РАД ДРУГОСТЕПЕНОГ
ОРГАНА ПО ЖАЛБИ
И
ВАНРЕДНИМ ПРАВНИМ
СРЕДСТВИМА
Иренка Дурутовић,
Покрајински секретаријат
за прописе, управу и националне заједнице
Андревље, 7-8.12.2010.год
ПРАВНА СРЕДСТВА
РЕДОВНО ПРАВНО СРЕДСТВО:
- ЖАЛБА
ВАНРЕДНА ПРАВНА СРЕДСТВА:
-ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
-ПОНИШТАВАЊЕ И УКИДАЊЕ ПО ОСНОВУ
СЛУЖБЕНОГ НАДЗОРА
-ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ
-УКИДАЊЕ И МЕЊАЊЕ РЕШЕЊА УЗ ПРИСТАНАК
ИЛИ ПО ЗАХТЕВУ СТРАНКЕ
-ВАНРЕДНО УКИДАЊЕ
-ОГЛАШАВАЊЕ РЕШЕЊА НИШТАВИМ
ЖАЛБА
РЕДОВНО ПРАВНО СРЕДСТВО
/НАЧЕЛО ДВОСТЕПЕНОСТИ УП/
ПРОТИВ СВАКОГ ПРВОСТЕПЕНОГ
РЕШЕЊА
И КАД ПРВОСТЕПРНИ ОРГАН НИЈЕ
ДОНЕО РЕШЕЊЕ У ПРЕДВИЂЕНОМ
РОКУ – “ћутање управе”
КО ИМА ПРАВО НА ЖАЛБУ
1-СТРАНКА О ЧИЈИМ ЈЕ ПРАВИМА,
ОБАВЕЗАМА И ПРАВНИМ
ИНТЕРЕСИМА ОДЛУЧИВАНО У Iº УП
2-ЛИЦЕ КОЈЕ У Iº УП НИЈЕ
УЧЕСТВОВАЛО, А ТРЕБАЛО ЈЕ,
3-ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ, ЈАВНИ
ПРАВОБРАНИЛАЦ ...
КАДА СЕ ЖАЛБА НЕ МОЖЕ
ИЗЈАВИТИ
ПРОТИВ РЕШЕЊА:
РЕПУБЛИЧКЕ СКУПШТИНЕ
РЕПУБЛИЧКЕ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИЧКОГ МИНИСТАРСТВА
МОЖЕ ИЗУЗЕТНО
• КАД ЈЕ ЗАКОНОМ ПРЕДВИЂЕНО
• КАД ЈЕ ИСКЉУЧЕН УПРАВНИ СПОР
КО ОДЛУЧУЈЕ ПО ЖАЛБИ
ДРУГОСТЕПЕНИ ОРГАН ОДРЕЂЕН
ЗАКОНОМ
ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ УТВРЂУЈЕ
НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ О ЖАЛБИ:
МИНИСТАР-/ДИРЕКТОР ПОСЕБНЕ ОРГ./
-О ЖАЛБИ НА РЕШЕЊЕ ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДУ
-ОРГАНА У САСТАВУ МИНИСТАРСТВА
-ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ДОНЕСЕНО У
ПОВЕРЕНИМ ПОСЛОВИМА
(ОРГАНИ АП., ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ)
РОК ЗА ЖАЛБУ
15 ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА
-ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА МОЖЕ БИТИ
УТВРЂЕН КРАЋИ И ДУЖИ РОК
- РОК ЗА ЖАЛБУ МОРА БИТИ НАВЕДЕН У
УПУТСТВУ О ПРАВНОМ ЛЕКУ
-ПРЕКЛУЗИВАН-НЕ МОЖЕ СЕ
ПРОДУЖАВАТИ, ЖАЛБА СЕ ОДБАЦУЈЕ КАО
НЕБЛАГОВРЕМЕНА, РЕШЕЊЕ ПОСТАЈЕ
ИЗВРШНО
-НАЧИН РАЧУНАЊА РОКА ЗА ЖАЛБУ
ШТА ЖАЛБА МОРА ДА САДРЖИ
ПОДАТКЕ О РЕШЕЊУ КОЈЕ СЕ
ПОБИЈА, БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА
НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ГА ЈЕ ДОНЕО
КОНКРЕТАН ПРЕДМЕТ ЖАЛБЕ
ПОДАТКЕ О ЖАЛИОЦУ И ПОТПИС
ЖАЛИОЦА
КОМЕ СЕ ЖАЛБА ПРЕДАЈЕ
ПРЕДАЈЕ СЕ ИЛИ ШАЉЕ ПОШТОМ
ОРГАНУ КОЈИ ЈЕ ДОНЕО
ПРВОСТЕПЕНО РЕШЕЊЕ
ШТА АКО СЕ ПРЕДА
ДРУГОСТЕПЕНОМ ОРГАНУ?
РАД ПРВОСТЕПЕНОГ ОРГАНА
ПО ЖАЛБИ
1-испитује да ли је жалба
Допуштена
Благовремена
Изјављена од овлашћеног лица
2-испитује да ли је жалба основана (АКО
ЈЕСТЕ, МОЖЕ САМ ЗАМЕНИТИ СВОЈЕ РЕШЕЊЕ, МОЖЕ
ДОПУНИТИ ПОСТУПАК)
3-шаље жалбу са списима надлежном
другостепеном органу
РАД ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА
ПО ЖАЛБИ
ИСПИТУЈЕ СЕ, ПОНОВО, ДА ЛИ ЈЕ ЖАЛБА:
ДОПУШТЕНА, БЛАГОВРЕМЕНА, ИЗЈАВЉЕНА ОД
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
(ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАКЉУЧКОМ)
АКО ЖАЛБУ НЕ ОДБАЦИ, РАЗМАТРА ЈЕ У
МЕРИТУМУ И МОЖЕ ЈЕ:
- ОДБИТИ
- ПОНИШТИТИ РЕШЕЊЕ У ЦЕЛИНИ ИЛИ
ДЕЛИМИЧНО,
- ИЗМЕНИТИ ПРВОСТЕПЕНО РЕШЕЊЕ
Када ће другостепени орган
одбити жалбу
Кад утврди да је поступак правилно
спроведен
Да је решење правилно и на закону
засновано
Да је у првостепеном поступку било
недостатака али да они нису могли имати
утицаја на решење управне ствари
Ако је решење засновано на закону али из
других разлога а не оних наведених у
решењу
Када ће другостепени орган
поништити првостепено решење
Кад утврди да су у првостепеном
поступку одлучне чињенице непотпуно
или погрешно утврђене,повређена су
правила поступка,диспозитив нејасан...
Поништиће првостепено решење и сам
решити управну ствар
Поништиће првостепено решење и вратиће
предмет првостепеном органу на поновни
поступак
Када ће другостепени орган
поништити првостепено решење
Ако је првостепени орган погрешно
оценио доказе, из утврђених чињеница
извео погрешан закључак, погрешно
применио правни пропис...поништиће
првостепено решење и сам решити
управну ствар
Када ће другостепени орган
изменити првостепено решење
Ако утврди да је решење правилно у
погледу утврђених чињеница и у
погледу примене закона, али да се циљ
може постићи и средствима
повољнијим за странку
И мимо захтева постављеног у жалби
ако се тим не вређа право трећих лица
Када ће дугостепени орган
огласити првостепено решење
ништавим
Ако је донето у ствари из судске
надлежности
Ако би се његовим извршењем
проузроковало кривично дело
Ако његово извршење није могуће
Ако је донето без захтева странке
Ако садржи неправилности које га по
изричитој законској одредби чине
ништавим
Жалба кад првостепено решење
није донето-ћутање управе
Рок за доношење првостепеног
решења-”што пре,а најкасније у року од
једног месеца од дана предаје захтева”
односно два месеца у сложенијим
стварима
Ако првостепени орган у овим роковима не
донесе решење,странка има право на
жалбу због тзв.ћутања управе
Које су могућности другостепеног
органа
Да му првостепени орган саопшти
разлоге непоступања-ако су разлози
оправдани, одредиће додатни рок, који
не може бити дужи од једног месеца
Ако разлози нису оправдани, тражиће
списе предмета и сам решити управну
ствар – ово решење је коначно
Рок за доношење решења по
жалби
Што пре, најкасније у року од два
месеца од дана пријема жалбе
Ако странка одустане од жалбе,
поступак се обуставља закључком оног
органа код којег се налази жалба са
списима
Достављање другостепеног
решења
Другостепени орган своје решење са
списима, доставља првостепеном
органу, који га у року од 8 дана од дана
пријема, доставља странкама у
поступку
Ово решење постаје коначно даном
уручења странкама
ВАНРЕДНА ПРАВНА СРЕДСТВА
ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
МЕЊАЊЕ И ПОНИШТАВАЊЕ РЕШЕЊА У
ВЕЗИ СА УПРАВНИМ СПОРОМ
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ
ПОНИШТАВАЊЕ И УКИДАЊЕ ПО ОСНОВУ
СЛУЖБЕНОГ НАДЗОРА
УКИДАЊЕ И МЕЊАЊЕ ПРАВНОСНАЖНОГ
РЕШЕЊА УЗ ПРИСТАНАК ИЛИ ПО ЗАХТЕВУ
СТРАНКЕ
ВАНРЕДНО УКИДАЊЕ
ОГЛАШАВАЊЕ РЕШЕЊА НИШТАВИМ
ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
ПОНИШТАВАЊА И УКИДАЊА
РЕШЕЊА
ПОНИШТАВАЊЕМ РЕШЕЊА И
ОГЛАШАВАЊЕМ РЕШЕЊА
НИШТАВИМ ПОНИШТАВАЈУ СЕ И
ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ТО
РЕШЕЊЕ ПРОИЗВЕЛО
УКИДАЊЕМ СЕ ОНЕМОГУЋАВА ДАЉЕ
ПРОИЗВОЂЕЊЕ ПРАВНИХ
ПОСЛЕДИЦА УКИНУТОГ РЕШЕЊА
ДУЖНОСТ ОБАВЕШТАВАЊА О
РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ПОВРЕЂЕН
ЗАКОН
ОРГАН КОЈИ САЗНА ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЈЕ
ПОВРЕЂЕН ЗАКОН, А ПОВРЕДА МОЖЕ
БИТИ РАЗЛОГ ЗА
-ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
-ПОНИШТАВАЊЕ
-УКИДАЊЕ ИЛИ
-МЕЊАЊЕ РЕШЕЊА
ДУЖАН ЈЕ ДА ОБАВЕСТИ ОРГАН НАДЛЕЖАН
ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ
НОВОГ РЕШЕЊА – У ЦИЉУ УКЛАЊАЊА
НЕЗАКОНИТОГ УПРАВНОГ АКТА
Download

Rad drugostepenog rešenja po žalbi i vanredna pravna sredstva