1
M E Đ U N A R O D N I M U Z I Č K I F E S T I VA L
I N T E R N AT I O N A L M U S I C F E S T I VA L
8–20 april
Slijedi muziku
2o13
Follow the music
12
A TEMPO je član Evropske Asocijacije Festivala
A TEMPO is Member of European Festivals Association
Poštovani prijatelji,
Dvanaesti A TEMPO i iščekujemo u još jednom od složenih perioda, shvatajući
ga kao epizodu ili konstantu ovog vremena, i ne zaboravljajući da se smisao
svačijeg djelovanja i postojanja, oduvijek i svuda, najbolje potvrđuje dobrim od­
govorom na svako iskušenje.
„Borba neprestana“, kako je sebe i svijet oko sebe nazvao Njegoš, čijem ju­
bileju, 200 godišnjici rođenja, posvećujemo ovogodišnji festival, sažeti je iskaz
naše posvećenosti i optimizma kao odgovora izazovima sa kojima smo suočeni.
Zbog toga vjerujemo da ćemo u toku narednih dana, kroz susrete sa muzikom i
umjetnicima, doživjeti i ovaj A TEMPO kao jednu od lijepih epizoda ili konstantu
našeg vremena.
Od različitih koncerata koje ovogodišnji festival nudi, završni, inspirisan
Njegoševim stvaralaštvom, svakako je poseban. Fascinacija savršenstvom mu­
zike kojim odiše njegovo djelo, bilo da je riječ o divljenju guslaru ili „nebeskim
horovima“, jedan je od fenomena koji njegovu veličinu čine u isti mah zagonet­
nijom i bližom, posebno kompozitorima, koji kroz svoje „nove zvuke besmrtne
muzike“ propituju sebe i svoju luču u odnosu na djelić njegovih uzleta i njegovih
svjetova.
Kroz ovaj A TEMPO oličen u sloganu slijedi muziku, željeli smo da, zajedno sa
Vama, učinimo duboki poklon neizrecivosti muzike same, veličini Njegoševog
genija koji nas je obilježio, i pridružimo se onima koji vjekovima nastoje otkriti
dio njihovog beskrajnog bogatstva i bezbrojnih značenja.
Slijedimo muziku.
Janko Ljumović
Producent festivala
3
Žarko Mirković
Selektor festivala
Dear friends,
We are looking forward to the twelfth A TEMPO in another complex pe­
riod, considering it an episode or a constant of this time, and not forgetting
that the sense of eveyone’s work and existence has always and everywhere
been best confirmed by the sound response to every temptation.
”Incessant struggle“, as Njegoš called the world around him and himself,
to whose 200th birth anniversary we are dedicating the festival this year, is
a concise expression of our dedication and optimism as a response to the
challenges we are facing. This is why we believe that during the following
days, through encounters with music and artists, we will experience this A
TEMPO too as one of the beautiful episodes or a constant of our time.
Among the various concerts offered by this year’s festival, the final one,
inspired by the creation of Njegoš, is by all means special. Fascination with
the perfection of music exuded by his work, weather it is the admiration of
gusle player or the ”heavenly choirs“, is one of phenomena that make his
greatness both more mysterious and closer at the same time, especially for
composers, who question themselves and their own ray in relation to a part
of his ascents and his worlds through their “new sounds of immortal music”.
Through this A TEMPO embodied in the slogan follow the music, we
wanted, together with you, to make a deep bow to the ineffability of music
itself, the greatness of the genius of Njegoš who has marked us, and to join
those who have tried for centuries to reveal a part of their endless riches and
countless meanings.
We follow the music.
4
Žarko Mirković
Festival selector
Janko Ljumović
Festival producer
8–20 april
M E Đ U N A R O D N I M U Z I Č K I F E S T I VA L
I N T E R N AT I O N A L M U S I C F E S T I VA L
2o13
12
Podgorica
PON E DJEL JA K
20h
Podgorica
MO N DAY
8 p.m .
8
CRNOGORSKI MONTENEGRIN
SIMFONIJSKI SYMPHONY
ORKESTAR ORCHESTRA
Dir ig ent
Grigorij Krasko
Rusija • Crna Gora
Co nd uctor
Grigory Krasko
Russia • Montenegro
So list a
So lo ist
Denis Šapovalov
Denis Shapavalov
viol ončel o
viol oncel l o
Rusija
Russia
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
g
r
a
m
m
e
Volfgang Amadeus Mocart Wolfgang Amadeus Mozart
Simfonija br. 35, D-dur „Hafner“ • Symphony no. 35, D Major ”Haffner“
Gudači CSO koriste isključivo žice Thomastik-Infeld
Thomastik-Infeld is exclusive supplier of strings for MSO
Allegro con spirito
Andante
Menuetto
Presto
Petar Iljič Čajkovski Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Varijacije na rokoko temu, op. 33 • Variations on a Rococo Theme, op. 33
Moderato assai quasi Andante-Moderato semplice
Var. I: Tempo della Thema
Var. II: Tempo della Thema
Var. III: Andante sostenuto
Var. IV: Andante grazioso
Var. V: Allegro moderato
Var. VI: Andante
Var. VII e Coda: Allegro vivo
P a u z a
*
Inte r m i s s i o n
Petar Iljič Čajkovski Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Orkestarska svita br. 4, „Mocartiana“ • Orchestral suite no. 4, ”Mozartiana“
6
Gigue: Allegro
Menuet: Moderato
Preghiera. Andante ma non tanto
Thème et variations. Allegro giusto
GENERALNI SPONZOR CRNOGORSKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA
GENERAL SPONSOR OF MONTENEGRIN SYMPHONY ORCHESTRA
Grigorij Krasko je rođen u porodici muzičara. Diplomirao je na Muzi­
čkoj akademiji „Gnjesinih“ u Moskvi. Laureat je prvih nagrada na Sveruskom
takmičenju violinista 1968. i 1969. godine, kao i na Saveznim takmičenjima u
Lenjingradu i Rigi.
U orkestar slavnog Boljšog teatra primljen je 1974. godine, da bi nakon ne­
koliko godina zauzeo mjesto koncertmajstora i prvog soliste orkestra.
Godine 1990. postao je koncertmajstor Moskovske filharmonije i vođa ka­
mernog orkestra „Moskovski filharmoničari“, sastavljenog od najboljih muzi­
čara Moskovske filharmonije, sa kojima je širom svijeta nastupao kao dirigent
i kao solista.
Godine 1995. osnovao je i gudački kvartet „Moskovski solisti“, čije su tur­
neje po Njemačkoj tokom ljeta 1996. i 1997. godine imale izuzetan uspijeh.
Od 2008. godine je bio koncertmajstor Crnogorskog simfonijskog orkestra,
a od 2009. i vođa ansambla Crnogorski gudači, sa kojima je ostvario niz izvan­
rednih interpretacija.
Od sezone 2012/2013 angažovan je kao dirigent Crnogorskog simfonij­
skog orkestra.
7
Grigory Krasko was born into a family of musicians. He graduated from
the Music Academy ”Gnjesinih” in Moscow. He was the laureate of the first
awards at the All-Russian Competition of violinists in 1968 and 1969, and the
Federal Competitions in Leningrad and Riga.
In 1974 he was admitted into the orchestra of the celebrated Boljšoj Thea­
tre, to take after several years the place of orchestra leader and the first soloist
of this orchestra.
In 1990 he became the orchestra leader of the Moscow Philharmonic Or­
chestra and the leader of the chamber orchestra ”Moscow Philharmonists”,
made up of the best musicians of Moscow Philharmonic, performing with it
all over the world as a conductor and a soloist.
In 1995 he founded the string quartet ”Moscow Soloists”, whose tours of
Germany in summers of 1996 and 1997 were exceptionally successful.
Since 2008 he has been the orchestra leader of Montenegrin Symphony
Orchestra, and since 2009 the leader of the ensemble Montenegrin Stings
performing several magnificent interpretations with them.
Since the season 2012/2013 he has been engaged as the conductor of
Montenegrin Symphony Orchestra.
8
Denis Šapovalov je od strane Mstislava Rostropoviča okarakterisan kao
„briljantni talenat“. Godine 2000. završio je postdiplomske studije na Moskov­
skom državnom Konzervatorijumu, a od 2001. je na ovoj instituciji angažovan
kao pedagog. Svjetsku slavu stekao je pobjedom na XI Međunarodnom ta­
kmičenju Čajkovski (1998). Šapovalov je bio jedini čelista koji je prisustvovao
serijama koncerata povodom Rostropovičevog 75 rođendana.
Nastupao je sa: Simfonijskim orkestrom Čajkovski, Akademskim orkestrom
Sankt Peterburga, kamernim orkestrom Moskovski virtuozi, Moskovski solisti,
Londonskom filharmonijom, Tokijskim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim
orkestrom Bratislave, sa dirigentima: Lorin Mazelom, Juka-Peka Sasasteom, Vladimirom Fedosejevim, Vladimirom Spivakovim, Jurij Bašmetom, Valerijem Polianskim i dr.
Njegovi nastupi zabilježeni su na mnogim radio i tv stanicama.
Pored veoma uspiješne solističke karijere nakon završenih studija dirigo­
vanja na Moskovskom državnom Konzervatorijumu aktivno se posvetio i di­
rigovanju.
Godine 2012. bio je umjetnički direktor III Rostropovič Međunarodnog fe­
stivala „Cello Parade“. Denis Shapavalov was characterized as “brilliant talent” by Mstislav Rostropovich. In 2000 he finished the post-graduate course of the Moscow Sta­
te Conservatory, and since 2001 he has been teaching at the Conservatory.
He won world recognition at the XI International Tchaikovsky Competition (in
1998). Shapovalov was the only cellist who performed in the concert series
celebrating Rostropovich’s 75th birthday.
He appeared with Tchaikovsky Symphony Orchestra, the Academic Orche­
stra of St-Petersburg, the chamber orchestra Moscow Virtuosi, the orchestra
Moscow Soloists, the London Philharmonic Orchestra, the Tokyo Metropoli­
tan Symphony Orchestra, Bratislava Symphony Orchestra, with conductors
as: Lorin Maazel, Jukka-Pekka Saraste, Vladimir Fedosseev, Vladimir Spivakov, Yuri
Bashmet, Valery Poliansky and other.
His performances were recorded at numerous radio and TV stations.
Besides successful solo career, after completing studying conducting at the
Moscow State Conservatory, started his career as a conductor.
In 2012 he was the artistic director of the III Rostropovich International
Festival “Cello Parade”.
Podgorica
S RI JEDA
20h
Podgorica
WE D N E S DAY
8 p.m .
10
MENDELSON
TRIO MENDELSSOHN
Vladimir Mendelson
TRIO
viol a
Vladimir Mendelssohn
Mišel Letiek
viol a
kl a r inet
Michel Lethiec
Andrea Rukli
cl ar inet
kl avir
Andrea Rucli
piano
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
g
r
a
m
m
e
Minoru Miki Minoru Miki
Zvučni talas, za violu i klavir • Tide sounds, for viola and piano
Gabrijel Fore Gabriel Fauré
Poslije sna, za violu i klavir • Après un rêve, for viola and piano
Bruno Mantovani Bruno Mantovani
Buba, za solo klarinet • Bug, for solo clarinet
Edvard Elgar Edward Elgar
Pjesma noći i pjesma jutra op. 15, za violu i klavir
Chanson de soir & Chanson de Matin op. 15, for viola and piano
Fransis Pulank Francis Poulenc
Sonata za klarinet i klavir u B-duru • Sonata for Clarinet and Piano in B-flat Major
Alban Berg Alban Berg
Četiri komada op. 5, za klavir i klarinet • Four pieces op. 5, for piano and clarinet
Nikolo Paganini Niccolò Paganini
Nokturno i tema sa varijacijama, za violu i klavir
Notturno e tema con variazioni, for viola and piano
Maks Bruh Max Bruch
Četiri komada za klavir, violu i klarinet, br. 1, 2, 5 i 7
Four pieces for piano, viola and clarinet, no. 1, 2, 5 and 7
9
u saradnji sa Francuskim institutom Crne Gore
in cooperation with the French Institute of Montenegro
Vladimir Mendelson rođen je u porodici izuzetno duge muzičke tradicije.
Studirao je violu u Bukureštu. Nastupa u kamernim sastavima sa najboljim muzičarima
današnjice i kao solista na brojnim koncertima. Komponuje muziku za solo instrumente,
mješoviti hor, orkestar, kamerne sastave i muziku za scenu.
Kao profesor angažovan je na Konzervatorijumu u Parizu. Od 2005. godine umjetni­
čki je direktor na Kuhmo međunarodnom kamernom festivalu muzike u Finskoj.
Vladimir Mendelssohn was born into a family of musicians with an
exceptionally long music tradition. He studied viola in Bucharest. He appears with
chamber orchestras with the best contemporary musicians and as a soloist at numero­
us concerts. He composes music for solo instruments, mixed choir, orchestra, chamber
compositions and stage music.
He is engaged as a professor at the Conservatory in Paris. Since 2005 he has been the
artistic director of the Kuhmo International Chamber Music Festival in Finland.
Francuski klarinetista Mišel Letiek nastupa na prestižnim festivalima i kon­
certima kao solista sa orkestrima ili kao kamerni muzičar. Pored klasičnog repertoara za
klarinet učestvuje i u premijernim izvođenjima djela najpoznatijih savremenih kompozi­
tora kao što su: Penderecki, Koriljano, Denisov, Maratka, Brotons i dr.
Kao pedagog angažovan je na Konzervatorijumima u Parizu i Nici. Član je žirija na
velikom broju međunarodnih takmičenja u Ženevi, Lajpcigu, Pragu, Minhenu, Sevilji.
Umjetnički je direktor prestižnog festivala Pablo Casals u Pradesu.
The French clarinetist Michel Lethiec appears at prestiguous festivals and
concerts as a soloist with orchestras or as a chamber musician. Apart from the classical
repertory for the clarinet he participates in the first performances of works by compo­
sers such as: Penderecki, Koriljano, Denisov, Maratka, Brotons and other.
As a pedagogue he is engaged at the Conservatories in Paris and Nice. He is a mem­
ber of the jury in a large number of international competitions in Geneva, Leipzig, Pra­
gue, Munich, Seville. He is the Artistic Director of the festival Pablo Casals in Prades.
Pijanista Andrea Rukli završio je studije na Akademiji za muziku „L. Kerubini“
u Firenci. Nastupa kao solista, ili u različitim formacijama sa nekim od najboljih muzičara
današnjice, kao što su: Patrik Galua, Radu Kisu, Gordon Hant, Domeniko Nordio...
Ostvario je trajne snimke za potrebe radio i televizije Italije, Finske, Austrije i dr. Sni­
mio je: CD sa djelima E. Šosona sa sastavom „Cameristi“ Verone, Šumanove Sonate za
violinu i klavir i kamernu muziku Ele Šulc Adaievski. Kao član klavirskog dua snimio je
kompakt disk sa Slovenskim igrama, Antonjina Dvoržaka.
10
The pianist Andrea Rucli finished studies at the Academy for Music ”L. Che­
rubini“ in Florence. He appears as a soloist, but also in various formations with some
of the best musicians today, such as: Patrik Gallois, Radu Chisu, Gordon Hunt, Domenico
Nordio...
He recorded for radio and televison of Italy, Finland, Austria and other. He recorded: a CD
with the works of E. Chaussona with the compositions ”Cameristi“ of Verona, Schuman¢s
Sonatas for Violin and Piano and Chamber Music Ele Schultz Adaiewsky. As a member of the
piano duo he recorded a compact disc with Slovene dances by Antonin Dvorak.
Podgorica
Č ET V RTA K
20h
Podgorica
TH UR S DAY
8 p. m .
11
Vujadin
Krivokapić
Vujadin
Krivokapić
viol ina
Ana Mihaljević
viol in
Ana Mihaljević
kl avir
pia no
r
o
g
r
a
m
p
r
o
g
r
a
m
m
e
Robert Šuman Robert Schumann
Sonata za klavir i violinu u a-molu, op. 105
Sonata for Piano and Violin in a minor, op. 105
Mit leidenschaftlichem Ausdruck
Allegretto
Lebhaft
Johanes Brams Johannes Brahms
Mađarske igre br. 6, 7 i 17 • Ungarische Tanze no. 6, 7 and 17
Džon Koriljano John Corigliano
Sonata za violinu i klavir • Sonata for Violin and Piano
Allegro
Andantino
Lento
Allegro
11
p
Vujadin Krivokapić je diplomirao i magistrirao na FMU u Beogra­
du. Nakon toga, 2004. završio je magistarske studije na Muzičkom fakultetu
u Montrealu, u okviru „Universite de Montreal“, kao stipendista Montreal­
skog Univerziteta. Usavršavao se na seminarima u zemlji i inostranstvu.
Do sada je ostvario značajan broj nastupa. Održao je solističke koncerte u
Crnoj Gori, Italiji, Francuskoj, Austriji, Americi, Singapuru, Sloveniji i Hrvatskoj...
Docent je na Muzičkoj akademiji na Cetinju i član Crnogorskog simfonij­
skog orkestra.
Vujadin Krivokapić graduated and took his master degree at the
Faculty of Music Art in Belgrade. After that, in 2004 he completed two year
master studies at the Music Faculty in Montreal within “Universite de Mon­
treal“, as a fellow of Montreal University. He developed professionally at nu­
merous seminars in the country and abroad.
To date he has had a number of appearances. He held soloist concerts in
Montenegro, Italy, France, Austria, America, Singapore, Slovenia and Croatia...
He is an assistant professor at the Music Academy in Cetinje and member
of Montenegrin Symphony Orchestra.
Ana Mihaljević studije je završila na Muzičkoj akademiji na Cetinju u
klasi profesora Borisa Kraljevića. Predstavljala je Crnu Goru na Susretima mu­
zičara jugoistočne Evrope u Sarajevu, 2002.
Kao solista i u kamernom duu, nastupala je u Francuskoj, Italiji, Rusiji,
Americi, Singapuru, Južnoj Koreji, Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji.
Djeluje i kao profesor klavira u muzičkoj školi Vida Matjan u Kotoru.
12
Ana Mihaljević finished her studies at the Music Academy in Cetinje
in the class of eminent pianist and professor Boris Kraljević.
She represented Montenegro at the Meetings of Musicians of South East
Europe in Sarajevo in 2002.
As a soloist in the chamber duo, she appeared in France, Italy, Russia,
America, Singapore, South Corea, Austria, Slovenia, Croatia, Serbia.
She works as a piano professor in the music school Vida Matjan in Kotor.
Slijedi muziku
Podgorica
N EDJEL JA
19h
PROMOCIJA CD-a
CD Goran Krivokapić
gita ra
CD Crnogorski gitaristički duo
Press sala CNP-a
14
Podgorica
SUN DAY
7 p. m.
CD PROMOTION
CD Goran Krivokapić
gu itar
CD Montenegrin Guitar Duo
Press Hall of MNT
Govore Presenters
13
Žarko Mirković
direktor Muzičkog centra Crne Gore
director of Montenegrin Music Centre
Follow the music
Vanja Lisjak
producent
producer
Podgorica
N E DJE L JA
20h
Velika scena CNP-a
Podgorica
SUN DAY
8 p. m.
14
G r e at H a l l o f M N T
MONTENEGRIN
CRNOGORSKI GUITAR
GITARISTIČKI DUO
DUO Goran Krivokapić
Goran Krivokapić
Danijel Cerović
p
r
o
g
r
a
m
p
Danijel Cerović
r
o
g
r
a
m
m
e
Dušan Bogdanović Dušan Bogdanović
Sonata Fantazija za dvije gitare
Sonata Fantasia for two guitars
Allegro ritmico - Adagio rubato - Allegro molto
Na ovoj žabi nema perja
No feathers on this frog
Astor Pjacola Astor Piazzolla
Tango svita • Tango Suite
Deciso (Tango No. 1)
Andante (Tango No. 2)
Allegro (Tango No. 3)
14
Karlo Domenikoni Carlo Domeniconi
Muzika za cirkus op. 54a • Circus Music op. 54a
Argentinski bacač noževa • The Argentine Knife Thrower
Španski jahači na grčkim konjima • Spanish Riders on Greek Horses
Muzej voštanih figura • The Wax Museum
Trka pataka • The Duck Race
Plik, buva s Anda • Plik, the Flea of the Andes
Magični uralski glas i donski Kozaci • The Ural Magic Voice and the Don Cossaks
Vatrogasna brigada na ledu • The Fire Brigade “On Ice”
Jogi koji nestaje kroz ključaonicu • The Yogi who Dissappears through the Key Hole
Orkestar kaže doviđenja • The Orchestra Says Good-Bye
Crnogorski gitaristički duo nastao je 2005. godine, a čine ga
dvojica istaknutih crnogorskih gitarista Goran Krivokapić i Danijel Cerović.
Repertoar dua obuhvata transkripcije renesansne i barokne muzike, te ori­
ginalnih kompozicija 19. vijeka, a posebno mjesto zauzima savremena mu­
zika originalno pisana za dvije gitare. Duo je uspješno nastupao u Crnoj Gori
(gdje su premijerno izveli Koncert „Madrigal“ sa Crnogorskim simfonijskim
orkestrom) na važnim festivalima kao što su „A tempo” i „Kotor Art”, kao i u
Njemačkoj, Španiji (Granada Festival Musica y Danza), Hrvatskoj, Srbiji, Bosni
i Hercegovini, Holandiji i Sloveniji.
Muzički centar Crne Gore izdao je CD ovog dua sa djelima Domenikonija,
Bogdanovića i Pjacole. U 2013. godini nastupiće na festivalima u regionu, ši­
rom Evrope i latinskoj Americi.
15
Montenegrin Guitar Duo was formed in 2005 and it is made up
of two eminent Montenegrin guitar players Goran Krivokapić and Danijel
Cerović. The repertory of the duo includes transcripts of Renaissance and
Baroque music,and of original compositions of XIX centruy, and a special
place is occupied by modern music written originally for two guitars. The
duo appeared successfully in Montenegro (where they performed for the
first time the Concert ”Madrigal“ with Montenegrin Symphony Orchestra) at
important festivals such as “A tempo” and “Kotor Art”, as well as in Germay,
Spain (Granada Festival Musica y Danza), Croatia, Serbia, Bosnia and Herze­
govina, the Netherlands and Slovenia.
Montenegrin Music Centre has issues a CD of this duo with the works of
Domeniconi, Bogdanović and Piazzolla. In 2013 they will appear at festivals in
the region, throughout Europe and Latin America.
Podgorica
PON EDJEL JA K
20h
15
ROBI lAKATOŠ
v i o l i na
Podgorica
MON DAY
8 p. m.
Mađarska
lAKATOS
& GYASS BAND ROBY
violin
Srbija
Hungary
& GYASS BAND
Serbia
Laslo Boni Lászlo Bóni
viol ina
viol in
viol ina
viol in
cimba l
cimbal
Robert Lakatoš Robert Lakatos
Mišel Kurina Michael Kurina
Ferenc Kurina Ferenc Kurina
kontrabas
dou bl e bass
Janoš Kurina Jánoš Kurina
kl avir
pia no
bu bnjevi
dru ms
16
Robert Ambruš Robert Ambrus
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
g
r
a
m
m
e
Jozef Suha Balog József Suha Balogh
Vatra – Ples – Ciganin – Bolero – Cickom – Parafraza
Fire – Dance – Gypsy – Bolero – Cickom – Paraphrase
Mišel Legrand Michel Legrand
Tata da li me čuješ? • Papa can you hear me?
Robi Lakatoš Roby Lakatos
Noć u Marakešu • A night in Marrakech
Zaborav i Pjacola • Oblivion and Piazzola
Dvije tradicionalne gitare • Deux Guitares Traditional
Vladimir Kosma Vladimir Cosma
Visoki plavi čovjek sa crnom cipelom
Le Grand Blond avec une Chaussure Noire
Kolo • Reel
Django Rajnhard Django Reinhard
Oblak • Nuage
Tradicionalna ruska Trad. Russian
Sreo sam te / Mama / • I’ve met you / Mama
Vitorio Monti Vittorio Monti
Čardaš • Csárdás
Slijedi muziku
17
Follow the music
Robert Lakatoš umjetnik izvanredne svestranosti, podjednako
vješt u izvođenju klasične muzike, džeza i folklornog idioma svoje domo­
vine Mađarske. Potiče iz čuvene porodice ciganskih violinista, potomaka
legendarnog Janoša Biharija. Sve što danas zna sticao je u porodici i na
Konzervatorijumu Bela Bartok u Budimpešti. U periodu od 1986. do 1996.
sa svojim ansamblom nastupao je u čuvenom klubu Les Atéliers u Briselu
sa brojnim uglednim muzičarima.
Sa izdavačkom kućom „Dojče gramofon” Lakatoš ima ekskluzivni ugovor, a
na kompakt disku pod nazivom As Time Goes By nalaze se čuvene teme iz fil­
mova Violinista na krovu, Bilo jednom u Americi i mnogih dr.
Robert Lakatos is an artist of exceptional versatility and equally
skilled in the performance of classical music, jazz and the folklore idyiom of
his native land Hungary. He originates from the famous family of gypsy violini­
sts, descendants of the legendary Janos Bihari. Everything he knows today he
learned in his family and at the Conservatory Bela Bartok in Budapest. In the
period from 1986 to 1996 with his ensemble he appeared in the famous club Les
Atéliers in Brussels with numerous eminent musicians.
Lakatos has an exclusive agreement with the publishing house “Deu­
tsche Grammophon”, and the CD named As Time Goes By includes famous
themes from the films Fiddler on the Roof, Once Upon a Time in America
and many other.
Robi Lakatoš i Gyass Band su prvi nastup imali u Novom Sadu i
od tada često nastupaju zajedno. Gyass Band čine: cimbalista, Mišel Kurina
i njegova braća, kontrabasista, Ferenc Kurina, pijanista Janoš Kurina, kao i
violinista Robert Lakatoš i bubnjar Robert Ambruš. Gyass Band je posled­
njih godina izgradio novi muzički izraz koji je i nazvan po njima. Odlikuju
ga bogatstvo harmonija, izuzetna tehnička i permanentna improvizacija
sa fantastičnim scenskim nastupom. Laslo Boni je poznati “tercista” Robija
Lakatoša koji od početka nastupa sa njim.
18
Roby Lakatos and Gyass Band appeared for the first time at in Novi
Sad and have since then frequently appeared together. Gyass Band is made up
of: cimbalom player, Michael Kurin and his brothers, double bass player, Ferenc
Kurin, pianist Janos Kurin, and violinist Robert Lakatos and drums player Robert
Ambrus. Gyass Band has built a new music expression in recent years which
is called after them. It is characterized by a rich harmony, exceptional techni­
cal and permanent improvisation with fantastic stage appearance. Laslo Boni
is the famous accompanist ”in thirds” Roby Lakatos who has been appearing
with him from the very beginning.
Podgorica
UTO R A K
20h
Podgorica
TUESDAY
8 p. m.
MONTENEGRIN
SYMPHONY
ORCHESTRA
Co nd uc tor
16
CRNOGORSKI
SIMFONIJSKI
ORKESTAR
Dir ig ent
Bojan Suđić
Serbia
So lo is ts
Ivan Vukčević
viol a
Bojan Suđić
Srbija
Montenegro•Switzerland
Milan Rericha
So list i
Ivan Vukčević
cl ar inet
Czech Republic•Switzerland
viol a
Crna Gora • Švajcarska
Milan Reriha
kl ar inet
Češka • Švajcarska
r
o
g
r
a
m
p
r
o
g
r
a
m
m
e
Ludvig van Betoven Ludwig van Beethoven
Leonora br. 3, uvertira • Leonora no. 3, overture
Andante con moto
Allegro moderato
Allegro molto
P a u z a
*
Inte r m i s s i o n
Ludvig van Betoven Ludwig van Beethoven
Simfonija br. 5, c-mol, op.67 • Symphony no. 5, c minor, op.67
Allegro con brio
Andante con moto
Allegro
Allegro
GENERALNI SPONZOR CRNOGORSKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA
GENERAL SPONSOR OF MONTENEGRIN SYMPHONY ORCHESTRA
Gudači CSO koriste isključivo žice Thomastik-Infeld
Thomastik-Infeld is exclusive supplier of strings for MSO
Maks Bruh Max Bruch
Koncert za klarinet, violu i orkestar, op. 88, e-mol
Concerto for Clarinet, Viola and Orchestra, op.88, e minor
19
p
20
Bojan Suđić prvi cjelovečernji koncert dirigovao je sa 19 godina, kao
student Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Na Jugoslovenskom takmi­
čenju muzičkih umjetnika (Zagreb, 1989) osvojio je I nagradu koja od osnivanja
takmičenja (1948) u disciplini dirigovanja nikada nije bila dodijeljena.
Suđić je bio asistent dirigenta (od 1985), a zatim stalni dirigent Hora i Simfo­
nijskog orkestra Radio-televizije Srbije (od 1992). Prvi koncert sa Beogradskom
filharmonijom je dirigovao 1989. godine. Sa ovim orkestrom ostvario je nekoli­
ko snimaka za kompakt diskove. Kao gostujući dirigent Opere i Baleta Narodnog
pozorišta u Beogradu, Suđić je prvi put nastupio 1993, a tokom 1999. i 2000.
godine bio je šef-dirigent. Od 1998. djelovao je kao gostujući, a od 2001. je stalni
dirigent Kraljevske opere u Štokholmu.
Gostovao je u: Rusiji, Njemačkoj, Grčkoj, Belgiji, Švedskoj, Finskoj, Danskoj,
Bugarskoj, Portugaliji, Kini... Sarađivao je sa više evropskih orkestara, posebno
se ističu nastupi sa: Helsinškom i Novosibirskom filharmonijom, Simfonijskim
orkestrom Odenzea, Metropoliten orkestrom Lisabona. Radi i sa omladinskim
horovima i orkestrima – u proljeće 2003. u Beogradu je dirigovao izvođenjem
kantate Carmina Burana K. Orfa, sa preko 650 mladih izvođača.
Godine 2005. postaje Umjetnički direktor-Šef dirigent Muzičke produkcije
RTS. Profesor je dirigovanja na FMU u Beogradu.
Bojan Suđić conducted his first all evening concert at the age of 19,
as a student of the Faculty of Music Art in Belgrade. At the Yugoslav competition
of music artists (Zagreb, 1989) he won the Fist Award which had never been
awarded in the category conducting since the competition was established
(1948).
Suđić was an assistant conductor (since 1985), and then permanent conduc­
tor of the Choir and the Symphony Orchestra of Radio Television Serbia (since
1992).He conducted the first concert with Belgrade Philharmonic in 1989. He
recorded several CDs with this ensemble. He appeared as a guest conductor
of the Opera and Ballet of the National Theatre in Belgarde for the first time in
1993. During 1999 and 2000 he was the chief director of this ensemble. Since
1998 he acted as a guest and since 2001 as a permanent conductor of the Royal
opera in Stockholm.
He had guest performances in Russia, Germany, Greece, Belgium, Sweden,
Finland, Denmark, Bulgaria, Portugal and China. He cooperated with a number
of European orchestras, among which the following stand out: the Helsinki Phil­
harmonic and the Novosibirsk Philharmonic, the Symphonic Orchestra of Oden­
ze and the Metropoliten Orchestra of Lisbon. He works with youth choirs and orchestras as well – in spring 2003 in Belgra­
de he conducted the performance of Orff’s cantata Carmina Burana with over
650 young performers.
In 2005 he became the Artistic Director - Chief Conductor of the Music Pro­
duction of RTS.
He is a professor of conducting at the Faculty of Music Art in Belgrade.
Ivan Vukčević je studirao na Victorian College of the Arts (Melburn),
gdje je diplomirao sa počastima kao i na uglednoj Međunarodnoj muzičkoj
akademiji Menjuhin (Švajcarska) gdje je završio i postdiplomske studije (2000).
Dobitnik je nagrade Vosel Memorial (1998), za izvođenje Koncerta za violu, Bele
Bartoka sa Simfonijskim orkestrom Zapadne Australije. Osvojio je prve nagrade
na nekoliko takmičenja kamerne muzike uključujući Margaret Bello nagradu za
1996. i nagradu Kockert za solo izvođenje (Cirih, Švajcarska).
Kao solista nastupao je sa: Stavanger simfonijskim orkestrom (Norveška), Ca­
merata Lysy Gstaad (Švajcarska), Slovenačkim filharmonijskim kamernim orke­
strom i Orchestra della Svizzera Italiana (Švajcarska).
Od oktobra 2002. prva je viola u Orchestra della Svizzera (Lugano, Švajcar­
ska). Od 2003. je član Trigon gudačkog tria.
Svira na violi Joseph Gagliana iz 1789.
21
Ivan Vukčević studied at the Victorian College of the Arts (Melbour­
ne); he is the first class graduate with honours of the University of Western Au­
stralia and is a graduate student of the International Music Academy Menjuhin
(Switzerland) where he also completed his postgraduate studies (2000). He re­
ceived the Vosel Memorial award (1998), for performace of the Concerto for Viola
by Bela Bartok with the Symphony Orchestra of Western Australia. He won first
awards at several chamber music competitions including Margaret Bello award
for 1996 and the Kockert award for solo performance (Zurich, Switzerland).
As a soloist he appeared wtih: Stavanger Symphony Orchestra (Norway), Ca­
merata Lysy Gstaad (Switzerland), Slovene Philharmonic Orchestra and Orche­
stra della Svizzera Italiana (Switzerland).
Since October 2002 he is the first viola in Orchestra della Svizzera (Lugano,
Switzerland). Since 2003 he has been the member of the Trigon String Trio.
He plays on the Joseph Gagliano viola from 1789.
Milan Reriha završio je studije na Konzervatorijumu u Teplicama a ma­
gistrirao na Akademiji za izvođačke umjetnosti u Pragu. Godine 1997, uspješno
je završio studije na Međunarodnoj akademiji za savremenu muziku na Konzer­
vatorijumu u Parizu. Nastupao je sa: Sjeverno-češkom filharmonijom, Bazelskim
simfonijskim orkestrom, orkestrom „Solistes Europeaux Luxembourgh”, Južnočeškom kamernom filharmonijom, Praškim studentskim orkestrom... Od 2001,
nastupa kao gostujući solo klarinetista sa Češkom filharmonijom, a od 2002,
redovan je gost orkestra Solistes Europeaux Luxembourgh. Nastupao je pod
upravom dirigenata: D. Runikl, D. Šalom, D. Kitajenko, Č. Makeras, V. Aškenazi, C.
Abado... Sarađivao je sa gudačkim kvartetima: Herold, Nostic, Stamic, Amadeus.
Angažovan je kao prvi klarinetista Praškog klarinetskog kvarteta, a od 2002.
je profesor klarineta na Konzervatorijumu u Luganu.
22
Milan Rericha finished studies at the Conservatory in Teplice and
took his master degree at the Academy of Performing Arts in Prague. In 1997, he
successfully completed studies at the International Academy for Modern Music
at the Conservatory in Paris.
He appeared with: Northern-Czech Philharmonic, Basel Symphony Orche­
stra, Orchestra “Solistes Europeaux Luxembourgh”, South-Czech Chamber Phi­
larmomic, Prague Student Orchestra... Since 2001, he appears as a guest solo
clarinetist with the Czech Philarmonic, and since 2002 he has been the regular
guest of the orchestra Solistes Europeaux Luxembourgh. He appeared under
the leadership of the conductors: D. Runickles, D. Shalom, D. Kitajenko, Ch. Mackeras, V. Ashkenazy, C. Abbado... He cooperated with the string quartets: Herold,
Nostic, Stamic, Amadeus.
He is engaged as the first clarinetist of the Prague Clarinet Quartet, and since
2002 he has been the clarinet professor at the Conservatory in Lugano.
18
Podgorica
Č ET V RTA K
20h
STEP AFRIKA
Podgorica
TH URSDAY
8 p. m.
STEP AFRIKA
u saradnji sa Ambasadom SAD
in cooperation with USA Embassy
Step Afrika je prva profesionalna plesna grupa u svijetu koja nje­guje umjet­
ničku formu step plesa. Grupu je 1994. godine osnovao Brajan Vilijams u želji da sa­
čuva i zaštiti ovu vrstu folklora i tradicionalnog plesa kako bi ga približili ljudima u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim krajevima svijeta. Riječ je o jedinstvenoj
umjetničkoj formi u kojoj plesači koriste ruke, stopala i tijelo kako bi kreirali muziku.
U okviru balkanske turneje koja je održana 2012. godine Step Afrika je nastupila i
u Crnoj Gori, Sarajevu, Banjaluci, Mostaru i Zagrebu. 23
Step Afrika is the first professional dance group in the world that
cherishes artistic form of step dance. The group was founded in 1994 by Brian
Williams in a desire to preserve and protect this kind of folklore and traditional
dance in order to bring it closer to people in the United States of America and
other parts of the world. This is a unique artistic form in which dancers use
hands, feet and body to create music. Within Balkan tour held in 2012 Step
Afrika appeared in Montenegro, Sarajevo, Banja Luka, Mostar and Zagreb. Podgorica
FRI DAY
7 p. m.
Slijedi muziku
19
Podgorica
P ETA K
19h
BOOK PROMOTION
Dejan Despić
MuSiC art
Press Hall of MNT
PROMOCIJA KNJIGE
Dejan Despić
Muzička umjetnost
Press sala CNP-a
dr. Sonja Marinković
muzikolog
musicologist
24
Žarko Mirković
direktor Muzičkog centra Crne Gore
director of Montenegrin Music Centre
Follow the music
Govore Presenters
Podgorica
SUBOTA
20h
20
CRNOGORSKI
HORSKI ANSAMBL
D i r i g en ti
Darinka Matić-Marović
Ilija Dapčević
Zoja Đurović
Aleksandra Knežević
Mihajlo Lazarević
Podgorica
S AT U R DAY
8 p.m .
MONTENEGRIN
CHOIR ENSEMBLE
C o n d u c to r s
25
Darinka Matić-Marović
Ilija Dapčević
Zoja Đurović
Aleksandra Knežević
Mihajlo Lazarević
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
g
r
a
m
m
Dejan Despić Dejan Despić
Tužbalica sestre Batrićeve (2008), za ženski hor
Lament of Batrićs Sister (2008), for female choir
dirigent/conductor • Darinka Matić-Marović
Vojin Komadina Vojin Komadina
Počitajemi (1988), za mješoviti hor, kazivača i instrumentalni ansambl
Honourable (1988), for mixed choir, narrator and instrumental ensemble
dirigent/conductor • Aleksandra Knežević
Rajko Maksimović Rajko Maksimović
Testament P.P. Njegoša (1986), za mješoviti hor (dva stava)
Last Will of P.P. Njegoš (1986), for mixed choir (two movements)
dirigent/conductor • Ilija Dapčević
Aleksandar Perunović Aleksandar Perunović
Kletva (2012), za mješoviti hor
Curse (2012), for mixed choire
dirigent/conductor • Mihajlo Lazarević
prvo izvođenje / first performance
Nina Perović Nina Perović
Neka bude (2012) za violinu i mješoviti hor
Let it be (2012) for violin and mixed choir
dirigent/conductor • Zoja Đurović
solista/ soloist • Ols Cinxo, violina
prvo izvođenje / first performance
Žarko Mirković Žarko Mirković
Trenos (2012), za sopran, violončelo i mješoviti hor
Trenos (2012), for soprano, violoncello and mixed choir
dirigent/conductor • Darinka Matić-Marović
solisti/ soloists
Ivana Petrović, sopran-soprano
Srđan Sretenović, violončelo-violoncello
26
prvo izvođenje / first performance
e
Umjetnička ličnost Darinke Matić-Marović združuje kultivisanu
muzikalnost, autoritativnost, sugestivnost, neiscrpnu energiju i potpunu po­
svećenost radu. Njene nadahnute interpretacije, vrlo zahtjevnog domaćeg i
stranog, klasičnog i savremenog repertoara, sa oduševljenjem je prihvatila pu­
blika u najuglednijim salama preko 30 zemalja svijeta. Poslije gimnazije i mu­
zičke škole u Kotoru, diplomirala je na beogradskoj Muzičkoj akademiji, prvo
nastavnički odsjek sa klavirom kao glavnim predmetom, a potom i dirigovanje
u klasi Mihaila Vukdragovića.
Predavala je u Srednjoj muzičkoj školi Stanković i na Fakultetu muzičke um­
jetnosti, na kojem je bila redovni profesor dirigovanja. Bila je i dekan ovog Fa­
kulteta (1983–1989) i rektor Univerziteta umjetnosti (1989–1998). Dobitnik je
mnogobrojnih međunarodnih i domaćih umjetničkih nagrada i društvenih pri­
znanja. Blistava karijera Darinke Matić-Marović vezuje se prevashodno za žen­
ski hor Collegium musicum (od osnivanja 1971. godine) i mješoviti Akademski
hor Branko Krsmanović – danas Obilić (od 1980. godine), sa kojima je ostvarila
brojne koncerte i turneje.
Dobitnica je velikog broja prvih i specijalnih nagrada na najprestižnijim do­
maćim i svjetskim horskim takmičenjima. Učestvovala je na velikim svjetskim
festivalima (Praško proljeće, Berlinske svečanosti, festival Žorž Enesku, festival
Pueblo u Meksiku...). Nastupala je sa mnogim uglednim orkestrima u zemlji
i inostranstvu, posebno u izvođenju velikih vokalno-instrumentalnih djela.
Ostvarila je više od 100 premijera. Naročitu pažnju posvećuje domaćim djeli­
ma, od kojih su joj mnoga posvećena.
27
The artistic personality of Darinka Matić-Marović, brings to­
gether cultivated musicality, authority, suggestive power, inexhaustible energy
and complete devotion to work. Her inspired interpretations of the most com­
plex works of domestic and foreign, classical and contemporary repertoire
have been received with enthusiasm by the audiences in the most prestigio­
us concert halls in over 30 countries throughout the world. After completing
grammar and music school in Kotor, she graduated at the Belgrade Music Aca­
demy, first from the teaching department with the piano as the main subject,
and then from department for conducting in the class of Mihailo Vukdragović.
She has taught in the secondary music school “Stankovic”, and at the Faculty
of Music Art in Belgrade where she was a professor of conducting. She was also
the Dean of this institution (1983–1989) and the Rector of the University of Arts
in Belgrade (1989–1998). She has been awarded numerous international and
domestic awards and recognitions. The brilliant career of Darinka Matić Mato­
vić is related primarily to the female choir “Collegium musicum“ (since its foun­
dation in 1971) and the mixed Academic choir “Branko Krsmanović“ – “Obilić“
today (since 1980), with which she has won numerous tours.
She has won a large number of first and special awards, at the most presti­
geous domestic and world choir competitions. She participated in the great
world festivals (Prague spring, Berlin ceremonious days, “George Ionescu“,
festival “Pueblo“ in Mexico, Preveza...)
She has appeared with many reputable orchestras in the country and
abroad, especially performing the great vocal-instrumental works. She has
had over 100 premiere performances. She devotes particular attention to
domestic works, many of which have been dedicated to her.
Ilija Dapčević je završio Muzičku akademiju u Sarajevu. Do 1994.
godine radio je kao profesor stručno-teorijske grupe predmeta u školi za
muziku i balet Vasa Pavić u Podgorici, kada postaje direktor ove institucije.
Dugogodišnji je dirigent hora KUD Stanko Dragojević sa kojim je osvojio zna­
čajne nagrade i priznanja. Dobitnik je nagrade „19. decembar” grada Podgo­
rice. Osnivač je i član klape Assa Voce.
Ilija Dapčević finished Music Academy in Sarajevo. Unitl 1994 he
worked as a professor of professional-theoretical group of subjects in the
school for music and ballet Vasa Pavić in Podgorica, when he became the Di­
rector of this institution. He has been a longstanding conductor of the choir
of the Cultural Artistic Association Stanko Dragojević with which he won the
most significant awards and recognitions. He received the “19 December”
award of the town of Podgorica. He is the founder and member of the male
klapa (a capella singing) Assa Voce.
28
Zoja Đurović je diplomirala na pedagoško-teoretskom odsjeku Mu­
zičke akademije u Podgorici. Kao najboljem studentu II godine dodijeljena
joj je nagrada „19. decembar”. Od septembra 1992. radi u Muzičkoj školi Vasa
Pavić kao profesor solfeđa i vodi hor Srednje škole, sa kojim je postigla zapa­
žene rezultate. Od 2002. godine je umjetnički direktor renomiranog Festi­
vala dječije pjesme Naša radost. Dugo godina bila je član ženskog vokalnog
kvarteta Veselice, a trenutno je vođa ženskog vokalnog sastava Alata.
Zoja Đurović graduated from the pedagogical-theoretical depar­
tment of the Music Academy in Podgorica. As the best II year student she recei­
ved the “19 December” award. Since September 1992 she has been working in
the Music School Vasa Pavić as solfeggio professor and has been leading the
Secondary School Choir, achieving notable results with it. Since 2002 she has
been the artistic director of the renowned Child Song Festival Our Delight. For
a number of years she was a member of the female vocal quartet Veselice, and
she is currently a member of the female vocal ensemble Alata.
Aleksandra Knežević je diplomirala na Muzičkoj akademiji u
Podgorici na Odsjeku za opštu muzičku pedagogiju. Diplomu na odsjeku za
Dirigovanje stekla je u klasi prof. Darinke Matić-Marović pod čijim mentor­
stvom je završila i postdiplomske magistarske studije.
Po završetku studija radi kao samostalni urednik u redakciji ozbiljne muzike
Radija Crne Gore i asistent dirigenta i korepetitor hora KUD „Stanko Dragojević“.
Tokom godina sa dječijim horom „Suncokrili“ i Revijskim orkestrom
RTVCG nastupa na muzičkim festivalima u Crnoj Gori.
Godine 1994. osnovala je Ženski hor Kulturnog centra u Baru, a od 1998.
godine vodi Ženski i Mješoviti hor Muzičke akademije. Na prošlogodišnjem
Medjunarodnom horskom festivalu „Zlatna vila“, sa Ženskim horom Muzičke
akademije osvaja Specijalnu nagradu za najbolje izvedeno djelo savreme­
nog autora.
Aleksandra Knežević graduated from the Department for Ge­
neral Music Pedagogy of the Music Academy. She obtained a diploma at the
Department for Conducting in the class of prof. Darinka Matić-Marović, un­
der whose mentorship she completed the master studies.
After finishing studies she worked as an independent editor in the depar­
tment for artistic music of Radio Montenegro and an assistant conductor and
accompanist of the choir of ”Stanko Dragojević“ Cultural Artistic Association.
Over the years, with the child choir ”Suncokrili“ and the Revue Orchestra
of Radio Television Montenegro performing at the music festivals in Monte­
negro. In 1994 she established the Female Choir of the Cultural Centre in Bar.
Since 1998 conductor Aleksandra Knežević has been leading the Female
and Mixed Choir of the Music Academy. Last year at the International Choir
Festival ”Golden Fairy“, the Female Choir of the Music Academy won the
Special Award for the best performed work of contemporary composer.
29
Mihajlo Lazarević je diplomirao Opštu muzičku pedagogiju na
Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 1994. godine vodi hor SPD Jedin­
stvo iz Kotora, a od 1997. godine vodi hor i radi kao profesor teorijskih pred­
meta u školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan u Koto­
ru. Profesor je i dirigent u Bogosloviji Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju gdje
predaje predmete crkveno pojanje i hor.
Mihajlo Lazarević took his degree in general music pedagogy at
the Academy of Arts in Novi Sad. Since 1994 he has been leading the choir
SPD Unity from Kotor, and since 1997 he has been leading the choir and
working as the theoretical subjects teacher in the primary and secondary
music school Vida Matjan in Kotor. He is a professor and a conductor in the
Seminary of St. Peter of Cetinje in Cetinje where he teaches subjects church
singing and choir.
MUZIČKI CENTAR CRNE GORE
MONTENEGRIN MUSIC CENTER
CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
MONTENEGRIN NATIONAL THEATRE
Žarko Mirković
Janko Ljumović
direktor · General Manager
direktor · General Manager
SELEKTOR • SELECTOR
Žarko Mirković
ORGANIZACIJA ORGANIZATION
Goran Perišić
Igor Perović
Jelena Milošević
PR
Jelena Jovanović
Zorana Kralj
MARKETING I VIDEO PRODUKCIJA
MARKETING AND VIDEO PRODUCTION
Srđan Pavićević
SLUŽBA PRODAJE SALES DEPARTMENT
Safet Šaćiri
Sandra Marković
PREVOD TRANSLATION
Ana Dragutinović
DIZAJN DESIGN
Suzana Pajović
TEHNIČKA REALIZACIJA
TECHNICAL REALIZATION
Rade Lazarević
Srećko Milačić
Arso Milačić
Luka Doknić
Slavko Milošević
Neđeljko Koprivica
Ivan Đuranović
Igor Vujović
Vanja Ukšanović
Dragan Novaković
Milan Ivanović
Mili Malović
Dejan Kalezić
Sreten Milošević
Rade Bešović
Đani Milačić
ŠTAMPA PRINTED BY
DPC Podgorica
POKROVITELJ
UNDER THE PATRONAGE OF
Ministarstvo kulture
Crne Gore
PODRŠKA
FESTIVAL SUPPORTED BY
SPONZORI
SPONSORS
MEDIJSKA PODRŠKA MEDIA SUPPORT
32
BILETARNICA • + 382 (0) 78 111 075 • ONLINE PRODAJA mq.to/cnp
TICKET OFFICE • + 382 (0) 78 111 075 • ONLINE SALE mq.to/cnp
Download

Katalog - Muzički centar Crne Gore