PRAVILNIK O ZAŠTITI LIÈNIH PODATAKA KORISNIKA USLUGA
SABOTRONIC-A
Èlan 1.
Ovaj Pravilnik reguliše naèin pridobijanja, obrade, èuvanja i dostupa do liènih podataka koje Sabotronic pribavi obavljanjem
svoje delatnosti.
Ovim Pravilnikom se ureduju uslovi za prikupljanje i obradu podataka o liènosti, prava korisnika i zaštita korisnika èiji se podaci
prikupljaju i obraðuju, ogranièenja zaštite podataka o liènosti, postupak pred nadležnim organom za zaštitu podataka o
liènosti, obezbeðenje podataka, evidencija, iznošenje podataka iz Republike Srbije u skladu sa, ali ne ogranièavajuãi se na
Zakon o zaštiti podataka o liènosti u Sabotronic-u.
Zaštita podataka o liènosti obezbeðuje se svakom korisniku koji je zakljuèivanjem ugovora o korišãenju usluga Sabotronic-a,
uèinio dostupnim svoje liène podatke Sabotronic-u u skladu sa ovim Pravilnikom i Zakonom o zaštiti liènosti.
Èlan 2.
Sabotronic zadržava pravo promene ovog Pravilnika u svakom trenutku kako bi se isti uskladio s novim propisima ili
zakonima. Sve izmene biãe unetne u ovaj Pravilnik, svaki korisnik ãe o tome pisanim putem biti obavešten ili putem
objavljivanja na webstrani Sabotronic-a www.sabotronic.rs.
Èlan 3.
Svrha ovog Pravilnika je informisanje korisnika o naèinu na koji Sabotronic koristi prikupljene podatke o liènosti, dobrovoljno
date od samih korisnika ili na bilo koji drugi naèin i u bilo kom obliku i nosaèu, a sve u cilju ostvarivanja zaštite privatnosti
korisnika.
Pri uspostavljanju korisnièkog odnosa, a pre potpisivanja ugovora o pružanju usluge koje pruža Sabotronic korisnik je
upoznat sa odredbama Zakona i prikupljanju podataka o liènosti korisnika, potpisivanjem ugovora daje svoju saglasnost da se
na obradu prikupljenih podataka primjenjuje ovaj Pravilnik, kao i da im je ovaj Pravilnik prezentiran, da su informisani kako se
mogu bolje upoznati sa istim na sajtu Sabotronic-a i da su saglasni da se njihovi lièni podaci obraðuju u skladu s uslovima iz
ovog Pravilnika.
Èlan 4.
Podatak o liènosti je svaka informacija koja se odnosi na korisnika usluge Sabotronic-a, a podaci koji se pri zasnivanju
korisnièkog odnosa prikupljaju su:
ime i prezime,
JMBG,
e-mail,
broj telefona,
adresa.
Podaci se prikupljaju iskljuèivo radi sigurnije identifikacije korisnika i radi profesionalnijeg pružanja usluge, a navedeni podaci
predstavljaju minimum informacija koji nam je neophodan za uspostavljanje ugovornog odnosa sa korisnikom.
Sabotronic ne prikuplja podatke o liènosti o maloletnicima (lica mlaða od 18 godina) bez prethodnog, proverljivog pristanka
njenog/njegovog zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik takvog lica ima pravo, na sopstveni zahtev, pregledati podatke
koje je dao maloletnik i/ili zahtevati brisanje takvih podataka.
Èlan 5.
Sabotronic ãe prikupljene podatke koristiti za obradu podatka i stvaranje svoje jedinstvene baze korisnika, a pod obradom
podataka smatra se svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima kao što su: prikupljanje, beleženje, prepisivanje,
umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje,
upodobljavanje, menjanje, obezbeðivanje, korišãenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, èuvanje, prilagoðavanje,
otkrivanje putem prenosa ili na drugi naãin ãinjenje dostupnim, prikrivanje, izmestanje i na drugi naèin èinjenje nedostupnim,
kao i sprovoðenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi
naèin.
Èlan 6.
Sabotronic ãe prikupljene podatke koristiti za:
odreðivanje tehnièkih parametara pružanih usluga, kao i poboljšanje kvaliteta istih,
slanje raèuna i drugog štampanog materijala (brošure, katalozi i slièno) korisnicima,
slanja poziva korisnicima na razne dogaðaje (prezentacije, promocije i slièno),
slanje e-novosti u vezi sa poslovanjem Sabotronic-a,
voðenje internih statistika i evidencije i izmirivanju obaveza korisnika,
segmentiranje korisnika.
Strana 1.
PRAVILNIK O ZAŠTITI LIÈNIH PODATAKA KORISNIKA USLUGA
SABOTRONIC-A
Èlan 7.
Zakluèivanje korisnièkog ugovora je dobrovoljno, pa je samim tim i davanje podataka o liènosti iskljuèivo dobrovoljno.
Potpisivanjem korisnièkog ugovora uz upozorenje na prava korisnika koja se odnose na zaštitu liènosti, korisnik daje svoju
izrièitu saglasnost Sabotronic-u na prikupljanje i obradu podataka o liènosti u skladu sa ovim Praviliikom.
Èlan 8.
Prema odredbama ovog Pravilnika zbirkom podataka smatra se svaki skup podataka Sabotronic-a koji se automatizovano ili
neautomatizovano vode i dostupni su po liènom, predmetnom ili drugom osnovu.
Rukovalac i Korisnik zbirke podataka je Sabotronic. Sve podatke o liènosti obraðuje Sabotronic, a sve podatke o liènosti može
uèiniti dostupnim državnim organima Republike Srbije i meðunarodnim, kada se takvo korišãenje podataka o liènosti nalaže
primenom zakona, meðunarodnih ugovora, sudskih ili upravnih odluka.
U sluèaju navedenom u stavu 2. ovog èlana Sabotronic ãe zadržati kontrolu i odgovornost nad korišãenjem podataka o liènosti,
a ostale korisnike obavezaãe na èuvanje tajnosti podataka o liènosti i pridržavanje ovog Pravilnika.
Èlan 9.
Sabotronic èuva liène podatke iz èlana 4. ovog Pravilnika u digitalnom obliku na svom zaštiãenom serveru i/ili ureðajima
namenjenim za skladištenje podataka, dok u štampanom formatu u korisnièkim centrima Sabotronic-a na mestu koji je fizièki
obezbeðen od neovlašãenog pristupa i korišãenja podataka.
Dostup do podataka na serveru imaju samo lica iz èlana 14. ovog Pravilnika koja se za dostup do podataka moraju prijaviti u
sistem svojim korisnièkim imenom i lozinkom. Server evidentira svako prijavljivanje od strane ovlašãenog lica po datumu i
vremenu.
Podaci o korisnicima èuvaju se na naèin predviðen stavom 1. ovog èlana sve vreme dok traje ugovorni odnos sa korisnikom, a
po prestanku ugovornog odnosa sva dokumenta se èuvaju trajno.
Èlan 10.
Svaki korisnik ima pravo na uvid, upoznavanje, dopune, popravak, blokiranje i brisanje njegovih liènih podataka dostavljenih
Sabotronic-u u skladu sa Zakonom.
Korisnik mora svoj pismeni zahtev iz stava 1. ovog èlana poslati preporuèeno na sedište Sabotronic, Senta ulica Poštanska br.
1, ili na elektronsku adresu [email protected]
Blokiranje i brisanje podataka kao pravnu posledicu proizvodi raskid obligaciono pravnog odnosa i nastupanje posledica, koja
u tom sluèaju mogu proisteãi iz odredaba Zakona o obligacionim odnosima, kao i iz odredaba pretplatnièkih ugovora za te
usluge koje zahtevaju pristup blokiranim ili brisanim podacima.
Èlan 11.
Obrada prikupljenih podataka o korisniku bez pristanka korisnika može se izvršiti u sluèajevima utvrðenim èlanom 12. Zakona
o zaštiti podataka o liènosti:
1) da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi korsnika ili drugog korisnika, a posebno život, zdravlje i fizièki integritet;
2) u svrhu izvršenja obaveza odreðenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zakljuèenim izmedu
korsnika i Sabotronic-a, kao i radi pripreme zakljuèenja novog ili aneksiranja postojeãeg ugovora;
3) u drugim sluèajevima odreðenim ovim zakonom ili drugim propisom donetim u skladu sa ovim zakonom, radi ostvarenja
pretežnog opravdanog interesa Sabotronic-a ili korisnika.
Èlan 12.
Sabotronic je ovlašãen podatke o liènosti dati na korišãenje korisnicima iskljuèivo na temelju pisanog zahteva, ako je to
potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrðene delatnosti. Sa pisanim zahtevom se izjednaèi i zahtev korisnika
poslat elektronskim putem, preko webstrane ili e-maila, nakon korisnikove identifikacije pomoãu njegovog korisnièkog imena i
lozinke.
Sabotronic je ovlašãen da prikupljene podatke iznosi izvan Republike Srbije samo pod uslovima i na naèin propisan zakonom i
meðunarodnim ugovorima.
Strana 2.
PRAVILNIK O ZAŠTITI LIÈNIH PODATAKA KORISNIKA USLUGA
SABOTRONIC-A
Èlan 13.
Radi osiguranja zaštite prikupljenih podataka o liènosti od neovlašãenog pristupa, nedozvoljene upotrebe, otkrivanja, gubitka
ili uništenja, Sabotronic koristi standardne tehnološke i sigurnosne zaštitne mere, pravila i postupke.
Èlan 14.
Pravo na korišãenje podataka o korisnicima Sabotronic-a imaju posebnim rešenjem ovlašãeni zaposleni radnici Sabotronic-a i
to: zaposleni u prijemnim kancelarijama u svim mestima u kojima Sabotronic ima kablovsko-distributivne sisteme,
administratori internet sistema, monteri kablovske televizije i interneta, zaposleni u centru za primanje korisnièkih reklamacija,
zaposleni u knjigovodstvenom sektoru koji se tièu naplate usluge i evidencije dugovanja korisnika i direktor Sabotronic-a.
Èlan 15.
Sabotronic je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja zahteva, svakom korisniku na njegov zahtev dostaviti
potvrdu o tome da li se podaci o liènosti koji se odnose na njega obraðuju ili ne, dati obaveštenje u razumljivom obliku o
podacima koji se odnose na njega èija je obrada u toku, te o izvoru tih podataka, omoguãiti uvid u evidenciju zbirke podataka, te
uvid u podatke o liènosti sadržane u zbirci podataka koja se odnose na njega te njihovo prepisivanje, a najkasnije u roku od 30
dana dostaviti kopije, potvrde ili izvode podataka o liènosti sadržanih u zbirci podataka koji se na njega odnose, a koji moraju
sadržati i naznaku svrhe i pravnog osnova prikupljanja, obrade i korišãenja tih podataka, dostaviti izvod podataka o tome ko je i
za koje svrhe i po kojem pravnom osnovu dobio na korišãenje podatke o liènosti koji se odnose na njega, dati obaveštenje o
logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.
Èlan 16.
Sabotronic je dužan na zahtev korisnika dopuniti, izmeniti ili obrisati podatke o njemu ako su podaci nepotpuni, netaèni ili
neažurni, te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zastiti podataka o liènosti.
Èlan 17.
Korisnik je ovlašãen da u svakom trenutku trazi od Sabotronic-a brisanje podataka o liènosti u sluèaju sporazumnog raskida
ugovora o korišãenju usluga Sabotronic-a dostavljanjem odgovarajuãeg zahteva ne navodeãi razloge zbog kojih traži da se
takvi podaci brišu, po kojem zahtevu je Sabotronic dužan postupiti bez odlaganja.
Èlan 18.
Korisnik koje utvrdi da se vrši nedozvoljena obrada prikupljenih liènih podatka posebno ima pravo da:
zahteva da se uoèene nepravilnosti otklone u roku koji navede u zahtevu za otklanjanje nepravilnosti, a koji ne može biti kraãi
od razumnog roka potrebnog za operativno izvršenje zahteva,
zahteva da se obustavi obrada koja se obavlja suprotno odredbama zakona, date saglasnosti i ovog Pravilnika,
zahteva brisanje podataka prikupljenih bez pravnog osnova i suprotno datoj saglasnosti.
Nezavisno o zahtevu korsnika, u sluèaju kada utvrdi da su podaci o liènosti nepotpuni, netaèni ili neažurni, Sabotronic ãe ih sam
dopuniti ili izmeniti.
Èlan 19.
Sabotronic ima pravo da zahteva, a korisnik ima obavezu da naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji
ureðuju odgovornost za štetu, koju Sabotronic trpi zbog opoziva datog pristanka.
Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka, sem po nalogu suda i/ili drugog organa vlasti.
Èlan 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli i/ili Internet prezentaciji Sabotronic-a.
Strana 3.
Download

pravilnik o zaštiti ličnih podataka korisnika usluga sabotronic-a