ALDA NEWSLETTER Mart 2014
Radionica o lokalnoj samoupravi i saradnji između organizacija civilnog društva
i lokalni vlasti
ALD ,Udruženje agencija lokalne demokratije, u saradnji sa random grupom za proširenje pretpristupnu
pomoć i susedstvo (EPAN) - CONCORD (Evropska konfederacja za obnovu i razvoj nevladinih organizacija),
organizuju radionicu u Briselu 9. aprila 2014. koja će se fokusirati na Milenijumske ciljeve razvoja (MCR) i
planom nakon 2015. razvojnih politika iz perspektive lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.
Događaj će biti prilika da širenje informacija i unapređenje saradnje između lokalnih vlasti i OCD i ostalih
relevantnih aktera - nakon MCR okvira, i takođe mogućnost za raspravu o mogućem proširenju – ciljeva
MCR ovira i njegove implikacije u vezi sa uključivanjem lokalnih subjekata i civilnog društva.
Ključni akteri su sledeći:
- Lokalne vlasti i OCD iz EU
- Pred-pristupne zemlje i zemlje iz okruženja - međunarodna udruženja / platforme lokalnih vlasti i OCD
(ALDA , CONCORD , Civicus , Platforma tbc
- Predstavnici institucija EU i UNDP- Umetnost
Događaj se organizuje u okviru projekta WTD (Radeći zajedno za razvoj).
Održaće se 9. aprila 2014, 09:00 - 16:00, u zgradi Atrium, Rue de la Science 14b - Brisel.
Učesnici se mogu prijaviti do 4. aprila preko ovog formulara..
Ovde možete pronaći agendu događaja i dodatne informacije.
Za više informacija moliomo vas kontaktirajte : [email protected] / +32 ( 0 ) 2.880.37.28
Preporuke građana o zdravlju i životnoj sredini – Međunarodna radionica
COHEIRS
Međunarodna radionica projekta COHEIRS - Građanski posmatrači zdravlja i životne sredine, Inicijativa za
odgovornost i održivost - održana je od 13.-15. marta 2014. u Mesagne, u Regiji Apulja. Manifestacija je
okupila više od 60 međunarodnih i 50 lokalnih učesnika, koji su raspravljali o ekološkim i zdravstvenim
pitanjima. Bio je to povod da se podele zajednički problemi i da se razmene primeri dobre prakse o tome
kako lokalne vlasti i organizacije civilnog društva mogu da rade zajedno u borbi protiv takvih problema.
Sednica je započela međunarodnom konferencijom o Evropi, zdravlju i životnoj sredini - Pristupi za zaštitu
životne sredine i zdravstvene politike . Gospodin Raffaele Baldassarre naglasio je ekološku i zdravstvenu
politiku EU i obezbedio aktuelne informacije o evropskim programima koje građani mogu da iskoriste u cilju
promovisanja zaštite životne sredine na svojoj teritoriji i naglasio je značaj učešća na evropskim izborima
koji će se održati od 22. -25. maja kao sredstvo za dalji uticaj na politiku Brisela o zdravlje i životnoj sredini.
Lokalne institucije je predstavljao Franko Scoditto, gradonačelnik Mesagne i Fabio Romito, Pokrajinski
odbornika o politikama EU, zajedno sa stručnim prilozima profesora Alberta Basseta i Ferdinanda Boera , iz
UniSalento , profesor Alesandro Distante, predsednik ISBEM, g. Prisco Piscitelli, iz italijanskog društva Lekari
za zaštitu životne sredine (ISDE Italija) i g. Maurizio Fogar, predsednik kruga MIANI. Konferencija je takođe
bila prilika i da se raspravlja o ključnoj ulozi građana. Značajni doprinosi su se čuli od g-đe Biljane Zašove i g.
Marca Boarie koji su istakli program ALDA o aktivnom građanstvu sa posebnim osvrtom na lestvicu učešća
građana, kao i g-đa Larina Venezia, delegat Cittadinza Attiva iz Tarantu koja je prikazala aktivnosti udruženja
u oblasti životne sredine u jugoistočnoj Italiji .
Poseta Tarantu je bio ključni trenutak trodnevne aktivnosti . Učesnici su imali priliku da budu informisani o
nekoliko bolesti koje izazvana biljak ILVA . Poseta je dovela do sastanka između međunarodnih učesnika i
predstavnika lokalnih udruženja kao prilika za razmenu iskustava.
Kroz specifične sesije posveće predstavljanju ekoloških prestupa koji utiču na javno zdravlje u teritorijama
partnera i stvaranje šest radnih grupa, kompletan set preporuka je završen u toku događaja .
Pročitajte preporuke:
U saradnji sa EPA -nova kancelarija ALDA u Briselu
Nova kancelarija ALDA-e u Briselu se nalazi u ulici Rue de la Science 14b! Zadovoljstvo nam je objaviti da je
ona deo naše saradnje sa EPA – Asocijacija evropskih projekata.
Saradnja će omogućiti da obe organizacije dele kompetencije i ekspertize, kao i moguće projektne ideje.
EPA aktivno promoviše razvoj projekta sa stotinama subjekata u Evropi i predstavlja za ALDA-u i njene
članove pravu priliku za umrežavanje i izgradnju kontakata. Mnogo dobrih stvari je u najavi!
Internet stranica EPA- Asocijacije evropskih projekata
ALDA u Tunisu : Upravni odbor CAELECTRAND projekta sa organizacijama Lam
Echaml i Metamorfoza
Tri partnera pokrenulo je projekat Caelectrand " Citoyenneté active, électionset transition démocratique in
Tunisie" . Projekat je ima ideju da razvije drugačije vrste alata aktivnog građanstva, uključivanjem on-line i
off - line participativnih instrumenata, koji će omogućiti građanima Tunisa da prate svoje predstojeće
izborne debate, daju nezavisnu i nepristrasne informacije o samom procesu i obezbede platforme za
diskusiju o aktuelnim temama .
Za ovu svrhu,projekat koristi kombinaciju panela građana i on-line platforme , kako bi se obezbedila šire i
raznovrsnije učešće građana Tunisa u ovom posebno osetljivom periodu demokratskog procesa. Ovaj
projekat takođe predstavlja novu metodologiju razvijenu od strane partnera koji se finansira od strane
Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava.
ALDA-u je predstavljala Biljana Zašova, šef implementacije programa iz kancelarije u Strazburu
1000 razloga da se glasa za Evropu - Koji je tvoj razlog?
Od 22.- 25. maja 2014., oko 380 miliona Evropljana će biti pozvani da glasaju na najvažnijim izborima za
Evropski parlament.
Nakon godina ekonomske i finansijske krize, ovi izbori će biti ključna prilika za građane da izraze svoje
stavove o tome kako su se lideri Evropske unije borili sa krizom u evrozoni i promene politike EU kroz svoje
glasove. Rezultati će na taj način obezbediti ili sprečiti mandat, za dalju političku i ekonomsku integraciju u
Evropi.
Nažalost,odziv birača na nivou EU je u konstantnom padu od proteklih izbora i paralelno sa verovatnom
niskom izlaznosti, ekstremističke političke snage i poruke su sve jači. 2014. može doživeti jaku mobilizaciju
glasača u korist radikalnih, nacionalističkih i anti- EU partija , što bi moglo drastično promeniti sliku
evropske demokratije.
ALDA smatar da je vreme da se ustane isa sofe i glasa za Evropu. "Hajdemo glasati za osnaživanje Evropskog
parlamena da predstavlja i deluje za sve građane Evrope", izjavio je naš predsednik Oriano Otočan.
Zahvaljujemo se Evropskom međunraodnom pokretu EMI i njihovoj kampanji - 1000 razloga da se glasa za
Evropu. Molimo vas da proširite ovu poruku, kao i da nam kažete razloge za glas za Evropu – pišite na
email [email protected]
sa aktivnostima koje promovišu glas , i evropski akt kampanje, Reaguj , udar .
Pogledate našu stranicu sa aktivnostima koje promovišu glasanje, i Evropsku kampanju Deluj, Reaguj, Utiči.
100 mladih ljudi u Evropskom parlamentu za završnoj konferenciji projekta
Popeye
Završna manifestacija EU projekta Popeye - Promovisanje organske proizvodnje, jačanje zapošljavanja
mladih, održan je u Strazburu 24-26 februara.
Manifestacija je okupila više od 100 mladih učesnika iz 7 ruralnih zajednica iz 5 zemalja EU (Italija, Bugarska,
Hrvatska, Kipar i Estonija), kao i lokalne mlade, koji su podelili iskustva i dobre prakse o učešću mladih u
životu zajednice. Ona je takođe predstavljala priliku za razmenu profesionalnih kontakata i upoznavanje sa
mogućnostima prakse u inostranstvu u sektoru organske proizvodnje.
Cilj projekta Popeye je bio da se uključe ugroženi mladi iz ruralnih područja i da im se pruži bolje
razumevanje ekonomskih i ekoloških zahteva oblasti iz koje dolaze, kao i njihove potencijalne uloge u
javnom životu na lokalnom nivou. Učestvovalo je više od 100 učesnika starosti od 15-25, koji su dobili
profesionalnu obuku o organskoj poljoprivredi, kao o i ICT alatima,unapređujući njihov pristup tržištu rada.
Događaj je održan u ponedeljak 24. februara sa međunarodnom konferencijom o "Aktivni mladi za lokalni
razvoj: primer organske proizvodnje" koji su zajednički organizovali ALDA i regija Alzas.
Mladi učesnici su raspravljali i izradili okvirne preporuke o formalnim i neformalnim obrazovnim pristupima
za promovisanje organske poljoprivrede, koji su predstavili tokom posete Evropskom parlamentu. Tokom
posete, g.Bukna je razgovarao sa učesnicima o značenju iznačaju izbora za Evropski parlament koji će biti
održani u maju 2014.
Pogledajte i podelite slike događaja u ALDA Facebook albumu
Opširnije:
Preporuke o formalnim i neformalnim obrazovnim pristupima za promovisanje organske poljoprivrede
Paket dokumenata (.pdf)
Agenda konferencije (.pdf)
Posetite internet stranicu projekta POPEYE
Posetite stranicu projekta na ALDA internet stranici
Sednice Upravnog odbora ALDA i Naučnog odbora
Dana 25. februara, održan je Upravni odbor ALDA u Savetu Evrope, Strazbur, Francuska. Andreas Kifer,
generalni sekretar Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, otvorio je sednicu. Upravni odbor je raspravljao o
nizu pitanja koja se odnose na rad ALDA-e u unapređenju lokalne demokratije u Evropi i njenom susedstvu.
Prvi sastanak Naučnog komiteta asociacije je takođe održan istog dana. Antonella Cagnolati izabrana je za
predsednika. Uloga Komiteta je da razrađuje predloge, preporuke i izjave o aktivnostima ALDA, i o tome
obaveštava Upravni odbor.
WTD program malih grantova - fokus na četiri projekta u Slovačkoj
WTD – Radeći zajedno za razvoj je višegodišnji razvojni projekat osmišljen od strane Asocijacije agencija
lokalne demokratije (ALDA) u saradnji sa međunarodnim partnerima i 21 saradnikom koji dolaze iz 16
različitih zemalja Evrope. WTD projekat je ušao u treću godinu realizacije.
WTD ima uticaja kako na međunarodni, nacionalni , tako i na lokalni nivo. Jedna od najvažnijih komponenti
projekta je program malih grantova koji omogućuje uticaj na lokalnom nivou kroz podršku kreiranju i
jačanju partnerstva između lokalnih vlasti i NVO za zajedničke projekte u oblasti razvoja. Kroz ovu
komponentu, 10 partnera je raspisalo konkurs za male projekte za organizacije civilnog društva i lokalne
vlasti, na njihovoj teritoriji. Najbolji projekti bili su sufinansirani do 50% .
Naši partneri u UTC Slovačka i CEECN izabrali četiri projekta u Slovačkoj:
JOP Udruženje ( UTCS ) :
Projekat Sajma kajsije je aktivirao lokalnu zajednicu, podstakao i promovisao stvaranje mreže lokalnih
aktera, koja je povezana sa loaklnom samoupravom. Skupu su prisustvovali predstavnici lokalnih vlasti
(Unija gradova i opština Slovačke, Gradskog veća Bratislave, Stari grad Bratislava, Bratislava Petržalka
lokalni gradski savet i Bratislava samoupravni regiona). Tokom sajma održane su diskusije između
predstavnika OCD i loklani vlasti, a takođe je bio pokrenut dijalog sa aktivnim učesnicima iz lokalnih
nevladinih organizacija i građana o razvojnim pitanjima.
Korisni linkovi :
Petrzalcan.sk
Facebook
Udruženje OVOP ( CEECN ) :
Ključni cilj projekta je bilo stvaranje prostora za debatu između javnih institucija, NVO i građana u
Bialistoku. To je grad sa 300.000 stanovnika u severoistočnom delu Poljske, koji se nalazi se u blizini istočne
granice Evropske unije. Projekat " Bud deo " je predstavljao priliku da se razgovara o pitanjima lokalnog
razvoja, kao i o sprovođenju kulturnih i obrazovnih programa. Projekat je sproveo Centar za podršku NVO u
Bialistoku (OVOP ) .
Jedna od aktivnosti programa je bio foto konkurs, koji je imao za cilj promovisanje aktivnog građanstva .
Konkurs je zaključen izložbom u kafeu Razgovor, u Arsenal Art galeriji u Bialistoku. Konkurs je bio otvoren za
sve građane, koji su mogli da predstave slike različitih građanskih aktivnosti, uključujući i one usmerene na
integraciju izbeglica i migranata . Tema finalne debate bila je razvojna pomoć u kontekstu izbeglica, kao deo
lokalne sredine, kao i neophodnu edukaciju stanovnika grada .
CRONO ( CEECN ) :
C.R.O.N.O. - Resursi Centar za neprofitne organizacije iz Oltenije, realizovao je projekat "Akcioni plan za
moldavske mlade " koji je imao za cilj da poveća potencijal opštine Krajova i lokalnim OCD da deluju kao
akteri razvoja u saradnji sa svojim kolegama iz Moldavije.
Ovo je postignuto kroz : 1 / osnivanje mešovite radne grupe za rešavanje razvojnih potreba mladih iz
Moldavije . 2 / projektovanje participativnog akcionog plana za razvojnu saradnju mladih.3 / pokretanje
velike medijske kampanje o saradnji loaklnih vlasti i OCD i rezultatima projekta . Kao nastavak, očekuje se
da će još jedan projekat koji se bavi potrebama moldavskih mladih u Krajovi, uz pomoć rumunskih i
moldavskih OCD i lokalnih vlasti, biti implementiran.
Centar za organizovanje zajednice ( CCO ) :
CCO je implementirao projekat kroz pokretannje kampanju podizanja svesti javnosti o položaju dece u
Tanzaniji, prikupljanje podrške i sredstava za radu u Tanzaniji kroz izložbu fotografija, forume-debate i
dobrotvorne koncerte. Projekat je doprineo na promociji već uspostavljene saradnje između dve
fondacijama BanskaBistrica (Slovačka ) i Aruša (Tanzanija ) i uključivanje lokalnih vlasti, lokalnih škola i
građana u projektu.
Učešće ALDA na 6 EU samitu regiona i gradova u Atini - Umrežavanje sa grčkim i
evropskim partnerima
Direktor ALDA , Antonella Valmorbida, prisustvovala je 6 EU samitu regiona i gradova u Atini, održanog 7. i
8. marta 2014. Na sastanku je učestvovalo 700 delegata, što je bila odlična prilika da se pokrene saradnja sa
mnogim partnerima i zainteresovanim stranama u Evropi. Konkretno, ALDA ima šansu da se ponovo sastane
i planira buduće aktivnosti sa svojim grčkim članom, EGTC Amphitrionis, posebno zainteresovani za teme
učešća građana i lokalne samouprave.
Ceo događaj je bio posvećen srednjoročnom pregledu Komiteta regiona, za EU 2020 . Odnosio se na teme "
Evropski oporavak i lokalna rešenja" . U Grčkoj, efekti krize su bili posebno vidljivi svim učesnicima koji
dolaze iz drugih delova Evrope. S druge strane ,uloga lokalnih i regionalnih vlasti je predstavljena kao jedna
od najefikasnijih za potrebe i usluge građana. " Četiri od pet regiona su obeležene ovih poslednjih godina
porastom stope nezaposlenost i vreme je da se deluje . " potvrdila je gđa. Mercedes Bresso, prva
potpredsednica Komiteta regiona.
ALDA i njeni članovi, se svaki dan suočavaju sa realnošću i teškoćama zajednica. Moramo uključiti građane u
procesu odlučivanja da bi se više aktivirali u lokalnim zajednicama.
Pogledajte internet stranicu EGTC Amphitrionis
ALDA predstavila glas civilnog društva aktivnog u lokalnoj upravi Istočnog
partnerstva u Civex komitetu - Komiteta regiona
Sada moramo krenuti od procena i preporuka, u akciju!
ALDA, koju zastupa direktor AntonellaValmorbida, predstavila je glas civilnog društva aktivnog u lokalnoj
samoupravi zemalja Istočnog partnerstva u Komitetu regiona u ponedeljak, 10. februara. Tokom sednice,
postignuti rezultati Corleap-a u Viljnusu (za Samit EAP u novembru 201) predstavljeni su članovima Civex-a.
Gđa. Valmorbida je izrazila zabrinutost prisutnih 25 NVO u podgrupi za lokalnu samoupravu i reformu javne
uprave Foruma civilnog društva za Istočno partnerstvo, vezanu za nedemokratski proces koji se dešava u
Ukrajini i podsetila je na prisustvo političkih zatvorenika u Belorusiji i Azerbejdžanu.
Što se tiče nastavkaViljnus samita, rezultati postignuti od strane Corleap-a koji se odnose na fiskalnu
decentralizaciju i teritorijalnu saradnju se smatra velikim uspehom podgrupe za CSF EAP i za ALDA-u . To su
konkretne teme s kojima treba početi: " Sada moramo da krenemo od procena i preporukea, u akciju! Kada
govorimo o lokalnoj samoupravi i decentralizaciji, one nisu apstraktni pojmovi. Ovi aspekti trebaju postati
osnova uslovljavanja za dalji razvoj. EAP procesa".
Dugogodišnja saradnja između CSF EAP i Corleap je dobar primer izgradnje mreže i sinergija ka zajedničkim
ciljevima i saradnji između lokalnih vlasti i civilnog društva.
Tokom sednice, Civex odbor je usvojio mišljenje o strategiji proširenja i glavnim izazovima 2013-2014.
ALDA Skoplje je akreditovana EVS organizacija
Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA ) - Skopje, koordinator decentralizovane saradnje Donja
Normandija - Makedonija , je akreditovana da bude “sending, hosting i coordinating” organizacija za u
okviru programa Evropske komisije - Maldi u akciji. Evropski volonterski servis (EVS) ima za cilj da
promoviše mlade, mobilnost, aktivno evropsko građanstvo, solidarnost, neformalno obrazovanje, kao i
interkulturalni dijalog.
ALDA Skoplje ima zadovoljstvo da podrži mlade volontere u njihovim novim iskustvima i veštinama, kako bi
se aktivno uključili u društvo.
Akreditacija važi do februara 2017
VESTI IZ ALD
Projekt SNET.EU: 12 općina i gradova iz Hrvatske i Srbije spremno za
umrežavanje na europskoj razini
Beli Manastir, Vukovar, Erdut, Drenovci, Nijemci i Stari Jankovci u Hrvatskoj te Subotica, Apatin, Bač, Ruma,
Stara Pazova i Inđija u Srbiji gradovi su i općine koji su se jasno opredijelili za umrežavanje na europskoj
razini i u tome napravili prvi korak – pripremili svoju „osobnu iskaznicu“ na engleskom jeziku i time
potencijalnim zainteresiranim gradovima i općinama iz Europe ukratko predstavili svoje prioritete.
12 spomenutih općina i gradova iz Hrvatske i Srbije aktivno je sudjelovalo u provedbi projekta Podrška
umrežavanju i europskoj suradnji gradova i općina – SNET.EU koji je imao za cilj doprinijeti izgradnji
kapaciteta općina i gradova u pograničnim područjima Srbije i Hrvatske za učinkovitiju suradnju na
regionalnoj i europskoj razini. Tijekom 18 mjeseci aktivnosti ovoga projekta bile su usmjerene ka promociji
europskih javnih politika i promociji koncepta aktivnog građanstva te umrežavanja. Nakon niza radionica,
izlaganja, tematskih susreta i konferencija osnažene su relacije među uključenim gradovima i općinama a
sudionici projektnih aktivnosti koji su bili kako predstavnici javnog sektora tako i civilnog, upoznali su se s
relevantnim javnim politikama i programima Europske unije koje zajednički trebamo razumjeti, izgrađivati i
primjenjivati, razmijenili iskustva i informacije te je stvorena kvalitetna platforma za daljnju prekograničnu
suradnju utemeljenu na zajedničkim projektima.
CROATIA
Beli Manastir // Beli Manastir_eng
Drenovci // Drenovci_eng
Erdut // Erdut_eng
Nijemci // Nijemci_eng
Stari Jankovc // Stari Jankovci_eng
Vukovar // Vukovar_eng
SERBIA
Apatin // Apatin_eng
Bac // Bac_eng
Indjija // Indjija_eng
Ruma // Ruma_eng
Stara Pazova // Stara Pazova_eng
Subotica // Subotica_eng
ALDA i njeni članovi i partneri u Trentinu ( IT ) - odlično partnerstvo za tri
Agencije lokalne demokratije
Članovi i partneri u Trentinu su bili i ostali odlični partneri za tri Agencije lokalne demokratije. Tavolo
Trentino per i Balcani dugi niz godina podržava sadašnju LDA Kosovo sa sedištem u Peći , zajednički
su razvili brojne aktivnosti, uglavnom vezane za lokalni ekonomski razvoj, održivi turizam, osnaživanje
mladih i lokalne samouprave . Oni takođe pružaju podršku kroz primere dobre prakse agenciji LDA Niš i
njenoj kancealriji u Kraljevu, koja se bavi pravima žena i socijalnim pitanjima. Associazione Progretto
Prijedor je stub aktivnosti LDA Prijedora u Bosni i Hercegovini, koji promoviše socijalnu pomoć sa velikim
programom podrške na daljinu.
Direktor ALDA, Antonella Valmorbida, posetila ih je da bi identifikovali zajedničke osnove saradnje za 2014tu.
TrentinoBalcani
Associazione Progetto Prijedor
LDA Kosovo
LDA Central and Southern Serbia
LDA Prijedor
Nedaleko od Trenta, ALDA je razvila tesno partnerstvo sa Fondazione Opera Campana dei Caduti, iz
Rovereta , koji se bave promocijom aktivnosti za mir. Oni su aktivni članovi ALDA i ove godine specifične
aktivnosti će takođe biti posvećene obeležavanju Prvog svetskog rata. Oni takođe sarađuju sa Osservatorio
Balcani e Causaso, koji je glavni partner ALDA u oblasti informisanja .
FondazioneOpera CampanadeiCaduti
OsservatorioBalcani e Caucaso
Lokalne koalicije za razvoj zajednice, Crna Gora: Obuka o veštinama upravljanja
projektnim ciklusom za osam lokalnih NVO
Dana 28. februara 2014. Opština BijeloPolje, Crna Gora, bila je domaćin prvog sastanka i obuke
organizovane za osam nevladinih organizacija – korisnika komponente malih grantova koji će biti u fokusu
druge godine ALDA projekta "Lokalne koalicije za razvoj zajednice".
Mali grantovi su dodeljeni u oblasti unapređenja učešća građana na lokalnom nivou, osnaživanja mladih
kroz volontiranje, pružanje socijalnih usluga i pomoći ženama i deci žrtvama nasilja u porodici,
promovisanje održivog razvoja kroz zaštitu životne sredine i promotivne akcije.“Opštinske razvojne
strategije mogu poslužiti kao širi okvir za aktivnosti inicirane od strane NVO, za efikasnan i efektivan
doprinos njihovoj realizaciji, a program malih grantova jeodlična prilika za učenje za NVO da uspešno razviju
i implementiraju projekte koje finansira EU" - rekao je g. Džemal Ljušković, predsednik Skupštine opštine u
svojim uvodnim napomenama. U ime opštine, koja je domaćin tri od osam odabranih NVO, on je poželeo
svima uspešnu implementaciju i ponudio potrebnu podršku i saradnju u projektnim aktivnostima.
Dnevni red treninga je uključio prezentacije i detaljnu razradu "implementacionog paketa " za korisnike,
informacije o tehničkim detaljima pomoći, prezentacije odabranih četiri projekta i sesije pitanja i
odgovora tokom kojoj su svi članovi tima NVO aktivno doprineli. Na taj način, formirana je efektivna
komunikacija sa svim korisnicima i dogovoreni su dalji oblici tehničke pomoći. Takođe je zaključeno da
sledeći trening treba da se organizuje kada započnu lokalne projektne aktivnosti, a razmena informacija o
napretku projekta će se voditi na redovnoj osnovi - kroz komunikaciju sa članovima projektnog tima
zaduženim za celokupni projektni menadžment- Koordinatorom ALDA Regionalnog programa Stankom
Parać i lokalnim koordinatorom Kerimom Međedovićem, delegatom LDA Nikšića.
Lista odobrenih projekata :
1 . NVO Runolist, Rožaje, naziv projekta : Promocija održivog turizma kroz uključivanje mladih u opštini
Rožaje
2. Udruženje mladih volontera, BijeloPolje, naziv projekta : Uspostavljanje volonterskog centra i jačanje
volonterskog pokreta u opštini BijeloPolje.
3. NVO K-klub, BijeloPolje, naziv projekta: Kultura življenja - moja zgrada je moj dom
4. NVO Demokratski centar, Bijelo Polje, naziv projekta: Aktivno učešće građana u procesu donošenja
odluka na lokalnom nivou
5. Udruženje mladih ekologa Nikšić, naziv projekta: Povećanje stepena zaštite reke Bistrice
6. Udruženje paraplegičara Nikšić, naziv projekta: Pitajte nas – nas se tiče
7. NVO Djeca Crne Gore, Podgorica, naziv projekta : Izgradnja partnerstva za pružanje podrške novim
socijalnim uslugama u Ulcinju
8. NVO - SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Ulcinj, naziv projekta: Unapređenje socijalne zaštite i
bezbednosti žrtava nasilja u porodici
Download

Radionica o lokalnoj samoupravi i saradnji između organizacija