ZASTAVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU RADNIKA doo – u restrukturiranju
DIREKTOR
BROJ:
DANA:
KRAGUJEVAC
Kosovska 4.
Na osnovu Odluke direktora ZASTAVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU RADNIKA, Kragujevac – u restrukturiranju br. 2516 od 27.09.2013.godine,
čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika
Srbija (Sl. glasnik RS br. 36/10 i 42/10 ZASTAVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU RADNIKA, Kragujevac – u restrukturiranju raspisuje
OGLAS
za prijem u radni odnos na odreñeno vreme radi zamene do povratka zaposlenog
sa specijalizacije jednog diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara
sa punim radnim vremenom
1. Oglašava se prijem u radni odnos na odreñeno vreme radi zamene do povratka zaposlenog
sa specijalizacije jednog diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara sa punim
radnim vremenom.
2. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz ovog Oglasa su opšti uslovi iz Zakona o
radu ("Sl.glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13), posebni uslovi utvrñeni
Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta (Sl. informacija Zastava ZZZR doo
Kragujevac - u restrukturiranju br. 2 od 11.03.2013.god.- prečišćen tekst, br. 4 od
13.06.2013.god., br. 2 od 10.02.2014.god. i br. 3 od 03.04.2014.god.) i Akta o proceni rizika.
3. Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za posao iz ovog Oglasa su:
-
završen Farmaceutski fakultet, stečeno stručno zvanje diplomirani farmaceut –
medicinski biohemičar (VII stepen stručne spreme);
-
položen stručni ispit za poslove diplomiranog farmaceuta – medicinskog
biohemičara;
- kandidat mora da ispunjava psiho-fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad.
4. Preliminarno rangiranje kandidata vršiće se po sledećim kriterijumima:
- prosečna ocena tokom školovanja
- radno iskustvo
- dužina čekanja na posao.
Po izvršenom bodovanju formira se preliminarna rang lista. Rang lista nije obavezujuća.
Na osnovu rang liste vrši se izbor kandidata za uži izbor. Kandidati koji uñu u uži izbor
biće pozvani na razgovor. Konačna odluka o izboru kandidata neće zavisiti od broja
bodova na preliminarnoj rang listi.
5. Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta:
- diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
- uverenje o položenom stručnom ispitu
- dozvola za rad – licenca izdata od nadležne komore (ako je kandidat iz radnog
odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)
- fotokopija radne knjižice
- izvod iz matične knjige roñenih
- kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresa.
6. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u listu "Poslovi"
Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas objaviti na e-mail: [email protected]
i objaviti u listu "Poslovi" Nacionalne službe za zapošljavanje.
7. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
8. Kandidati koji ne uñu u uži izbor neće biti posebno obavešteni o rezultatima oglasa, već
će rezultati biti objavljeni na sajtu ZASTAVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
RADNIKA, Kragujevac – u restrukturiranju [email protected] Ovi kandidati
mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije - kontakt telefon: 034/617-0263.
9. Prijave dostaviti na adresu: ZASTAVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
RADNIKA, Kragujevac – u restrukturiranju, Kosovska br. 4., sa naznakom "Za
Oglas", ili lično u sobu br. 240, II sprat, matična zgrada Zavoda Kosovska br. 4.
10. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Zavoda, a kandidati koji uñu u uži
izbor će biti lično obavešteni pisanim putem.
ZASTAVA ZZZR DOO-U RESTRUKTURIRANJU
DIREKTOR
Milinka Todorović Baralić,dipl.pravnik
Download

O G L A S za prijem u radni odnos na odreñeno vreme radi zamene