JDG "Veseli Cvetovi" na op{tina Kisela Voda vo grad Skopje
Ul."\or|i Sugare" b.b tel:02/2776-236 faks: tel:02/2776-236
e-mail: [email protected]
GODI[NA PROGRAMA
ZA 2013 / 2014 god.
Septemvri, 2013 god.
1
[email protected]
1. VOVED……………………………………….……………………………………………...……. 3
1.1 POJDOVNI OSNOVI ZA ORGANIZIRAWE NA DEJNOSTA
……………………… 4
1.2 CELI NA PROGRAMATA ……………………………………………………………........... 4
1.3. ZADA^I ZA OSTVARUVAWE NA PROGRAMATA ………………………………………. 5
2. USLOVI ZA RABOTA, ORGANIZACIONA POSTAVENOST I RABOTNO VREME.. 6
3. ORGANIZACIJA NA @IVOTOT I RABOTATA VO DETSKA GRADINKA…….……. 12
4. PROGRAMA ZA RABOTA NA DIREKTOROT ……………………………………………… 21
4.1. PROGRAMI NA STRU^NITE RABOTNICI I SORABOTNICI……..…….…..…... 26
5. GODI[NI PLANOVI ZA REALIZIRAWE NA VOSPITNO-OBRAZOVNATA
RABOTA…………………………………………………………………………………………….. 36
6. TEKOVNO I INVESTICIONO [email protected] ……..…………………………….… 63
2
VOVED
Godi{nata programa za rabota so deca od predu~ili{na vozrast,
pretstavuva dokument od javen karakter, koj {to e usoglasen so sovremenite
op{testveno-demokratski dvi`ewa kaj nas, kako i so Deklaracijata i Konvencijata
za pravata na decata.
Godi{nata programa e zasnovana na sogleduvawa koi se dobieni od
realizacija na Nacionalnata programa vo koja se vgradeni intelektualnosoznajnite i mentalnite potencijali na deteto od osummese~na do {est godi{na
vozrast i pozitivnite efekti od realizacija na proektot "^ekor po ~ekor", kako i
od proektite "Gra|ansko obrazovanie" i "Inkluzija na decata so posebni potrebi".
Programata se temeli na slednive principi:
- Princip na demokrati~nost (po~ituvawe na drugiot-osnova na demoratskite
osnovi na vospitno- obrazovniot proces).
- Princip na otvorenost na vospitno-obrazovniot proces (otvoren kon site
isntitucii vo koi `ivee deteto, se razviva i komunicira.)
- Princip na ednakvi mo`nosti i po~ituvawe na razli~nostite pome|u decata i
princip na multikulturalizam (ednakvi uslovi za optimalen razvoj na sekoe dete).
- Princip na sledewe i pottiknuvawe na detskiot razvoj .
- Princip na celosnost i integritet (potreba od vospitno-obrazovno dejstvuvawe
na celokupnosta na detskata li~nost).
- Princip na individualizacija (sledewe na individualniot razvoj na deteto i
usoglasuvawe na
vospitnite intervencii so detskite karakteristiki i
specifi~nosti).
- Princip na `ivost (organizirani `ivotni situacii a so cel dobivawe na `ivotni
iskustva).
- Princip na kriti~no vrednuvawe i princip na aktivno u~ewe (postojana
evaluacija na vospitno-obrazovnata rabota).
Vo Godi{nata programa glavna opredelba e profesionalen pristap kon ranoto
zgri`uvawe, vospituvawe i obrazovanie, kako prv del i temel na zgri`uva~kovospitniot sistem, po~ituvawe i gradewe na detskata li~nost i gradewe
partnerski odnos so roditelite.
3
1.1 POJDOVNI OSNOVI ZA ORGANIZIRAWE NA DEJNOSTA
- Pojdovni osnovi za izgotvuvawe na Godi{nata programa na Javnata detska
gradinka “Veseli Cvetovi” na op{tina Kisela Voda vo grad Skopje, za 2013/2014
godina se:
- Zakonot za za{tita na decata (Sl.vesnik na RM br. 170/2010, pre~isten tekst); Statutot na Javnata Detska Gradinka "Veseli Cvetovi" - na op{tina Kisela Voda vo
Grad Skopje;
- Programskata struktura na vospitno-obrazovnata dejnost zaedno so Planovite i
Programite za oddelnite vospitno-obrazovni podra~ja, izgotveni od Biroto za
razvoj na obrazovanieto;
- Osnovi na Programata za vospitno obrazovna rabota so deca od predu~ili{na
vozrast vo javnite detski gradinki ;
- Standardi za rano u~ewe i razvoj kaj decata od 0 do 6 god. vozrast-dokument
izraboten od Ministerstvoto za trud i socijalna politika na R. Makedonija;
- Uslovite {to gi obezbeduva detskata gradinka za realizirawe na celite,
zada~ite i programskite sodr`ini;
- Novi formi i sodr`ini za opfat na decata zaradi pravilen psihofizi~ki razvoj
na decata od neposrednata okolina, {to ne se opfateni so postojani formi na
zgri`uvawe, vospitanie i obrazovanie;
- Pozitivnite iskustva i rezultati {to gi postignala detskata gradinka vo
izminatiot pove}egodi{en period na poleto na vospitno-obrazovnata rabota.
1.2 CELI NA PROGRAMATA
Vo sevkupnata aktivnost gradinka i ovaa u~ebna godina }e poa|a od slednite celi:
- Zgri`uvawe i vospituvawe na decata vo gradinkata kako institucija, koja so
svoite aktivnosti, pretstavuva samo prodol`uvawe i dopolnuvawe na semejnoto
vospituvawe;
- Humanisti~ki priod vo sfa}aweto na prirodata na deteto i negoviot fizi~ki i
duhoven razvoj, kako fizi~ko, soznajno i socijalno su{testvo;
- Pottiknuvawe i razvoj na sposobnostite za samostojno u~ewe, rabota i kreirawe
kako podgotovka na deteto za u~ili{te i negovoto ponatamo{no obrazovanie;
4
- Ubla`uvawe na socijalno i kulturno-ekonomskite razliki pome|u decata
zapi{ani vo gradinkata;
- Obezbeduvawe uslovi za prestoj, vospitna gri`a i soodvetna korektivna pomo{ na
deca so lesna mentalna i telesna popre~enost, a na talentiranite deca
ovozmo`uvawe uslovi za iska`uvawe i razvivawe na tvore~kite sposobnosti;
- Otvorenost kon semejstvata za sorabotka, podgotvenost za gradewe na odnosi na
zaemna doverba, me|usebno uva`uvawe i poddr`uvawe;
- Sorabotka so lokalnata zaednica zaradi osovremenuvawe na vospitno
obrazovniot proces, bogatewe na detskoto socijalno iskustvo, {irewe na
kulturnite horizonti, kako i sozadavawe soodvetni uslovi za uspe{no
realizirawe na institucionalnoto vospitanie i obrazovanie;
- Realizacija na zgri`uva~kata i vospitno-obrazovnata rabota, koja }e poa|a od
pedago{ko-psiholo{kite soznanija za razvojot na deteto, definirani vrz osnova na
vrednosnite sistemi, potrebite na decata i op{testvenata zaednica vo koja
`iveat.
1.3. ZADA^I ZA OSTVARUVAWE NA PROGRAMATA
- Vo sklad so svoite mo`nosti da obezbedi optimalni uslovi za normalen fizi~ki,
intelektualen, emocionalen i socijalen razvoj za deca od 9 meseci do 6 godini
odnosno do po~etok vo u~ili{te.
- Da obezbedi uslovi za funkcionirawe na edinstveniot sistem za vospitno
obrazovnata rabota, negata, ishranata, zdravstvena i socijalnata za{tita.
- Vo sorabotka so semejstvata i po{irokata okolina da se podobrat uslovite za
pokavliteten prestoj vo detskata gradinka
- Da se obezbedi uslovi za implementirawe na osnovnata programa za vospitno
obrazovna rabota
- Da se obezbedi kontinuirana edukacija na stru~nite slu`bi.
- Da se podobrat uslovite vo zatvoreniot i otvoreniot prostor vo koj prestojuvaat i
u~at decata.
- Vo soglasnost so mo`nostite na organizacijata da se obezbedat dopolniteli i
voninstitucionalni oblici na rabota so deca i vozrasni (rabotilnici, stranski
jazik, fizi~ko vospituvawe и rekreacija, detska galerija, balet i dr.)
Za plansko i organizirano vlijanie vrz sevkupniot razvoj na deteto celite i
zada~ite se sistematizirani i se sodr`ani vo planovite za rabota i toa, vo:

Godiшnite planovi za rabota od objektite vo koi se vklu~eni site aktivnosti
шto se predviduvaat vo tekot na godinata.

Plan za realizacija na aktivnosti so decata od jaslena vozrast.
 Plan za realizirawe na vospitno-obrazovnata rabota so decata od gradinka.
5
 Programskite sodr`ini vklopeni vo ramkite na proektite:
-"Gra|ansko obrazovanie - pat kon demokratsko op{testvo".
-"Integracia na ekolo{ka edukacija vo makedonskiot obrazoven sistem",.
- "Programa-prevencija na ramno stopalo so Programa na kineziterapevtski
ve`bi"-podr`ano od Ministerstvo za trud i socijalna politika.
- Proekt "Skopje niz detskite o~i"- JDG "8 Mart" podr`ano od Biro za razvoj
na obrazovanieto.
 Planot za rabota na Stru~niot sovet na Detskata gradinka .
 Planot za rabota na Sovetot na vospituva~i i za stru~no usovr{uvawe na
vospituva~ite.
 Planot za rabota na Sovetot na neguvateli i stru~no usovr{uvawe na
neguvatelite.
 Plan za sorabotka so roditeli.
 Plan za sorabotka so osnovnite u~ili{ta i po{irokata op{testvena sredina.
 Plan za javna i kulturna dejnost.
2. USLOVI ZA RABOTA, ORGANIZACIONA POSTAVENOST I RABOTNO VREME
2.1 Prostorni uslovi i opremenost na objektite
Dejnosta zgri`uvawe i vospitanie na deca od predu~ili{na vozrast se ostvaruva
vo ~etiri objekti i toa:
Tabela 1. Povr{inata i kapacitetot po objekti
Objekt
Sinoli~ka
ul. ”Mihail ^akov” bb
Koki~e
ul. ”\or|i Sugare” bb.
Son~ogled
ul. ”Lokov” bb.
Mimoza
ul. ”Ogwan Prica” bb.
Vkupno:
Vkupna neto
povr{ina
1009m²
Kapacitet na
deca
210
Dvorna
povr{ina
2596m²
671m²
90
2668m²
1523m²
180
2757m²
926m²
140
926m²
4129m²
620
8947m²
6
Prostoriite na Upravata na se smesteni do
objektot ”Koki~e", so kancelariski prostor za
direktor, stru~nite slu`bi, administrativnopravni i finansiski raboti, tekovno odr`uvawe
i
obezbeduvawe
na
objektite,
nabavka,
transport, dve prostorii za centralen magacin,
dva sanitarni jazli i mala pomo{na kujna.
Objektot Son~ogled izgraden e na dva kata i
raspolaga so soodvetni prostorni uslovi, koi
maksimalno se koristat vo tekot na godinata.
Ima osum zanimalni koi gi ispolnuvaat
kriteriumite vo odnos na kvadraturata,
(prostorno se golemi). Sekoja grupa ima dodatna
prostorija koja e nameneta za dneven odmor na
decata (spalna) i toaleti za sekoja zanimalna,
koi {to isto taka gi ispolnuvaat kriteriumite
za brojot na zapi{ani deca. Vo sklop na objektot postoi golema sala za
realizirawe na mnogubrojni aktivnosti, za potrebite na decata.
Vo podrumskite prostorii na objektot e smestena Glavnata kujna vo koja sekojdnevno
se podgotvuva ru~ekot i del od u`inite za site ~etiri objekti, odnosno za site
zapi{ani deca vo Ustanovata. Objektot raspolaga so dve pomo{ni kujni i edna
prostorija za magacin.
Del od gradinkata (117 m2) vo 2003 godina se odzemeni od Ustanovata i se vo
sopstvenost na MTSP vo koi e smesten Dnevniot centar za za decata od ulica.
Objektot raspolaga so golema dvorna povr{ina i detsko igrali{te-donacija od
kompanijata Cementarnica Usje.
Objektot Mimoza raspolaga so sedum zanimalni
od koi edna ne gi ispolnuvaat kriteriumite vo
odnos na kvadraturata, i vo koi se odvivaat del
od sekojdnevnite aktivnosti za decata.
Ostanatite aktivnosti se odvivaat vo ubava,
prostrana, rekonstruirana sala za pove}e
nameni, koja se nao|a vo podrumskite prostorii.
Objektot raspolaga so dve pomo{ni kujni i
prostorija za magacin, prostrana trpezarija za
site deca, vo koja sekojdnevno se deli pojadok i ru~ek. Raspolaga so mal dvor vo
odnos na kvadraturata i broj na zapi{ani deca. Imame soznanie deka del od dvorot
ve}e 30 godini e uzurpiran od firma do gradinkata i sme vo proces da go dobieme
prostorot od 25 metri vo {irina i 90 metri vo dol`ina.
7
Objektot Sinoli~ka e od monta`en tip, se
nao|a blizu do prostoriite na op{tina Kisela
Voda. Raspolaga so deset zanimalni, ~etiri
golemi i ~etiri relativno mali zanimalni vo
odnos na brojot na zapi{ani deca i u{te dve
prostorii preadaptirani za zanimalna.
Postoi adaptiran prostor za fiskulturna
sala za realizirawe na aktivnostite po
fizi~ko vospituvawe i za drugi aktivnosti vo tekot na godinata. Raspolaga so
pomo{na kujna i mala prostor za magacin. Vo objektot ima tri toaleta za site deca.
Objektot raspolaga so golema i soodvetna dvorna povr{ina za realizacija na del
od sekojdnevnite aktivnosti za decata. Blagodarenie na sorabotkata na op{tinata
so Svetska banka preku Ministerstvo za ekonomija se realizira{e Proektot za
energetska efikasnost vo gradinkite i u~ili{ta na nivo na op{tina vo koj bevme
opfateni so donacija na novi prozori na celiot objekt, so koi }e bide potoplo i
poubavo za prestoj na decata i novi maski za grejnite tela vo celiot objekt za
podobra cirkulacija na toplinata vo prostoriite na objektot.
Objektot Koki~e raspolaga so ~etiri
zanimalni, nema jaslen del i nema sala za
aktivnosti po fizi~ko vospituvawe. Objektot
raspolaga so pomo{na kujna i mal prostor za
magacin. Ima golem dvor koj eden del go
koristat decata a drugiot del se koristi za
dotur na roba za glavniot magacin koj e
smesten vo Upravata.
Vo site objekti ima alarmni uredi i domofoni zaradi bezbednost na decata
i objektite. Vo soglasnost so Zakonot za rabotni odnosi vo site objekti se
postaveni aparati za elektronsko smetawe na rabotnoto vreme.
Dostaveno e barawe do Me|uop{tinski centar za socijalna za{tita i MTSP
za dobivawe na prostorot vo objekt Son~ogled koj momentalno se koristi za
proektot "Prifa}awe na deca od ulica" kako "Dneven centar za deca od ulica".
Dobien e odgovor deka prostorot e vo sopstvenost na R. Makedonija, otstapen
JU Me|uop{tinski centar za socijalna rabota. I pokraj negativniot odogovor od
MTSP smetame Dnevniot centar deka ne e rentabilen i zgri`uva mal broj na deca
od ulica. Predlagame da se dislocira. Na{e mislewe kako gradinka e deka
Centrite treba da se lociraat na mesta kaj {to ima potreba od niv no nikako vo
gradinka. Realno prostorot mnogu ni e potreben za da mo`eme da zgri`ime nad 50
deca, a so toa }e pomogneme na 50 semejstva koi se na lista na ~ekawe.
8
Tabela 2. Opremenost na objektite
Objekt
Sinoli~ka
Koki~e
Son~ogled
Mimoza
skrivnici
kotlari
sanitarni ~vorovi
magacini
peralni
podrumi
kujni
trpezarii
administrat. prostor
sali gimnast.
ambulanti
kabineti
zanimalni
1
1
3
1
0
1
1
0
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
4
1
0
8
1
1
1
2
0
2
1
1
1
8
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
0
1
7
2.1.1. Opremenost na zanimalnite vo jaslite
Zanimalnite vo koi prestojuvaat decata od jaslena vozrast vo trite objekti,
se opremeni so mebel, igra~ki i drug materijal potreben za rabota so decata. Tie
se opremeni so mebel, igra~ki i drugi materijali koi se potrebni za rabota so
decata. Ovaa godina se planira grupite da bidat opremeni i dopolneti so nov
igroven i didakti~i materijal i mebel po potreba vo site objekti.
2.1.2. Opremenost na zanimalnite vo gradinka
Zanimalnite vo gradinka se opremeni so mebel, igra~ki i materijali, vo
soglasnost so propi{anite normativi. Ovaa godina se planira da se nabavat
igra~ki i drug didakti~ki materijal za rabota so decata. Vospituva~ite i
neguvatelite vodat sekojdnevna gri`a okolu estetskoto sreduvawe na prostorot,
osobeno na kat~iwata koi vo ovie zanimalni se razli~ni, spored brojot i namenata,
a vo zavisnost od potrebite na vospitnata grupa i afinitetite na vospituva~ite.
Ovie zanimalni se opremeni so soodveten mebel, igra~ki i drug materijal za
rabota so decata. Dve grupi se opremeni so osnovniot Montesori materijal koj go
koristat vo slobodnite aktivnosti, nadvor od predvidenata programa. Istite
sodr`at osnovni materijali od: prakti~en `ivot, materijali za setilata,
materijali za matematika i del od osnovnite materijali za jazik i kosmi~ko
vospituvawe. Vo ramkite na slobodnite aktivnosti }e se implementiraat
Montesori materijalite spored senzibilnite fazi vo koi se nao|aat decata.
Voedno, vospituva~ite }e gi primenuvaat osnovnite principi za rabota. Ovaa
godina se planira site grupite da bidat opremeni i dopolneti so nov igroven
materijal i mebel po potreba.
9
2.1.3. Stru~na literatura, stru~ni spisanija i spisanija za deca
Gradinkata raspolaga so bibliote~en fond i toa: literatura za deca,
prira~nici i metodiki za realizirawe na vospitno-obrazovnata rabota, pedago{ka
i psiholo{ka literatura kako i knigi od oblasta na beletristikata.
Od detskite spisanija bibliotekata raspolaga so broevi na spisanijata: Rosica,
Razvigor~e i Drugar~e. Bibliotekata raspolaga i so stru~na literatura od
“Prosvetno delo” koja opfa}a sodr`ini od didaktikata, razvojnata psihologija,
muzi~koto vospitanie, likovnoto vospitanie i sodr`ini od vospitno-obrazovnata
praktika. Smestena e vo Upravata, a knigite i ovaa godina }e bidat dostapni na
site onie na koi {to }e im se potrebni za edukacija i samoobrazovanie.
Kabinetite vo objekti raspolagaat so biblioteki so skromen fond na stru~na
literatura: prira~nici, bilteni, metodiki za realizirawe na vospitnoobrazovnata rabota i pedago{ka i psiholo{ka literatura. Celokupnata literatura
}e bide dostapna do site vraboteni i roditeli koi izrazat `elba da se educiraat
od soodvetnata oblast.
2.1.4. Uredenost na dvornite povr{ini
Detskata gradinka raspolaga so 8.847,00 m² dvorna povr{ina. Dvorovite vo site
objekti redovno se odr`uvaat i oplemenuvaat so nasadi i drvca. Maksimalno se
koristat sekoga{ koga dozvoluvaat vremenskite uslovi za realizacija na
aktivnosti
so
decata
(igri
na
otvoren
prostor,
pro{etki).
Vo site objekti ima gradinari koi se gri`at za odr`uvaweto na dvornite povr{ini
(nasadi od cve}iwa i treva) i ~istewe od {ut. Ovaa godina po povod Nedela na
deteto se planira akcija so roditelite za oplemenuvawe na dvornite povr{ini so
raznovidni cvetni aran`mani vo site objekt i mo`nost za obnovuvawe na cvetnite
aran`mani vo zavisnost od vremenskite uslovi i trajnosta na cve}iwata, a isto
taka i zasaduvawe na nova treva vo nekoi delovi od dvorovite vo objektite.
2.2. Organizaciona postavenost
Vo Ustanovata se zastapeni slednive profili koi ja izvr{uvaat rakovodnata,
stru~nata, administrativno-tehni~kata i neposrednata rabota so deca.
Tabela 3 Pregled na broj na vraboteni spored profil na stru~nost
Profil na
stru~nost
V.D Direktor
Pedagog
Pravnik
Defektolog
Logoped
Ekonomist
Muzi~ki sorabotnik
Vid na
obrazovanie
VSS/VII 1
VSS/VII 1
VSS/VII 1
VSS/VII 2
VSS/VII 1
VSS/VII 1
Broj na
vraboteni
1
1
1
1
1
1
Raboten status
VSS/VII 1
2
1 neopredelno
1 neopredeleno
1 neopredelno
1 neopredelno
1 neopredelno
1 neopredelno
1 neopredelno
10
Glavna med. sestra
Smetkovoditel
Voza~
Vospituva~
VSS/VI
SSS
SSS
VSS/VII 1
1
1
1
24
Vospituva~
neguvatel
VSS/VI
SSS
4
40
Higieni~ar
SSS
14
Gradinar
Hausmajstor
SSS
SSS
4
2
Glavna kujna
SSS
4
^ajna kujna
SSS
4
Pera~
SSS
1
Vkupno
108
1 volonter
1neopredelno
1 neopredelno
1 neopredelno
17 neopredelno
3 APV
2 volonteri
2 dogovor na delo
4 neopredeleno
34 neopredelno
1 opredeleno
2 APV 1 volonter
2 dogovor na delo
6 neopredelno
2 APV
1 dogovor na delo
5 volonteri
4 neopredeleno
1 Neopredelno
1 Dogovor na delo
4 neopredeleno
3 neopredeleno
1 dogovor na delo
1 APV
83 Neopredeleno
1 Opredeleno
7 Dogovor na delo
8 APV 9 volonteri
Celta na Ustanovata e da ja podobri kvalifikacijata i strukturata na site
profili koi ja izvr{uvaat neposrednata rabota so deca. Seto toa go garantiraat
28 vospituva~i koi zavr{ile vi{o ili visoko obrazovanie so zvawe profesor po
Pedagogija, vospituva~ vo predu~ili{na ustanova i so dopolnitelni studii za
predu~ili{na pedagogija, 40 neguvateli so soodvetno sredno obrazovanie i
zavr{en kurs za neguvatel i stru~en tim od 6 ~lena so vi{o i visoko obrazovanie i
zavr{eni magisterski studii.
2.3. Rabotno vreme na ustanovata
Rabotnoto vreme na detskata gradinka i ovaa u~ebna godina }e zapo~nuva vo 6:00
~asot i }e zavr{uva vo 18:00 ~asot. Vo ramkite na ~etirieset~asovnata rabotna
nedela rasporedot na rabotnoto vreme za site izvr{iteli go utvrduva Direktorot
na gradinkata.
11
3. ORGANIZACIJA NA @IVOTOT I RABOTATA VO DETSKA GRADINKA
3.1. Organizacija na `ivotot i rabotata vo detskite jasli
Javnata detska gradinka "Veseli Cvetovi" na Op{tina Kisela Voda, vo grad Skopje,
zgri`uva deca od jaslena vozrast vo 5 vospitni grupi, so vkupno 98 deca.
Tabela 4. Broj na grupi-jasli i broj na neguvateli
Objekt
Broj na
grupi-jasli
Sinoli~ka
Mimoza
Son~ogled
Vkupno
3
1
1
5
Broj na deca vo grupa
9-12m
14
12-18m
13
24
23
98
18-24m
22
Broj na
neguvateli
7
3
3
10
Rabotnite zada~i za nega i gri`a, preventivno-zdravstvenata za{tita na
decata i unapreduvaweto na higieno-zdravstvenite uslovi za prestoj na decata i
vospitno-obrazovniot del so deca od 9 do 24 meseci gi realiziraat neguvatelite
Sekojdnevnite rabotni zada~i se odnesuvaat na:
- Nega i gri`a za zdravjeto na decata (redoven uvid vo bele{kite izdadeni od
lekar-pedijatar pri vra}awe od boleduvawe, uvid vo prostoriite i sanitarnite
jazli, kujnata, priborot za ishrana na decata, dezinfekcija i dezinsekcija na
prostoriite vo koi prestojuvaat decata).
- Pottiknuvawe i stimulirawe na razvojot na decata.
- Sledewe na specifi~nostite za raniot razvoj do 2 godini i individualnite
potrebi na deteto.
- Sozdavawe na povolna socio-emocionalna klima, podgotvuvawe i struktuirawe
na stimulativna sredina za zadovoluvawe na `elbite i potrebite na decata
- Vo periodot na adaptacija planirawe na aktivnosti koi na deteto mu
ovozmo`uvaat polesen prestoj i pobrzo prilagoduvawe na noviot prostor, novite
lica (neguvateli) i deca.
- Posebno neguvawe na individualnite kontakti niz ednostavni postapki, a
podocna vklu~uvawe vo zaedni~ki na~in na rabota (igra ).
Osnovna cel na zgri`uva~ko-vospitnata rabota }e bide sozdavawe povolna
sredina vo koja deteto }e steknuvaat novi iskustva spored sopstvenoto tempo na
razvoj. Neguvatelite }e gi neguvaat, pottiknuvaat i oplemenuvaat spontanite
izrazi na odnesuvawe na deteto vo odnos na negovata neposredna okolina.
Programskite sodr`ini }e se planiraat i }e se realiziraat niz prirodni
(`ivotni) situacii po~ituvaj}i gi potrebite na decata na soodvetna vozrast. Vo
sozdavaweto na povolnata vospitna sredina posebno mesto }e imaat igrovnite
aktivnosti so decata, koi na taa vozrast imaat voglavno funkcionalen karakter i
se odnesuvaat na manipulirawe so predmetite zaradi sovladuvawe na odredeni
12
dvi`ewa, sinhronizacija na setilata i dvi`ewata, sovladuvaweto na prostorot i
zapoznavawe so predmetite.
- Sorabotka so semejstvata (permanentno informirawe za razvojot na deteto, za
organizacijata na `ivotot vo grupata, za aktivnostite koi se realizirani so
decata, kako i za aktuelnite pra{awa i problemi povrzani so negata i
zdravstvenata sostojba na decata).
Vo tekot na godi{noto planirawa zacrtani se slednive zada~i za razvoj na decata
 Fizi~ko-senzorniot razvoj (nega, pottiknuvawe za razvoj na dvi`ewa,
pottiknuvawe na razvoj na motorika, steknuvawe na naviki)
 Emocionalo-socijalniot razvoj (pottiknuvawe na razli~ni iskustva kaj
decata, pottiknuvawe na samostojnost, pottiknuvawe na sigurnost,
pottiknuvawe za usvojuvawe na osnovni na~ini i pravila na odnesuvawe)
 Socijalniot razvoj (pottiknuvawe i neguvawe na prirodata na decata za
istra`uvawe, pottiknuvawe na razvoj i steknuvawe na razli~ni setilni
iskustva, pottiknuvawe za razvoj na govor i komunikacija, pro{iruvawe i
steknuvawe na novi poimi od opkru`uvaweto)
Planiraweto }e se sproveduva mese~no so nasoki za dnevno planirawe na
igrovnite aktivnosti i toa na dve razvojni nivoa: za deca na vozrast od 8-18 meseci
i za deca na vozrast od 18-24 meseci. Site zada~i se planiraat i realiziraat vo
ramki na sekoja vospitna grupa za koja se vodi posebna dokumentacija od strana na
neguvatelot, vo koja se naveduvaat podatoci za plan za nega, zdravsvena za{tita,
vospitna rabota vo tekot na mesecot, sorabotka so roditelite, stru~no
usovr{uvawe.
3.2. Organizacija na `ivotot i rabotata vo gradinka
Realizacijata na vospitno-obrazovnata programa so decata od gradinka }e se
odviva vo 24 vospitni grupi. Site vospitni grupi se opfateni so Programata "^ekor
po ^ekor", aktivnostite so decata }e gi planiraat tematski, usoglasuvaj}i gi
programskite sodr`ini so postoe~kata programa, a vo 2 vospitni grupi vo
slobodnite aktivnosti }e se realizira Montesori pedagogijata.
Tabela br.5 Broj na grupi-gradinka i vospitno-zgri`uva~ki kadar
Objekt
Koki~e
Broj na
grupi
4
Vkupen broj na
deca
109
Broj na
Broj na
vospituva~i neguvateli
5
4
Sinoli~ka
Mimoza
7
6
224
194
9
6
8
6
Son~ogled
Vkupno
7
24
239
766
8
28
7
25
13
Ranoto detstvo e period koga decata u~at kako da u~at, po priroda tie se
qubopitni, sakaat da istra`uvaat, poka`uvaat interes kon seto ona {to e del od
nivnoto opkru`uvawe, taka {to seto spomenato, za nas kako profesionalci
pretstavuva predizvik i potreba da dademe pridones i da go unapreduvame
pristapot kon u~eweto kaj decata u{te od najranata vozrast.
Vospitno-obrazovnata rabota so deca na vozrast od 2 do 6 godini }e se temeli na
slednive prioritetni zada~i:
- Obezbeduvawe na kvalitetna vospitno-obrazovna sredina, koja }e gi sledi
pravata na decata, gi po~ituva nivnite karakteristiki i potrebi, i go }e go
pottiknuva nivniot celosen psihofizi~ki razvoj.
- Bogatewe
i pottiknuvawe na detskiot razvoj so stimulirawe na
socijalniot, emocionalniot, fizi~kiot i intelektualniot razvoj.
- Obezbeduvawe na uslovi za pro{iruvawe na socijalnite i kognitivnite
iskustva so koj se ubla`uvaat socijalnite, kulturnite i drugi razliki kaj decata i
se pottiknuva ednakvost.
- Sledewe na razvojnite i individualnite karakteritiki.
- Sozdavawe na prijatna klima i odnos dete-dete, dete-vospituva~, deteneguvatel,
vospituva~-neguvatel,
vospituva~-roditel,
neguvatel-roditel,
vospituva~-po{iroka okolina.
- ]e se pottiknuva, istra`uva i unapreduva vospitno-obrazovnata praksa.
- Vo periodot na adaptacijata i procesot na socijalizacijata }e se
primenuvaat. posebni tehniki za polesno prilagoduvawe na novi zapi{ani deca.
- Unapreduvawe na vospitnata funkcija na semejstvoto (dopolnuvawe na
doma{noto vospituvawe).
Rabota so decata na vozrast od 2 do 6 godini ja realizira vospituva~ot so
asistencija na neguvatelot. Vospituva~ot e kreator i istra`uva~ vo svojata rabota.
Negova glavna zada~a e na osnova na interesite na decata dnevno da se planiraat
golem broj na sodr`ini i aktivnosti i da im se dade mo`nost za izbor na decata.
Rabotata so decata e organizira vo kat~iwa vo zavisnost od interesot na decata:
literaturano, konstruktivno, muzi~ko, mirno kat~e, likovno kat~e, manipulativno
kat~e,
semejno-dramsko
kat~e.
Vo site `ivotni situacii vo detskata gradinka kako spontani taka i planirani
aktivnosti }e se pottiknuva razvojot i rastot kaj decata, i toa vo 4 podra~ja:
-motoren razvoj,
-socio-emocionalen (odos kon sebe i odnos kon drugite),
-kognitiven razvoj,
- razvoj na govor, komunikacija i izrazuvawe (govor, muzika, likoven izraz).
Permanentno, }e se nastojuva da im se izleze vo presret na individualnite i
grupnite potrebi na decata, }e se primenuvaat mirni i aktivni igrovni aktivnosti
vo tekot na denot, }e se planiraat vospitno-obrazovni aktivnosti i onie koi }e
pridonesuvaat za relaksacija na decata vo odredeni periodi od denot kako i
planirawe na aktivnosti vnatre i nadvor od zanimalnata.
14
- Pri toa vo site podra~ja na razvojot kaj decata se pottiknuva i zajaknuva
samostojnosta i istra`uva~kiot duh. Niz sistem na igri i aktivnosti (perceptivni,
motorni, istra`uva~ki, zdravstveno-higienski aktivnosti) se dava poddr{ka na
sekoe dete da sozdade realna slika za sebe. Na ovoj na~in se planira kaj decata da
se pottiknuva i razviva samodoverbata, mo`nost da rabotat spored sopstvenoto
tempo, da im se ovozmo`i slobodno eksperimentirawe i istovremeno u~ewe i
osoznavawe na predmetite i pojavite od neposrednata okolina
- Prostorno-vremenskite soznanija }e se realiziraat niz otkrivawe i zapoznavawe
po pat na nabquduvawe i eksperimentirawe i niz sledewe na procesite i
dvi`eweto na pojavite vo vreme.
- ]e se pottiknuvaat verbalnite sposobnosti (pro{iruvawe na re~nikot i
usovr{uvawe na gramati~kite strukturi) }e se pottiknuva fluentnosta, fleksibilnosta, divergenototo mislewe i intelektualnata inicijativa.
- Decata }e se pottiknuvaat na re{avawe na prakti~ni problemi niz igra i }e se
upatuvaat na snao|awe vo situacii so koi mo`at da se sretnat vo sekojdnevniot
`ivot.
Vospitno-obrazovnata rabota se realizira po sledniot dneven red:
Raspored na dnevni aktivnosti
priem na deca i slobodni aktivnosti
utrinska gimnastika
podgotovka za pojadok i pojadok
vreme za grupni aktivnosti
aktivnosti po kat~iwa
pro{etka, nabquduvawe i prestoj na
vozduh
podgotovka za ru~ek i ru~ek
pasiven odmor (spiewe)
u`ina
slobodni igri
zaminuvawe na decata
sreduvawe na zanimalnata
od 06:00 - 08:30
do 8:40
do 9:00
do 9:30
do 10:15
do 11:15
do 12:30
do 14:30
do 14:15
do 16:30
do 17:30
do 18:00
Zastapenosta i vidot na konkretnite zada~i i podra~ja na razvojot se planiraat
posebno vo sekoja vospitna grupa vo zavisnost od potrebite i interesite na decata.
Izborot na temite, opredeluvaweto na razvojnite zada~i, vklu~uvaweto na decata
po kat~iwa, individualizacijata i na~inite i formite na sorabotka i po{irokata
socio-kulturna sredina se odbiraat od neposrednite iskustva na decata,
okolinata, promenite vo prirodata i aktuelni temi so koi }e se pro{irat
poznavawata na decata.
Osnovni tematski celini koi se planiraat da se realiziraat vo tekot na
u~ebnata 2013/2014 godina se: "Gradinkata e kako bajka, gradinkata e na{a vtora
15
majka", " [areni detski stranici", "Vremenski prognozer", "Decata se idninata na
planetata zemja". "Patot na porakite", "Moite vredni ra~iwa", "Vita vita vitamini
za zdravjeto fini", "Se se vrti vo krug, se te~e se se menuva", "Mama, tato i jas"
"Sonceto izvor na `ivot", "[to se raste", "Minatoto, sega{nosta, idninata",
"Kako rastam", "[to e ubavo, ubavi ne{ta"
Navedenite tematski celini se realiziraat niz planirani i razraboteni
temi, sodr`ini, aktivnosti koi }e bidat del od aktivnostite na Sovetot na
vospituva~i. Planirawata }e ja sledat vozrasta na decata, razli~noto nivo na
razvoj, individualiziranata rabota so deca, aktuelnostite vo okolinata,
ostavruvaweto na sorabotkata so roditelite i sredinata. Po obrabotkata na sekoja
tema vospituva~ite }e pravat evaluacija na realiziranite vospitno-obrazovni
aktivnosti pri {to }e se sogledaat problemite vo realizacijata i }e se davaat
sugestii za ponatamo{nata rabota.
Vospituvaweto i obrazovanieto na decata na vozrast od 2 do 6 godini e
prodol`enie na doma{noto vospituvawe i kako takvo e otvoreno za sorabotka so
roditelite. Voedno, }e se analizira sorabotkata so roditelite i dopolnitelnite
aktivnosti vo grupata.
- Slobodnite aktivnosti kako forma na posredno vospitno vlijanie, naso~uvawe i
sledewe na detskiot razvoj se organiziraaт sekojdnevno, ovozmo`uvaj}i mu na sekoe
dete slobodno da igra, da seizrazuva kako individua, da tvori i fantazira, da igra
i sorabotuva so drugite deca, da gi proveruva, potvrduva i izgraduva svoite
sposobnosti i mo`nosti i sl. Istite se realiziraaт vo utrinskite ~asovi, pred i
po organiziranite aktivnosti, pred ru~ekot, popopladnevniot odmor, vo
kat~iwata, vo dvorot i na drugi mesta (po izbor na vospituva~kata i decata).
Za realizacija na aktivnostite so decata vo popladnevnite ~asovi
izgotveni se posebni planovi koi }e bidat realizirani od strana na neguvatelite
so decata koi ostanuvaat podolgo vo gradinkata.
3.3. Broj na vospitni grupi i broj na deca
Proektiraniot kapacitet na Javnata detska gradinka "Veseli Cvetovi" na
Op{tina Kisela Voda, vo grad Skopje, e za 620 deca. Vo 2013/2014 godina se
opfateni 864 deca. Decata se rasporedeni vo 29 vospitni grupi, i toa: - 98 deca od
jaslena vozrast vo 5 vospitni grupi; - 766 deca vo gradinka vo 24 vospitni grupi.
Objekt Koki~e
vospitna grupa
normativ
sostojba na
01.09
2-3 god.
3-4 god.
4-5 god.
5-6 god.
Vkupno
12-15 deca
15-18
18-20
20-25
90
22
32
34
36
124
novo
zapi{.
deca
22
7
5
3
37
nad
kapacitet
34 deca
16
Tabela br 6. Broj na decata i vospitnite grupi po objekti
Objekt Sinoli~ka
vospitna grupa
9-12 mes..
12-18 mes.
18-24 mes.
2-3 god.
2-3 god.
3-4 god.
4-5 god.
4-5 god.
normativ
sostojba na novo zapi{
01.09
deca
14
14
13
13
24
8
32
7
8-10 deca
10-12
10-12
12-15
18-20
33
33
28
25
7
6
4
2
5-6 god.
5-6 god.
20-25
32
32
3
3
Vkupno
210
266
67
15-18
nad
kapacitet
56 deca
Objekt Mimoza
vospitna
grupa
9-24 mes.
2-3 god.
3-4 god.
3-4 god.
4-5 god.
5-6 god.
5-6 god.
Vkupno
normativ
10-12 deca
12-15
15-18
18-20
20-25
140
sostojba na novo zapi{
01.09
deca
25
25
nad
36
8
kapacitet
33
3
79 deca
33
11
34
2
32
0
26
2
219
51
Objekt Son~ogled
vospitna grupa
normativ
9-24 mes.
2-3 god.
10-12 deca
12-15
3-4 god.
3-4 god.
4-5 god.
4-5 god.
5-6 god.
5-6 god.
Vkupno
sostojba
na 01.09
20
34
novo zapi{.
deca
20
7
18-20
34
33
30
32
5
6
3
3
20-25
180
31
34
248
11
0
55
15-18
nad
kapacitet
68 deca
17
Ovaa godina poradi golem interes na roditelite za upis na decata vo 4 te
objekti, brojot na decata e drasti~no zgolemen, {to gi nadminuva i prostornite i
materijalnite uslovi za prestoj. Vo objektot Mimoza ima prostorni uslovi za
zgri`uvawe na 140 deca, a ovaa godina brojkata e vkupno 219 deca. Vo objekt
Sinoli~ka kapacitetot e za 210 deca a ovaa godina zgri`eni se 266 deca.
Vo objekt Son~ogled ima vkupno 56 novo zapi{ani deca i vkupniot broj e 248
deca, a objektot e planiran za zgri`uvawe na 180 deca na vozrast od 9 meseci do 6
godini. Objekt Koki~e so kapacitet za 90 deca ovaa u~ebna godina zgri`i vkupno
124 deca, 34 deca nad normativ i kapacitet.
Seto ova povelekuva novo pra{awe za dograduvawe na nov prostor vo site objekti,
preadaptirawe na prostorii ili izgradba na nova gradinka da se rasteretat
vospitnite grupi so broj na deca nad normativ.
Novata u~ebna godina 2013/2014 zapo~nuva so vkupno 864 deca, 211 novo
zapi{ani i vkupno 237 deca nad predvidenite uslovi i kapacitet za prestoj na
decata vo objektite. Dovolen pokazatel za kontinuiranata sorabotkata na
Ustanovata so roditelite i zalagaweto na celiot kadar za prifa}awe na site onie
deca koi navistina imaat potreba od zgri`uvawe vo detska gradinka.
Tabela br.7 Broj na deca na lista na ~ekawe
Objekt
2013go
2012god
2011god
2010god
2009god
2008god
Vkupn
o
Koki~e
2
1
4
8
6
2
23
Mimoza
1
3
14
15
12
0
44
Sinoli~ka
7
19
21
12
6
1
66
Son~ogled
3
6
17
9
9
0
45
Vkupno
13
29
56
44
33
3
178
Od gore navedenata tabela mo`e da se zaklu~i deka predu~ili{noto
vospitanie treba da bide dostapno za site deca a ne da e privilegija na odreden
broj na deca ili roditeli ~ii deca se zgri`eni vo Ustanovata. Najgolem broj od
roditelitena 178 deca koi se na lista na ~ekawe se vo raboten odnos i potrebata
od zgri`uvawe na nivnite deca vo na{ata Ustanova im e od posebno zna~ewe.
Osven momentot na zgri`uvawe se pogolem e brojot na roditeli koi kako cel za
zapi{uvawe vo gradinka ja istaknuvaat socijalizacijata, u~eweto i steknuvaweto
na naviki, stimuliraweto na razvojot i potrebata za rano u~ewe steknuvawe na
znaewa. Uspe{nata vospitno-obrazovna rabota e ve}e pretpoznatliva i
istaknuvana od strana na roditelite. Odlukata za izbor na gradinkata od tolkav
golem broj na roditeli e od golema va`nost za stimulirawe i kontinuirana
doobrazba na kadarot. No sepak nemo`nosta da se izleze vo prestret na site
18
roditeli koi ~ekaat da se oslobodi mesto za uspis na nivnoto dete vo sakanata
gradinka e golem problem za Komisijata za priem na deca vo detskata gradinka.
Najgolem broj na deca koi se na lista na ~ekawe ima vo objekt Sinoli~ka vkupno 66
deca, od koi samo 21 dete rodeno 2011 godina. Ne e pomal brojot ni vo drugite
objekti, no sepak najalarmantna e sostojbata so golemata lista na ~ekawe na deca
rodeni 2010 godina-vkupno 44 deca i 2011 godina-vkupno 56 deca.
Za sostojbata so listata na ~ekawe izvesteni }e bidat i Oddelenieto za
Predu~ili{no obrazovanie vo op{tina Kisela Voda, Gradona~alnikot na op{tina
Kisela Voda, Ministerstvoto za trud i socijalna politika .
3.4 Javna i kulturna dejnost
Otvorenosta na JDG "Vesli Cvetovi" za sorabotka i postojanata interakcija pome|u
deteto i sredinata {to go opkru`uva pretstavuva zna~aen uslov za pottiknuvawe
na razvojot i sozrevaweto na li~nosta na deteto.
Javnata i kulturna dejnost ima za cel da pridonese za {to pocelosno ostvaruvawe
na programskite zada~i, za podobruvawe na vospitno-obrazovnite rezultati, kako i
za razvivawe i bogatewe na op{testveniot i kulturniot `ivot vo Ustanovata i vo
po{irokata sredina.
Vo toj pogled, javnata i kulturnata dejnost }e ja realizirame niz slednite formi:
-odbele`uvawe na site pova`ni datumi i praznici,
-so posebna programa }e se realizira odbele`uvaweto na “Detskata nedela”,
- u~estvo na likovni konkursi, detski festivali i drugi manifestacii
- snimawe na radio i TV emisii
Isto taka, detskata gradinka }e zeme u~estvo na site priredbi,
manifestacii, programi i proekti organizirani od Op{tina Kisela Voda i drugi
institucii i zdru`enija.
3.5. Sorabotka so roditelite
Za {to pouspe{na komunikacija i sorabotka, partnerstvo so roditelite, a so
`elba za {to podobro zapoznavawe deteto i pottiknuvawe na negoviot razvoj, }e se
primenat slednive oblici na sorabotka:
- Roditelska sredba vo site vospitni grupi i jasli, so stavawe akcent na
roditelite na novi zapi{anite deca (zapoznavawe so programata za rabota,
rasporedot na dnevnite aktivnosti, informacii za prestojot, pla}aweto na
smetkite, otsutvo od gradinka);
- Periodi~no sostanuvawe so roditelite na zaedni~ki sostanoci so cel
izvestuvawe za planovite za rabotata so decata i vklu~uvawe na roditelite vo
istite).;
- Utrinski sredbi i konsultacii pri priem na dete vo gradinka;
- Popladnevni sredbi i konsultacii pri zemawe na deteto od gradinka;
19
- Povremeni individualni sredbi so roditelite za sledewe na razvojot na decata;
- Individualni sredbi so pedagogot, defektologot, logopedot ili medicinskata
sestra;
- Tematski roditelski sostanoci i edukativni pedago{ki rabotilnici;
- "Otvorena gradinka"- aktivnosti na vospituva~ite, neguvatelite so decata i
roditelite niz koi se podobruva me|usebnata komunikacija i sorabotka (rodendeni,
imendeni, proekti, aktivnosti koi gi vodat roditelite vo sorabotka so
vospituva~ot);
- Zaedni~ki aktivnosti so drugite ~lenovi od semejstvoto (brat, sestra, baba,
dedo);
- Poseta na rabotno mesto na roditel (steknuvawe znaewa za profesii);
- Inicialno intervju so roditeli pri upis na dete vo gradinka;
- Popolnuvawe na anonimni anketni listovi na po~etok i kraj na u~ebnata godina za
sledewe na kvalitetot na vospitno-obrazovnata i zgri`uva~ka rabota i dobivawe
na predlozi za unapreduvawe na istata;
- "Rasteme zaedno"-poddr{ka na decata na vozrast do 3 godini i nivnite roditeli.
- Zaedni~ki pro{etki i dru`ewa , se so cel {to pouspe{na sorabotka;
- Davawe mo`nost na roditelite da doniraat se ona {to bi poslu`ilo za
razubavuvawe na sredinata vo koja nivnoto dete pominuva golem del od denot.
3.6. Sorabotka so osnovnite u~ili{ta
Sorabotkata so osnovnite u~ili{ta na nivo na op{tina Kisela Voda ovozmo`uva
kontinuirano, sistematsko vlijanie vrz vospitno - obrazovnoto nivo na decata.
Za taa cel se planiraat slednite aktivnosti:
- zaedni~ki poseti na decata na osnovni u~ili{ta vo bliskata okolina;
- prisustvo na u~ili{en ~as, vo vid na rabotilnici za deca od 5 do 6 godini ;
- planirawe na zaedni~ki proslavi i priredbi po povod razni prigodi;
-zaedni~ki
nastap
na
javni
manifestacii,
izlo`bi
i
sli~no;
-sredbi so nastavnicite od u~ili{tata so cel zapoznavawe so rezultatite i
uspesite na decata {to gi postignale vo tekot na u~ebnata godina,
-individualni sredbi so vospituva~ite i nastavnicite, so cel zapoznavawe so
individualnite osobini na decata i razmena na iskustva vo vrska so planiraweto
i programiraweto na sodr`inite za realizirawe na vospitno-obrazovnata rabota
so decata od 5-6 godi{na vozrast;
- permanentna sorabotka so pedago{ko – psiholo{kata slu`ba vo u~ili{tata.
20
4. Programa za rabota na Direktorot
Direktorot na ustanovata vo u~ebnata 2013/2014 godina svoite anga`irawa
}e gi naso~uva kon celosno realizirawe na programskite zada~i, a voedno }e bide
i glaven organizator i koordinator na celokupnata dejnost na detskata gradinka.
Direktorot rabotata }e ja ostvaruva vo ramkite na zakonite, zada~ite i
nadle`nostite koi se utvrdeni so Statutot i aktite na Ustanovata, a }e bide naso~ena kon slednite podra~ja:
Globalni celi za razvoj na gradinkata
Prioritetna cel za koja }e se zalaga Direktorot ovaa godina }e bide stu~no
i efikasno vodewe na celokupnata rabota na Ustanovata od sekoj aspekt,
komunikacija so Gradona~alnikot na OKV i Ministerot na MTSP vo odnos na
iznao|awe re{enie za izgradba na nova gradinka ili iznao|awe prostor za
prifa}awe na {to pogolem broj na deca koi momentalno se na lista na ~ekawe, so
toa otvorawe na novi vospitni grupi, novi vrabotuvawa i podobruvawe na
standardot na decata i na vrabotenite vo Ustanovata i iznao|awe sponzorstva i
donacii, koi }e imaat za cel da go podobrat `ivotot na decata vo Ustanovata.
Osnovni principi za razvoj na gradinkata
Za realizirawe na gorenavedenite celi, kako i ostvaruvawe na celokupnata
dejnost vo gradinkata, Direktorot }e se rakovodi od slednive principi, koi }e
bidat prioritet vo raboteweto:
- harmonizirawe na rabotata na kadarot, rasporeduvawe na rabotata i
rabotnite zada~i i podednakvo optovaruvawe na vrabotenite.
- pottiknuvawe sovesnost i odgovornost vo procesot na izvr{uvawe na
rabotnite zada~i od strana na site vraboteni, so celishodna i jasna orientacija vo
ostvaruvaweto na dejnosta.
- motivirawe na zgri`uva~kiot i vospitniot kadar, kako nositeli na dejnosta, vo
zgolemeno anga`irawe za postignuvawe na pogolemi rezultati vo realizacijata na
vospitno-obrazovniot proces.
- maksimalno iskoristuvawe na stru~nite potencijali na vrabotenite i sozdavawe
uslovi za natamo{no stru~no usovr{uvawe na istite.
- princip na ~esnost i rabotlivost vo rakovodeweto.
- po~ituvawe na detskata li~nost od sekakov aspekt i zabrana na bilo kakov vid
na diskriminacija na decata koi ve}e prestojuvaat vo gradinkata.
- sozdavawe uslovi za optimalen razvoj na deteto, na fizi~ki, socijalen,
emocionalen i intelektualen plan.
- po~ituvawe na individualnite razliki kaj decata vo stepenot na razvoj na
sposobnostite i interesite.
21
- sozdavawe na zdrava emocionalna klima i rabotna, stimulativna atmosfera me|u
vrabotenite i roditelite, koi pretstavuvaat va`en partner i faktor vo
relacijata dete-gradinka.
Koncepcisko-programska rabota
Vo odnos na koncepcisko-programskata rabota, Direktorot }e gi realizira
slednive aktivnosti:
- sproveduvawe na merki za realizirawe na Zakonot za za{tita na deca.
- podgotvuvawe na Godi{na programa i Godi{en izve{taj za rabotata na gradinkata
i predlagawe pred Upravniot odbor,podgotvuvawe i na drugi vidovi programi i
planovi, i utvrduvawe proekcii za razvoj i rabota na gradinkata i prezemawe
merki za nivna realizacija.
-u~estvo vo izgotvuvawe na Finansov plan i Finansov izve{taj i predlagawe do
Upravniot odbor, Sovetot na Op{tina Kisela Voda, Ministerstvoto za trud i
socijala i Ministerstvoto za finansii.
- neposredna kontrola i primena na merkite za za{tita pri rabota, predvideni so
zakon i obezbeduvawe uslovi za pogolema bezbednost na decata i vrabotenite vo
Ustanovata.
- obezbeduvawe uslovi za organizacija na pravilna ishrana na decata, poa|aj}i od
energetskite potrebi i normativite predvideni od Zavodot za doma}instvo na RM.
- obezbeduvawe kadrovski uslovi za normalno odvivawe na dejnosta vo tekot na
godinata.
- Redovno u~estvo na sednici na Upraven odbor vo odnos na negovo informiawe za
sostojbata i zastapuvajki ja Ustanovata, realiziraj}i gi odlukite i zaklu~ocite,
doneseni po razni osnovi;
- Redovna kontrola nad rabotata na administrativno-finansisko rabotewe na
gradinkata;
-U~estvo vo izgotvuvawe na tenderskite dokumentacii, za uspe{no realizirawe na
Planot za javni nabavki vo Ustanovata;
- Sledewe, kontrola i nadzor pri izgotvuvawe na ishranata za decata, planirawe
na listata za jadewe, kontrola na artiklite od koi taa se podgotvuva;
- Davawe mislewa i predlozi za unapreduvawe na vospitno-obrazovnata i
zgri`uva~ko-vospitnata rabota so decata;
- Neposredno u~estvo vo komisiite i direktna realizacija na Programata za
tekovno i investiciono odr`uvawe, so cel da se podobri bezbednosta na objektite
i prestojot na decata vo niv;
- Nadzor i kontrola vrz rabotata na site vraboteni so donesuvawe na soodvetni
odluki re{enija i naredbi so koi se re{avaa opredeleni pra{awa, prava i
odgovornosti na vrabotenite;
- Rakovodewe so stru~nite organi preku inicirawe na aktivnosti za re{avawe na
opredeleni pra{awa i podgotvuvawe materijali, po~ituvaj}i gi zakonskite
propisi;
- Sledewe i evaluacija na rabotata na odgovornite vospituva~i vo objektite i
stru~na poddr{ka vo dadena situacija;
22
- Aktivno anga`irawe vo nasoka na afirmirawe i prezentirawe na Ustanovata
pred nadvore{nata javnost, kako primer za uspe{na i dobro renomirana gradinka
vo gradot, Republikata i nadvor od nea;
- donesuvawe odluki i re{enija soglasno Zakonot za rabotni odnosi i Zakonot za
javni slu`benici.
- sozdavawe uslovi i materijalni sredstva za realizirawe na programata za
tekovno i investiciono odr`uvawe.
- Redovna kontrola nad rabotata na administrativno-finansisko rabotewe na
gradinkata;
- U~estvo vo izgotvuvawe na tenderskite dokumentacii, za uspe{no realizirawe na
Planot za javni nabavki vo Ustanovata;
- Davawe mislewa i predlozi za unapreduvawe na vospitno-obrazovnata i
zgri`uva~ko-vospitnata rabota so decata. Permanentno inicirawe i sproveduvawe
analitiki od najrazli~en tip so cel, sledewe na sostojbite i novonastanatite
situacii. Podgotvuvawe izve{tai i informacii do organot na upravuvawe i drugi
dr`avni organi i instutucii .
- Rakovodewe i organizirawe na podgotovkite od oblasta na odbranata.
Neposredna rabota so stru~nite organi vo gradinkata
Rabotata so stru~nite organi }e ja realizira permanentno so planirawe i
programirawe na rabotata na: Stru~niot sovet, Sovet na vospituva~i i Sovet na
neguvateli.
Analiti~ko-studiska rabota
Analiti~ko-studiskata rabota }e ja realizira so:
- analizirawe i prou~uvawe na globalnite planirawa na nivo na
gradinkata.
- izgotvuvawe na analizi, izve{tai, informacii i drugi stru~ni materijali
vo vrska so realizacija na programata za vospitno-obrazovnata dejnost vo
predu~ili{noto vospitanie i obrazovanie.
- sledewe i analiza na mese~nata potro{uva~ka za ishrana na deteto, so
cel da se utvrdi cenata na ~inewe na uslugite za prestoj na deteto vo ustanovata.
- sledewe, i analiza na tabeli i pregledi za brojot na zapi{ani i otpi{ani
deca, prisustvo i otsustvo na decata, i ispolnetost na kapacitetot po objekti so
predlog merki za eventualni korekcii vo odnos na odr`uvaweto na brojnata
sostojba na decata po vospitni grupi.
- sledewe i navremeno uo~uvawe na potreba od eventualni promeni na kadarot, so cel da se pridonese za normalno izvr{uvawe na rabotata i podobruvawe
na rezultatite vo rabotata.
- upatuvawe i osposobuvawe na vospituva~ite, stru~nite rabotnici i
stru~nite sorabotnici za analiti~ko studiska rabota.
23
Sorabotka so roditelite
Vklu~uvaweto na roditelite vo Sovetot na roditeli i neposrednata sora-botka bi
se odvivale na sledniov na~in:
- Redovna komunikacija so roditeli na decata koi prestojuvaat vo
Ustanovata preku individualni razgovori, prisustvo na roditelski sredbi grupni
sredbi, edukativni sredbi i drugi formi na sorabotka;
- vklu~uvawe na roditelite vo soodvetni aktivnosti vo gradinkata zaradi
podobruvawe na rabota.
- inicirawe i organizirawe na op{ti roditelski sredbi.
- sovetodavna rabota so roditelite na decata koi prestojuvaat vo
gradinkata. (informacii,razgovori,iskustva i drugo)
- organizirawe stru~ni sredbi so roditelite na decata od gradinkata, so
cel da im se dadat nasoki za pravilno vospituvawe i odgleduvawe na nivnite deca
vo semejstvoto.
- prifa}awe predlozi, sponzorstva i donacii od roditelite - podobruvawe
na kvalitetot na komunikacijata vospituva~-roditel, negu-vatel-roditel,
vraboten-dete, so cel da se sozdade me|usebna doverba i sigurnost.
- vospostavuvawe partnerski odnos so roditelite i nivno poaktivno vklu~uvawe vo realizacijata na programata;
Sorabotka so organizacii i institucii vo odnos na afirmacija na
gradinkata po{iroko
Intenziviraweto na sorabotkata so organizacii i institucii za afirmira-we na
gradinkata }e se realizira so:
- organizirawe sorabotka na detskata gradinka so drugi stru~ni organi i
institucii od gradot, dr`avata i nadvor od nea.
- intenzivirawe i neposredna sorabotka so Lokalnata samouprava na
Op{tina Kisela Voda, Gradona~alnikot, Sovetot na OKV i Rakovoditelot na
sektor, poradi uspe{no ostvaruvawe na osnovnata funkcija na gradinkata i
podobruvawe na uslovite za prestoj na decata vo nea.
- neposredna sorabotka so MTSP
- neposredna sorabotka so Biroto za razvoj na obrazovanieto na RM, vo
ramkite na realizacija na vospitno-obrazovnite sodr`ini:
- sorabotka so Filozofskiot i Pedago{kiot fakultet - sorabotka so
predu~ili{ni ustanovi vo dr`avata i po{iroko.
- sorabotka so organizacii i institucii od oblasta na vospitanieto i obrazovanieto, naukata, zdravstvoto, socijalnite dejnosti, stopanskite subjekti, mediumi i sli~no.
Prioriteti vo ostvaruvawe na dejnosta
Za usp{no ostvaruvawe na Planot i Programata za rabota i razvoj na gradinkata
Direktorot redovno }e gi sledi promenite na Zakonot i reformite vo sistemot,
zapoznavaj}i se so zakonskite regulativi.
24
Prioritetna zada~i vo ovaa godina }e bidat:
- Sozdavawe pozitivna klima vo kolektivot
- Sozdavawe uslovi za timska rabota koja e neophodna vo procesot na
sekojdnevnoto planirawe i rabotewe
- Sozdavawe na podobri uslovi za nepre~en rast i razvitok na decata
- Jaknewe na ~uvstvoto na sigurnost i stabilnost na vrabotenite vo
realizacija na rabotata i rabotnite zada~i
- Neposredna sorabotka so roditelite, koi vo ustanovata bi participirale
so svoeto vreme, idei i mo`nosti za iznao|awe zaedni~ki re{enija za uspe{no
ostvaruvawe na dejnosta.
- Neposredna organizacija na procesot na rabota i sorabotka so odgovornite
vospituva~i, rabotnicite vo administracijata i smetkovostvoto, vrabotenite po
objekti, roditelite i drugite sorabotnici so koi detskata gradinka }e sorabotuva
vo tekot na celata godina;
- Neposredno sorabotka so Sovetot na roditeli;
- Neposredno sorabotka i koordinacija so stru~nite rabotnici i sorabotnici
vo ramkite na ostvaruvawe na dejnosta;
-Sledewe i izvr{uvawe na odlukite na organot na upravuvawe;
- Sledewe i sproveduvawe na normativnata dejnost vo detskata gradinka;
- Intenzivirawe na sredbi i sorabotka so Sovetot na Op{tina Kisela Voda
i Gradona~alnikot so cel da se zapoznaat so celokupnata dejnost i pomognat vo
iznao|awe mo`ni re{enija vo razre{uvaweto na konkretni problemi i pridonesat
vo realiziraweto na potrebite od promeni vo sovremeniot razvoj na dejnosta na
gradinkata.
-Evaluacijata na celokupnata rabota vo ovaa godina }e bide primarna
zada~a vo sekojdnevnoto rabotewe na Direktorot. So evaluacijata i
samoevaluacijata na rezultatite i dostignuvawata pri realiziraweto na dadenite
aktivnosti }e se sogleduvaat pridobivkite i navremeno }e se predviduvaat
potrebite od korekcii vo raboteweto i rakovodeweto.
Direktorot svojata ume{nost za menaxirawe, sposobnosta za organizirawe i
koordinirawe na site procesi vo gradinkata, sposobnosta za uspe{no re{avawe na
problemite i donesuvawe na soodvetni odluki, }e gi iskoristi za organizirawe,
sledewe i koordinirawe na celokupnata dejnost vo detskata gradinka.
25
4.1 Programa za rabota na pedagogot
Programa za rabota na pedagogot za 2013/2014 se temeli vrz Programata za
vospitno-obrazovna rabota so deca od predu~ili{na vozrast vo Javnite detski
gradinki, odobrena od Upravniot odbor a usvoena od Sovetot na Op{tina Kisela
Voda vo koordinacija so Biroto za razvoj na obrazovanieto i Ministerstvoto za
trud i socijalna politika.
Pedagogot kako naso~uva~ i koordinator na pedago{kata rabotata vo
Ustanovata, ovaa godina }e dade svoj pridones za realizirawe na celite i
zada~ite za predu~ili{noto vospitanie i obrazovanie, trgnuvaj}i od sovremenite
nau~ni soznanija i konkretnite uslovi, unapreduvaj}i go vospitno-obrazovniot
proces.
So ovaa Programa posebno vnimanie }e naso~i kon planiraweto i
realizacijata na vospitno-obrazovnata rabota vo odnos na:
- Edukacija i konkretni nasoki na vospito-zgri`uva~kiot kadar, za
osovremenuvawe i podobruvawe na vospitno obrazovniot proces;
- Instruktivna rabota na kadarot vo neposrednata rabota so decata i
unapreduvawe na istata;
- Uvid vo sekojdnevnata rabota na vospitno-zgri`uva~kiot kadar, za da
mo`e kontinuirano da go sledi napreduvaweto vo poznavaweto na dadena tema kaj
decata;
- Sledewe i unapreduvawe na dokumentacija i evidencija koja pretstavuva
zakonska obvrska za sekoj vospituva~ i neguvatel;
- Sorabotka so roditelite i po{irokata sredina vo sekoj pogled po razni
povodi i situacii koi {e proizlezat vo tekot na godinata;
Aktivnostite }e gi realizira preku slednite podra~ja na rabota:
- U~estvo vo organizirawe i planirawe na vospitno-obrazovnata rabota.
- Pedago{ko-instruktivna rabota za unapreduvawe na dejnosta.
- Sledewe na vospitno-obrazovnata rabota i nejzino realizirawe.
- Inovacii vo vospitno-obrazovnata rabota.
- U~estvo vo rabotata na stru~nite organi i edukacija na vrabotenite.
- Analiti~ko-istra`uva~ka rabota.
- Sorabotaka so roditelite i po{irokata sredina.
- Vodewe na dokumentacija i evidencija.
U~estvo vo organizirawe i planirawe na vospitno-obrazovnata rabota
}e se realizira preku:
- u~estvo vo izgotvuvawe na Godi{niot Izveшtaj za 2012/2013 i Godi{nata
programa za rabota na Ustanovata za 2013/2014 godina ;
- u~estvo vo izrabotka na Programa i planovi za rabota na Stru~niot sovet,
Sovetot na vospituva~i i Sovetot na neguvateli,
26
-permanentno planirawe i izgotvuvawe na materijali za stru~no
usovr{uvawe na kadarot i evaluacija za realiziranata rabota;
-organizacija vo odnos na tematskoto planirawe po meseci i izrabotka na
letni proektni aktivnosti;;
Pedago{ko instruktivna rabota za unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota }e se realizira preku:
- planirawe na vospitno- obrazovnata rabota so vospituva~ite i iznao|awe
sovremeni temi za realizacija vo tekot na celata u~ebna godina so sekoj aktiv vo
sekoj objekt na Ustanovata;
- planirawe na zgri`uva~ko-vospitnata rabota so neguvatelite vo jaslenite
grupi i iznao|awe soodvetni sodr`ini vo tekovnata godina so sekoj aktiv na
neguvateli vo sekoj objekt na Ustanovata;
- sledewe, implementirawe i unapreduvawe na vospitno-obrazovnite celi
koi }e bidat od primarno zna~ewe prvenstveno za decata koi ovaa godina }e ja
posetuvaat gradinkata;
- nasoki za koristewe na odredeni didakti~ki materijali i literatura vo
rabotata so decata od strana na vospituva~ite i neguvatelite za pouspe{no
realizirawe na Programata predvidena za ovaa u~ebna godina;
- predago{ko instruktivna rabota koja }e se temeli na sovetodavna
konstruktivna i kontinuirana rabota so vospitno-zgri`uva~kiot kadar za
pouspe{no unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota i pravilno naso~uvawe
na nivniotli~en i profesionalen razvoj;
- nasoki i instrukcii za vodewe na predago{kata dokumentacija i evidencija
od strana na Stru~nite slu`bi, vospituva~ite i neguvatelite, so poseben osvrt na
novite vraboteni koi nemaat dovolno iskustvo vo toj odnos ;
- u~estvo vo izborot na sodr`ini , aktivnosti i soodvetna stru~na
literatura za realizacija na vospitno-obrazovna rabota so decata na mese~no i
dnevno nivo po potreba;
- sovetodavna i mentorska rabota so novite vospituva~i, neguvateli, studenti i praktikanti vo odnos na voveduvawe vo rabotata so decata .
Sledewe na Programata za vospitno-obrazovnata
realizira preku:
rabota
}e se
- sledewe na rabotata na vospituva~ite i neguvatelite preku neposredno
prisustvo vo grupite vo vreme koga se realizira vospitno-obrazovnata i
zgri`uva~kata rabota so decata;
- sledewe na adaptacijata na novozapi{anite decata vo grupite po objekti i
davawe konstruktivni zabele{ki za podobro prifa}awe na gradinkata od strana
na decata i roditelite;
- sledewe na decata so pre~ki vo razvojot i permanentna konsultacija i
sorabotka so defektologot i logopedot za podobruvawe na nivnata sostojba;
- sledewe na decata po barawe na roditel, vo konkretni situacii ili
zaradi promena na odnesuvaweto vo daden moment, ili otpor za prifa}awe na
programata koja permanentno }e se odviva ;
-sledewe i sistematsko nabquduvawe na decata vo site vospitni grupi;
27
- sledewe na mese~nata i dnevnata pedago{kata dokumentacija i evidencija
od strana na kadaroti davawe sugestii za nejzino podobruvawe ;
- sledewe na uslovite vo koi decata prestojuvaat i gri`a za nivno podobruvawe peku ponuda na idei vo sorabotkata so Direktorot na Ustanovata.
-stru~na sorabotka so Direktorot na Uatanovata.
Inovacii vo vospitno-obrazovnata rabota }e se realiziraat preku:
-iznao|awe na sovremeni vospitno-obrazovni temi i materijali za
vospitniot i za neguvatelskiot kadar i nastojuvawe za nivna neposredna primena
so decata;
- oraganizirawe i u~estvo na predavawa, seminari i rabotilnici na razni
temi vo Ustanovata koi }e pridonesat za pogolemo iskustvo i kreativnost kaj
vrabotenite vo procesot na sekojdnevnata rabota;
- izrabotka na instrumenti za istra`uvawe so decata preku iznao|awe i
primena na soodvetna literatura za dadenata vozrast;
- u~estvo vo organizacijata za voveduvawe na voninstitucionalni formi na
rabota vo Ustanovata po barawe na roditelite;
- u~estvo i organizacija vo sproveduvawe na proektni aktivnosti od strana
na vospituva~ite po sopstven izbor vo tekot na godinata;
- unapreduvawe na svoite soznanija so koristewe na stru~na literatura od
oblasta na pedagogijata koja {to ja poseduva Ustanovata.
Permanentna li~na evaluacija i samoevaluacija na postignatite rezultati
vo tekot na godinata.
U~estvo vo rabotata na stru~nite organi i edukacija na vrabotenite }e
se realizira preku:
-Kontinuirano u~estvo vo iznao|awe soodvetni materijali vo odnos na
rabotata na stru~nite organi (Stru~en sovet, Sovet na vospituva~i, Sovet na
neguvateli,
aktivi na vospituva~i po objekti) so soodvetna edukacija na
vrabotenite;
- organizirawe i
u~estvo na seminari predavawa i rabotilnici vo
Ustanovata so vospitno-zgri`uva~kiot kadar, so odnapred predvideni temi;
- u~estvo vo seminari, predavawa, rabotilnici, sredbi i sostanoci nadvor
od Ustanovata po pokana na soodvetnata institucija;
- izrabotka na pregledi, informacii, izve{tai i predlog merki za realizirawe na celokupnata vospitno-obrazovna rabota, zaradi pogolema efikasnost vo
rabotata.
Sorabotka so roditelite i po{irokata sredina }e se realizira preku:
-neposredni sredbi i individualni razgovori so roditelite,
so cel
podigawe na svesta za pravilno odgleduvawe i vospituvawe na svoite deca ;
- u~estvo pri planirawe i organizirawe na grupni i induvidualni
sostanoci so roditeli ,za promovirawe na gradinkata i na Programata za rabota
28
od strana na vospituva~ite i neguvatelite ;
- individualni razgovori so roditeli zaradi upis, problem ili sovet vo
dadena situacija vo tekot na celata godina ;
- organizirawe na predavawa i rabotilnici posveteni na semejstvoto i
prezentirawe na istite so problematika koja vo daden moment e potrebna na grupa
roditeli ili na samite roditelski sostanoci pred pogolem auditorium ;
- sozdavawe na uslovi i organizirawe za vklu~uvawe na roditelite vo
dadeni aktivnosti po razni povodi i razni situacii, koristej}i ja nivnata
kreativnost, dare`livost,inventivnost i sposobnost za sorabotka;
- iznao|awe na novi formi na sorabotka so roditelite, po na{a i nivna
inicijativa za pouspe{no realizirawe na Programata;
- sorabotka so Sektorot za obrazovanie, predu~ili{no vospitanie, kultura i
sport na Op{tina Kisela Voda vo odnos na sovetodavna i konstruktivna rabota ;
- sorabotka so predu~ili{nite ustanovi od gradot Skopje i po{iroko;
- sorabotka so osnovni u~ili{ta na prostorot na Op{tina Kisela Voda i
po{iroko;
- sorabotka so kulturni instituciii vo gradot i organizirawe razni poseti
po razni povodi;
- sorabotka so nevladnini organizacii, drugi institucii i asocijacii i
organizirawe sredbi i poseti so cel unapreduvawe na dejnosta.
Vodewe na dokumentacija i evidencija
- vodewe na redovna i tekovna kontrola na pedago{kata dokumentacija za
rabotata }e prestavuva primarna zada~a, zaradi evidencija na realiziranite
aktivnosti ;
- vodewe na dokumentacija za stru~nata
literatura vo mati~nata
biblioteka i bibliotekite po objekti i kontinuirano nadopolnuvawe na istata;
- kontinuirana evidecija na realizacijata na Planovite za vospitnoobrazovnata rabota po objektite od strana na kadarot i evaluacija na istite;
-postojano analizirawe i evidentirawe na tekovnata rabota so deca,
-vodewe evidencija za informacii i izve{tai od istra`uvawa i
sogleduvawa vo tekot na celata godina;
-pravewe pismen izve{taj za sopstvenata rabota i evaluacija na istata.
Stru`no usovr{uvawe na tema:
-"Organizacijati i efektivnost na kvalifikacionata dejnost vo detskata
gradinka"
-"Vrednuvawe na vospitno-obrazovnata i zgri`uva~kata rabota vo detskata
gradinka"
29
4. 2 Programa za rabotata na defektologot
Vo redovnite vospitni grupi vo JDG "Veseli Cvetovi" so procesot na
inkluzija na decata so pre~ki vo razvojot vklu~eni se vkupno 13 deca so pre~ki vo
razvojot i toa:
-nazaduvawe vo razvojot (2 deca), o{tetuvawe na sluhot, disharmoni~en
razvoj, razvojna disfazija (2 deca), usporen psihmotoren, socioemocionalen i
kognitiven razvoj, autisti~en spektar na odnesuvawe (2 deca), hiperaktivno
odnesuvawe, cerebralna paraliza (2 deca) i retardatio motorica.
Vozrast
2-3 god.
3-4 god
4-5 god
5-6 god
6 god
Vkupno
Objekt
Koki~e
/
1
/
/
/
1
Objekt
Sinoli~ka
/
1
3
2
/
6
Objekt
Son~ogled
/
1
1
1
1
4
Objekt
Mimoza
1
1
2
Vkupno
/
4
5
4
13
Osnovna cel na procesot na inkluzija e nudewe na pravovremena edukacija i
rehabilitacija na decata so pre~ki vo razvojot, so cel za {to polesno vklu~uvaewe
va sekojdnevnite aktivnosti. Defektologot ja sledi humanisti~ki-razvojniot
pristap so poslebno istaknuvawe na na~inot na individualna rabota.
Rabotata na defektologot za u~ebnata 2013/2014 godina }e bide organizirana na
sledniot na~in:
-U~estvo vo organizacioni aktivnosti (vklu~uvawe vo rabotnite sostanoci,
Stru~en sovet, Sovet na vospituva~i, Sovet na neguvateli, Komisija za priem na
deca)
-Vodewe na pedago{ka dokumentacija (izrabotka na Godi{en Plan za rabota na
Ustanovata, Godi{en Plan rabota na defektologot, mese~en izve{taj, Godi{en
izve{taj, Dnevnik za rabota, izrabotka na individualen razvoen plan za sekoe
dete so pre~ki vo razvojot, planirawa, evidencija i sogleduvawe na realizacijata
na aktivnostite so decata so pre~ki vo razvojot, evaluacija na individualnata
programa, izve{tai i analizi za potrebite na Ustanovata)
-Realizirawe na individualen tretman so deca so pre~ki vo razvojot (rana
detekcija, prepoznavawe, sledewe na procesot na adaptacija i oddeluvawe od
roditelite, sledewe na razvojot na decata, procena na procesot na socijalizacija,
stimulacija, razvoen status i napreduvawe na deteto, kako i na drugite deca vo
grupata. sledewe na efektite od vklu~enosta vo aktivnostite vo grupata, izbor na
motivatori vo sklad na individualnite potrebi na deteto, realizirawe na grupni
aktivnosti vo vospitnite grupi)
Vospitno obrazovnata rabota so deca opfa}a:
30
- Edukacisko-rehabilitaciska neposredna rabota so decata so pre~ki vo razvojot
vo vospitnite grupi.
- Individualen defektolog{ki tretman
Neposrednata rabota so deca vo vospitnite grupi se temli na primenata na
sovremenite metodi i programi na rabota kako {to se: programa za senzona
integracija, osnovna perceptivno-motori~ka stimulacija, programa za stimulirawe
na govorno-jazi~niot ravoj, rehabilitacija so pomo{ na dvi`ewe i dr. Glavna cel e
podgotovka so u~ewe na ve{tini za aktivno vklu~uvawe na deteto vo site
aktivnosti na gradinkata i nadvor od nea (proslavi, priredbi, izleti i dr) zaedno
so decata od grupata.
Individualniot defektolo{ki tretman e vo nasoka na kontinuiranta
stru~na rabota so po~ituvawe na intersite i potrebite na sekoe dete. So
kontinuirano i osmisleno pottiknuvawe na motoreniot, socio-emocionaleniot,
kogniteiveniot razvoj i razvojot na komunikativni ve{tini.
Za sekoe dete }e se vodi dosie so individuaen razvoen plan koj po potreba }e se
nadopolnuva mese~no, na tri ili {est meseci. Isto taka }e se sledat dokumentite ,
naodite i mislewata za sledewe vo drugi institucii, rezultati od defektolo{ka
dijagnostika i dr. medicinski naodi i mislewa.
- Sorabotka so roditelite (Inicijalno intervju pri upis na deca vo gradinka, so
cel dobivawe na informacii za mo`ni pote{kotii vo razvojot, individualna
sovetodavna rabota (informacii za oblici i planovi za rabota, dneven ritam na
aktivnosti, informacii od sledewa i individualnata rabota so decata, nasoki za
rabota vo doma{ni uslovi, nasoki za konsultirawe na drugi institucii,
konsultirawe na stru~na literatura), u~estvo na roditelski sredbi, stru~ni
predvawa, kat~e za roditeli, zaedni~ki dru`ewa. "Den vo mojata gradinka"(prisustvo na roditelot vo vospitna grupa kade prestojuva negovoto dete-sktivno
u~estvo i sledewe na razvojot i sposobnostite na svoeto dete)
-Vo nasoka na zadovoluvawe na specifi~nite potrebi na decata so pre~ki vo
razvojot i nivnite semejstva, kako i sledewe na stru~nata teorija i praksa }e se
ostvari sorabotka so lokalnata zaednica i drugi institucii i toa:
- Zavod za mentalno zdravje, Institut za sluh, govor i glas, Dneven centar za
cerebralna praliza, Filozofski fakultet- Institut za Defektlogija, NVO sektor
"Otvorete gi prozorcite", "Vo mojot svet", "Sojuz na defektolozi" i drugo.
- Sorabotka (timsko planirawe na vospitno-obrazovnata rabota, so Direktorot,
vospituva~ot, neguvatelot, pedagogot, logopedot i muzi~kiot sorabotnik).
- Stru~no usovr{uvawe (odr`uvawe na rabotilnici, prezentacii na aktueleni
temi za senzibilizacija i edukacija na vospitnio-neguvatelskiot kadar na temi:
"Autizam (prikaz na slu~aj)", "Timsko sledewe na dete so pre~ki vo razvojot"
"Individualna rabota so dete so hiperaktivno odnesuvawe" vo i nadvor od
Ustanovata). U~estvo na seminari, obuki, tribini, rabotilnici i drugo.
31
O~ekuvawa od realizacija na Godi{nata programa na defektologot
Za decata so pre~ki vo razvojot- podobra socijalna interakcija, pottiknuvawe na
razvojot na detskite sposobnosti, sozdavawe na ~uvstvo na sigurnost, zadovolstvo,
ser}a, razvoj na spsobnosti za komunikacija, potreba za istra`uvawe, podobruvawe
na op{tiot razvoj (koncentaracija, vnimanie, interes),
-
Za decata vo vospitnite grupi- pottiknuvawe na empatija, pomo{ i
nadminuvawe na razlikite.
-
Za roditelite na deca so pre~ki vo razvojot- steknuvawee na pozitivni
iskustva za mo`nostite i sposobnostite na nivnoto dete, podgovotka za
zaedni~ki `ivot so nivnite vrsnici i drugi lu|e, gradewe na partnerski
odnos, nudewe na poddr{ka i ohrabruvawe na roditelite za kontinuriana
rabota so deteto).
-
Za vospitno-neguvatelskiot kadar- podobruvawe na profsionalnite
kompetencii za rabota so deca so pre~ki vo razvojot i razvoj na empatiski
odnos kon deteto i roditelot.
4. 3 Programa za rabotata na logopedot
Steknuvaweto na sposobnosta na verbalnata komunikacija ili ontogenezata
na jazi~niot sisitem na komunikacija po~nuva so prviot krik na novoroden~eto i
trae vo tekot na `ivotot.
Najgolemiot del na govornite poremetuvawa se javuvaat vo najranoto detstvo
pome|u vtorata i petata godina vo `ivotot.
Во првата група на najza~esteni говорни пореметувања kaj decata od
predu~ili{na vozrast спаѓа неправилниот изговор на гласовите, односно
пореметување
на
артикулацијата
на
гласовите
(Dyslalia).
Artikulativnoto poremetuvawe mo`e da bide od polesen i pote`ok karakter.
Дислалиите или артикулативните пореметувања се неможност или неправилност во
изговарање на поедини гласови категоризирани во три основни категории омисија,
супституција и дисторзија. Дислалиите можат да се јават самостојно и како пропратен
симтом на скоро сите говорни пореметувања.Според видот називот на одредени
дислалии е интернационален (сигматизам, ротацизам, ламдацизам, тетизам
делтацизам итн).
Rabotata na logopedot za u~ebnata 2013/2014 godina }e se realizira vo 19 vospitni
grupi na vozrast od 3 do 6 godini po sledniot plan:
- Zapoznavawe so grupata i opservacija
- Otkrivawe i identifikacija na deca so govorno jazi~ni poremetuvawa
- Organizirawe na neposrena rabota so deca
- Terapiska postapka (pottiknuvawe na govorniot razvoj, tretan za nerazvien
govor, razvoj na receptiven govor, razvoj na ekspresiven govor, otstranuvawe
32
-
-
i ubla`uvawe na Balbutitio, otstranuvawe i ubala`uvawe na rinolaliii
korekcija na nepravieln izgovor na glasovite)
Zapoznavawe na vospitno-neguvatelskiot kadar so problemite vo odnos na
govorno jazi~nata komunikacija i so posledicite od jazi~noto poremetuvawe
vo odnos na psihosocijalen i edukativen plan.
Sorabotka so roditelite
Sorabotka so stru~niot tim ( u~estvo vo komisija za priem na deca vo JDG,
u~estvo vo rabotata na Stu~niot sovet, stru~no usovr{uvawe)
 Preventiva,
testirawe,
artikulativnite problemи
dijagnostika
i
rehabilitacija
na
- Logopedska preventiva se odviva na kalendarska vozrast od 3 do 6 godini i
vklu~uva detektirawe i otkrivawe na govorno jazi~nite poremetuvawa.
-Logopedsko
testirawe
se
sostoi
od
ispituvawe
na
patolo{kiot
izgovor,ispituvawe na receptivniot govor, otkrivawe na jazi~nata nesposobnost.
-Logopedska dijagnosatika se sostoi vo otkrivawe na pri~inite za nastanatite
problema vo artikulacijata (visoko tvrdo nepce, rascep na vilicata, o{teten sluh)
nerazviena auditivna diskrimanacija i dali nekoj vo semejstvoto ima nepravilen
govor). Pri dijagnostikata se zema vo predvid i op{tiot razvoj na deteto,
vklu~uvaj}i gi socijalnite razvojni uslovi). Taa zavisi od op{tite perceptivno
integrativni i motorni sposobnosti na sekoe dete, kako i od strukturata na
negoviot govoren aparat. Ova e va`no za planirawe na logopedskite ve`bi.
- Logopedskata rehabilitacija se bazira so logopedski aktivnosti koi se sosotojat
od: individualni govorni ve`bi, grupna terapiska rabota i kreativna govorna
rabotilnica.
- Logopedskite ve`bi treba da bidat prilagodeni na vozrasta na decata i ne treba
da traat pove}e od 20 minuti i vo zavisnost od patolo{kata osnova se:
-ve`bi za elasti~nost na jazikot, ve`bi za tretman na govorot, ve`bi za
auditiven razvoj, ve`bi za artikulaciono stimulirawe na glasot, ve`bi za
usvojuvawe i upotreba na noviot glas, ve`bi za audiolo{ka percepcija na glasovi i
sledewe na govorno jazi~nata funkcija.
- Avtomatizacijata ili funkcionalnata primena na glasovite e proces na
usvojuvawe na koregiranite glasovi so cel za trajno zapomtuvawe kako najva`na
cel na logopedskite ve`bi i mora da se naglasi deka ovoj del od ve`bite e
dolgotraen proces.
Stru~no usovr{uvawe na vospitno-neguvatelskiot kadar na tema
"Dislalija-naj~esti artikulativni rastrojstva vo predu~ili{na vozrast" i
realizirawe na logopedska rabotilnica "Si igrame so glasovite".
Za svojata rabota }e se vodi Dnevnik za realizirani sledewa, Dosie za
decata koi se del od logopedskiot tretman, Mese~en izve{taj i Godi{en izve{taj.
33
4. 3 Programa za rabota na glavnata medicinska sestra
Planot za realizirawe na aktivnostite opfa}a tri segmenti:
1.Zdravstvena za{tita i prevencija
2.Ishrana na decata
3.Edukacija
1. Zdravstvenata za{tita i prevencija opfa}a:
- Sistematski pregledi
na
decata
so
antropolo{ki
merewa
na
telesna
visina, telesna te`ina, obem na galava, obem na graden ko{,
obem na stomak.
- Otvarawe i vodewe dosie za sekoe dete vo koe se vnesuvaat site generalii
za deteto, sostojba pri ra|awe, minati zarazni bolesti, pote{ki
zaboluvawa, alergii i sl. Se vnesuvaat podatoci za imunizacija i se prati
sostojbata so vakcinite.
- Kontrola i evidencija na zarazni zaboluvawa po rabotni objekti.
- Sorabotka so audiolozi od Rehabilitacioneniot centar za sluh, govor i
glas-Skopje, a od ovaa godina i sorabotka so logoped koj e del od stru~niot
tim na na{ata ustanova.
- Sorabotka so defektologot koj e isto taka del od stru~niot tim na na{ata
ustanova
- -Sorabotka so psihologot od Sektorot za predu~ili{no vospitanie i razvoj
na Op{tina Kisela Voda
Sorabotka so Zavodot za zdravstvena za{tita preku planirawe i
realizacija na sistematski pregledi na vrabotenite edna{ godi{no za site
vraboteni osven za vrabotenite vo glavnata kujna i ~ajnite kujni koi
zadol`itelno morat da se pregledat dva pati vo godinata.
- Sorabotka so Zavodot za zdrastvena za{tita-Slu`ba za dezinfekcija,
dezinsekcija i deratizacija so dinamika na realizacija na sekoi 6 meseci, a
po potreba i interventno prskawe.
Sorabotka so stomatolozite zaradi poddr{ka na proektot "Strategija za
oralno zdravje kaj decata od predu~ili{na vozrast"
- Sorabotka so centarot za javno zdravje
Redovna kontrola na higienata vo rabotnite objektite
- Kontinuirana kontrola ne mikroklimatskite uslovi vo gradinkata
2.Ishrana na decata :
- Plan za nabavka na potrebni prehranbeni artikli.
- Kontrola za ispravnosta na nabavenite prehranbeni artikli.
- Izgotvuvawe mese~na lista za jadewe.
- Izgotvuvawe detalna mese~na lista za jadewe.
- Sorabotka so Agencijata za hrana.
- Sorabotka so Direkcijata za hrana.
- Kontinuirano sledewe na rabotata vo glavnata kujna i ~ajnite kujni.
- Kontrola na HACCP evidencijata.
34
3.Edukacija
-Edukacijata opfa}a namenski obuki so ma{ini i sredstva za odr`uvawe na
higienata.
-Edukacija na decata vo sorabotka so stomatolozite.
-Edukacija na vrabotenite na tema “Alergii vo detska vozrast”.
4. 4 Programa za rabota na vospituva~ot po muzi~ka dejnost
Planot za rabota na vospituva~ot po muzi~ka dejnost so deca od 2 - 5.8 god
se bazira na pove}e to~ki.Planot mo`e da pretrpi mali promeni dokolku ima
potreba
od
toa,
sekako
vo
dogovor
so
sorabotnicite.
Planirani se slednive aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
U~estvo vo planirawe na vospitno – obrazovnata programa
Realizacija na istata
Izgotvuvawe na scenarija za razli~ni potrebi
Rabota za deca
Sorabotka so stru~niot tim, vospituva~ite i site koi se odgovorni okolu
manifestaciite
Direktno u~estvo vo site manifestacii, priredbi, jubilei, nastapi
Organizacija na poseta na razni kulturni manifestacii, festivali,
priredbi i razni muzi~ki slu~uvawa
Organizirawe proekti po muzika kako za decata, taka i za vospitniot tim
Rabota so deca so posebni potrebi (muziko-terapija)
1. Planiraweto na vospitno – obrazovnata programa ja organizira pedagogot vo
sorabotka so vospitniot tim. Poznavaj}i gi potrebite i mo`nostite na decata se
izgotvuva plan, za sekoj mesec vo godinata. Po toj plan raboti i vospituva~ot po
muzi~ka dejnost, Zavisno od temata, vo sorabotka so vospitniot tim se izu~uvaat
pesni~ki, igri so pesna, muzi~ki gatanki, brojalki i se {to e povrzano so muzikata
za taa tema.
2. Realizacijata se odviva sekoj den vo razli~en object. Vo zavisnost od vozrasta,
aktivnosta se odviva razli~no. Vreme traeweto kaj pomalite e pokratko, a kaj
povozrasnite deca podolgo, vo zavisnost od potrebite. Za podobra realizacija
potrebno e prisustvo na vospituva~ot. Pottiknati od materijalot koj }e se sraboti,
se dogovaraat priredbi, nastapi i sl.
3. Edna od najbitnite realizacii e – izgotvuvaweto na scenarija. Scenarija za
razni nastani, kako Novogodi{ni, zavr{ni, jubilejni, sekakov vid na pomali i
pogolemi priredbi, kako vo gradinkata, taka I za nastapi nadvor od nea
4. Vo tekot na nadelata, decata materijalot go slu{aat na CD, ili kaseta, snimeni
od strana na vospituva~ot po muzi~ka dejnost. Tuka se vbrojuvaat razni vidovi
muzika (pesni, igri so pesna, brojalki, muzi~ki gatanki, muzika od crtani filmovi,
seriozna muzika, narodna muzika, zabavna muzika, najrazli~ni `anrovi muzika itn)
5. Sorabotkata so stru~niot i vospitniot tim e na visoko profesionalno nivo.
Priredbite i site nastani odnapred se dogovaraat.Sekoj objekt mo`e da si odbere
tema ili proekt koj }e go izraboti, kako na pr.
35
(do~ek na novi drugar~iwa, ispra}awe na esen, praznikot na majkata, proletni
priredbi, planetata zemja itn)
6. Direktnoto u~estvo skoro vo site nastani na vospituva~ot po muzi~ka dejnost e
vidlivo. Osven pi{uvaweto scenarija, direktno u~estvuva so: svirewe na klavir,
u~estvo so peewe, pretstavuvawe na razli~ni muzi~ki instrumenti,koreografija,
itn.)
7. Od mo`nostite na gradinkata, ~esto se organiziraat poseti na najrazli~ni
muzi~ki institucii, kako Makedonska Opera i Balet, Filharmonija, Tanec, Muzi~ko
– Baletskiot u~ili{en centar, i sekakvi objekti povrzani so muzikata
8. Od prethodnata to~ka proizleguva i izgotvuvaweto na razni proekti po muzika
i realizacija na istite. Tie se dobrodojdeni kako za decata, taka i za stru~niot i
vospitniot tim. Se zapoznavaat so najrazli~ni muzi~ki `anrovi, muzi~ki
instrumenti, se {to e povrzano so muzikata
9. Rabotata so deca so posebni potrebi e od posebno zna~ewe, a najmnogu za samite
deca. Muzikata kaj tie deca predizvikuva pozitivni momenti. Tie ja ~uvstvuvaat
muzikata na poseben na~in i potrebno e mnogu vnimanie i stplivost za to~no da se
otkrie koj vid muzika najmnogu odgovara. Kaj sekoe dete e razli~no. ^esto se
koristi muziko – terapijata kako osnoven na~in za rabota so tie deca. No, postojat
i drugi na~ini. Decata sami sakaat da svirat, odnosno improviziraat. Toa mnogu
pozitivno vlijae vrz nivnite ~uvstva, raspolo`enieto nivniot razvoj itn.
Toa bi bil ovogodi{niot plan koj sekako mo`e da bide podlo`en na izmeni
5. GODI[NI PLANOVI ZA REALIZIRAWE NA VOSPITNO-OBRAZOVNATA
RABOTA
5.1 Godi{ni planovi za rabota od objektite vo koi se vklu~eni site
aktivnosti {to se sproveduvaat vo tekot na godinata
 Vo objekt Koki~e planirani se slednive aktivnosti:
Septemvri
 "Vrednite detski ra~iwa" - likovna aktivnost na decata i
vospituva~ite od grupata od 2 do 3 godi{na vozrast
 "Poka`i {to znae{!" - kviz natprevar - decata od 5 do 6 godini
 "Ova sme nie!" - priredba na decata od 5 do 6 godini po povod novata
u~ebna godina
 Odbele`uvawe na Denot na Nezavisnosta na na{ata Tatkovina
"8 Septemvri" - u~esnici decata od site vospitni grupi
 "Dobro ni dojdovte drugar~iwa" - priredba na decata od 5 do 6 godini
vo prisustvo na decata od ostanatite vospitni grupi
 Odbele`uvawe na "Denot na tatkoto" - prezenteri i u~esnici
tatkovcite na Davkov Jovan i Sa{o @ivkovski, deca od grupata od 5
do 6 godini.
36
Oktomvri
 Aktivnosti, igri i zabava po povod "Nedela na deteto" vo site vospitni
grupi soodvetno vozrasta na decata:
 "Trite me~iwa" -kuklena pretstava, grupa od 2 do 3 godini
 "Podari igra~ka" - akcija na roditelite na decata od grupata od 3 do 4
godini
 "Detskite prava" - prezenter vospituva~ Biljana Braunovi} pred decata
od site vospitni grupi
 "Ve`baweto e polovina zdravje!" - aktivnost vo realizacija na
Aleksandar Gorgievski, roditel na dete od grupata od 5 do 6 godini
 Poseta na detskata ambasada "Me|a{i" - decata od 4 do 5 godini
 "Podaruvam od se srce!" - rabotilnica na decata i roditelite od grupata
od 5 do 6 godini i izlo`ba na istite
 Odbele`uvawe na "11 oktomvri" so prigodna priredba - u~esnici decata
od site vospitni grupi
Noemvri
 Esenski rabotilnici na decata i roditelite od site vospitni grupi
 "Pogodi ja bojata" - kviz natprevar pome|u decata od grupata od 3 do 4
godini
 Poseta na fabrikata za zdrava hrana "Vitalia" - decata od 4 do 5 godini
 "Mojot grad proslavuva!" - rodendenska torta po povod "13 noemvri"
rodendenot na Skopje - realizator na aktivnosta Biljana Braunovi} pred
decata od site vospitni grupi
 "Skopje niz detskite o~i" - kviz natprevar vo realizacija na decata od 5
do 6 godini
 "Ajde dragi de~iwa zemete ko{ni~iwa!" - nastap na decata od grupata od 4
do 5 godini pred roditelite, po povod ispra}aweto na esenta
 "Plodovite se mnogu va`ni!" - priredba na decata od 5 do 6 godini pred
decata od site vospitni grupi
Dekemvri
 " Zimata ladna kaput ni skroi, ja oboi gradinkata vo Novogodi{ni boi" zaedni~ka akcija na decata i vrabotenite vo objektot, za {to poubavo
ukrasena gradinka
 "Podgotovka za zima" - aktivnost na nivo na objekt vo realizacija na
vospituva~ Biljana Braunovi}
 "Vrednite race na babite" - rabotilnica za izrabotka na ukrasi , u~esnici
decata i babite od grupata od 5 do 6 godini
 "Vidov, do`iveav, naslikav. !" - likovno atelje na decata od grupata od 5 do
6 godini
37
 "Da ja ukrasime zanimalnata!" - novogodi{ni rabotilnici so roditelite i
decata od site vospitni grupi
 Izrabotka na novogodi{ni ukrasi i ~estitki "Novogodi{na bajka"
 Izlo`ba na crte`i pred decata od site vospitni grupi
 "Dojde i toj ~as, Ni pristigna Dedo Mraz" - muzi~ki hepening (priredba) pred
site deca vo objektot vo ~est na Nova Godina i Dedo Mraz
Januari
 "Hristos se Rodi" - vospituva~ite im raska`uvaat na decata za golemiot
Hristijanski praznik Bo`i}
 "Se se vrti vo krug!" - kviz natprevar pome|u decata od site vospitni grupi,
prezenter vospituva~ Biljana Braunovi}
 Dramatizacija na prikaznata "Pod pe~urkata" - decata od 2 do 3 godini
 Poseta na pe~atnica "Gerakom" - decata od 4 do 5 godini
Fevruari
 Preku video i audio zapisi, zapoznavawe na decata so kulturnoto
nasledstvo na na{ata Tatkovina - deca od 2 do 3 godini
 Predavawe za kulturnoto nasledstvo na Makedonija - predava~ roditel na
dete od grupata od 4 do 5 godini, etnolog
 "Oblekata nekoga{ i sega" - modna revija na decata od 3 do 4 godini
 "Misli na idninata, `ivej ja sega{nosta, ne go zaboravaj minatoto!"
- priredba vo realizacija na decata od 5 do 6 godini
Mart
 "Najubav podarok za mama" - rabotilnica so tatkovcite i decata od site




vospitni grupi po povod "8 mart"
Priredba po povod 8 mart pred decata od site vospitni grupi realizatori decata od 5 do 6 godini
"Veselite cvet~iwa Vi se nasmevnuvaat!" - aktivnost so podvi`na igra na
decata od 2 do 3 godini"
3 praznici praznuvame, na Proletta i se raduvame" - priredba popovod
rodendenot na "Veseli Cvetovi", Denot na Proletta i Denot na
Ekologijata
Modna revija "Prolet 2014" - u~esnici decata od site vospitni grupi,
voditeli - vospituva~ite
April
 "Bal pod maski" - odbele`uvawe na Denot na {egata, 1vi April - u~esnici
decata od site vospitni grupi
 "Site se raduvame, Veligden go praznuvame" - ukrasuvawe Veligdenski
jajca vo ~est na Veligden i pravewe izlo`ba od istite - u~esnici decata
od site vospitni grupi
38
 "Na{iot dvor, rajska gradina!"
- eko akcija, u~esnici decata od
pogolemite grupi
 "Gri`i se za cve}eto!" - sadime cve}iwa vo dvorot na gradinkata vo ~est
na Denot na Planetata Zemja , u~esnici decata od site vospitni grupi
Maj i Juni

"^estit \ur|ovden" - muzi~ki hepening vo dvorot na gradinkata,
u~esnici decata od site vospitni grupi
 Poseta na fabrikata za slatki proizvodi "Kra{" - decata od 4 do 5
godini
 "Da povtorime!" - retrospektiva na pominatiot materijal niz pra{awa i
odgovori, decata od 3 do 4 godini
 Zavr{na priredba pred roditelite na decata od 5 do 6 godini
 Planirani aktivnosti vo Objekt Sinoli~ka
Septemvri
•
•
•
•
,,Sre}en praznik tatkovino moja’’ –Prigodna priredba po povod
praznikot 8 mi Septemvri realizirana od grupa od 5-6 godini.
Roditelski sostanok na site grupi deca vo objektot.
‘’Kate i Sa{e,, -kuklena pretstava, realizirana od grupa vospituva~i.
‘’Dobro ni dojdovte drugar~iwa mali,,-priredba realizirana od grupa 5-6 god.
Oktomvri
•
•
Odbele`uvawe na detskata nedela od 01.10.2013 do 04.10.2013 godina
‘’Vo svetot na decata,, -muzi~ki hepening vo parkot [open so u~estvo na
decata od grupite 4-5 god. i 5-6 god.
•
‘’Umetnici sme mali,, -crtawe so kredi vo dvorot od gradinkata so u~estvo na
pove}e vospitni grupi.
‘’I nie imame pravo,, -priredba so u~estvo na decata od grupa 5-6 godini.
‘’Mala olimpijada,, -sportski natprevari na pove}e vospitni grupi na
gradinkata.
‘’11 Oktomvri praznik na{ golem,,-odbele`uvawe na denot na Makedonskoto
vostanie so u~estvo na grupata od 5-6 godini.
‘’Makedonijo za tebe peeme,, -odbele`uvawe na 23 Oktomvri so u~estvo na
grupa 5-6 godini.
Sorabotka so JP ‘’Komunalna higiena,,-,,Pravilno odnesuvawe so
komunalniot otpad, selekcija I reciklirawe,,-grupa 5-6 godini.
•
•
•
•
•
Noemvri
,,Skopje gradu moj “–priredba na grupa 5-6 godini .
39
•
,,Ovo{na karanica” –kuklena pretstava realizirana od vospitniot tim na
objekt ,,Sinoli~ka “.
Eko akcija ,,Do po~ist dvor “ u~estvo na decata , vrabotenite i roditelite.
•
Dekemvri
•
Ispra}awe na esenta pod mototo ,,Esenta e li~na koj li ne ja znae “-priredba
na grupata 4-5 godini .
•
•
Poseta na opera i balet – grupa 5 – 6 godini.
,,Novata godina na pragot” –novogodi{no kreativna rabotilnica so
roditelite i decata od grupa 5-6 godini.
,,Dedo Mraz kaj nas” – teatarska pretstava realizirana od grupa vospituva~i
od gradinkata ,,Veseli cvetovi “.
•
•
Januari
• ,,Makedonskata tradicija i obi~aite “-odbele`uvawe na Kolede,Badnik i
Bo`i}.
• ,,Nadareno dete “ – teoretsko predavawe od vospituva~ Dejanovska Ana
• ,,Muzi~ki instrumenti “- izrabotki so otpaden materijal – rabotilnica so
roditelite i decata od grupa 5 – 6 godini.
Fevruari
•
•
•
•
,, Sne`niot ~ovek i koki~eto “-kuklena pretstava – realizatori vospitniot
tim.
,,Doktorot ni zboruva za zdravjeto “-poseta na doktor.
Eko igri ,,Kade odi na{iot otpad “
Poseta na JP ,,Komunalna higiena’ vo centarot za selekcija na otpad.
Mart
•
•
•
•
•
•
Eko rabotilnica ,, Pravime eko modeli” –rabotilnica so roditeli .
,,Sre}en praznik najmila mamo” – u~estvo na site vospitni grupi.
Eko modna revija ,,Tre{ fe{n”- realizatori decata 5 – 6 godini.
,,Rodenden , ekologija i prolet slavime “- odbele`uvawe na rodendenot na
gradinkata ,,Veseli cvetovi “.
Prezentacija na eko proekt ,, Eko-opomenko “- realizacija od decata 5 – 6
godini so vo vospituva~ot Julijana Dimitrievska .
,, Va`no e kako da se hranime i samo taka od bolesti }e se odbranime “prezentacija na proekt grupa 3-4 godini so vospituva~ @aklina Jordanova .
April
• ,,Aprilijada” -Defile pod maski vo parkot [open so u~estvo na site
vospitni grupi.
40
• ,,Site na velosiped “-sportski aktivnosti vo parkot [open
• ,,Ja razubavuvame planetata Zemja “-sadewe cve}iwa vo dvorot na
gradinkata.
• ,,Veligdenski jajca “ –ukrasuvawe n a veligdenski jajca .
Maj
•
,,\ur|ovden praznik cveten “-odbele`uvawe na praznikot na Op{tina Kisela
Voda .
•
•
,,Site na izlet “-organizirani igri vo okolinata na gradinkata .
,Zbogum gradinke ,zdravo u~ili{te “-u~estvo na dvete vospitni grupi 5 – 6
godini .
Odbele`uvawe na ,,Svetskiot den na deteto” so niza muzi~ki aktivnosti na
grupite .
•
 Planirani aktivnosti vo objekt Son~ogled
Septemvri
 Priem na deca vo site vospitni grupi– utrinski sredbi so roditelite
 “Dobro ni dojdovte drugar~iwa” i odbele`uvawe na 8 mi Septemvri – Denot
na nezavisnosta na so priredba na golemite grupi za decata od drugite
vospitni grupi
 “Kako Vlatko se izgubi”–kuklena pretstava vo koja izveduva~i se
vospituva~ite
 Roditelski sostanok so site vospitni grupi
Oktomvri
01 – 04.10 – Odbele`uvawe na Detskata nedela so pove}e aktivnosti
 Kviz natprevar vo sala – u~esnici se decata od site vospitni grupi
 Poseta na Prirodno nau~en muzej i ZOO gradina-decata od golemite vospitni
grupi
 Donacija na detska obleka vo Centarot za zgri`uvawe na deca od ulica
 Odbele`uvawe na 11 Oktomvri so polo`uvawe na cve}e na spomenikot vo OU
“Krume Kepeski”
 “Ko`uv~eto na Baba Meca” – teatar so senki od vospitniot tim
Noemvri




Kuklena pretstava “Ku}i~kata na zaja~eto”-akteri vospituva~ite
Odbele`uvawe na praznikot na Skopje 13 Noemvri
Kuklena pretstava “Koj e najva`en” (ovo{na raspravija)
Esenska rabotilnica so roditelite od site vospitni grupi po povod
ispra}awe na Esenta
41
Dekemvri
 Literaturno ~itawe na tekst “Mojot novogodi{en podarok”-aktivot na
vospituva~i
 Timska rabota-izrabotuvawe na novogodi{ni ~estitki
 Do~ek na Dedo Mraz i Nova godina-zabava i dru`ewe
 Donirawe na novogodi{ni paket~iwa na decata zgri`eni vo Centarot za
deca od ulica
Januari
 Izlo`ba od crtr`i na tema : Kako ja proslavivme Nova godina-tehnika po
sopstven izbor
 Zapoznavawe so tradicijata za odbele`uvawe na verskiot praznik Badnik i
Bo`i} i zaedni~ko proslavuvawe
 Dramatizacija naprikaznata “Koj go ukrade morkov~eto na Sne{ko”
 Zimski radosti – igri na sneg
Fevruari
 “Zimska ubavica” -likovna rabotilnica vo razni tehniki i izlo`ba-u~esnici
site deca od pogolemite grupi
 Sportski natprevari vo sala-natprevaruva~i deca od grupi so soodvetna
vozrast
 Govorni ve`bi-pogoduvawe na gatanki so natprevaruva~ki duh.
Mart
 Izrabotka na ~estitki vo site vospitni grupi
 Odbele`uvawe na me|unarodniot den na `enata 8 Mart
 Modna revija so kostimi izraboteni od reciklirani materijali (hartija,
plasti~ni kesi i {i{iwa, kapa~iwa, plasti~na i kartonska ambala`a)
 Poseta na DKC i poseta na Planetarium na decata od golemite grupi
 Odbele`uvawe na denot na “Veseli cvetovi”
 Odbele`uvawe na denot na ekologijata so rabotna akcija vo koja }e bidat
vklu~eni i roditelite
-Izrabotka na paroli za ekologija
-Razubavuvawe na dvorot na gradinkata
-Proletno dru`ewe vo site vospitni grupi
April
Odbele`uvawe na denot na {egata so maskembal i modna revija
Veligden na{ najgolem hristijanski rpaznik – predanija
“Zo{to se vapcaat jajca”- ukrasuvawe na veligdenski jajca.
Odbele`uvawe na Denot na planetata Zemja-sadewe na sadnici vo dvorot so
aktivno u~estvo na decata od golemite vospitni grupi.
 Odbele`uvawe na Denot na trudot 1 Maj so zabava i dru`ewe – decata od
golemite grupi.




42
Maj
 Poseta na Op{tina Kisela Voda i vklu~uvawe vo site aktivnosti i
manifestacii po povod Denot na op{tinata
 Poseta na u~ili{te – decata od golemite grupi
 Likovni rabotilnici za odbele`uvawe na Svetskiot den na majkata
 Odbele`uvawe na denot na na{ite prosvetiteli sv. Kiril i Metodij ~itawe na tekstovi
 Zavr{ni priredbi od golemite grupi na tema “Zbogum gradinke”
Juni
 Natprevaruva~ki igri vo sala vo pove}e disciplini-u~esnici decata od site
vospitni grupi
 Razmena na likovni trvorbi – golema grupa “Se}avaj se na mene”
 Planirani aktivnosti vo objekt Mimoza
Septemvri








Raboten sostanok so vrabotenite vo objektot;
Adaptacija na novoprimenite deca
Konsultacii za godi{niot plan za vospitno-obrazovnite i zgri`uva~kite
aktivnosti;
Priredba od drugar~iwata za novite drugar~iwa " Dobro ni dojdovte
drugar~iwa " -priredba od decata od 5 - 6 godi{na vozrast od vospituva~
Emilija Nikolova;
Mala priredba po povod praznikot na na{ata dr`ava " 8 mi Septemvri
" -nezavisnost na na{ata dr`ava -realizirawe od decata 5 - 6 god.
vozrast i vospituva~ Julijana Ilieva;
Roditelska sredba so roditelite vo site vospitni grupi na den 18.
09.2013 god. vo 16 : 30~.;
Realizirawe na kuklena pretstava " Dedovata rakavica " - u~esnici realizatori vospitniot tim od objektot;
" Dru`ewe so baba " - baba ni raska`uva prikazna ( raska`uva babata na
detence od grupata od 4 - 5 god. vozrast );
Oktomvri
 Sekojdnevni individualni razgovori so roditelite;
 Odbele`uvawe na detskata nedela;
 Muzi~ki hepening-so peewe na omilenite pesni~ki od detskite
festival~iwa-decata od grupite od 4 - 6 godi{na vozrast;
 Crtawe so kreda na plo~nikot pred gradinkata (zaedni~ko dru`ewe na
vospitnite grupi od 3 - 6 god. vozrast);
 Sportski natprevaruva~ki igri so vospitnite grupi od 3 - 6 god. vozrast
pod naslov "Sportuvame-vo zdravo telo, zdrav duh "
43
 Dramatizacija na tekstot "Marija i nejzinite drugar~iwa"-u~esnici
vospitniot tim od objektot;
 Poseta na kulturno-istoriski objekt od decata od vospitnite grupi od
5-6 god. vozrast;
 "Dol`nosti i prava na decata"-kviz igra so vospitnite grupi od 5-6god.
vozrast;
 Kuklena pretstava: " Kako Vlatko se zagubi -realizirana od vospitniot
tim od objektot;
 Odbele`uvawe na praznikot "11 Oktomvri" -od decata od 5 - 6god. vozrast
so vospituva~ Emilija Nikolova (peeme pesni i ka`uvame stihotvorbi za
praznikot na narodno vostanie na makedonskiot narod);
 Ukrasuvawe so esenski motivi " Ni pristignuva zlatnata esen " (akcija
vo ukrasuvawe na gradinkata zaedno so decata od site vospitni grupi)
 Odbele`uvawe na 23 Oktomvri den na makedonskata revolucionerna
borba -priredba od 5 – 6 god. vozrast;
 Proekt : "Niz igra, pesna, muzikata e lesna"-realizator vospituva~ Ilileva
Julijana
Noemvri
 Odbele`uvawe na " 13 Noemvri " rodenden na na{iot grad Skopje so
priredba od vospitnata grupa od 4 - 5god. vozrast i vospituva~ Iskra
Davkova;
 Crtame crte`i i gi izlo`uvame na izlo`ba so tema :"Mojot ubav grad Skopje
"-u~esnici -realizatori decata od 3-6god.vozrast
 Organizirana pro{etka na grupite od 5-6god.vozrast vo razgleduvawe na
gradot Skopje ;
 Kuklena pretstava : "Zdravo `ivo esenko" - realizatori vospitniot tim
od objektot;
 "Esenska rabotilnica"-izrabotki od esenski listoviplodovi (izrabotuvame
so mama i tato);
 Rabotna akcija "Go ~istime na{iot dvor od esenski listovi" -decata od
vospitnite grupi od 3 - 6 god. vozrast;
 " Pravime zimnica od zelen~uk razen" -mala rabotilnica so na{ite babi
i decata od 4 - 6 god. vozrast
Dekemvri
 Ispra}awe na esenta "Zbogum zlatna esen " od vospitnata grupa od 5 - 6
god. vozrast so vospituva~ Emilija Nikolova ;
 Odbele`uvawe na 8 mi Dekemvri-sv. "Kliment Ohridski " - mala priredba
od decata od 5 - 6god. vozrast so vospituva~ Julijana Ilieva;
 Novogodi{na rabotilnica " Izrabotuvame novogodi{ni ~estitki i ukrasi
i gi ukrasuvame zanimalnite i novogodi{nite elki " (dru`ewe na
roditelite, decata i vospitniot i negovatelskiot tim od objektot);
 "Dedo Mraz dojde i kaj nas" - zabava i dru`ewe so decata od site
vospitni grupi ;
44
 Novogodi{na pretstava - pred decata od site vospitni grupi
Januari
 Izlo`ba na crte`i na tema : "Vpe~atoci od pristignuvaweto na Novata
Godina " -crte`i od decata od vospitnite grupi od 3 - 6 god. vozrast;
 Odbele`uvawe na Badnik i Bo`i}-mesime bo`i}ni kola~i (rabotilnica
so vospitnite grupi od 4 - 6 god. vozrast)
 Kuklena pretstava: "Sneg~e sne`i snegulko e`i " -realizatori vospitniot
tim od objektot ;
 Dru{tveni igri na sneg "Pravime Sne{ko" - decata od 2 - 6 god. vozrast;
 Prezentacija-obrabotka na tema so diskusija "Rabotni naviki kaj decata
vo predu~ili{noto
vospitanie" prezenter
vospituva~
Gabriela
Stojanovska .
Fevruari
 Prezentacija obrabotka
na
tema
so
diskusija: "Semejstvoto
i
predu~ili{nata ustanova vo ulogata na vospitanieto i obrazovanieto na
predu~ili{nite deca "-prezenter vospituva~ Emilija Nikolova ;
 Umetni~ki crte`i na tema " Zima" - izlo`ba od crte`ite na decata od
site vospitni grupi ;
 Dramatizacija na tekstot: "Razgovor me|u zelen~ucite" - u~esnici decata
od vospitnata grupa od 5 - 6god. vozrast;
 Kviz natprevar "Poka`i {to znae{ i umee{" - u~esnici decata od 45god.vozrast
 Proekt: " Zdrava hrana i zdrav na~in na `ivot " - prezenter vospituva~
Emilija Nikolova i decata od 5 - 6god. vozrast.
Mart
 Izrabotka na ~estitki vo site vospitni grupi po povod " Me|unaroden
den na `enata "8 - mi Mart " -rabotilnica so roditelite;
 Priredba po povod praznikot na `enata " 8 mi Mart "-u~esnici decata
od vospitnite grupi od 5 - 6god. vozrast;
 Proekt: "Ovo{je i zelen~uk" - prezenter vospituva~ Orhideja Trajkovska
vospitna grupa od 3 - 4god. vozrast;
 " Zbogum bela zima, dobredojde cvetna prolet " - priredba so pesni~ki od
detski festival~iwa -decata od vospitnata grupa od 5 - 6god. vozrast ;
 " Sadime sadnici "-go odbele`uvame denot na ekologijata -vospitnite
grupi od 3 - 6 god. vozrast;
 Odbele`uvawe na rodendenot na na{ata organizacija " Veseli Cvetovi
"- pred gosti od drugi gradinki, pretstavnici od op{tinata, roditelite i
decata od na{iot objekt so priredba od decata od 3 - 6god. vozrast.
45
April
 1-vi April -Denot na {egata -"Site pod maska"-dru`ba na decata od site
vospitni grupi;
 Dramatizacija : " Koe e najubavo ovo{je " - realizatori vospitniot tim od
objektot;
 Rabotilnica " Najubav veligdenski ukras i veligdensko jajce " - po povod
verskiot praznik " Veligden " - u~esnici decata , roditelite, vospitniot
tim od objektot ;
 Odbele`uvawe na " Planetata Zemja " - slavime rodenden na na{ata
planeta so peewe na pesni~ki i recitirawe na stihotvorbi
za
planetata Zemja - u~esnici decata od 2 - 6god. vozrast ;
 Natprevaruva~ki igri vo na{iot dvor " Koj }e stigne pobrzo " - u~esnici
decata od 2 - 3god. vozrast
Maj





Go odbele`uvame " Denot na trudot " - rabotna akcija vo na{iot dvor decata i vospitno negovatelskiot tim od site vospitni grupi ;
Go slavime denot na na{ata op{tina so zabava i dru`ewe so decata
od site vospitni grupi - u~estvo na manifestacijata organizirana od
op{tinata ;
U~estvo na izlo`ben natprevar so crte`i " \ur|ovden " - crte`i od
decata od 4- 6 god. vozrast ;
Odbele`uvawe na denot na na{ite prosvetiteli sv : " Kiril i Metodij "
- ~itawe na tekst za prosvetitelite - od vospituva~ite pred decata od
vospitnata grupa ;
Zavr{ni priredbi po povod trgnuvaweto vo u~ili{te - decata od
vospitnite grupi od 5 - 6god. vozrast ;
Dramatizacija: " Mojot prv u~li{en den " - u~esnici decata od 5 - 6god.
vozrast
Juni
 Svetskiot den na deteto 01. 06. 2014god. dru{tveni zaedni~ki detski
igri -decata od 2 - 6god. vozrast ;
 Igrame igri so sportski rekviziti - natprevar vo vrtewe hulahop i
vle~ewe ja`e pome|u decata od 4 - 6god. vozrast ;
 " Odime na pla`a " - izlo`ba od crte`i od decata od 3 - 6god. vozrast;
 Pravime zabava za kraj " Igrame, peeme i se smeeme " - u~esnici decata
od site vospitni grupi ;
46
5. 1. Plan za realizacija na aktivnosti so decata od jaslena vozrast
Osnovna zada~a na vospitno obrazovnata dejnost vo jaslenite grupi kako и vo delot
na grupite vo gradinka e "DA SE RAZVIVAAT I POTTIKNAT SPONTANITE
AKTIVNOSTI NA DECATA OD OVAA VOZRAST".
Glavnite zada~i vo raboteweto so decata od jaslenite grupi vo delot koj gi
realiziraat neguvatelite se slednite:
нega na decata;
пreventivna zdravstvena za{tita;
вospitno vlijanie;
сocio-emocionalen razvoj;
мotoren razvoj;
иntelektualen razvoj;
сoznen razvoj;
сenzomototren razvoj
Negata na decata }e se odviva kontinuirano vo tekot na celata godina i se
odnesuva na li~na higiena, higiena na okolinata, pravilna i redovna
ishrana i odmor.
- Aktivnostite koi se planirani za realizirawe od strana na neguvatelite vo
jaslenite grupi se kontinuirani vo tekot na celiot den. Slobodnite
aktivnosti }e se odvivaat sekojdnevno vo tekot na celata godina preku razni
vidovi igri.
Pri planirawe na vospitno-obrazovnata rabota neguvatelite treba da gi
pridr`uvaat kon slednive na~ini na rabota:
- so decata treba postojano da se razgovara za se ona {to vo mомentoт se
pravi;
- zada~ata {to treba decata da ja ispolnat treba da im se objasni,
poednostavi i prakti~no da se poka`e;
- na sekoe postaveno pra{awe od strana na decata treba pravilno da im se
odgovori, a voedno netreba da se prekinuvaat;
- na decata treba da im se pomogne pri re{avawe na odreden problem, a
voedno и da se pottiknat samostojno da dojdat do odredeno re{enie;
- decata da se pottiknuvaat na kreativnost;
- realiziraweto na aktivnostite treba da bide ednostavno, mo`e da se
povtoruva nekolku pati, po zavr{uvwe na aktivnosta materijalot treba da
se sobere.
-
Vospitno-obrazovnite aktivnosti treba da se realiziraat spored sledniot plan
- igrovni aktivnosti (imitirawe и razbirawe na govorot);
- иndividualni igri;
- сlu{awe muzika;
- иmitirawe na zvuci ;
- иzvr{uvawe na zadadeni zada~i (ka~uvawe, sleguvawe, protnuvawe);
- гimnastika;
- гovorni aktivnosti (objasnuvawe na sliki, crte`i).
47
5.2. Plan za realizirawe na vospitno-obrazovnata rabota so decata od
gradinka
Vospitno - obrazovnata dejnost vo gradinkata ja realiziraat vospituva~ite
so asistencija na negovatelkite, a vo konsultacija so direktorot, pedagogot,
defektologot, logopedot, muzi~kiot sorabotnik i odgovornite vospituva~i so grupa
na objektite na JDG.
Pri planiraweto na vospitno-obrazovnata rabota poa|ame i od Pravata na
deteto, od osobenostite, mo`nostite, interesite i`elbite na decata, a po~ituvame
i mnogu drugi komponenti natematskoto planirawe, kako: aktuelnost na temite,
izbor na
sovremeni, interesni i kvalitetni temi za rabota, lokalnite uslovivo koi
rabotime, situaciite i nastanite okolu Gradinkata i deteto, semejstvoto,
op{testvoto itn.
Ovaa dejnost, vo site vospitno - obrazovni grupi }e se planira tematski i }e se
obrabotuvaat temi soodvetni na vozrasta i toa:
TEMI ZA U^EBNATA 2013/2014 GODINA
Mesec na realizacija
Septemvri
Oktomvri
Tema
Gradinkata e kako bajka,
gradinkata e na{a vtora
majka
[areni detski stranici
Vremenski prognozer
Noemvri
Vospitna grupa
Site vospitni grupi
Site vospitni grupi
( 4-5 i 5-6 god.)
Decata se idninata na
planetata zemja
( 2-3 i 3-4 god.)
Patot na porakite
( 4-5 i 5-6 god.)
Moite vredni ra~iwa
( 2-3 i 3-4 god.)
Januari
Vita vita vitamini za
zdravjeto fini
Site vospitni grupi
Fevruari
Se se vrti vo krug, se
te~e se se menuva
( 4-5 i 5-6 god.)
Dekemvri
Mama, tato i jas
Sonceto izvor na `ivot
( 2-3 i 3-4 god.)
( 4-5 i 5-6 god.)
Mart
[to se raste?
( 2-3 i 3-4 god.)
48
April
Minatoto, sega{nosta,
idninata
Kako rastam
Maj i Juni
[to e ubavo, ubavi ne{ta
( 4-5 i 5-6 god.)
( 2-3 i 3-4 god.)
Site vospitni grupi
Za sledewe i vrednuvawe na efektite na vospitno-obrazovnata dejnost sekoj
vospituva~ }e vodi:
- analiza na temata so site nejzini elementi;
- dnevna evidencija za vospitno-obrazovna dejnost;
- sistematsko sledewe na decata na po~etokot i na krajot na u~ebnata godina;
- analiza na psihofizi~kiot razvitok na po~etokot i na krajot na u~ebnata godina
- godi{na analiza ;
- detskoto portfolijo koe pretstavuva sledewe na detskiot razvoj i negovo
napreduvawe (izrabotki, anegdotski bele{ki, {to deteto samostojno go
izrabotilo);
U~eweto niz proekti so pomo{ na koj deteto istra`uva opredelen problem
ima ogromno zna~ewe za detskiot razvoj, kako i za razvojot na site elementi i
subjekti vo prdu~ili{niot vospitno-obrazoven proces. U~eweto niz proekti gi
po~ituva detskite individualni razliki, gi pottiknuva individualnite
potencijali i mo`nosti za u~ewe , sozdava istra`uva~ki duh i u~i kako da u~i.
Vo tekot na u~ebnata 2013/2014 godina }e bidat realizirani slednive prokti:
Objekt Mimoza
- "Niz igra, pesna i muzikata e lesna" - realizator vospituva~ Ilieva Julijana,so
decata od vospitna grupa 5-6 godini, realizacija Oktomvri 2013 godina
- "Zdrava hrana i zdrav na~in na `ivot"-prezenter vospituva~ Emilija
Nikolova i decata od vospitna grupa 5-6 godini, realizacija 27.02.2013 god.
-" Vodata izvor na `ivot "- realizator vospituva~ Ivanovska Vesna, so decata
od vospitna grupa 3-4 godini, data na realizirawe: 20.03.2013god.
- "Ovo{je i zelen~uk " -prezenter vospituva~ Orhideja Trajkovska vospitna
grupa od 3 – 4 god. vozrast
Objekt Sinoli~ka
-,, Eko-opomenko “- realizacija od decata 5 – 6 godini so vo vospituva~ot Julijana
Dimitrievska , realizacija 27.03.2014 godina
49
- "Va`no e kako da se hranime i samo taka od bolesti }e se odbranime “prezentacija na proekt grupa 3-4 godini so vospituva~ @aklina Jordanova,
realizacija 31.03.2014 godina.
Vo tekot na godinata timot od vospituva~i }e realizira i golem broj na
pretstavi (kukleni, teatarski), dramatizacii i dr. pred decata od vospitnite grupi
na vozrast od 3 do 6 godini i toa:
Objekt Sinoli~ka
-
,,Ovo{na karanica” –kuklena pretstava ;
,,Dedo Mraz kaj nas” – teatarska pretstava;
-
,,Sne`niot ~ovek i koki~eto“-kuklena pretstava.
Objekt Son~ogled
- “Kako Vlatko se izgubi”–kuklena pretstava ;
- “Ko`uv~eto na Baba Meca” – teatar so senki ;
- “Ku}i~kata na zaja~eto” -kuklena pretstava;
- “Koj e najva`en” (ovo{na raspravija)-kuklena pretstava;
- “Koj go ukrade morkov~eto na Sne{ko” -dramatizacija na prikaznata.
Objekt Mimoza
- "Dedovata rakavica"- kuklena pretstava;
- " Marija i nejzinite drugar~iwa"-dramatizacija na tekst;
- " Zdravo `ivo esenko "-kuklena pretstava;
- "Sneg~e sne`i snegulko e`i "-kuklena pretstava;
- " Koe e najubavo ovo{je " -dramatizacija;
Sledewe na teatarski pretstavi od nadvore{ni sorabotnici
Vo mesec Oktomvri- "Crniot Lebed"- rabotena pretstava po istoimenuvanata
skazna na H.K Andresen, Teatar Krik
Mesec Mart- "Solta poskapa od zlato"- teatarsko studio Art Veni Vidi
-
Sorabotkata so Unija na sportski pedagozi na op{tina Kisela Voda
prodol`uva i vo idnina so Proktot za besplatno fizi~ko vospitanie na
decata na vozrast od 3 do 6 godini.
50
5.3. Plan za relizacija na proektot "Gra|ansko obrazovanie - pat kon
demokratsko op{testvo"
Osnovnata cel na Proektot e preku igri i soodvetni sodr`ini i aktivnosti,
na decata vo godinata pred poa|awe na u~ili{te, soobrazeno na nivnata vozrast, da
im gi dobli`i osnovnite principi na demokratijata: avtoritet, odgovornost,
pravda i privatnost. Promoviraweto na gra|anskoto op{testvo, no i negovoto
prakticirawe otpo~nuva u{te vo predu~ili{niot sistem na vospitanie I
obrazovanie so {to vo golema mera se sledat evropskite i svetskitetrendovi vo
ovoj pogled. Predu~ili{niot sistem nosej}i se so delot od svojata odgovornost vo
pogled na izgradba na demokratijata i gra|anskoto op{testvo i po na~inot na koj
funkcionira so zakonska mo`nost negovite vrati da bidat otvoreni za sorabotka
so site relevantni faktori koi na odreden na~in prakticiraat aktivna gra|anska
inicijativa, no i spored drugi indikatori ima golem uspeh vo pogled na
vospituvaweto na decata vo duhot na aktivnoto gra|anstvo i izgradbata na
demokratska svest.
Realizacijata na zada~ite od Proektot }e se ostvaruva planski, vo
korelacija so ostanatite sodr`ini od vospitno-obrazovnata rabota so decata.
Vo mesec Oktomvri so odbele`uvawe na "Nedela na deteto" se istaknuvaat
detskite prava i slobodi .
Niz temite vo "[areni detski stranici", "Decata se idninata na planetata
zemja", "Patot na porakite", "[to e ubavo ubavi ne{ta" }e se istaknuvaat
glavnite celi na demokratijata: slobodata pri donesuvawe na odluki i
odgovornosta. Niz prikaznite koi se del od sekojdnevnata rabota i
likovnite tvorbi, decata }e se zapoznaat i prakti~no }e gi izrazat svoite
razmisluvawa i ~uvstva. Za podocna da se nadopolnat so primeri od
sekojdnevieto koi prakti~no }e se iskoristat vo igrata, komunikacijata i
celosnoto funkcionirawe vo detskata gradinka.
5.4. Plan za realizacija na proektot "Integracia na ekolo{ka edukacija
vo makedonskiot obrazoven sistem"
Cel na programata e da se zapo~ne da se promovira celokupna politika za
ekolo{ka edukacija i site aktivnosti koi vlijaat na podigawe na svesta za
za{titana `ivotnata sredina i da se implementiraat vo vospitno-obrazovnite
aktivnosti, niz koi sekojdnevno }e se razviva svesta na najmalata generacija za
ekologijata.
Sedum ~ekori do eko-gradinka
^ekor 1. Formirawe na eko odbor
^ekor 2. Analiza na sostojbata na `ivotnata sredina
51
^ekor 3. Izrabotka na plan na aktivnosti
^ekor 4. Sledewe i evaluacija na proktot
^ekor 5. Povrzuvawe na za{titata na `ivotnata sredina so vospitnata programa
^ekor 6. Informirawe i vklu~uvawe na po{irokata zaednica
^ekor 7. Izrabotka na eko-kodeks
Realizacija na to~ki na akcija od eko-standardite
-Za{teda na energija
-Za{teda na voda
- Odr`uvawe na zgradata i zdrava sredina vo gradinkata
-Ureden ekolo{ki dvor
Vo sekojdnevnata rabota JDG "Veseli Cvetovi" vo vospitnite grupi }e voveduva del
od devete temi koi se osnova za povrzuvawe na praksata so teorijata i
dobli`uvawe na ekolo{kite sodr`ini na decata i toa:
(Voda, Energija, Dvor, Zdrava i ~ista vnatre{na sredina, Otpad, Biodiverzitet,
Transport, Zdravje i Priroda).
5.5 Plan za realizacija na "Programa-prevencija na ramno stopalo"
Preventivnata zdravstvena za{tita na decata se ostvaruva soglasno
zakonskite pravila i propisi i vo korelacija so ostanatite programski zada~i i
aktivnosti {to se realiziraat vo Gradinkata,
-Kontrolata i sledeweto na zdravjeto na decata sekojdnevno ja vr{at vospituva~ot
i neguvatelot vo grupata, mese~no i po potreba glavnata medicinska sestra.
Razvojot na decata e prosleden so brojni promeni kako kaj organite i organskite
sistemi taka i vo nivnata celokupna morfolo{ka struktura.
Ramnoto (spu{teno) stapalo e naj~est deformitet vo ranata predu~ili{na vozrast
i pri~ina za poseta na ortoped.
Pri~ina za ramno stapalo
-
Nadvore{ni i vnatre{ni faktori kako: fizi~ka neaktivnost, lo{o dr`ewe
na teloto, naru{ena statika na nozete, bolesti koi negativno vlijaat na
lokomotornioat aparat koj na kraj se manifestira kako telesen deformitet.
52
Programata za Prevencijata na ramno stapalo }e se vklopi vo sekojdnevnite
vospitno obrazovni aktivnosti vo vospitnite grupi na vozrast od 4-5 i 5-6 godini i
toa niz slednive fazi:
- Prva faza- nabquduvawe na decata koga stoi, sedi, odi, procena na podvi`nost na
zglobovite niz isplanirani dinami~ki igri. Obuka na vospitniot kadar
- Vtora faza- izrabotka na plantogrami od stru~ni lica anga`irani od
Ministerstvoto za trud i socijalna politika. Edukacija na roditelite, odr`uvawe
na predavawa, rabotilnici i video prezentaci, stimulirawe na fizi~kata
aktivnost vo doma{ni uslovi.
- Treta faza- fizi~ko vospituvawe vo sorabotka so sportski pedagozi na OKV za
izrabotka na Plan za fizi~ka aktivnosti za pravilno dr`ewe na teloto,
zacvrstuvawe na muskulaturata i pogolema elasti~nost). Prodol`uvawe na
aktivnostite vo tek na utrinskata gimnastika so ve`bi za odewe bosi na neramen
teren, odewe na prsti, peti, fa}awe na predmeti so stapala i koristewe na set za
prevencija i terapija na ramni stapala od Medikus help.
5.6. Akcionen plan za realizacija na proektot "Skopje niz detskite o~i"
Вид на активност
1. Организирање
посети на спомениците
на плоштадотМакедонија
2. Организирање
посети на децата во
Музеј на македонската
борба
-Музејската поставка во
склоп на македонскиот
народен театар
-Музеј на Мајка Тереза
Музеј на градот Скопје
Носител на
активност
ЈДГ "Весели Цветови"
Воспитни групи на
возраст од 5-6
години објект
Синоличка
Воспитна група 5-6
год
објект Мимоза
Воспитна група 5-6
год Објект Сончоглед
Воспитна група 5-6
год објект Кокиче
Воспитна група 5-6
год Објект Сончоглед
Воспитна група 5-6
год објект Мимоза
Рок
Буџет
Прва- Септември
2013
наредните Мај
2014година
Сопствени извори
Соработка со
родители
Октомври
2013 година
Октомври
2013 година
Сопствени извори
Соработка со
родители
Ноември
2013 година
Ноември
2013 година
3. Определување на
53
лице за презентирање
на спомениците и
музејските поставки на
начин на кој ќе бидат
разбирлив за децата на
пет годишна возраст
4. Поттикнување на
децата со помош на
воспитувачите виденото
го претстават на
сопствени цртежи
5. Организирање на
ликовни ателјеа на
плоштад Македонија
6. Организирање на
мини детски фестивали
песни за градот Скопје
7. Организирање на
Квизови на знаење во
рамките на ЈДГ
8. Организирање на
ликовни работилници
со учество на родители
на тема „Разгледница на
мојот град„
9. Органзирање на
куклени претстави (по
содржини изработени
од вос.обр.тим на тема
„Мојот град„)
Министерство за
култура
-педагог на ЈДГ
"Весели Цветови"
Септември
2013 година
-педагог на ЈДГ
"Весели Цветови"
-воспитувачи
Септември –
Ноември 2013
година
Сопствени извори
Соработка со
родители
Ноември
2013 година
Сопствени извори
Соработка со
родители
Соработка со ОКВ
Во секој од 4 те
објекти во
воспитните групи 5-6
год.
-педагог на ЈДГ
Во секој од 4 те
објекти во
воспитните групи 5-6
год.
-педагог и музички
соработник на ЈДГ
Во секој од 4 те
објекти во
воспитните групи
5-6 год.
-педагог на ЈДГ
Во секој од 4 те
објекти во
воспитните групи 5-6
год.
-педагог на ЈДГ
Воспитувачи
педагог и
музички соработник
на ЈДГ
Декември 2013Мај 2014 година
Министерство за
култура
Сопствени извори
Октомври 2013
Мај 2014 година
Сопствени извори
Веднаш по
враќањето на
децата во
детската
градинка
Сопствени извори
Соработка со
родители
Соработка со ОКВ
Прва до 10
октомври 2013,а
следните
наредниот
месец после
секоја посета
Сопствени извори
54
10. Изложба на цртежи
од децата на ниво на
ЈОУДГ
-прогласување на десет
најкреативни цртежи на
ниво на градинка
- и доставување на
истите до МТСП
11. Организирање на
изложба од МТСП и
избор на три нај
креативни цртежи
12. Наградување на
најуспешни цртежи
прво, второ и трето
место
Комисија формирана
од (директор,
педагог и воспитувач)
МТСП
Комисија формирана
од (директор,
педагог и воспитувач)
МТСП
Комисија формирана
од (директор,
педагог и воспитувач)
Прва до 20
октомври 2013
следните
наредниот
месец после
секоја посета
Сопствени извори
Соработка со
родители
Соработка со ОКВ
Мај 2014
Министерство за
култура
Мај 2014 година
МТСП
Соработка со
родители
Proektot "Skopje niz detskite o~i" }e se vklopi vo tekovnoto planirawe za
organizirawe na vospitno obrazovnata rabota.
Niz temite "[arena detski stranici" }e se slikaat posetenite spomenici,
muzei i prikazni za staro Skopje i temata" Minatoto sega{nosta i idninata"decata
}e napravat sporedba kako gradot Skopje se menuval niz vekovite i godinite.
5.7. Planot za rabota na Stru~niot sovet na Detskata gradinka
Stru~niot sovet go so~inuvaat 6 postojani ~lenovi direktor, pedagog,
pravnik, defektolog, logoped, vospituva~ po muzi~ko vospituvawe i ekonomist i po
eden prestavnik od Sovetot na vospituva~i i Sovet na negovateli na nivo na sekoj
objekt. Stru~niot sovet na gradinkata }e se sostanuva edna{ mese~no.
Kako stru~en organ vo u~ebnata 2013/2014 godina gi planira slednite aktivnosti:
- Gi utvrduva stru~nite osnovi za ostvaruvawe na Programata za rabota;
- Razgleduva i usvojuva Godi{ni planovi za rabota na objektite vo koi se
vklu~eni site aktivnosti {to se predviduvaat vo tekot na godinata
- Ja utvrduva organizacijata na rabota po objekti na nivo na Detskata
gradinka;
- Usvojuva plan za realizacija na javna i kulturna dejnost;
- Usvojuva plan za stru~no usovr{uvawe na nivo na ustanova i po objekti;
- Razgleduva informacii, izve{tai i analizi od realizacijata na vospitnoobrazovnata rabota so decata.
- Re{ava pra{awa od vitalno zna~ewe za gradinkata i sl.
Rabotata na Sovetot }e bide regulirana so poseben godi{en plan za interna
upotreba.
55
5.8.Plan za rabota na Sovetot na vospituva~i i za stru~no usovr{uvawe
na vospituva~ite.
Sovetot na vospituva~i go so~inuvaat 28 vospituva~i, direktorot, pedagogot,
defektologot, logopedot i vospituva~ot po muzi~ko obrazovanie. Edna{ nedelno
stru~niot tim naizmeni~no }e imaat sredbi i konsultacii na nivo na objekti
Tie }e gi opfatat slednite programski sodr`ini:
- Planirawe i programirawe na sodr`ini vo ramkite na tematskoto
planirawe;
- Unapreduvawe na vospitno - obrazovnata rabota - inovirawe novi formi i
metodi za rabota so decata;
- Izgotvuvawe na nagledni sredstva i materijali za neposredna rabota;
- Sledewe na najnovite dostignuvawa od oblasta na predu~ili{nata
pedagogija i razvojnata psihologija;
- Inovirawe na modeli na vospitno - obrazovna rabota preku integrirawe
na sodr`inite, metodite i formite na rabota so poseben akcent na vkupnite
razvojni potencijali na deteto;
- Planirawe na sorabotka so roditelite so cel vospostavuvawe kontinuitet
me|u semejstvoto i institucionalnoto vospituvawe na deteto;
- Planirawe na sorabotka so po{irokata socio - kulturna sredina;
-Planirawe i realizirawe na sodr`ini za stru~no usovr{uvawe na
vspitniot kadar.
Za stru~no usovr{uvawe na vospitniot kadar po aktivi, vo u~ebnata
2013/2014 god. }e se razrabotuvaat temi od oblasta na predu~ili{noto vospitanie
i obrazovanie. Temi odbrani od samite vospituva~i-prezenteri i stru~en tim
interesni i dosta korisni za nivnata rabota so deca:
-"Organizacija i efektivnost na kvalifikacionata dejnost vo detskata
gradinka"- prezenter pedagogot Pavlina Karamazova
-"Vrednuvawe na vospitno-obrazovnata i zgri`uva~kata rabota vo detskata
gradinka" - prezenter pedagogot Pavlina Karamazova
- "Autizam (prikaz na slu~aj)"-prezenter defektolog m-r Aneta Jovansovska,
- "Timsko sledewe na dete so pre~ki vo razvojot"-prezenter defektolog m-r
Aneta Jovansovska,
- "Individualna rabota so dete so hiperaktivno odnesuvawe"-prezenter
defektolog m-r Aneta Jovansovska,
- "Dislalija-naj~esti artikulativno rastrojstva vo predu~ili{na vozrast"prezenter logoped Nata{a @ivkovska
- Logopedska rabotilnica "Si igrame so glasovite"- prezenter logoped Nata{a
@ivkovska
- "Alergii vo detska vozrast"- prezenter lekar.
- "Ulogata i zna~eweto na detskata literatura vo razvojot na detskata li~nost"
- prezenter vospituva~ Aneta Apostolska
56
- "Funkcijata na detskata igra vo fizi~kiot, intlektualniot, op{testvenomoralniot i estetskiot razvoj na detskata li~nost" - prezenter vospituva~
Nata{a Popovska
-"Rabotni naviki kaj decata vo predu~ili{noto vospitanie"-prezenter
vospituva~ Gabriela Stojanovska
- "Semejstvoto i predu~ili{nata ustanova vo ulogata na vospitanieto i
obrazovanieto
na
predu~ili{nite
deca"-prezenter vospituva~ Emilija
Nikolova
- "Ulogata na slobodnite aktivnosti vo rabota so deca na vozrast od 3 do 4
godini"-prezenter vospituva~ Orhideja Trajkovska
- ,,Nadareno dete “ – teoretsko predavawe od vospituva~ Dejanovska Ana
- "Socio–emocionalen razvoj kaj decata od predu~ili{na vozrast"-prezenter
vospituva~ Aneta Mladenova
- "Zna~eweto na komunikacijata za razvojot na ~ovekot"-prezenter vospituva~
Stanka Baxakova
- "Prvite tri godini i gradinkata"-prezenter vospituva~ Stanka Baxakova
- "Restitucijata kako metod na sebevospituvawe"–prezenter vospituva~ Frosina
Trajkovska
-"Likovno vospitanie vo funkcija na pottiknuvawe i razvivawe na kreativni
sposobnosti kaj deteto"-prezenter vospituva~ Ivana Bogoev
- Sovremeni trendovi vo vospitno-obrazovnata rabota vo predu~ili{nite
ustanovi-Predlog tema do Oddelenie za predu~ili{no obrazovanie, sport i
kultura na OKV.
- Vo tekot na mesec Oktomvri }e se izraboti i prezentira Bilten ili Zbirka od
site realizirani proekti za u~ebnata 2012/2013 godina
Izbor i izgotvuvawe na Predlog Programa za formirawe na rabotni timovi na
vospituva~i vo delot, tim za tvore~ka rabota, tim za likovno osovremenuvawe na
scena, tim za scenografija, tim za izrabotka na scenarija, tim za organizacija na
javni nastani.
5.9. Plan za rabota na Sovetot na neguvateli i stru~no usovr{uvawe na
neguvatelite
Sovetot na negovatelki go so~inuvaat site 40 negovateli, direktorot,
pedagogot, defektologot, logopedot i glavnata medicinska sestra.
Vo tekot na ova godina }e se stavi akcent na zgri`uva~ko -vospiten i preventivno zdravstven karakter,
-Posebno vnimanie }e se posveti na ulogata na negovatelkata vo planiraweto i
realiziraweto na vospitno - obrazovniot proces, kako i planirawe na rabotata vo
jaslite.
57
Zada~i na Sovetot na negovatelki vo tekot na godinata }e bidat slednite:
- Prezemawe merki za preventivna zdravstvena za{tita na decata
- Gri`a okolu uslovite za priem, prestoj i ispra}awe na decata;
- Planirawe na igrovnite aktivnosti so decata od jaslena vozrast
- Kontinuirano planirawe na igrovni i slobodni aktivnosti vo tekot na
popladnevnite ~asovi.
- Iznao|awe na prakti~ni na~ini za pottiknuvawe i stimulirawe na сocioemocionalen, мotoren, иntelektualen i сoznen razvoj na decata od najrana vozrast.
- Stru~no usovr{uvawe na kadarot i razrabotka na stru~na literatura;
- Vodewe na pedago{ka dokumentacija;
Glavni principi vrz koi se temeli rabotata na neguvatelite vo jaslenite grupi i
grupite vo gradinka se slednite:
- Sozdavawe na sredina vo koja decata }e prestojuvaat i koja treba da ja pottiknuva
nivnata qubopitnost i da bide vo soglasnost so nivnite fizi~ki i emotivni
potrebi.
- Zaedni~ko deluvawe na semejstvoto i predu~ili{nata ustanova vo pottiknuvawe
na razvojot i ranoto u~ewe kaj decata.
- Po~ituvawe na individulanite potrebi, interesi i mo`nosti na sekoe dete
- Decata najdobro u~at preku igra, igarata treba da se prifati kako iunstrument za
u~ewe.
Stru~no usovr{uvawe na zgri`uva~kiot kadar }e se realizira preku slednite
temi:
-"Organizacija i efektivnost na kvalifikacionata dejnost vo detskata
gradinka"- prezenter pedagogot Pavlina Karamazova
-"Vrednuvawe na vospitno-obrazovnata i zgri`uva~kata rabota vo detskata
gradinka" - prezenter pedagogot Pavlina Karamazova
- "Autizam (prikaz na slu~aj)"-prezenter defektolog m-r Aneta Jovansovska,
- "Timsko sledewe na dete so pre~ki vo razvojot"-prezenter defektolog m-r
Aneta Jovansovska,
- "Individualna rabota so dete so hiperaktivno odnesuvawe"-prezenter
defektolog m-r Aneta Jovansovska,
- "Dislalija-naj~esti artikulativno rastrojstva vo predu~ili{na vozrast"prezenter logoped Nata{a @ivkovska
- Logopedska rabotilnica "Si igrame so glasovite"- prezenter logoped Nata{a
@ivkovska
- "Alergii vo detska vozrast"- prezenter lekar.
- " Ulogata i zna~eweto na detskata igra i igra~kite za pravilen razvoj na
decata - prezenter negovatel Brajkovska Slavica
- "Igraweto e poseben oblik na izrazuvawe"-prezenter neguvatel Violeta Peri}
Po eden pretstavnik od Sovet na neguvateli od 4 te objekti }e prisustvuva na
prezentacija na proekti.
58
5.10.Plan za sorabotka so roditelite
Vo tekot na ovaa u~ebna godina vo gradinkata }e se realizira i ovoj plan kako
sostaven del na celokupnata Programa za rabota na detskata gradinka.
Osnovni principi na planot
- Po~ituvawe na semejstvoto kako primaren i osnoven faktor za razvoj na
detskata li~nost;
- Po~ituvawe na pedago{ko-psiholo{ki aspekti na odvojuvawe na deteto od
semejstvoto;
- Po~ituvawe na individualnost i integritet na detskata li~nost;
- Po~ituvawe na potrebata za pedago{ko-psiholo{ka edukacija na semejstvoto
- Po~ituvawe na potrebata od usoglasuvawe na postapkite kaj site vospitnoobrazovni faktori;
-Po~ituvawe na sovremenite tendencii na detskata gradinka kako obrazovna i
vospitno-zgri`uva~ka institucija;
-Po~ituvawe na Konvencija na pravata na deteto.
Formi na sorabotka na gradinkata so semejstvoto
1. Roditelski sostanoci
- op{ti roditelski sostanoci na nivo na objekt;
- grupni roditelski sostanoci na nivo na vospitna grupa;
- roditelski sostanoci so priredbi i rabotilnici.
2 Individualni konsultacii i razgovori
a) Sredbi -zaka`ani poradi slednite pri~ini:
- za deca koi zaostanuvaat ili napreduvaat vo razvojot;
- za deca koi projavuvaat odredeni devijantni odnesuvawa;
- za dogovor za sorabotka;
- za informacii od razli~en vid.
b) Individualni razgovori
- }e se realiziraat pri sekojdnevni kontakti so roditelite za re{avawe na sli~en
problem ili pra{awe od zaedni~ki interes.
3. Vklu~uvawe na roditelite vo vospitno-obrazoven proces preku:
a) sledewe na vospitno-obrazoven proces od strana na roditelite;
b) aktivno u~estvo vo vospitno-obrazoven proces preku:
- raska`uvawe na slu~ki i prikazni;
- prezentacija na profesii preku igri vo kat~iwa;
- gostuvawe-poseta na rabotno mesto na roditel;
- u~estvo vo podgotovka na materijali za scenarija za priredbi, dokolku roditelot
projavi interes i ima afiniteti za toa;
- izrabotka na igra~ki;
59
- vklu~uvawe na roditelite vo odredeni edukacii za drugite roditeli zavisno od
nivnite profesii.
4. Priredbi i proslavi vo koi roditelite mo`at da zemat u~estvo .
5. Vo ramki na neformalni sredbi }e bidat zastapeni dva vida na komunikacija so
roditelite i toa:
- kat~iwa za roditeli na vlezot na gradinkata;
- razni soop{tenija, izvestuvawa, informacii.
6. Doma{ni poseti na semejstvata so cel realizirawe na vospitno-obrazoven
proces.
7. Sovet na roditeli go so~inuvaat pretstavnici na roditelite korisnici na
uslugite na detskata gradinka i toa od sekoj objekt po eden.
Sovetot na roditeli raboti soglasno Zakonot za za{tita na deca, Statutot na
detskata gradinka, Programata za rabota i drugi akti na detskata gradinka koi se
od zna~ewe za realizacija na dejnosta na detskata gradinka. Sovetot na roditeli
dejstvuva vo ramkite na sorabotkata na detskata gradinka so roditelite zaradi
razgleduvawe na pra{awa od zaedni~ki interes na rabotata na gradinkata i
decata koi se zgri`eni vo nea, kako i pra{awa povrzani so realizacija na
vospitno-obrazovnata rabota so deca.
5.11. Plan za sorabotka
op{testvena sredina
so
osnovnite
u~ili{ta
i
po{irokata
So cel za pouspe{no realizirawe na celokupnata Programa za rabota za
u~ebnata 2013/2014 godina, detskata gradinka }e sorabotuva i so po{irokata
op{testvena sredina.
Sorabotka so osnovnite u~ili{ta na teritorija na op{tina Kisela Voda:
OU "Krume Kepreski", OU "Kuzman Josifovski Pitu", OU "Kiril Pej~inovi}", OU
"Nevena Georgieva Duwa", OU "Partenie Zogravski", OU "Kuzman [apkarev", OU
"Kiril i Metodij" i OU "Rajko @inzifov" }e se realizira preku:
-Realizirawe na poseti na u~enici vo detskata gradinka i decata od detskata
gradinka vo u~ili{te;
-Zapoznavawe na decata od vospitnite grupi na vozrast od 5-6 godini so prostorot,
uslovite i na~inot na u~ewe vo u~ili{te so neposredna aktivnost "Mojot prv
u~ili{en ~as"- prestoj na eden u~ili{en ~as;
- Me|usebna sorabotka vo realizirawe na proekti, istra`uva~ki aktivnosti i
zaedni~ki aktivnosti za za~uvuvawe na objektite na gradinkata i rekvizitite vo
dvorot od o{tetuvawe, {krtawe i drugo;
- Realizirawe na poseti na jubilei, patronati, stru~ni usovr{uvawa, grupni i
individualni sredbi vo sorabotka so direktorot.
60
-Permanentna sorabotka so pedago{ko – psiholo{kata slu`ba vo u~ili{tata
Sorabotka so:
- Kulturni institucii: Muzej na R. Makedonija, Muzej na grad Skopje, Biblioteki,
D.K.C“Karpo{“, Prirodno nau~en muzej, Planetarium i dr.
- Izdava~ki ku}i: Prosvetno delo, Detska radost i dr.
- Mediumi za javno informirawe: MTV, TV-Kanal 5, Sitel, Alfa i dr.
- U~ili{ta i predu~ili{ni Ustanovi vo gradot i Republikata.
- Ministerstvo za trud i socijalna politika i Biro za ravoj na obrazovanieto na
Makedonija.
- Gradona~alnik na op{tina Kisela Voda i Sovetot na Op{tina Kisela Voda.
- Pedago{ki fakultet.
- Filozovski fakultet - katedra za pedagogija, psihologija i defektologija.
- Medicinski fakultet-katedra za logopedija.
- Zavod za mentalno zdravje i Institut za sluh, govor i glas
- Fabrikata za zdrava hrana "Vitalija", fabrikata za slatki proizvodi "Kra{",
pe~atnica "Gerakom",
- JP "Komunalna higiena vo centarot za selekcija na otpad",
- Zoolo{ka gradina.
- Zdru`enija, asocijacii i drugi nevladini organizacii.
5.12. Plan za javna i kulturna dejnost
Tabelaren prikaz na odbele`uvawe na praznici i sve~enosti
Praznici i sve~enosti
Aktivnost
Datum / vreme
" Dobro ni dojdovte
drugar~iwa "
8 Septemvri
-Den na nezavisnostna
R.Makedonija
Priredbi od vospitnite
grupi 5-6 godini
Vtora nedela vo
Septemvri
Priredbi od vospitnite
grupi 5-6 godini
Pretstavi, muzi~ki
hepening, sportski
aktivnosti, kviz
natprevar so decata id
site vospitni grupi
Priredba,peewe pesni,
polo`uvawe na sve`o
cve}e na bista- site
vospitni grupi
1 nedela vo
Septemvri
Nedela na deteto
11 OktomvriDen na vostanieto na
makedonskiot narod
01-05.10.2013 godina
10.10.2013 godina
61
23 OktomvriDen na Makedonskata
revolucionerna borba;
13 Noemvri –
praznikot na gradot Skopje
"Zbogum zlatna esen " –
ispra}awe na esenta
8 Dekemvri -Den na
Sv.Kliment Ohridski
"Dedo Mraz dojde i kaj
nas"-odbele`uvawe na
Nova Godina i do~ek
na Dedo Mraz
Odbele`uvawe na verski
praznik Badnik i Bo`i}
"8 Mart"-Denot na majkata
21 Mart
-"Den na proletta",
"Den na ekologijata" i
Patronen praznik na JDG
"Veseli Cvetovi"
1 April- Den na {egata
Odbele`uvawe na verskiot
praznik Veligden
22 AprilDen na planetata zemja
1 MajDen na trudot
6 Maj\ur|ovden, praznik na
op{tinata
24 MajDen na slovenskite
prosvetiteli
1 JuniSvetskiot den na deteto
Priredba,peewe pesnisite vospitni grupi
Priredba, rodendenska
torta za gradot Skopje, "Go
gradime mojot grad"-vo
D.K.C. Karpo{
22.10.2013 godina
12.11.2013 godina
Priredbi, rabotilnici
^etvrata nedela od
mesec Noemvri
Priredba
06.12.2013 godina
Priredba od vospitniot
tim
Treta nedela od
mesec Dekemvri
Rabotilnica, ~itawe na
tekstovi
Priredba, rabotilnica,
zaedni~ko dru`ewe
Priredba, eko modna
revija, izrabotka na
paroli za ekologija,
razubavuvawe na dvorot na
gradinkata, proletno
dru`ewe vo site vospitni
grupi
Maskembal i modna revija
Defile na maski
Rabotilnici, priredbi,
raska`uvawe predanija,
Sadewe cve}iwa i
sadnici vo dvor, sportski
aktivnosti , peewe i
recitirawe pesni
Rabotna akcija vo
dvorovite,zabava i
dru`ewe, igri vo dvor
Muzi~ki hepening, u~estvo
na cvetno defile,poseta
na op{tina Kisela Voda
~itawe na tekstovi od
vospitniot tim
dru{tveni zaedni~ki
detski igri
03.01.2014 godina
07.03.2014
20-21.03.2014 godina
01.04.2014 godina
Vtora nedela od
mesec April
22.04.2014 godina
30.04.2014 godina
05-06.05.2014 godina
23.05.2014 godina
01. 06. 2014god.
62
6. TEKOVNO I INVESTICIONO [email protected]
Javna Detska Gradinka “Veseli Cvetovi” - na op[tina Kisela Voda vo Grad
Skopje, vo ramkite na Programata za rabota vo 201/2014 godina gi utvrduva
potrebite od tekovno i investiciono odr`uvawe na objektite, kako i potrebite od
dopolnuvawe i zamena na osnovnite sredstva.
SINOLI^KA” - dogradba na postoe~kata fiskulturna sala (sredstva od donacii)
- ureduvawe na dvorot i nova opredma za detskoto igrali{te (donacija preku OKV)
“KOKI^E“ - izgradba na fiskulturna sala. (mo`na donacija ).
-izgradba
i
poplo~uvawe
na
terasi
od
zanimalni-300.000den
- postavuvawe na nastre{nici na terasite - 300. 000 den.
“SON^OGLED“ - rekonstrukcija na sanitarni jasli (mo`na donacija preku
OKV)1,500,000 denari
- strugawe prereduvawe na del na parket i negovo lakirawe okolu 1.000 000 denari
- ureduvawe i poplo~uvawe na terasi od zanimalni (mo`na donacija)
“MIMOZA“ - postavuvawe na nastre{nica na vlezot vo objektot -150 000 den
- renovirawe na del od ograda - 300 000 den.
- strugawe i lakirawe na parket - 500 000 den
Del od sredstvata za realizirawe na tekovno i investiciono odr`uvawe }e se
obezbedat od samofinansira~kata smetka na Ustanovata, a del od sredstvata se
planira da bidat obezbedeni od op{tina Kisela Voda i Ministerstvoto za trud i
socijalna politika, kako i sponzorstva i donacii od nevladini organizacii.
Potrebite od osnovnite sredstva }e bidat obezbedeni od samofinansira~kata
smetka na Ustanova.
Vo prilog Direktorot vo Razvojniot plan za rabota na detskata gradinka
dopolnitelno }e gi navede investiciite i materijalnite tro{oci.
V. D. D i r e k t o r
Qiqana Temelkovska
63
Download

GODI[NA PROGRAMA ZA 2013 / 2014 god.