CYBH’IN KLİNİK ÖNEMİ
1)
Gonore = Gonokoksik Üretrit
• Neisseria gonorea, gr(-) diplokok
• Enfekte biriyle temastan sonraki
3-10 gün içinde üretrit tablosu
gelişir, ancak bu süre 12 saat ile 3
aya kadar değişebilir
Gonore = Gonokoksik Üretrit
•Erkeklerde tek bir cinsel ilişki ile
bulaştırma olasılığı %50-60 iken,
kadınlardan bulaşma riski %35 dir.
•Oran cinsel ilişki sayısıyla artar.
•Rektal yol bulaşma açısından oral
yoldan daha risklidir. NGU ile
mikst olabilir
Gonore = Gonokoksik Üretrit
KLİNİK
• Klinik olarak bol pürülan akıntı (SARI-YEŞİL)
ve dizüri
• Meatal ödem ve kızarıklık da iştirak edebilir.
• Üretral hassasiyet
• Tedavi edilmezse 3. ayın sonunda
asemptomatik hale gelir
Gonore = Gonokoksik Üretrit
• Komplikasyon olarak :
-
Periüretrit
Üretra darlığı
Epididimit
İnfertilite
Artrit
Endokardit
Hepatit
Menenjit
Gonore
Gonore = Gonokoksik Üretrit
• Kadınlarda tedavi edilmeyen serviks enfeksiyonları endometrit
ve salpenjite yol açarak pelvik enflamatuar hastalığa neden
olur.
• Perinatal geçiş: Genitoüriner mukozaya maruz kalma sonucu
neonatal göz enfeksiyonları ve pnömoni oluşabilir.
.
Gonore = Gonokoksik Üretrit
Tanı
•
•
•
Üretral akıntı: Yüksek büyütmeli alan (x1000) başına >5 lökosit
İdrar:Yüksek büyütmeli (x400) alan başına >10 lökosit +lök. Esteraz
pozitiflik
Yayma preperatın gram boyama tetkiki ile konabilir
– Tipik intrasellüler diplokokların görülmesi durumunda, kültür yapmaya bile
gerek kalmaz
•
Kültür kesin tanı koydurur (Thayer Martin veya NewYork City besi
yerleri).
– Kültür özellikle farengial ve rektal hastalığı olanlarda gereklidir
– Kültür belirli durumlarda kullanılır.
• Klinik tanı açık değilse
• Tedaviye rağmen sonuç elde edilemiyorsa
•
•
Direkt immünofluoresan tetkiki, koagulasyon testi, Enzim Immünoassay
yapılabilir.
LCR , DNA amplifikasyon testi
Gonore = Gonokoksik Üretrit
• Hastadan en iyi örnek son işemesinden 1 ve tercihen 4 saat sonra
akıntı henüz idrarla atılmamışken alınır.
• Ca alginatlı bir çubuk üretradan sokularak nazikçe çevrilir.
Alınan materyal lama sürülerek Gram boyama ve hemen kültür
ortamına ekilir
Gonore = Gonokoksik Üretrit
AYIRICI TANI
• Nongonokoksik üretritlerle benzer semptomlar gösterir.
• Hem gonokosik hemde nongonokoksik mo’lar birlikte
enfeksiyon yapabilirler
Gonore = Gonokoksik Üretrit
TEDAVİ
• Hastanın cinsel partnerininde değerlendirilip tedavi edilmesi
gerekir.
• Tedavi başladıktan 12 saat sonra akıntı kaybolur
As first-choice treatment
• cefixime, 400 mg orally as a single dose or
• ceftriaxone, 1g intramuscularly as a single dose
Alternative regimens
• ciprofloxacin, 500 mg orally as single dose
• ofloxacin, 400 mg orally as single dose
• levofloxacin, 250 mg orally as as single dose.
Gonore = Gonokoksik Üretrit
NONGONOKOSİK ÜRETRİTLERLE
BİRLİKTELİĞİ NEDENİYLE (%30)
TEDAVİYE Doksosiklin 100mg 2x1 7 gün
eklenir
NON-GONOKOKSİK ÜRETRİTLER
Chlamidya Trachomatis % 25-60
Üreoplasma Urealyticum %20-50
Mycoplasma Hominis %15-25
Trichomanas Vaginalis %3
•Genç erkeklerdeki epididimitin en sık etkeni C. Trachomatis.
•Çoğunluğu asemptomatik.
•Uretrit olgularının yaklaşık %50'den çoğunu oluşturur.
•NGÜ gelişmesi için uygun inkübasyon periyodu 1-6 haftadır
•Sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan erkekler arasında sıkça
rastlanır.
NGÜ
KLİNİK
•Üretral akıntı beyazımsı ve berraktır
Genellikle uretral akıntı azdır
Meatal kabuklanma veya iç çamaşırda iz bırakan akıntı,
sabah ilk idrardan önceye sınırlı kalır
Bazan akıntı olmaksızın yalnız uretral kaşıntıdan ve
dizüriden yakınmalar vardır
Semptomlar gonoreden daha hafif.
NGÜ
Servikal klamidya enfeksiyonu bulunan kadınla ilişkide
bulunanlarda asemptomatik enfeksiyon olasılığı
yüksektir
Tedavi edilmese bile yakınmalar, hastaların yaklaşık
yarısında 1-3 ay içinde geriler ve kaybolur.
Bu yüzden asemptomatik hastaların kaçta kaçının
enfeksiyon etkenini taşıdığı ve potansiyel enfeksiyon
kaynağı olduğu tartışma konusudur.
NGÜ
TANI
• ÜRETRAL SÜRÜNTÜNÜN İNCELENMESİ GEREKİR.
Gram boyamada 5’ten fazla lökosit tanı koydurur.
Diplokok görülmüyorsa %98 NGÜ’tir.
• İlk idrarda pozitif lökosit esteraz testi veya saha başına 10’dan
fazla lökosit görülmesi üretrit için anlamlıdır.
• C. Trachomatis’i belirlemede ELİSA ve immunfloresans
tetkiklerin sensitivitesi %70’tir. Fakat oldukça pahalı
yöntemlerdir.
NGÜ
KOMPLİKASYON
• REİTER’S Sendromu
(üretrit, konjuktivit, artrit,ve mukokütanöz lezyonlar)
• A. Epididimit. 35 yaş altında seksüel aktif kişilerde oluşan
epididimitlerin çoğundan sorumludur.
• Prostatit
• Konjuktivit
• Üretral darlık
• İnfertilite
NGÜ
TEDAVİ
• As first choice of treatment:
– • azithromycin, 1 g orally as single dose
– • doxycycline, 100 mg orally twice daily for 7 days
• As second choice of treatment:
– • erythromycin base, 500 mg orally four times daily for 14 days
– • erythromycin ethylsuccinate, 800 mg orally four times daily for 7 days
– • ofloxacin, 300 mg orally twice daily for 7 days
– • levofloxacin, 500 mg orally once daily for 7 days
Sifiliz
• Etken Tripanoma pallidum (spiroket)
• İnk. Süresi: 10-90 gün
• Tüm enfeksiyon hastalıkları içinde en
derin ve en karanlık konudur.
Deri ve iç organların tümünü tutabilen
uzun seyirli, enfeksiyöz bir hastalıktır.
Sifiliz
• Primer sifiliz(Şankr):
– Tek, ağrısız, sert ,oval
– İnokulasyondan 3 hafta sonra
görülür ve 4-6 hafta devam eder
– Bilateral, hassas olmayan inguinal/regional
LAP
Lezyon ve LAP’ın ağrısız olması,
tedavisiz iyileşebilmesi’ nden dolayı primer
sifiliz sıklıkla gözden kaçar. Sifilizin 2. devri
başlar
• Sekonder Sifiliz:
– 4-10 hafta sonra
– Döküntü,
– mükokutanöz lezyonlar,
– LAP
Tersiyer Sfiliz:
– Tedavi edilmeyen hastaların 1/3 ünde gelişir.
– Sistemik bir hastalıktır.
•
•
•
•
cardiovascular,
skeletal,
central nervous systems,
skin
• sekelleri
– Aortitis, meningitis, uveitis, optic neuritis, general
paresis, tabes dorsalis,
Tanı ve Tedavi
•
•
•
Karanlık alan mikroskopisi
İmmünoflouresan mikroskopi
Serolojik testler:
•
Nonspesifik
• VDRL
• RPR
•
Spesifik
•
•
•
•
•
•
•
•
FTA-ABS
TP-PA
HATTS
MHA-TP
ELIZA
Tarama testi olarak VDRL, RPR, TP-PA
Doğrulama testi olarak FTA-ABS
Tedavi takibi VDRL ile
Tanı ve Tedavi 2
•
Benzatin penisilin 2,4milyon ünit IM tek doz
•
Penisilin alerjisi varsa:
– Doksisiklin 2x100 mg/gün 2 hafta
•
Geç latent sifiliz, süresi bilinmeyen latent sfiliz, tersyer sfiliz
– Benzatin penisilin 2,4milyon ünit IM haftada bir kez, 3 hafta
– Doksisiklin 4 hafta
•
Takipte:
• 6, 12. aylarda testler tekrarlanır, erken sifilisde testler 1 yıl içinde negatif (-)
olur.
• Herhangi bir hastada 4 katlık bir titre artışı tedavinin tekrarlanmasını
gerektirir.
Sifiliz
ŞANKR
Herpes Genitalis
• Herpes Simpleks tip I, II(%80)
• Tekrarlayan ve kür sağlanamayan
hastalık.
• Genellikle sessizdir
• Bulaşmada asemptomatik veya
subklinik yayılımı majör
faktördür.(%75)
• HSV2 antibody pozitif bayanların
%80’inde enfeksiyon öyküsü
yoktur.
• İnkübasyon süresi 1-26 gündür.
Ortalama 4 gündür.
Herpes Genitalis
•Eritamatöz taban üzerinde multipl veziküller
•Hastalık virüs saçan lezyon ile direkt temas
(kontakt) yoluyla bulaşır.
•Klinik görünüm sınırlı ödemden ağrılı
ülserasyona kadar değişebilir.
•Primer enfeksiyondan sonra yılda ortalama 45 kez semptomatik rekürrens ve her defasında
azalan klinik ve period gözlenir.
•Primer Genital Herpes, genital ülserin en sık
nedeni
•Cinsel yolla bulaşan hastalıkların %20-50’sini
oluşturur.
• Primer Enfeksiyon: Genital, anal ağrılı ülserler ve bilateral
ağrılı inguinal LAP
• Tekrarlayan epizodlarda sıklıkla daha az klinik semptom
vardır (only ulceration of the genital or anal area).
• Komplikasyonları:
– pneumonitis,
– disseminated infection,
– hepatitis,
– Meningitis
– encephalitis
Herpes Genitalis
Primer
Sekonder
Lezyonlar daha
büyük
Lezyonlar daha
küçük
5,6 günde
lezyon belirir
1-2 günde lezyon
belirir
LAP tabloya
iştirak edebilir
18-21 günde
iyileşir
9-10 günde iyileşir
Ağrı, halsizlik,
başağrısı,
eklem ağrılarını
takiben
lezyonlar
Yanma ve kaşıntı
sonrası eritem,
vezikül, püstül,
ülser gelişir.
Herpes Genitalis
Herpes Genitalis
Tanı
• Klinik görünüm (tek başına yetersiz)
• Viral kültür %70 (+) (altın standart)
– Primer enfeksiyon
– Lezyon varlığı
nda tanı şansı artar.
• Tzanck smear testi %75 (+) (Hızlı ancak çok duyarlı
ve spesifik değil)
• Seroloji (Kullanımı sınırlı)
• Eliza ile HSV antijen tayini (Yalancı pozitiflik %2)
• Direk floresan antikor tekniği ile HSV Ig M ve IgG
tayini
Tedavi
• Kesin tedavi yoktur.
• Rekürrenslerle seyreder
• Tedavi; semptomları azaltır ve bulaşmayı önler.
• Topikal tedavi efektif değildir.
• Rekürrenslerde episodik veya supressif yaklaşım
uygulanabilir.
• Epizodik tedavi uygulanacaksa ilaç prodrom sırasında veya
lezyonların başlangıcından 1 gün içinde başlatılmalıdır.
• Günlük supressif tedavi rekürrenslerin %80 ini önler.
Recommended Oral Treatment for Genital HSV Infection
First Clinical Episode
Episodic Therapy
Suppressive Therapy
400 mg tid for 7-10 days
400 mg tid for 5 days
400 mg bid
or
or
200 mg five times a day
for 7-10 days
200 mg five times a day
for 5 days
Agent
Acyclovir
or
800 mg bid for 5 days
Famciclovir
250 mg bid for 7-10 days 125 mg bid for 5 days
Valacyclovir 1 g bid for 7-10 days
250 mg bid
500 mg bid for 3-5 days
500 mg/day
or
or
1 g/day for 5 days
1 g/day
MMWR Morbid Mortal Weekly Rep 2002;51(RR-6):14
Anogenital HPV Enfeksiyonları
• Verruca Anogenitalis
(kondiloma aküminata)
• Etken papova virus grubundan
olup DNA viruslerindendir
• İnkübasyon süresi 4 hafta-6ay,
Bazen yıllar sonra
• 90 farklı HPV genotipi
tanımlanmış
• HPV 6 ve 11 ensık görülen tipler
• HPV 16,18,31,33 ve 35 servikal
ve kutanöz kanserler için riskli
HPV Enfeksiyonu
HPV
•
Kendiliğinden iyileşebilir (%17)
•
Ciltden cilde temasla bulaşır.
•
Tek bir cinsel temasla bulaşma riski %50 dir.
•
Çoğu subklinik ve asemptomatiktir.
•
Kolejdeki kız öğrencilerde yapılan taramada
%60’ın üzerinde lezyon saptanmıştır. (Ho et al, 1998 )
• İnokulasyon mikrotravmanın
olduğu tarafta olur.
• Cervix, vagina, urethra, anus,ve
conjunctiva, ağız, ve nasal pasaj
gibi mukoz membranlarda lezyon
olabilir.
KANSER
HPV
tip 6 ve 11 de kansere dönüşüm riski az
Tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, and 51 de
kadınlarda cervical displazi ve noplasm;
erkeklerde squamöz intraepitelyal neoplazi.
Cervikal kanserlerin %99 u ve
anal kanserlerin %84 ü HPV ile ilişkilidir
(tip 16,18)
Sigara erkek ve kadında bu riskleri arttırıyor.
(Kulasingam et al, 2002 ).
HPV
•
Pembemsi papül olarak başlar,
geliştikce büyüyerek karnıbahar
manzarasını alır
•
Verrukalar saplı bir papillom olup,
yumuşaktır ve üzerleri verriközdür
•
Subklinik ve latent enfeksiyon virolojik
prevalansı %30-50
Klinik lezyonlar :
•
•
•
•
•
Klasik siğil
Yassı siğil
Keratotik papül
Dev kondilom
Tanı
• Klinik görünüm
• Acetowhite test : %3-5’lik asetik asitle silinerek beyazlaşan
yerlerden biyopsiler
• DNA hibridizasyon yöntemleri ile özgül HPV tiplerinin
saptanması
Tedavi
•
•
Klasik siğiller kendiliğinden iyileşebilir (telkin)
Etkin tedavi:
• Ablatif
• Medikal (keratolitik, immünoterapi)
•
Keratolitik tedavi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kantaridin %0.7
Salisilik asit %40
Biklor veya Triklor Asetik %50-80
Kriyoterapi
Elektrokoter
Lazer
Cerrahi exsizyon
Podoflox % 0,5
5-Fluorourasil (Verrutol)
İmmunoterapi:
•
•
•
•
Levamizol
DNCB
İnterferon
Imiquomid %5 krem (Aldara)
• Podofilox (Condilox, Podofilox)
–
–
–
–
3 gün süre ile 12 saatte bir kez + 4 gün ara verilir
4 tedavi siklüsü tekrarlanır.
Günlük solusyon dozu < 0.5 mL/gün
Total verrü alanı < 10 cm2
• Imiquimod cream
– Haftada 3 kez yatarken en az 16 hafta
– Uygulamadan 6-10 saat sonra alan yıkanmalıdır
– Vaginal lezyonlarda kullanılmaz
Lenfogranüloma Venorum
•
Chlamydia trachomatis, L1, L2, L3 serotipleri
•
Tropikal ve subtropikal bölgelerde
•
İnkübasyon periyodu 3-30 gün
•
Erkeklerde %20-50 fazla oranda görülme
•
Papül, vezikül, püstül ve ülser
•
1-2 hafta sonra ağrılı inguinal LAP
•
Ateş, halsizlik, baş ağrısı, artalji gibi sistemik
belirtiler
•
Anal bölgelerin tutulduğunda fistül, abse ve
struktür
Lenfogranüloma Venorum
Lenfogranuloma Venorum
Tanı
•
•
•
•
•
Hücre kültürü
Sitoloji
Seroloji
Frei testi
Antijen, antikor tayini
•
•
•
•
•
•
DFA
EIA
Hibridizasyon
PCR
LCR
TMA
Tedavi
• Tetrasiklin 500mg 4x1, 21 gün
• Doksisiklin 100mg 2x1, 21 gün
Granüloma İngiunale (Donovanosis)
• Calymmatobacterium
granülomatosis, gr(-)
• Tropikal ve subtropikal
bölgelerde sporadik
• İnkübasyon 14-50 gün
• Papül, nodül, ağrısız progresif
keskin kenarlı ülserler
• LAP yok
Granüloma İnguinale : İrregüler, keskin kenarlı,
ülseratif lezyon
Granüloma İnguinale
Tanı ve Tedavi
• Biyopsilerde donovan
cisimciklerinin görülmesi.
( Wright ve Giemsa boyaları ile)
• Tetrasiklin 500mg 4x1 Bir hafta
• Doksisiklin 100mg 2x1 Bir hafta
• Trimetoprim 160mg
sulfametaksazol 800mg 2x1 21
gün
• Gentamisin, eritromisin,kinolonlar
da etkili
Ulcus Molle (Şankroid)
•
•
•
•
•
•
Etken: Haemophilus ducreyi, gr(-)
Enk. süresi: 1-21 gün
Erkeklerde 3 kat daha fazla
Tropikal bölgelerde, yaşam standartının
düşük olduğu bölgelerde sık.
ağrılı, kenarları dekole, kolaylıkla
kanayabilen ülserler
Unilateral LAP
–
–
–
–
•
Tipik
hassas
iltihaplı
rüptüre olur.
Sifilizle birlikte miks Şankr olabilir
Ulcus Molle
Tanı ve Tedavi
• Ülserden etkenin izolasyonu
• Kültür
• PCR
• Azitromisin
• Seftriakson
1gr tek doz
250mg tek doz
• Siprofloksasin 500 2x1, 3 gün
• Eritromisin 500mg 4x1, 7 gün
• Trimetoprim 160mg, Sulfametaksazol 800mg 2x1 7 gün
• Amoksilin+Klavulinik asit 500-125mg 3x1, 7 gün
Molluskum Kontagiosum
• Poks virus (DNA virusu)
• Deride küçük, sert,2-5mm
çapında yaygın inci beyazı
papüller
• Enkübasyon süresi : 2-3 ay
• Kontakt veya inokulasyonla
yayılır
• Vücut teması, giysiler,
havlularla bulaşabilir
Molluskum Kontagiosum
Molluskum Kontagiosum
Molloskum Kontagiosum
Tanı ve Tedavi
• Makroskopik
• Biyopsi ve elektron mikroskopu
ile inkluzyon cisimcikleri
görülebilir
•
•
•
•
•
Küretaj
Elektrokoter
Krioterapi
Topikal retinoik asit (%20 lik)
Yaygın lezyonlarda griseofulvin
CTBH
AİDS
• İlk vaka : 1981
• Tüm dünyada >40 milyon HIV ile enfekte,
• ~14 milyon ölüm
(Piot, 1998)
• ABD : 650,000- 900,000 HIV ile enfekte insan
• İngiltere : 30,000 HIV(+)
• Bulaşma : Cinsel temas, kontamine kan ve kan ürünleri,
perinatal dönemde enfekte anneden bebeğe geçiş.
AİDS
• Türkiye;
• İlk vaka : 1985
• 1985-1997 : 753 seropozitif ( 254 AİDS)
Risk gruplarına göre;
* Homoseksüel- biseksüel : 68
* Uyuşturucu madde bağımlısı : 84
* Hemofili : 14
* Transfüzyon sonrası : 34
* Heteroseksüel : 333
* In utero : 7
* Bilinmeyen : 213
Agacfidan A., ve ark., 1999
AİDS
Klinik tablo
AKUT
• Ateş, halsizlik,
• Kas ağrıları,
• Lenfadenopati
• Farenjit
• Döküntü
KRONİK
• Erken dönemde semptomsuz;
yaygın LAP (inguinal bölge
dışı)
• İleri evrede;
• Ateş, gece terlemesi, ishal,
kilo kaybı
• Minör fırsatçı enfeksiyonlar
AİDS
Fırsatçı Enfeksiyonlar...
* Akciğer komplikasyonları
(P. Carinii pnömonisi, sitomegalovirüs,
bakteriyal enfeksiyonlar)
* Gastrointestinal komplikasyonlar;
(ishal, emilim bozukluğu, hepatit, kolestaz,
perianal ülserler, neoplaziler..)
* Nörolojik komplikasyonlar
(santral ve periferik sinir sistemi)
AİDS&HIV Enfeksiyonu- Üroloji
• Üriner sistem enfeksiyonları; • İşeme bozuklukları
Sistit, Prostatit, Epididimit,
idrar retansiyonu,
detrusor
Uretrit, Genital ülserler
hiper-refleksia, mesane
• Malinite;
çıkım obstrüksiyonu
Kaposi’s sarkoma, Non• Urolitiyazis
hodgkin lenfoma, testis
tümörleri (germ hücreli tm),
İndinavir taşları
Bowen hastalığı (karsinoma • Erektil ve ejakulatuar boz.
in situ)
Download