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
2903
2903 14 00
2903 19 10
2903 39 11
2903 71 00
2903 72 00
2903 73 00
2903 74 00
2903 75 00
2903 76
2903 76 10
2903 76 20
2903 76 90
2903 77 10
2903 77 20
2903 77 30
2903 77 40
2903 77 50
2903 77 90
2903 79
2903 79 21
Nai menovanje
3
Halogeni deri vati ugljovodonika:
-Halogeni derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika
- - Ugljentetrahlorid
- - - 1,1,1-trihloretan (metilhloroform)
- Fluorovani, bromovani i jodirani derivat i acikličnih ugljovodonika
- - - Bromidi
- - - - Bromometan (metil bromid)
CH3 Br
- Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više ra zličitih
halogenih elemenata:
- - Hlordifluormetan
CHF2 Cl
HCFC -22
R -22
- - dihlortrifluoretan
C2 HF 3 Cl2
HCFC -1233 )
R-123
- - dihlorfluoretan
Ex
- - - dihlorfluoretan
C2 H3 FCl2
HCFC-141
- - - 1,1-Dihloro-1-fluoretan CH 3 CFCl2
HCFC-141b3 )
R-141b
- - Hlorodifluoroetan
Ex
- - - difluorhloretan
C2 H3 F3 Cl
HCFC -142
- - - difluorhloretan
CH3 CF2 Cl
HCFC -142b3
R-142b
- - dihloropentafluoropropan
C3 HF5 Cl2
HCFC-225
- - dihloropentafluoropropan CF 3 CF2 CHCl2
HCFC-225ca 3 )
R-225ca
- - dihloropentafluoropropan CF 2 ClCF2 CHClF HCFC -225cb 3)
R-225cB
- - Bromohloriddifluorometan,bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetani:
- - - Bromohlordifluorometan CF2 BrCl
halon-1211
R-12B1
- - - Bromotrifluorometan
CF3 Br
halon-1301
R-13B1
- - - Dibromtetrafluoretani C2 F4 Br2
halon-2402
R-114B2
- - Ostali , perhalogenirani derivat i samo sa fluorom i hlorom:
- - - Trihlorfluormetan
CFCl3
CFC-11
R-11
- - - Dihlordifluormetan
CF2 Cl2
CFC-12
R-12
- - -Trihlortrifluoretan
C2 F3 Cl3
CFC-113
R-113
- - - Dihlortetrafluoretan
C2 F4 Cl2
CFC-114
R-114
- - - Hlorpentafluoretan
C2 F5 Cl
CFC-115
R-115
- - - Ostali
Ex:
- - - - Hlortrifluormetan
CF3 Cl
CFC -13
R -13
- - - - Pentahlorfluoretan
C2 FCl5
CFC-111
R -111
- - - - Tetrahlordifluoretani
C2 F2 Cl4
CFC-112
R -112
- - - - Heptahlorfluorpropani
C3 FCl7
CFC-211
- - - - Heksahloridifluorpropani
C3 F2 Cl6
CFC-212
- - - - Pentahlortrifluorpropani
C3 F3 Cl5
CFC-213
- - - - Tetrahlortetrafluorpropani
C3 F4 Cl4
CFC-214
- - - Trihlorpentafluorpropani
C3 F5 Cl3
CFC-215
- - - - Dihlorheksafluorpropani
C3 F6 Cl2
CFC-216
- - - - Hlorheptafluorpropani
C3 F7 Cl
CFC -217
- - Ostali
- - -Halogenovani samo sa fluorom i bromom:
- - - - Metana, etana ili propana
Ex:
- - - - - dibromofluorometan
CHFBr2
- - - - - bromodifluorometan
CHF2 Br
HBFC-22B1
- - - - - bromofluorometan
CH2 FBr
- - - - - tetrabromofluoroetan
C 2 HFBr4
- - - - - tribromodifluoroetan
C2 HF2 Br3
- - - - - dibromotrifluoroetan
C2 HF3 Br2
- - - - - bromotetrafluoroetan
C 2 HF4 Br
- - - - - tribromofluoroetan
C2 H2 FBr3
Oblik
izvoza
uvoza
5
6
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
2903 79 11
Nai menovanje
3
- - - - - dibromodifluoroetan
C2 H2 F2 Br2
- - - - - bromotrifluoroetan
C2 H2 F3Br
- - - - - dibromofluoroetan
C2 H3 FBr2
- - - - - bromodifluoroetan
C2 H3 F2 Br
- - - - - bromofluoroetan
C2 H 4 FBr
- - - - - hexabromofluoropropan
C3 HFBr6
- - - - - pentabromodifluoropropan
C3 HF2 Br5
- - - - - tetrabromotrifluoropropan
C 3 HF3Br4
- - - - - tribromotetrafluoropropan
C 3 HF4 Br3
- - - - - dibromopentafluoropropan
C3 HF5 Br2
- - - - - bromohexafluoropropan
C3 HF6Br
- - - - - pentabromofluoropropan
C 3 H2 FBr5
- - - - - bromotrifluoropropan
C3 H 2 F3 Br
- - - - - dibromotetrafluoropropan
C3 H 2 F4 Br2
- - - - - bromopentafluoropropan
C 3 H2 F5 Br
- - - - - tetrabromofluoropropan
C3 H3FBr4
- - - - - tribromodifluoropropan
C 3 H3F2 Br3
- - - - - dibromotrifluoropropan
C 3 H3 F3 Br2
- - - - - bromotetrafluoropropan
C3 H3 F4 Br
- - - - - tribromofluoropropan
C3 H 4 FBr3
- - - - - dibromodifluoropropan
C3 H 4 F2 Br2
- - - - - bromotrifluoropropan
C3 H 4 F3 Br
- - - - - dibromofluoropropan
C3 H5 FBr2
- - - - - bromodifluoropropan
C3 H5 F2 Br
- - - - - bromofluoropropan
C3 H6 FBr
- - - - Od metana etana ili propana ( HCF Cs)
Ex:
- - - - - dihlorfluormetan
CHFCl2
HCFC-21
R -21
- - - - - hlorfluormetan
CH2 FCl
HCFC -31
R -31
- - - - - tetrahlorfluoretan
C 2 HFCl4
HCFC-121
- - - - - trihlordifluoretan
C2 HF 2 Cl3
HCFC-122
- - - - - tetrafluorhloretan
C 2 HF4 Cl
HCFC -1243 )
R-124
- - - - - trihlorfluoretan
C2 H2 FCl3
HCFC-131
- - - - - dihlordifluoretan
C2 H2 F2 Cl2
HCFC-132
- - - - - trifluorhloretan
C2 H2 F3 Cl
HCFC -133
- - - - - hlorofluoroetan
C2 H 4 FCl
HCFC -151
- - - - - heksahlorofluoropropan
C3 HFCl6
HCFC-221
- - - - - pentahlordifluorpropan
C3 HF2 Cl5
HCFC-222
- - - - - tetrahlorotrifluoropropan
C 3 HF3 Cl4
HCFC-223
- - - - - trihlorotetrafluoropropan
C 3 HF4 Cl3
HCFC-224
- - - - - heksafluorohloropropan
C3 HF6 Cl
HCFC -226
- - - - - pentahlorofluoropropan
C 3 H2 FCl5
HCFC-231
- - - - - tetrahlorodifluoropropan
C3 H 2 F2 Cl4
HCFC-232
- - - - - trihlorotrifluoropropan
C3 H2 F3 Cl3
HCFC-233
- - - - - dihlorotetrafluoropropan
C3 H 2 F4 Cl2
HCFC-234
- - - - - pentafluorohloropropan
C 3 H2 F5 Cl
HCFC -235
- - - - - tetrahlorofluoropropan
C3 H3 FCl4
HCFC-241
- - - - - trihlorodifluoropropan
C 3 H3 F2Cl3
HCFC-242
- - - - - dihlorotrifluoropropan
C 3 H3 F3 Cl2
HCFC-243
- - - - - tetrafluorohloropropan
C3 H3 F4Cl
HCFC -244
- - - - - trihlorofluoropropan
C3 H 4 FCl3
HCFC-251
- - - - - dihlorodifluoropropan
C3 H 4 F2 Cl2
HCFC-252
- - - - - trifluorohloropropan
C3 H 4 F3 Cl
HCFC -253
- - - - - dihlorofluoropropan
C3 H5 FCl2
HCFC-261
- - - - - difluorohloropropan
C3 H5 F2 Cl
HCFC -262
- - - - - hlorofluoropropan
C3 H6 FCl
HCFC -271
Oblik
izvoza
uvoza
5
6
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
2903 79 90
Oblik
izvoza
uvoza
5
6
Nai menovanje
3
- - - Ostalo
Ex
- - - - bromohlormetan
CH 2 BrCl
D3
D3
MJEŠAVINA SUPSTANCI KOJE OŠTE ĆUJ U OZ ONSKI OM OTAČ
Tarifni
broj
1
Tarifna
oznaka
2
3824 71 00
3824 72 00
3824 73 00
3824 74 00
3824 75 00
3824 76 00
3824 77 00
Nai menovanje
3
- Mj ešavine koje sadrže halogene derivate metana, etana i propana:
- - Koje sadrže hlorofluorougljenike (CFCs), bez obzira da li sadrže ili ne
hidrohlorofluorougljenike (HCFCs), perfluorougljenike (PFCs) ili hidrofluorougljenike
(HFCs)
- - Koje sadrže bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan ili dibromotetrafluoroetan
- - Koje sadrže hidrobromofluorougljenike (HBFCs)
- - Koje sadrže hidrohlorofluorougljenike (HCFCs), bez obzira da li sadrže ili ne
perfluorougljenike (PFCs) ili hidrofluorougljenike (HFCs), ili ne sadrže
hlorofluorougljenike (CFCs)
- - Koje sadrže ugljenik tetrahlorid
- - Koje sadrže 1,1,1 – trihloroetan (metil hloroform)
- - Koje sadrže bromo metan (metil bromid) ili bromohlormetan
Oblik
izvoza
uvoza
4
5
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
SPISAK MJEŠAVINA S UPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZO NSKI OMOTAČ (iz Tabele gore navedene) S A
TRGO VAČKO M OZ NAKOM I UDJEL OM SUPSTANCE U MJEŠ AVINI
SUPSTANCA OD KOJIH SE MJEŠ AVINA SASTOJI, TE NJIHO V UDIO U MJEŠ AVINI (u %)
OZNAK A
MJEŠAVINE
SUPSTANCA
%
SUPSTANCA %
SUPSTANCA
%
SUPSTANC %
A
TARIF NA
OZNAK A
Mješavine koje sadrže hlorofluorougljenike ( CF Cs), bez obzira da li sadrže ili ne hidrohlorof luorougljenike (H CF Cs),
perfluorougljenike (PF Cs) ili hidrofluorougljenike (H FCs)
3824 71 00
R500
CFC12
74
HFC152a
26
3824 71 00
R501
HCFC22
75
CFC12
25
3824 71 00
R502
HCFC22
49
CFC115
51
3824 71 00
R503
HFC23
40
CFC113
60
3824 71 00
R504
HFC23
48
CFC115
52
3824 71 00
R505
CFC12
78
HCFC31
22
3824 71 00
R506
HCFC31
55
CFC114
45
Mješavine koje sadrže bromohlorodifluorometan, bromotrif luorometan ili dibromotet rafluoroetan
Mješavine koje sadrže hidrobromofluorougljenike (HB FCs)
Mješavine koje sadrže hidrohlorofluorougljenike (H CF Cs), bez obzira da li sadrže ili ne perf luorougljenike
(PFCs) ili hidrofluorougljenike (H FCs), ili ne sadrže hlo rofluorougljenike ( CF Cs)
3824 71 00
3824 72 00
3824 73 00
3824 74 00
R401A ( MP39)
HCFC22
53
HFC152a
13
HCFC124
34
3824 74 00
R401B (MP66)
HCFC22
61
HFC152a
11
HCFC124
28
3824 74 00
R401C(MP52)
HCFC22
33
HFC152a
15
HCFC124
52
3824 74 00
R402 A ( HP80)
HFC125
60
HC290
2
HCFC22
38
3824 74 00
R402B (HP81)
HFC125
38
HC290
2
HCFC22
60
3824 74 00
R403A (69S)
HC290
5
HCFC22
75
FC218
20
3824 74 00
R403B (69L)
HC290
5
HCFC22
56
FC218
39
3824 74 00
R405A ( G2015)
HCFC22
45
HFC152a
7
HCFC142b
6
R406A
(GH G-12)
HCFC22
55
HC600
4
HCFC142b
41
3824 74 00
R408A (FX10)
HFC125
7
HFC143a
46
HCFC22
47
3824 74 00
R409A (FX56)
HCFC22
60
HCFC124
25
HCFC142b
15
3824 74 00
R408B (FX57)
HCFC22
65
HCFC124
25
HCFC142b
10
3824 74 00
R411A (G2018 A) HC1270
2
HCFC22
88
HFC152a
11
3824 74 00
R411B (G2018B) HC1270
3
HCFC22
94
HFC152a
3
3824 74 00
R412A (TP5R)
HCFC22
70
FC218
5
HCFC142b
25
3824 74 00
R414B
HCFC22
50
HCFC124
39
HCFC142b
9,5
R509 (TP5R2)
HCFC22
46
FC218
54
3824 74 00
FX20
HFC125
45
HCFC22
55
3824 74 00
FX55
HCFC22
60
HCFC142b
40
3824 74 00
D136
HCFC22
50
HCFC124
47
HC600a
3
3824 74 00
Daikin Blend
HFC23
2
HFC32
28
HCFC124
70
3824 74 00
FRIGC
HCFC124
39
HFC134a
59
HC600a
2
3824 74 00
Free Zone
HCFC142b
19
HFC134a
79
Lubrikant
2
3824 74 00
GH G- HP
HCFC22
65
HCFC142b
31
HC600a
4
3824 74 00
GH G- X5
HCFC22
41
HCFC142b
15
HFC227ca
40
NAR M-502
HCFC22
90
HFC152a
5
HFC23
5
4,75
HCFC124
9,5
NASF -S-III
HCFC22
82
HCFC123
Mješavine koje sadrže ugljenik tet rahlorid
C318
HC600a
HC600a
43
1,5
4
3824 74 00
3824 74 00
3824 74 00
3824 74 00
3,75
3824 74 00
3824 75 00
Mješavine koje sadrže 1,1,1 – trihloroetan (metil hloroform)
3824 76 00
Mješavine koje sadrže bromometan (metil bromid) ili bromohlorm etan
3824 77 00
metil bromid s metil bromid
hloropikrinom
67
hloropikrin
33
3824 77 00
metil bromid s metil bromid
hloropikrinom
98
hloropikrin
2
382477 00
SPISAK NOVIH S UPS TANCI KOJ E OŠTEĆ UJ U OZONS KI OMOTAČ
Supstanca
Dibro mod ifluoro metan (halon-1202)
1-bro mopropan (n-propil bro mid)
Bro moetan (etil b ro mid)
Trifluoro jodometan
(trifluoro met iljodid)
Hloro metan (metil h lorid )
Hemi jska formula
CBr2F2
C3H7Br
C2H5Br
CF3I
Tarifna oznaka
2903 78 00
2903 39 19
2903 39 19
2903 78 00
CH3Cl
2903 11 00
SPISAK ALTERNATIVNIH S UPSTANCI
NAZIV
ALTERNATIVNE
SUPS TANCE
Sumpo rov heksa flu orid
Oblik
HE MI JSK A
F O RM UL A
TARIF NA
OZNAK A
izv oza
uvoza
SF6
2903 39 90
D3
D3
fluorougljovodonici (H F C)
R-23
HF C-23
C HF 3
2903 39 90
D3
D3
R-32
HF C-32
C H 2 F2
2903 39 90
D3
D3
R-41
HF C-41
C H3 F
2903 39 90
D3
D3
R-43 -10 m ee
HF C-43 10 me e
C 5 H 2 F10
2903 39 90
D3
D3
R-12 5
HF C-12 5
C 2 HF 5
2903 39 90
D3
D3
R-13 4
HF C-13 4
C 2 H 2 F4
2903 39 90
D3
D3
R-13 4a
HF C-13 4a
C H 2 FCF3
2903 39 90
D3
D3
R-15 2a
HF C-15 2a
C 2 H 4 F2
2903 39 90
D3
D3
R-14 3
HF C-14 3
C 2 H 3 F3
2903 39 90
D3
D3
R-14 3a
HF C-14 3a
C 2 H 3 F3
2903 39 90
D3
D3
R-22 7e a
HF C-22 7e a
C 3 HF 7
2903 39 90
D3
D3
R-23 6c b
HF C-23 6c b
C H 2 FCF2 CF 3
2903 39 90
D3
D3
R-23 6e a
HF C-23 6e a
C HF 2 CHF CF 2
2903 39 90
D3
D3
R-23 6fa
HF C-23 6f a
C 3 H2F 6
2903 39 90
D3
D3
R-24 5c a
HF C-24 5c a
C 3 H3F 5
2903 39 90
D3
D3
R-24 5fa
HF C-24 5f a
C HF 2 CH 2 CF 3
2903 39 90
D3
D3
R-36 5m fc
HF C-36 5 mf c
CF 3 CH 2 CF 2 CH 3
2903 39 90
D3
D3
Perfluor o meta n
CF 4
2903 39 90
D3
D3
Perfluor oet an
C 2 F6
2903 39 90
D3
D3
Perfluor opr op an
C 3 F8
2903 39 90
D3
D3
Perfluor obut an
C 4 F10
2903 39 90
D3
D3
Perfluor op enta n
C 5 F12
2903 39 90
D3
D3
Perfluor oh eks an
C 6 F14
2903 39 90
D3
D3
Perfluor ociklob utan
c-C 4 F 8
2903 39 90
D3
D3
perfluorougljenici (P F C)
SPIS AK MJ EŠ AVI NA ALT E RNATI VNI H S UPST ANCI
R 40 4 A
R143 a/12 5/134 a
3824 78 00
R 40 7 A
R32/12 5/134 a
3824 78 00
R 40 7B
R32/12 5/134 a
3824 78 00
R 40 7C
R32/12 5/134 a
3824 78 00
R 40 7 D
R32/12 5/134 a
3824 78 00
R410 A
R32/12 5
3824 78 00
R 50 7 A
R143 a/12 5
3824 78 00
R 50 8 A
R23/11 6
3824 78 00
R 50 8B
R23/11 6
3824 78 00
PROIZVODI KOJ I SADRŽE S UPSTANCE KOJ E OŠ TEĆUJ U OZONS KI OMOTAČ ILI S U POMOĆU
TIH S UPSTANCI PROIZVEDENI
POPIS PROIZ V OD A
Grupa I.: Rashladni i klima uređaji1)
a)
Nepokr etni rashladni i klima uređaji
–
frižideri,zamrzivači, ledomati, rashladna postrojenja i uređaji,
–
uređaji za uklanjanje vlage (dehumidifikatori),
–
hladnjaci vode,
–
toplotne pumpe,
–
klima uređaji.
b)
Pokretni rashladni i klima uređ aji
–
hladnjače,
–
klima uređaji vozila, aviona i brodova, bilo da su ugrađeni ili u djelovima.
Grupa II.: Proizvodi u obliku aerosola (spreja), osim onih koji se primjenjuju u medicini2)
Grupa III.: Rastvarači3)
Grupa IV.: Sistemi i aparati za gašenje pož ara4)
a)
preparati, punjenje aparata za g ašenje požara ili granate za gašenje pož ara
b)
aparati za gašenje požara (punjeni sredstvom za gašenje)
c)
fiksni protivpožarni sistemi
Grupa V.: Polimerni materijali5)
a)
Polimerni materijali u primarnom obliku i proizvodi,
b)
Pjenasti polimerni materijali i proizvodi.
1)
Rashladni i klima uređaji koji kao radnu supstancu u radu primjenjuju i/ili u izolacijskom materijalu sadrže supstance koj e
oštećuju ozonski omotač iz tarifne oznake 2903 77 10 do 2903 77 50
2)
Proizvodi u obliku aerosola koji kao potisni gas sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač određeni iz tarifne oznake 2903
77 10 do 2903 77 50. Ovdje se ubrajaju prehramb eni, kozm etički i toaletni proizvodi, sredstva za zaštitu bilja, boje, pripravci za
podmazivanje, pripremljene hemikalije za odmrz avanje, silikoni, oružja (suzavac) i sl.
3)
Proizvodi gdje je rastvarač supstanca koja oštećuje ozonski omotač iz tarifne oznake 2903 14 00 i 2903 19 10 (ugljen
tetrahlorid i 1,1,1– trihloretan). Ovdje se ubrajaju razrjeđivači za boje i lakove, rastvarači i razni proizvodi koji sadrže rastvarače,
npr. odstranjivači ulja i masti, prašine ili plijesni, sredstva za čišćenje filmova, stakla i limarije, fumiganti, korektori i sl.
4)
Proizvodi za gašenje požara koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač iz tarifne oznake 2903 76 10 do 2903 76 90,
uključujući prenosne aparate i stabilne sisteme za gašenje pož ara.
5)
Proizvodi za koje se u tehnološkom postupku proizvodnje primjenjuju, kao rastvarači ili sredstva za ispjenjavanje, supstance
koje oštećuju ozonski omotač iz tarifne oznake 2903 77 10 do 2903 77 50 i iz tarifne oznake 2903 14 00 i 2903 19 10 (ugljiktetrahlorid i 1,1,1–trihkloretan). Ovdje se ubr ajaju fleksibilne i tvrde poliuretanske pjene, fenolne, polistirenske i poliolefinske
pjene i proizvodi koji ih sadrže (na mještaj – stolovi, garniture, madr aci, sagovi s podlogom od pjenastog materijala, materijali za
pakiranje instrumenata i alata – rezani pre ma obliku proizvoda, sjedišta u motornim vozilima, izolacioni materijali, sendvič
paneli, plutače, izolaciona pjena u spreju, dijelovi medicinske opreme, i dr.).
PRILOG 5
LISTA 1
LISTA NEO PASNO G OTPADA
Napom ene:
Lista neopasnog otpada sastoji od četiri dijela, od kojih se Dio 3 i 4 primjenjuju samo kad Dio 1 i Dio 2 nisu primjenjivi. Prema
tome, da bi se utvrdilo da li je neki otpad naved en u ovom Prilogu, mora se provjeriti da li je taj otpad naveden u Dijelu 1 ili
Dijelu 2 ovoga priloga, a ako nije, da li je naveden u Dijelu 3, i ako nije ni u tom dijelu, da li je naved en u Dijelu 4.
Dio 2 Sastoji od popisa B iz priloga IX Ba zelske konvencije.
Dio 1
1. ZELENI POPIS OTPADA
Napom ene:
(a) u Bazelskoj konvenciji termin iz stava B1020 'gotovi veći komadi' uključuje sve oblike nedisperzivnog metalnog otpada koji
su u njoj navedeni ('nedisperzivni' ne uključuju nikakav otpad u obliku praha, mulja, prašine ili čvrstih elemenata u kojima su
zatvorene opasne otpadne tečnosti);
(b) ne primjenjuje se dio stava B1100 iz Bazelske konvencije koji se odnosi na 'šljaku koja nastaje pri preradi bakra' itd., već se
umjesto njega primjenjuje stav GB040;
(c) ne primjenjuje se stav B1110 iz Bazelske konvencije već se primjenjuju stavovi GC010 i GC0 20;
(d) ne primjenjuje se stav B2050 iz Bazelske konvencije već se primjenjuje stav G G040;
(e) za otpadne fluorovane polimere spomenute u stavu B3010 u Ba zelskoj konvenciji smatra se da uključuju polimere i
kopolimere fluorovanog etilena (PTFE).
Nai menovanje
Oznaka
Oblik
uvoz
Otpad koji sadrži metale, nastao topljenjem, taljenjem i pročišćavanjem metala:
GB040
Šljaka plemenitih metala koja se koristi za dalju rafinaciju
D3
Ostali otpad koji sadrži metale:
Elekt ričn i i elektronski sklopovi koji sadrže samo metale ili legure
Elekt ronski otpad (uključujući štampane ploče, elektronske komponente i žice) i
vraćene elektronske ko mponente pogodne za preradu osnovnih i plemen itih metala
GC020
Brodovi i ostali p lovni objekt i za rezanje, p ropisno ispražnjeni, bez tereta i drugih
materijala ko ji nastaju tokom rada plovila a koji se mogu klasifikovati kao opasna
GC030
materija ili otpad
Katalizatori za katalit ičko krekiranje s istrošenom tekućinom (FCC) (npr.
alu min iju m oksid, zeo lit i)
GC050
Staklen i otpad u nedisperzivnom obliku:
D3
GE020
D3
GC010
Vlaknasti otpaci stakla
D3
D3
D3
Kera mički otpad u nedisperzivnom obliku:
GF010
Otpad od kera mike koja je nakon oblikovanja bila pečena, uključujući keramičke posude
(prije i/ili nakon uporabe)
D3
Ostali otpad koji uglavnom čine neorganski sastojci, koji može sadržati metale i organske materijale:
GG030
Pepeo sa dna i šljaka iz termoelektrana na ugalj
D3
GG040
Leteći pepeo iz termoelektrana na ug alj, ukoliko nije obuhvaćeno na drugo mjesto
D3
Čvrsti otpad plastike:
GH013
Polimeri vinil hlorida
Otpad koji potiče od postupaka štavljenja ili krznarskih postupaka i od upotrebe kož e:
D3
GN010
Otpaci od čekinja i dlake svinja, krma ča ili veprova ili jazavc a i drugih vrsta čekinjaste dlake.
Ostali otpad agro prehramb ene industrije, isključujući sporedne proizvode koji ispunjavaju
nacionalne i međunarodne zahtjeve i standarde za ljudsku i životinjsku ishranu
D3
GN020
Otpad od konjske dlake bilo da jeste ili nije uvaljana, sa podlogom ili bez podloge
D3
GN030
Otpad od kož a i drugih djelova ptica, sa perjem i dijelovima perja (opkrojenog ili ne) i
paperjem, koje nije prerađivano posle čišćenja, dezinfekcije ili konzervacije
D3
2. MJEŠAVINE DVIJE ILI VIŠE VRSTA OT PADA KOJE SU NAVEDE NE U TAČKI 1 O VOG PRILO G A I KOJI
NIJESU KL ASIFIKO VANI K AO JE DINSTVE N STAV
Dio 2.
POPIS B
U popis B je uključen otpad iz popisa B iz priloga IX B azelske konvencije.
Oblik
Oznaka
Nai menovanje
B1
OTPAD O D METAL A I METAL NIH LEGURA U METAL NOJ NE DISPERGO VANOJ
FORMI
B1010
Otpadni metal i metalne legure u metalnom, nedisperzivnom obliku:
uvoz
D3
– plemeniti metali (zlato, g rupa platinskih metala, ali ne i živa, srebro i drugi dragocjeni)
– otpaci i ostaci od gvožđa i čelika
– otpaci bakra
– otpaci nikla
– otpaci alu min iju ma
– otpaci i ostaci od cinka
– otpaci i ostaci od kalaja
– otpaci i ostaci od volframa
– otpaci i ostaci od mo libdena
– otpaci tantala
– otpaci magneziju ma
– otpaci kobalta
– otpaci bizmuta
– otpaci titana
– otpaci cirkoniju ma
– otpaci mangana
– otpaci german iju ma
– otpaci vanadijuma
– otpaci hafniju ma, indiju ma, niobiju ma, reniju ma i galiju ma
– otpaci toriju ma
– otpaci rijetkih zemalja
– otpaci hroma
Čist, nezagađen metalni otpad, uključujući legure u masivnom završnom obliku
B1020
D3
(limovi, ploče, grede, šipke, itd.) od:
– otpaci od antimona
– otpaci od beriliju ma
– otpaci od kadmiju ma
– otpaci od olova (izuzev o lovnih aku mulatora)
– otpaci od selena
– otpaci telura
B1030
Teško topivi metali koji sadrže ostatke
D3
B1031
Molibden, volfram, titan, tantal, niobijum i renijum i metalne legure u metalnoj dispergovanoj formi
(metalni prah), isključujući onaj koji je specificiran u Prilogu IV A -A1050 (g alvanski talozi)
D3
B1040
Otpadni sklopovi iz sistema za proizvodnju električne energije, a koji nisu zagađeni uljem z a
podmazivanje, PCB ili PCT u takvoj mjeri da pokazuju opasne karakteristike
D3
B1050
Miješani obojeni metali, teški otpadni komadići koji ne sadrže m aterije iz An eksa I Bazelske
konvencije u dovoljnoj koncentraciji, da bi ispoljili svojstva iz An eksa III Bazelske konvencije
D3
B1060
Otpad od selena i telura u metalnom elementarnom obliku, uključujući prah
D3
B1070
Otpad od bakra i bakarnih legura u dispergovanoj formi, osim ako sadrže opasne materije u takvoj
mjeri da ispoljava opasna svojstva, iz Aneksa III B azelske konvencije.
D3
B1080
Pepeo i ostaci cinka, uključujući ostatke legura cinka, u dispergovanom obliku, osi m onih koji sadrže
opasne materije u koncentracijama da ispoljavaju opasne karakteristike, iz An eksa III Bazelske
konvencije
D3
B1090
Otpadne baterije proizvedene prem a nekoj specifikaciji, isključujući one koje sadrže olovo,
kadmijum ili živu
Otpad koji sadrži metale koji potiču od topljenja, rastapanja ruda i rafinacije metal a
D3
D3
B1100
– Cink n ižeg stepena čistoće
– Šljaka ko ja sadrži cink:
-
šljaka sa vrha galvanizacije pocinkovanih ploča (>90%Zn)
-
šljaka sa dna iz galvanizacije pocinkovanih ploča (> 92 % Zn)
-
šljaka iz kalupa za livenje cinka (> 85 % Zn)
-
šljaka od pocinkovanih ploča iz vrućih galvanizatora (šarža) (> 92 % Zn)
cink koji sadrži otpad od površinske obrade cinka
– otpadi od površinske obrade aluminiju ma, izuzimajući slanu šljaku
– otpaci procesiranja bakra, ko ji se mogu upotrijebiti za dalje procesiranje ili
prečišćavanje, a ko ji ne sadrže arsen, olovo ili kad miju m u takvoj mjeri da ispoljavaju
opasna svojstva
– otpadi od vatrostalnih prevlaka, u ključujući topioničke lonce, ko ji potiču od topljenja
bakra
– šljaka p lemenit ih metala ko ja se koristi za dalju rafinaciju
– šljaka tantala sa kalajem sa manje od 0.5 % kalaja
Elekt ričn i i elektronski sklopovi:
D3
B1110
– električni i elektronski sklopovi ko ji sadrže samo metale ili legure
– otpadni električni i elektronski sklopovi ili ostaci (ne uključujući otpatke koji nastaju proizvodnjom
električne energije), a uključujući ploče štampanih kola, koji ne sadrže komponente kao što su
akumulatori i ostale baterije navedene Prilogu IV, r eleje sa živom, staklo katodnih cijevi i drugo
aktivirano staklo i PCB kondenzatore, odnosno koji nisu kontaminirani opasnim materijama (npr.
kadmijumom, živom, olovom ili hlorovanim bifenilima), odnosno koji su očišćeni od navedenih
supstanci u takvoj mj eri da ne posjeduju opasne karakteristike iz An eksa III Bazelske konvencije
(obratiti pažnju na A1180)
– Električni i elektronski sklopovi (uključujući štampane ploče, elektronske komponente i žice)
namijenjeni za direktno ponovnu upotrebu, a ne za recikliranje ili konačno odlaganje (Ponovna
upotreba mož e uključiti popravak, obnovu ili poboljšanje, ali ne i potpuno sastavljanje iznova. U
nekim se zemljama ti materijali koji su namijeneni za direktnu ponovnu upotrebu ne smatraju
otpadom.)
B1115
Otpadni metalni kablovi presvučeni ili izolovani sa plastikom, koji nisu uključeni u Prilog IV, A1190,
isključujući one koji su za opera cije prerad e ili odstranjivanja, kao i nekontrolisane termičke proc ese,
kao što je spaljivanje na otvorenom
D3
B1120
Istrošeni katalizatori isključujući tečne k atalizatore, koji sadrže:
D3
– Korišćeni katalizatori sa sadržajem prelaznih
metala (istrošene katalizatore, tekuće istrošene
katalizatore ili druge katalizatore):
skandijum
vanadijum
mangan
kobalt
bakar
itrijum
niobijum
hafnijum
bolfram
titan
hrom
željezo
nikl
cink
cirkonijum
molibden
tantal
renijum
– lantanidi (metala rijetkih zem alja)
lantan
praseodijum
samarijum
gadolinijum
disprozijum
erbijum
iterbijum
cerijum
europijum
holmijum
lutecijum
neodimijum
terbijum
tulijum
B1130
Očišćeni, korišćeni katalizatori koji sadrže plemenite metale
D3
B1140
Ostaci koji sadrže plemenite metale u čvrstom obliku, sa tragovima neorganskih cijanida
D3
B1150
Otpaci dragocjenih metala i legura (zlato, srebro, grupa platinskih metala, ali ne i živa) u rasijanom,
netečnom obliku, uz odgovarajuće pakov anje i obilježavanje
D3
B1160
Pepeo plemenitih metala nastao spaljivanjem štampanih ploča, odnosno štampanih kola
(neobuhvaćen Prilogom IV, Opasan otpad A – A1150)
D3
B1170
Pepeo od plemenitih metala nastao spaljivanjem fotografskog filma
D3
B1180
Otpadni fotografski film koji sadrži halide srebra i metalno srebro
D3
B1190
Otpadna fotografska hartija koja sadrži halogenide srebra i metalno srebro
D3
B1200
Granulirana šljaka koja potiče od obrad e gvožđa i čelika
D3
B1210
Šljaka koja ostaje posle obrade gvožđ a ili čelika – ovdje su obuhvać ene vrste šljake koje su izvor
titanijum dioksida i vanadijuma
D3
B1220
Otpaci proizvodnje cinka, h emijski stabilizovani, sa visokim sadr žajem gvo žđa (pr eko 20 %) i
procesirani u skladu sa industrijskim specifikacijama (npr. DI N4301), uglavnom za g rađevinsku
industriju
D3
B1230
Drobljena kovarina koja nastaje u proizvodnji gvožđa i čelika
D3
B1240
Piljevina bakar oksida
D3
B1250
Olupine motornih vozila iz kojih je ispuštena tečnost (benzin, dizel ulja, tečnost za kočnice,
akumulatorska tečnost, kontrolisane supstance koje uništavaju ozonski omotač, i sl.)
D3
B2
OTPAD K OJI UGL AVNOM SADRŽE NEO RG ANSKE SASTOJKE, A M OG U DA SADRŽE
METALE I O RG ANSKE MATE RIJE
B2010
Otpad iz eksploatacije rudnika u nedispergovanoj formi:
D3
– otpaci prirodnog grafita
– otpaci škriljaca, bilo da jesu ili nisu grubo tesani ili samo rezani, testerisani i sl.
– otpaci od liskune
– otpaci leucit, nefelin i nefelin sijenit
– otpaci feldspata
– otpaci fluorita
– otpaci silicijum oksida u čvrstom stanju, osim onih koji se koriste u procesima livenja
B2020
Otpaci stakla u nedispergovanom obliku:
– stakleni krš i drugi otpaci i krhotine stakla, osim stakla od katodnih cijev i i drugih
aktiviranih stakala
D3
B2030
Kera mički otpad u nedisprgovanom obliku:
– otpaci od keramike žareni posle oblikovanja, uključujući keramičke sudove (prije i/ili
nakon upotrebe)
D3
– otpaci i ostaci od kermeta (ko mpozitna metalokeramika)
– Vlakna na ba zi keramike koja nisu navedena ili uključena na drugo m mjestu
B2040
Ostali otpad koji uglavnom čine neorganski sastojci:
–djelimično rafinisani kalciju m sulfat nastao kao produkt desulfurizacije izduvnog gasa
(FGD)
– otpad gipsanih ploča ili pregradnih zidova koji ostaje nakon rušenja zg rade
–šljaka iz pro izvodnje bakra, hemijski stabilizovana, sadrži veliki procenat gvožđa (preko
20%), prema industrijskim standardima (din 4301 i d in 8201), a služi uglavno m u
građevinarstvu i za abrazivne primjene
– sumpor u čvrstom obliku
– krečnjak iz pro izvodnje kalciju m cijanamida (pH manje od 9)
– natriju m, kaliju m, kalciju m h loridi
– karborundum (siliciju m karbid)
– izlo mljeni beton
– krhotine stakla koje sadrže litijum tantal i litijum -niobijum
D3
B2050
Leteći pepeo iz termoelektrana na ug alj koji nije u Prilogu IV Op asan otpad - A2060
D3
B2060
Istrošeni aktivni ugalj, koji nastaje prer adom vod e z a piće, k ao i u proc esima prehramb ene industrije
i industrijske proizvodnje vitamina, ako nije naved en u Prilogu IV Opasan otpad - A4160
D3
B2070
Otpaci kalcijum fluorida
D3
B2080
Otpadni gips koji nastaje u procesima hemijske industrije, a nije obuhvaćen Prilogom IV Opasan
otpad - A2040
D3
B2090
Anodni otpaci iz proizvodnje čelika i aluminijuma od koksa ili bitumena, pre čišćeni prema
uobičajenim industrijskim specifikacijama (is ključujući anodne otpatke koji nastaju alkalnom
elektrolizom hlora u metalurškoj industriji)
D3
B2100
Otpadni hidrati aluminijuma i otpadni aluminijum i ostaci proizvodnje aluminijuma isključujući
takve materijale koji se koriste za procese pr ečišćavanja gasova, flokulacije i filtriranja
D3
B2110
Ostaci boksita („crveno blato“) (sa pH vrijednošću svedenom na ispod 11,5)
D3
B2120
Otpadni kiseli ili ba zni rastvori sa p H vr ednošću izm eđu 2 i 11,5 koji nisu korozivni ili imaju neko
drugo opasno svojstvo (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Prilogu IV Opasan otpad - A4090)
D3
B2130
Bitumenski materijal (otpadni asfalt) od izgradnje puteva i održavanja, koji ne sadrži tar (obratiti
pažnju na odgovarajući stav Prilogu IV Opasan otpad - A3200)
D3
B3
OTPAD KOJI UGL AVNO M SADRŽI ORGANSKE SASTOJKE, A MOŽE DA SADRŽI
METALE I NE ORGANSKE M ATE RIJE
Čvrsti otpad pl astike:
D3
B3010
Sljedeći materijali od plastike ili mješavine plastičnih materijala, pod uslovom da nisu
miješani sa drugim otpadom i da su izrađeni prema neko j specifikaciji:
– Otpaci plastike nehalogenizovanih polimera i kopolimera, uključujući, ali ne
ograničavajući se na (podrazu mijeva se da je takav otpad potpuno polimeriziran):
– etilen
– stirol
– polipropilen
– polimer od vinil h lorida
– polietilen tereftalat
– akrilonit ril
– butadien
– poliacetali
– poliamidi
– polibutilentereftalat
– polikarbonati
– polietri
– polifenilen sulfidi
– akriln i polimeri
– alkan i C10-C13 (plastifikatori)
– poliuretani (ko ji ne sadrži hlorofluoro ugjovodonike- freone)
– polisilo ksani (silikoni)
– polimetil metakrilat
– polivin il alkohol
– polivin il butiral
– polivin il acetat
– OTPADNE OTVRDNUTE SMOLE ILI PRODUKTI KONDENZACIJE
UKLJUČUJUĆI SLJEDEĆE:
-
urea-formaldehidne smole (karbamidne)
– fenol formaldehidne smo le
– melamin fo rmaldehidne smole
– epoksi smole
– alkidne smo le
– poliamidi
– SLJEDEĆI OTPADI FLUOROVA NIH POLIM ERA:
– perfluoro etilen/propilen (FEP)
– perfluoroksi-alkan (PFA )
– tetrafluoretilen/perfluorovinil etar (PFA)
– tetrafluoretilen/perfluormetilvinil etar (MFA)
– polivinilfluorid (PVF)
– polivin iliden-fluorid (PVFD)
B3020
Otpad papira, kartona i proizvoda od papira
D3
Sljedeći materijali, pod uslovom da nisu pomiješani sa opasnim otpadom:
Otpaci i ostaci papira i kartona od:
– nebijeljenog papira ili kartona ili od talasastog papira ili kartona
– ostalih papira ili kartona, napravljenih uglavnom od bijeljene he mijske celuloze, neobojene u masi
– papira i kartona, napravljenih uglavnom od mehaničke celuloze (na primjer novine, časopisi i slični
štampani materijali)
– ostalih, uključujući, ali ne i ograničavaju ći na:
1. laminirani karton
2. nesortirane otpatke
B3030
Tekstilni otpad
Sljedeći m aterijali, pod uslovom da nisu pomiješani s drugim otpadom ili su pripremljeni po
specifikaciji:
– Otpad od svile (uključujući i čaure nepogodne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane
tekstilne materijale)
– nevlačeni ili nečešljani
– ostali
- Otpaci vune i fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpadke prediva, ali isključujući
raščupane tekstilne materijale
– iščešak vune ili fine životinjske dlake
– ostali otpad od vune ili fine životinjske dlake
D3
– otpad od grube životinjske dlake
– Otpad od pamuka (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale)
– otpaci od prediva
– raščupani tekstilni materijali
– ostalo
– Kučina i otpaci od lana
– Kučina i otpaci (uključujući i otpadke prediva) od konoplje ( Cannabis sativa L.)
– Kučina i otpaci od jute i drugih tekstilnih likastih vlakana (uključujući otpadke prediva i raščupan e
tekstilne materijale)
– Kučina i otpaci (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale) od sisal i ostalih
tekstilnih vlakana roda ag ave
– Kučina, iščešak i otpaci od kokosovog vlakna (uključujući otpadke prediva i raščup ane tekstilne
materijale)
– Kučina, iščešak i otpaci od ab ake ( manila ili Musa Textiles Nee), (uključujući otpadke prediva i
raščupanih tekstilnih materijala)
– Kučina, iščešak i otpaci od ramije i ostalih biljnih tekstilnih materijala, n a drugom mjestu
nepomenuta niti obuhvaćena (uključujući otpadke prediva i r aščupanih tekstilnih materijala)
– Otpad (uključujući iščešak, otpad od prediva i raščupani tekstilni materijali) od vještačkih i
sintetičkih vlakana
– sintetička vlakna
– vještačka vlakna
– Iznošena - dotrajala odjeća i drugi dotrajali proizvodi od tekstila.
– Korišćene krp e, otpaci konca, užadi i gajtani i iznošeni artikli od konca, užadi i gajtana od
tekstilnih mateijala
– sortirani
– ostali
D3
B3035
Otpad tekstilnih podnih prekrivača, ćilimi, tepisi
B3040
Otpaci gume
D3
Sljedeći materijali, pod uslovom da nisu miješani sa drugim otpadom:
– Otpaci i ostaci od tvrde gume i strugotine (npr. ebonit)
– Ostali otpad gume (isključujući otpad naveden n egdje drugdje)
B3050
Netret irani otpaci plute i drveta
D3
– Otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblike, brikete, palete i slične oblike
– Otpaci od plute: drobljeni, granulisani ili mljeveni
B3060
Otpaci poljoprivredno - prehrambene industrije, pod uslovom da nisu infektivni:
– Komina
– Osušeni i sterilizovani biljni otpaci, ostaci i sporedni produkti, bilo da jesu ili nisu u obliku peleta,
u obliku koji se koristi za ishranu životinja, koji nisu p omenuti ili uključeni na drugom mjestu
– Degra: ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porijekla
D3
– Otpad od kosti i spržirogova, sirovi, odmašć eni, prosto pripremljeni (ali ne isječeni u oblike)
tretirani kiselinom ili deželatinisani
– Riblji otpad
– Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa
– Ostali otpad iz poljoprivredno prehramb ene industrije, isključujući nus produkte koji zadovoljavaju
nacionalne i međunarodne standarde za ljudsku ili životinjsku hranu
B3065
Otpad od jestivih ulja i masti biljnog ili životinjskog porijekla (npr. ulje od prženja), ako n e pokazuju
opasne karakteristike iz Aneksa III B azelske konvencije
D3
B3070
Ostali otpad:
D3
– otpad od ljudske kose
– otpad slame
– deaktivirane fungus micelijum iz proizvodnje penicilina, namijenjene ishrani životinja
B3080
Otpadna strugotina i otpaci gume
D3
B3090
Strugotina i ostali otpad kože ili miješane kože koji nisu pogodni za proizvodnju kožnih artikala,
isključujući kožni mulj koji ne sadrži šestovalentna jedinjenja hroma i biocide (obratite pažnju na
odgovarajući stav u Prilogu IV Op asan otpad - A3100)
D3
B3100
Kožna pr ašina, pepeo, talog ili fini prah, koji ne sadrž e jedinjenja šestovalentnog hroma i biocide (ne
oni iz Priloga IV Opasan otpad - A3090)
D3
B3110
Krznarski otpad koji ne sadrži jedinjenja šestovalentnog hroma i biocide, ili infektivne supstance (n e
oni koji su povezani sa Prilogom IV Opasan otpad - A3110)
D3
B3120
Otpad koji se sastoji od boja za hranu
D3
B3130
Otpadni etri polimera i otpadni etri monomer a koji nisu opasni i nisu u stanju da grade p erokside
D3
B3140
Istrošene pneumatske gume
D3
B4
OTPAD K OJI MOŽE DA SADRŽI ILI ORGANSKE ILI NEO RG ANSKE SASTOJKE
B4010
Otpadi koji se prvenstveno sastoje od boja, mastila i čvrstih lakova na ba zi vode ili lateksa koji ne
sadrže organske rastvarač e, teške metale ili biocide u takvoj mjeri da imaju opasne karakteristike
(obratiti pažnju na Prilog IV Op asan otpad -A4070)
D3
B4020
Otpadi proizvodnje, formulacije i korišćenja smola, lateksa, plastifikatora, lijepaka, adhe ziva, koji
nisu specificirani u Prilogu IV, koji ne sadrž e rastvarače i druge opasne m aterije u takvoj mjeri da
ispoljavaju opasne karakteristike, iz Aneksa III Bazelske konv encije, odnosno b azira ni na vodi, ili
lijepkovi bazirani na kaz einskom skrobu, dekstrinu, celuloznim etrima, polivinil alkoholima. (obratiti
pažnju na Prilog IV Opasan otpad -A3050)
D3
B4030
Upotrijebljeni fotografski aparati za jednokratnu upotrebu, bez baterija (sa baterija ma koje nisu
uključene u popisu A u Prilogu IV ovog pravilnika).
D3
Dio 3.
1. ŽUTI POPIS OTPADA – NE OPASAN OT PAD
Napom ena: neopasan otpad iz „ Žutog popisa otpada“ je otpad ozn ačen brojevima AB130, AC250, AC260 i AC270 budući da se,
u skladu s postupkom utvrđenim u članu 18 Direktive Vijeća 75/442/EEZ od 15. jula 1975. o otpadu (SL L 194, 25.7.1975., str.
39. Direktiva zamijenjena Direktivom 2006/12/EZ) smatra da je neopasan i da zato ne podliježe z abrani uvoza.
Oblik
Oznaka
Naimenovanje
Otpad koji uglavnom sadrži neorganske sastojke, koji može sadrž ati metale i organske materijale:
Upotrijebljeni p ijesak koji se ko risti za p jeskarenje
AB130
uvoz
D3
Otpad koji uglavnom sadrži organske sastojke, koji može sadržav ati metale i anorganske materijale:
D3
AC250
Sredstva koja djeluju na površinu (surfaktanti)
AC260
Tekući svinjski gnoj; fekalije
AC270
Mulj otpadnih voda
D3
D3
Dio 4.
Otpad naveden k ao neopasan otpad u Katalogu Otpada iz Pravilnika o klasifikaciji otpada i o postupcima njegove obrade, pr erade
i odstranjivanja („Službeni list CG” broj 68/09).
LISTA 2
LISTA OPASNOG OT PADA
Napomene:
Lista opasnog otpada sastoji se od tri dijela, od kojih se Dio 2 i 3 primjenjuju samo kad Dio 1 nije primjenjiv. Prema tom e, da bi
se utvrdilo je li neki otpad nav eden u ovo m Prilogu, najprije se mora provjeriti je li taj otpad naveden u Dijelu 1 o voga priloga,
ako nije, je li naveden u Dijelu 2, i ako nije, je li naveden u Dijelu 3.
Dio 1 Sastoji od popisa A u kojem je naveden otpad koji je s vrstan u opasni otpad prema članu 1 stav 1 tački (a) Bazelske
konvencije.
Samo ako neki otpad nije naveden u popisu A, mora se provjeriti je li naveden ili među opasnim otpadom naved enim u Dijelu 2
(tj. među vrstama otpada označenih zvjezdicom) ili u Dijel u 3.
Dio 1.
Popis A
Popis A je otpad iz priloga IX Bazelske konvencije.
Oznaka
A1
Naimenovanje
METALI I OTPAD KOJI SADRŽI METALE
Metalni otpad i otpad koji se sastoji od legura bilo kog od sljedeći elemenata:
A1010
– antimon
– arsen
– beriliju m
– kad miju m
– olovo
– živa
– selen
Oblik
izvoz
D3
– telur
– taliju m
ali isključujući otpad koji je izričito naveden u Prilogu 5 Lista 1.
A1020
Otpad koji u svom sastavu ima bilo koji od sljedećih sastojaka ili zagađujućih primjesa, uključujući
metalni otpad u masivnom obliku:
D3
– antimon; jedinjenja antimona
– beriliju m; jedinjen ja beriliju ma
– kad miju m; jedin jenja kad miju ma
– olovo; jedinjenja o lova
– selen; jedinjenja selena
– telur; jedin jenja telura
A1030
Otpaci koji u svom sastavu imaju bilo koji od sljedećih sastojaka ili zagađujućih primjesa:
D3
– arsen; jedinjenja arsena
– živa; jedin jenja žive
– taliju m; jedinjen ja taliju ma
A1040
Otpad sa bilo kojim od sljedećih sastojaka:
D3
– metalni karbonili
– šestovalentna jedinjenja hroma
D3
A1050
Galvanski mulj
A1060
Otpadne tečnosti od kiselinske obrade metala
D3
A1070
Ostaci iz lužine posle procesiranja cinka, prah i talog poput jarozita, hematita itd.
Otpadni ostaci cinka koji nisu obuhvaćeni Prilogom III ovog praviln ika, a koji sadrže
olovo i kad miju m u dovoljnoj koncentraciji da ispolje svojstva iz Aneksa III Bazelske
konvencije.
D3
A1090
Pepeo od spaljivanja izolovane bakren e žice
D3
A1100
Prah i ostaci iz sistema za g asno čišćenje kod uređaja za topljenje bakra
D3
A1110
Korišćeni elektrolitički rastvori nastali elektrolitičkim prečišćavanjem i elektrolitičkom ekstrakcijom
bakra
D3
A1120
Otpadni muljevi, isključujući anodni mulj, nastao u elektrolitičkim sistemima za pre čišćavanje bakra
prilikom elektrolitičkog prečišćavanja i elektrolitičke ekstrakcije
D3
A1130
Korišćeni nagrizajući rastvori koji uglavnom sadrž e bakar
D3
A1140
Otpadni bakar hlorid i bakar cijanid katalizatori
A1150
Pepeo dragocjenih metala nastao spaljivanjem štampanih ploča koje nisu obuhvaćen e Prilogom III
Neopasan otpad
A1080
A1160
Otpadne olovne baterije punjene kiselinom, cijele ili polomljene
A1170
Nesortirane otpadne b aterije isključujući mješavine samo onih baterija iz Priloga III Neopasan otpad.
Otpadne baterije koje nisu navedene u Prilogu III Neopasan otpad, a sadrže sastojke iz Aneksa I
Bazelske konvencije u dovoljnoj mjeri da budu opasne
D3
D3
D3
D3
D3
A1180
A1190
A2
Otpadni električni i elektronski sklopovi ili otpaci koji sadrže kompon ente kao što su akumulatori i
ostale baterije iz ovog priloga, releji i djelovi sa živom, staklo katodnih cijevi i ostalo aktivirano
staklo i kondenzatori sa polihlorovanim bifenilima (PCB ) ili zagađeni sastojcima sa Aneksa I
Bazelske konvencije (npr. Cd, Hg, Pb, PCB) u takvoj mjeri da posjeduje bilo koje od svojstava iz
Aneksa III Baz elske konvencije (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Prilogu III Neopasan otpad B1110)
Otpadni metalni kablovi koji su obloženi ili izolovani sa plastikom koja sadrži ili je kontaminirana sa
ugljem, čađ, PCB, olovom, kadmijumom, drugim organohalogenim jedinjenjima ili drugim
sastojcima iz Aneksa I Baz elske konvencije, koji pokazuju kar akteristike iz Aneksa III Ba zelske
konvencije
OTPAD S A PRETEŽ NO NEO RG ANSKIM SASTOJ CIM A KOJI MO GU DA SADRŽE
METALE I O RG ANSKE MATE RIJE
D3
D3
D3
A2010
Stakleni otpad od katodnih cijevi i ostalo aktivirano staklo
A2020
Kalcijum fluoridni mulj. Otpadna neorganska jedinjenja fluora u obliku tečnosti ili taloga,
isključujući otpade naved ene u Prilogu III Neop asan otpad.
D3
A2030
Istrošeni katalizatori koji nijesu navedeni u Prilogu III Neopasan otpad
D3
A2040
Otpadni gips koji nastaje u procesima hemijske industrije, ukoliko sadrži supstance iz An eksa I
Bazelske konvencije u takvojmjerida ispoljava neko od opasnih svojstava iz Aneksa III Ba zelske
konvencije (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Prilogu III Neopasan otpad – B2080 )
D3
A2050
Otpadni azbest (prah i vlakna)
A2060
Leteći pepeo nastao radom termoelektrana na ugalj, koji sadrži supstance iz An eksa I Bazelske
konvencije u dovoljnoj koncentraciji da ispoljava svojstva iz An eksa III Ba zelske konvencije
(obratiti pažnju na odgovarajući stav u Prilogu III Neopasan otpad – B2050 )
OTPAD KOJI PRETEŽ NO SADRŽI ORGANSKE S UPSTANCE, A MOŽE DA SADRŽI I
NEO RG ANSKE MATE RIJE
A3
D3
D3
D3
A3010
Otpad od proizvodnje ili prerade koksa i bitumena iz nafte
A3020
Otpadna mineralna ulja koja nisu pogodna za svoju prvobitnu namjenu
A3030
Otpadi koji sadrže, sastoje se, ili su zagađeni talogom olovnih neeksplozivnih jedinjenja
A3040
Otpadni fluidi (prenosioci topline)
A3050
Otpadi iz proizvodnje, formulacije i korišćenja smole, lateksa, plastifikatora, lijepka/adheziva,
isključujući takve otpade obuhvaćene u Prilogu III Neopasan otpad (obratiti pažnju na odgovarajući
stav u Prilogu III Neopasan otpad -B4020)
A3060
Otpadna nitroceluloza
A3070
Otpadni fenoli, jedinjenja fenola uključujući hlorofenol u tečnom stanju ili u vidu taloga
D3
A3080
Otpadni etri, ne uključujući one koji su navedeni u Prilogu III ovog pravilnika.
D3
A3090
Otpaci od kože (prah, p epeo, talog i fina prašina) ukolik o sadrže šestovalentna jedinjenja hroma ili
biocide (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Prilogu III Neop asan otpad -B3100)
D3
A3100
Otpadne strugotine i drugi otpad od ko že ili vještačke kož e koja nije pogodna za proizvodnju kožnih
artikala i koja sadrži jedinjenja šestovalentnog hroma, ili biocide (obratiti pažnju na odgovarajući
stav u Prilogu III Neopasan otpad -B3090)
D3
A3110
Krznarski otpad koji sadrži jedinjenja šestovalentnog hroma, ili biocide, ili infektivne supstance
D3
D3
D3
D3
D3
D3
(obratiti pažnju u Prilogu III Neopasan otpad -B3110)
D3
A3120
Pramenovi, paperje, laka frakcija od rez anja
A3130
Otpadna organska jedinjenja fosfora
A3140
Otpadni nehalogenovani organski rastvarači, isključujući one koji su navedeni u Prilogu III Neopasan
otpad
D3
A3150
Otpadni halogenovani organski rastvarači
D3
A3160
Halogenovani i nehalogenovani nevodeni ostaci posle destilacije organskih rastvarača u cilju
rekuperacije
Otpad koji nastaje proizvodnjom alifat ičnih halogenovanih ugljikovodika (npr.
monohlormetana, dih loretana, vinil-hlorida, alil-hlorida, epih lor-h idrina)
D3
A3180
Otpadi, supstance i artikli koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni polihlorovanim bifenilima (PCB),
polihlorovanim terfenilima (PCT), ili polihlorovanim naftalenima (PCN), ili polibromovanim
bifenilima (PBB), ili bilo kojim drugim analognim polibromovanim jedinjenjima, u kon centraciji, od
50 mg/kg ili većoj
D3
A3190
Otpadni smolni ostaci (isključujući asfaltni cement) koji nastaju, destilacijom i bilo kakvom
pirolitičkom obradom organskih materijala
D3
A3200
Bitumenski materijali (otpadni asfalt) od i zgradnje puteva i održav anja, koji sadrže tar (obratiti
pažnju u Prilogu III Neopasan otpad -B2130)
OTPAD K OJI MOŽE DA SADRŽI NEO RG ANSKE I O RG ANSKE SASTOJKE
D3
A4010
Otpad iz proizvodnje, pripreme i korišćenja far mac eutskih proizvoda, isključujući takve otpade
navedene u Prilogu III ovog pravilnika
D3
A4020
Klinički i srodni otpad; otpad nastao u medicinskoj, bolničkoj, zubarskoj, veterinarskoj, ili sličnoj
praksi i otpad koji se stvara u bolnicam a ili dr. objektima prilikom ispitivanja ili liječenja pacijenata,
ili u istraživačkim projektima
D3
A4030
Otpad iz proizvodnje, formulacije i korišćenja biocida i fitofarmaceutskih proizvoda, uključujući
otpadne pesticide i herbicide, koji nisu izrađeni po specifikaciji, ili im je istekao rok upotrebe, ili nisu
pogodni za svoju prvobitnu namjenu
D3
A4040
Otpad iz proizvodnje, formulacije i korišćenja hemikalija za zaštitu drveta
D3
A4050
Otpad koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni bilo kojom od sljedećih supstanci:
D3
A3170
A4
D3
D3
– nerganski cijanidi, izuzev čvrstih ostataka koji sadrže plemenite metale, sa tragovima nerg anskih
cijanida
– organski cijanidi
A4060
Ostaci, mješavine i emulzije: ulje/voda i ugljovodonici/voda
D3
A4070
Otpaci iz proizvodnje, formulacije i korišćenja mastila, boja, pigmenata, pre maz a, uljnih lakova,
isključujući sve otpade naved ene u Prilogu III Neop asan otpad -B4010
D3
A4080
Otpad eksplozivne prirode (isključujući takve otpade u Prilogu III Neopasan otpad)
D3
A4090
Otpadni kiseli ili bazni rastvori izuzev onih naved enih u u Prilogu III Neopasan otpad -B2120
A4100
Otpad iz uređ aja za kontrolu industrijskog zagađenja n amijenjenih za prečišćavanje industrijskih
izlaznih gasova, isključujući one u Prilogu III Neopasan otpad
D3
D3
A4110
Otpad koji sadrže, sastoje se ili su zagađeni bilo kojom od sljedećih supstanci:
D3
– srodnim jedinjenjima polihlorovanih dibenzo-furana
– srodnim jedinjenjima dibenzo-dioksina
A4120
Otpad koji sadrži, sastoji se ili je zag ađen peroksidima
D3
A4130
Ambalažni otpad i posuda koje sadrže opasne m aterije u dovoljnim koncentracijama da pok azuju
svojstva opasnog otpada
D3
A4140
Otpadna ambalaž a i kontejneri koji su kontaminirani opasnim materijama iz An eksa I Bazelske
konvencije u koncentracijama dovoljnim da ispolje opasna svojstva iz Aneksa III Ba zelske
konvencije
D3
A4150
Otpadne hemijske supstance koje nastaju u istraživanju i razvoju, ili u novim nastavnim
aktivnostima, koje nisu identifikovane i čiji uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu nije utvrđen
D3
A4160
Korišćeni aktivni ugljenik koji nije uključen u Prilogu III Neop asan otpad (obrati pažnju na B -2060)
D3
Dio 2.
Otpad naveden kao opasan otpad u Katalogu Otpada iz propisa, koji uređuje klasifikaciju otpada i postupci njegove
obrade, odnosno prerade i odstranjivanja.
Dio 3.
Otpad iz ovog Priloga Bazelske konvencije:
Y46
Otpad sakupljen iz domaćinstava
Y47
Ostaci koji potiču od spaljivanja otpada iz doma ćinstava
Žuti popis otpada:
Napomene:
(a) Stavovi A1180 i A2060 iz Bazelske konven cije se n e primjenjuju, ve ć se, po potrebi, primjenjuju stavovi GC010, GC020 i
GG040 na veden e u tački 1 ovog priloga.
(b) Stav A4050 iz Bazelske konv encije uključuje istrošene obloge lonaca za topljenje aluminijuma zato što one sadrže neorgans ke
cijanide Y33. A ko su cijanidi uništeni, potrošene se obloge posuda svrstavaju u stav A B120, jer sadrže neorganska jedinjenja
fluora Y32, isključujući kalcijum fluorid.
(c) Otpad označen brojevima AB130, AC250, AC260 i AC270 je izbrisan budući da se, u skladu s postupkom
utvrđenim u članu 18 Direktive Vijeća 75/442/EEZ od 15. jula 1975. o otpadu (SL L 194, 25.7.1975., str. 39.
Direktiva zamijenjena Direktivom 2006/12/EZ) smatra da je neopasan i da zato ne podliježe zabrani izvoza.
Otpad koji sadrži metale:
AA010
Šljaka, ljuspe i ostali otpaci iz pro izvodnje gvožđa i čelika
AA060
Pepeli i ostaci vanadijuma
AA190
* Ovaj popis uključuje otpad u obliku pepela, taloga, šljake, drozg e, pjene, kam enca, pr ašine, praha,
mulja i slijepljenih komadića, ukoliko materijal nije izričito naveden negdje drugdje.
Otpadni magneziju m i ko mad ići ko ji su zapaljiv i, pale se ili emituju u kontaktu sa vodom,
zapaljivi gasovi u opasnim količinama
Otpad koji uglavnom sadrži neorganske sastojke, koji mogu sadržati metale i organske materijale:
Otpadi iz sistema koji se ne baziraju na upotrebi cijanida, kao što je površinsko tretiranje
metala
Pijeskovi upotrijebljeni u livarstvu
AB030
AB070
Neogranska halogena jedinjenja ko ja nisu specificirana ili u ključena na drugom mjestu
AB120
Nepre čišćeni kalcijum-sulfit i kalcijum-sulfat iz odsumporavanja dimnog gasa
AB150
Otpad koji uglavnom sadrži organske sastojke, koji može sadržav ati metale i neorganske materijale:
AC060
Otpad od hidrauličnih fluida
AC070
Antifriz
AC080
Kočioni fluidi
AC150
Hlorofluorougljovodonici
AC160
Haloni
AC170
Otpad od tretirane plute i drveta
Otpad koji može sadržav ati ili neorganske ili organske sastojke:
AD090
Otpad iz proizvodnje, formulacije i upotrebe grafičkih i fotografskih hemikalija i materijala koji nisu
specificirani ili uključeni na drugom mjestu
AD100
Otpadi iz sistema koji se ne baziraju na upotrebi cijanida, kao što je površinsko tretiranje
plastike
AD120
Jonoizmjenivačke smo le
AD150
Prirodni organski materijali ko ji se koriste u filterima (kao što su biofilteri)
Otpad koji uglavnom sadrži neorganske sas tojke, a mogu sadrž ati metale i organske materijale:
Vlakna na ba zi keramike po fizičko -hemijskim karakteristikama slična vlaknima azb esta.
RB020
PRILOG 6
U SKLADU SA CITES KO NVE NCIJOM SLEDE ĆI P ROIZVO DE SE NAL AZE NA REŽIM U DOZVOLE
SPISAK Z AŠTIĆENIH BILJ NIH I ŽIVOTI NJSKIH VRSTA I NJIH O VIH P ROIZ VOD A
TARIF
NA
OZ N AK
A
0106 11
00
0106 12
00
0106 13
00
0106 20
00
0106 31
00
0106 32
00
0106 33
00
0106 39
10 10
N AIM ENO VANJ E
- - primate
- - kitovi, delfini i pliskavice (sisari reda Cetac ea); morske krave i dugong (sisari reda Sirenia);
foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia)
- - Kamile i drugi kamelidi ( Camelidae)
- Reptili (uključujući zmije i kornjače)
- - ptice grabljivice
- - papagaji (uključujući obične papagaje, m ale dugorepe pap agaje, makoe i kakadu e)
- - nojevi; emuji (Dromaius novaehollandiae)
- - - - divlje vrste golubova
U VO Z/IZV
OZ
CIT ES
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
0106 39
80 10
0106
00 10
0106
00 10
0208
10
0208
20 10
0208
00
0208
00
0208
30 10
0208
70
0208
98 10
0210
10
0302
00
0302
90 10
0303
00
0303
90 10
0304
59 10
0305
10
0307
10 10
0307
10 10
0507
00
49
90
40
40
50
60
- - - leptiri, tvrdokrilci, pravokrilci, opnokrilci
- - vodozemci (žab e, daždevnjaci, mrmoljci i čovječja ribica) tarantule i škorpije pijavice ( Hirudo sp.)
- - Meso od kitova
- - - vrste iz roda Ar ctocephalus i Monachus; i vrsta Mirounga leonina
- Od reptila (uključujući zmije i kornjače)
- Od kamila i drugih kamelida ( Cam elidae)
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
90
- - - od divokoze, srne, jelena,, krdže, gluvara, lisaste guske, guske glogovnjače, riđoglave patke,
labud grbaca, prepelice, poljske jarebice, fa zana, liske, gugutke, goluba grvnaša, grlice barske kokice
D3
90
- - žablji bataci
D3
90
- - - od medveda, divljih mač aka
D3
92
- - - od kitova delfina i morskih prasića (sisari reda Cetace a); morskih krava i dugonga (sisari reda
Sirenia)
D3
74
81
26
81
89
44
31
39
10
0508 00
00
0510
00 10
1604
00 10
4103
00
4106
10
4113
00
- - - - divlje vrste ptica (Anseriformes (patke,guske), Char adriiformes,Apodiformes
(Kolibriji),Ciconiiformes (rode,caplje,ibisi,flamingosi),Coraciiformes (vodomari,svrake,kljunorosci),
Cuculiformes(turakoi),Galiformes(divlja-kokos),Gruiformes(zdralovi,droplje),Pelecaniformes
(fregate, pelikani),Passeriformes (ptice pjevacice, rajske ptice, bulbuli),Piciformes (detlici,tukani),
Podicipediformes(gnjurci),Procellariformes (albatrosi),Sphenisciformes(pingvini),Tinamiformes(tina
mui),Trogoniformes (kvecali);
00
31
20
40
30
4301 60
00 10
4302 19
- - jegulja (Anguilla spp.)
- - - - ajkule vrsta (Rhincodon typus, Carcharodon c archarias, Cetorhinus maximus, Pristis microdon)
- - Jegulje (Anguilla spp.)
- - - - Ajkule vrsta (Rhincodon typus, Carcharodon car charias, Cetorhinus maximus, Pristis
microdon)
- - - - - - Od ajkula vrsta (Rhincodon typus, Carcharodon car charias, Cetorhinus maximus, Pristis
microdon)
- - - Jegulje (Anguilla spp.)
- - - - - prstac (Lithophaga lithophaga)
- - - - - prstac (Lithophaga lithophaga)
- Slonova kost; prah i otpaci od slonove kosti
Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca,
ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci
od tih proizvoda
- Kastoreum (od dabra); Mošus mošusnog jelena (Moschus sp.); medveđa žuč sušena ili nesušena
(Ursidae)
- - - Kavijar (ikra od jesetre) - sve vrste iz roda: A cipenser, Huso, Scaphirhynchus i
Pseudoscaphirhynchus
- Od reptilija
- - biljno predštavljene
- Od reptila
- - od lisice ( vrste Cerdocyon thous, Chrysocyon brachyurus, Cuon alpinus, Lycalopex culpaeus,
Lycalopex fulvipes, Lycalopex griseus, Lyc alopex gymnocer cus, Speothos venaticus, Vulpes cana,
Vulpes zerda, V.beng alensis, V.vulpes, V.vulpes griffithi, V.vulpes montana, .pussila)
- - - - - vrste iz roda Arctoceph alus i Monachus; i vrsta Mirounga leonina
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
41 10
4302
51 10
4302
55 10
4303
10 10
4407
20
5102
30
9601
00
9601
00 10
30
30
10
29
19
10
D3
- - - - - vrste Pagophilus groenlandicus i Cystophora cristata
D3
- - - - - vrste iz roda Arctoceph alus i Monachus; i vrsta Mirounga leonina
D3
- - - vrste Pagophilus groenlandicus i Cystophora cristata
D3
- - - - - - Palissandre de Rio, Palissandre de Para i Palissandre de Rose
D3
- - - od alpake, lame ili vikunje
D3
- Obrađen a slonova kost i proizvodi od slonove kosti
90
D3
-- kornjačevina, korali (sve vrste iz reda Antipatharia, Mileporidae spp.,Stylasteridae spp , Scleractinia
kao i sve vrste iz porodice H eliporidae i Tubiporidae), školjke (Tridacnidae, Unionidae) i puz evi
(Strombus gigas, Papustyla pulcherrima)
SHODNO RJEŠENJ U RE PUBLI ČKO G Z AVO DA Z A Z AŠTITU P RIRO DE STAVLJENE S U PO D Z AŠTITU NA
TERITORIJI CRNE GO RE ZBOG S VOJE RIJETKOSTI, PRO RIJEĐE NOSTI ILI UG ROŽE NOSTI SLEDEĆE BILJ NE I
ŽIVOTINJSKE VRSTE, UKLJUČUJUĆI I VRSTE K OJE SE NALAZE NA LISTI NEZAŠTIĆE NIH DIVLJIH VRSTA
ŽIVOTINJA, BILJ AK A I GLJI VA K OJE SE KO RISTE U KOME RCIJAL NE SVRHE
TARIFN A OZ N AKA
N AIM ENO VANJ E
0106 12 00
- - kitovi, delfini i pliskavice (sisari reda Cetac ea); morske
krave i dugonog (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i
morževi (sisari podreda Pinnipedia)
0106 20 00
- Reptili (uključujući zmije i kornjače)
0106 31 00
- - ptice grabljivice
---- divlje vrste ptica Anseriformes (patke,guske),
Charadriiformes, Apodiformes(Kolibriji), Ciconiiformes
(rode,caplje,ibisi,flamingosi),Coraciiformes
(vodomari,
svrake,
kljunorosci),
Cuculiformes(turakoi),
Galiformes(divlja kokos), Gruiformes (zdralovi, droplje),
Pelecaniformes (fr egate, pelikani), Passeriformes (ptice
pjevacice, rajske ptice, bulbuli),Piciformes (detlici,tukani),
Podicipediformes (gnjurci), Procellariformes (albatrosi),
Sphenisciformes(pingvini),T
inamiformes
(tinamui),
Trogoniformes ( kvecali) ;
- - - leptiri, tvrdokrilci, pravokrilci, opnokrilci
0106 39 80 10
0106 49 00 10
0106 90 00 10
- - vodozemci (žab e, daždevnjaci, mrmoljci i čovječja ribica)
tarantule i škorpije pijavice (Hirudo sp.)
0208 40 20 10
- - - vrste iz roda Ar ctocephalus i Monachus; i vrsta Mirounga
leonina
0208 90 30 10
- - - od divokoze, srne, jelena,, krdže, gluvara, lisaste guske,
guske glogovnjače, riđoglave patke, labud grbaca, pr epelice,
poljske jarebice, fazan a, liske, gugutke, goluba grvnaša, grlice
barske kokice
U VO Z /IZVOZ
RJ EŠENJ E
76/06
D3
(samo sisari
reda Cetace a)
D3
(zmije,kornjače
i gušteri)
D3
U VO Z / IZVOZ
PRAVIL NI K
62/10
D3
D3
D3
(samo nijesu
tarantula i
škorpija )
D3
(samo vrsta iz
roda Mona chus)
D3
(samo labud
grbac i barska
kokica)
0208 90 70
- - žablji bataci
D3
0301 11 00
- - slatkovodne ribe
D3
D3
(zelena, mala i
velika zelena
žaba)
D3
(zelena, mala i
velika zelena
žaba)
0301 19 00
- - ostale ribe
0302 81 90 10
- - - - ajkule vrsta (Rhincodon typus, Carcharodon c archarias,
Cetorhinus maximus, Pristis microdon)
0307 31 10 10
0307 60 10
0508 00 00
0511 91 10
0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90
0601 20 10
0601 20 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 50
0602 90 91
0603 13 00
0703 90 00 10
0703 90 00 90
0709 51 00
0709 59 10
0709 59 30
0709 59 50 10
0709 59 90 10
0710 80 69 10
0711 59 00 10
0712 39 00 10
- - - - - prstac (Lithophaga lithophaga)
- - Dimljeni puževi, sa ljušturom ili bez ljušture, bez obzira da li
su kuvani ili ne prije ili u toku procesa dimljenja, ne
pripremljeni na drugačiji način
Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali
drukčije neobrađeni; ljušture mekuša ca, ljuskara ili
bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali
neisečeni u oblike; prah i otpaci od tih proizvoda
- - - Otpaci od riba
- - Zumbuli
- - Narcisi
- - Lale
- - Gladiole
- - Ostale biljke sa lukovicom, krtolom i gomoljom
- - Biljke i korijen cikorije
- - Orhideje, zumbuli, narcisi i lale
- - - - - Šumsko drveće
- - - - - - Ožiljene reznice i mlade
- - - - Ostale biljke otvorenog prostora
- - - - - Cvjetne biljke, sa pupoljcima ili cvjetovima, osim
kaktusa
- - Orhideje
- - sremuš (Allium ursinum)
- - Ostali (Allium phthioticum)
- - Jestive pečurk e roda Agaricus
- - - lisičarke (paprenjače)
- - - vrganji
- - - - trifle, tartufi : bijeli (Tuber magn atum), crni letnji (T.
aestivum) i crni zimski (T. brumale)
- - - - rujnica (Lactarius sp), supača ( Marasmius oreades)
- - - - pečurke vrsta : ( rujnica-La ctarius sp.; supača –
Marasmius oreades; lisičarke- paprenjač e; vrganji; trifle,
tartufi-Tuber magnatum, T. A estivum, T. Brumala)
- - - pečurke privremeno konz ervisane u slanoj vodi, vrsta: (
rujnica-Lactarius sp.; supača – Mar asmius oreades; lisičarke paprenjače; vrganji; trifle, tartufi - Tuber magnatum, T.
Aestivum, T. Brumala)
- - - pečurke sušene, vrsta : ( rujnica-La ctarius sp.; supača –
Marasmius oreades lisičarke- paprenjače; vrganji; trifle, tartufi Tuber magnatum, T. Aestivum T. Brumala)
0811 10 90 10
0811 20 31 10
- - - sušeni sremuš
- - šumska jagoda (Fragaria vesca)
- - - maline (Rubus idaeus)
- - - šumska kupina (Rubus fruticosus)
- - - borovnica (Vaccinium myrtillus L.)
- - - trnjina (Prunus spinosa), drenjina (Cornus mas L.), beli
glog (Crataegus monogyna Jacq.); crveni glog (Crataegus
oxycanta L.); petostubičasti glog (Crataegus
pentagyna Waldst.&Kit.)
- - - šumske jagode (Fragaria vesca) n ekuvane, smr znute
- - - - maline (Rubus idaeus) nekuvane, smrznute
0811 20 59
- - - kupine i dudinje (murve)
0712 90 90 10
0810 10 00 10
0810 20 10 10
0810 20 9010
0810 40 30 10
0810 90 75 10
D3
D3
( Carcharodon
carcharias )
D3
D3
D3
D3
(koral iz fam.
Antipatharia)
D3
(ljušture puževa
sa Liste)
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
(rujnica
Lactarius sp. i
vrganji)
D3
(rujnica
Lactarius sp. i
vrganji)
D3
(rujnica
Lactarius sp. i
vrganji)
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
(sem crvenog i
petostubičastog
gloga)
D3
D3
D3
(šumska
kupina)
0811 90 50 10
0909 62 00 10
0910 99 31 10
- - - - borovnice (Vaccinum myrtillus) nekuvane, smrznute
- - - bobice kleke (Juniperus oxycedrus)
- - - - - - divlja majčina dušica (Thymus serpyllum)
0910 99 31 90
- - - - - - Ostali
1604 19 91
- - - - Fileti, sirovi, samo pokriveni maslace m ili prezlom, prženi
ili nepržni u ulju, zamrznuti
1604 20 30
- - - od salmonida, osim lososa
1604 20 90
- - - Od ostale ribe
1604 31 00 10
- - - Kavijar (ikra od jesetre) - sve vrste iz roda: A cipenser,
Huso, Scaphirhynchus i Pseudoscaphirhynchus
2309 90 10
4103 20 00
4106 40 10
4106 40 90
4113 30 00
4202 1110
4202 21 00
4202 31 00
4202 91 10
4202 91 80
4203 10 00
4203 29 90
- - - pripremljeni (salamura, sušeni) baštenski puž (Helix
aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradarski puž
(Helix pomatia)
- - Morski krastavci
- - - Trifle, tartufi : bijeli (Tuber magnatum), crni ljetnji (Tuber
aestivum), crni zimski (Tuber brumale), u salamuri
- - - Pečurke roda vrganj: crni vrganj (Boletus aerreus),
raspucani (B.aestivalis), letnji, jesenji ( B. edulis), borov
(B.Pinophilus), lisičarka (Centharellus cibarius), mrka truba
(Craterellus cornucopioides), rujnica (lactarius deliciosus),
smrekina rujnica (L.deterrimus), jelova rujnica
(L.salmonicolor), supača (Mar asmius oreades) u salamuri
- - Rastvorljivi proizvodi od riba ili morskih sisara
- Od reptilija
- - biljno predštavljene
- - ostale
- Od reptila
- - - ataše - koferi, aktn - tašne, školske torbe i slični kontejneri
- - sa spoljnom površinom od kože ili vještačke kož e
- - Sa spoljnom površinom od kože ili vještačke kož e
- - - Putne torbe, toaletne torbe, rančevi i sportske torbe
- - - Ostalo
- Odjeća
- - - Ostalo
4301 80 00
- Ostala krzna, cijela, sa ili bez glave, repa ili šapa
4301 90 00
- Glave, repovi, šape, nožice i ostali komadi ili odsječci
podesni za krzn arsku upotrebu
4302 19 41 10
- - - - - vrste iz roda Arctoceph alus i Monachus; i vrsta
Mirounga leonina
4302 20 00
- Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsječci, nesastavljeni
4401 21 00
4401 22 00
4401 31 00
- - Od četinara
- - Ne č etinara
- - Drvene p elete
- - - Od jove, jasena, bukve, breze, trešnje, kestena, brijesta,
hikorije, graba, divljeg kestena, lipe, javora, hrasta, platana,
topole, akacije, oraha ili žute topole
1605 58 00 10
1605 61 00
2003 90 10 10
2003 90 90 10
4412 32 10
D3
D3
D3
D3
(Thymus
bracteosus)
D3
D3
(Salmoxumus
obtustirostris
zetensis)
D3
D(rodovi
Acipenser i
Huso )
D3
D3
D3
D3
D3
(Boletus
aerreus)
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
(Monachus
monachus i
Lutra lutra )
D3
(Monachus
monachus i
Lutra lutra )
D3
(Monachus
monachus)
D3
(Monachus
monachus i
Lutra lutra )
D3
D3
D3
D3
(javor i hrast )
D3
(osim crnog
vrgnja)
D3
D3
D3
D3
(od bukve,
breze, hikorije,
lipe, hrasta,
topole)
9113 90 00 10
9601 90 00 10
- - od kože reptila
- - kornjačevina, korali (sve vrste iz reda Antipatharia,
Mileporidae spp.,Stylasteridae spp, Scleractinia kao i sve vrste
iz porodice H eliporidae i Tubiporidae), školjke (Tridacnidae,
Unionidae) i puzevi ( Strombus gigas,Papustyla pulcherrima)
D3
D3
(kornjačevina,
koral
Antipatharia)
Download

Odluka o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe