PRIRUČNIK
ZA KORIŠĆENJE POSLOVNO
INFORMACIONOG SISTEMA
ManageTools
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Sadržaj
O POSLOVNOM INFORMACIONOM SISTEMU (PIS) MANAGE TOOLS ....................................................... 4
HARDVERSKI I SOFTVERSKI PREDUSLOVI ZA RAD ..................................................................................................... 4
SERVER ......................................................................................................................................................... 4
Klijent ..................................................................................................................................................... 4
SOFTVER ....................................................................................................................................................... 6
REDOSLED INICIJALNOG UNOSA PODATAKA: .......................................................................................................... 7
POČETAK RADA SA SOFTVEROM .......................................................................................................................... 8
GLAVNA FORMA SOFTVERA ............................................................................................................................. 10
Evidencija prisustva ............................................................................................................................. 10
Korisnici ................................................................................................................................................ 12
Održavanje baze .................................................................................................................................. 17
ORGANIZACIJA PREDUZEĆA ................................................................................................................... 18
PODACI O ORGANIZACIJI ................................................................................................................................. 18
IDENTIFIKOVANI PROCESI ................................................................................................................................ 19
MODEL LINISKE ORGANIZACIONE STRUKTURE ..................................................................................................... 21
Prevezivanje organizaionih celina /radnih mesta u organizacionoj strukturi .................................... 23
Brisanje organizacih celina /radnih mesta .......................................................................................... 24
RADNO MESTO I PRETRAGA RADNIH MESTA ........................................................................................................ 25
Bezbednost........................................................................................................................................... 25
Odgovornosti i ovlašdenja .................................................................................................................... 26
Zahtevi za rad ...................................................................................................................................... 27
ŠTAMPANJE PODATAKA O RADNIM MESTIMA ...................................................................................................... 28
ZAPOSLENI ............................................................................................................................................. 29
PRETRAGA ZAPOSLENIH .................................................................................................................................. 32
UNOS PODATAKA O NOVOZAPOSLENOM ............................................................................................................ 33
LIČNI PODACI................................................................................................................................................ 34
RADNO MESTO ............................................................................................................................................. 38
ODSUSTVA ................................................................................................................................................... 42
Odsustva .............................................................................................................................................. 43
Zahtevi za odsustvom .......................................................................................................................... 45
Odluka o godišnjem odmoru ................................................................................................................ 47
Rešenje o korišdenju godišnjeg odmora ............................................................................................... 49
Pregled godišnjih odmora .................................................................................................................... 50
DOSTIGNUDA U PRETHODNOM PERIODU ............................................................................................................ 51
BEZBEDNOSNE OBUKE .................................................................................................................................... 53
ZDRAVSTVENI PODACI .................................................................................................................................... 54
Zdravstveni pregledi............................................................................................................................. 54
Zdravstveno uverenje ........................................................................................................................... 56
PRIJEMNO TESTIRANJE.................................................................................................................................... 57
OBRAZOVANJE .............................................................................................................................................. 58
Školovanje ............................................................................................................................................ 58
2
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Jezici ..................................................................................................................................................... 61
OBUKE ........................................................................................................................................................ 62
AKTIVIRANJE/DEAKTIVIRANJE IMENA ZAPOSLENOG .............................................................................................. 64
PRETRAGA ZAPOSLENIH .................................................................................................................................. 66
IMPORT PODATAKA O ZAPOSLENIMA ................................................................................................................ 69
PRISUTNI/ODSUTNI ....................................................................................................................................... 73
Raspored zaposlenih po smenama ...................................................................................................... 77
Plan smena .......................................................................................................................................... 79
OBUKE ........................................................................................................................................................ 81
UPRAVLJANJE CILJEVIMA I PROCENA I UNAPREĐENJE RADNOG UČINKA ............................................... 92
UPRAVLJANJE CILJEVIMA ................................................................................................................................. 93
Godišnji Zadaci Organizacionih Celina ................................................................................................. 93
KOPIRANJE ZADATAKA .................................................................................................................................. 101
Mesečni Zadaci Organizacionih Celina .............................................................................................. 107
Ponderi Zadataka Organizacionih Celina ........................................................................................... 113
ZADACI ZAPOSLENOG .................................................................................................................................. 114
Mesečni Zadaci zaposlenih ................................................................................................................ 115
Definisanje priznatog rezultata.......................................................................................................... 116
FORMA ZA DEFINISANJE PRIZNATOG REZULTATA ................................................................................................ 119
% učešda zadatka u radu zaposlenog ................................................................................................ 120
EVIDENCIJA AKTIVNOSTI ................................................................................................................................ 123
PREGLED UČINKA ........................................................................................................................................ 128
IMPORT PODATAKA O UČINKU ........................................................................................................................ 134
PRIPREMA ZA OCENU I UNAPREĐENJE RADNOG UČINKA ....................................................................................... 138
OCENA RADNOG UČINKA............................................................................................................................... 141
Tabela dostignuda .............................................................................................................................. 141
Ocena radnog učinka ......................................................................................................................... 143
PREGLED I RAZVOJ KARIJERE ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
IZVEŠTAJI ............................................................................................................................................. 149
PRISUSTVO/ODSUSTVO ................................................................................................................................ 149
Prisustva svih zaposlenih za period .................................................................................................... 151
Prisustva na poslu za dan................................................................................................................... 156
Broj zaposlenih koji su u prethodnom periodu pohađali stručnu obuku ............................................ 158
Broj zaposlenih žena u preduzedu ...................................................................................................... 159
Broj zaposlenih koji su prestali da rade u prethodnom periodu ........................................................ 159
Broj zaposlenih po starosnoj strukturi ............................................................................................... 159
Broj zaposlenih po stručnoj spremi .................................................................................................... 159
Broj zaposlenih koji u selektovanom periodu stiču uslov za starosnu penziju ................................... 159
Broj novozaposlenih u selektovanom periodu ................................................................................... 159
IZVEŠTAJ O BROJU DECE ZAPOSLNIH ................................................................................................................. 159
IZVEŠTAJ O RADNOM UČINKU ......................................................................................................................... 159
NEPRAVILNOSTI U RADU POSLOVNOG INFORMACIONOG SISTEMA MANAGETOOLS .......................... 160
MOGUDI UZROCI NEPRAVILNOSTI RADA POSLOVNO INFORMACIONOG SISTEMA ....................................................... 160
3
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
O poslovnom informacionom sistemu (PIS)
Manage Tools
Način korišdenja softvera je u lokalnoj mreži ili u lokalnoj mreži i preko interneta.
Baza podataka i serverski deo se nalazi na jednom računaru a ostali računari na kojima se nalazi
klijentski deo mu pristupaju preko lokalne mreže ili interneta
Baza podataka i serverski deo softvera se nalazi na računaru kod klijenata .
Hardverski i softverski preduslovi za rad
Server
Hardver (preporučeno):
 Procesor Intel i3
 4GB RAM
Mreža:

LAN 1GB (za rad u lokalnoj mreži, prilikom instalacije potrebno je da mrežni
administrator prisustvuje instalaciji.)
Broadband internet priključak (aDSL, kablovski,...) sa statičkom IP adresom (Manage IT
administrator podešava ruter, obezbeđen password za pristup ruteru, port 8080
slobodan)

Softver:





Windows 7 (Professional/Ultimate/Server2008) (Obezbeđuje klijent)
.Net Framework 2.0 i 3.5 (prilikom instalacije) (Instalira Manage)
MS SQL Server 2008 R2 Express (prilikom instalacije) (Instalira Manage)
Podešavanje Firewall-a, ako postoji potreba (ovlascenje da IT uradi)
Podešavanje Antivirus-a, ako postoji potreba (ovlascenje za da IT uradi)
Klijent
Hardver (preporučeno):
 Dual Core procesor
 3GB Rama
4
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Mreža
 LAN ili
 Broadband priključak
Softver:






Windows XP, Vista ili 7 (Obezbeđuje klijent)
.Net Framework 2.0 i 3.5 (prilikom instalacije) (Instalira Manage)
Crystal reports framework 2.0 (prilikom instalacije) (Instalira Manage)
Podešavanje Firewall-a, ako postoji potreba (ovlascenje za naseg IT da uradi)
Podešavanje Antivirus-a, ako postoji potreba (ovlascenje za naseg IT da uradi)
Za održavanje klijentskog ili serverskog računara instalirati TeamViewer i omoguditi
Manage-u da pristupi računaru
5
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Softver
Softver „ManageTools“ je dizajniran iz više delova koje nazivamo formama. Forme se dalje dele
na kartice. Softver de evidentirati urađeni posao a izveštaji o rezultatima de biti dostupni na
„klik“ mišem.
Forme i kartice sadrže dugmad kojima se daju naredbe softveru da uradi operacije koje su tim
dugmadima predviđene, a njihov naziv predstavlja funkciju koju vrše.
Funkcija dugmadi su:
o
“Dodaj” – Način unosa podataka u softver ManageTools je isti kao u bilo koji tekst
editor, poput Notepad-a ili MS Word-a.
o
“Snimi” – snimanjem podaci de da budu sačuvani u bazu podataka.
o
“Obriši” – pritiskom na ovo dugme pokrede se operacija bespovratnog brisanja unetih
podataka u formi. Pre brisanja, postoji sigurnosno pitanje kojim sistem pita za potvrdu
kao što je prikazano na slici ispod.
Ukoliko se odgovori sa “Yes” podaci u formi de biti bespovratno obrisani. Ukoliko sa
“No”, sistem de se vratiti na formu i nede ništa obrisati.
o
Može se odustati od unosa podataka klikom na dugme „Odustani”.
o
Pregled/Štampanje – Klikom na ovo dugme se otvara dokument u kojem se vide podaci
sortirani i spremni za štampu i eksport .
o
“Izlaz” – Klikom na dugme “Izlaz”korisnik izlazi iz forme.
o
Unos datuma - Datum se unosi tako što se klikne na strelicu koja pokazuje na dole
pored datuma. Softver de prikazati polje za odabir datuma, kao što se vidi na slici ispod.
6
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Redosled inicijalnog unosa podataka:
Podaci za unos u softver se nalaze u Projektu Unparedjenje poslovanja .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Procesi – Forma model organizacione strukture- kartica identifikovani procesui
( projekat tačka 2 identifikovani procesi)
Model Organizacione strukture – forma model organizacione strukture kartica model
organizacione strukture ,( projekat tačka 3 liniski model organizacione strukture )
Zaposleni – forma zaposleni –forma podaci o zaposlnima, meni opcja zaposlni ( projekat
tačka 4 raspored zaposlnih )
Dodeljivanje radnih mesta zaposlenima i korisničkih lozinki( projekat tačka 4 raspored
zaposlnih )
Zadaci organizacionih celina- forma upravljanje ciljevima I proceana I unapređenje
radnog učinka , forma upravljanje ciljevima , kartica zadaci organizacionih celina
(projekat tačka 7- ključni zadaci I pokazatelji uspešnosti)
Mesečni planovi Organizacionih celina- forma upravljanje ciljevima I proceana i
unapređenje radnog učinka , forma upravljanje ciljevima , kartica mesečni planovi
organizacionih celina( projekat tačka 7- ključni zadaci I pokazatelji uspešnosti kolona 3)
Delegiranja mesečnih planova zaposlenima-forma zadaci zapsolnih kartice mesečni
planovi zapsolnih, definisanje priznatog rezultata, procenat učešda zadatak u radu
zapsolnog ( projekat tačka 7- ključni zadaci I pokazatelji uspešnosti kolona 3, 4,5)
Unos i normalizacija Pondera zadataka organizacionih Celina- za oblast upravaljenj
ciljeviam.
7
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Početak rada sa softverom ukliko postoji nova verzija softvera
Pokretanjem softvera ukoliko postoji nova verzija softvera pojavljuje se slededi dialog:
Odabirom opcije tj klikom na dugme Yes startuje se proces ažuriranja klijentske aplikacije. Po
zavešenom preuzimanju aplikacije pojavljuje se slededi dialog:
Klikom na digme OK u gore navedenom dialogu pojavljuje se novi dialog koji od nas zahteva da
ugasimo ved pokrenutu aplikaciju da bi se proces ažuriranja završio do kraja. Dialog je prikazan
na slici ispod.
Klikom na dugme Yes zatvara se kljentska aplikacija i završava sam proces ažuriranja aplikacije.
Po uspešnom ažuriranju pojavljuje se forma prikazana na slici ispod.
8
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Korisnik pristupa softver tako što u formi “Login” unosi svoje prethodno definisano korisničko
ime i lozinku u za to predviđena polja kao što je prikazano na slici iznad. Zaposleni mogu imati
administratorsku ili korisničku licencu. Administratori imaju prava pristupa svim formama
softvera , unose, gledaju i brišu podatke . Korisnici imaju prava pristupa formam koje su im
potrebne za rad , unose i gledaju podatke.
9
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Glavna forma softvera
Nakon uspešnog unosa korisničkog imena i lozinke, korisniku se otvara glavna forma Poslovnog
Informacionog Sistema ManageTools, prikazana na slici ispod.
U gornjem delu forme postoje 2 funkcije: “Meni” gde pored ostalih opcija ima i opcija pomodu
koje izlazite iz aplikacije, zatim “Evidencija prisustva” o koje de da budu opisane u daljem tekstu.
Takođe, na glavnoj formi se nalazi 4 kartica kojima pristupate jednostavnim klikom miša na
željenu karticu.
Evidencija prisustva
Ova funkcionalnost omogudava evidentiranje prisustva odnosno odsustva zaposlenog
provlačenjem kartice sa bar codom kroz bar code čitač ID kartica. Na slededim slikama je
prikazan postupak evidentiranja prisustva:
10
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
11
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
U okviru “Meni”-a se nalaze sledede opcije:
-
Korisnici
-
Log brisanja
-
Održavanje baze
-
Kraj rada
Korisnici
Forma Korisnici je prikazana na slici ispod.
Formi korisnici pristupa administrator sistema koji u toj formi dodeljuje zaposlenima parametar
za pristup, kao što su korisičko ime i lozinka i definiše korisničku ili administratorsku licencu.
12
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Potrebno je definisati korisnička imena za sve korisnike MT softvera za korisnike koje se loguju i
softver na slededi način:
-
za korisničko ime koristiti ime korisnika
-
za korisničku lozinku dodeliti neke od brojeva radi lakšeg logovanja u sistem (osmislite
brojeve, broj cifara nije ograničenje). Evidentirajte, radi administriranja, koje ste lozinke
dodelili korisnicima
Da bi ste dodelili parameter za pristup, označiti ime zaposlenog i zatim desnim klikom miša na
opciju “Dodeli parametar za pristup”. U donjem delu forme de se pojaviti polja za unos podataka
- Korisničko Ime, Lozinka i Grupa. U prva dva polja podaci se unose tako što se klikne u polje i
potom unese tekst. U padajudoj listi Grupa bira se jedna od dve mogudnosti - admin ili korisnik.
Slika dole.
Kada je unet odgovarajudi tekst, podatke sačuvati klikom na dugme “Snimi”.
Potrebno je da administrator sve korisnike pojedinačno u pisanom obliku i usmeno obavesti o
njihovom korisničkom imenu i lozinci za pristup aplikaciji.
Kada zaposleni prestane da radi u preduzedi administrator de na formi zaposlnih deaktivirati rad
zaspolnog u polju “Aktivan” i samim tim korisničko ime i lozinaka postaju neaktivirani. Korisničko
ime i lozinku obrisati u formi korisnici i istu korisničku licencu dodelite drugom zaposlenom, tako
što de te uraditi formiranje korisničkog imena i lozinke
Ukoliko korisnik zaboravi neki od svojih podataka za logovanje potrebno je da kontaktira
podršku Manage-a , putem email-a ili telefona, podaci o korisničkim imenima i lozinkama nisu
dostupni na formama klijentske aplikacije.
13
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Na formi Korisnici je omogudena i pretraga zaposlenih radi lakšeg pronalaženja, po imenu,
prezimenu i korisničkom imenu. Da bi se uradila pretraga po imenima zaposlenih potrebno je
uneti tekst u odgovarajude polje i kliknuti na dugme “Traži”.
Pored dodeljivanja prava pristupa ManageTools-u, na ovoj formi se vrši pregled, izmena i
brisanje prava pristupa pojedinim formama ili delovima formi ManageTools-a.
Da bi se pregledali parametri odnosno prava pristupa pojedinim formama za nekog zaposlenog,
potrebno je pronadi ime zaposlenog u listi. Desnim klikom miša na opciju “Pregled parametara
pristupa ”koje se nalazi u vrhu forme i otvara se u donjem delu forme za unos i izmenu prava
pristupa formama Manage Tools-a.
U tabeli sa donje desne strane forme se nalaze svi parametri koji su dodeljeni izabranom imenu
Zaposlenog.
Za dodeljivanje prava pristupa nekoj formi, potrebno je iz padajude liste prvo odabrati celinu
ManageTools-a u kojoj se nalazi željena forma, potom iz padajude liste Forme odabrati formu i iz
padajude liste Podforme odabrati podformu koju hodemo da dodelimo selektovanom imenu
zaposlenog . Kada je odabrana željena forma, potrebno je kliknuti na dugme “Snimi” da bi se
podaci sačuvali. Forma de se pojaviti u tabeli sa desne strane kao što je prikazano na slici ispod.
14
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Nakon selektovanja forme u tabeli, može se kliknuti desnim klikom miša kada postaju dostupne
opcije: “Omogudi parametre” i “Isključi parametre”. Ove opcije služe da se parametri koji su
trenutno dodeljeni privremeno ili trajno omogude ili onemogude.
Ukoliko forma nije dodeljena zaposlenom, nede mu biti ni vidljiva.
U ManageTools-u je implementiran sistem koji ograničava vidljivost podataka tako da korisnik
koji pristupa formi može da pregleda podatke samo organizacione celine u kojoj je zaposlen i
onih organizacionih celina koje se nalaze u hijerarhiji ispod celine u kojoj je zaposlen. Nisu mu
vidljivi podaci organizacione celine koje se nalaze horizontalno na istom nivou hijerarhije.
Ukoliko je korisnik za koga definišemo parametre za pristup raspoređen na rukovodede radno
mesto prilikom odabire opcije desnog klika mišem na ime korisnika dobijamo dodatnu opciju
dodeli prava rukovodioca (slika ispod). Klikom na dugme sa natpisom Dodeli prava rukovodioca
odabranom korisniku dodeljujem prava za pristup formama koje su predviđene za pristup
rukovodedim radnim mestima.
15
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Dnevnik promena
Forma Dnevnik promena je prikazana na slici ispod.
16
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Na ovoj formi se nalazi pregled radnji koje su urađene u softveru u određenim formama, šta je
urađeno sa podatkom, koji je korisnik to uradio i datum i vreme akcije.
Na formi su omogudene i razne pretrage podataka za period (po datumu), po korisniku i po
objektu (formi).
Održavanje baze
Bazu održava administrator:kreira backup-a baze podataka,briše podatke iz evidencije
aktivnosti , unosi početak radnog vremena preduzeda Evidenciju prisustva i Obaveza pre
selektovanog dana, eksportovanje podataka o procentu uvedanja/umanjenja radnog učinka
zaposlenih u druge softvere sa lokacijom gde de biti snimljena eksportovana baza podataka i
lokacija sa koje se vrši ažuriranje (update) verzije klijentske aplikacije.
17
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Organizacija preduzeća
Iz glavne forme klikom na dugme Organizacija preduzeda ulazite u formu sa sadržajem kartica:
podaci o organizaciji, identifikovani procesi, model organizacione strukture, radan mesta .
Podaci o organizaciji
U karticu Podaci o organizaciji se unose osnovni podaci o preduzedu.
18
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Podaci o osobi koja vrši funkciju generalnog direktora obavezno je da budu prethodno uneti u
bazu zaposlenih po postupku opisanom u poglavlju “Zaposleni“ u narednom delu priručnika.
Identifikovani Procesi
Slededa kartica, prikazana na slici ispod, nosi naziv „Identifikovani procesi“ i na njoj se unose
identifikovani procesi. Ova kartica pruža pregled identifikovanih procesa.
Proces koji se unese bide prikazan kao prvi proces. Jednostavnim selektovanjem procesa i
koriščem strelicama sa desne strane može se menjati redosled procesa.
Kad se postave procesi po odgovarajudem redosledu snimanje se vrši klikom i na oznaku za
disketu sa desne strane, iznad strelica.
Ukoliko postoji potreba za promenom podataka o ved unetim procesima, potrebno je da
administrator selektuje taj proces i potom klikne na da dugme “Izmeni”. Tada softver otvara ista
polja kao i za unos podataka o novom procesu, ali sa tom razlikom da su ona sada ved popunjena
sa podacima o izabranom procesu. Kada izvrši potrebne izmene (naziv procesa, nosioca procesa)
19
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
potrebno je da se klikne na dugme “Snimi” i na taj način ste izvršili izmenu podataka o procesu.
Ako postoji potreba za brisanjem procesa treba ga selektovati u listi procesa i kliknuti na dugme
“Obriši”, nakon čega de softver, kao meru predostrožnosti, pitati za potvrdu brisanja. Sva
brisanja su bespovratna. Ako se obriše proces koji ima podprocese i oni de isto tako biti obrisani.
20
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Model Liniske Organizacione Strukture
Kartica Model linijske organizacione strukture služi za unos i pregled organizacionih celina
radnih mesta .
Kod inicijalnog unosa linijske organizacije, potrebno je prvo iz dela forme Pripada procesu,
odabrati proces, zatim klikom na dugme “Dodaj” softver otvara polja za unos naziva preduzeda,
organizacionih celina i radnih mesta.
U polje “Naziv” treba uneti naziv preduzeda, organizacione celine ili radnog mesta. Prilikom
inicijalnog unosa organizacione strukture iz padajudeg menije odabira se Tip i identifikuje da li je
uneti naziv Preduzede , organizaciona celina ili radno mesto.
Za svaki naredni unos nove organizaicone celine/radnog mesta potrebno je prvo odabrati iz
model organizacione strukture organizacionu celinu kojoj pripada novo unesena organizaciona
celina ili radno mesto koje se unosi.
21
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Rukovodede radno mesto se označava da je rukovodede klikom na polje Rukovodede radno
mesto.
Nakon odabira Tipa, softver generiše predlog šifre za datu organizacionu celinu/radno mesto u
polju Šifra organizacione strukture, klikom na „snimi“, podaci zajedno sa šifrom bivaju snimljeni.
Nakon snimanja sa leve strane de se u stablu model organizaicone strukutre pojaviti unesena
organizacione celina/radno mesto pored koje de se nalaziti deo šifre koje indentifikuje lokaciju
koju organizaicona celina/radno mesto ima u linijskoj organizacionoj strukturi.
Obavezna polja su “Naziv” i odabir pripadnosti organizacionoj celini/procesu. Polje ID2 je
potrebno uneti ukoliko se importuju podaci o učinku po organizacionim celinama i predstavlja ID
organizacione celine u matičnom softveru klijenstkog preduzeda. Nakon provere unešenih
podataka, potrebno je kliknuti na dugme “Snimi” da bi se sačuvali uneseni podaci.
Ukliko imate potrebu da pomerite mesto radnog meta u okviru organizacione otvorite formu
Modela organizacione strukture sa desne strane postoji Dugme “Disketa ” kojim se snima
raspored organizacionih celina, ispod imate dva dugmeta u obliku strelica, koja služe za
premeštanje organizacione celine jedan nivo ispod ili iznad. Desnim klikom miša na jednu od
organizacionih celina iz Modela organizacione strukture pojavljuju se dva dugmeta “Obriši” i
“Izmeni”, kojima je mogude obrisati ili izmeniti odabranu organizacionu celinu.
22
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Nakon postavljanja elemenata organizacione strukture po odgovarajudem redosledu potrebno
je snimiti te promene klikom na oznaku diskete sa desne strane, iznad strelica.Promenom
redosleda radnih mesta i organizacionih celina , šifre organizacionih celina i radnih mesta nije
neophodno da menjate. Ukliko se odlučite da složite štifre po novouspostavljenom redosledu
promenite šifre desnim klikom miša na naziv organizacione celine /radnog mesta “Izmeni”,
kojima je mogude izmeniti šifre organizcine celine/ radnog mesta odabranu organizacionu
celinu. Ukliko je šira zauzeta oslobodite je pa nakon toga je dodelite organizacionoj celini/
radnom mestu.
Prevezivanje organizaionih celina /radnih mesta u organizacionoj strukturi
Administratori ce uz podršku Manage konsultanta da proemne šifre , nakon čega de da prebaci
organizacionu celinu / radno mesto sa sve podacima koji su do tada sadržani u toj
organizacionoj celini/radnom mestu u drugu organizacionu celinu, bez gubitaka podataka.
To se radi tako sto se na formi Model organizacione strukture, klikne desnim klikom na
organizacionu celinu/radno mesto koje hodemo da prevežemo, zatim klikom na opciju „Izmeni“.
23
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
U donjem desnom uglu de se učitati podaci o organizacionoj celini/radnom mestu, a sa leve
strane de softver odabrati organizacionu celinu za koju je ta org.celina / radno mesto trenutno
vezano. Odabirom iz stabla organizacione celine za koju hodemo da vežemo I klikom na dugme
„Snimi“, organizaciona celina /radno mesto de se prebaciti u željenu organizacionu celinu.
Ako se jedna organizaciona celina prebaci u drugu, kompletna podstruktura te organizacione
celine de se uredno prebaciti u drugu. Šifre koje označavaju redosled nije neophodno da
menjate . Ukliko odlučite da uradite proemne šifara, menjnje uradite ručno.
Brisanje organizacih celina /radnih mesta
Brisanje organizacionih celina ili radnih mesta vrši administrator na slededi način:
1. Polazi se od zaposlenih zato što je nadležnost nad nekim od radnih zadataka nekog od
radnih mesta iz te organizacione celine pa se ulazi na formu “Podaci o Zaposlenima” i za
kriterijum pretrage u polju “Po radnom mestu” odabere organizacionu celinu koju bi
trebalo obrisati (organizacione celine su napisane plavim slovima) i kliknuti na dugme
“Traži”. Rezultat pretrage bide zaposleni koji rade u toj organizacionoj celini.
2. Zatim kliknuti na ime zaposlenog i potom na dugme “Pregled/Izmena podataka”.
Softver de otvoriti dosije zaposlenog. Treba kliknuti na karticu “Radno mesto” i obrisati
radna mesta koja pripadaju organizacionoj celini koju treba obrisati. To se radi tako što
se klikne na radno mesto i potom na dugme “Obriši”.
3. Ukoliko je radno mesto koje je potrebno obrisati glavno radno mesto onda prvo treba
kliknuti na to radno mesto i potom na dugme “Izmeni”. U polje “Glavno radno mesto”
koje je označeno (čekirano) treba kliknuti i na taj način de se ukloniti oznaka. Promene
se čuvaju klikom na dugme “Snimi”. Nakon toga treba označiti drugo radno mesto koje
bi trebalo da bude glavno radno mesto i ponoviti postupak klikom na dugme “Izmeni” i
označiti polje “glavno radno mesto”. Treba snimiti klikom na dugme “Snimi”.
4. Ukoliko je to jedino radno mesto za koje je zaposlenom dodeljena nadležnost onda se
zaposlenom prvo treba dodeliti nadležnost nad drugim radnim mestom a zatim ovo
radno mesto možete obrisati. Postupak dodele radnog mesta je objašnjen u poglavlju
“Zaposleni”.
5. Postupak brisanja radnog mesta iz dosijea zaposlenog treba ponoviti za svakog
zaposlenog koji je izasao u rezultatu pretrage “Po organizacionoj celini”.
6. Treba udi na karticu “Model organizacione strukture” i obrisati organizacionu celinu ili
radno mesto tako što de se kliknuti na nju, a zatim na dugme “Obriši”.
24
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Radno mesto i pretraga radnih mesta
Slededa kartica, prikazana na slici ispod, nosi naziv „Radno mesto“ i na njoj se unose podaci
vezani za radna mesta. Prikazani su Zahtevi za rad radnog mesta, Odgovornosti i ovlašdenja
Bezbednosti na radu i ulaznim/izlaznim informacijama sa radnog mesta.
Podaci se unose u polja na svim podkarticama, ali specifičnost unosa na kartici “Radno mesto”
je u tome da za snimanje postoji samo jedno dugme “Snimi”, koje se nalazi u glavnoj formi
kartice.
Bezbednost
Slededa podkartica “Bezbednost”, prikazana na slici ispod, se sastoji od 3 podkartice koje služe
za unos informacija o bezbednosti na radnom mestu: “Fizički napori”, “Mentalni napori” i
“Radna sredina”. Ove podkartice su slične po svojoj formi jer sve imaju zatvoreno pitanje o
postojanju napora zbog prirode rada sa posebnim rizikom, odnosno, zbog uslova radne sredine,
25
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
kao i polja za opis datih rizika i predložen interval nakon kojeg bi trebalo izvršiti lekarski pregled
zaposlenog, tako da sve ove kartice popunjavate na isti način opisan ispod.
Klikom na okruglo dugme ispred opcije “Da” na bilo kojoj od gore pomenutih podkartica softver
omogudava da se u polje “Opisati rizik” unesu detaljni podaci o naporima koji postoje zbog
prirode rada sa posebnim rizikom, odnosno, zbog uslova radne sredine za dato radno mesto.
Pored toga u polje iza teksta “Lekarski pregled obavezan na svakih” treba da se unese i
vremenski interval nakon kojeg bi trebalo izvršiti lekarski pregled zaposlenog. Ova polja su
obavezna i bez njih softver nede dozvoliti da se snime podaci o bezbednosti. Podaci se u ova
polja unose tako što se klikne na njih i unesete tekst.
Odgovornosti i ovlašćenja
Podkartica, prikazana na slici ispod, nosi naziv „Odgovornosti i ovlašdenja“ i na njoj se unose
podaci kojima se opisuju odgovornosti i ovlašdenja na tom radnom mestu. Podaci se unose tako
što se prvo odabere radno mesto, klikne na polje i unese tekst. Ukoliko hodete da preuzmete
26
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Odgovornosti iz godišnjih zadataka potrebno je da klineta na ček boks sa natpisom Preuzmi
odgovornosti iz godišnjih zadataka, odaberete godinu i kliknete na dugme Preuzmi. Ukoliko
hodete da opis posla preuzmete iz godišnjih zadataka potrebno je da kliknete ne ček boks sa
natpisom Preuzmi opis posla iz godišnjih zadataka, odaberete godinu i kliknete ne dugme
Preuzmi.
Po završenom unosu podataka da bi uneti podaci bili snimljeni u bazu podataka potrebno je
kliknuti na Snimi.
Zahtevi za rad
Slededa podkartica, prikazana na slici ispod, nosi naziv „Zahtevi za rad“ i na njoj se unose zahtevi
za rad na radnom mestu. Unos podataka u ovu podkarticu nije obavezan da bi se snimili podaci o
radnom mestu.
27
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Sva polja su tekstualnog tipa. Unos se vrši tako što se klikne na određeno polje i unese vrednost.
Polja nisu obavezna tako da je mogude snimiti radno mesto bez unošenja ovih podataka.
Štampanje podataka o radnim mestima
Na formi Radno mesto mogude je odštampati podatke vezane za neko radno mesto. To se vrši
tako što se odabere željeno radno mesto i klikne se na dugme “Štampaj“ u gornjem desnom
došku. Primer izveštaja o radnom mestu se nalazi na slici ispod.
28
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Sistematizacija radnih mesta
Na formi Sistematizacija radnih mesta nalaze se podaci vezani za samu sistematizaciju i
specifikaciju radnim mesta. Potrebno je kliknuti na Organizacionu celinu za koju želimo podatke.
Ukoliko postoje podaci oni de biti prikazani u kontoli Radna mesta. Na formi je omogudena
prepravka, unos novog podatka, brisanje i štampa izveštaja.
29
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Štampanje podataka o sistematizaciji radnih mesta
Na formi Sistematizacija radnih mesta omogudeno je prikaz / štampanje podatke vezane za
radno mesto na osnovu odabrane organizacione celine. Klikne se na dugme “Štampaj“ u
gornjem desnom uglu , odabere željena organizaciona celina i klikne na izaberi. Preporučujemo
štampanje izveštaja u PDF.
30
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Primer izveštaja o radnom mestu se nalazi na slici ispod.
Zaposleni
Iz glavne forme Poslovno informacionog sistema ManageTools, klikom na dugme „Zaposleni“,
otvara se forma koja se naziva „Zaposleni meni“, koja se nalazi na slici ispod.
31
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Klikom na dugme „Podaci o Zaposlenima“ ulazi se u formu koja se zove „Pretraga zaposlenih“.
Pretraga Zaposlenih
Kada se klikne na dugme “Podaci o zaposlenima”, softver otvara formu za unos i pretragu ved
unetih podataka zaposlenih „Pretraga zaposlenih“, koja je prikazana na slici ispod.
Na formi postoji preegled relevantnih podataka o zaposlenom u preduzedu u šta spada: pregled
radnih mesta koja sadrže radne zadatke zaposlenih, prijemnom testiranju, osnovnoj zaradi,
obukama, obrazovanju, specijalizacijama itd.
U formi “Pretraga zaposlenih” Administrator može:
1) uneti nove zaposlene u bazu zaposlenih,
32
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
2) vršiti pretragu ved unetih zaposlenih da bi se pregledali njihovi podaci. Pretraga se
takođe vrši i radi menjanja pogrešno unetih podataka o zaposlenima ili brisanja
zaposlenih iz baze podataka (postupak pretrage je opisan u poglavlju “Pretraga
zaposlenih”), slanja e-mail zaposlenom ili određenoj grupi zaposlenih (postupak slanja emailova je opisan u poglavlju “Pretraga zaposlenih”),
3) deaktivirati aktivne zaposlene u slučaju da oni trajno ili privremeno napuste
organizaciju,
4) obrisati ime zaposlenog.
Podaci o zaposlenima se unose jedan po jedan u bazu zaposlenih. Da bi započeo unos podataka
o zaposlenom u bazu zaposlenih treba otvoriti padajudu listu „Meni” u gornjem levom delu
forme pa zatim izabrati “Novi zaposleni” nakon čega softver otvara formu za unos zaposlenog
prikazan na slici u poglavlju Unos podataka o novozaposlenom na narednoj strani.
Mogude je da administratori izvrši unošenje zaposlenih iz postojedeg softvera putem CSV
dokumentata, korišdenjem dugmeta „Import” koje se nalazi u padajudoj listi „Meni”. Rezultati
unosa kao i dodatna uputstva data su na samoj formi.
Ukoliko ne postoji softver u okviru preduzeda, potrebno je ručno napraviti CSV fajl.
Unos podataka o novozaposlenom
Administrator vrši unos podataka o novozaposlenima tako što klikne na dugme “Novi zaposleni”
u formi “Pretraga zaposlenih”, kao što je opisano u prethodnom poglavlju. Softver de tada
otvoriti formu za unos podataka za novog zaposlenog, prikazan na slici ispod.
33
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Forma ima jednu karticu za unos “Lični podaci”, čija je upotreba opisana u slededem poglavlju “Lični podaci”. Kada se popune i snime podaci o zaposlenom na kartici “Lični podaci”, softver de
prikazati dodatne kartice koje se trenutno ne vide.
Lični podaci
Na kartici “Lični podaci” se unose lični podaci zaposlenog: Ime, Prezime, broj telefona, stručna
sprema, E-mail adresa, itd. Obavezna polja za unos na kartici “Lični podaci” su: “Ime” i “Prezime”
Bez unetog imena i prezimena, softver nede dozvoliti da snimite lične podatke zaposlenog.
34
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
UNOS LIČNIH PODATAKA ZAPOSLENOG:
Da bi sa podacima zaposlenog popunili neko od polja: “Ime”, “Prezime”, “Matični broj”, “Ime
roditelja”, “Devojačko prezime” (ako je potrebno), “Telefon”, “Mobilni telefon”, “E-mail” i
“Adresa stanovanja”, treba kliknuti u jedno od ovih polja i uneti tekst ili brojeve. Polja “Pol”,
“Bračni status”, i “Stručna sprema” se popunjavaju po sličnom principu: prvo se klikne na
“Izaberi...” u okviru jednog od ovih polja, i tada de softver prikazati listu u kojoj treba kliknuti na
jednu od željenih stavki da bi bila izabrana.
Da bi se popunilo neko od polja “Mesto rođenja”, “Mesto stanovanja” i “Slava” treba kliknuti
prvo na dugme sa slikom lupe (desno od onog od polja koje treba popuniti). U formi koju softver
potom otvori potrebno je odabrati mesto, odnosno slavu. U poljima “Datum rođenja” i “Vozačka
dozvola od ” treba odabrati datum da bi bilo popunjeno.
Broj mobilnog telefona se unosi u polje „Mobilni telefon” kao ceo broj, bez prefiksa + ili +381.
Primer pravlino unetog broja je: „0640000000”. Ukoliko se unese bilo koji drugi karakter, koji
nije broj softver de obavestiti o grešci porukom „Morate uneti pravilno sve obavezne podatke”.
U odeljku „Deca” (na desnoj strani forme) se unose imena i datumi rođenja dece zaposlenog. Da
bi se uneli ime i datum rođenja za jedno dete treba kliknuti na dugme “Dodaj” u odeljku „Deca”.
Softver de nakon toga u odeljku „Deca” prikazati polja za unos imena i datuma rođenja jednog
35
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
deteta. Kada se unese ime i datum rođenja treba kliknuti na dugme “Snimi” u odeljku „Deca” da
bi se podaci snimili. Ako nema potrebe da se podaci koje su unešeni o detetu snime treba
kliknuti na dugme “Zatvori” u odeljku „Deca”. Da bi se uneli podaci za drugo dete zaposlenog
treba kliknuti opet na dugme “Dodaj” u odeljku „Deca” i ponoviti prethodno navedeni postupak
unosa.
Da bi ličnim podacima zaposlenog dodali i sliku zaposlenog treba kliknuti na dugme “Nađi sliku”
u donjem desnom delu forme. Softver de nakon toga prikazati prozor u kome treba da pronadi
odgovarajudu sliku zaposlenog na hard disku računara, kliknuti na nju i potom na dugme
“Open”. Na taj način de se dodati slika u lične podatke o zaposlenom. Zamena slike se vrši slično,
ponavljanjem postupka za unos slike i odabirom druge slike sa hard diska računara ili nekog
drugog medija.
U polje „Broj ID kartice” se unosi broj sa bar koda kartice koja služi za evidenciju dolazaka i
odlazaka sa posla. Prevlačenjem kartice kroz bar kod čitač ostaju podaci u bazi o zaposlenom.
Evidencija dolazaka i odlazaka sa posla zaposlenog se može pregledati u podkartici
Prisustvo/Odsustvo kartice Izveštaji. Ovim se prate dolasci i odlasci zaposlenog na dnevnom,
mesecnom i godišnjem nivou.
Nakon što su uneti lični podaci zaposlenog treba kliknuti na dugme “Snimi” u gornjem levom
delu forme i softver de tada snimiti podatke, a onda prikazati nove kartice za unos podataka o
zaposlenom, kao što je prikazano na slededoj slici:
36
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
IZMENA LIČNIH PODATAKA ZAPOSLENOG:
Ako Administrator hode da izmeni prethodno unete lične podatke o zaposlenom u nekom od
polja: “Ime”, “Prezime”, “Matični broj”, “Ime roditelja”, “Devojačko prezime”, “Telefon”,
“Mobilni telefon”, “E-mail” i “Adresa stanovanja”, treba da klikne u jedno od ovih polja (u kojem
hode da izmenite podatke) izbrišite tekst ili brojeve koje treba da izmeni i unesite nov tekst ili
brojeve.
Ako su u odeljku “Deca” uneti pogrešni podaci za dete zaposlenog i treba ih izmeniti, potrebno
je da se klikne na to dete u odeljku Deca, zatim na dugme “Izmeni” isto u odeljku “Deca”. Softver
de otvoriti ista polja kao i za unos podataka o detetu sa tom razlikom da de ona sada biti
popunjena prethodno unetim podacima o detetu. Potom se može uneti drugo ime deteta ili
odabrati drugi datum rođenja u tim poljima. Ako je potrebno da izmene ostanu sačuvane treba
kliknuti na dugme “Snimi” u odeljku “Deca”. Ako je potrebno poništi unos o detetu, potrebno je
kliknuti prvo na to dete u okviru odeljka “Deca” i potom na dugme “Obriši”. Na taj način su
izbrisani svi podaci o odabranom detetu.
Ako je potrebno izmeniti datum u poljima “Datum rođenja” i “Vozačka dozvola od” treba
odabrati drugi datum u ovim poljima. Da bi se izmenili uneti podaci u poljima “Pol”, “Bračni
status” i “Stručna sprema” prvo treba kliknuti na strelicu koja pokazuje na dole (desno od onog
od ovih polja u kom treba da se izmene podaci). Softver de prikazati listu u kojoj se klikne na
željenu stavku da bi bila odabrana.
Ako bi trebalo izmeniti ved unete podatke u nekom od polja “Mesto rođenja”, “Mesto
stanovanja” i “Slava” treba prvo kliknuti na dugme sa slikom lupe (na desno od onog od ovih
polja u kome treba vršiti izmene). U formi koji softver potom otvori treba odabrati željeno
mesto, odnosno, slavu. Proces odabira mesta, odnosno, slave je opisan u poglavlju „Generalne
napomene" na kraju ovog Priručnika .
Da bi se sačuvale izmene treba kliknuti na dugme “Snimi” u gornjem levom delu forme.
Administrator može nakon unosa ličnih podataka, ako postoji potreba, da unese i ID zaposlenog
iz matičnog sofvera.
Napomena: svaki ID iz matičnog softvera mora biti jedinstven.
Kada su uneti i snimljeni lični podaci zaposlenog treba kliknuti na narednu karticu „Radno
mesto“ da bi je softver prikazao. Za unos radnog mesta i radnih zadataka za zaposlenog treba
otidi na karticu „Radno mesto“.
37
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Radno mesto
Slededa kartica nosi naziv “Radno mesto” i sastoji se od podkartice: “Radno mesto i procesi”. Na
podkartici “Radno mesto i procesi” se unosi radno mesto (ili mesta) na kojem zaposleni radi.
Radna mesta koja postoje u preduzedu su prethodno definisana u delu softvera Organizacija Radno mesto koji je opisan u prethodnim poglavljima.
Da bi se dodelile nadležnosti nad jednim ili više radnih mesta zaposlenom treba da se klikne na
dugme „Dodaj” u gornjem levom delu forme. Nakon klika na dugme “Dodaj” softver prikazuje
polja za unos podataka o radnom mestu, kao što je prikazano na slededoj slici.
1. Kada se zaposleni zapošljava i prvi put dodeljuje predmetno radno mesto.
Treba odabrati “Vrstu radnog odnosa”, označiti radno mesto i postaviti datum početka rada.
Da bi se u polju “Radna mesta i procesi u koje je zaposleni uključen” pojavile dodeljene
nadležnosti nad jednim ili više radnih mesta zaposlenom, u polju “Organizaciona struktura”
kliknuti na radno mesto zaposlenog.
38
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
U polje Učešde u radu potrebno je upisati procenat učešda doprinosa u radu radnog mesta za
koje se unose podaci tj koji je to procenat ostavarenja učinka zaposlenog u ukupnom rezultatu
rada. Ukoliko zaposleni ima samo jedno radno mesto potrebno je upisati 100.
Sledede što treba uraditi je uneti datum početka rada zaposlenog na odabranom radnom mestu
u polju “Datum početka rada”.
Nakon toga se bira vrsta radnog odnosa zaposlenog u polju “Vrsta radnog odnosa” (gornji levi
deo na formi). Za izbor vrste radnog odnosa kliknuti na “Izaberi vrstu radnog odnosa” u okviru
ovog polja. Softver de tada prikazati listu sa vrstama radnog odnosa. Kliknuti na vrstu radnog
odnosa koju zaposleni ima da bi se popunilo i ovo polje.
U polju “Glavno radno mesto” u donjem desnom delu forme se označava da je u pitanju glavno
radno mesto zaposlenog. Da bi se označilo da je u pitanju glavno radno mesto zaposlenog
kliknuti u kvadratid pored naziva Glavno radno mesto u donjem desnom delu forme, ukoliko
zaposleni radi samo na jednom radnom mestu.
2. Kada postoji potreba da zaposlenom u procesu rada dodelite pored glavnog radnog mesta
još jedno radno mesto.
Potrebno je oceniti radni učinak za vreme koje je zaposleni proveo na glavnom radnom mestu.
Postavljeni mesečni plan, za radne zadatke tipa merenja brojčana vrednost, proporcionalno
umanjuje u zavisnosti od broja radnih dana u mesecu koje je proveo na radnom mestu. Za tako
umanjene planove snimite ocenjeni učinak za posmatrani mesec.
Zatim uradite:
Prvi korak, formi Zaposleni, tab radno mesto, dodelite zaposlenom radno mesto na kojem de
pored glavnog radnog mesta, da radi u narednom periodu.
Drugi korak, delegirajte mesečne planove za radna mesta na kojima de da radi, mesečni plan
rasporedite na sve zaposlene na tom radnom mestu.
Tredi korak, na formi Zadaci zaposlenog, odabirom radnog mesta iz stabla organizacije,
odaberite radno mesto koje je dodeljeno, pored glavnog radnog mesta, zatim odaberite mesec,
delegirajte planove tom zaposlenom za to radno mesto. Uskladite planove (obim rada) sa
brojem dana koliko de zaposleni da radi na tom radnom mestu. Iz stabla organizacije odaberete
naredno radno mesto koje je dodeljeno zaposlenom (ukoliko postoji potreba) i na isti način
delegirate planove za taj mesec.
Ukoliko ste za jedan mesec zaposlenom dodelili da radi na dva (ili više) radna mesa, potrebno je
da % učešda zadatka u radu zaspolenog za radne zadatke rasporedite na sve zadatke koje ste
mu delegirali sa svih radnih mesta, proporcionalno broju dana koje planirate da zaposleni radi
na konkretnim radnim mestima. Po istom principu preraspodelite procenat učešda zadatka u
radu zaposlenog ukoliko vršite novi raspored radnika u toku meseca.
39
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Obratite pažnju, ukoliko su nazivi radnih zadataka sa dva radna mesta isti identifikujte( napišite
u nastavku zadatka) kom radnom mestu/celini pripadaju.
Ukoliko u toku jednog meseca zaspolni radi poslove na dva radna mesta, sve gore navedeno se
odnosi na radne zadatke tipa merenja brojčana vrednost. Sve druge radne zadatke (tipa merenja
brojčana vrednost kojoj se prati prosek i neusaglašenost) oceniti na kraju meseca samo na
jednom radnom mestu gde je zaposleni proveo najvedi deo vremena u mesecu. Ove zadatke ne
treba delegirati za radna mesta gde zaposleni provodi manji deo vremena niti im menjati
pondere (% učešda zadatka u radu zaposlenog).
3. Ukoliko postoji potreba da zaposleni promeni glavno radno mesto.
Forma Zaposleni, odaberite ime i prezime zaposlenog, zatim na tabu radno mesto, iz tabele
odaberete radno mesto na kome prestaje rad zaposlenog, klikom na opciju promeni , brišemo
vezu zaposlenog sa radnim mestom i kliknemo na Snimi, da se promena zapamti.
Obratite pažnju! Ukoliko ste zaposlenom delegirali planove rada za predmetni mesec, da
planove rada delegirate drugoj osobi.
Pored toga postoje još polja “Broj radne knjižice” i “Učešde u radu”. Da bi popunilo bilo koje od
ovih polja kliknuiti u polje i uneti broj.
Nakon što je odabrano radno mesto, datum početka rada i vrsta radnog odnosa, kliknuti na
dugme “Dodeli” u donjem delu forme nakon čega de se radno mesto nadi u tabeli radnih mesta i
procesa u koje je zaposleni uključen u gornjem desnom delu forme.
Nakon unosa svih potrebnih podataka OBAVEZNO je potrebno da se klikne na dugme „Snimi” u
gornjem levom delu forme, da bi unešeni podaci bili sačuvani. Ukoliko postoji potreba da se
odustane od unošenja podataka kliknuti na dugme „Odustani”.
Ukoliko se klikne na dugme „Organizacija” koje je postavljeno u donjem levom uglu, softver de
otvoriti formu Organizacija bez izlaska iz dosijea zaposlenog. Mogude je pogledati podatke
vezane za radna mesta u Organizaciji.
Nakon dodele nadležnosti koje su sačuvane, kliknuti prvo na radno mesto u tabeli „Radna mesta
i procesi u koje je zaposleni uključen”.
Brisanje nadležnosti nad radnim mestom na kojima zaposleni radi vrši Administrator tako što
označi radno mesto u polju „Radna mesta i procesi u koje je zaposleni uključen” i klikne na
dugme „Obriši”.
Izmena podataka se vrši označavanjem radnog mesta u polju „Radna mesta i procesi u koje je
zaposleni uključen” i klikom na dugme „Izmeni”.
40
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Softver de prikazati prethodno unete podatke u poljima “Vrsta radnog odnosa”, “Radna mesta”,
“Datum početka rada”, kao i u ostalim poljima ako su podaci u njih unošeni. Da bi se promenila
vrsta radnog odnosa treba kliknuti na strelicu koja pokazuje na dole pored polja “Vrsta radnog
odnosa”. Softver de prikazati listu sa vrstama radnog odnosa, u listi kliknuti na potrebnu vrstu
radnog odnosa. Da bi se izmenio datum početka rada izabrati drugi datum u polju “Datum
početka rada”. Da bi se izmenili brojevi u poljima “Broj radne knjižice” i “Učešde u radu” kliknuti
u polje obrisati broj i uneti nov broj.
Da bi se promenio status radnog mesta tj. da bi se odredilo da li je u pitanju glavno radno mesto
ili ne, kliknuti na kvadratid pored naziva Glavno radno mesto u donjem desnom delu forme. Ako
je kvadratid popunjen onda jeste u pitanju glavno radno mesto, a ako je prazan onda je
određeno da nije.
Kada su napravljene izmene koje su nameravane, kliknuti na dugme “Dodeli” u donjem delu
forme i na kraju kliknuti na dugme “Snimi” u gornjem levom delu forme da bi promene snimile.
Ukoliko je radno mesto koje se dodeljuje zaposlenom rukovodede radno mesto odmah posle
snimanja podatka zaposlenom de se automatski dodeliti prava pristupa koja su definisana za
rukovodeda radna mesta ukoliko ranije nije bio raspoređen u organizacionu celinu koja je bila
rukovodede radno mesto.
Ukoliko je potrebno da obrišemo radno mesto odmah po birsanju ukoliko nema više radnih
mesta koja su definisana kao rukovodeda radna mesta automatski se brišu i prava pristupa za
rukovodioca.
4. Ukoliko postoji potreba da zaposleni promeni radno mesto i da mu se prethodno radno
iskustvo ubaci u tabu prethodno radno iskustvo (u postojeći radni staž).
Forma Zaposleni, odaberite ime i prezime zaposlenog, zatim na tabu radno mesto, iz tabele
odaberete radno mesto na kome želite da promenite radno mesto, klikom na opciju Promeni
radno mesto (slika ispod), pojavljuje se slededi dialog sa porukom "Brisanje radnog mesta. Da li
ste sigurni?". Klikom na dugme sa natpisom Yes radno mesto se briše i automatski se u bazi
podataka upisuje prethodno radno iskustvo sa datumom početka koji je bio unešen a kao datum
završetka se upisuje datum kada se radi ova promena, upisuje se i u nazivu preduzeda podatak
naziv preduzeda u kom je zaposleni radio, i radna pozicija tj na kom navedenom radnom mestu
je radio. Podatka koji se upiše je odmah vidljiv na tabu prethodno radno iskustvo.
Ova opcija je bitna jer prilikom promene radnog mesta zaposlenog ukoliko samo obrišemo
radno mesto na kome je radio prilikom generisanja raznih izveštaja nemamo podatak o
prethodnom stažu zaposlenog dok je bio na tom radnom mestu tako da se onda podatak u
izveštaju nede slagati sa stvarnim stanem (stažu) zaposlenog.
41
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Odsustva
Kartica “Odsustva” se sastoji od 5 podkartica, kao što se vidi na slici ispod. Svaka od podkartica
je opisana u narednim poglavljima.
42
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Odsustva
U podkartici “Odsustva” Administrator unosi odsustva zaposlenog. Klikom na dugme “Dodaj”
otvaraju se polja za unos podataka vezanih za odsustvo kao na slici ispod. Da bi se snimili podaci
43
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
obavezno je popuniti sva polja (“Početak”, “Kraj”, “Vrstu”, “Razlog odsustva” i “Broj radnih
sati”).
Klikom na strelicu padajudeg menija “Vrste odsustva” otvara se padajuda lista i u njoj klikom na
neku od ponuđenih opcija odabirati vrstu odsustva (bolest, godišnji odmor, nepoznat razlog,
poslovni put, rođendan, slave). Podaci u polja sa datumima: “Početak” i “Kraj” se unose kao i za
sva ostala polja u koja se unosi datum. U polje “Razlog odsustva” unosi se razlog odsustva.
t.j.vrste odsustva. U polje Broj radnih sati se unosi broj radnih sati koje de zaposleni biti odsutan.
Ovaj podatak je bitan za obračun zarada, ukoliko se on vrši prema prisustvu na poslu. Ukoliko se
odabere vrsta odsustva „Godišnji odmor” onda je potrebno odabrati i za koju kalendarsku
godinu važi to odsustvo jer se odsustva od prethodne godine mogu iskoristiti u tekudoj godini do
početka jula. Kada je završeno sa unosom u svim poljima, kliknuti na dugme “Snimi” ili, u slučaju
odustajanja od unosa, kliknuti na dugme “Zatvori”.
Snimljeni podaci izgledaju kao na slici ispod.
44
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Zahtevi za odsustvom
U ovoj podkartici, prikazanoj na slededoj slici, se unose svi zahtevi za odsustvom koje zaposleni
podnese ili sam zaposleni, ukoliko koristi Manage Tools unosi zahtev. Postoje četiri dugmeta u
meniju podkartice: “Dodaj”, “Izmeni”, “Obriši”, “Odustani” i “Štampanje”.
Kada je unešen barem jedan zahtev za odsustvo, on se vidi u listi (tamno sivom polju na sredini
forme) i nakon što se selektujete klikom, sa dugmetom “Obriši” se može obrisati, a sa “Izmeni”
se mogu menjati podaci u zahtevu. Klikom na dugme “Štampanje” se štampa. Najzad, klikom na
dugme “Dodaj” se započinje unos podataka za zahtev o odsustvu. Obavezno je popuniti sva polja
(“Vrsta odsustva”, “Napomena”, “Datum od”, “Datum do”) da bi se mogli snimiti unešeni
podaci. Klikom na strelicu pored opcije “Vrste odsustva” otvara se padajuda lista i u njoj klikom
na neku od ponuđenih opcija se unosi vrsta odsustva (bolest, godišnji odmor, nepoznat razlog,
slave itd.).
45
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Podaci u polja sa datumima: “Datum od” i “Datum do” se unose kao i za sva ostala polja u koja
se unosi datum. Proces unosa datuma opisan je u poglavlju Softver na početku Priručnika. U
polje “Napomene” unositi sve napomene koje postoje. Kada je završen sa unos u svim poljima,
kliknuti na dugme “Snimi” ili na dugme “Zatvori”, u slučaju odustajanja.
46
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Odluka o godišnjem odmoru
Na ovoj podkartici, prikazanoj na slici ispod, se unose podaci neophodni za izdavanje odluke o
godišnjem odmoru.
Na kartici postoje slededa dugmad: “Dodaj”, “Snimi”, “Obriši”, “Odustani”,“Odluka/Potvrda
odluke” i “Štampanje”, kao i padajuda listu “Prethodne odluke”. Dugme “Snimi” služi za
snimanje odluke, a dugme “Obriši” za brisanje iste. Dugme “Štampanje” otvara odluku u formi
koja se može pregledati i odštampati. Prethodno unetim odlukama za selektovanog zaposlenog
se može pristupiti klikom na dugme sa slikom strelice na desno od odeljka “Prethodne odluke”
koji se nalazi na meniju. Na taj način, softver otvara padajudu listu iz koje se klikom odabira
prethodno unešena odluka za pregled.
Za unos podataka za novu odluku kliknuti na dugme “Dodaj”. Obavezna polja za popunu su
datum početka korišdenja i datum kraja korišdenja prvog dela odmora. Bez ovih unetih polja
softver nede dozvoliti snimanje odluke. U polju u koje se unosi samo godina odabrati istu klikom
na dugmad sa slikama strelica gore-dole na desno od ovog polja čime se smanjuje odnosno
povedava broj koji se odnosi na godinu. Sva polja osim “Status odluke” (gornji desni ugao check
box) popunjavaju se u službi ljudskih resursa, a polje “Status odluke” popunjava generalni
47
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
direktor klikom na dugme “Odluka/Potvrda odluke”. Sva ostala polja se popunjavaju tako što
klikne u njih i ukuca odgovarajudi broj. Kada ste završili sa unosom, za snimanje odluke treba da
se klikne na dugme “Snimi”.
Kad se klikne na dugme „Snimi” softver de obavestiti generalnog direktora, putem obaveze, da
postoji odluka o godišnjem odmoru koju bi trebalo da potvrdi.
Kada uđe u softer generalni direktor de dobiti obaveštenje „Imate 1 obavezu za danas”. Direktor
de otidi u formu „Obaveze”(koja je opisana u narednom delu Priručnika) i obavezu pročitati.
Potom de otidi u dosije zaposlenog i na formi Odsustva na kartici Odluka o godišnjem odmoru
potvrditi odluku klikom na dugme „Potvrđujem odluku”. Time je odluka o godišnjem odmoru
potvrđena.
Na slici ispod je dat primer popunjene odluke.
48
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
U ovoj poslednjoj podkartici, prikazanoj na slici ispod, se unose podaci neophodni za formiranje
rešenja o korišdenju godišnjeg odmora.
Na kartici postoje dugmad “Dodaj”, “Snimi”, “Obriši”, “Odustani”,“Rešenje/Potvrđujem rešenja”
i “Štampanje”, kao i padajuda listu “Prethodna rešenja” u kojoj se mogu videti prethodne odluke
za selektovanog zaposlenog. Prethodno unetim rešenjima za selektovanog zaposlenog se može
pristupiti klikom na dugme sa slikom strelice na desno od odeljka “Prethodna rešenja” koji se
nalazi na kartici. Na taj način softver otvara padajudu listu iz koje klikom odabirate prethodno
unešeno rešenje koje je mogude pregledati. Za unos podataka za novo rešenje prvo treba
kliknuti na dugme “Dodaj”.
Obavezno je popuniti polja broj radnih dana i vremenski interval godišnjeg odmora. Ukoliko nisu
popunjena softver de obavestiti koja polja zahtevaju unos da bi bilo mogude sačuvati dokument.
Datumi u poljima za unos datuma (izuzev polja u kojima se samo unosi godina) se unose na
način opisan u poglavlju Softver na početku Priručnika. U poljima u kojima se unosi samo godina
odabirate istu klikom na dugmad sa slikama strelica gore-dole na desno od ovih polja čime se
49
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
smanjuje odnosno povedava broj koji se odnosi na godinu. Sva polja osim “Status rešenja”
popunjavaju se u službi ljudskih resursa, a polje “Status rešenja” popunjava generalni direktor
klikom na dugme “Potvrđujem odluku”. Sva ostala polja popunjavaju se klikom na njih i
ukucavanjem odgovarajudeg broja. Kada je završen unos kliknuti na dugme “Snimi”.
Kad se klikne na dugme „Snimi” softver de obavestiti generalnog direktora putem obaveze da
postoji odluka o godišnjem odmoru koju bi trebalo da potvrdi. Kada uđe u softer generalni
direktor de dobiti obaveštenje „Imate 1 obavezu za danas”. Direktor de otidi u formu Obaveze,
koja se nalazi na početnoj formi ManageTools-a i postupku koji je opisan pročitati obavezu.
Potom de otidi u dosije zaposlenog i na formi Odsustva na kartici Rešenje o godišnjem odmoru
potvrditi odluku klikom na dugme „Potvrđujem odluku”. Time je Rešenje o godišnjem odmoru
potvrđeno.
Nakon donošenja Rešenja o godišnjem odmoru potrebno je da administrator Manage Tools
softvera ažurira mesečni plan zaposlenog. Mesečni plan se proporcionalno umanjuje u zavisnosti
od broja radnih dana u mesecu koji su odobreni za korišdenje godišnjeg odmora. Ovo se odnosi
na radne zadatke zaposlenog kojima je tip merenja brojčana vrednost. Deo plana koji je
umanjen zaposlenom koji koristi godišnji odmor treba dodeliti zaposlenom koji je određen da ga
menja.
Pregled godišnjih odmora
Forma za pregled godišnjih odmora se nalazi na slici ispod.
50
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Na ovoj formi se nalaze podaci o iskorišdenosti godišnjih odmora za odabranog zaposlenog po
godinama. Podaci u koloni Stvarno iskorisceno predstavljaju sumu odsustava zaposlenog za koja
je odabrana vrsta odstustva Godišnji odmor. Kolona Iskorišdeno u skladu sa zakonom predstavlja
zbir broja radnih dana sa rešenja o godišnjim odmorima. Kolona preostalo dana predstavlja
razliku između broja stvarno iskorišdenih dana i predviđenog broja radnih dana koje zaposleni
može da iskoristi za godišnji odmor.
Na formi Izveštaji je mogude generisati izveštaj o iskorišdenosti godišnjih odmora za sve
zaposlene. O tome de biti reči u odeljku ze Izveštaje.
Dostignuća u prethodnom periodu
Na ovoj kartici, prikazanoj na slici ispod, se mogu videti dostignuda zaposlenog u tekudoj, kao i u
prethodnim godinama.
Da bi se pregledalo dostignude iz prehtodnog perioda potrebno je iz padajude liste “Za godinu”
odabrati godinu. Potom softver u tabelu automatski upisuje definisane radne zadatke za
selektovanog zaposlenog, kao i njihova ispunjenja za datu godinu. U dnu ekrana se mogu uneti i
51
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
pregledati Zaključci rukovodioca i zaposlenog na godišnjem razgovoru kada se vrši pregled i
ocena godišnjeg učinka i razmatraju se mogudnosti razvoja zaposlenog. Nakon što se unesu
Zaključci rukovodioca i zaposlenog, potrebno je sačuvati dokument klikom na dugme Sačuvaj.
Ukoliko je dostignude sa zaključcima za neku godinu ved uneseno, odabirom godine iz padajudeg
menija, oni de se automatski učitati i bide onemogudeno unošenje izmena.
52
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Bezbednosne obuke
Na ovoj kartici se klikom u kvadratide ispred opcija “Bezbedan rad”, “Pružanje prve pomodi” i
“Spasavanje i evakuaciju”, biraju bezbednosne obuke koje zaposleni poseduje. Kada su odabrane
bezbednosne obuke koje zaposleni poseduje iste snimiti klikom na dugme “Snimi”.
53
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Zdravstveni podaci
Ova kartica se sastoji od 2 podkartice, na kojima se unose podaci o zdravstvenom stanju
zaposlenog, a čiji su opisi dati ispod.
Zdravstveni pregledi
Na ovoj kartici, prikazanoj na slici ispod, nalazi se istorija zdravstvenih pregleda zaposlenog.
Klikom na dugme “Dodaj” otvaraju se dva polja, kao što je prikazano na slici ispod.
54
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
U polje “Datum pregleda” unosi se datum. U polje “Rezultati pregleda” unosi se tekst o
rezultatima pregleda klikom u polje i onda unosom tekst. Bez unešenih polja “Datum pregleda” i
“Rezultati pregleda” softver nede dozvoliti snimanje forme. Polje “Broj zdravstvene knjižice”
popunjava se tako što se klikne u polje i onda unese broj knjižice. Nakon unosa podataka,
pritiskom na dugme “Ubaci” (u donjem delu forme) podaci se ubacuju u gornju tabelu, a za
odustajanje klikom na dugme “Zatvori”. Postupak snimanja je potpun tek onda kada su podaci
snimljeni u bazu klikom na dugme “Snimi” u gornjem delu forme.
55
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Zdravstveno uverenje
Na ovoj kartici se upisuju podaci o zdravstvenom stanju zaposlenog na dan zaposlenja. Postupak
unosa podrazumeva klik u polje za unos teksta i zatim popunjavanje podacima. Kada se unesu
svi podaci, klikom na dugme “Snimi” na meniju, podaci se snimaju u bazu podataka.
Kartica je prikazana na slici ispod.
56
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Prijemno testiranje
Na ovoj kartici se unose podaci o rezultatima testiranja zaposlenog pre stupanja na posao. Tekst
se popunjava tako što se klikne u u odgovarajude polje (Strani jezik, Računari, Opšta
informisanost itd.), a zatim unese tekst. Unešeni podaci se snimaju klikom na dugme “Snimi” u
gornjem levom delu forme. Kartica je prikazana na slededoj slici.
57
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Obrazovanje
Ova kartica se sastoji od 3 podkartice: “Školovanje”, “Informatika/Kursevi” i “Jezici” na kojima se
unose podaci o znanju i stečenom obrazovanju zaposlenog.
Školovanje
Na ovoj podkartici, koju softver automatski otvara kada se klikne na karticu “Obrazovanje”, se
nalaze svi podaci o školovanju zaposlenog. Kartica je prikazana na slici ispod.
Postoje tri dugmeta u u gornjem levom delu forme: “Dodaj”, “Izmeni” , “Obriši” i “Odustani”.
Dugme “Dodaj” služi da se unese podatak o školovanju koje je određeni kandidat prošao. Kada
je unešeno barem jedno obrazovanje za zaposlenog, ono se vidi u listi (tamno sivom delu na
sredini forme). Nakon što je bar jedno obrazovanje unešeno, mogude ga je obrisati ili izmeniti.
Za brisanje je porebno kliknuti na nepotrebno obrazovanje, a zatim klik na “Obriši”, dok se
klikom na “Izmeni” može menjati njegov sadržaj. Najzad, podaci o obrazovanju se unose u
softver tako što se klikne na dugme “Dodaj” i onda softver otvara nova polja za unos kao na slici
ispod.
58
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Radi snimanja obavezno je uneti podatke u sva polja. „Obrazovna institucija”, „Zanimanje
stečeno diplomom” i „Mesto” su polja u koja se unose podaci tako što se klikne na dugme sa
slikom lupe na desno od njih. Nakon toga de softver otvoriti forme za unos odgovarajudih
podataka. Proces unosa u ove forme je opisan u poglavlju generalne napomene na kraju
Priručnika. Pored toga postoje još dva polja “Uspeh” i “Godina završetka” u koja se podaci
unose tako što se klikne u njih i onda unesu brojevi. Nakon unosa podataka potrebno je kliknuti
na dugme “Snimi” u donjem delu forme da bi se podaci upisali u listu i zatim ponovo kliknuti na
dugme “Snimi” ovaj put u gornjem levom delu na meniju forme da bi se podaci uneli u bazu. Da
bi snimili podatke i na formi neophodan je unos barem jednog polja na podkartici
„Informatika/Kursevi”. Na dugme “Zatvori” poništava se sve što je unešeno, i ne upisuje se ništa
u bazu podataka. Unešeni podaci izgledaju kao na slici ispod:
59
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
60
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Jezici
Znanje jezika zaposlenog se beleži na podkartici “Jezici” koja je prikazana na slici ispod.
Kartica sadrži četiri dugmeta u gornjem levom delu: “Dodaj”,”Izmeni, “Obriši” i „Odustani”.
Dugme “Dodaj” služi za unos jezika i nivoa poznavanja istog.
61
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Obuke
Forma je prikazana na slici ispod. Na njoj se unose sve obuke koje je zaposleni prošao. Postoje
četiri dugmeta u gornjem levom delu forme: “Dodaj”, “Izmeni” ,“Obriši” i „Odustani”. Dugme
“Dodaj” služi za započinjanje unosa podataka o obuci koju je određeni kandidat prošao. Dugme
“Obriši” služi da za određenog kandidata obrišete obuku koja je prethodno unešena. Dugme
“Izmeni” služi Administratoru sistema za izmenu unetih podataka o obuci. I na kraju, dugme
“Odustani” de vratiti formu u početno stanje.
Podaci se unose klikom na dugme “Dodaj” nakon čega softver otvara polja za unos podataka o
obuci zaposlenog (“Naziv obuke”, “Tip obuke”, “Potrebna sposobnost”, “Početak”, “Završetak”,
“Trajanje”, “Potrebna sposobnost”, “Troškovi” “Planirao” i “Odobrio”), kao što je prikazano na
slededoj slici.
62
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Podatke u poljima “Tip obuke”, “Planirao” i “Odobrio” se unose klikom na dugme sa slikom
strelice na desno od svakog od njih čime softver otvara padajudu listu iz koje se bira određena
stavka klikom na listu.
Polja “Naziv obuke”, ”Potrebna sposobnost”, “Trajanje” i “Sertifikat” se popunjavaju tako što se
klikne na njih i unese tekst.
Podaci u polja “Početak” i “Završetak” se unose na način opisan u procesu za odabir datuma
datom u poglavlju generalne napomene na kraju Priručnika. Radi snimanja podataka u bazu
obavezno je popuniti sva obavezna polja. Nakon unosa podataka treba kliknuti na dugme
“Snimi” u donjem delu forme da bi softver snimio podatke ili na dugme “Zatvori” što rezultuje
poništavanjem unosa. Sva polja koja imaju pored sebe crvenu zvezdicu su obavezna polja za
popunjavanje. Bez unosa podataka za ta polja ne može se snimiti Obuka.
63
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Nakon snimanja softver prikazuje upravo snimljene podatke o obuci u listi “Obuke zaposlenog”
(tamno sivo polje ispod crvene linije na slici ispod).
Podatke o obuci Administrator menja klikom na nju u listi “Obuke zaposlenog”, i potom na
dugme “Izmeni” nakon čega softver otvara polja za unos u kojima se menjaju prethodno unešeni
podaci koje je potrebno promeniti. Kada je završena izmena treba kliknuti na dugme “Snimi”, ili
ako ne treba sačuvati izmenu, treba da kliknuti na dugme “Zatvori”.
Aktiviranje/Deaktiviranje Imena Zaposlenog
Ukoliko Zaposleni privremeno ili trajno prestane da radi u preduzedu, a ne želimo da izgubimo
trajno podatke vezane za tog Zaposlenog, potrebno je deaktivirati ime Zaposlenog. To se vrši
tako što se u pretrazi pronađe zaposleni i nakon selektovanja imena zaposlenog na desni klik
miša pojavljuje se opcija “Deaktivacija zaposlenog” na koju je potrebno kliknuti. Program
upozorava na akciju i pita za dozvolu za deaktiviranje. Ukoliko kliknete na dugme Yes, program
de da deaktivira zaposlenog.
64
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Aktiviranje zaposlenog se vrši u slučaju kada se zaposleni ponovo vrati u preduzede. Na sličan
način se vrši aktiviranje zaposlenog. Kada se odčekira polje Aktivan u gornjem delu forme
pretraga zaposlenih, softver de u pretrazi izbacivati sve neaktivne zaposlene. Selektovanjem
željenog zaposlenog, desnim klikom na selektovanog zaposlenog i odabirom opcije “Aktivacija
zaposlenog” softver de da aktivira Zaposlenog.
65
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Pretraga zaposlenih
U ovom poglavlju opisan je postupak pretrage zaposlenih radi pregleda/menjanja njihovih
podataka na formi za pretragu zaposlenih (prikazana na slici ispod) kao i za vršenje drugih
funkcija koje de biti opisane u ovom poglavlju.
Osnovna pretpostavka pri čitanju opisa postupka pretrage zaposlenih u ovom poglavlju je da je
ved unet barem jedan zaposleni po postupku opisanom u poglavlju „Unos podataka o
novozaposlenom“. Pretraga unetih zaposlenih se vrši definisanjem kriterijuma pretrage. Svi
rezultati pretrage se nalaze u listi „Rezultati pretrage“ na donjoj strani forme (deo ispod debele
horizontalne crvene linije na sredini forme). Prostim klikom na dugme „Traži“ bez definisanja
ijednog kriterijuma pretrage softver de prikazati sve zaposlene u preduzedu. Definisanje
kriterijumima pretrage se vrši odabirom opcija ili unosom odgovarajudih podataka u polja:

„Ime“ – Pretragu po imenu se vrši tako što se unosi ime ili početni deo imena
zaposlenog koji se traži u ovom polju. To se čini tako što se klikne u ovo polje i unese
tekst, a zatim klikne na dugme „Traži“ da bi softver pronašao podatke o zaposlenom,
odnosno, zaposlene sa ovim imenom ili zaposlene čija imena počinju sa slovima koja su
unešena. Na primer, ako postoji jedan zaposleni koji se zove Jovan i drugu zaposlenu
66
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
koja se zove Jovana dovoljno je da ukucati Jovan, kliknuti dugme „Traži“ i softver de
pokazati oboje: Jovana i Jovan. Jovanu de Vam softver prikazati zato što njeno ime
takođe počinje sa kombinacijom slova „Jovan“.

„Prezime“ – Pretragu po prezimenu se vrši tako što se unosi prezime ili početni deo
prezimena zaposlenog koji se traži u ovom polje. To se čini tako što se klikne u ovo polje
i unese tekst, a zatim klikne na dugme „Traži“ da bi softver pronašao zaposlenog,
odnosno, zaposlene sa ovim prezimenom ili zaposlene čija prezimena počinju sa slovima
koja su unešena. Ovo funkcioniše po istom principu kao i pretraga za ime, koje je
opisano iznad.

„Obrazovanje“ – Ovo je kriterijum pretrage zaposlenih po tome koje su obrazovanje
stekli. Definisanje ovog kriterijuma pretrage se vrši tako što se klikne na dugme sa
slikom lupe pored ovog polja, čime se otvara forma za pretragu unešenih obrazovnih
institucija. Proces odabira obrazovne institucije je definisan u poglavlju generalne
napomene na kraju Priručnika. Kada se odabere obrazovna institucija za koju se smatra
da je zaposleni završio treba kliknuti na dugme „Traži“ i softver de izlistati sve zaposlene
sa tim obrazovanjem. Unos obrazovanja koje zaposleni poseduje je opisan u jednom od
prethodnih poglavlja „Školovanje“.

„Jezik“ – Ovo je kriterijum pretrage zaposlenih po poznavanju stranog jezika. Pretraga
po jeziku se vrši tako što se klikne na strelicu koja pokazuje na dole pored ovog polja i iz
padajude liste sa jezicima koje softver otvara, a potom se bira jedan od jezika koji
zaposleni zna(ju). Zatim treba da se klikne na dugme „Traži“ da bi softver izvršio
pretragu i prikazao sve zaposlene koji znaju pomenuti jezik. Unos jezika koje zaposleni
zna je opisan u jednom od prethodnih poglavlja „Jezici“.

„Rukovodilac“ – Ovo je kriterijum pretrage po tome da li su zaposleni rukovodioci
organizacionih celina. Pretragu zaposlenih po tome da li su rukovodioci se vrši tako što
se čekira polje Rukovodilac Potom treba kliknuti na dugme „Traži“ da bi softver izvršio
pretragu i prikazao sve zaposlene koji su rukovodioci organizacionih celina, odnosno
procesa.

„Pol“ – Ovo je kriterijum pretrage po polu zaposlenog. Pretraga zaposlenih po polu se
vrši tako što se klikne na strelicu koja pokazuje na dole pored ovog polja i zatim iz
padajude liste klikom se bira pol po kome softver treba da izlista zaposlene. Potom treba
kliknuti na dugme „Traži“ da bi softver izvršio pretragu i prikazao sve zaposlene koji su
određenog pola. Pretraga se vrši na osnovu podataka o polu koju smo uneli u formu
Podaci za Zaposlenog, samo ako smo za zaposlenog uneli informaicju u polje pol, bide
obuhvaden pretragom.

„Po radnom mestu“ – Ovo je kriterijum pretrage po radnom mestu. Kliknuti na radno
mesto u okviru polja „Po radnom mestu“ u kojem su radna mesta prikazana ljubičastom
67
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
bojom. Kad je označeno radno mesto kliknuti na dugme „Traži“ da bi softver izvršio
pretragu i prikazao sve zaposlene koji rade na tom radnom mestu.

„Po organizacionoj celini“ - Ovo je kriterijum pretrage po tome u kojim organizacionim
celinama zaposleni rade.U okviru polja „Po radnom mestu“ organizacione celine su
prikazane plavom bojom. Pretraga zaposlenih po organizacionoj celini se vrši tako što se
klikne na organizacionu celinu. Kad se označi organizaciona celina polje „Po radnom
mestu“ postaje polje „Po organizacionoj celini“. Zatim se klikne na dugme „Traži“ da bi
softver izvršio pretragu i prikazao sve zaposlene koji pripadaju toj celini.

Po statusu aktivnosti – Zaposleni može imati status aktivnog ili neaktivnog zaposlenog. U
slučaju trajnog ili privremenog napuštanja organizacije, zaposleni može biti deaktiviran.
U slučaju da je potrebno pristupiti podacima zaposlenih koji su neaktivni, čekiranjem
odnosno odčekiranjem checkboxa-a „Aktivan“ se mogu pretraživati aktivni ili neaktivni
zaposleni. Ukoliko je checkbox čekiran program de izbaciti sve aktivne zaposlene, a
ukoliko je odčekiran izbacide sve deaktivirane zaposlene.
Treba napomenuti da je pored vršenja pretrage po pojedinačnim kriterijumima mogude vršiti
pretragu i kombinovanjem više kriterijumima pretrage (npr. po polu i prezimenu). U meniju se
nalazi opcija za štampu spiska zaposlenih na osnovu kriterijuma pretrage.
68
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Import podataka o zaposlenima
Omogudeno je unošenje zaposlenih putem CSV dokumenta (exel fajl sa spiskom zaposlenih i
dodatnim podacima koji su neophodni.) Administratori jedini imaju mogudnost unošenja
zaposlenih na ovaj način. Ovakvo unošenje zaposlenih nazivamo IMPORT. Importovanje se vrši
jedino na serverskom računaru.
Prilikom exporta podataka, zbog decimalnog formata, potrebno je da regionalna podesavanja na
racunaru na kome se vrsi export budu English (United States).
Prilikom prvog importovanja, na serverskom računaru ne postoji direktorijum koji služi za import
zaposlenih, klikom na IMPORT u softveru, softver de sam kreirati direktorijum i obavestide Vas o
lokaciji u kojoj treba kopirati CSV fajlove zaposlenih pre importovanja u softver. Slika dole.
69
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Izgled CSVfajla i struktura podataka koji se unose, otvoreni kroz Exel dati su u narednoj slici:
Dokument u Exelu treba sačuvati kao .csv . To se radi na slededi način: Kada kreirate dokument
na kojem se nalazi spisak zaposlenih sa drugim podacima, ide se na SAVE AS, zatim se izabere
OTHER FORMATS i zatim se u SAVE AS TYPE padajudem meniju izabere CSV (COMMA
DELIMITED). Naziv fajla mora da glasi expot-import-zaposlenih.
70
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Ako se spisak unosi preko Notepad-a,bitna je struktura dokumenta. Izgled dokumenta dat je na
slici:
Dokument u Notepad-u takođe mora biti sačuvan kao .csv .
Svaki podatak o zaposlenom, kad se unose redom,odvaja se zarezom (ID zaposlenog,Ime
zaposlenog,Prezime zaposlenog,Broj lične karte,Adresa).
Situacija
slici:
kada
nedostaje
podatak
(Broj
lične
karte),
data
je
na
Dakle,ako ne postoji podatak,ne ostavlja se razmak između zareza.
I dokument kreiran u Notepadu mora nositi naziv export-import-zaposlenih.
Kada su kreirani CSV fajlovi, i kada su smešteni u direktorijum koji je unapred definisan
(obavestio Vas je softver), klikom u softveru na IMPORT, spisak zaposlenih de biti prebačen sa
svim podacima u softver. Kada je csv fajl importovan, on de biti sačuvan u direktorijumu
AŽURIRANO koji se automatski kreira na istoj lokaciji.
Nakon importovanja zaposlenih softver de obavestiti o izvršenju akcije.
71
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Dupliranja prilikom importovanja zaposlenih
Ovde se posmatraju dupliranja koje prepozna softver u CSV fajlu export-import-zaposlenih.
Softver de reagovati na ova dupliranja i izvestiti o njima. Može se desiti da se na spisku
zaposlenih u fajlu dogodi dupliranje ID Zaposlenog, broja koji je jedinstven za svakog zaposlenog.
Softer de sa spiska importovati samo jednog (prvog) zaposlenog od svih zaposlenih sa istim IDjem, dok de preostale zaposlene samo prijaviti kao dupliranje i oni nede biti importovani.
Primer:
72
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Sofver de importovati zaposlene Perid Petra i Milid Miloša i prijavide jedno dupliranje. Lazid Lazar
nede biti importovan. CSV fajl de biti sačuvan u direktorijumu AŽURIRANO.
Da bi administrator mogao da deaktivira i menja podatke a korisnici da ih pregledaju, šalju
mailove, treba da, koristedi gore navedene metode pretrage, pronađe zaposlenog kojeg traži i
zatim da klikne na istog u listi, čime ga označava. Potom može:

deaktivirati zaposlenog, što čini klikom na opciju „Deaktiviranje zaposlenog“ nakon
desnog klika na selektovanog zaposlenog. Sva brisanja su konačna.

pregledati / menjati ved unešene podatke za zaposlenog, što čini klikom na opciju
„Pregled / Izmena podataka“ nakon desnog klika na selektovanog zaposlenog. Nakon
toga softver otvara formu sa ved unešenim podacima za označenog zaposlenog, koje
može pregledati, odnosno, menjati. U pitanju je ista forma koja se koristi za unos novog
zaposlenog i koja je opisana u poglavlju „Unos podataka o novozaposlenom“ sa tom
razlikom da su sada u poljima prisutni podaci koji su ranije uneti. Podaci se menjaju i
unose po postupku za unos podataka u karticama opisanim u okviru poglavlja „Unos
novog zaposlenog“.

da mu pošalje mail, što čini tako što klikne na „Izaberi“, desno od dugmeta „Pošalji mail“
u gornjem delu forme, čime otvara padajudu listu u kojoj je potrebno da se klikom
odabere opciju „Selektovanom“. Nakon toga potrebno je da se klikne na dugme „Pošalji
mail“ čime softver otvara prozor za slanje maila u MS Outlook-u sa upisanim emailom
označenog zaposlenog. Naravno, potrebno je da je za dotičnog zaposlenog email adresa
prethodno uneta po postupku za unos podataka o zaposlenom opisanom u poglavlju
„Unos podataka o novozaposlenom“. Mail se može takođe poslati i zaposlenima koje je
softver izlistao kao rezultat određene pretrage. Ovo se čini tako što se prvo izvrši
pretraga koja de prikazati sve zaposlene kojima je planirano poslati mail, a zatim je
potrebno da se iz gore navedene liste desno od dugmeta „Pošalji mail“ odabere opcija
„Listi“ i da se klikne na dugme „Pošalji mail“. Softver isto otvara prozor za slanje maila u
MS Outlook-u sa upisanim emailovima svih zaposlenih izlistanih kao rezultat pretrage.
Prisutni/Odsutni
Klikom na dugme Prisutni / Odsutni u meniju Zaposleni kao što je prikazano na slici ispod,
73
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Otvara se forma pod nazivom Prisutni / Odsutni, koja je prikazana na slici ispod.
Forma Prisutni/Odsutni omogudava pregled prisutnih i odsutnih zaposlenih za odabrani datum
kao i vreme njihovog dolaska na radno mesto i ukupno vreme provedeno na poslu. Lista
prisutnih i odsutnih se formira na osnovu zaposlenih koji su prijavili dolazak u preduzede i na
osnovu zaposlenih koji bi po planu trebali biti u preduzedu. Plan zaposlenih koji bi trebali biti u
preduzedu se pravi na formama Raspored zaposlenih po smenama i Plan smena koje su opisane
u slededem poglavlju.
Iz organizacionog stabla sa leve strane je mogude odabrati pojedinačnu organizacionu celinu za
koju de se prikazati lista prisutnih i odsutnih zaposlenih.
74
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Nakon što se učita lista zaposlenih, mogude je vršiti pretragu zaposlenih po imenu i/ili
prezimenu. Nakon unesenog imena i/ili prezimena potrebno je pritisnuti dugme Enter ili kliknuti
na dugme „Traži“. Pretraga se poništava i vrada listu prije pretrage klikom na dugme „Poništi“.
Ukoliko je potrebno pregledati evidentirana odsustva nekog zaposlenog ili uneti novo odsustvo,
potrebno je odabrati zaposlenog u listi, a potom iz menija koji se otvara na desni klik miša
odabrati Pregled/Unos Odsustva.
Otvara se nova forma koja je prikazana na slici ispod.
Automatski se učitavaju podaci o odsustvima za selektovanog zaposlenog. Ukoliko je potrebno
birati ime zaposlenog za koga se želi izvršiti pregled odsustava, to se radi klikom na dugme u
gornjem delu ekrana. Klikom na ovo dugme se otvara mini pretraga Zaposlenih koja je prikazana
na slici ispod.
75
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Nakon selektovanja željenog zaposlenog učitavaju se sva odsustva tog zaposlenog, kao što je
prikazano na slici ispod.
76
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Ukoliko je potrebno, mogude je uneti odsustvo za Zaposlenog, izmeniti neko ved uneseno ili
obrisati neko odsustvo.
Unos novog odsustva se vrši tako što se iz padajudeg menija odabere vrsta odsustva, pa se
potom unese razlog odsustva sa više detalja u polje Razlog odsustva. Potom se biraju početak i
kraj odsustva pomodu birača datuma sa desne strane. Kada su svi podaci uneseni, odsustvo se
snima klikom na dugme Snimi.
Da bi se izmenilo odsustvo, potrebno je kliknuti na žejeno odsustvo u tabeli odsustava na sredini
forme i kliknuti na dugme Izmeni koje se nalazi ispod tabele. Podaci o odsustvu se učitavaju u
odgovarajuda polja u donjem delu forme. Nakon što se unesu odgovarajude promene, one se
snimaju klikom na dugme „Snimi“.
Da bi se obrisalo odsustvo, potrebno je kliknuti na željeno odsustvo u tabeli odsustava na sredini
forme i kliknuti na dugme „Obriši“ koje se nalazi ispod tabele. Ukoliko se potvrdi brisanje,
softver de obrisati odabrano odsustvo iz baze podataka.
Raspored zaposlenih po smenama
Da bi se napravio plan zaposlenih po smenama, u Manage Tools-u postoje dve forme. Prva
forma, Raspored zaposlenih po smenama služi kako bi se napravio raspored zaposlenih po
danima i vremenu dolaska i odlaska na posao. Forma je prikazana na slici ispod.
77
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Mogude je definisati više različitih rasporeda odnosno kombinacija smena po kojima zaposleni
rade. Ovi rasporedi se kasnije koriste na formi Plan smena, koja de biti opisana u slededem
poglavlju, tako što se za određeni raspored definiše datum od kojeg i do kojeg važi. Na ovaj
način se izbegava definisanje rasporeda zaposlenih za svaki vremenski period za koji se pravi
plan smene.
Raspored zaposlenih po smenama se pravi tako što se iz Menija u gornjem levom uglu forme
odabere opcija „Dodaj“. Potrebno je uneti Naziv rasporeda po kome de se kasnije prepoznavati u
polje „Naziv“, a potom dodati zaposlene klikom na dugme „Dodaj zaposlene“. Otvara se mini
pretraga iz koje je potrebno odabrati zaposlene koji se ubacuju u raspored.
78
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Za svakog zaposlenog se odabiraju dani u nedelji kada bi trebao da dođe na posao i vreme od
kad do kada radi. Ukoliko se vreme dolaska i odlaska zaposlenog menja u toku nedelje,
zaposlenog je potrebno ubaciti u listu onoliko puta koliko se menja vreme dolaska i odlaska i za
svaku od tih varijanti definisati dane za koje ta varijanta važi i vreme dolaska i odlaska na posao.
Raspored se snima klikom na dugme „Snimi“ koje se nalazi u donjem desnom delu forme.
Raspored se briše tako što se odabere raspored koji je potrebno obrisati a potom odabere opcija
„Obriši“ iz Menija u gornjem levom delu forme.
Raspored se menja tako što se odabere raspored koji je potrebno obrisati a potom unesu
odgovarajude promen i klikne na dugme „Snimi“ u donjem desnom delu forme.
Plan smena
Forma plan smene je prikazana na slici ispod.
79
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Klikom na Meni odabiramo opciju „Plan Smene“. Plan smene se pravi tako što se iz polja za
odabir datuma odaberu datumi od kad do kad važi plan smene, iz padajude liste odabere
raspored zaposlenih i klikne na dugme snimi. Ukoliko postoje zaposleni koji iz odabranog
rasporeda u okviru odabranog vremenskog perioda imaju evidentirana odsustva, plan de da
požuti. Odabirom opcije pregledaj detalje iz menija koji se otvara na desni klik u tabeli de se
prikazati odabrani raspored zaposlenih i bide označeni zaposleni koji imaju evidentirano
odsustvo u odabranom periodu.
Plan se briše odabirom opcije „Obriši“ iz menija na desni klik u tabeli.
Plan se menja odabirom opcije „Izmeni“ iz menija na desni klik u tabeli.
80
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Obuke
Forma za pregled, unos, izmenu i brisanje obuka se nalazi na slici ispod.
Forma za predložene obuke, planiranje obuka, budžetiranje obuka i realizovane obuke se nalazi
na slici ispod.
1. Predložene obuke
Ovaj tab se sastoji od dva taba lista zaposlenih predloženih za obuku i obuke za planiranje.
-
Lista zaposlenih predloženih za obuku
Na ovom tabu se nalaze svi preloženi zaposleni koji su kandidati za pohađanje navedene
obuke. Korisniku je omogudeno da na ovom tabu dodaje zaposlene da budi kandidati za
odabranu obuku.
Za dodavanje zaposlenog na listu zaposlenih za obuku potrebo je odabrati obuku,
kliknuti na dugme novi i na novoj formi koja se pojavljuje (slike ispod) odabere
zaposlenog (o ovoj formi je bilo reči ranije). Po odabiru zaposlenog njegovo ime i
prezime se pojavljuje u kontroli pored natpisa zaposleni. Da bi ste odabranog
zaposlenog snimili potreno je kliknuti na dugme Snimi koje se nalazi pri dnu taba. Da bi
ste odustali od ove operacije potrebno je kliknuti na dugme Odustani pri dnu taba.
81
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Da bih ste obrisali određeneog zaposlenog sa Liste zaposlenih preloženih za obuku
potrebno je da odaberete obuku klikneta na zaposlenog u listi i kliknete na dugme
Obriši.
Da bih ste umesto jednog zaposlenog preložili drugog potrebno je da odaberete obuku
odaberete zaspolenog iz liste, kliknete na dugme izmeni. Njegovo ime i prezime de se
pojaviti u tekst kontroli pored natpisa zaposleni i zatim kliknite na dugme sa sličicom
i potom se otvara forma za pretragu zaposlenih. Odaberite zaposlenog kojeg
savljate umesto izabranog i po povratku na formu kliknite na dusme Snimi koje se nalazi
pri dnu taba.
Da bih ste planirali neku od obuka koje su predložene potrebno je da odaberete obuku
koju želite da planirate. Iz liste kandidata koja se pokazuje kada odaberete obuku
odaberite zaposlene koji de pohađati obuku tako što de te u polju obuka označiti
željenog kandidata (čekirati). Kada ste označili (čekirali) sve kandidate za koje želite da
planirate obuku kliknite na dugme Kreiraj obuku. Pojavide se slededa forma (slika ispod).
82
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Na novoj formi potrebno je da odaberete Tip obuke, datum početka i završetka obuke,
njeno trajanje (u danima) i troškovi (unosi se cena po kandidatu – zaposlenom) i kliknite
na OK da bi ste kreirali obuku. Ukoliko želite da odustanete kliknite na Cancel. Po
kreiranoj obukci ova obuka de se pojaviti na tabu Planiranje obuka.
-
Obuke za planiranje
Na ovom tabu (slika ispod) se kreiraju nazivi obuka za koje bi mogli da se predlažu
zaposleni. Osim kreiranja novih obuka za predlaganje omogudena je izmena naziva
obuke i brisanje predložene obuke.
Da bi ste izmenili naziv obuke potrebno je kliknuti na naziv obuke koju želite da izmenite
i kliknete na dugme Izmeni. Po kliku na ovo dugme u tekst kontroli pored natpisa Naziv
obuke otkucajte novi naziv obuke i kliknite na snimi. ako želite da odustanete od ove
operacije kliknite na dugme Odustani.
Da bih ste odabranu obuku obrisali potrebno je da odaberete (selektujete) određenu
obuku potrebno je da kliknete da obuku koju želite da obrišete i klikneta na dugme
Obriši. Po kliku na ovo dugme pojavljuje se dialog sa pitanjem Da li želite da obrišete
selektovani podatak?. Klikom na Yes odabrani podatak se briše. Ako ne želite da ga
obrišete kliknite na No.
83
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
2. Planiranje obuka
Na ovom tabu (slika ispod) se planiraju nove obuke, vrši prepravka postojedih, brišu obuke,
dodaju učesnici. Da bi se evidentirala nova obuka, potrebno je kliknuti na dugme „Nova“ u
gornjem delu forme.
Nakon toga, potrebno je uneti sve potrebne podatke vezane za obuke, kao što su naziv obuke,
tip obuka, početak i završetak obuke, potom trajanje u tekstualnom obliku, troškovi obuke
(ukoliko se evidentiraju), sertifikat koji se dobija na osnovu obuke, ko je obuku realizovao a ko
odobrio, kao i potrebna sposobnost koja je cilj obuke. Sva polja koja imaju crvenu zvezdicu
pored, su obavezna polja i nije mogude snimiti obuku dok se ne popune sva ta polja.
Nakon toga, potrebno je uneti učesnike obuke. To se radi tako što se klikne na dugme „Ubaci
učesnike“ koje se nalazi na dnu forme. Iz mini pretrage je potrebno odabrati sve učesnike koji
prisustvuju obuci. Mogude je selektovati više zaposlenih odjedanput uz pomod dugmeta control
(ctrl) na tastaturi i klika na zaposlenog, kao što se radi i u Windows-u.
Nakon što su svi podaci uneseni potrebno je kliknuti na dugme „Snimi“ koje se nalazi u dnu
forme kako bi se sačuvali podaci.
84
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
U gornjem delu ekrana se nalazi odeljak za pretragu postojedih obuka. Da bi se pretražile obuke,
potrebno je odabrati početni i krajnji datum vremenskog perioda za koji se vrši pretraga i
kliknuti na dugme „Prikaži obuke“. U padajudu listu de se učitati sve obuke koje su započete u
odabranom periodu. Odabirom neke od obuka iz padajude liste učitavaju se svi podaci vezani za
tu obuku.
Da bi se izmenili podaci o nekoj obuci, potrebno je pronadi tu obuku i odabrati je iz padajude
liste. Nakon toga, potrebno je uneti sve željene izmene i kliknuti na dugme „Snimi“ koje se nalazi
u dnu forme.
Ukoliko je potrebno ubaciti novog učesnika obuke, to se radi na slededi način, odaberite iz
padajude liste planiranu obuku kojoj hodete da dodate zaposlenog. Zatim kliknete na dugme
„Izmeni“, u donjem delu forme pojavide se dugme „Dodaj učesnike“. Klikom na datu opciju
ulazite u listu zaposlenih iz koje odabirate učesnika obuke. Nakon toga klikom na dugme „Snimi“
novi učesnici bide uključeni u obuku.
Pri dnu taba nalazi se cena odabrane obuke.
3. Budžetiranje obuka
Na ovom tabu vrši se definisanje budžeta, troška obuke i broja zaposlenih koji pohađaju
obuku.
Da bi ste definisali novi budžet kliknite na Nova. Odaberite Datum Od, Dqatum Do i kliknite
na Traži. U kontroli ispod dugmeta traži pojavide se lista obuka koje su definisane za period
koji ste odabrali. Iz padajude liste odaberite obuku z akoju unosite budžet. Kliknite na dugme
Obračunaj koje se nalazi pored tekst kontrole kod Cene obuke. U tekst kontroli pojavide se
obračunata cena i ukupno zaposlenih. Unesite iznos budžeta u tekst kontroli pored natpisa
Budžet. Kliknite na dugme Snimi. Da bi odustali od ove operacije kliknite na dzgme odustani.
Da bi ste prepravili budžet za određenu obuku potrebno je da u listi obuka odaberete obuku
koju prepravljate. Kliknite na dugme Izmeni. U delu ispod lista obuke pojavide se podaci od
odabrane obuke za prepravljanje. Prepravite podatke koje želita. Kliknite na dugme Snimi za
snimanje podataka a ukoliko želite da odustanete od prepravke kliknite na dugme Odistani.
Da bi ste obrisali odabrani budžet potrebno je da kliknete na podatak koji brišete. Kliknite na
dugme Obriši. Pojavide se dialog sa porukom Da li želite da obrišete selektovani podatak?.
Klikom na Yes podatak se briše a ukoliko ne želite da ga obrišete kliknite na No.
Ukoliko žeite da vidite budžet za neku drugu od selektovane godine iz padajude liste koja se
nalazi pored natpisa Godina odaberite godinu za koju želite da vidite podatke.
85
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
4. Realizovane obuke
Ovaj tab služi za prikaz Realizovanih obuka. Da bi ste prikazali obuku koju želite potrebno je
da odaberete Datum Od, Datum Do i kliknete na Prikaži obuke. Iz padajude liste odaberite
neku od obuka za period koji ste odabrali. Po odabiru obuke pojavljuju se podaci vezani z
aodabranu obuku a na dnu taba se pojavljuju podaci za budžet koji ste definisali.
Ukoliko želite da unesete Dostignutu sposobnost korisnika potrebno je da kliknete na dugme
Izmeni, a potom na korisnika za koga želite da unesete dostignutu sposobnost. U polje
Dostignuta sposobnost nakon obuke unesite podatak. Kliknite na dugme Dodaj sposobnost
kandidatu. Pojavide se dialog sa porukom Dostignuta sposobnost je dodata odabranom
korisniku. za snimanje dodatih podataka kliknite na dugme Snimi na formi. Kliknite na OK. Po
završenom unosu svih dostignutih sposobnosti kliknite na dugme Snimi učesnike.
86
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Da bi se evidentirala nova obuka, potrebno je kliknuti na dugme „Nova“ u gornjem delu forme.
Nakon toga, potrebno je uneti sve potrebne podatke vezane za obuke, kao što su naziv obuke,
tip obuka, početak i završetak obuke, potom trajanje u tekstualnom obliku, troškovi obuke
(ukoliko se evidentiraju), sertifikat koji se dobija na osnovu obuke, ko je obuku realizovao a ko
odobrio, kao i potrebna sposobnost koja je cilj obuke. Sva polja koja imaju crvenu zvezdicu
pored, su obavezna polja i nije mogude snimiti obuku dok se ne popune sva ta polja.
Nakon toga, potrebno je uneti učesnike obuke. To se radi tako što se klikne na dugme „Ubaci
učesnike“ koje se nalazi na dnu forme. Iz mini pretrage je potrebno odabrati sve učesnike koji
prisustvuju obuci. Mogude je selektovati više zaposlenih odjedanput uz pomod dugmeta control
(ctrl) na tastaturi i klika na zaposlenog, kao što se radi i u Windows-u.
87
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Nakon što su svi podaci uneseni potrebno je kliknuti na dugme „Snimi“ koje se nalazi u dnu
forme kako bi se sačuvali podaci.
U gornjem delu ekrana se nalazi odeljak za pretragu postojedih obuka. Da bi se pretražile obuke,
potrebno je odabrati početni i krajnji datum vremenskog perioda za koji se vrši pretraga i
kliknuti na dugme „Traži“. U padajudu listu de se učitati sve obuke koje su započete u
odabranom periodu. Odabirom neke od obuka iz padajude liste učitavaju se svi podaci vezani za
tu obuku.
Da bi se izmenili podaci o nekoj obuci, potrebno je pronadi tu obuku i odabrati je iz padajude
liste. Nakon toga, potrebno je uneti sve željene izmene i kliknuti na dugme „Snimi“ koje se nalazi
u dnu forme.
Ukoliko je potrebno ubaciti novog učesnika obuke, to se radi na slededi način, odaberite iz
padajude liste planiranu obuku kojoj hodete da dodate zaposlenog. Zatim kliknete na dugme
„Izmeni“, u donjem delu forme pojavide se dugme „Dodaj učesnike“. Klikom na datu opciju
ulazite u listu zaposlenih iz koje odabirate učesnika obuke. Nakon toga klikom na dugme „Snimi“
novi učesnici bide uključeni u obuku.
Da bi se evidentirala dostignuta sposobnost svakog učesnika obuke, potrebno je iz liste učesnika
odabrati učesnika. Ukoliko dostignuta sposobnost nije unešena, omogudide se polje za unos i
dugme Snimi sposobnost kojim se snima dostignuta sposobnost za selektovanog učesnika.
Proces unosa dostignute sposobnost je potrebno ponoviti za svakog učesnika obuke.
88
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Da bi se prikazao određeni izveštaj potrebno je kliknuti na duge Štampaj i odabrati izveštaj koji
hodemo da prikažemo.
Otvoride se slededi spisak izveštaja:
-
Štampaj pojedinčnu obuku
Ovaj izveštaj se prikazuje tako što u polje traži unesemo period za koji nam treba izveštaj
a potom odaberemo obuku i kliknemo na ovu opciju izveštaja.
-
Štampaj pregled realizovanih obuka
Odabirom ove opcije na ekranu de nam se pojaviti slededa forma
Na ovoj formi treba odabrati period ya koji nam je potreban izveštaj i kliknuti na dugme
U redu. Potom se na ekranu pojavljuje izveštaj.
89
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
-
Štampaj zapis o obuci
Odabirom ove opcije na izveštaju pojavljuje se slededa forma
Potrebno je uneti period za koji nam treba izveštaj i obuku i kliknuti na dugme U redu i
potom se na ekranu pojavljuje izveštaj.
90
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
-
Štampaj rezime obuke zaposlenog
Odabirom ove opcije na ekranu se pojavljuje nova forma.
91
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Na ovoj formi potrebno je odabrati period za koji se traži izveštaj i odabrati zaposlenog i kliknuti
na U redu i potom de se izveštaj pojaviti na ekranu.
Upravljanje ciljevima i procena i unapređenje radnog učinka
Iz glavne forme treba da se klikne na dugme „Upravljanje ciljevima i procena i unapređenje
radnog učinka“.
92
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Upravljanje ciljevima
Klikom na dugme „Upravljanje ciljevima“ iz menija Procena i unapređenje radnog učinka, kao što
je prikazano na slici ispod, otvara se forma Zadaci organizacionih celina.
Godišnji Zadaci Organizacionih Celina
Tab zadaci organizacionih celina je prikazan na slici ispod.
U opciji Meni, koja se nalazi u gornjem levom uglu forme, se nalaze tri opcije: „Dodaj godišnji
plan“, „Kopiraj godišnji plan“ i „Izlaz“ iz forme.
Prva opcija „Dodaj godišnji plan“, omogudava da odaberemo za koji godinu hodemo da unesemo
podatke . Klikom na padajudi meni „Izaberite...“, odabiramo godinu, i klikom na OK potvrdite
odabranu godinu za koju hodete da unesete podatke.
93
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Naredna opcija „Kopiraj godišnji plan“, omogudava da prekopiramo ved unesen plan za jednu
godinu u narednu godinu za koju hodemo da prebacimo godišnji plan.
Nakon odabira date opcije, otvara se forma(slika gore) u kojoj iz padajudeg menija izaberemo
godišnji plan koji se kopira, zatim iz narednog padajudeg menija odaberemo narednu godinu i
kliknemo na OK.
Podaci koji su kopirani u narednu godinu: Radni zadatak, Način merenja, Plan, Tip merenja
zadatka, Ponder zadatka, Prosek urađenog. Jedino se ne prebacuju veze za zadatkom
nadređenom organizacionom celinom. Administrator u narednoj godini treba da, ukoliko je u
pitanju iskopirani plan iz neke od prethodnih godina, ponovo uradi prevezivanje svih zadataka
organizacionih celina ili radnih mesta sa zadacima nadređenih organizacionih celina.
Inicijalni unos radite po slededem redosledu: ključnih zadataka, Načina merenja, Planova, Tipa
merenja zadatka, Prosek urađenog, model priznatog rezultata(učinak i priznati
rezultat),generisanje šifra zadatka,i unošenje pete grupe cifara sifre (Zadatak koji doprinosi
rezultatu nadređenog zadatka). Generisanje šifara se vrši klikom na dugme u obliku strelice ,
softver generiše fšifru od šest grupa cifara , prve četiri i šestu grupu cifatra proveriti da li su u
skladu sa proejktom. Softver generiše za petu grupa cifara četiri nule , potrebno je uneti petu
grupu cifara iz proejkta .
94
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Nakon unete pete grupe cifara iz preojkta klikom na dugme dvogled da bi proverili da li postoji
nedeređeni radni zadatak sa grupom cifara rednog broja koje smo uneli u predmetni zadatak,
ukliko postoji proikazade u polju Utiče na dostizanje radnog zadataka taj nadređeni zadatak i
klikom na dugme snimi zadatak je snimljen sa svim podacima koje ste uneli.
U stablu organizacione strukture radna mesta i organizacione celine su označene drugačijom
bojom. Organizaciona celina je obeležena svetlo plavom bojom, radno mesto sa tamno plavom
bojom, dok radno mesto koje je označeno kao rukovodede radno mesto( pogledati poglavlje
Model organizacione strukture, tab Model organizacione strukutre) je označeno ljubičastom
bojom.
Inicijalni unos zadataka organizacione celine, potrebno je prvo izabrati zadatak organizacije za
koji je vezan taj zadatak. To se radi na slededi način:
Na formi Upravljanje ciljevima iz stabla odaberemo radno mesto ili organizacionu celinu čije
zadatke hodemo da vežemo za radne zadatke višeg nivoa. Odaberete zadatak željene
organizacione celine / radnog mesta koji hodete da vežete za zadatak višeg nivoa čijim
rezultatima doprinosi.
Nakon toga, kliknete na lupu koja se nalazi u gornjem delu forme u nastavku polja „Utiče na
dostizanje radnog zadatka“. Otvara se forma pod nazivom „Povezivanje zadataka“. Slika dole.
95
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
U levom uglu iz stabla odabirate radno mesto/organizacionu celinu višeg niova za čiji radni
zadatak vezujete radni zadatak koji svojim rezultatom doprinosi rezultatu radnog zadataka za
koji se vezuje. Nakon toga, u centralnom delu forme, otvara se tabela sa radnim zadacima
odabrane organizacione celine/radnog mesta. Za šifru koje ste uneli iz projekta, pogledati četvrti
deo šifre koji predstavlja redni broj zadatka za koji hodemo da vežemo predmetni zadatak. On
treba da bude isti kao peta grupa cifara zadatka višeg nivoa za koji vezujemo zadatak.
Prilikom povezivanja radnih zadataka vodimo se pradenjem poslednje dve grupe cifara šifre.
Odabirom (šifre) radnog zadatka iz tabele i klikom na dugme OK, odabir biva završen.
Automatski se vrada na prethodnu formu Upravljanje ciljevima.
Nakon toga, potrebno je uneti iz projekta: naziv radnog zadataka, način merenja kojim se meri
učinak radnog zadatka, Plan, tip merenja zadatka (brojčana vrednost, procentualna vrednost ili
broj neusaglašenosti).
Šifra zadatka se unosi iz projekta iz šeste kolone (veze sa ključnim zadatakom nad), KPI tabele.
Šifra u sebi sadrži šest grupa cifara: 1. Preduzede 2. sektora, 3.organizacione celine, 4.radnih
mesta, 5.redni broj ključnog zadatka čijem planu doprinosi(redni broj ključnog zadatka za koji je
Generisanje šifara se vrši klikom na dugme u obliku strelice , softver generiše fšifru od šest grupa
96
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
cifara , prve četiri i šestu grupu cifatra proveriti da li su u skladu sa proejktom. Softver generiše
za petu grupa cifara četiri nule , potrebno je uneti petu grupu cifara iz projekta .
Veza sa nadređenim zadatkom može da se obriše i to : Na formi na kojoj se bira nadredjeni
zadatak (Upravljanje ciljevima, tab zadaci org cjelina, klik na dugme sa lupom) napravljeno je
dugme: obrisi vezu. Nakon klika na dugme, forma se zatvara a na formi Upravljanje ciljevima
treba kliknuti na Snimi da bi se sacuvale promjene za zadatak.
Ukliko u u projektu KPI, kolona prosek urađenog je upisano slovo „P“ potrebno je čekirati boks
Prosek Urađenog.
Za unos učinka i prioznatog rezultata čekira se polje „Modeli priznatih rezultata“.
Otvara se forma prikazana na slici ispod.
U okviru Menija u gornjem levom delu forme mogude je izvršiti pregled, izmenu ili unos novog
modela. Postoje dve opcije „Predefinisani modeli priznavanja rezultata“ i „Izlaz“.
Ispod opcije Meni, nalazi se opcija „Modeli priznavanja rezultata“, čekiranjem te opcije iz
padajudeg menija se može odabrati neki od predefinisanih modela.
Nakon što je odabran model u skladu sa modelom definiosanim u projektu za taj ključni zadatak
ili pojedinačno definisan priznati rezultat potrebno je kliknuti na OK. Program de se vratiti na
prethodnu formu. Ukoliko smo popunili sva gore navedena polja, klikom na dugme „Snimi“,
97
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
podaci za predmetni radni zadatak bivaju snimljeni. Na isti način uraditi unos podataka za ostale
radne zadatke.
Nakon što unesete ključne zadatke u organizacionu celinu uporedite zadatake organizacionih
celina i radnog mesta rukovodioca te organizacione celine , ukliko su svi elemnti zadatak isti
osim šifara uradite kopiranje po postupku kopiranja objašnjenog u poglavlju priručnika kopiranje
zadataka.
Isti način način rada možete da primenite za unos podataka svih radnih mesta.
Ukoliko hodemo da promenite zadataka (umesto unetog zadatak da unesete drugi zadatak)
označimo zadatak i desnim klikom se otvara nekoliko opcija (videti sliku dole). Kliknuti desnim
klikom miša pa na opciju „Promeni“. Podaci se učitavaju u odgovarajuda polja i omogudava se
izmena podataka. Da bi se sačuvale unete promene, potrebno je kliknuti na dugme „Snimi“. Pre
nego što snimite novounete podatke možete da odustanete od promene klikom na dugme
„Odustani“.
Ukoliko je potrebno obrisati zadatak, potrebno je odabrati željeni zadatak iz tabele i kliknuti
desnim klikom miša pa na opciju „Obriši“.
98
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Ukoliko je potrebno pregledati učinak povezanih godišnjih zadataka, potrebno je odabrati željeni
zadatak iz tabele i kliknuti desnim klikom miša na opciju „Pregled povezanih zadataka“. Tada de
se otvoriti forma prikazana na slededoj slici:
Na isti način je mogude pregledati učinak povezanih mesečnih zadataka ako ih ima u okviru
selektovanog zadatka.
Ukoliko je potrebno promeniti neki od ovih zadataka potrebno je izabrati željeni zadatak iz
tabele i kliknuti desnim klikom miša pa na opciju „Promeni“. Podaci se učitavaju u odgovarajuda
polja i omogudava se izmena podataka. Da bi se sačuvale unete promene, potrebno je kliknuti
na dugme „Snimi“. U svakom trenutku se može prekinuti proces menjanja klikom na dugme
„Odustani“.
Ukoliko je potrebno obrisati zadatak, potrebno je odabrati željeni zadatak iz tabele i kliknuti
desnim klikom miša pa na opciju „Obriši“.
Ukoliko je potrebno pregledati učinak povezanih mesečnih zadataka delegiranih na osnovu
godišnjeg, potrebno je odabrati željeni zadatak iz tabele i kliknuti desnim klikom miša na opciju
„Pregled mesečnih zadataka“. Tada de se otvoriti forma prikazana na slededoj slici:
99
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Ukoliko je potrebno promeniti plan potrebno je izabrati željeni zadatak iz tabele i kliknuti
desnim klikom miša pa na opciju „Promeni“. Podaci se učitavaju u odgovarajuda polja i
omogudava se izmena podataka. Da bi se sačuvale unete promene, potrebno je kliknuti na
dugme „Snimi“. U svakom trenutku se može prekinuti proces menjanja klikom na dugme
„Odustani“.
Ukoliko je potrebno obrisati zadatak, potrebno je odabrati zadatak iz tabele i kliknuti desnim
klikom miša pa na opciju „Obriši“.
Ukoliko je potrebno pregledati učinak zadataka zaposlenih delegiranih na osnovu mesečnog
zadatka, potrebno je odabrati željeni zadatak iz tabele i kliknuti desnim klikom miša na opciju
„Pregled zadataka zaposlenih“. Tada de se otvoriti forma prikazana na slededoj slici:
Ukoliko je potrebno promeniti neki od ovih zadataka potrebno je izabrati željeni zadatak iz
tabele i kliknuti desnim klikom miša pa na opciju „Promeni“. Podaci se učitavaju u odgovarajuda
100
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
polja i omogudava se izmena podataka. Da bi se sačuvale unete promene, potrebno je kliknuti
na dugme „Snimi“. U svakom trenutku se može prekinuti proces menjanja klikom na dugme
„Odustani“. Ukoliko je potrebno obrisati zadatak, potrebno je odabrati željeni zadatak iz tabele i
kliknuti desnim klikom miša pa na opciju „Obriši“.
Ukoliko je potrebno pregledati učinak zaposlenih po svakom delegiranom zadatku, potrebno je
odabrati ime zaposlenog iz tabele i kliknuti desnim klikom miša na opciju „Pregled učinka
zaposlenog“. Tada de se otvoriti forma Pregled učinka opisana u poglavlju „Evidencija aktivnosti“
ovog Priručnika.
Ukoliko je potrebno da se odštampa izveštaj o učinku, potrebno je označiti zadatak, zatim
desnim klikom na taj zadatak, otvara se mogudnost odabira opcije „Štampaj Izveštaje“. Mogude
je dobiti izveštaj „O godišnjem učinku celine“, „O učinku po mesecima za odbrani zadatak“ i „O
učinku povezanih zadataka“.
Kopiranje zadataka
Ukoliko je potrebno da se zadatak kopira u organizacionu celinu ili radno mesto.
Označiti zadatak koji hodemo da kopiramo zatim desni klik i odabiramo opciju „Kopiraj u drugu
org celinu/radno mesto“. Nakon odabira ove opcije otvara nam se manja forma, Kopiranje
godišnjeg zadatka (slika dole).
Imamo mogudnost da uradimo „kopiranje jednog zadatka“, označavanjem opcije Kopiranje
jednog zadatka. Nakon toga, klikom na lupu, otvara se stablo organizacione strukure, klikom na
organizacionu celinu ili radno mesto potvrđujemo mesto kopiranja. Druga opcija predstavlja
mogudnost „Kopiranje svih zadataka“ iz jedne organizacione celine ili radnog mesta u drugu
organizacionu celinu ili radno mesto. Nakon odabira date opcije, klikom na lupu otvara se stablo
organizacione strukture gde biramo (kliknemo) u koje radno mesto ili organizacionu celinu
hodemo da kopiramo sve zadatke. Na vrhu forme postoji opcija Izaberi, kliknemo na opciju
„Izaberi“ a zatim na OK na predhodnoj formi (kopiranje godisnjeg zadatka – slika gore) zatim
gore navedena forma nestaje sa ekrana i dobijamo poruku o uspešnosti izvršenog kopiranja.
101
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Kada dobijete informaciju o uspešnom kopiranju potrebno je uraditi proveru kopiranog:
o
Naziva radnog zadatka budu kopirana i sva ostala polja,
o
način merenja,
o
plan,
o
Tip merenja zadataka,
o
ponder zadatka,
o
prosek urađenog,
o
modeli priznatog zadatka.
Nakon kopiranja poslednje dve grupe cifara u šifri unesu iz projekta.
102
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Importovanje podataka iz eksternog softvera
Podatke o učinku je mogude preuzeti iz drugih softvera. Da bi ovo bilo mogude potrebno je
evidentirati softver i podatke koji se preuzimaju a potom određeni zadatak organiazcioane
celine ili radnog mesta povezati sa ovim podatko.
Evidentiranje softvera i podataka koji se mogu preuzeti se vrši na formi Zadaci Organizacije, tab
Zadaci organizacionih celina. U Središnjem delu forme se nalazi dugme prikazano na slici ispod.
Klikom na ovo dugme se otvara forma prikazana na slici ispod.
U padajudoj listi u gornjem delu forme se nalazi spisak svih evidentiranih softvera. Ovo znači da
se podaci mogu preuzeti iz više različitih softvera.
U središnjem delu forme se nalaze podaci koji se mogu preuzeti iz odabranog softvera.
103
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
U tabeli je pored naziva podatka prikazan i ID podatka. Ovaj ID je bitan jer je potrebno zapisati ID
podatka u Manage Tools-u kako bi se kasnije mogao dati nalog programerima eksternog
softvera u kom obliku treba da eksportuju podatke. O načinu na koji se podaci importuju u
Manage Tools de biti reči u poglavlju predviđenom za to.
Novi softver se dodaje tako što se klikne na dugme “Dodaj Softver” u Meniju u gornjem levom
uglu forme. Softver se briše tako što se klikne na dugme “Obriši Softver” u Meniju u gornjem
levom uglu forme.
Novi podatak se unosi tako što se iz padajude liste odabere softver u kojem se nalazi taj podatak,
potom unese Naziv podatka i klikne na dugme “Snimi”.
Svaki postojedi podatak nekog softvera je mogude izmeniti klikom na dugme “Promeni” iz menija
koji se otvara na desni klik mišem u tabeli sa podacima. Nakon unetih izmena potrebno je
kliknuti na dugme “Snimi” da bi se podaci sačuvali. Pored toga, mogude je obrisati neki podatak
tako što de se odabrati taj podatak a potom kliknuti na dugme “Obriši” iz menija koji se otvara
na desni klik.
Nakon što su uneseni podaci koji se mogu preuzimati iz eksternog softvera, potrebno je zadatke
iz Manage Tools-a povezati sa ovim podacima. To se radi tako što se, prilikom izmene postojedeg
ili unosa novog zadatka klikne na dugme koje je prikazano na početku ovog poglavlja na formi za
unos i izmenu zadataka organizacionih celina na godišnjem nivou. Nakon što se otvori ved
opisana forma potrebno je uz pomod padajude liste sa listom softvera i tabele sa podacima za
odabrani softver odabrati podatak za koji de zadatak u Manage Tools-u biti vezan. Nakon
odabira podatka potrebno je kliknuti na dugme OK. Forma de se potom zatvoriti. Da bi se
104
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
sačuvala upravo kreirana veza potrebno je sačuvati zadatak u Manage Tools-u klikom na dugme
„Snimi“.
Prilikom izmene zadataka, ukoliko je ispod dugmeta koje je prikazano na početku poglavlja
čekirano polje, to znači da je zadatak povezan sa nekim eksternim podatkom.
Grafički prikaz radnog učinka organizacionih celina/radnih mesta
Na tabu Zadaci organizacionih celina sa donje leve strane se nalazi dugme „Prikaži grafikon“.
Klikom na dato dugme bide grafički prikazano godišnje dostignude realizovanih planova za
organizacionu celinu koju smo odabrali.
Nakon klika pojavljuje se grafikon (slika dole) koji se nalazi u središnjem delu forme. Da bi smo
isključili opciju prikaz grafikona, uradimo dupli levi klik mišem bilo gde na grafikonu.
Kako tokom vremena učinci bivali unošeni, i vršeno adekvatno ocenjivanje istih na svim niovima
organizacije, postoji mogudnost da se oni prate u okviru adekvatnih izveštaja koji se mogu
105
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
štampati. Slika dole. Odabirom zadatka, pa zatim desnim klikom, otvara se padajuda lista iz koje
se može odabrati opcija za Štampanje izveštaja: „O godišnjem učinku celine“, „O učinku po
mesecima za odabrani zadatak“ i „O učinku prevezanih zadataka“.
Upozorenje:
Kada se obriše zadatak na godišnjem nivou neke organizacione celine, brišu se i svi mesečni
zadaci tog zadatka, kao i zadaci svih zaposlenih koji su dodeljeni na osnovu tog zadatka, kao i
učinak svakog zaposlenog koji je vezan za ovaj zadatak.
106
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Mesečni Zadaci Organizacionih Celina
Tab Mesečni zadaci organizacionih celina je prikazan na slici ispod.
Odabirom godine i organizacione celine/ radno mesto za koju je potrebno uneti mesečne
planove .Kliknuti na padajudi meni „ Izaberite godišnji zadatak organizacione celine“ Pojavide se
svi zadaci koji su planirani na godišnjem nivou . Klikom na zadatak koji hodete da planirate u
predmetnom mesecu on de se upisati u delu forme „Izaberite godišnji zadatak organizacione
celine“ Unesite plan za zadatak .
Ukliko postoji potreba da neke od zadataka zaposlni u toku godine rade nekog meseca a nekog
ne rade , uradite mesedni plan samo za mesece u kojima postoji potreba da posao rade/ za
mesece u kojima ne postoji potreba da rade nemojte planirati .
Mesečni zadaci ne mogu da imaju planiranu vrednost 0 za tip zadatka
brojčana vrednost (mogu za tip zadatka neusaglašenost)
Ukoliko postoji potreba da se uradi delegiranje planova za više meseci unapred za odabrani
zadatak, to se može uraditi na slededi način: klikom na opciju „Za više meseci“, tada se otvaraju
dva padajuda menija „Mesec Od“ i „Mesec Do“. Odabirom meseci iz ova dva padajuda menija,
107
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
defiišemo period u mesecima za koje hodemo da definišemo isti plan. Nakon odabira perioda u
mesecima, vršimo unos plana i klikom na opciju „Snimi“, plan biva unesen za sve odabrane
mesece za taj zadatak.(slika dole)
Ukoliko postoji potreba da se uradi delegiranje planova za sve zaposlene na zajedničkom
(odabranom) radnom mestu odjedanput, to se može uraditi na slededi način (slika dole):klikom
na polje „Za sve zaposlene“, označimo da hodemo dati plan uneti za sve zaposlene na tom
radnom mestu. Nakon toga, unesite Plan i kliknite na dugme „Snimi“. Time de plan koji smo
uneli za odbrano radno mesto biti delegiran svim zaposlenima na tom radnom mestu za
odabrani mesec.
108
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Ukoliko je potrebno dodati novi mesečni zadatak, prvo je potrebno odabrati zadatak
organizacione celine i mesec za koji se unosi mesečni zadatak, a potom uneti Plan, odnosno
planirani obim ispunjenja zadatka, Redni broj i kliknuti na dugme „Snimi“.
109
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Ukoliko je potrebno promeniti neki mesečni zadatak organizacione celine, potrebno je izabrati
željeni zadatak iz tabele i kliknuti desnim klikom miša pa na opciju „Promeni“. Podaci se
učitavaju u odgovarajuda polja i omogudena je izmena podataka. Da bi se sačuvale unete
promene, potrebno je kliknuti na dugme „Snimi“.
Kao i kod zadataka organizacionih celina na godišnjem nivou, mogude je obrisati i mesečni
zadatak organizacione celine. To se vrši tako što se selektuje željeni zadatak iz tabele i desnim
klikom miša pa na opciju „Obriši“. Ukoliko se potvrdi brisanje, softver de da obriše selektovani
zadatak.
Ukoliko je potrebno pregledati učinak zadataka zaposlenih delegiranih na osnovu mesečnog
zadatka, potrebno je odabrati predmetni zadatak iz tabele i kliknuti desnim klikom miša na
opciju „Pregled zadataka zaposlenih“. Tada de se otvoriti forma prikazana na slededoj slici:
110
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Ukoliko je potrebno promeniti neki od ovih zadataka potrebno je izabrati željeni zadatak iz
tabele i kliknuti desnim klikom miša pa na opciju „Promeni“. Podaci se učitavaju u odgovarajuda
polja i omogudava se izmena podataka. Da bi se sačuvale unete promene, potrebno je kliknuti
na dugme „Snimi“. U svakom trenutku se može prekinuti proces menjanja klikom na dugme
„Odustani“.(slika dole)
Ukoliko je potrebno obrisati zadatak, potrebno je odabrati željeni zadatak iz tabele i kliknuti
desnim klikom miša pa na opciju „Obriši“.
Ukoliko je potrebno pregledati učinak zaposlenih po svakom delegiranom zadatku, potrebno je
odabrati željenog zaposlenog iz tabele i kliknuti desnim klikom miša na opciju „Pregledaj učinka
zaposlenog“. Tada de se otvoriti forma Pregled učinka opisana u poglavlju Evidencija aktivnosti
ovog Priručnika.
Ukoliko je potrebno mogude je uraditi pregled pondera zaposlenog
Pored toga, mogude je aktivirati ili deaktivirati učešde zaposlenog u ispunjenju planiranog obima
mesečnog zadatka pritiskom na dugme „Aktivacija zadatka“.
111
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Takođe kao i na tabu Zadaci Organizacionih celina, na tabu Mesečni zadaci organizacionih celina
postoji dugme „Prikaži grafikon“. U ovom slučaju grafikon mesečno pokazuje dostignude,
odnosno procentualnu ispunjenost plana svakog od zadataka, za odabrani mesec za datu
organizaionu celinu ili radno mesto.
Nakon klika pojavljuje se grafikon (slika dole) koji se nalazi u središnjem delu forme. Da bi smo
isključili opciju prikaz grafikona, uradimo dupli levi klik mišem bilo gde na grafikonu.
Upozorenje:
kada se obriše mesečni zadatak organizacione celine, brišu se i svi zadaci zaposlenih koji su
delegirani na osnovu tog zadatka za taj mesec, a samim tim, briše se i učinak zaposlenih vezan za
taj zadatak.
Napomena:
Administrator sistema unosi planove za mesečne zadatke na početku godine za sve mesece ili
svakog meseca, a pre početka kalendarskog meseca. Rukovodioci celina planiraju radne učinke u
proejktu po mesecima ili označe da su planovi isti za sve mesece i iste dostave
administratoru sistema.
112
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Ponderi Zadataka Organizacionih Celina
Forma Ponderi Zadataka Organizacionih Celina se nalazi na slici ispod.
Forma ponderi zadataka organizacionih celina služi za upravljanje ciljevima.
Odabirom željene organizacione celine iz liste sa leve strane softvera, i odabirom godine iz
padajudeg menija iz gornjeg dela forme u padajudi meni sa desne strane se učitavaju svi zadaci
te organizacione celine za odabranu godinu. Odabirom zadatka iz padajudeg menija, u tabelu u
dnu forme se učitavaju zadaci svih organizacionih celina koji su direktnimj i infdirektnim
doprinosom radnom učinku vezani za taj zadatak, sa svojim težinskim faktorima. Ponder je broj
koji predstavlja koliko je procentualno učešde Plana posmatranog ključnog radnog zadatka u
dostizanju Plana nadređene organizacione celine za koji je vezan. Ovaj broj se unosi tek kad su
svi ključni radni zadaci vezani za radne zadatke nadređenih organizacionih celine. Svim ključnim
radnim zadacima koji su vezani za jedan ključni zadatak nadređene organizacione celine, zbir
dodeljenih vrednosti treba da bude 100 za direktno doprinošenje učinku. Za zadatke koji ne
doprinose direktno učinku (indirektno) uneta je 0.
113
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Direktne veze između ključnih radnih zadataka se javljaju kada su istorodni zadaci radnog mesta
i nadređene organizacione celine.
Indirekne veze između ključnih radnih zadataka se javljaju kad su raznorodni zadaci radnog
mesta i nadređene organizacione celine.
U polju Zbir pondera se vidi zbir pondera svih učitanih zadataka, kao i ostatak do 100 u polju
Ostatak. Zbir pondera, odnosno težinskih faktora treba da bude 100. Ukoliko je zbir pondera vedi
od 100, potrebno je smanjiti jedan ili više težinskih faktora kako bi zbir bio 100. Ukoliko je zbir
manji, mogude je definisati dodatni zadatak, ili povedati neki od postojedih pondera.
Povedanje ili smanjenje pondera se vrši tako što se selektuje željeni zadatak i klikne desnim
klikom miša pa na opciju „Promeni“. Podaci se učitavaju u odgovarajuda polja i omogudava se
izmena polja. Promene se čuvaju klikom na dugme „Snimi“. U svakom trenutku se može
prekinuti proces menjanja klikom na dugme „Odustani“.
Upozorenje:Kada god se vrši unos, brisanje ili izmena nekog zadatka organizacione celine,
potrebno je prodi kroz strukturu zadataka i proveriti da li su zadaci normalizovani, kako ne bi
došlo do unosa pogrešnih podataka.
Zadaci Zaposlenog
Klikom na dugme Zadaci Zaposlenog iz menija Procena i unapređenje radnog učinka kao što je
pikazano na slici ispod, otvara se forma Zadaci Zaposlenog.
U okviru forme Zadaci Zaposlenih nalaze se tri taba:

Mesečni zadaci zaposlenih

Definisanje priznatog rezultata i

% učešda zadatka u radu zaposlenog
114
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Mesečni Zadaci zaposlenih
Tab Mesečni planovi zaposlenih je prikazana na slici ispod.
Tab mesečni planovi zaposlenih je zadužen za delegiranje,pregled, mesečnih zadataka radnog
mesta zaposlenima koji rade na tom radnom mestu.
Da bi se delegirali planovi mesečnih zadataka iz liste organizacionih celina odabrati radno mesto,
a potom odabrati mesec. U delu forme pod nazivvom Mesečni radni zadaci ,u padajudi meni sa
desne strane forme, učitavaju se mesečni zadaci te organizacione celine za odabrani mesec.
Odabirom zadatka iz padajudeg menija, učitavaju se zadaci, klikom na zadatak koji treba da
delegirate zaspolnom naziv zadatka de da bude učitan u Mesečni radni zadaci.
Iz padajudeg menija Zaposlnog odabere ime zaspolenog i unese plan iz projekta i ponder
zaspolnog za predmetni zadatak i snimi.
Ponderi za zaposlenog se mogu menjati i naknadno na drugom tabu forme Zadaci zaposlenog
pod nazivom: % učešda zadatka u radu zaposlenog.
Ukoliko je potrebno promeniti neki zadatak zaposlenog, potrebno je izabrati željeni zadatak iz
tabele i kliknuti desnim klikom miša pa na opciju „Promeni“. Podaci se popunjavaju u
115
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
odgovarajuda polja i omogudena je izmena podataka. Pošto se unesu sve željene izmene
potrebno je kliknuti na dugme „Snimi“ da bi se promene sačuvale.
Ukoliko je potrebno obrisati neki zadatak zaposlenog, potrebno je izabrati željeni zadatak iz
tabele i kliknuti desnim klikom miša pa na opciju „Obriši“. Ukoliko se potvrdi brisanje, softver de
obrisati izabrani zadatak.
Ukoliko je potrebno pregledati učinak zaposlenih po svakom delegiranom zadatku, potrebno je
odabrati zaposlenog iz tabele i kliknuti desnim klikom miša pa na opciju „Pregled učinka
zaposlenog“. Tada de se otvoriti forma Pregled učinka opisana u poglavlju Evidencija aktivnosti
ovog Priručnika.
Postoji mogudnost „Pregleda pondera zaposlenog“ i „Pregled definisanog priznatog rezultata“,
što je objašnjeno u narednim poglavljima Priručnika.
Definisanje priznatog rezultata
Forma definisanje priznatog rezultata se nalazi na slici ispod.
116
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Definisani priznati rezultati se unose u siva polja ispod procentualnih vrednosti u donjem delu
forme nakon što se odabere mesec iz padajude liste na vrhu forme, zatim radno mesto iz
organizacionog stabla sa leve strane, potom ime zaposlenog i mesečni zadatak zaposlenog iz
padajude liste za koji se unose priznavanje rezultata.
Ukoliko se po prvi put radi definisanje priznatog rezultata za taj zadatak, potrebno je da se
klikom miša pozicionirate na polje u koje hodete da unesete odgovarajudu vrednost i da
popunite to polje. Priznati rezultati su decimalni brojevi. Polja u koja se ništa ne upiše ostaju sive
boje. Pomodu tasterske funkcije Tab mogude je predi na naredno polje. Na taj način popunjavate
sve neophodne vrednosti priznatih rezultata za odabrani zadatak. Na kraju unosa kliknuti na
dugme „Snimi“, kako bi promene bile sačuvane. Posle snimanja priznatog rezultata za plan
jednog mesečni zadatak zaposlenog definisati priznati rezultat za drugi mesečni plan zadatka za
istog zaposlenog odabirom drugog zadatka iz padajude liste. Prethodni postupak ponavljati sve
dok se ne definišu priznati rezultati za sve zadatke zaposlenog kojeg smo odabrali za odabrani
mesec.
Ukoliko je potrebno uneti priznate rezultate za zadatak kome su u nekom prethodnom mesecu
ved bili definisani priznati rezultati, softver vam omogudava da jednostavno kliknete desnim
klikom miša na bilo koje od sivih polja i odaberete opciju „Ubaci definisani priznati rezultat iz
prošlog meseca“, nakon čega de softver automatski uneti primer definisanog priznatog rezultata
za taj zadatak.
117
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Softver de da povudi definisane priznate rezultate iz prvog prethodnog meseca (ukoliko postoje)
i ubaciti ih u odgovarajuda polja. Nakon toga je mogude te priznate rezultate izmeniti, ukoliko je
to potrebno i snimiti.
Da bi se izmenio definisani priznati rezultat nekog zadatka zaposlenog, potrebno je odabrati
željeni zadatak iz padajudeg menija pod uslovom da je odabrana organizaciona celina i mesec i
promeniti vrednosti u samom polju. Nakon unesenih promena, potrebno je kliknuti na dugme
„Snimi“ da bi se promene sačuvale.
Da bi se neki definisan priznati rezultat obrisao, potrebno je odabrati zadatak za koji se oni brišu
iz padajude liste a potom kliknuti na dugme „Obriši“. Nakon što se potvrdi brisanje, podaci de biti
obrisani.
Administrator sistema unosi/proverava definisane priznate rezultate svakog meseca u bilo kom
trenutku, a pre početka kalendarskog meseca. Administrator unosi definisane priznate rezultate
na osnovu mesečnih zadataka organizacionih celina koje mu dostavljaju rukovodioci celina i/ili
na osnovu plana zadataka organizacije.
Pored definisanih priznatih rezultata zadataka, potrebno je uneti i mesečne zadatke zaposlenih
kao i pondere zadataka zaposlenih.
118
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Pored ubacivanja definisanih priznatih rezultata iz prošlog meseca, mogude je ubaciti definisani
priznati rezultat na osnovu nekog predefinisanog modela za generisanje priznatog rezultata i na
osnovu cilja odabranog zadatka. Stoga demo prvo objasniti modele za definisanje priznatih
rezultata.
Forma za definisanje priznatog rezultata
Forma za definisanje modela priznatih rezultata se otvara klikom na dugme „Pregled/Izmena
modela priznavanja rezultata“ koje se nalazi u gornjem delu ekrana.
Otvara se forma koja je prikazana na slici.
Koeficijenti dostignuda se uzimaju iz projekata i raspoređuju prema modelu definisanom u
projktu . Princip računanja koeficijenata se ubacuje u softver koeficijenti se generišu na
osnovu ovog modela umjesto da se oni računaju uz pomod digitrona pa da se onda unose u
softver.
Na formi Predefinisani modeli priznavanja rezultata, za svaku vrednost priznatog rezultata se
definišu dve vrednosti na osnovu koje de se izračunati priznati rezultat: procenat i korekcija.
Procenat označava koji procenat cilja de biti u tom priznatom rezultatu, dok se sa vrednošdu iz
polja korekcija vrši podešavanje izračunatog na osnovu procenta za vrednost iz tog polja.
Korekcija se koristi i u slučajevima kada nije mogude izračunati procenat (kada je cilj 0). Ukoliko
se korekcijom povedava vrednost unedemo pozitivnu vrednost, a ukoliko se smanjuje onda
negativnu vrednost (ukoliko se radi o negativnoj vrednosti ili umanjenju, uneti prvo minus „–„ pa
onda vrednost korekcije).
Na ovaj način se definiše način računanja priznatog rezultata od 0 do 140.
Da bi se uneo novi model priznavanja rezultata potrebno je kliknuti na dugme „Dodaj“ koje se
nalazi u okviru Menija u gornjem levom delu forme, uneti naziv modela u gornjem desnom uglu
forme a potom, unesu se odgovarajude vrednosti u polja za svaku vrednost priznatog rezultata i
klikne na dugme „Snimi“.
Iz padajude liste Postojedi modeli je mogude odabrati neki ved definisani model i izmeniti.
119
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Sve promene se čuvaju klikom na dugme „Snimi“.
Model se briše klikom na dugme „Obriši“ iz padajudeg Menija u gornjem levom delu forme.
Nakon što su definisani modeli na osnovu kojih se definišu priznati rezultati, mogude je ubaciti
priznate rezultate na osnovu modela. To se radi klikom na dugme „Ubaci definisani priznati
rezultat na osnovu modela“ koje se otvara na desni klik na bilo koje od polja za unos vrednosti
prizntog rezultata, kao što je prikazano na slici iznad.
Klikom na dugme Ubaci definisani priznati rezultat na osnovu modela“otvara se mala forma sa
padajudom listom koja je prikazana na slici ispod na kojoj je potrebno odabrati model na osnovu
koga se definišu priznati rezultati i kliknuti na dugme OK.
Softver de da uzme cilj odabranog zadatka iz padajude liste i na osnovu modela izdefiniše priznati
rezultat. Nakon što su ubačen način definisanja priznatih rezultata, mogude ih je izmeniti.
Promene se čuvaju klikom na dugme „Snimi“.
% učešća zadatka u radu zaposlenog
% učešda zadatka u radu zaposlenog, se unoasi u polje Ponder na ovoj formi i generiše
bitnost/učešde radnog zadatka u odnosu na radnie zadatke koji su zapsolnom delegirani u
mesecu.
120
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Tredi tab forme Zadaci Zaposlenih, pod nazivom % učešda zadatka u radu zaposlenog je prikazan
na slici ispod.
Ponderi zaposlenih su vezani za zadatke zaposlenog na mesečnom nivou, što znači da rad na
formi započinjemo odabirom zaposlenog sa čijim ponderima je potrebno raditi.
Unos pondera radite po postupku:
Odabirom imena Zaposlenog, tako što se klikne na dugme sa slikom čovečuljka u gornjem delu
forme i iz mini pretrage zaposlenih odabere ime zaposlenog. Posle toga se bira godina iz
padajude liste. Ukoliko se godina ne odabere, softver de da uzme u obzir tekudu godinu. Potom
se odabira mesec . Nakon odabranog meseca softver de u tabelu u dnu forme da učita zadatke
koji su dodeljeni tom zaposlenom za odabranu godinu i mesec. U polju Zbir pondera se upisuje
zbir pondera učitanih zadataka. Taj zbir treba da bude 100. U polje Ostatak se upisuje pozitivno
ili negativno odstupanje od 100. Ukoliko postoji pozitivan ili negativan broj u polju Ostatak,
potrebno je proveriti da li je izvršen pravilan unos podataka iz projekta.
121
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Promena pondera se vrši tako što se izabere željeni zadatak iz tabele i klikne desnim klikom miša
pa na opciju „Promeni“. Podaci se učitavaju u odgovarajuda polja i omogudena je izmena
podataka. Nakon što unesemo sve potrebne promene, one se čuvaju klikom na dugme „Snimi“.
Administrator sistema unosi % učešde zadatka u radu zaposlenog, odnosno pondere zadataka
zaposlenih u bilo kom tretnutku, a pre početka kalendarskog meseca, na osnovu planova koje
mu dostavljaju rukovodioci organizacionih celina i/ili na osnovu plana zadataka organizacije.
122
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Evidencija aktivnosti
Evidencija aktivnosti omogudava da korisnik evidentira lični učinak po zadacima koji su mu
dodeljeni tog meseca.
Forma evidencija aktivnosti (slika dole).
Za planiranje aktivnosti koje korisnik treba da uradi tokom dana ili nekog narednog, potrebno je
da korisnik odabre lično ime iz liste zaposlenih (ako nije automatski dodeljen po logovanju u
ManageTools).
U donjem delu forme sa leve strane se nalazi padajuda lista zadataka koji su dodeljeni
zaposlenom za taj mesec. Pored padajude liste sa zadacima, tu je i planirana vrednost za
posmatrani mesec, polje Plan, za taj zadatak.
Iz padajude liste „Mesečni zadatak zaposlenog“ odabirate zadatak za koji je vezana aktivnost
koja se planira. Odabirom zadataka učitava se automatski masečni plan obima zadatak ili plan
dozvoljenih grešaka.
U polje naziv aktivnosti uneti naziv aktivnosti koji planirate da radite tog ili narednoih dana, pa a
kliknuti na dugme “Planiraj” nakon čega de uneti podaci biti sačuvani i uneti u tabelu na sredini
forme.Slika dole.
123
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Planiranje se može vršiti za današnji dan kao i unapred - za određeni datum. Korisnik ima
mogudnost da briše planirane aktivnosti za današnji dan kao i planirane aktivnosti za prethodne i
naredne dane. Nije mogude brisati ved realizovane aktivnosti.
Nakon što su isplanirane aktivnosti koje de zaposleni da uradi tokom (ili narednih ) dana i uradi
planirane aktivnosti , evidentira radni učinka aktivnosti.
Na slededi način, označi započetu aktivnost a potom u polje “Zaključak” unese zaključak o
urađenoj aktivnosti, i u polje „Učinak“ unese koliko je obim planiranog zadatka ostvario, ili koliko
124
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
je grešaka napravio radedi evidentiranu aktivnost klikoma na dugme “Zapamti” softver de da
sačuva unete učinke.
Polje koje je prethodno označeno je postalo zelene boje što ukazuje na realizovanu aktivnost.
Softver je evidentirao vreme planiranja i realizacije aktivnosti.
Nije mogude brisati ili prebacivati aktivnost koja je zaključena.
Za pregled radne aktivnosti zaposlenog iz proteklog perioda u opadajudoj listi “Datum od” i
“Datum do” odabrati datum ili period za koji treba videti koje aktivnosti su planirane i
realizovane. Nakon toga, softver de prikazati sve aktivnosti koje su evidentirane tog datuma ili u
periodu za tog zaposlenog.
Dodatno, kada osoba nije u mogudnosti da obavi planiranu aktivnost, mogude je prebaciti
aktivnost za naredni dan.
125
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Za prebacivanje aktivnost, potrebno je odabrati nezavršenu aktivnost (mogude je i da se radi o
započetim ali nezavršenim aktivnostima). Nakon desnog klika na selektovanu aktivnost, treba
kliknuti na dugme „Prebaci“ i nakon potvrde, otvara se forma prikazana na slici ispod, gde je
potrebno odabrati datum u koji treba prebaciti aktivnost i zatim potvđuje na OK. Nije mogude
prebaciti aktivnost u naredni mesec. Kao vreme početka aktivnosti kod prebacivanja uzima se
upisano vreme na formi Održavanje baze podataka > Početak radnog vremena evidencije
aktivnosti > Početak radnog vremena, a za vreme realizacije vreme kada je kliknuto na Zapamti
kod unos Zaključka i Učinka.
126
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Padajuda lista Meni ima još opcije Pregledaj učinak, Štampaj izveštaj o aktivnostima i opciju Izlaz.
Da bi se pregledao učinak do tog trenutka u mesecu, potrebno je kliknuti na dugme “Pregledaj
učinak” u padajudem Meniju u gornjem levom uglu forme. Forma “Pregled učinka” opisana je u
nastavku Priručnika.
Kako bi se razlikovale aktivnosti u zavisnosti od toga da li su planirane, završene, prebačene,
dodeljene, softver je omogudio i vizuelno razlikovanje aktivnosti. U slededoj tabeli se nalaze boje
i njihovo značenje na formi Evidencija Aktivnosti i ostalim vezanim formama.
Bela boja
Aktivnost je isplanirana
Zelena boja
Aktivnost je zaključena
Žuta boja
Aktivnost je prebačena za naredni dan
Oker boja
Za zadatak za koji nije unesen učinak do tog momenta, vidljivo na formi Pregledaj
učinak
Odabirom opcije “Štampaj izveštaj o aktivnostima”, mogude je štampati izveštaje o aktivnostima
koje je zaposleni imao “Evidencija planiranih I realizovanih aktivnosti za period” I izveštaj o
“Mesečnim zadacima zapsolenog”.
127
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Pregled učinka
Forma Pregled učinka omogudava da se pregledaju uneti, brišu po potrebi i unose novi podaci o
radnom učinku. Forma Pregled učinka se može otvoriti na četiri lokacije:

Na formi Evidencija aktivnosti iz padajudeg Menija u gornjem levom uglu forme,

Na formi Ocena radnog učinka iz padajudeg Menija u gornjem levom uglu forme,

Na formi Zadaci zaposlenog, tab Mesečni zadaci zaposlenih, iz menija koji se otvara na
desni klik u tabeli sa zadacima zaposlenih,

Na formi Pregled Zaposlenih iz menija koji se otvara na desni klik u tabeli sa zadacima
zaposlenih (forma Pregled Zaposlenih se otvara iz menija na desni klik na formi Zadaci
Organizacije, tab Mesečni zadaci organizacione celine u tabeli sa mesečnim zadacima
organizacionih celina).
128
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Tada se pojavljuje forma prikazana na slededoj slici.
Nakon odabira imana zaposlenog, godine i meseca u tabeli de se pojaviti svi zadaci zaposlenog,
zatim učinak koji je zaposlni napravio na tom ključnom zadatku u koloni Izvršeno, koji de
prikazivati učinak do tog trenutka ako je u pitanju tekudi mesec. Kada su zadaci oker boje to
znači da nema unesenih učinaka za zadatke za taj ključni zadatak zaposlenog (kao na primeru na
slici dole).
Desnim klikom miša na jedan od zadataka otvara se mogudnost odabira jedne od tri opcije:
Unesi učinak, Pregledaj pojedinačne učinke i Oceni zadatak. Opcija oceni zadatak se koristi samo
kod ocene rukovodioca za radni učinak koji je lično uradio a u isto vreme je i odgovoran za
sveukupan učinak za taj zadatak. (slika gore).
Ukoliko su učinci uneseni za datu osobu tada su zadaci bele boje, prikazano na slededoj slici.
129
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Naknadno se može uneti učinak tako što se odabere zadatak i desnim klikom miša klikne na
opciju “Unesi učinak”, nakon čega se učitavaju Radni zadatak, Način merenja i prazno polje
Učinak koja je potrebno popuniti u donjem delu forme, kao što je prikazano na slici ispod.
Unesemo vrednost učinka u polje Učinak i kliknemo na dugme Snimi. Time učinak biva snimljen
za odabrani radni zadatak.
Takođe, desno od polja Učinak nalazi se polje Broj evidentiranih učinaka u kojem se pokazuje
koliko puta je za dati zadatak učinak bivao unošen.
Pored toga, na formi Pregled Učinka je mogude pregledati sve pojedinačne evidentirane učinke
po nekom zadatku. Ovo se radi klikom na dugme “Pregledaj pojedinačne učinke” koje se otvara
130
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
iz menija na desni klik u tabeli sa mesečnim zadacima zaposlenog. Otvara se forma prikazana na
slici ispod.
Svi učinci su evidentirani po datumu unosa. Na ovoj formi, kao na formi Pregled Učinka mogude
je obrisati ili izmeniti radni učinak. Ukoliko su radni učinci ocenjeni potrebno je da ocene radnih
učinaka prvo izbrišete pa tada pristupite promeni radnih učinaka.
Kod ocene rukovodioca za radni učinak koji je lično uradio a u isto vreme je i odgovoran za
sveukupan učinak za taj zadatak (slika dole). Desnim klikom na radni zadatak nalazi se i opcija
“Oceni zadatak”. Klikom na Oceni zadatak proširuje se forma gde za predmetni radni zadatak
prikazuje način priznavanja zadatka.
131
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Rukovodilac je odgovoran za plan prometa, izvršioci su odgovorni za planove koji se dobijaju
kada se plan prometa organizacione celine podeli sa brojem izvršilaca (bez rukovodioca i osoba
koje vrše zamenu). Navedeno važi za organizacione celine sa tri i više izvršilaca. U
organizacionim celinama u kojima postoji dva izvršioca (rukovodilac i jedan izvršilac) rukovodilac
je odgovoran za ceo promet a izvršilac za jednu polovinu. Na kraju meseca vrši se upis radnog
učinka na slededi način:

kod upisa radnog učinka na kraju meseca u organizacionim celinama sa dva izvršioca
(rukovodilac i jedan izvršilac) rukovodilac kao svoj radni učinak evidentira i radni učinak
koji je ostvario izvršilac.

kod evidencije radnog učinka na kraju meseca u organizacionim celinama sa više
izvršioca, rukovodilac svoj radni učinak deli prema angažovanju tokom meseca na
izvršioce čime dodaje iznos na njihov radni učinak. Rokovodilac dodaje zbir radnih
učinaka izvršilaca na svoj radni učinak.
Za zadatke "Unapređenje znanja" klikom na desnog miša i odabirom opcije Unesi učinak
pojavljuje se slededa forma:
132
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Klikom na dugme koje ima sličicu lupe otvarase nova forma kao na slici ispod:
Na navedenoj formi se prikazuju zbir dostignuda u % izražena za zadatke na radnim mestima
koja su obavljali zaposleni za čije unapređenje znanja je odgovoran šef/rukovodilac. Ukoliko
odabrani zaposleni je prvi u hijerarhiji rukovođenja dostignude je za zadatak Unapređenje
poslovanja jednako procentu dostignida radnih mesta zaposlnih čijim radom rukovodi (procenti
dostignuda/broj zadataka). Ukoliko odabrani zaposleni je drugi, tredi u hijerahiji rukovođenja,
zbir procenata dostignuda podređenih rukovodedih radnih mesta za zadatak unapređenje znanja
se deli sa brojem rukovodedih radnim mesta koja su učestvovala u zbiru.
Sa leve strane pri dnu forme se nalazi proračunata vrednost (pored natpisa Učinak zaposlenog)
čija formula glasi zbir svih dostignuda podređenih radnim mesta čije dostignude nije nula
podeljeno sa brojem zaposlenih koji su učestvovali u zadatku i kojima dostignude nije nula.
Klikom na dugme sa natpisom u redu zatvara se forma u njen rezultat se upisuje u polje Učinak
na formi sa koje je pokrenuta.
Klikom na dugme Poništi zatvara se ova forma.
Da bi ova opcija radila potrebno je da zadatak bude povezana na svim nivoima zadatka (godišnji,
mesečni i lični).
133
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Import podataka o učinku
Forma za import podataka o učinku je prikazana na slici ispod.
O importu učinka je bilo reči u odeljku o zadacima organizacionih celina na godišnjem nivou.
Import podataka o učinku je osmišljen kako bi se smanjila potreba za unosom podataka u
Manage Tools, smanjila mogudnost unosa pogrešnih podataka, i uveo automatizam u proces
procene i unapređenja radnog učinka.
Podatke o učinku je mogude importovati na dva načina, i oba načina podrazumevaju dogradnju
softvera iz kojeg se preuzimaju podaci. Tom dogradnjom treba da bude omoguden export
podataka iz matičnog softvera.
Prvi način podrazumeva pravljenje novog modula u matičnom softveru koji bi pravio tabelu sa
podacima o učinku (tabela je detaljno opisana dalje u tekstu) i tu tabelu prosleđivao direktno
bazi podataka Manage Tools pozivajudi predefinisanu stored proceduru.
Drugi način podrazumeva da se u matičnom softveru napravi modul koji de da generiše CSV fajl
sa podacima o učinku.
Prednosti prvog načina importovanja podataka je što se time uvodi automatizam u proces tako
da nije potrebno uraditi nikakav dodatan posao kako bi se ovaj proces odvijao. Potencijalna
134
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
ograničenja kod ovog pristupa su što programeri matičnog softvera u potpunosti odgovaraju za
proces importa podataka kao i za eventualne greške u procesu. Pored toga, ovakav pristup je
donekle zahtevniji za programiranje.
Drugi pristup omogudava da se dva softvera koja komuniciraju u potpunosti razgraniče i da
nema nikakve direktne komunikacije između njih. Sa druge strane, to obavezuje administratora
sistema da svaki exportovani CSV fajl mora da prebaci na odgovarajudu lokaciju i da izvrši
import. Ovaj pristup predstavlja dodatni posao za administratora, ali, takođe, i priliku da se izvrši
kontrola unetih podataka i izvrše potrebne korekcije. Time se sprečavaju situacije da se na kraju
meseca, nakon unetog velikog broja podataka, utvrdi da su uneti pogrešni podaci i da ih je
potrebno menjati.
Ova dva načina importovanja se mogu i kombinovati na bilo koji način. Mogude je za isti softver
koristiti oba načina paralelno, a tako i za kombinaciju više softvera.
Importovanje podataka o učinku je mogude izvršiti kako na nivou zaposlenih tako i na nivou
organizacionih celina.
Ukoliko se vrši import podataka o učinku na nivou zaposlenog, CSV fajl koji se generiše mora da
se naziva import-ucinka.csv i treba da izgleda ovako:
-
ZaposleniID je ID zaposlenog iz maticnog softvera,
-
PodatakID je ID koji je ManageTools dodelio toj vrsti podatka.
-
Godina je godina za koju se importuju podaci (u obliku broja bez . npr. 2012, 2013 i sl),
-
Mesec je mesec za koji se importuju podaci (u obliku broja 1 za januar, 2 za februar i sl),
-
Datum kada je nastao ucinak u obliku datuma i vremena u formatu US United States,
Planirano predstavlja planirani obim posla koji je trebao biti urađen (podatak je
potreban za zadatke kod kojih se prati procentualno ispunjenje zadatka odnosno kada se
unapred ne zna obim posla)
135
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
-
Učinak predstavlja brojcanu vrednost ucinka u decimalnom formatu
Podaci: ZaposleniID, PodatakID, Godina i Mesec su obavezna polja jer bez njih nije mogude
identifikovati zadatak za koji se importuje učinak. Polja Datum, Planirano i Učinak nisu obavezna,
iako bez polja Učinak import nema logičkog smisla.
Prilikom importa podataka o učinku zaposlenih u Manage Tools-u u okviru forme za import
podataka potrebno je kliknuti na dugme Import podataka o učinku zaposlenih u okviru Menija
koji se nalazi u gornjem levom delu forme.
Importovani podaci o učinku zaposlenih se potpuno integrišu u sistem tako da se oni prikazuju u
zbirovima učinka kod svakog zaposlenog na formi Pregled Učinka i na formi Nagrađivanje.
Ukoliko se importuju podaci o učinku po organizacionim celinama, CSV fajl treba da sadrzi skoro
identičnu strukturu kao i fajl za importovanje podataka o učinku, CSV fajl koji se generiše mora
da se naziva import-ucinka-celine.csv i treba da izgleda ovako:
Jedina razlika u odnosu na fajl za importovanje podataka o učinku zaposlenih jeste što se umesto
ZaposleniID ubacuje OrganizacionaCelinaID. Ovaj ID je ID organizacione celine u matičnom
softveru. Ovaj podatak je potrebno da postoji i u Manage Tools-u i unosi se na formi Model
organizacione strukture na istoimenom tabu.
Razlika između importovanih podataka o učinku organizacionih celina i zaposlenih se razlikuju po
tome što se podaci o učinku organizacionih celina ne integrišu u sistem kao podaci o učinku
zaposlenih. Jednostavnije rečeno, ovi podaci se mogu pregledati samo na ovoj formi i ni na koji
način ne utiču na druge aspekte softvera i podatke o učinku.
CSV fajl treba da sadrži iste podatke kao i tabela koja je pomenuta u prvom načinu importovanja
podataka. CSV fajl je potrebno smestiti na lokaciju:
C:\Managepro\export-import\import-ucinka
Potom u Manage Tools-u, na formi Import podataka o učinku kliknuti na dugme “Import” u
okviru Menija koji se nalazi u gornjem levom delu forme, odabrati da li se radi import učinaka za
136
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
zaposlene ili import učinaka organizacionih celina. Nakon izvršenog importa softver de obavestiti
korisnika o broju importovanih podataka i broju grešaka. Nakon pravilnog importovanja
podataka u softver, dati CSV fajl se automatski smešta u folder Azurirano u
C:\Managepro\export-import\import-ucinka.
Nakon što su podaci o učinku importovani na bilo koji od dva predstavljena načina, mogude ih je
pregledati odabirom vremenskog perioda za koji je potrebno pregledati importovane učinke
putem polja “Datum Od” i “Datum Do” i klikom na dugme “Traži”. U gornjem delu forme de se
učitati svi evidentirani importi za taj period kao što je prikazano na slici ispod.
Importi se prikazuju po datumu i vremenu importovanja. Pored toga, prikazan je i zaposleni koji
je izvršio import. Kompletan import sa svim importovanim stavkama se briše klikom na dugme
“Obriši” u okviru menija koji se otvara na desni klik na tabelu sa evidentiranim importima.
Importi podataka o učinku zaposlenih su označeni belom bojom, dok su importi podataka o
učinku organizacionih celina označeni žutom bojom.
Klikom na određeni import učitavaju se importovani podaci kao što je prikazano na slici ispod.
137
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Od podataka se učitavaju Organizaciona celina ili ime i prezime zaposlenog, koja je vrsta podatka
importovana, za koju godinu i mesec, datum nastanka učinka ukoliko je poznat i brojčana
vrednost učinka izražena decimalnim brojem.
Importovani podaci se menjaju klikom na dugme Promeni iz menija koji se otvara na desni klik u
tabeli sa podacima. Nakon što se učitaju podaci za izmenu u gornjem desnom delu forme,
potrebno je uneti izmene. Podaci se čuvaju klikom na dugme “Snimi”.
Importovani podaci se brišu klikom na dugme Obriši iz menija koji se otvara na desni klik u tabeli
sa podacima.
Priprema za ocenu i unapređenje radnog učinka
Za ulazak u formu “Priprema za procenu i unapređenje radnog učinka” potrebno je kliknuti na
istoimeno dugme koje je prikazno na slici dole.
138
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Posle klika na dugme “Priprema za procenu i unapređenje radnog učinka” otvoride se forma koja
je prikazana na slededoj slici.
U gornjem delu forme postoje slededa dugmad: “Dodaj”, “Snimi”, “Obriši”, “Odustani”, “Mail”,
“Izlaz”. Pored toga postoji i padajuda lista “Prethodna dokumenta” i dugme ”Štampanje”, kao i
dve kartice “Priprema menadžera” i “Poziv na razgovor”.
139
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Posle klika na dugme “Priprema za procenu i unapređenje rada” softver de automatski otvoriti
prvu karticu za popunu – “Priprema Menadžera”.
Unos podataka počinje tako što se u polje “Učinak zaposlenog u prethodnom periodu” unese
tekst. Tog trenutka dugme “Snimi” postaje aktivno.
Nakon toga potrebno je pronadi ime zaposlenog , tako što se klikne na dugme sa slikom čoveka
na desno od ovog polja i zatim se odabere ime zaposlenog iz forme koju de softver otvori. Ostali
podaci o razgovoru se unose u polja na karticama “Priprema Menadžera” i “Poziv za razgovor”.
Podaci u ova polja se unose tako što se klikne u polja i zatim unese tekst.
Obavezna polja za unos su „Za zaposlenog”, ”Učinak zaposlenog u prethodnom periodu”,
”Pitanja za razgovor” i datum na kartici “Poziv za razgovor”. Bez ovih unetih polja softver nede
dozvoliti da sačuvate podatke.
Nakon unošenja podataka, klikom na dugme „Snimi“, softver snima unešene podatke. Posle
snimanja donja polja (“Dokument kreirao” i “Dokument menjao”) softver automatski popunjava
podacima o korisniku-kreatoru razgovora, i onome ko je zadnji menjao dokument. Dugme
“Obriši” služi da se obriše sve što je uneseno u formu ili da se obrišu dokumenta o prethodno
vođenim godišnjim razgovorima koja su učitana u formu.
Dugme “Izlaz” vrada u prethodnu formu.
Dugme „Dodaj“ omogudava unos podataka za razgovor sa drugim zaposlenim.
Podacima o prethodno vođenim razgovorima može se pristupiti tako što se prvo odabere ime
zaposlenog u polju “Za zaposlenog”. Nakon toga treba otvoriti padajudu listu “Prethodna
dokumenta” na meniju klikom na “Izaberite...” desno od ovog odeljka i zatim u listi, klikom na
neku od stavki, treba da odabrati prethodni razgovor.
Administrator sistema dokument može da obriše klikom na dugme „Obriši“.
Nakon unosa teksta potrebno je kliknuti na dugme “Mail“. Softver de otvoriti Outlook Express i
tekst koji je unešen bide u formi za slanje u Outlook Express-u, kao i mail adresa zaposlenog.
Dovoljno je da se klikne na „Send“ kako bi zaposlenom poslali poziv za razgovor.
140
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Ocena radnog učinka
Kliknuti na dugme “Ocena radnog učinka“. Softver de otvoriti formu “Ocena radnog učinka“,
prikazanoj na slici ispod.
Preduslovi za ocenu radnog učinka su:
1.Definisan priznati rezultat za svaki ključni zadatak zaposlnog (opisano),
2. % učešda zadatk i radu zaspolnog, (opisano)
3. Unet radni učinak, (opisano)
4. Tabela dostignuda.
Tabela dostignuća
Tabela dostignuda definiše za sve zaposlene nivo zarade na osnovu dostignutog radnog učinka
zaposlenog. Radni učinak zaposlenog predstavlja zbir radnih učinaka zadataka koji su mu
dodeljeni. Vrednosti tabele dostignuda definiše top menadžment.
U formi Tabela dostignuda, da bi se odredili procenti ispunjenja radnog učinka zaposlenih i
procenti povedanja ili smanjenja osnovne zarade za dostignuti radni učinak kliknuti prvo na
dugme “Dodaj” u gornjem levom delu forme. Softver de prikazati sa desne strane forme odeljak
za unos procenta ispunjenja radnog učinka zaposlenih i procenta povedanja ili smanjenja
osnovne zarade za dostignuti radni učinak, kao što se vidi na slededoj slici.
141
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
U odeljku “Dostignude” u poljima “Od” i “Do” uneti brojeve sa dva decimalna mesta koji
predstavljaju jedan od mogudih opsega procenata ispunjenja radnog učinka zaposlenih. Brojevi
se unose u polja tako što se klikne u polje i unese broj. Radi lakšeg objašnjenja principa rada, mi
demo u polje “Od” uneti broj 0, a u polje “Do” broj 69, kao što je prikazano na slici ispod.
Na kraju unosa kliknuti na dugme “Snimi” i brojevi koji su unešeni de se nadi u tabeli .
142
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Izmena se radi tako što se u formi Tabela dostignuda prvo klikne na red čije vrednosti je
potrebno promeniti. Red tada “poplavi”, potom treba kliknuti na dugme “Promeni” u gornjem
središnjem delu forme. Softver de sa desne strane forme otvoriti polja za unos u kojima se
nalaze upisane vrednosti iz reda koji je odabran, kao što se vidi na slici ispod. Zatim se mogu
menjati brojevi u poljima.
Za čuvanje promena kliknuti na dugme „Snimi“. Ukoliko se promene nedete da sačuvate treba
kliknuti na dugme „Zatvori“.
Unos vrši administrator. Ako je neki od redova koji je unešen višak, može se obrisati. Da bi
obrisali, odabrite red (kliknuti na red), a zatim kliknuti na dugme „Obriši“ u gornjem desnom
delu forme i tada je red obrisan.
Ocena radnog učinka
„Ocena radnog učinka“ prikazan na slici ispod.
U formi „Ocena radnog učinka“ prvo odabrati ime zaposlenog za kojeg vršite ocenu radnog
učinka.
Za svaki radni zadatak, klikom na rezultat (učinak radnog zadatka) koji je zaposleni ostvario ,
vrednost koja se nalazi u poljima za posmatrani zadatak u kolonama od 0 do 140 u tabeli, u
tabeli Dostignuda, na desnoj strani forme, pojavljuje se pregled o procentu ispunjenog učinka u
koloni dostignude i o bodovima koje taj procenat ispunjenog učinka nosi.
143
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Nakon klika na sve rezultate radnih zadataka, klikom na „Izračunaj“ softver de izračunati iznos za
koji de se zarada povedati/smanjiti i u polju „Ukupna zarada“ de biti ukupan iznos zarade za nivo
učinka koji je zaposleni dostigao u posmatranom mesecu. Na kraju treba kliknuti na dugme
“Snimi”, da bi se snimio obračun zarade.
Oker bojom u donjoj tabeli nsu označeni zadaci za koje je unesen učinak tokom meseca barem
jedanput, ali nisu još uvek ocenjeni. Nakon što je jedan radni zadatak ocenjen, on biva označen
svetlo plavom bojom. Ukoliko za zadatak nije unesen nikakav učinak tokom meseca on biva
označen crvenom bojom (pogledati sliku iznad). U tom slučaju, ne može se uraditi nagrađivanje,
sve dok se ne unese učinak za dati zadatak. To je mogude uraditi preko formi Pregled učinka
(kojoj se može pristupiti klikom na meni i odabirom opcije „Pregled Učinka“) i Evidencija
Aktivnosti koje su opisane u Priručniku.
144
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Ako je slučajno odabran pogrešan rezultat radnog zadatka, može se poništiti izbor tako što se u
tabeli na desno, desnim klikom miša klikne na dostignude koje se treba poništiti, nakon čega
dostignude “poplaveti” što znači da je odabran. Softver de pitati za potvrdu kao što je prikazano
na slici ispod, nakon čega je potrebno kliknuti na dugme “Yes” i softver de izbaciti to dostignude
iz tabele desno. Potom bi trebalo kliknuti u glavnoj tabeli na ispravan rezultat za taj radni
zadatak koji je zapravo trebalo prvi put odabrati.
Nakon što se izvrši ocenjivanje učinka zaposlenog za određeni mesec, mogude je odštampati
izveštaj sa zadacima zaposlenog za selektovani mesec sa parametrima: radni zadatak, način
merenja, plan, izvršeno. Na izveštaju postoje polja predviđena za potpis rukovodioca i
zaposlenog kojim zaposleni potpisuje da se slaže sa podacima sa izveštaja, a samim tim i sa
svojim učinkom za taj mesec. Opcija štampanja se nalazi u padajaduj listi Meni u gornjem levom
uglu forme.
Pored štampanja izveštaja u padajudoj listi Meni mogude je odabrati “Pregledaj učinak”, opcija
koja se koristi za pregled učinka zaposlenih opisana u poglavlju Evidencija aktivnosti ovog
Priručnika.
145
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Forma Ocena radnog učinka je podešena tako da, ukoliko korisnik koji pristupa formi spada u
grupu Korisnici, može da pregleda i menja podatke koji su vezani za njegovu organizacionu
celinu i za celine koje su u hijerarhiji ispod te celine. Nije mogude pregledavati podatke vezane
za zaposlene koji su u okviru drugih organizacionih celina na istom nivou, kao ni za zaposlene
koji su u okviru organizacionih celina iznad celine kojoj on pripada. Ukoliko korisnik koji pristupa
formi pripada grupi Administratori, ima pristup podacima svih zaposlenih.
Softver čini dostupnim dugme “Obriši” u gornjem levom delu forme. Ako se klikne na ovo dugme
obrisade se ceo obračun dostignuda određenog zaposlenog za odabrani mesec u godini.
Da bi pregledali da li su svi zaposleni u okviru organizacione celine ocenjeni, potrebno je
odabrati opciju „Proveri ocene zaposlenih“ iz Menija u gornjem levom uglu forme. Forma je
prikazana na slici ispod.
Za osvežavanje podataka na stablu, potrebno je kliknuti na dugme „Osveži“. Ukoliko su
organizacione celine ili radna mesta označena crvenom bojom, onda ocenjivanje nije urađeno za
njih. Ukoliko su zelene boje, onda su oni ocenjeni, a ukoliko su crne boje, to znači da nema
zaposlenih u okviru te organizaicone celine ili radnog mesta.
Desnim klikom na organizacionu celinu ili radno mesto, otvara se opcija „Prikaži pojedinačnog
zaposlenog“, nakon čega se otvara spisak zaposlenih u okviru te org celine odnosno radnog
mesta. Desnim klikom na ime i prezime otvara se opcija „Oceni zaposlenog“.
146
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
147
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Unapređenje znanja
Forma Unapređenje znanja je prikazana na slici ispod. Njoj se pristupa iz forme Procena i
unapređenje radnog učinka.
Forma unapređenje znanja je zadužena za Pregled podataka vezanih za karijeru zaposlenog.
Pregled karijere se vrši kroz poslove odnosno zadatke koje je izvršavao. Na osnovu podataka o
podacima, kao i o ispunjenju zadataka, na kraju godine je mogude doneti zaključak o tome koja
vrsta zadataka je pogodna za zaposlenog i na šta treba obratiti pažnju u bududem periodu. Na
osnovu toga je mogude planirati i premeštanje zaposlenog na neku drugu poziciju. Pored toga za
svaku godinu je mogude uneti zaključak zaposlenog koji je on doneo na osnovu slike o zadacima
koje je izvršavao, kao i zaključak njegovog rukovodioca.
Da bi se pregledali podaci o karijeri zaposlenog potrebno je odabrati ime zaposlenog pomodu
pretrage klikom na dugme sa slikom čoveka koje se nalazi u gornjem delu forme. Pošto se
odabere ime zaposleni, potrebno je odabrati godinu za koju se pregledavaju podaci. Po odabiru
godine, učitavaju se podaci o zadacima koje je zaposleni vršio za odabranu godinu, kao i zaključci
zaposlenog i rukovodioca ukoliko su uneti. Ukoliko nisu uneti, odgovarajuda polja je mogude
148
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
menjati i omogudeno je snimanje podataka klikom na dugme „Sačuvaj“ koje se nalazi na
središnjem delu pri dnu forme.
Osim ovih gore opisanjih funkcionalnosti na ovoj formi je mogude i odabranog zaposlenog
predložiti za neku od kreiranih obuka (deo oforme kod predlaganja zaposlenog za obuku) a
ukoliko ta vrsta obuke ne postoji mogude je i kreirati novu (deo forme kod kreiranje nove obuke)
i predložiti ga.
Da bi odabranog zaposlenog predložili za neku postojedu potrebno je iz padajude liste odabrati
obuku i kliknuti na Predloži.
Da bih kreirali novu obuku potrebno je u polje za unos pored natpisa Naziv obuke otkucati naziv
obuke i kliknuti na dugme Snimi obuku.
Izveštaji
Iz glavnog menija treba kliknuti na dugme “Izveštaji, da bismo pristupili formi.
Prisustvo/Odsustvo
Na ovoj kartice se biraju izveštaji koji prikazuju sve podatke u vezi dolazaka/odlazak sa posla.
149
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
150
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Prisustva svih zaposlenih za period
Оvaj izveštaj prikazuje spisak zaposlenih i vrste prisutva / odsustva sa radnog mesta u
odabranom periodu i za odabranu organizacionu celinu. U polje Plan rada se unosi ukupan fond
radnih časova za odabrani period. Sa leve strane izveštaja se nalaze podređene organizacione
celine gde klikom na njih izveštaj se fokusira na odabrani organizacionu celinu. Izveštaj je
prikazan na slici ispod.
Prisustva i odsustva po zaposlenom za period
Ukoliko se odabere opcija „Prisustva i odsustva po zaposlenom za period“, za odabrani period i
odabranog zaposlenog prikazuju se podaci prikazani na izveštaju ispod.
151
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Bolovanja
Ukoliko se odabere opcija "Bolovanja" generiše se izveštaj koji prikazuje sve vrste
bolovanja za odabranu organizacionu celinu i za odabrani period.
152
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Iskorišćeni slobodni dani
Odabirom opcije "Iskorišdeni slobodni dani" generiše se izveštaj koji prikazuje slobodne dane za
organizacionu celinu i odabrani period.
Odsustvo zaposlnih sa posla u posmatranom periodu
Odabirom opcije "Odsusvo zaposlnih " generiše se izveštaj koji nam prikazuje ukupan dnevni
broj odsutnih radnika za idabrani period.
153
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Izlasci zaposlenih za period
Odabirom opcije "Izlasci zapodlenih za perod" i odabirom opcije Razlog izlaska generiše se
izveštaj koji nam prikazuje period odsustva sa posla za odabrani razlog izlaska.
Evidentirana Odsusta za period
Odabirom opcije "Evidentirana Odsustva za period" i opcije Razlog odsustva generiše se izveštaj
koji nam prikazuje odsustva zaposlenih za odabrani period i odabrani razlog odsustva.
154
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Iskorišćeni godišnji odmori
Odabirom opcije "Iskorišdeni godišnji odmori" i odabirom godine za koju tražimo izveštaj
generiše se izveštaj koji nam prikazuje spisak svih zaposlenih sa podacima o iskorišdenim
godišnjim odmorima za odabranu godinu složeni po organizacionim celinnma.
155
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Prisustva na poslu za dan
Оvaj skup izveštaja daje pregled koji je zaposleni na poslu na dan pregleda.
Svaki zaposleni prilikom dolaska na posao registruje se prevlačenjem kartice preko čitača kartice
i softver de automatski u bazu ubaciti podatke kada je zaposleni došao na posao.
156
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Odsutni sa posla na dan
Оvaj skup izveštaja daje pregled koji je zaposleni odsutan sa posla na dan pregleda.
Svaki zaposleni prilikom dolaska na posao registruje se prevlačenjem kartice preko čitača
kartice i softver de automatski u bazu ubaciti podatke kada je zaposleni došao na posao.
157
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Evidentirana odsustva sa posla
Godišnji odmor
Poslovni put
Slave
Broj zaposlenih po organizacionim celinama
Broj zaposlenih koji su u prethodnom periodu pohađali stručnu obuku
158
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Broj zaposlenih žena u preduzeću
Broj zaposlenih koji su prestali da rade u prethodnom periodu
Broj zaposlenih po starosnoj strukturi
Broj zaposlenih po stručnoj spremi
Broj zaposlenih koji u selektovanom periodu stiču uslov za starosnu penziju
Broj novozaposlenih u selektovanom periodu
Izveštaj o broju dece zaposlnih
Izveštaj o radnom učinku
Ova grupa izveštaja pokazuje zaposlene po Organizacionim celinama na mesečnom ili godišnjem
nivou.
159
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
Izveštaji o učincima mogu da se generišu po organizacionim celinama tako što se prvo odabere
organizaciona celina iz liste svih definisanih celina, a potom odaberu godina i mesec za koji se
generiše izveštaj.
Nepravilnosti u radu Poslovnog Informacionog Sistema
ManageTools
Mogući uzroci nepravilnosti rada Poslovno Informacionog Sistema
Ukoliko nije mogude pristupiti Poslovnom Informacionom Sistemu potrebno je proveriti sledede
opcije :

Proverite da li mrežni kabl ostvaruje odgovarajudi kontakt.

Proveriti da li postoji signal za interenet

Proveriti da li je na serveru uključen firewall koji blokira dolazede mrežne konekcije i da
li je podešeno da Poslovno Informacioni Sistem izuzet od toga. Provera i podešavanja su
slededa:
Kliknuti na
1. Start
2. Control Panel
3. Windows Firewall
4. Exceptions
Pogledati u listi Program and Services da li postoji softver Poslovno Informacioni
Sistem. Ukoliko postoji kliknuti na ok i zatvoriti formu.
Ukoliko ne postoji pratiti slededu proceduru:
1. Kliknuti na Add Program
2. Browse
3. My Computer
4. Local Disk (C:)
5. Kliknuti na fasciklu ManageTools
160
_______________________________________________ManageTools –Uputstvo za korišćenje
6. Kliknuti na fasciklu Client
7. Odabrati „Manage”
8. Kliknuti na dugme Open
9. Potvrditi klikom na dugme OK
Ukoliko nije mogude pristupiti bazi softvera, na računaru na kojem je instalirana baza SQL
servera, uraditi sledede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Start
Programs
Microsoft SQL Server 2005
Configuration tools
SQL Server Configuration Manager
U prozoru sa desne strane, pored stavke “SQL Server (MSSQLSERVER)”, MORA se nalaziti
ZELENA strelica, sto znaci da server radi. Ukoliko se nalazi crvena kocka, to znaci da je
server stopiran.
7. Ukoliko se nalazi crvena kocka onda:
a. Kliknuti jedanput na stavku “SQL Server (MSSQLSERVER)”, tj. selektovati je
desnim klikom.
b. I onda na malom meniju koji se pojavi kliknuti levim klikom na “START”.
c. Sacekati malo, program ce pokazati startovanje servisa i nakon par sekundi,
pojavice se zelena strelica što znači da je Server startovan.
161
Download

Priručnik za korisc.. - Manage tools softver