Glavobolja tenzionog tipa
Definicija
Glavobolja tenzionog tipa (GTT) najčešći je oblik glavobolje. Može da se podeli na tri podtipa prema Međunarodnoj
klasifikaciji glavobolja, zavisno od učestalosti glavobolje: (1) Retka epizodična GTT (<12 dana sa glavoboljom godišnje),
(2) Česta epizodična GTT (12-180 dana sa glavoboljom godišnje), i (3) Hronična GTT (više od 180 dana sa glavoboljom
godišnje).
Epidemiologija
Prevalentnost epizodičnih GTT u životu je gotovo 80%, a hroničnih GTT 3%. Ovaj tip glavobolje nešto češće pogađa žene
od muškaraca. Starost kada su GTT na vrhuncu je između 35. i 40. godine života, a prevalencija opada sa godinama kod
oba pola.
Kliničke karakteristike
GTT karakterišu ataci glavobolje, a intenzitet bola je blag do srednje jak i često se opisuje kao pritiskajući ili stišćući
(nepulsirajući) bol, koji uobičajene fizičke aktivnosti, kao što je hodanje ili penjanje stepenicama, ne pogoršavaju. Bol traje
najmanje nekoliko sati do nekoliko dana i oseća se bilateralno.
Patofiziologija
GTT nastaje kombinacijom miofascijalne disfunkcije i centralne nociceptivne neravnoteže. Smatra se da epizodična GTT
prelazi u hroničnu zbog povećane nociceptivne disfunkcije.
Dijagnoza/Diferencijalna dijagnoza
GTT se dijagnostikuje na osnovu anamnestičkog opisa glavobolje „bez posebnih karakteristika“ i normalnih rezultata na
neurološkom pregledu. Manualna palpacija perikranijalnih mišića može da otkrije abnormalnu osetljivost, što je najčešći
nalaz kod GTT. Dodatni dijagnostički pregled naročito je važan kod pacijenata sa dodatnim simptomima osim glavobolje.
Pošto se hronična GTT često povezuje sa preteranom upotrebom lekova, ovo bi trebalo pažljivo proveriti kod svih
pacijenata sa povećanim brojem dana sa glavoboljom (za detalje, v. dokument-fact sheet, koji se odnosi Glavobolju u vezi
sa preteranom upotrebom lekova).
Terapija
Terapija se sastoji od akutnih farmakoloških, preventivnih farmakoloških i nefarmakoloških intervencija, koje se koriste
zasebno ili kombinovano u zavisnosti od učestalosti glavobolje i ličnih sklonosti. Jednostavni analgetici i nesteroidni
antiinflamatorni lekovi (NSAIL) su efikasni kod akutne glavobolje. Triciklični antidepresivi (naročito, amitriptilin) trebalo bi
da budu prva preventivna terapija kod pacijenata sa čestim i hroničnim GTT. Nefarmakološke intervencije kao što je
opuštanje mišića i elektromiografski biofidbek su klinički solidno podržani u terapiji GTT i stopa uspešnosti im je
komparativna sa preventivnim medicinskim lečenjem. Strategije lečenja bi trebalo da se prilagode pacijentovom izveštaju i
dnevniku glavobolje.
Literatura
[1] Fumal A, Schoenen J. Tension-type headache: current research and clinical management. Lancet Neurol 2008;7:70–83.
[2] Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The international classification of headache disorders, 2nd
ed. Cephalalgia 2004;24(Suppl 1):1–160.
[3] Loder E, Rizzoli P. Tension-type headache. BMJ 2008;336:88–92.
[4] Lyngberg AC, Rasmussen BK, Jørgensen T, Jensen R. Has the prevalence of migraine and tension-type headache changed over a 12year period? A Danish population survey. Eur J Epidemiol. 2005;20(3):243–9.
[5] Rasmussen BK, Jensen R, Schroll M, Olesen J. Epidemiology of headache in a general population: a prevalence study. J Clin Epidemiol
1991;44:1147–57.
Copyright © 2012 International Association for the Study of Pain
Download

Glavobolja tenzionog tipa - International Association for the Study of