Zijad Krnjić,dipl.ecc
Direktor FZ MIO/PIO
-da li je visina doprinosa na i iz plata osnovni
uzrok visoke nezaposlenosti u FBiH?
 -komparacija visine doprinosa na plate sa
ekonomijama u okruženju.
 -struktura trenutne zaposlenosti u FBiH po
sektorima.
 -da li je smanjenje stopa doprinosa na plate
„čarobni štapić“ za rješenje problema
nezaposlenosti u FBiH?


Zbirna stopa doprinosa iz bruto plate:
1.Bosna i Hercegovina
◦ a)RS
33,00%
◦ b)FBiH
37,55%
2.Hrvatska
37,25%
3.Srbija
35,80%
4.Slovenija
38,20%
U svim navedenim državama,osim BiH,država
sufinansira redovne penzije iz budžeta,dakle iz
poreznih prihoda,pored prikupljenih sredstva po
navedenim stopama.U Srbiji i Hrvatskoj to
sufinansiranje iz budžeta se kreće sa oko 50%

1.Bosna i Hercegovina
◦ a)RS
◦ b)FBiH
2.Srbija
3.Hrvatska
4.Slovenija
5.Makedonija
6.Austrija
7.S.R.Njemačka
Podaci su za 2010.g.
9,82%
10,70%
9,70%
13,74%
10,63%
11,22%
8,10%
14,99%
12,83%






VRSTA STOPA IZ BRUTO STOPA NA NETO
-PIO
17,0%
6,0%
-Zdravstvo
12,5%
4,0%
-nezaposl.
1,5%
0,5%
UKUPNO
31,0%
10,5%
Preračunata stopa iz bruto plate bi bila u FBiH
37,55%






1.Ukupne bruto plate u FBiH za 2011.g.
-bruto plate
7.097.856.745,53
-doprinosi na osnovicu
745.274.958,28
(10,5%)
-doprinosi po smanjenoj stopi(6%)
425.871.404,73
-ukupna ušteda
319.403.553,55



2.Bruto plate budžetskih korisnika
-bruto plata
3.098.991.261,14
-doprinosi na osnovicu(10,5%)
325.394.082,42
-doprinosi po smanjenoj stopi(6%)
185.939.475,67
-ukupna ušteda
139.454.606,75







3.Bruto plate u finans. i uslužnom sektoru
-bruto plata
1.074.933.461,15
-doprinosi na osnovicu(10,5%)
112.868.013,42
-doprinosi na smanjenu osnovicu(6%)
64.496.007,67
-ukupna ušteda
48.372.005,75







4.Bruto plate u proizv.i proizvodno-usl.sekt.
-bruto plata
2.932.932.024,10
-doprinosi na snovicu(10,5%)
307.012.862,53
-doprinosi na smanjenu osnovicu(6%)
175.435.921,45
-ukupna ušteda
131.576.941,08



a)ukupno naplaćeni doprin. 1.732.178.759
b)po smanjenoj stopi
1.544.352.147
c)finansijski efekat
186.826.612







-a)ukupno naplaćeni doprin. 1.213.431.789
-b)po smanjenoj stopi
1.081.854.848
-c)finansijski efakat
131.576.941
Relativna struktura naplaćenih doprinosa i
potencijalnih ušteda po sektorima je:
-plate budžet.korisnika
43,66%
-plate finans.i uslužnog sektora
15,14%
-plate proizv.i prozv.-usluž.sekt. 41,20%



-Smanjenje opterećenja na plate kod
budžetskih korisnika,u najboljem slučaju,
smanjuje deficite
-Smanjenje kod finansijskog i uslužnog
sektora povećava profitabilnost,jer nema
utacaja na povećanje tog tržišta
-Samnjenje opterećenja na plate u
proizvodnom i proizv.-uslužnom sektoru će
stvarno osloboditi neka sredstva





a)Karakterisitke kompanija u proizvodnom
sektoru
-socijalistička nasljeđa,
-nagovmilani i tekući gubici,
-kašnjenje u razvoju,
-administrativni problemi u pristupu stranim
tržištima







b)Poslovni rezultati proizvodnog sktora u
FBiH u 2011.g.
-ukupna prihod
13.965.946.637
-ukupni rashodi
13.880.393.925
-ostvarena neto dobit
638.157.650
-ostvareni gubici
577.680.604
-razlika neto dobiti i gubit. 60.477.046
Dobit su ostvarile,u glavnini,monopolističke
kompanije iz telekom.i elektroenerg.sektora






Od oslobođenih sredstava smanjenjem
opterećenja na plate bi se,na bazi
pretpostavki o cijeni 1 r.m. moglo investirati
u otvaranje broja r.m.:
-pretpostavljena cijena r.m. 250.000 KM,
-oslobođeni iznos sredstava u proizvodnom i
proizvodno-usl.sektoru
131.576.941
-mogući broj novih r.m.
526
-prihodi od doprinosa na plate novootvorenih
r.m.
3.116.755 KM



1.Opterećenje na plate u BiH je ispod nivoa u
većini država Evrope,
2.Struktura zaposlenih u FBiH je da u
proizvodnom i proizvodno-uslužnom sektoru
radi 41,20 % zaposlenih te bi u tom procentu
trebalo i računati na „svježi“ investicioni kapital
od ukupnih ušteda,a gubici u fondovima bi bili
100%,
3.Kako se izdaci fondova ne mogu bitno,a u
kratkom roku pogotovo,smanjiti zbog
nedostajućih sredstava pojavio bi se pritisak na




budžete,a time na povećanje poreza,
4.Da smanjenje opterećenja na plate,kao
pojedinačna mjera,ne daje nikakav efekat na
povećanje zaposlenosti primjer je RS,
5.Dugoročno gledano,komparirajući sa
razvijenim državama Evrope,očekivati je
povećanje a ne smanjenje doprinosa na plate,što
znači da ekonomske politike treba voditi sa tom
pretpostavkom
6.Povećanje zaposlenosti se može desiti samo
direktnim stranim i domaćim investicijama,te

aktivnom spoljnotrgovinskom politikom
države,uz potpuno uređenje privrednog
sistema u pravcu pojednostavljenja i
pojeftinjenja općih uvjeta za poslovanje.
Download

„Mogući efekti smanjenja stope doprinosa na i iz plata