27. jun - 13. avgust 2014.
kotor art festival klapa
kotor art
kotorski festival pozorišta za djecu
kotor art
don Brankovi dani muzike
kotor arTeatar premijere
kotor art APSS
kotor art pisanje grada
kotor art sea rock
kotor art pjaca od filozofa
www.kotorart.me
elektronskih medija nameću ono što
oni definišu kao “aktuelnosti”.
Opsjednuti smo kulturom koja
ima jedan precizan politički cilj:
imbecilizacija naroda.
Jer je imbecilima lako manipulisati.
G
odine prolaze ubrzano u
ovom virtuelnom društvu koje,
izgleda, i ne želi da nam pruži makar malo vremena da
razumijemo dešavanja, koja su, već,
sljedeći dan zastarjela.
Već smo se toliko navikli da svarimo
sve, i da brzo zaboravimo prirodne
katastrofe koje su uništile desetine
hiljada života, kao što zaboravljamo
ratove, patnje drugih i društvene
nepravde.
To je svijet diktature “light”.
Sve je “light” − politika, filozofija,
čak je i istorija postala prilagodljiva
“fleksibilnom” tumačenju “istoričara”
ležernosti.
Živimo u vremenima i prostorima
Haosa misli, gdje su svi postali glavni
akteri sistema “svakidašnjih izjava”.
Tražiti objektivnost rasprave je
nemoguće, dosadno, nevrijedno
pažnje, jer produbiti danas bilo koju
temu znači biti svrstan u kulturu
dosade. Promišljati danas nije
glamurozno! I sve što nije glamurozno
na fašistički način briše diktatura
gospodara koji preko štampanih ili
4
Jedan američki sociolog izračunao
je da samo 6% od onoga što kruži
internetom u svijetu spada u kategoriju
inteligencije, ali trik je u tome da se
svi osjećaju inteligentni, dakle glavni
akteri.
Zaključio bih da je jedini slobodan
narod na ovoj planeti, koja
svakodnevno izgleda sve manja i
manja, narod umjetnika.
Naravno, govorim o pravim
umjetnicima, koji imaju svijest da
svojim radom štite svoju teritoriju
otpora.
Govorim o pravim pozorišnim
ljudima, ljudima iz svijeta plesa, o
piscima koji znaju živjeti u samoći,
muzičarima koji su još uvijek spremni
umrijeti za muziku, o slikarima i
vajarima koji nastavljaju da žive u
svom imaginarnom svijetu, odbijajući
vulgarnu komercijalnost globalizovanih
galerija; govorim o filozofima koji
žele da stave na raspolaganje svoje
razmišljanje da bi nas zaštitili od ove
trivijalnosti.
Govorim, dakle, o svima onima koji su
svjesni da ne zastupaju samo sebe,
nego da brane teritoriju umjetnosti
od sve brojnijih i brutalnijih napada
politike štednje.
Mora se zaštititi sloboda sanjarenja.
Govorim o onima koji znaju da
pozorišta koja vode, orkestri kojima
diriguju, ateljei u kojima borave,
učionice u kojima predaju, pisaći
stolovi gdje se pravi pisci ispovijedaju,
postaju mjesta gdje politička hitnost
predstavlja odbranu otpora od jednog
svijeta koji želi izbrisati vlastiti identitet
u ime lažne funkcionalnosti i štednje.
Govorim, dakle, o pravim umjetnicima
i intelektualcima, rasi sve rjeđoj i,
nadam se, otpornijoj na izumiranje.
Naravno, današnjem svijetu diktature
i lažne racionalnosti, perverzno
dirigovanom od strane “light”
finansijskih centara bilo bi ugodno
likvidirati Pitiju, Kasandru, Antigonu,
Šopena, Mocarta, Pergolezija,
Platona, Hegela, Kanta, Marksa…
Likvidirati savjest svijeta.
Kakve sve to veze ovo ima sa
kotorskim Festivalom?
Brzo ću vam objasniti a da vam ne
dosađujem.
Kotor Art bio je san jednog Sveštenika
za svoj grad u kojem je već postojao
Dječji festival. Sveštenik, koji je u
međuvremenu već osnovao jedan
prelijepi Festival muzike, shvatio je da
je, čak, i to nedovoljno.
Shvatio je da je Kotoru neophodno i
hitno da se odbrani od trivijalnosti koju
smo već opisali i htio je da podigne
ispred kamenih zidina svoga Grada
neke druge zidine, zidine umjetnosti
koje bi obuhvatile sve polihromatične
aspekte našeg otpora.
Sveštenik je imao nekoliko prijatelja sa
kojima je podijelio taj san i oni, očarani
tim opčiniteljem, poslušali su ga. I
potrudili se da ga ne izdaju nikada.
Ovogodišnji program je potvrda toga,
uprkos svim preprekama, i u Kotor
Art-u se svi time ponosimo.
Zahvaljujem Ministarstvu kulture
Crne Gore i ministru Branislavu
Mićunoviću koji je promovisao i branio
ovu manifestaciju svih ovih godina,
pa i ove, zajedno sa gradom Kotorom
i gradonačelnicom Majom Ćatović
koja nas je čvrsto podržala u ovim
neizvjesnim vremenima.
Smatram da je za dobrobit grada
i kulture u cijeloj Crnoj Gori došlo
vrijeme da se institucionalizuje ova
inicijativa koja je zaradila na terenu
ulazak u veliku porodicu evropskih
festivala.
Vremena spontanog aktivizma, barem
što se mene tiče, su završena.
Paolo Magelli
5
T
he years pass quickly in this
virtual society that does not
seem to provide us with a
tiniest moment in time to understand
the events, which apparently become
outdated as soon as the next day.
We are already so used to processing
everything and quickly forgetting the
natural catastrophes that destroyed
tens of thousands of lives, much like
we forget wars, suffering and social
injustice.
It is a world of dictatorship-lite.
Everything is “light” – politics,
philosophy, even history has
become adaptable to the “flexible”
interpretations by the “historians” of
idleness.
We live in a space and time of the
thought chaos, where everyone has
become main actors of the “everyday
statements” system.
To look for objectivity in an argument
is impossible, boring, unworthy of
attention, because nowadays, to
deepen any topic equals being put
into the culture of boredom. To think
things through is not glamorous!
6
And everything that is not glamorous
is being erased in a fascist way by
the dictatorship of the masters who
impose on people what they define as
“current” through press and electronic
media.
Therefore, I am talking about all of
those who are aware that they are not
only representing themselves, but also
defending the territory of art from the
increasingly numerous and more brutal
attacks of the political austerity.
We are obsessed with a culture that
has one specific political aim: to dumb
down the people.
The freedom of dreaming must be
protected.
I am talking about those who know that
the theatres they lead, the orchestras
they conduct, the studios that they
occupy, the classrooms in which they
teach, the desks where true writers
confess become places where the
political urgency represents the line of
resistance from the world that wants
to erase its own identity in the name of
false functionality and austerity.
Because the dumb ones are easier to
manipulate.
An American sociologist estimated that
only 6% of the content that circulates
the internet can be classified in the
category of intelligence, but the trick is
to make everyone feel intelligent, like
the main actors.
I would conclude that the only free
people on this planet, who are
increasingly fewer and fewer, are the
artists.
Of course, I am talking about true
artists, who are aware that, through
their work, they are protecting their
territory of resistance.
I am talking about real theatre people,
people from the world of dance,
about writers who know how to live
in solitude, musicians who are still
ready to die for music, about painters
and sculptors who are continuing
to live in their imaginary world,
rejecting the vulgar commercialization
of the globalized galleries, about
philosophers who want to put their
thoughts on display to protect us from
this triviality.
I am talking about true artists and
intellectuals, an increasingly rare
breed that has hopefully become
resistant to extinction.
Of course, in the modern world of
dictatorship and false rationality,
perversely conducted by the
“light” financial centers, it would
be appropriate to cancel Pythia,
Cassandra, Antigone, Chopin, Mozart,
Pergolesi, Plato, Hegel, Kant, Marx...
Cancel the conscience of the world.
What does this all have to do with the
Kotor Festival?
I will explain quickly as to not bore you.
Kotor Art was a dream that a Priest
wanted for his town, in which there
had already been the Children’s
Festival. The Priest, who had already
established a wonderful Music Festival
in the meantime, believed that even
this was not enough.
He realized that Kotor needed to be
urgently and quickly defended from the
triviality we had described earlier, and
he wanted to build ramparts of another
kind in front of the already existing
ones – the ramparts of art that would
encompass all the polychromatic
aspects of our resistance.
The Priest had a couple of friends with
whom he shared that dream. Those
friends, infatuated by this idea, listened
to the Priest and attempted not to ever
betray him.
This year’s Festival is a testament to
that idea, despite all obstacles. We, at
Kotor Art, are all proud of it.
I am grateful to the Montenegrin
Ministry of Culture and to the Minister
Branislav Micunovic who promoted
and protected this event over the
years, including this one, together
with the town of Kotor and its mayor
Maja Catovic who has offered us solid
support in these uncertain times.
I believe that, for the benefit of this
town and the culture in Montenegro,
the time has come to institutionalize
this initiative that has earned its
entrance into the great family of the
European festivals.
The times of spontaneous activism, as
far as I am concerned, are gone.
Paolo Magelli
7
6. MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART
6th INTERNATIONAL FESTIVAL KOTOR ART
27. JUN – 13. AVGUST 2014.
JUNE 27 – AVGUST 13, 2014
kotor art festival klapa perast
kotor art festival klapa music perast
kotor art kotorski festival pozorišta za djecu
kotor art kotor festival of theatre for children
kotor art don Brankovi dani muzike
kotor art don Branko’s music days
kotor arTeatar premijere
kotor arTheatre premiere
kotor art APSS
kotor art pisanje grada
kotor art town writing
kotor art Sea Rock
kotor art Sea Rock
kotor art Pjaca od filozofa
kotor art Philosophers Square
PETAK, 27. JUN
FRIDAY, JUNE 27
21.00 h, Trg Sv. Nikole, Perast
9:00 pm, St. Nicholas Square, Perast
VEČE KLAPSKE PJESME
CONCERT OF KLAPA SONGS
Takmičenje ženskih i mješovitih klapa
Concert of Female and Mixed klapa, contest
SUBOTA, 28. JUN
SATURDAY, JUNE 28
21.00 h, Trg Sv. Nikole, Perast
9:00 pm, St. Nicholas Square, Perast
VEČE KLAPSKE PJESME
CONCERT OF KLAPA SONGS
Takmičenje muških klapa, nova klapska
pjesma
Concert of Male klapa and New
Compositions, contest
NEDJELJA, 29. JUN
SUNDAY, JUNE 29
21.00 h, Trg Sv. Nikole, Perast
9:00 pm, St. Nicholas Square, Perast
VEČE KLAPSKE PJESME, ZAVIČAJNE
HARMONIJE
CONCERT OF KLAPA SONGS,
HARMONIES OF HOMELAND
PONEDJELJAK, 30. JUN
MONDAY, JUNE 30
21.00 h, zgrada Jugooceanije
9:00 pm, Jugooceanija Headquarters
KINEZ – PREMIJERA
THE CHINESE – PREMIERE
Tekst / Written by: Maja Todorović
Režija / Directed by: Anja Suša
Gradsko pozorište Podgorica,
Međunarodni festival Kotorart,
Kotorski festival pozorišta za djecu,
Kulturni centar Nikola Đurković,
Assitej Centar Crna Gora
UTORAK, 1. JUL
TUESDAY, JULY 1
21.00 h, zgrada Jugooceanije
9:00 pm, Jugooceanija Headquarters
KINEZ
THE CHINESE
Tekst / Written by: Maja Todorović
Režija / Directed by: Anja Suša
Gradsko pozorište Podgorica,
Međunarodni festival Kotorart,
Kotorski festival pozorišta za djecu,
Kulturni centar Nikola Đurković,
Assitej Centar Crna Gora
10
SRIJEDA, 2. JUL
WEDNESDAY, JULY 2
21.00 h, Trg Sv. Tripuna
9:00 pm, St. Tryphon Square
KARMEN (0+)
Regionalni plesni centar Oplas, Umbria,
Umbertide u saradnji sa La Terra Nuova,
Peruđa – Italija
CARMEN (0+)
Oplas Regional Dance Center, Umbria,
Umbertide, a co-production with La Terra
Nuova, Perugia – Italy
ČETVRTAK, 3. JUL
THURSDAY, JULY 3
20.00 h, Kulturni centar
8:00 pm, Cultural Center
RUŽNO PAČE (6+)
Gradsko pozorište Podgorica –
Crna Gora
THE UGLY DUCKLING (6+)
Podgorica City Theatre – Montenegro
21.30 h, Ljetnja pozornica
9:30 pm, Summer Stage
SREBRNI ŠOU (5+)
Silver Dance Company,
Mišmeret – Izrael
SILVER iTUBES (5+)
Silver Dance Company,
Mishmeret – Israel
PETAK, 4. JUL
FRIDAY, JULY 4
21.30 h, Ljetnja pozornica
9:30 pm, Summer Stage
PIPI KRATKA ČARAPA (4+)
Pozorištance Puž, Beograd – Srbija
PIPPI SHORTSTOCKING (4+)
Tiny Theatre Puz, Belgrade – Serbia
SUBOTA, 5. JUL
SATURDAY, JULY 5
20.00 h, Kulturni centar
8:00 pm, Cultural Center
SLIKE SA IZLOŽBE (7+)
Pozorište lutaka Niš – Srbija
PICTURES AT AN EXHIBITION (7+)
Puppet Theatre of Niš – Serbia
21.00 h, Ljetnja pozornica
9:00 pm, Summer Stage
ONO SVE STO ZNAŠ O MENI
ALL THAT YOU KNOW ABOUT ME
Arsen Dedić, vokal / vocals
Gabi Novak, vokal / vocals
Matija Dedić, klavir / piano
NEDJELJA, 6. JUL
SUNDAY, JULY 6
20.00 h, Trg Sv. Luke
8:00 pm, St. Luke Square
AVANTURE GOSPODINA PANČA (0+)
Konrad Frederiks, London – VB
THE ADVENTURES OF
MISTER PUNCH (0+)
Konrad Fredericks, London – UK
21.30 h, Ljetnja pozornica
9:30 pm, Summer Stage
TIGRIĆ PETRIĆ (5+)
Akademsko regionalno lutkarsko
pozorište, Poltava – Ukrajina
THE LITTLE TIGER PETRYK (5+)
Poltava Academic Regional Puppet
Theatre, Poltava – Ukraine
PONEDJELJAK, 7. JUL
MONDAY, JULY 7
20.00 h, Trg Sv. Luke
8:00 pm, St. Luke Square
AVANTURE GOSPODINA PANČA (0+)
Konrad Fredericks, London – VB
THE ADVENTURES OF
MISTER PUNCH (0+)
Konrad Fredericks, London – UK
21.30 h, Ljetnja pozornica
9:30 pm, Summer Stage
ČAROBNJAK IZ OZA (5+)
Državno lutkarsko pozorište,
Stara Zagora – Bugarska
THE WIZARD OF OZ (5+)
State Puppet Theatre,
Stara Zagora – Bulgaria
UTORAK, 8. JUL
TUESDAY, JULY 8
20.00 h, Kulturni centar
8:00 pm, Cultural Centre
PRLJAVO KRILO (6+)
Lutkarsko pozorište Davida Zuazole,
Santjago – Čile
DIRTY WING (6+)
David Zuazola Puppet Theatre,
Santiago – Chile
21.30 h, Pjaca od kina
9:30 pm, Cinema Square
ŽIVOT U NJENOM DANU (6+)
Hilari Čeplen, Njujork – SAD
A LIFE IN HER DAY (6+)
Hilary Chaplain, New York – USA
SRIJEDA, 9. JUL
WEDNESDAY, JULY 9
20.00 h, Pjaca od kina
8:00 pm, Cinema Square
Crvenkapica I VUK (5+)
Dečije pozorište Subotica – Srbija
LITTLE RED RIDING HOOD
AND THE WOLF (5+)
Children’s Theatre of Subotica – Serbia
21.30 h, Ljetnja pozornica
9:30 pm, Summer Stage
DŽEJMSOVE MAČKE (7+)
Dječje kazalište Branka Mihaljevića u
Osijeku – Hrvatska
JAMES’ CATS (7+)
Branko Mihaljevic Children’s Theatre in
Osijek – Croatia
Stari zatvor
Old prison
KOTOR APSS, radionica
KOTOR APSS, workshop
ČETVRTAK, 10. JUL
THURSDAY, JULY 10
21.00 h, Trg od oružja
9:00 pm, Square of Arms
DODJELA NAGRADA
THE AWARDS CEREMONY
Stari zatvor
Old prison
KOTOR APSS, radionica
KOTOR APSS, workshop
PETAK, 11. JUL
FRIDAY, JULY 11
21.00 h, Trg Sv. Tripuna
9:00 pm, St. Tryphon Square
MUZIKA ZA SVA DOBA
MUSIC FOR ALL SEASONS
Stefan Milenkovich, violina / violin
Crnogorski simfonijski orkestar,
Montenegrin Symphony Orchestra
Stari zatvor
Old prison
KOTOR APSS, radionica
KOTOR APSS, workshop
11
SUBOTA, 12. JUL
SATURDAY, JULY 12
Stari zatvor
Old prison
PRIKRIVENA BLAGA, APSS okrugli sto
TREASURES IN DISGUISE, APSS
round table
NEDJELJA, 13. JUL
SUNDAY, JULY 13
Stari zatvor
Old Prison
KOTOR APSS, radionica
KOTOR APSS, workshop
PONEDJELJAK, 14. JUL
MONDAY, JULY 14
21.00 h, Katedrala Sv. Tripuna
9:00 pm, St. Tryphon Cathedral
NOVI ZVUČNI HORIZONTI
NEW SOUND HORIZONS
Sławomir Zubrzycki, orguljska viola /
viola organista
(instrument napravljen 2013. po nacrtu
Leonarda da Vinčija)
(a musical instrument made in 2013 based
on a draft by Leonardo da Vinci)
Stari zatvor
Old Prison
KOTOR APSS, radionica
KOTOR APSS, workshop
UTORAK, 15. JUL
TUESDAY, JULY 15
Stari zatvor
Old Prison
KOTOR APSS, radionica
KOTOR APSS, workshop
SRIJEDA, 16. JUL
WEDNESDAY, JULY 16
21.00 h, Crkva Sv. Duha
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
4.1.DE
Alexander Glücksman, klarinet / clarinet
Jörg Schneider, oboa / oboe
Christoph Knitt, fagot / bassoon
Fritz Pahlmann, horna / French horn
Thomas Hoppe, klavir / piano
Stari zatvor
Old Prison
KOTOR APSS, radionica
KOTOR APSS, workshop
12
ČETVRTAK, 17. JUL
THURSDAY, JULY 17
21.00 h, Hotel Fjord
9:00 pm, Fjord Hotel
NJEGOŠ I JA
NJEGOS AND ME
Autorski projekat / Author: Paolo Magelli
Međunarodni festival Kotor Art,
Crnogorsko narodno pozorište
i Kraljevsko pozorište Zetski dom
International Festival Kotor Art,
Montenegrin National Theatre
and Royal Theatre Zetski dom
19.00 h, Stari zatvor
7:00 pm, Old Prison
OPEN PRISON NIGHT, izložba
studentskih radova i panel diskusija;
student work exhibition and panel
discussion
PETAK, 18. JUL
FRIDAY, JULY 18
21.00 h, Hotel Fjord
9:00 pm, Fjord Hotel
NJEGOŠ I JA
NJEGOS AND ME
Autorski projekat / Author: Paolo Magelli
Međunarodni festival Kotor Art,
Crnogorsko narodno pozorište
i Kraljevsko pozorište Zetski dom
International Festival Kotor Art,
Montenegrin National Theatre
and Royal Theatre Zetski dom
SUBOTA, 19. JUL
SATURDAY, JULY 19
Stari zatvor
Old Prison
APSS KONFERENCIJA
APSS CONFERENCE
NEDJELJA, 20. JUL
SUNDAY, JULY 20
21.00 h, Ljetnja pozornica
9:00 pm, Summer stage
PREMIJERA - PREDSTAVA HAMLETA U
SELU MRDUŠA DONJA
PREMIERE - THE PLAY OF HAMLET IN
THE VILLAGE OF MRDUSA DONJA
Tekst / Written by: Ivo Brešan
Režija / Directed by: Luca Cortina
Međunarodni festival Kotor Art i
Crnogorsko narodno pozorište
International Festival Kotor Art
and Montenegrin National Theatre
21.00 h, Crkva Sv. Duha
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
BOJE MUZIKE
COLOURS OF MUSIC
Brams trio / Brahms Trio
Natalia Rubinstein, klavir / piano
Nikolai Sachenko, violina / violin
Kirill Rodin, violončelo / cello
PONEDJELJAK, 21. JUL
MONDAY, JULY 21
21.00 h, Ljetnja pozornica
9:00 pm, Summer stage
PREDSTAVA HAMLETA U SELU
MRDUŠA DONJA
THE PLAY OF HAMLET IN THE
VILLAGE OF MRDUŠA DONJA
Tekst / Written by: Ivo Brešan
Režija / Directed by: Luca Cortina
Međunarodni festival Kotor Art i
Crnogorsko narodno pozorište
International Festival Kotor Art and
Montenegrin National Theatre
PISANJE GRADA, radionica
TOWN WRITING, workshop
UTORAK, 22. JUL
TUESDAY, JULY 22
21.00 h, Crkva Sv. Duha
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
RUSKA OLUJA
RUSSIAN STORM
Boris Berezovsky, klavir / piano
21.00 h, Ljetnja pozornica
9:00 pm, Summer stage
PREDSTAVA HAMLETA U SELU
MRDUŠA DONJA
THE PLAY OF HAMLET IN THE
VILLAGE OF MRDUŠA DONJA
Tekst / Written by: Ivo Brešan
Režija / Directed by: Luca Cortina
Međunarodni festival Kotor Art i
Crnogorsko narodno pozorište
International Festival Kotor Art and
Montenegrin National Theatre
PISANJE GRADA, radionica
TOWN WRITING, workshop
SRIJEDA, 23. JUL
WEDNESDAY, JULY 23
20.00 h, 22.00 h, Stari zatvor
8:00 pm, 10:00 pm, Old Prison
NJEGOŠ, VATRE
NJEGOŠ, THE FIRES
Autorski projekat / Authors:
Radmila Vojvodić, Paolo Magelli
Međunarodni festival Kotor Art
i Kraljevsko pozorište Zetski dom
International Festival Kotor Art
and Royal Theatre Zetski Dom
PISANJE GRADA, radionica
TOWN WRITING, workshop
ČETVRTAK, 24. JUL
THURSDAY, JULY 24
21.00 h, Crkva Sv. Duha
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
KOTORARTIĆ: SAN LJETNJE NOĆI
KOTORART FOR CHILDREN: A
MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
Interaktivna radionica za djecu
Interactive workshop for children
20.00 h, 22.00 h, Stari zatvor
8:00 pm, 10:00 pm, Old Prison
NJEGOŠ, VATRE
NJEGOŠ, THE FIRES
Autorski projekat / Authors:
Radmila Vojvodić, Paolo Magelli
Međunarodni festival Kotor Art
i Kraljevsko pozorište Zetski dom
International Festival Kotor Art
and Royal Theatre Zetski Dom
PISANJE GRADA, radionica
TOWN WRITING, workshop
PETAK, 25. JUL
FRIDAY, JULY 25
20.00 h, Ljetnja pozornica
8:00 pm, Summer Stage
SEA ROCK
Solid Ground – CG / MNE
Stray Dogg – SRB / SRB
Dan Stuart – SAD / USA
PISANJE GRADA, radionica
TOWN WRITING, workshop
SUBOTA, 26. JUL
SATURDAY, JULY 26
20.00 h, Ljetnja pozornica
8:00 pm, Summer Stage
SEA ROCK
Lovely Quinces – HR / CRO
Chuck Prophet – SAD / USA
Howe Gelb – SAD / USA
PISANJE GRADA, radionica
TOWN WRITING, workshop
13
NEDJELJA, 27. JUL
SUNDAY, JULY 27
21.00 h, Pjaca od salate
9:00 pm, Salad Square
TRUMPET CALLING
Dragoslav Fredi Stanisavljević
i ansambl truba
Dragoslav Freddie Stanisavljevic and
trumpet ensemble
PISANJE GRADA, radionica
TOWN WRITING, workshop
PONEDJELJAK, 28. JUL
MONDAY, JULY 28
21.00 h, Crkva Sv. Duha
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
SAMO BAH, Crnogorski duo
BACH ONLY, Montenegrin Guitar Duo
Goran Krivokapić i Danijel Cerović
PISANJE GRADA, radionica
TOWN WRITING, workshop
UTORAK, 29. JUL
TUESDAY, JULY 29
21.00 h, Pjaca od kina
9:00 pm, Cinema Square
KAKO RASTU VELIKI LJUDI /
HOW TO GROW GREAT PEOPLE
Autori / Authors: Petar Pejaković,
Milivoje Obradović, Slaviša Grubiša
Međunarodni festival KotorArt, Kotorski
Festival pozoriöta za djecu / International
Festival KotorArt, Kotor Festival Of
Theatre For Children
SRIJEDA, 30. JUL
WEDNESDAY, JULY 30
21.00 h, Pjaca od kina
9:00 pm, Cinema Square
KAKO RASTU VELIKI LJUDI /
HOW TO GROW GREAT PEOPLE
Autori / Authors: Petar Pejaković,
Milivoje Obradović, Slaviša Grubiša
Međunarodni festival KotorArt, Kotorski
Festival pozoriöta za djecu / International
Festival KotorArt, Kotor Festival Of
Theatre For Children
14
ČETVRTAK, 31. JUL
THURSDAY, JULY 31
21.00 h, Pjaca od kina
9:00 pm, Cinema Square
KAKO RASTU VELIKI LJUDI /
HOW TO GROW GREAT PEOPLE
Autori / Authors: Petar Pejaković,
Milivoje Obradović, Slaviša Grubiša
Međunarodni festival KotorArt, Kotorski
Festival pozoriöta za djecu / International
Festival KotorArt, Kotor Festival Of
Theatre For Children
PETAK, 1. AVGUST
FRIDAY, AUGUST 1
21.00 h, Kino Boka
9:00 pm, Boka Cinema
EUROPA JE MRTVA,
ŽIVJELA EUROPA!
EUROPE IS DEAD,
LONG LIVE EUROPE!
Srećko Horvat, predavanje / lecture
NEDJELJA, 3. AVGUST
SUNDAY, AUGUST 3
21.00 h, Kino Boka
9:00 pm, Boka Cinema
BOLESTAN KONTINENT,
THE SICK CONTINENT,
Tariq Ali, predavanje / lecture
21.00 h, Bogorodičin hram, Prčanj
9:00 pm, Church of Our Lady, Prcanj
CANTAR
Pacho Flores, truba / trumpet
Jesus Medina, dirigent / conductor
Festivalski orkestar Kotor Art-a / Kotor Art
Festival Orchestra
UTORAK, 5. AVGUST
TUESDAY, AUGUST 5
21.00 h, Crkva Sv. Duha
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
MUZIKA OD MA ČEGA
MUSIC MADE OF EVERYTHING
Veče sa kompozitorkom
Ivanom Stefanović
An evening with composer
Ivana Stefanovic
ČETVRTAK, 7. AVGUST
THURSDAY, AUGUST 7
21.00 h, Katedrala Sv. Tripuna
9:00 pm, St. Tryphon Cathedral
AUSTRIAN DELIGHTS
Lidia Baich, violina / violin
Elisabeth Attl, dirigent / conductor
Festivalski orkestar Kotor Art-a / Kotor Art
Festival Orchestra
NEDJELJA, 10. AVGUST
SUNDAY, AUGUST 10
21.00 h, Stari zatvor
9:00 pm, Old Prison
ISTORIJA TANGA
THE HISTORY OF TANGO
Aleksandar Tasić, klarinet / clarinet
Zoran Krajišnik, gitara / guitar
PONEDJELJAK, 11. AVGUST
MONDAY, AUGUST 11
21.00 h, Ljetnja pozornica
9:00 pm, Summer Stage
O JEDNOJ MLADOSTI
ABOUT A YOUTH
Josipa Lisac, vokal / vocals
SRIJEDA, 13. AVGUST
WEDNESDAY, AUGUST 13
21.00 h, Katedrala Sv. Tripuna
9:00 pm, St. Tryphon Cathedral
THE ART OF VARIATIONS
Ratimir Martinović, klavir i dirigent /
piano and conductor
Festivalski orkestar Kotor Art-a /
Kotor Art Festival Orchestra
kotor art
festival
klapa
perast
kotor art
festival OF
klapa music
perast
XIII MEĐUNARODNI FESTIVAL KLAPA PERAST 2014
27- 29. juna 2014, Trg ispred Crkve Sv. Nikole, 21.00 h
Višeglasno pjevanje, ili kako ga
danas nazivamo − klapsko pjevanje,
u Boki Kotorskoj je dio tradicije čiji su
korijeni puno snažniji nego što smo
do sada mislili. Starinsko klapsko
pjevanje u Boki je nastavak muzičke
tradicije specifičnog jednoglasnog
pjevanja koje svoje najstarije korijene
nalazi u peraškim bugaršticama, u
obrednim molitvenim pjesmama, u
običajnim počasnicama i pjesmama
u kolu, dok se sredinom XIX v. razvija
kao višeglasno pjevanje muških i
ženskih grupa.
FESTIVAL KLAPA PERAST upravo na
temeljima ovog kulturnog bogatstva
zasniva sve svoje aktivnosti − repertoar
i sadržaj, organizacije okruglih
stolova, naučnih skupova i seminara
za crnogorske klape, od publikovanja
stručnog časopisa i naučne knjige,
posebni umjetnički programi..., dakle
sve je u funkciji misije vrednovanja
i njegovanja SOPSTVENE MUZIČKE
BAŠTINE!
XIII MEĐUNARODNI FESTIVAL
KLAPA − PERAST 2014. nastoji
da vam predstavi sve ove vrijedne
sadržaje, na još većem organizacionom
nivou i uz najbolje autore i izvođače
pjesama iz nekoliko zemalja regiona,
koji su se našem pozivu rado odazvali.
U ženskoj konkurenciji, 27. juna
nastupiće devet izvanrednih klapa,
među njima i neke najslavnije,
višestruke pobjednice FDK u Omišu i
drugih značajnih klapskih festivala.
U kategoriji mješovitih klapa će iste
večeri nastupiti pet klapa, među kojima
i dvije iz Boke.
Muške klape nastupaju 28. juna.
Ovdje su se, takođe, okupili izuzetni
predstavnici a capella stilova pjevanja i
neke od proslavljenih pobjednika raznih
festivala.
18
U takmičenju za najbolju Novu klapsku
pjesmu, 28. juna slušaćemo, čak,
devet pjesama koje su napisane za
premijerno izvođenje u Perastu. Među
autorima stihova i muzike su i neka
od najpoznatijih imena u svijetu ovog
muzičkog žanra, možemo slobodno
reći, prave institucije klapskog
stvaralaštva, kao mo KREŠIMIR
MAGDIĆ, mo DUŠKO TAMBAČA, mo
RAJMIR KRALJEVIĆ. Neki kompozitori
su napisali i tekstove za svoje
kompozicije, kao DRAGAN FILIPOVIĆ
i VICKO DRAGOJEVIĆ a muziku
još potpisuju BLAŽENKO JURAČIĆ,
BOJAN STANKOVIĆ i SLOBODAN
KOVAČEVIĆ. Među autorima stihova
sa posebnim ponosom ističemo
proslavljenog JAKŠU FIAMENGA,
velikog prijatelja Festivala, tu je i
VINKO DIDOVIĆ voditelj klape CAMBI,
zatim JOŠKO MARKOV, MARINA
ČAPALIJA i MILOŠ BOŠKOVIĆ a
muzički su obrađeni i stihovi VESNE
PARUN.
Ovakva reprezentativna selekcija klapa,
pjesama i autora zaslužuje i vrhunske
poznavaoce klapskog pjevanja koji
bi njihove interpretacije mogli stručno
ocjenjivati. Tako će se u Perastu, u
ocjenjivačkom žiriju naći: dr NIKOLA
BUBLE, etnomuzikolog, muzikolog,
dirigent, kompozitor, umjetnički direktor
niza prestižnih festivala, DUŠAN
ŠARAC, muzički pedagog, urednik
Croatia Records-a, kompozitor sa
oko 800 snimljenih kompozicija,
umjetnički direktor FDK u Omišu, mr
SARA DODIG, asistent na Umjetničkoj
akademiji u Splitu, dirigent i umjetnički
voditelj hora Akademije Scola cantorum,
JANES VLAŠIĆ, prava legenda
klapskog djelovanja iz Vele Luke na
Korčuli, gdje je osnovao i umjetnički
vodio niz klapa, među njima i čuvene
Kumpanje; snimio je preko 700 audio
zapisa, 10 nosača zvuka, učestvovao na
preko 30 Festivala u Omišu.
Zatim, naš vrsni saradnik, dr JAKŠA
PRIMORAC, koji je doktorirao na
temi klapske muzike u Hrvatskoj
i nastavio svoj istraživački rad na
mnogim naučnim projektima iz oblasti
tradicionalnog pjevanja na Hrvatskoj
akademiji znanosti i umjetnosti gdje
danas radi. Već niz godina sarađuje
sa našim Festivalom kao predavač na
naučnim skupovima i član stručnog
žirija. Jedan je od urednika Lirice
br.1 i jedan od autora knjige Ludvik
Kuba: Pjesme dalmatske iz Boke
(1907). Dr ZLATA MARJANOVIĆ,
koja je doktorirala na temi Narodna
muzika Boke Kotorske i Crnogorskog
primorja, autor je niza vrijednih djela o
crnogorskoj vokalno-instrumentalnoj
muzičkoj tradiciji i vrijedni saradnik
u pomenutim djelima i aktivnostima
Festivala. ZLATKO BABAN koji je
predsjednik Udruženja kompozitora
Crne Gore, izvanredan je poznavalac
kompozicije, autor mnogih pjesama sa
kojima učestvuje na raznim festivalima.
Stručni žiri koji ocjenjuje i bira
najljepše stihove u kategoriji Novih
klapskih pjesama predvodi JAKŠA
FIAMENGO, ove godine samo kao
počasni predsjednik, jer je i sam
napisao pjesmu za XIII Festival, pored
vrsnih poznavalaca književnosti i
posebno poezije: prof. GRACIJELE
ČULIĆ, prof. RUŽICE DANILOVIĆ,
pjesnikinje DUBRAVKE JOVANOVIĆ,
ANTE MEKINIĆA, promotera kulture
iz Splita i pjesnika i glumca DEJANA
ĐONOVIĆA.
Umjetnički direktor Festivala je prof.
JASMINKO ŠETKA, koji se kao
voditelj klape ŠUFIT (tri put za redom
apsolutni pobjednici Festivala u Omišu)
proslavio u klapskom svijetu gdje ga
smatraju jednim od najuspješnijih i
najsenzibilnijih muzičkih voditelja.
Dakle, uz klape i autore novih
pjesama, kao i pomenute saradnike,
zaista možemo sa velikim ponosom
i zadovoljstvom reći da se u
Perastu okupila sama elita klapskog
stvaralaštva.
U svom sadržaju, XIII Festival je
zadržao sve odlike po kojima je sve
više cijenjen u klapskom okruženju:
Bokeške pjesme su obavezni dio
repertoara svih klapa učesnica u
takmičarskim večerima. Festivalski
časopis Lirica br. 2 jeste nastavak
našeg izdavačkog projekta, dok na
Naučnom skupu namjeravamo
predstaviti zanimljive inserte iz naše
knjige Ludvik Kuba – Pjesme
dalmatske iz Boke, 1907. Na
Okruglim stolovima, koji će se održati
nakon svakog takmičarskog dana,
okupićemo naše uvažene članove žirija
a sa druge strane voditelje, kako bi
uživo čuli stručna obrazloženja i ocjene
o nastupima svojih klapa.
Revijalni program, koji će se održati
29. juna pod nazivom Zavičajne
harmonije – Perast 2014, jeste novost
u koncepciji Festivala, tokom kojega
želimo da čujemo izvorne a capella
pjesme iz svih krajeva iz kojih nam
klape učesnice dolaze. Pošli smo od
toga da se sve klape rado odazivaju
našem pozivu da otpjevaju naše,
bokeljske pjesme. Zašto onda ne
bismo čuli pjesme iz njihovih zavičaja?
Očekujemo da će to biti pravi muzički
spektakl stilova od Zagorja, Južne
Srbije, izvornog melosa Hercegovine,
Bosne, pa preko Istre, Splita i Omiša,
do lirskog zvuka Korčule i trubadurskog
Dubrovnika... sve do našeg
crnogorskog melosa.
Navedenim sadržajima XIII Festivala
zaokružujemo naš skromni doprinos
popularizaciji klapskog pjevanja,
čuvanju i njegovanju naše kulturne
baštine.
Milan Kovačević
Festival klapa Perast
Izvršni direktor
19
13th INTERNATIONAL FESTIVAL OF KLAPA PERAST 2014
June 27-29, St. Nicholas Square in Perast, 9 pm
Klapa singing, as a genre of polyphonic
singing, belongs to the musical tradition
of Boka, whose roots are much stronger
than we had thought. Old-fashioned
harmony singing in Boka is an extension
of a specific homophonic singing that has
its origins in Perast’s bugarstica, present
from the 15th to 18th century, in the ritual
and prayer songs and the customary
tribute and folk songs; while in the mid19th century, it developed as polyphonic
singing of male and female groups –
klapa (name given in Dalmatia, mid-20th
century).
In THE FESTIVAL OF KLAPA PERAST,
all of our activities have been inspired by
this cultural treasure – the selection of the
repertoire and programs, organization of
scientific round tables and seminars for
Montenegrin klapa; publication of festival
journals and a book, of specific art
programs... Simply, everything we do is a
part of our mission to preserve, respect
and cherish our own musical heritage.
The 13th INTERNATIONAL FESTIVAL
OF KLAPA-PERAST 2014 aims to
present all of these values. We have tried
to achieve a higher organizational level
by inviting the best writers, artists and
composers of klapa songs from several
countries in the region, who gladly
accepted our invitations.
In the Female competition, on July 27,
we will have the opportunity to listen to
nine outstanding klapa, including some
of the most famous, multiple winners of
Festival of Dalmatia Klapa-Omis (Croatia)
and other significant festivals.
In the category of Mixed klapa, five will
perform that evening, including two local
groups.
Male klapa are to perform on July
28. Here, we will also present superb
representatives of the a capella singing
style and some of the celebrated winners
of various festivals.
20
In the competition for the best New
Klapa Song, on July 28, we will hear
nine songs that were written to premiere
in Perast. Among the authors of the
lyrics and music are some of the most
famous names in the music genre – we
could say institutions of klapa creativity,
such as Mo. KRESIMIR MAGDIC,
Mo. DUSKO TAMBACA, Mo. RAJMIR
KRALJEVIC. Some composers have
written lyrics for their compositions, such
as DRAGAN FILIPOVIC and VICKO
DRAGOJEVIC. Among our composers,
we also have BLAZENKO JURACIC,
BOJAN STANKOVIC and SLOBODAN
KOVACEVIC. Concerning the authors
of lyrics, we are proud to announce
celebrated poet JAKSA FIAMENGO, a
great friend of our Festival, as well as
VINKO DIDOVIC from the famous klapa
Cambi, then JOSKO MARKOV, MARINA
CAPALIJA and MILOS BOSKOVIC.
Lyrics by VESNA PARUN, the famous
poetess from Croatia, were the
inspiration for another composition.
A representative selection of groups,
poems, songs and their authors such
as this deserved the top connoisseurs
of klapa singing to professionally
evaluate the performances, songs and
artists. Therefore, we will have very
well-known authorities in the Festival
Jury in Perast: Dr. Sc. NIKOLA BUBLE,
ethno-musicologist, musicologist,
conductor, composer, artistic director of
numerous prestigious festivals, DUSAN
SARAC, music educator, editor of
Croatia Records, composer of about
800 recorded compositions, artistic
director FDK in Omis, but also M. Mus.
SARA DODIG, assistant professor at
the Art Academy in Split, conductor and
artistic director of the choir Academy
Scola Cantorum, and JANES VLASIC,
a legend of klapa singing of Vela Luka
in Korcula, where he founded and led a
number of groups, among them famous
klapa Kumpanji. He has recorded
over 700 audio tracks, 10 albums, and
participated in over 30 festivals of Omis.
Then, our expert cooperator, Dr. Sc.
JAKSA PRIMORAC, who received his
doctorate on the subject of a cappella
music in Croatia and continued his
research in many scientific projects
in the field of traditional singing at the
Academy of Arts and Sciences, where
he still works. For many years has been
assisting our Festival as a speaker
at conferences and as a member of
the jury. He is also one of the editors
of Lirica No.1 and one of the authors
of the book Ludvik Kuba: Dalmatian
Songs from the Bay (1907). Dr. Sc.
ZLATA MARJANOVIC, who obtained her
doctorate on the subject of the National
Music of Kotor and Montenegro Coast, is
the author of a number of valuable works
on Montenegrin vocal and instrumental
musical traditions and has also been a
valuable contributor to the previouslymentioned works and activities of the
Festival. ZLATKO BABAN, chairman
of the Composers’ Association of
Montenegro, is an outstanding expert on
composition as well an author of many
songs, which he participated with in
various festivals.
The jury that will assess the most
beautiful verses in the category of New
Klapa Song is presided over by poet
JAKSA FIAMENGO, who this year this
serves just as the Honorary President,
because he also wrote a song for the 13th
Festival. Other members are the skilled
connoisseurs of literature and especially
poetry: prof. GRACIJELA CULIC,
prof. RUZICA DANILOVIC, poetess
DUBRAVKA JOVANOVIC, ANTE
MEKINIC, promoter of culture from Split
and poet and actor DEJAN DjONOVIC.
Our Artistic Director of the Festival is prof.
JASMINKO SETKA, a former leader
of the SUFIT klapa (three consecutive
winners at the Festival in Omis) who is
very famous in the field of klapa music,
where he is considered as one of the
most successful and most sensible
musical leaders.
Therefore, considering the klapa and
artists, as well as the aforementioned
collaborators, we can really be very
proud and pleased to say that in Perast,
we will bring together the elite of klapa’s
creativity.
Regarding its content, the 13th Festival
has preserved all of the features that
made it widely appreciated in the music
environment: Songs of Boka are a
mandatory part of the repertoire for all
participants in the competition categories.
Festival magazine Lirica No. 2 is a
continuation of our publishing project,
while at the symposium we intend to
present the most interesting resumes
from our book Ludvik Kuba – Dalmatian
Songs from Boka, 1907, which is
currently in the final preparations for
print. At round tables, which will be held
after each day of the competition, we will
round up our renowned jury members
on one hand and leaders of klapa on
the other hand, so they could hear
expert explanation and evaluation of the
performances of all participants.
Our Review program, which will be
held on June 29, titled Harmonies of
Homeland – Perast 2014, is a novelty in
the Festival’s concept, during which we
will be pleased to hear original a capella
songs from various places from which
our participants come. As all singers have
been happy to respond to our invitation
to sing our own songs from Boka, why
should we not hear songs from their own
homelands? So, we expect there to be
a true musical spectrum, with a variety
of styles ranging from Zagorje, Southern
Serbia, to the native melodies of Bosnia
and Herzegovina; from the styles of Istria,
Split and Omis, to the lyrical sounds of
Korcula and Dubrovnik’s troubadours...
And our Montenegrin folk music.
With this content of the 13th Festival, we
are rounding up our humble contribution
to the popularization of a capella singing
and to the preservation and cherishing of
our cultural heritage.
Milan Kovacevic
Festival Klapa Perast
Executive Director
21
GLAVNI PROGRAM
THE MAIN PROGRAM
Predsjedavajući Stručnog žirija
XIII Međunarodnog festivala klapa − Perast 2014
PETAK, 27. jun – 20.00 h, Muzej grada Perasta FRIDAY, June 27, 8:00 pm
Museum of Perast
Nikola Buble (1950), pomorac, dirigent, crkveni orguljaš i etnomuzikolog.
Dobrodošlica gostima KotorArta i Festivala klapa
Welcome to guests
of KotorArt and Festival of Klapa
Trg Sv. Nikole
21.00 h Svečano otvaranje
St. Nicholas Square
9:00 pm Opening Ceremony
Takmičarski program:
21.15 h Ženske klape
22.30 h Mješovite klape
23.15 h Klapa Kaše - Dubrovnik
23.45 h Proglašenje pobjednika
Contest Program
9:15 pm Female klapa
10:30 pm Mixed klapa
11:15 pm Concert of Kase - Dubrovnik
11:45 pm Awards ceremony
SUBOTA, 28. jun – Muzej grada Perasta
10.30 h Naučni skup: Čuvanje kulturne baštine
(Klapska pjesma u Perastu i značaj notnih zapisa L.Kube iz 1907)
Govore: dr J. Primorac, dr Z. Marjanović, dr S. Jerkov
Promocija LIRICE br. 2 – Nove klapske pjesme sa VIII–XIII Festivala
12.00 h Okrugli sto: stručni žiri sa ženskim i mješovitim klapama
SATURDAY, June 28 – Museum of Perast
10:30 am Science Roundtable: The Preservation of Cultural Heritage (Klapa songs in Perast and importance of L. Kuba’s music notes from 1907)
Lecturers: dr J. Primorac - Zagreb, dr Z. Marjanović
Kraljevo, dr S. Jerkov - Podgorica
Promotion of LIRICA No 2. – New klapa songs from Festival 8th - 13th
12:00 pm Roundtable: Jury of the Festival with female and mixed klapa
Trg Sv. Nikole
St. Nicholas Square
Takmičarski program:
21.00 h Muške klape
22.30 h Nove klapske pjesme
23.15 h Koncert za publiku
23.45 h Proglašenje pobjednika
The Contest Program
9:00 pm Male klapa
10:30 pm New Klapa Songs
11:15 pm Concert of popular songs
11:45 pm Awards ceremony
NEDJELJA, 29. jun,SUNDAY, June 29 – Museum of Perast
11.00 h Okrugli sto: Stručni žiri sa muškim klapama
11:00 am Roundtable: Jury of the Festival with male klapa
Trg Sv. Nikole
St. Nicholas Square
21.00 h Revijalni program: Zavičajne harmonije, Perast 2014.
9:00 pm Review program: Harmonies of Homeland, Perast 2014
22
Član je Matice hrvatske od 1971. godine. Diplomirao je u Splitu 1972. i Sarajevu 1974,
magistrirao etnomuzikologiju u Zagrebu 1982. i doktorirao muzikologiju u Ljubljani
1988. Regens chori je Crkve benediktinskog samostana Sv. Nikole u Trogiru od 1980.
Renomirani je stručnjak za liturgijski i paraliturgijski narodni muzički izraz. Pouzdan
je i vješt pratilac muzičkim solistima, na klaviru i orguljama. Uz vođenje Djevojačkog
zbora Glazbene škole Josipa Hatzea iz Splita (od 1975. do 1980), dugogodišnji je
umjetnički voditelj i dirigent kultne klape Trogir sa kojom je nastupao širom svijeta i
objavio dvadesetak diskografskih izdanja. Predavač je na Umjetničkoj akademiji u
Splitu, na Sveučilištu u Zadru, Odjelu za glazbenu umjetnost Sveučilišta u Mostaru
(BiH) i Odjelu za kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani
(Slovenija). Predaje predmete: Etnomuzikologija, Glazbe svijeta, Narodna glazbala,
Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad, Crkvena glazba, Dalmatinska tradicijska
glazba, Tradicijska glazba Bosne i Hercegovine, Teorija glazbe, Dirigiranje, Osnove
vokalne tehnike.
Od brojnih dužnosti koje je obavljao, izdvajamo: umjetnički direktor Smotre jadranskog
folklora, Međunarodne smotre mediteranskog folklora, Festivala dalmatinskih klapa,
međunarodnog Hrvatskog festivala mandolinista… Član je značajnih društava u
Hrvatskoj: Društva folklorista, pedagoga, muzikološkog društva, Hrvatskog društva
skladatelja... Objavio je 48 knjiga: kao autor ili urednik, te
12 zbirki u svojstvu urednika, melografa, autora muzike,
obrađivača i harmonizatora. Autor je 96 naučnih i stručnih
članaka, te 29 diskografskih izdanja u svojstvu dirigenta, obrađivača, kompozitora i producenta. Veliki značaj u radu
poklanja melografskoj aktivnosti, sa oko 2000 snimljenih
napjeva. Posebno je značajno Bublino rukovođenje
Festivalom dalmatinskih klapa u Omišu.
Nosilac je najvećih odlikovanja i priznanja u Hrvatskoj za
svoj rad u muzici i kulturi uopšte.
President of Expert Jury of the
13th International Festival of Klapa Music, Perast 2014
Nikola Buble (1950) is a marine-engineer,
conductor, church organist and ethno-musicologist. He
graduated in Split in 1972 and in Sarajevo in 1974. In
1982, he received a master’s degree in ethno-musicology
in Zagreb and a PhD degree in musicology in 1988 in Ljubljana. He has been the
choirmaster in the Church of the Benedictine Monastery of St. Nicholas in Trogir since
1980. Renowned expert in liturgical and paraliturgical folk music expression, Buble is
also a reliable and skillful accompanist and a musical soloists on both the piano and
organ. Besides having been a conductor of Girls’ Choir of music Josip Hatze Music
School from Split (from 1975 to 1980), he has also been a longtime artistic director
and conductor of the cult Klapa Trogir, with whom he has performed all over the world
and released two dozen recordings. He has worked as a professor at the Academy
of Arts – Split, University of Zadar, Department of Music, University of Mostar (Bosnia
and Herzegovina) and the Department of cultural anthropology at the University of
Ljubljana (Slovenia). He teaches courses such as: ethnomusicology, world music,
23
folk instruments, ethno-musicology research and field work, church music, Dalmatian
traditional music, traditional music of Bosnia and Herzegovina, music theory,
conducting and fundamentals of vocal techniques. He has published 48 books, as
an author or editor, as well as 12 collections as an editor, melographer, composer,
processor and harmonizer. He is the author of the 96 scientific and professional
articles and 29 records as a conductor, processor, composer and producer. One of the
most significant aspects of his work are his melographic activities, with 2,000 recorded
songs. His work as the Director of Dalmatian Klapa Festival in Omis is particularly
important. Nikola Buble was honored with most prestigious awards in Croatia for his
work in the field of music and culture in general.
Kopredsjednik Stručnog žirija
XIII Međunarodnog festivala klapa − Perast 2014
Dušan Šarac rodio
se u Šibeniku 1942. Završio je Gimnaziju i Srednju
muzičku školu u Šibeniku (violina). Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu
gdje radi kao muzički pedagog, a od 1975. radi kao muzički urednik u PGP Suzy.
1985. prelazi u Jugoton, kasnije u Croatia Records, gdje još uvijek radi.
Komponovanjem se počeo baviti šezdesetih godina i do danas ima oko 800 snimljenih
numera. Obradio je za vokalno izvođenje veliki broj dalmatinskih izvornih pjesama.
Prisutan je dugi niz godina kao kompozitor na Festivalu klapa u Omišu, kao i na
ostalim festivalima zabavne muzike na kojima je osvojio više nagrada.
Sarađivao je sa svim šibenskim klapama kao i sa velikim
brojem vokalnih solista (M. Kovač, M. Cetinić, I. Patiera,
M. Hrnić, J. Zlokić, K. Slabinac, T. Ivčić i drugi). Dvije
najpoznatije kompozicije su Šibenska balada (tekst: K.
Juras, izvodi klapa Šibenik) i Na omiškoj stini (tekst: P.
Picukarić, izvodi klapa Luka - Ploče).
Već je dugi niz godina član ocjenjivačkog stručnog suda
na FDK u Omišu. Od 30. januara 2008. godine umjetnički
je direktor Festivala dalmatinskih klapa u Omišu.
Vice President of the jury of experts at the
13th International Festival of Klapa Perast 2014
Dusan Sarac was born in Sibenik in 1942 and
graduated from high school and secondary music school
in Sibenik (violin). He then graduated from the Pedagogy
Academy in Zagreb, where he later worked as a music teacher. Since 1975 he has
worked as a music editor at PGP Suzy, and from 1985 at PGP RTB – later named
Croatia Records – where he still works.
He started composing music in the 1960s and to this day has about 800 recorded
tracks. He arranged the vocal performances of a large number of Dalmatian folk
songs. He has been present for a number of years as a composer at the Festival
of Dalmatian Klapa in Omis and at other music festivals, where he has won several
awards .
He has worked with every Sibenik vocal group, as well as with a number of vocal
soloists. His two best-known compositions are SIBENSKA BALADA (words by K.
Juras and performed by Sibenik klapa group) and NA OMISKOJ STINI (words by P.
24
Picukaric and performed by Luka Ploce klapa group).
For many years Sarac has also been a member of the jury of experts at the Festival of
Dalmatian Klapa in Omis, where he has also been the Artistic Director since January
30, 2008.
Počasni predsjednik Stručnog žirija za
najbolje stihove Nove klapske pjesme
Jakša Fiamengo, pjesnik, član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
rođen je u Komiži na otoku Visu, 1946. godine. Živi u Splitu. Od 1965. piše i objavljuje
poeziju, eseje, kritike, scenarije. Zastupljen je u antologijama hrvatske poezije,
pojedine pjesme su mu prevođene na 13 svjetskih jezika. Fiamengo je objavio 16 knjiga
poezije, napisao preko 400 pjesama koje su u ogromnom broju obrađene za muzičko
izvođenje a mnoge postale nezaboravni hitovi. Neke od njih: Piva klapa ispo’ volta,
Nadalina, U prolazu, Infiša san u te, Promenade, Ja sam pjesma, Karoca gre, Sutra
će te ponit, Sidro u čoviku... Fiamengo je dobitnik državnih
nagrada (1998. Nagrada Vladimir Nazor za književnost,
Nagrada Županije splitsko-dalmatinske 2005). Posebno
mu je draga Nagrada Tin Ujević za zbirku Jeka. Dobitnik je
niza priznanja i odlikovanja gradova i mjesta po Dalmaciji:
Splita, Brača, Hvara, Omiša, Kostanja, Podstrane... Na
svim festivalima i smotrama klapa drag je gost. O njemu su
napravili i film Čovik od riči.
U Perastu i Boki, koju izuzetno voli, vole ga i poštuju kao
dragog prijatelja i velikog pjesnika.
Honorary President of the jury for
best lyrics in new songs
Jaksa Fiamengo a poet and member of the
Croatian Academy of Arts and Sciences, was born on
the island of Vis in 1946. He lives in Split. Since 1965 he
has written and published poetry, essays, criticism and
screenplays. His poems have been published in anthologies of Croatian poetry, with
some translated into up to 13 different languages ​​worldwide. In total, Fiamengo has
published 16 books of poetry and written more than 400 sets of song lyrics that have
been set to music, many of which have become unforgettable hits.
Fiamengo has won national awards (the Vladimir Nazor Literature Award in 1998;
the County of Split-Dalmatia Award in 2005). His dearest award is the Tin Ujevic of
2010 for his book JEKA (Echo). He has received numerous other awards and honors
from cities and towns in Dalmatia, such as Split, Brac, Hvar, Omis, Kostanje and
Podstrana. He is an honored guest at klapa festivals and events and the movie Covik
o rici (Man of Words) was made in his honor.
In Perast and Boka, Fiamengo is considered a great friend and poet.
25
Umjetnički direktor XIII Međunarodnog festivala klapa – Perast 2014
Jasminko Šetka rođen je 1968. godine. Nakon
Osnovne muzičke škole u Trebinju, gdje uči harmoniku,
upisuje i 1987. g. završava Srednju muzičku školu u
Dubrovniku, smjer klarinet u klasi prof. Pietra Cavallieria.
Godine 1991. diplomirao je na Muzičkoj akademiji u
Sarajevu, smjer akademski klarinetist – profesor, u klasi
prof. Aleksija Radana.
Profesor Šetka predaje klarinet na Osnovnoj glazbenoj
školi Lovro pl. Matačić u Omišu od 1996. Tokom 1993/94.
radi na humanitarnim projektima za oboljele od distrofije
kao kompozitor i muzički producent projekta, a od 1999.
radi kao producent humanitarnog koncerta Suze ljubavi,
pri Udruzi žena oboljelih od karcinoma na dojci, čiji je
volonter.
Od 1994. do 1997. stalni je honorarni saradnik u Orkestru
HRM. Od 2004. do 2010. godine bio je voditelj Gradskog
orkestra Omiš.
Od 1999. prof. Šetka sarađuje sa klapama kao njihov
voditelj i to: klape Mastrinka iz Donjih Kaštela (1999−2000), sa klapom Versi − Split
(2000−2001), klape Tragos − Trogir (2000–2005), od 2004. vodi mješovitu klapu 7
Kaštela.
Od 2006. do 2012. vodio je mušku klapu Šufit iz Splita, sa kojom postaje trostruki
uzastopni apsolutni pobjednik Festivala dalmatinskih klapa u Omišu.
Zatim je voditelj ženske klape Dalmatinke – Split (od 2007. do 2008), ženske klape
Ventula – Split (2008. i 2009), te od 2009. muške klape Pasika iz Kostanje. Kao
kompozitor ostvario je saradnju sa mnogim pjevačima kao što su: Oliver Dragojević,
26
Tedi Spalato, Tereza Kesovija, Ibrica Jusić, Zrinka, grupa Tajna veza i grupa
Crvena jabuka.
Sa Festivalom u Perastu sarađuje od 2010. godine, od kada vodi zimske seminare za
crnogorske klape.
Artistic Director of the
13th International Festival of Klapa Music, Perast 2014
Jasminko Setka
was born in 1968. Following primary music school in
Trebinje, where he learned the accordion, he enrolled at secondary music school
in Dubrovnik, graduating in 1987, having studied the clarinet under Professor Pietro
Cavallieri. In 1991 he graduated from the Sarajevo Music Academy’s Department of
Wind Instruments under Professor Alexia Radan.
Professor Setka has been teaching clarinet at the Music School in Omis since 1996.
During 1993-94 he has worked on humanitarian projects for people with muscular
dystrophy as a composer and music producer. Since 1999, he has also volunteered
as a producer on the charity concert Tears of Love held by the Association of Women
Suffering from Breast Cancer.
Since 1999 he has worked as a manager of the following klapa vocal groups:
MASTRINKA of Donja Kastela (1999-2000), VERSI of Split (2000-2001) and TRAGOS
of Trogir (2000-2005). From 2004 he has led the mixed klapa group 7 KASTELA. From
2006 to 2012, he also led SUFIT, a male klapa outfit from Split. They gained fame by
winning at the Festival of Dalmatian Klapa in Omis three years in succession. He then
led female klapa groups Dalmatinke of Split (2007-2008), Ventula of Split (2008-2009)
and male klapa group Pasika from Kostanje since 2009.
As a composer he has cooperated with a number of famous singers and along with
Perast’s International Festival of Klapa Music, he has been holding winter seminars
with Montenegrin vocal groups since 2010.
XIII MEĐUNARODNI FESTIVAL KLAPA − PERAST 2014
Perast, 27-29. juna 2014.
učesnici, repertoar i raspored nastupa
učesnici, repertoar i raspored nastupa
petak, 27. jun 2014.
ŽENSKE KLAPE
petak, 27. jun 2014.
1. ORŠULICE – Vodice,
Voditelj: prof. Ivo Lise
1. VESELO SRCE KUĐELJU PREDE
narodna, zapis: L. Kuba,
obrada: Ana Kodrić Ivelić
2. ZEMLJA
stihovi: J.Dukić, muzika i obrada:
Mojmir Čačija
2. NARENTA – Mostar,
Voditelj: m’ Dragan Filipović
1. USTAĆU RANO JA
narodna, obrada: Dragan Filipović
2. OD KAD TE ZNAM
narodna, obrada: Antun Miletić
3. BELLEZZA – Tivat,
Voditelj: Martina Lukšić
1. TEŠKO TRAVI KOJA KOSE NEMA
narodna, obrada: Martina Lukšić
2. AKO TI DRAGA JA NA MORE
POĐEM
narodna, obrada: Siniša Leo
4. DIVA − Široki Brijeg,
Voditelj: Tomislav Sušac
1. VOZILA SE BARKA
narodna, obrada: Nikola Gregović
2. MAJKA MARI KOSE PLELA
narodna, obrada: Ivica Kaleb
5. GAROFULI – Bibinje,
Voditelj: Tomislav Košta
1. JABUKO RUMENA
narodna, obrada: Tomislav Košta
2. KAMPOŠONTO
stihovi: Ante Nižetić
muz.i obrada: Krešimir Magdić
28
6. ŠTORIJA – Kaštel Kambelovac,
Voditelj: Jurica Karuzo
1. ZDRAVICA
narodna, obrada: Nikola Gregović
2. IZIŠLA JE ZELENA NARANČA
narodna, obrada: Krešimir Magdić
7. VENTULA – Split,
Voditelj: Mirko Radan
1. OJ JAGODO
narodna, obrada: Krešimir Magdić
2. JO DA ZNAŠ
narodna, obrada: Duško Tambača
8. DRAČA – Mostar,
Voditelj: m’ Dragan Filipović
1. MUŽIKANTA JA SAM ODABRALA
stihovi, muzika i obrada:
Milorad Minja Vučetić
2. PERE SE PUTEM FALIJA
narodna, muz. i obrada:
Duško Tambača
MJEŠOVITE KLAPE
1. VETERANI VAZDA MLADI − Tivat
Voditelj: Andrea Orlando
1. A OJ, BOKO MOJA MILA
stihovi i muzika: Božidar Ivanišević,
obrada: Nikola Čučić
2. BILA JESAM TVOJA NAJMILIJA
narodna, obrada: Krešimir Magdić
3. CASTEL NUOVO − Herceg Novi
Voditelj: Dušan Duje Tadić
1. ZELENIČKE TIHE VALE
stihovi: Dušan Seferović, muzika:
Lazar Seferović, obrada: Dragan Rakić
2. MATERIN PLAČ
stihovi, muzika i obrada: Mojmir Čačija
2. KURENAT – Soline Mljet
Voditelj: Velebit Veršić
1. KOJA JE ONO DJEVOJKA
narodna, zapis: L.Kuba,
obrada: Jure Šaban Stanić
2. LIJEPA TI JE OD JABUKE VOĆKA
narodna, obrada: Velebit Veršić
4. ŠKERAC – Medulin
Voditelj: Diana Mirković
1. SLATKO SPAVAJ, DUŠO DRAGA
narodna, zapis: L.Kuba, obrada: Mario
Katavić
2. OD ZLATA SU PRAMI TVOJI,
narodna, obrada: Dinko Fio
učesnici, repertoar i raspored nastupa
MUŠKE KLAPE
subota, 28. jun 2014.
1. PULENAT – Korčula
Voditelj: Velebit Versić
1. SINOĆ MI DJEVOJKA ZA
GRADOM ZASPALA
narodna, obrada: Krešimir Magdić
2. JO’ LIPA MARIJO
narodna, obrada: Velebit Versić prema
obradi Nikole Gregovića
3. ASSA VOCE − Podgorica
Voditelj: Ilija Dapčević
1. OD IGALA DO ULCINJA
stihovi i muzika: Božidar Ivanišević,
obrada: A.Vocić
2. LIBAR OD ŽIVOTA
stihovi: Pero Picukarić,
muzika i obrada: Dušan Šarac
2. BOŠKET – Zagreb
Voditelj: Marko Lela
1. JABUKO RUMENA
narodna, obrada: Nikola Gregović
2. LOZA U ŠKRIPU
stihovi: Nediljko Begić,
muzika i obrada: Rajmir Kraljević
4. PRASKA – Podstrana
Voditelj: Blaženko Juračić
1. JABUKO RUMENA
narodna, obrada: Duško Tambača
2. TITRALA SE LIPA MARE
narodna, obrada: Blaženko Juračić
29
5. TREBIŽAT – Čapljina
Voditelj: prof. Ivica Kaleb
1. ZASPA JUNAK POD JELOM
ZELENOM
narodna, obrada: Ivica Kaleb
2. ZEMLJO MOJA, KRUHU
BLAGOSLOVLJEN
stihovi: Jakša Fiamengo,
muzika i obrada: Duško Tambača
6. PODVORJE − Kaštel Sućurac
Voditelj: Rajmir Kraljević
1. MOLITVA GOSPI
stihovi i muzika: Milan Kovačević,
obrada: Rajmir Kraljević
2. E, KAD JA IDEN STAREN GRADU
narodna, obrada: Joško Ćaleta
7. LIBERO – Leskovac
Voditelj: Miroljub Cvetković
1. VINSKA PESMA
stihovi i muzika: Milan Ignjatović,
obrada: Bojan Stanković
2. HTIO BIH TE ZABORAVIT
narodna, obrada: Nikola Buble
8. MORBIN − Humac na Braču
Voditelj: Tomislav Veršić
1. OJ, PELIN, PELINČE
narodna, zapis: L.Kuba,
obrada: Vinko Didović
2. CVIĆE MOJE
narodna, obrada: Dinko Fio
9. KAŠE – Dubrovnik
Voditelj: Vicko Dragojević
1. STIGLO NAM JE KUMANOVO
narodna, obrada: Vicko Dragojević
2. PODIGLO SE MALO ČETOVANJE
narodna, obrada: Vicko Dragojević
učesnici, repertoar i raspored nastupa
NOVA KLAPSKA PJESMA
subota, 28. jun 2014.
NARENTA − Čuj me, Gospe od
Škrpjela
stihovi, muzika i obrada:
Dragan Filipović
ASSA VOCE − Peraški akvarel
stihovi: Miloš Bošković,
muzika: Slobodan Kovačević,
obrada: I.Tomas
VENTULA − Kapetanova žena
stihovi, muzika i obrada:
Vicko Dragojević
PRASKA − Samo mi reci
stihovi: Marina Ćapalija,
muzika i obrada: Blaženko Juračić
LIBERO − Mornarska pjesma
stihovi: Vinko Didović,
muz. i obrada: Bojan Stanković
PODVORJE – Tužno more
stihovi: Vesna Parun,
muzika i obrada: Rajmir Kraljević
TREBIŽAT − Molitva uz more
stihovi, muzika i obrada:
Dragan Filipović
ORŠULICE − Ako pustim suzu
stihovi: Joško Markov,
muzika i obrada: Krešimir Magdić
učesnici, repertoar i raspored nastupa
REVIJALNO VEČE
Zavičajne harmonije – Perast 2014
nedjelja, 29. jun 2014.
1. KORONE – Sarajevo, BiH
Ječam žele Tuzlanke
Kolo vodenično
9. PULENAT – Korčula, HR
Al javi mi se, dušo, javi
Finili su Mare bali
2. BOŠKET – Zagreb, HR
Oj, ti bela zora
Iznad jedne hiže
10. PRASKA – Podstrana, HR
Titrala se lipa Mara
Ležiš u kantunu
3. DIVA – Široki Brijeg, BiH
Vrani se konji sedlaju
Prid oltarom kleči diva
11. LIBERO – Leskovac, SRB
U tem Somboru
Splet srpskih pjesama
4. BELLEZZA – Tivat, CG
Još ne sviće rujna zora
12. ASSA VOCE – Podgorica, CG
Stara varoš
Susret u gori
5. NARENTA – Mostar, BiH
Sjela Mara na kamen studencu
Tebi, majko, misli lete
6. ŠKERAC – Medulin, HR
Zora rudi
Zrasla mi Ladonja
7. ALATA – Podgorica, CG
Prođoh kroz goru
Đevojka je zelen bor
8. TREBIŽAT – Čapljina, BiH
Žetelačka
Pod zelenim jasenom
13. KORONE – Sarajevo, BiH
Todorka mlada robinka
Ergen dedo
14. PODVORJE – Kaštela, HR
Izresla ruža rumena
Plavi putevi mora
15. INCANTO – Kotor, CG
Goro moja
Bokeljska mornarica
ŠTORIJA – Lipo mi te vidit
stihovi: Jakša Fiamengo,
muzika i obrada: Duško Tambača
30
31
13TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF KLAPA PERAST 2014
Perast – June 27-29, 2014
participants, repertoire and timetable of performances
FEMALE KLAPA
June 27, Friday
1. ORSULICE – Vodice
Leader: prof. Ivo Lise
1. VESELO SRCE KUDJELJU
PREDE
folk; Notes: L. Kuba, Arrangement: Ana
Kodric Ivelic,
2. ZEMLJA,
Verses:
J.
Dukic,
Music
and
arrangement: Mojmir Cacija
2. NARENTA – Mostar
Leader: m’ Dragan Filipovic
1. USTACU RANO JA
folk; Arrangement: Dragan Filipovic
2. OD KAD TE ZNAM,
folk; Arrangement: Antun Miletic
3. BELLEZZA – Tivat
Leader: Martina Luksic
1. TESKO TRAVI KOJA KOSE NEMA
folk; Arrangement: Martina Luksic
2. AKO TI DRAGA JA NA MORE
PODJEM,
folk; Arrangement: Sinisa Leo
4. DIVA − Siroki Brijeg
Leader: Tomislav Susac
1. VOZILA SE BARKA
folk; Arrangement: Nikola Gregovic
2. MAJKA MARI KOSE PLELA,
folk; Arrangement: Ivica Kaleb
32
5. GAROFULI – Bibinje
Leader: Tomislav Kosta
1. JABUKO RUMENA
folk; Arrangement: Tomislav Kosta
2. KAMPOSONTO,
Verses: Ante Nizetic, Music and
arrangement: Kresimir Magdic
6. STORIJA – Kastel Kambelovac
Leader: Jurica Karuzo
1. ZDRAVICA
folk; Arrangement: Nikola Gregovic
2. IZISLA JE ZELENA NARANCA,
folk; Arrangement: Kresimir Magdic
7. VENTULA – Split
Leader: Mirko Radan
1. OJ JAGODO
folk; Arrangement: Kresimir Magdic
2. JO DA ZNAS
folk; Arrangement: Dusko Tambaca
8. DRACA – Mostar
Leader: m’ Dragan Filipovic
1. MUZIKANTA JA SAM ODABRALA
Verses, music and arrangement:
Milorad Minja Vucetic
2. PERE SE PUTEM FALIJA
folk; Music and arrangement:
Dusko Tambaca
participants, repertoire and timetable of performances
MIXED KLAPA
June 27, Friday
1. VETERANI - VAZDA MLADI − Tivat
Leader: Andrea Orlando
1. A OJ, BOKO MOJA MILA
Verses and music: Bozidar Ivanisevic,
Arrangement: Nikola Cucic
2. BILA JESAM TVOJA NAJMILIJA
folk; Arrangement: Kresimir Magdic
2. KURENAT – Soline Mljet
Leader: Velebit Versic
1. KOJA JE ONO DJEVOJKA
folk; Notes: L. Kuba,
Arrangement: Jure Saban Stanic
2. LIJEPA TI JE OD JABUKE VOCKA
folk; Arrangement: Velebit Versic
3. CASTEL NUOVO − Herceg Novi
Leader: Dusan Duje Tadic
1. ZELENICKE TIHE VALE
Verses: Dusan Seferovic, Music: Lazar
Seferovic, Arrangement: Dragan Rakic
2. MATERIN PLAC
Verses, music and arrangement:
Mojmir Cacija
4. SKERAC – Medulin
Leader: Diana Mirkovic
1. SLATKO SPAVAJ, DUSO DRAGA
folk; Notes: L. Kuba,
Arrangement: Mario Katavic
2. OD ZLATA SU PRAMI TVOJI
folk; Arrangement: Dinko Fio
participants, repertoire and timetable of performances
MALE KLAPA
June 28, Saturday
1. PULENAT – Korcula
Leader: Velebit Versic
1. SINOC MI DJEVOJKA ZA
GRADOM ZASPALA
folk; Arrangement: Kresimir Magdic
2. JO’ LIPA MARIJO
folk; Arrangement: Velebit Versic based
on arrangement by Nikola Gregovic
3. ASSA VOCE − Podgorica
Leader: Ilija Dapcevic
1. OD IGALA DO ULCINJA
Verses and music: Bozidar Ivanisevic,
Arrangement: A.Vocic
2. LIBAR OD ZIVOTA
Verses: Pero Picukaric,
Music and arrangement: Dusan Sarac
2. BOSKET – Zagreb
Leader: Marko Lela
1. JABUKO RUMENA
folk; Arrangement: Nikola Gregovic
2. LOZA U SKRIPU
Verses: Nediljko Begic,
Music and arrangement: Rajmir Kraljevic
4. PRASKA – Podstrana
Leader: Blazenko Juracic
1 . JABUKO RUMENA
folk; Arrangement: Dusko Tambaca
2. TITRALA SE LIPA MARE
folk; Arrangement: Blazenko Juracic
33
5. TREBIZAT – Capljina
Leader: prof. Ivica Kaleb
1. ZASPA JUNAK POD JELOM
ZELENOM
folk; Arrangement: Ivica Kaleb
2. ZEMLJO MOJA, KRUHU
BLAGOSLOVLJEN
Verses: Jaksa Fiamengo,
Music and arrangement: Dusko Tambaca
6. PODVORJE − Kastel Sucurac
Leader: Rajmir Kraljevic
1. MOLITVA GOSPI
Verses and music: Milan Kovacevic,
Arrangement: Rajmir Kraljevic
2. E, KAD JA IDEN STAREN GRADU
folk; Arrangement: Josko Caleta
8. MORBIN − Humac na Bracu
Leader: Tomislav Versic
1. OJ, PELIN, PELINCE
folk; Notes: L.Kuba,
Arrangement: Vinko Didovic
2. CVICE MOJE
folk; Arrangement: Dinko Fio
9. KASE – Dubrovnik
Leader: Vicko Dragojevic
1. STIGLO NAM JE KUMANOVO,
folk; Arrangement: Vicko Dragojevic
2. PODIGLO SE MALO CETOVANJE
folk; Arrangement: Vicko Dragojevic
7. LIBERO – Leskovac
Leader: Miroljub Cvetkovic
1. VINSKA PESMA,
Verses and music: Milan Ignjatovic,
Arrangement: Bojan Stankovic
2. HTIO BIH TE ZABORAVIT,
folk; Arrangement: Nikola Buble
NEW KLAPA SONGS
June 28, Saturday
NARENTA − Cuj me, Gospe od
Skrpjela
Verses, music and arrangement:
Dragan Filipovic
ASSA VOCE − Peraski akvarel
Verses: Milos Boskovic,
Music: Slobodan Kovacevic,
Arrangement: I. Tomas
VENTULA − Kapetanova zena
Verses, music and arrangement:
Vicko Dragojevic
PRASKA − Samo mi reci
Verses: Marina Capalija,
Music and arrangement:
Blazenko Juracic
TREBIZAT − Molitva uz more
Verses, music and arrangement:
Dragan Filipovic
STORIJA – Lipo mi te vidit
Verses: Jaksa Fiamengo,
Music and arrangement: Dusko Tambaca
34
REVIEW EVENING
Harmonies of Homeland – Perast 2014
June 29, Sunday
1. KORONE – Sarajevo, BIH
Jecam zele Tuzlanke
Kolo vodenicno
9. PULENAT – Korcula, CRO
Al javi mi se, duso, javi
Finili su Mare bali
2. BOSKET – Zagreb, CRO
Oj, ti bela zora
Iznad jedne hize
10. PRASKA – Podstrana, CRO
Titrala se lipa Mara
Lezis u kantunu
3. DIVA – Siroki Brijeg, BIH
Vrani se konji sedlaju
Prid oltarom kleci diva
11. LIBERO – Leskovac, SRB
U tem Somboru
Splet srpskih pjesama
4. BELLEZZA – Tivat, MNE
Jos ne svice rujna zora
12. ASSA VOCE – Podgorica, MNE
Stara varos
Susret u gori
5. NARENTA – Mostar, BIH
Sjela Mara na kamen studencu
Tebi, majko, misli lete
participants, repertoire and timetable of performances
LIBERO − Mornarska pjesma
Verses: Vinko Didovic,
Music and arrangement:
Bojan Stankovic
participants, repertoire and timetable of performances
PODVORJE – Tuzno more
Verses: Vesna Parun,
Music and arrangement: Rajmir
Kraljevic
ORSULICE − Ako pustim suzu
Verses: Josko Markov,
Music and arrangement:
Kresimir Magdic
6. SKERAC – Medulin, CRO
Zora rudi
Zrasla mi Ladonja
7. ALATA – Podgorica, MNE
Prodjoh kroz goru
DJevojka je zelen bor
8. TREBIZAT – Capljina, BIH
Zetelacka
Pod zelenim jasenom
13. KORONE – Sarajevo, BIH
Todorka mlada robinka
Ergen dedo
14. PODVORJE – Kastela, CRO
Izresla ruza rumena
Plavi putevi mora
15. INCANTO – Kotor, MNE
Goro moja
Bokeljska mornarica
Rukovodstvo XIII Međunarodnog festivala klapa:
Predsjednik NVO Međunarodni festival klapa: Marina Brainović
Upravni odbor: Miro Braić, predsjednik
Članovi: Rade Ćoso, Ranka Krivokapić, Jelena Matković, Mileva Pejaković,
Marina Dulović, Tina Ulčar, Branko Bulajić
Predsjednik stručnog odbora: Zlatko Baban
Umjetnički direktor: Jasminko Šetka
Izvršni direktor: Milan Kovačević
Pokrovitelji Festivala: Ministarstvo kulture Crne Gore i Opština Kotor
35
kotor art
KOTORSKI
festival
pozorišta
za djecu
kotor art
KOTOR
festival
of theatre
for children
PETA STRANA SVIJETA
(mozgalica za darovite)
Na 22. Kotorski festival pozorišta za djecu dolaze predstave sa četiri kontinenta:
Južne i Sjeverne Amerike, Azije i Evrope. Najljepša publika vidjeće scenske bajke
iz Čilea, SAD-a, Engleske, Italije, Albanije, Ukrajine, Izraela, Kine... Grad Kotor će
se ovoga ljeta pozorišnom magijom pretvoriti u petu stranu svijeta: Kotor - grad
budućnosti.
U petu stranu svijeta dodajte: 1 Njegoš-inkubator, 7 umjetnosti, 75 igara, 450 godina
Šekspira i trenutak vječnosti. Oduzmite prošlost, sadašnjost, životarenje od danas
do sutra i ko bajagi život (malo sutra). Podijelite to sa 30 000 malih-velikih ljudi i sa
jednim gradom-lavirintom izgubljenim u vremenu. Izvadite iz toga treći korijen „od“
zuba Zmaja sa Gurdića i izvadite nešto iz sebe. Sve to pomnožite sa milion osmijeha.
KOTOR ART 22. KOTORSKI FESTIVAL
POZORIŠTA ZA DJECU
KOTOR ART 22nd KOTOR FESTIVAL OF
THEATRE FOR CHILDREN
2 – 10. JUL 2014. / 2 – 10 JULY, 2014
Koliko će tih deset dana jedan grad biti izgubljen u vremenu koje dolazi?
Koliko budućnosti se tada nalazi na petoj strani svijeta?
Odgovori: __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Direktor Festivala
Petar Pejaković
THE FIFTH SIDE OF THE WORLD
(a puzzle for the gifted ones)
At the 22nd Kotor Festival of Theatre for Children, shows will be arriving from four
continents: South and North America, Asia and Europe. The most wonderful audience
will witness scenic fairy-tales from Chile, USA, England, Italy, Albania, Ukraine, Israel,
China… This summer, with the help of the theatre magic, the town of Kotor will turn into
a fifth side of the world: Kotor – the town of the future.
Add to the fifth side of the world: 1 Njegos-incubator, 7 arts, 75 games, 450 years of
Shakespeare and a moment of eternity. Subtract the past, the present, living from today
to tomorrow and pretend-life. Divide it by 30,000 little-big people and 1 labyrinth-town
lost in time. Calculate the cube root of the Gurdic Dragon tooth and extract something
out of yourself. Multiply the sum with a million smiles.
How much will a town be lost in the upcoming time during those ten days?
How much future is then found on the fifth side of the world?
Answers: _________________________________________________________
___________________________________________________________________
Festival Director
Petar Pejakovic
39
PROGRAM FESTIVALA
SRIJEDA, 2. JUL
SVEČANO OTVARANJE
KARMEN (0+)
OPLAS – CENTRO REGIONALE DELLA DANZA UMBRIA, UMBERTIDE – ITALIJA
u saradnji sa LA TERRA NUOVA, PERUĐA – ITALIJA
21.00 h, Trg Sv. Tripuna
ČETVRTAK, 3. JUL
RUŽNO PAČE (6+)
GRADSKO POZORIŠTE PODGORICA – CRNA GORA
20.00 h, Kulturni centar
SREBRNI ŠOU (5+)
SILVER DANCE COMPANY, MIŠMERET – IZRAEL
21.30 h, Ljetnja pozornica
100 godina slovenačkog lutkarstva
Izložba lutaka
Narodni muzej Slovenije
19.00 h, Galerija solidarnosti (Palata Pima)
Mogli
Dramski studio Scena, Bar
19.30 h, Pjaca od kina
Čarna i Nesvet
Predstavljanje romana Uglješe Šajtinca
Gost: Petar Milatović – Politikin Zabavnik
Dramski studio Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor
20.30 h, Pjaca od kina
Otvaranje Festivala gudača
Mikhail Bereznitsky (viola) – Rusija
Vilhelmas Čepinskis (violina) – Litvanija
21.00 h, Crkva Sv. Duha
Otrovi Kapuletovog vrta
Teatar Farmakopea, Beograd – Srbija
22.00 h, Kulturni centar
40
41
// glavni pozorišni program // off program // scena za mlade // dječije scensko stvaralaštvo // zabavno-književni program
// edukativno-teorijski programi // inkluzivni program // likovni program // muzički program // ekološki programi
22. KOTORSKI FESTIVAL
POZORIŠTA ZA DJECU
KOTOR ART 2014
PIPI KRATKA ČARAPA (4+)
POZORIŠTANCE PUŽ, BEOGRAD – SRBIJA
21.30 h, Ljetnja pozornica
Mladi talenti Hercegovine
Izložba likovnih radova
Škola crtanja i slikanja Cambridge, Trebinje, Bileća, Gacko i Nevesinje
Dječija igraonica Ciciban, Trebinje – Bosna i Hercegovina
19.30 h, Trg Sv. Luke
Crvenkapa
Teatar 91, Aleksinac – Srbija
20.00 h, Kulturni centar
Mixed Up
Koncert
Good Mood, Kotor
20.00 h, Trg od oružja
Ura Kultura Kotor
Multimedijalno veče: Dječja soba – dječji svijet
Gosti: Jasminka Petrović, pisac, Ozren Miždalo, ilustrator
Dejan Đonović, glumac i pjesnik i dr.
20.30 h, Pjaca od kina
Koncert
Festival gudača
Jelena Jovović (violina), Kotor
Ana Mihaljević (klavir), Kotor
21.00 h, Crkva Sv. Duha
Novelica od ljubavi
Dramski studio Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor
21.30 h, Trg od oružja
Facebook
Dramska sekcija Gimnazijalci, Rožaje
22.00 h, Atrijum Kulturnog centra
SUBOTA, 5. JUL
SLIKE SA IZLOŽBE (7+)
POZORIŠTE LUTAKA NIŠ – SRBIJA
20.00 h, Kulturni centar
Rusko dvorište
Veče ruske tradicije i kulture
Teatar Glazalmaz…, Moskva – Rusija
19.00 h, Pjaca od kina
42
Kapetan Džon Piplfoks
Dramski studio Scena, Podgorica
19.30 h, Trg od oružja
Putovanje lipom našom
Produkcija Z, Split – Hrvatska
20.30 h, Trg od oružja
Koncert polaznika master class seminara za solo pjevanje
Festival gudača
Prof. Lilia Ilieva, Sofija – Bugarska
21.00 h, Crkva Sv. Duha
5 godina Art grupe
Art grupa Montenegro, Kotor
21.30 h, Trg od oružja
Bog
Dramski studio Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor
22.00 h, Atrijum Kulturnog centra
NEDJELJA, 6. JUL
AVANTURE GOSPODINA PANČA (0+)
KONRAD FREDERICKS, LONDON – ENGLESKA
20.00 h, Trg Sv. Luke
TIGRIĆ PETRIĆ (5+)
ПОЛТАВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, POLTAVA –
UKRAJINA
21.30 h, Ljetnja pozornica
Matine koncert
Festival gudača
12.00 h, Terasa Gradske kafane Dojmi
Kad bi cijeli svijet bio jedan veliki cvijet
JPU Radost, Kotor
19.00 h, Pjaca od kina
Brod Sangl Bangl Tingl Tangl Kotor
Čaplinovo pozorište, Podgorica
19.30 h, Trg od oružja
Naša djeca
KLAP, Kolašin
20.30 h, Pjaca od kina
Koncert
Festival gudača
Redis Mujaj (violina), Tirana – Albanija
Amir Džaković (klavir), Tirana – Albanija
21.00 h, Crkva Sv. Duha
15. jubilarni samostalni koncert
Mažoretke Kotor
21.30 h, Trg od oružja
43
// glavni pozorišni program // off program // scena za mlade // dječije scensko stvaralaštvo // zabavno-književni program
// edukativno-teorijski programi // inkluzivni program // likovni program // muzički program // ekološki programi
PETAK, 4. JUL
AVANTURE GOSPODINA PANČA (0+)
KONRAD FREDERICKS, LONDON – ENGLESKA
20.00 h, Trg Sv. Luke
ČAROBNJAK IZ OZA (5+)
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР, STARA ZAGORA – BUGARSKA
21.30 h, Ljetnja pozornica
Jedan poznati vuk
Teatar Glazalmaz..., Moskva – Rusija
19.00 h, Pjaca od kina
Alisa
Inkluzivni mjuzikl za djecu
Udruženje za afirmaciju dečijeg stvaralaštva Svitac, Beograd – Srbija
20.00 h, Kulturni centar
Najveća, najljepša, najslađa je naša muzika i ples
JPU Radost, Kotor
20.00 h, Trg od oružja
Mjesečarenje na suncu zaljubljenog viteza
Predstavljanje poezije za djecu Velimira Ralevića
Dramski studio Kulturnog centra Nikola Đurković
JPU Radost, Kotor
20.30 h, Pjaca od kina
Mokranjcu u čast
Hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, Kotor
Dirigent: mr Mihajlo Lazarević
21.00 h, Crkva Sv. Duha
Osnaženi suncem
NVU Djeca Tivta i JU Dječiji savez, Podgorica
21.30 h, Trg od oružja
Smrtni grijesi
Dramski studio Istureno odjeljenje, Podgorica
22.00 h, Atrijum Kulturnog centra
UTORAK, 8. JUL
Radost je igrati i pjevati sa nama
JPU Radost, Kotor i prijatelji
20.00 h, Trg od oružja
Šećernu vunu?
Bajke za odrasle (i djecu) Nataše Šotre
Škola glume, Herceg Novi – NVU Maska
20.30 h, Atrijum Kulturnog centra
Koncert polaznika master class seminara
za violinu i violončelo
Festival gudača
21.00 h, Crkva Sv. Duha
Čarobni svijet plesa
Studio za balet i ples Mala sirena, Kotor
21.30 h, Trg od oružja
Kineski tradicionalni instrumenti
Muzička škola Xi’an – Kina
21.30 h, Ljetnja pozornica
SRIJEDA, 9. JUL
CRVENKAPICA I VUK (5+)
DEČJE POZORIŠTE SUBOTICA – SRBIJA
20.00 h, Pjaca od kina
DŽEJMSOVE MAČKE (7+)
DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU – HRVATSKA
21.30 h, Ljetnja pozornica
Dječja igra i osmijeh
Privatne i javne predškolske ustanove Crne Gore
19.30 h, Trg od oružja
San jedne Marte
Zmajeve dečje igre, Novi Sad – Srbija
20.00 h, Kulturni centar
PRLJAVO KRILO (6+)
COMPAÑÍA DE TÍTERES DE DAVID ZUAZOLA, SANTJAGO – ČILE
20.00 h, Kulturni centar
Završni koncert Međunarodnog festivalskog orkestra
Festival gudača
Dirigent: Radovan Papović
21.00 h, Trg Sv. Luke
ŽIVOT U NJENOM DANU (6+)
HILARY CHAPLAIN, NJUJORK – SAD
21.30 h, Pjaca od kina
Veče sa Alisom
Studio za moderan ples, balet i mažoretke Alisa, Kotor
21.30 h, Trg od oružja
Kapetan Džon Piplfoks
Aktiv Teatar, Kosovska Mitrovica – Kosovo
19.30 h, Trg od oružja
Antigona
JU Katolički školski centar Sv. Franjo, Opća gimnazija,Tuzla – Bosna i Hercegovina
22.00 h, Atrijum Kulturnog centra
44
45
// glavni pozorišni program // off program // scena za mlade // dječije scensko stvaralaštvo // zabavno-književni program
// edukativno-teorijski programi // inkluzivni program // likovni program // muzički program // ekološki programi
PONEDJELJAK, 7. JUL
Velika trampa
Ekološki program
18.00 h, Pjaca od kina
Hilperik – strašni razbojnik
Hercegnovsko pozorište i Teatar Plus, Herceg Novi
19.00 h, Pjaca od kina
Stvarajmo naše bajke
Prezentacija inkluzivnog programa
NVU Punkt, Podgorica
20.30 h, Pjaca od kina
DODJELA NAGRADA
21.00 h, Trg od oružja
U čast nagrađenih
Folklorni ansambl Nikola Đurković, Kotor
Muzička škola Xi’an – Kina
21.30 h, Trg od oružja
22nd KOTOR FESTIVAL OF THEATRE
FOR CHILDREN – KOTOR ART 2014
FESTIVAL PROGRAM
WEDNESDAY, JULY 2
// MAIN THEATRE PROGRAM // off program // youth stage // children stage work // entertaining literary program
// educational and theoretical program // inclusive program // visual arts program // music program // ecological program
ČETVRTAK, 10. JUL
OPENING CEREMONY
CARMEN (0+)
OPLAS – REGIONAL DANCE CENTER OF UMBRIA, UMBERTIDE – ITALY
in co-operation with LA TERRA NUOVA, PERUGIA – ITALY
9:00 pm, St. Tryphon Square
THURSDAY, JULY 3
THE UGLY DUCKLING (6+)
PODGORICA CITY THEATRE – MONTENEGRO
8:00 pm, Cultural Centre
SILVER iTUBES (5+)
SILVER DANCE COMPANY, MISHMERET – ISRAEL
9:30 pm, Summer Stage
100 Years of Slovenian Puppetry
Puppet exhibition
National Museum of Slovenia
7:00 pm, Gallery of Solidarity (Pima Palace)
Mowgli
Scena Drama Studio, Bar
7:30 pm, Cinema Square
Čarna i Nesvet
Presenting a novel by Ugljesa Sajtinac
Guest: Petar Milatovic – Politikin Zabavnik
Drama studio of Nikola Djurkovic Cultural Center, Kotor
8:30 pm, Cinema Square
Festival of Strings Opening
Mikhail Bereznitsky (viola) – Russia
Vilhelmas Cepinskis (violin) – Lithuania
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
Poisons of the Capulet’s Garden
Farmakopea Theatre, Belgrade – Serbia
10:00 pm, Cultural Centere
46
47
PIPPI SHORTSTOCKING (4+)
TINY THEATRE PUZ, BELGRADE – SERBIA
9:30 pm, Summer Stage
Young Talents of Herzegovina
Visual Arts Exhibition
Cambridge School of Drawing and Painting, Trebinje, Bileca, Gacko and Nevesinje
Ciciban Children Playroom, Trebinje – Bosnia and Herzegovina
7:30 pm, St. Luke Square
Little Red Riding Hood
Theatre 91, Aleksinac – Serbia
8:00 pm, Cultural Center
Mixed Up
Concert
Good Mood, Kotor
8:00 pm, Square of Arms
Hooray Culture Kotor
Multimedia evening: Children’s room – children’s world
Guests: Jasminka Petrovic, writer, Ozren Mizdalo, illustrator,
Dejan Djonovic, actor and poet and others
8:30 pm, Cinema Square
Concert
Festival of strings
Jelena Jovovic (violin), Kotor
Ana Mihaljevic (piano), Kotor
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
Little Novella of Love
Drama Studio of Nikola Djurkovic Cultural Center, Kotor
9:30 pm, Square of Arms
Facebook
Gimnazijalci Drama Group, Rozaje
10:00 pm, Cultural Center Atrium
SATURDAY, JULY 5
PICTURES AT AN EXHIBITION (7+)
PUPPET THEATRE OF NIS – SERBIA
8:00 pm, Cultural Centre
Russian Yard
An evening of Russian traditions and culture
Glazalmaz…Theatre, Moscow – Russia
7:00 pm, Cinema Square
Captain John Peoplefox
Scena Drama Studio, Podgorica
7:30 pm, Square of Arms
48
Travelling Through Our Beautiful
Production Z, Split – Croatia
8:30 pm, Square of Arms
Concert of Students from the Master-class Seminar for Solo Singers
Festival of strings
Prof. Lilia Ilieva, Sofia – Bulgaria
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
// MAIN THEATRE PROGRAM // off program // youth stage // children stage work // entertaining literary program
// educational and theoretical program // inclusive program // visual arts program // music program // ecological program
FRIDAY, JULY 4
5 Years of Art Group
Montenegro Art Group, Kotor
9:30 pm, Square of Arms
God
Drama Studio of Nikola Djurkovic Cultural Center, Kotor
10:00 pm, Cultural Center Atrium
SUNDAY, JULY 6
THE ADVENTURES OF MISTER PUNCH (0+)
KONRAD FREDERICKS, LONDON – ENGLAND
8:00 pm, St. Luke Square
THE LITTLE TIGER PETRYK (5+)
POLTAVA ACADEMIC REGIONAL PUPPET THEATRE – UKRAINE
9:30 pm, Summer Stage
Matinee Concert
Festival of strings
12:00 pm, Dojmi Café Terrace
If the Whole World Could be One Big Flower
JPU Radost, Kotor
7:00 pm, Cinema Square
Sangl Bangl Tingl Tangl Ship Kotor
Chaplin Theatre, Podgorica
7:30 pm, Square of Arms
Our Children
KLAP, Kolasin
8:30 pm, Cinema Square
Concert
Festival of strings
Redis Mujaj (violin), Tirana – Albania
Amir Dzakovic (piano), Tirana – Albania
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
15th Anniversary Solo Concert
Majorettes Kotor
9:30 pm, Square of Arms
49
THE ADVENTURES OF MISTER PUNCH (0+)
KONRAD FREDERICKS, LONDON – ENGLAND
8:00 pm, St. Luke Square
THE WIZARD OF OZ (5+)
STATE PUPPET THEATRE, STARA ZAGORA – BULGARIA
9:30 pm, Summer Stage
It’s a Joy to Sing and Dance with Us
JPU Radost, Kotor and friends
8:00 pm, Square of Arms
Cotton Candy?
Fairy-tales for grown-ups (and children) by Natasa Sotra
Herceg Novi Acting School – NVU Maska
8:30 pm, Cultural Center Atrium
One Familiar Wolf
Glazalmaz... Theatre, Moscow – Russia
7:00 pm, Cinema Square
Concert of Students from the Master-Class Seminar for Violin and Cello
Festival of strings
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
Alisa
Inclusive musical for children
Svitac Association for Affirmation of Children Creativity, Belgrade – Serbia
8:00 pm, Cultural Center
Magic World of Dance
Mala sirena Dance and Ballet Studio, Kotor
9:30 pm, Square of Arms
Biggest, Prettiest, Sweetest is Our Music and Dance
JPU Radost, Kotor
8:00 pm, Square of Arms
Traditional Chinese Instruments
Xi’an Music School – Chine
9:30 pm, Summer Stage
Sleepwalking on the Sun of a Knight in Love
Presenting Poetry for Children by Velimir Ralevic
Drama studio of Nikola Djurkovic Cultural Center and
JPU Radost, Kotor
8:30 pm, Cinema Square
WEDNESDAY, JULY 9
In Honor of Mokranjac
Choir of Jedinstvo Serbian Singing Society, Kotor
Conductor: Mr Mihajlo Lazarevic
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF (5+)
CHILDREN’S THEATRE OF SUBOTICA – SERBIA
8:00 pm, Cinema Square
JAMES’ CATS (7+)
BRANKO MIHALJEVIC CHILDREN’S THEATRE IN OSIJEK – CROATIA
9.30 pm, Summer Stage
Empowered by the Sun
NGO Djeca Tivta and Dječiji savez, Podgorica
9:30 pm, Square of Arms
Children’s Dance and Smiles
Private and public pre-schools of Montenegro
7:30 pm, Square of Arms
Deadly Sins
Istureno odjeljenje Drama Studio, Podgorica
10:00 pm, Cultural Center Atrium
Martha’s Dream
Zmajeve dečje igre, Novi Sad – Serbia
8:00 pm, Cultural Center
TUESDAY, JULY 8
DIRTY WING (6+)
DAVID ZUAZOLA PUPPET THEATRE, SANTIAGO – CHILE
8:00 pm, Cultural Centre
A LIFE IN HER DAY (6+)
HILARY CHAPLAIN, NEW YORK – USA
9:30 pm, Cinema Square
Captain John Peoplefox
Aktiv Teatar, Kosovska Mitrovica – Kosovo
7:30 pm, Square of Arms
50
// MAIN THEATRE PROGRAM // off program // youth stage // children stage work // entertaining literary program
// educational and theoretical program // inclusive program // visual arts program // music program // ecological program
MONDAY, JULY 7
Closing Concert of the International Orchestra of the Festival
Festival of strings
Conductor: Radovan Papovic
9:00 pm, St. Luke Square
An Evening with Alisa
Alisa Studio for Modern Dance, Ballet and Majorettes, Kotor
9:30 pm, Square of Arms
Antigone
St. Francis Catholic School Center, Tuzla General High School – Bosnia and
Herzegovina
10:00 pm, Cultural Center Atrium
51
THURSDAY, JULY 10
The Great Swap
Environmental program
6:00 pm, Cinema Square
Let’s Create Our Fairy-tales
Presentation of the inclusive program
NGO Punkt, Podgorica
8:30 pm, Cinema Square
THE AWARDS CEREMONY
9:00 pm, Square of Arms
In Honor of the Award Winners
Nikola Djurkovic Folk Ensemble
Xi’an Music School – China
9:30 pm, Square of Arms
52
G
P L
P OZ A
T RO O V
T H E G RI N
P HE
R ŠN I
R
M A I
O A A M
G T R IN
R
A E
M
Hilperik –The Terrible Bandit
Herceg Novi Theatre and Teatar Plus, Herceg Novi
7:00 pm, Cinema Square
53
Srijeda, 2. jul / Wednesday, July 2
21.00 h, Trg Sv. Tripuna / 9:00 pm, St. Tryphon Square
OPLAS – Centro Regionale della Danza Umbria, Umbertide – Italija
OPLAS – Regional Dance Center of Umbria, Umbertide – Italy
u saradnji sa / a co-production with
LA TERRA NUOVA, Peruđa – Italija
LA TERRA NUOVA, Perugia – Italy
www.oplas.eu
KARMEN
CARMEN
Žanr / Genre: savremeni ples /
contemporary dance
Trajanje / Duration: 55 min.
Uzrast / Age: 0+
Režija i koreografija / Director and
Choreographer: Luca Bruni
Scena, kostimi i video-koncept / Stage, Costumes and Video-Concept: Mario Ferrari
Muzika / Music: Georges Bizet
Igraju / Cast: Luca Bruni, Mario Ferrari, Annachiara Franquillo, Somphong Chanphun,
Veronica Nieddu, Gloria Piermarini, Jessica Regni, Francesco Sangermano
Oplemenjena čudesnim melodijama Žorža Bizea, plesom, koreografijama i akrobacijama
na štulama, vatrometom, lutkama i video-snimcima, ova pozorišna operska priča, za
razliku od one koju je napisao Prosper Merime, smještena je u šareni svijet cirkusanata.
Cirkus Karmen stiže u grad, sa klovnovima, akrobatama, krotiteljima životinja i, naravno,
glavnom zvijezdom Karmen! Ovo je priča o neobičnoj, jedinstvenoj i razigranoj Karmen.
Priča koja, u novoj neuhvatljivoj magiji teatra, postaje drugačija, odvažna, neodoljiva i
moćna; svojevrsna oda slobodi i simbol života, baš kao i Karmen.
Nikad ne radi ono zbog čega ćeš jednog dana zažaliti, ali radi sve zbog čega jednog
dana nećeš zažaliti jer nisi uradio!
Riddled with wondrous melodies by Georges Bizet, but also dance, choreographies,
acrobatics on stilts, fireworks, puppets and video clips, this opera show is placed in the
colorful world of circus, very unlike the one written by Prosper Mérimée. Carmen Circus
is coming to town, with its clowns, acrobats, horse breakers and its main star – Carmen!
This is a story about the unusual, unique and playful Carmen. A well known story that
will, in the newly created, elusive magic of theatre, become different, brave, irresistible
and powerful; an anthem to freedom and a symbol of life – much like Carmen herself.
Never do what you may regret one day, but do all the things you may regret one day not
to have done!
54
Četvrtak, 3. jul / Thursday, July 3
20.00 h, Kulturni centar / 8:00 pm, Cultural Centre
GRADSKO POZORIŠTE PODGORICA – CRNA GORA
PODGORICA CITY THEATRE – MONTENEGRO
www.pgpozoriste.me
RUŽNO PAČE
THE UGLY DUCKLING
Po motivima bajke H. K. Andersena
Based on the fairy-tale by H. C. Andersen
Žanr / Genre: lutkarska predstava / puppet show
Trajanje / Duration: 45 min.
Uzrast / Age: 6+
Tekst / Written by: Igor Bojović
Režija / Directed by: Jaroslaw Antoniuk
Scenograf, kostimograf i kreator lutaka /
Set, Costume and Puppet Design: Eva Farkašová
Muzika / Muzika: Bogdan Szczepański
Prevodilac-dramaturg / Translator-Playwright: Zoran Đerić
Asistent reditelja / Assistant Director: Davor Dragojević
Korepetitori / Accompanist: Davor Novak, Petar Garić
Inspicijent / Stage Manager: Slavka Nelević
Igraju / Cast:
Branko Ilić������� KLOVN MILOVAN, RUŽNO PAČE / THE CLOWN, THE UGLY DUCKLING
Dejan Đonović��������������������������������������������������� H. K. ANDERSEN / H. C. ANDERSEN
Dijana Dragojevi����������������������� PATKA PATA, GUSAN / PATA THE DUCK, GANDER
Pavle Ilić����������������������������PATAK ŽAK, PIJETAO / JACQUES THE DUCK, ROOSTER
Katarina Krek��������� ĆURAN, GUSAN, LOVAČKI PAS / GOBBLER, GANDER, HOUND
Ivana Mrvaljević (Voice Over)�������������������������������������������������������������� LABUD / SWAN
Hans Kristijan Andersen, pisac svima poznate bajke Ružno pače, poticao je iz
siromašne porodice. Bio je bolešljivo dijete dobrog srca i sanjar. Nevoljen i prezren
od strane roditelja i kolega, imao je nesrećno djetinjstvo i mladost. Tek kao pisac
bajki postao je poznat, cijenjen i voljen.
Autor ove književne verzije bajke Ružno pače, Igor Bojović, na poetsko-duhovit
način pokreće temu različitosti, netolerancije, potrebe za prihvatanjem, ali s nadom
koju nosi ova priča – da ljepota leži u srcu i ljudskoj osjetljivosti. Ovo je priča o
djetetu koje nije prihvaćeno od strane okoline i vršnjaka. Ko od nas nije doživio
sličnu situaciju? (J. Antoniuk)
Otkrij svoju zvijezdu, pa ćeš se lako izboriti i sa svojom sjenkom. (I. Bojović)
55
Hans Christian Andersen, the author of the famous story The Ugly Duckling, came
from a poor family. As a child, he was very sickly, but always kind-hearted and a big
dreamer. Unloved and resented by his parents and peers, he went through a rough
childhood and adolescence. Only when he became a children’s writer did he achieve
fame, respect and love. The author of this version of The Ugly Duckling, Igor Bojovic,
will bring forward the subjects of diversity, intolerance, need for acceptance in a
poetic and humorous way, but also with a spark of hope that this story carries: that
beauty lies within our hearts and sensibility. A tale about a child who is not accepted
by their peers and surroundings – is there anyone who has not been in a similar
situation before? (J. Antoniuk)
Discover your star, only then will you be able to battle your own shadow. (I. Bojovic)
Četvrtak, 3. jul / Thursday, July 3
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm, Summer Stage
SILVER DANCE COMPANY, MIŠMERET – IZRAEL
SILVER DANCE COMPANY, MISHMERET – ISRAEL
www.silvershow.org
SREBRNI ŠOU
SILVER iTUBES
Žanr / Genre:
plesno-vizuelno pozorište /
dance visual theatre
Trajanje / Duration: 50 min.
Uzrast / Age: 5+
Kreacija i režija / Created and
Directed by: Shimon Mansura
Igraju / Cast: Maayan Gottshalk,
Omri Vinakoor, Hani Maya Peretz, Shay Harel, Hofit Levy, Liad Shaoul, Amit Ilitzky
Svakodnevna potraga za stvaranjem, za nečim novim i interesantnim, uči nas ponešto
o nama samima i o našoj vezi s drugim ljudima. Umjetnike ujedinjuje potraga za
neograničenim potencijalom materije, prostora, igračkih pokreta, slika tišine, toka
plesa i njegove pauze, elementima koji zajedno stvaraju biće unutar bića u umjetniku,
biće koje posmatra i shvata stvari iz različitih uglova i kroz različite oblike. Svaki običan
predmet iz naših života, bilo da je stvoren za industrijske ili lične potrebe, može se
iskoristiti na potpuno drugačiji način. Materijali koji se koriste u predstavi industrijske
su prirode – srebrne i providne cijevi, ljudi-cijevi od likre, svjetleće baterijske lampe…
Spajajući umjetnika sa ovim materijalima, stvaramo biće unutar bića koje volimo.
(Š. Mansura)
Everyday search for creation, for something new and surprising, teaches us not only
something about ourselves, but also our relationships with others. The artists are
united by the quest for the unlimited potential of the matter, space, dance movements,
images of silence, the flow and the pause of dance – the elements, which together
create a being within the artist, one who can perceive and interpret things from
different angles and through various shapes. Any everyday object from our lives,
whether it was created for industrial or personal needs, can be used in a different way
entirely. The materials used in the show are largely industrial – silver and transparent
tubes, tube-people made out of Lycra, flashing lights…
By combining the artist with the accessory, we create the being within a being we love.
(S. Mansura)
56
57
Petak, 4. jul / Friday, July 4
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm, Summer Stage
POZORIŠTANCE PUŽ, BEOGRAD – SRBIJA
TINY THEATRE PUZ, BELGRADE – SERBIA
www.pozoristepuz.sbb.sr
PIPI KRATKA ČARAPA
PIPPI SHORTSTOCKING
Žanr / Genre: drama / drama
Trajanje / Duration: 75 min.
Uzrast / Age: 4+
Tekst / Written by: Branislav Milićević
Režija / Directed by: Slobodanka Aleksić
Scenografija / Set Design: Biljana Sovilj
Kostimi / Costume Design: Snežana Šimić
Koreografija / Choreography: Marija Savić Srećković
Muzika / Music: Zoran Obrenović
Igraju / Cast: Branislav Milićević, Suzana Lukić, Sofija Juričan, Branislav Zeremski,
Marko Janketić, Marko Jovičić, Simona Bulajić, Predrag Filipović, Aleksandar Vujanović
Pipi Duga Čarapa je iz Švedske, a Kratka je iz Srbije. Pipi Duga Čarapa ne zna da čita,
a Kratka – zna. Pipi Duga Čarapa ima majmunče, a Kratka ima nešto bolje! Pipi Duga
Čarapa ima torbu punu zlatnika, a Kratka ima pun kofer. Pipi Kratka Čarapa je komičan,
poučan triler. Riječ „tril“ na engleskom znači „tresti se“. To znači da je Pipi Kratka Čarapa
predstava na kojoj se publika trese od smijeha, ali i od napetosti. Naime, nedolično
ponašanje glavne junakinje dovodi u opasnost njenu malu komšinicu. Srećom, Pipi ipak
uvidi svoje greške i sve se srećno završi.
Kad neko pravi štetu od koje pati cela planeta, recite složno: dosta! To nama, deci,
smeta. (B. Milićević)
Pippi Longstocking comes from Sweden, while Pippi Shortstocking comes from Serbia.
Pippi Longstocking can’t read, Pippi Shortstocking can. Pippi Longstocking has a little
monkey, but Pippi Shortstocking has something even better! Pippi Longstocking has
a bag of gold coins, Pippi Shortstocking has a full suitcase. Pippi Shortstocking is a
humorous, educative thriller. The verb thrill in English can also mean tremble – so Pippi
Shortstocking is going to be a show where the audience will tremble with laughter, but
also from suspense. In it, the inappropriate behavior of our heroine will endanger her
little neighbor. Fortunately, Pippi will come to realize her mistakes and the story will have
a happy ending.
When someone causes damage to the whole planet, say it together: enough! We, the
children, don’t like this stuff. (B. Milicevic)
Subota, 5. jul / Saturday, July 5
20.00 h, Kulturni centar / 8:00 pm, Cultural Centre
POZORIŠTE LUTAKA NIŠ – SRBIJA
PUPPET THEATRE OF NIS – SERBIA
www.nispuppets.org.rs
SLIKE SA IZLOŽBE
PICTURES AT AN EXHIBITION
Žanr / Genre: teatar sjenki / shadow puppetry
Trajanje / Duration: 50 min.
Uzrast / Age: 7+
Scenario i režija / Written and Directed by: Biserka Kolevska
Scenografija, lutke i kostimi / Set, Puppet and Costume Design: Svila Veličkova
Muzika / Music: Modest Musorgski
Asistent režije / Assistant Director: Davorin Dinić
Igraju / Cast:
Srđan Miljković ����������������������������������������������������������������������������� SLIKAR / PAINTER
Tatjana Milenkovi�������������������������������������������������������������������������������������ANIMATOR
Biljana Radenkovi������������������������������������������������������������������������������������ANIMATOR
Nataša Ristić����������������������������������������������������������������������������������������������ANIMATOR
Davorin Dini���������������������������������������������������������������������������������������������ANIMATOR
Toma Bibi�������������������������������������������������������������������������������������������������ANIMATOR
58
59
Nedjelja, 6. jul / Sunday, July 6,
Ponedjeljak, 7. jul / Monday, July 7
20.00 h, Trg Sv. Luke / 8:00 pm, St. Luke Square
KONRAD FREDERICKS, LONDON – ENGLESKA
KONRAD FREDERICKS, LONDON – ENGLAND
www.konradfredericks.com
AVANTURE GOSPODINA PANČA
THE ADVENTURES OF MR PUNCH
Žanr / Genre: tradicionalno londonsko ulično lutkarsko pozorište /
traditional London street puppet theatre
Trajanje / Duration: 35 min.
Uzrast / Age: 0+
Autor / Author: Konrad Fredericks
Lutke / Puppets: Fred Tickner
Slike sa izložbe jedno su od najprekrasnijih djela genijalnog ruskog kompozitora
Modesta Musorgskog. Nadahnuti muzikom, umjetnici su našli sopstvenu viziju
predstave, kroz živo crtanje sjenkama u boji. Jedan simpatičan luckasti umjetnik
pokušava da stvori sliku svog života, težeći ljepoti i savršenstvu, ali na putu mu se
ispriječi mračna sila, mrlja! Zlo uništava sve ono što je stvorio umjetnik – pejzaže,
portrete, morske slike, a na kraju guta i samog umjetnika. U crno-bijelom svijetu,
međutim, preživljava mala kap boje, pretvara se u mali cvijet, i taj posljednji zrak
nade uspijeva da se odupre arogantnoj, agresivnoj mrlji. Potpuno nemoćna da uništi
cvijeće, mrlja propada tamo odakle i potiče, u mrak. Svijetli, čulni svijet umjetnika se
vraća, i pred nama ponovo iskrsavaju platna koje je zlo uništilo.
Igra / Cast: Konrad Fredericks
Ko je uopšte Gospodin Panč? Odakle potiče? Panč je forma tradicionalnog
londonskog lutkarskog uličnog pozorišta lutaka kojima upravlja iskusni šoumen.
Ovaj lik, po svoj prilici, nastao je po uzoru na italijanskog klovna Pulčinela koji se
pojavljivao u srednjovjekovnoj komediji del arte. U XIX vijeku Panč je postao lutka
Umjetnik ulazi u jednu svoju sliku i stapa se za sva vremena sa svojom umjetnošću.
Pictures at an Exhibition is one of the most significant and stunning pieces of
music written by the Russian composer Modest Mussorgsky. Inspired by music, the
artists have found their own vision for the show, through live paintings of colorful
shadows. A lovable, humorous artist will try to create an image of his live, striving
for beauty and perfection. However, a dark force will get in his way – a blur! The
evil will destroy everything the artist had created – landscapes, portraits, paintings
of the sea. Finally, the artist himself will be swallowed by this blur. In this black and
white world, only a small drop of color will survive, turning into a tiny flower, and it
will be this last ray of hope that succeeds in standing up to the arrogant, aggressive
blur. Completely overpowered and unable to fight back, the blur will collapse into
the place where it came from – the dark. The light, sensual world of the artist will be
restored and the paintings that the evil had destroyed will once again appear before
us.
The artist enters one of his paintings and merges with his art for all eternity.
60
61
koja se koristila na malim štandovima putujućih lutkara koji su se postavljali na
ćoškovima britanskih ulica. Kako je tako nemoguć i blesav lik uspio da prevaziđe sve
promjene i nemire prohujalih vjekova i preživi na londonskim ulicama i parkovima?
Niko ne zna pouzdano… Moguće je da je Panč opstao dosad jer se tako očigledno
ruga ograničenjima civilizovanog društva. Često za dopadljive nevaljalce kažemo da
svašta može da im „prođe“. Pa tako i Panču, jer on je dopadljiv nevaljalac i, naravno,
lutka, a lutkama se sve oprašta.
Prava komedija će u nama podstaći dijete koje će poželjeti da se pretvori u Panča.
(Dž. Kerigan)
Who is Mister Punch, anyway? Where does he come from? Punch is a traditional
form of London street theatre performed with hand puppets by a professional
showman. This character is believed to be inspired by the Italian clown Pulcinella,
who was featured in the medieval tradition Commedia Dell’ Arte. By the 19th century,
Punch had become a hand puppet in the little street corner stages used by travelling
puppeteers. How did a character so impossible and ridiculous survive the changes
and turmoil of the passing centuries and managed to prevail in the streets and parks
of London? No one knows for certain… But it is possible that Punch has lasted so
long because he so blatantly cocks a snook at the restrictions of civilized society. It
is often said that a likeable rogue can get away with a lot of things. And Punch does,
since he is indeed a likeable rogue and just a puppet, of course. And puppets – they
can get away with anything!
True comedy makes the child in us want to turn into Mr. Punch. (J. Kerrigan)
Nedjelja, 6. jul / Sunday, July 6
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm, Summer Stage
POLTAVSKO AKADEMSKO OBLASNO POZORIŠTE LUTAKA,
POLTAVA – UKRAJINA
POLTAVA ACADEMIC REGIONAL PUPPET THEATRE,
POLTAVA – UKRAINE
ПОЛТАВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ,
ПОЛТАВА – УКРАΪНА
www.pl-puppet.com.ua
TIGRIĆ PETRIĆ
THE LITTLE TIGER PETRYK
ТИГРЕНОК ПЕТРИК
Žanr / Genre: afrička bajka / African fairy-tale
Trajanje / Duration: 45 min.
Uzrast / Age: 5+
Tekst / Written by: Y. Yanushevska and Y. Vilkovskiy
Režija / Directed by: D. Nuyanzin
62
Scenograf, kostimograf i kreator lutaka /
Set, Puppet and Costume Design: M. Danko
Igraju / Cast:
Shustov Mykola, Khmelenko Lel, Vitriuk Mykola,
Shchokina Valentyna, Vrublevska Iuliia
Negdje duboko u prašumama Azije živi Tigrić Petrić sa svojom mamom. On je dobar
tigrić, ali ima jednu manu koju nije moguće sakriti. Nećemo reći da je kukavica, ali
naprosto, on nije hrabriša. Zbog te osobine Petrić izgubi tigrove pruge koje su simbol
hrabrosti, a zatim polazi u svijet da pronađe svoju hrabrost! Ali, to ne ide baš lako…
Jednoga dana, Petrićeva mama se teško razboli i tigrić, bez razmišljanja o opasnostima
koje vrebaju usput, odlazi po ljekara da joj pomogne. Zato će zaslužiti izgubljene pruge.
Tako je to bilo u prašumama Azije, ali naša priča se odvija u Africi. Kako? Zar u Africi ima
tigrova? Možda i nema, ali u ovoj bajci će ih biti! U afričkom plemenu koje slavi hrabrost
dogodiće se bajka, u kojoj će, uz zvuke tradicionalne afričke muzike, pod ritualnim
maskama, sve plesati i pjevati himnu posvećenu hrabrosti.
Tajna slobode počiva u hrabrosti. (Perikle)
Somewhere far away, deep in the jungles of Asia, lived the Little Tiger Petryk with his
mother. He was a well-meaning little tiger, but he had one fault that was impossible to
hide. Now, we will not say that he was a coward, but simply, that he was not very brave.
As a consequence of this, Petryk lost his tiger stripes, the symbol of courage. This is
why he decided to set his foot in the world to find and reclaim his courage! But that
was easier said than done… One day, Petryk’s mother fell ill and the little tiger, without
thinking of all the potential dangers on his way, headed to the doctor to help her. This
way, he would earn his lost stripes. This is how it happened in the jungles of Asia, but
our story takes place in Africa. How? Are there really tigers in Africa? Maybe not, but
there will be in this fairy-tale! Our story will take place in an African tribe that celebrates
bravery, accompanied by the sounds of the traditional African music, with ritual masks
and dance, all celebrating and singing an ode to courage.
The secret of freedom is courage. (Pericles)
63
Ponedjeljak, 7. jul / Monday, July 7
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm, Summer Stage
DRŽAVNO LUTKARSKO POZORIŠTE, STARA ZAGORA – BUGARSKA
STATE PUPPET THEATRE, STARA ZAGORA – BULGARIA
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР, СТАРА ЗАГОРА – БЪЛГАРИА
www.pierrot-bg.com
ČAROBNJAK IZ OZA
THE WIZARD OF OZ
ВЪЛШЕБНИКЪТ ОТ ОЗ
Žanr / Genre: lutkarski mjuzikl / puppet musical
Trajanje / Duration: 60 min.
Uzrast / Age: 5+
Muzika po motivima / Musical based on: L. F. Baum Režija / Directed by: PhD Bonyo Lungov
Dramatizacija i songovi / Dramatization and Song Lyrics: Maya Encheva and
Konstantin Karakostov
Muzika / Music: Mihail Shishkov Lutke, kostimi i dizajn scene /
Puppets, Costumes and Stage Design: Dilyana Parvanova
Koreografija / Choreography: Konstantin Karakostov
Film / Movie: Petko Lungov
Multimedija / Multimedia: Three seven two five
Igraju / Cast: Vanya Kamyanska, Bilyana Raynova, Elitsa Stoyanova, Gergana
Vasileva, Yancho Ivanov, Kaloyan Georgiev, Kiril Antonov, Stanislav Matev
Čarobnjak iz Oza je čuveni film nastao po knjizi L. U. Bauma. Nema djeteta (ni
odraslog) koje nije čulo za Doroti Gejl, djevojčicu koja živi na farmi u Kanzasu
sa svojom tetkom i stricem i sanja bolji život. Svi znaju da nju i njenog psića Tota
snažan tornado prenese u fantastičnu zemlju Oz. Znamo, naravno, i da je jedini ko
može da joj pomogne čarobnjak iz Oza. Ko još ne zna da on živi u Smaragdnom
gradu i da Doroti kreće u potragu za njim? Poznato je i da Doroti na putu sreće
neobične prijatelje koji joj se pridružuju, zar ne? Na putovanju im pomaže Dobra Vila
Sjevera, dok im na put pokušava stati Zla Vještica Zapada. Ha! Pa to nije ništa novo!
Znamo i da na kraju i Doroti i njeni prijatelji uspiju da dobiju ono što hoće, ali, da li
znamo kako čarobno izgleda Čarobnjak iz Oza kao mjuzikl u lutkarskom pozorištu?
Ne? E, u tome je stvar.
Htjeli smo da sačuvamo originalnu verziju priče, ali koristeći drugačija sredstva
izražavanja i maštu da bismo preobrazili Čarobnjaka iz Oza u jednu savremenu
predstavu. (Dr Bonjo Lungov)
The Wizard of Oz is a famous film based on the novel by L. Frank Baum. Nearly
all children (and grown-ups) have heard about Dorothy Gale, a girl who lives on a
Kansas farm with her aunt and uncle and often spends time dreaming of a better
life. Everyone knows that Dorothy and her dog Toto get swept away by a strong
tornado and end up in the magical Land of Oz. We also know that the only one
who can help her is the Great Wizard of Oz. One more thing that everyone knows
is that he lives in the Emerald City and that Dorothy goes on a quest to find him.
Another well-known fact is that, on her journey, Dorothy encounters several unusual
friends who join her, right? During their quest, the Good Witch of the North helps
them, while the Wicked Witch of the West gives them a hard time. Ha! Well, there’s
nothing new about that! We also know that, in the end, Dorothy and her friends
succeed in achieving what they were looking for, but do we know how magical the
Wizard of Oz looks like as a musical in a puppet theater? No? Well, that’s the point!
We wanted to keep the original version of the story but using different means of
expression and imagination, in order to transform the Wizard of Oz into one modern
show. (Dr Bonyo Lungov)
Utorak, 8. jul / Tuesday, July 8
20.00 h, Kulturni centar / 8:00 pm, Cultural Centre
LUTKARSKO POZORIŠTE DAVIDA ZUAZOLE, SANTJAGO – ČILE
DAVID ZUAZOLA PUPPETS COMPANY, SANTIAGO – CHILE
COMPAÑÍA DE TÍTERES DE DAVID ZUAZOLA, SANTIAGO – CHILE
PRLJAVO KRILO
DIRTY WING
ALA SUCIA
Žanr / Genre: lutkarska predstava / puppet theatre
Trajanje / Duration: 53 min.
Uzrast / Age: 6+
Autor / Author: David Zuazola
Igra / Cast: David Zuazola
U Otpadgradu, u skromnoj kući pored pristaništa, rodila se jedna djevojčica sa
krilima na leđima. Niko nije znao da li je anđeo ili demon. Naseljem su počele
64
65
da kruže glasine, a potom
su glavešine grada odlučile
da posjete kuću. Našlo se tu
mnoštvo radoznalih ljudi i,
kako to uvijek biva, kao grom
iz vedra neba, pojavio se jedan
neobičan čovjek. Zvali su ga
Gospodin Gospodin i on je rekao
starješinama: „Ja, Gospodin
Gospodin, brinuću se o ovom
stvorenju dok ne napuni 16
godina. Ako je anđeo, pustiću je da odraste sa mnom, a kad odluči, moći će da ode
i da spasi svijet. Ako je demon, onda je to velika prijetnja ljudskom rodu, i ja ću je
uništiti“. A, danas, skoro 16 godina kasnije...
Zlo na svijetu ne prouzrokuju oni što kažu sve što znaju, nego oni koji kažu više
nego što znaju. (Stendal)
In Garbagevillage, in a humble house near the wharf, a girl was born with wings
across her back. No one knew if she was an angel or a demon. The rumors quickly
spread across the village, which prompted the elders to pay a visit to the house.
There were many curious villagers there and, as it usually happens, an unusual
man appeared out of the blue. Mr. Sir Gentleman was his name, and he said to the
elders: ”I, Mr. Sir Gentleman, will take care of this creature until she turns 16. If she
is an angel, I will raise her, and when she decides, she can go and save the world. If
she is a demon, then it will be a huge threat to the humanity and I will destroy her”.
And now, almost 16 years later…
Život u njenom danu je o priča o jednoj ženi koja, kao i svi ostali, sanja da bude
voljena. To je čarobna mješavina fizičke komedije, klovna i ozbiljnog teatra, u kojoj
ona prikazuje najintimnije trenutke u svojoj potrazi za neuhvatljivim snom o priči sa
srećnim krajem. Ona je klovn modernog doba, suočena sa svakodnevnim dilemama
koje rješava na maštovite načine, istovremeno otkrivajući univerzalne istine i ljudsku
ranjivost. Jednostavni predmeti na sceni uvjeriće nas da abažur može da se pretvori
u vjenčanicu, da su bebe napravljene od papirnih ubrusa stvarne, a da lampa može
da bude romantična. Njene kreacije će oživjeti i oteti se kontroli zbog njihove dvojake
prirode, a ona će ujedno postati i stvaralac i žrtva vjerovanja u svoje izume.
Ona pobjeđuje, ali publika ponekad osjeća prazninu – možda sopstvenu.
A Life in Her Day is a show about a woman who, like everyone else, dreams about
being loved. It is a wonderful mix of physical comedy, clown and serious theatre,
where she reveals the most intimate moments while chasing the elusive promise of
happily ever after. She is a modern day clown who confronts everyday dilemmas
with innovative ideas, at the same time exposing universal truths and human
vulnerability. Simple objects found on the stage will lead the audience into believing
that a lampshade can become a wedding dress, that babies made out of paper
towels are real, and that a lamp can be romantic. Her creations will come to life and
spiral out of control because of their dual nature, while she will become both the
creator and the one affected by her ideas.
She is triumphant, but the audience is sometimes left feeling emptiness – perhaps
their own.
The evil in this world in not caused by those who say everything they know, but
those who say more than they know. (Stendhal)
Utorak, 8 . jul / Thuesday, July 8
21.30 h, Pjaca od kina / 9:30 pm, Cinema Square
HILARI ČEPLEN, NJUJORK – SAD
HILARY CHAPLAIN, NEW YORK – USA
www.hilarychaplain.com
ŽIVOT U NJENOM DANU
A LIFE IN HER DAY
Žanr / Genre: klovn / clown
Trajanje / Duration: 60 min.
Uzrast / Age: 6+
Autori / Authors: Hilary Chaplain and Avner Eisenberg
Režija / Directed by: Avner Eisenberg
Igra / Cast: Hilary Chaplain
66
67
Srijeda, 9. jul / Wednesday, July 9
20.00 h, Pjaca od kina / 8:00 pm, Cinema Square
DEČJE POZORIŠTE SUBOTICA – SRBIJA
CHILDREN’S THEATRE OF SUBOTICA – SERBIA
www.suteatarzadecu.rs
CRVENKAPICA I VUK
LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF
Po motivima bajke Braće Grim / Based on the fairy-tale by the Brothers Grimm
Žanr / Genre: lutkarska predstava za djecu / puppet show for children
Trajanje / Duration: 45 min.
Uzrast / Age: 5+
Režija / Directed by: Nagy Viktória Éva
Scenografija i lutke / Set and Puppet Design: Schneider Jankó
Muzika / Music: Csernak Samu
Asistent reditelja / Assistant Director: Szücs Hajnalka
Igraju / Cast:
Gál Elvira, Szloboda Tibor, Greguss Zalán
Ko još ne zna priču o Crvenkapici i vuku? To je vjerovatno prva bajka koja nam
je ispričana, koju i sami pričamo svojoj djeci, koju će i ona svojoj..., tako da je
Crvenkapica obezbijedila sebi najupečatljiviju ulogu u književnosti za sva vremena,
zasigurno! Ova Crvenkapica je takođe u stilu: Bila jednom jedna djevojčica, u
crvenoj haljini i crvenoj kapici, brala cvijeće i pošla kod svoje bake u posjetu da
joj odnese ručak i tortu..., ali kao da je ipak pomalo iz nekog drugog filma. Možda,
crtanog. Takav nam je i vuk! Opasan, strašan, smiješan, trapav, izgubljen i sav
blesav, pa i baka, i lovac – dasa koji je došao sa cvijećem da se udvara... Kome?
Baki, naravno. Početak znate, kraj je izvjestan, samo je način nešto drugačiji.
Crvenkapica je bila moja prva ljubav. (Č. Dikens)
Who hasn’t heard the story about theLittle Red Riding Hood and the Wolf yet? It
was probably the first fairy-tale you were told as children, one we also tell to our own
children, which they will pass on to their own children... So, the Little Red Riding
Hood has certainly secured her place as one of the most remarkable characters in
literature of our time! This Little Red Riding Hood was also created in familiar style:
Once upon a time, there was a little girl, in a red dress and a red riding hood, who
was picking flowers before she went to visit her grandma to bring her lunch and
a cake...However, it will feel slightly different. Much like the Big Bad Wolf! He is
dangerous, frightening, funny, clumsy, lost and ditzy, and so are the Grandma and
the Hunter – the hunk who saves the day and arrives with flowers to court... who?
The Grandma, of course! You know the beginning, the ending is to be expected, but
the execution is what will make this story different.
Little Red Riding Hood was my first love. (C. Dickens)
Srijeda, 9. jul / Wednesday, July 9
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm, Summer Stage
DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU – HRVATSKA
BRANKO MIHALJEVIC CHILDREN’S THEATRE IN OSIJEK – CROATIA
www.dječje-kazaliste.hr
DŽEJMSOVE MAČKE
JAMES’ CATS
Po motivima tekstova iz pisama Džejmsa Džojsa / Based on texts from the letters by
James Joyce
Žanr / Genre: dramska predstava / theatre show
Trajanje / Duration: 50 min.
Uzrast / Age: 7+
Autor teksta / Written by: Nikola Zavišić
Režija, dramaturgija, prostor, svjetlo / Directed by, Dramaturgy, Space, Lighting:
Nikola Zavišić
Likovnost predstave / Visual Artwork: Mateja Benedetti
Scenski pokret / Scenic Movement: Dunja Jocić
Oblikovanje maski / Masks: Boris Sekulić
Kompozitor / Composer: Boštjan Gombač
Asistentica reditelja / Assistant Director: Areta Ćurković
Igraju / Cast:
Edi Ćelić��������������������������������������������������������������� MAČAK VRAG / ROGUE THE CAT
Ivica Lučić������������������������������MAČAK DJED DŽEJMS / GRANDPA JAMES THE CAT
Areta Ćurković������������������������������� MAČKA GRADONAČELNICA / MAYOR THE CAT
Lidija Kraljić����������������������������� MAČKA MUC, STARICA / MUC THE CAT, OLD LADY
Aleksandra Colnarić����� MAČKA, DJEVOJČICA, VODA / THE CAT, THE GIRL, WATER 68
69
Ova predstava nastala je po pismima koja je Džejms Džojs napisao svom unuku
Stefanu. U njoj mačke vode glavnu riječ iako se može učiniti da je vode ljudi ili
đavoli ili (daleko bilo) ribe! Nije, dakle, sve onako kakvim nam se može učiniti na
prvi pogled. Potreban je malo bolji – drugi pogled. Ili još temeljitiji – treći. I tek tada
se može jasno vidjeti u kojoj mjeri su mačke glavne, i u Kopenhagenu, i u Osijeku!
Džojs je rijetko pisao za djecu. Tačnije, samo dva pisma koja je pretvorio u priče i
poslao ih svome dragom unuku. Očigledno je da su djed i unuk imali svoj svijet koji
je imao svoje zakone, u kojem su na neki način vladale mačke koje, ili nisu smjele
da pređu ulicu, ili su pak pomagale drugima da je pređu. Ne znamo tačno. Otkrijte
sami.
Vrijeme provedeno sa mačkom nikad nije protraćeno. (Kolet)
This show was inspired by the letters that James Joyce had written to his grandson
Stephen. In them, the cats have the upper hand, even though it might seem to
you that it is the humans or demons or (God forbid!) fish who are in charge. Not
everything is what it appears like at a first glance. What you need is a better, second
glance, or an even more thorough, third glance, and only then you can see how cats
rule the show, both in Copenhagen and Osijek! Joyce rarely wrote children stories
– actually, he only wrote two letters that he turned into stories and sent them to his
dear grandson. It is obvious that the grandfather and his grandson had a world of
their own, with its unique rules – a world reigned by cats, which either couldn’t cross
the street or, in turn, helped others cross it. We don’t know exactly. Find out for
yourselves!
Time spent with cats is never wasted. (Colette)
70
SUSRETI DJECE I GLUMACA PITAM TE, PITAJ ME
MEETINGS OF CHILDREN AND ACTORS I ASK YOU, YOU ASK ME
3 – 10. jul / 3 – 10 July
11.00 h, Kulturni centar / 11:00 pm, Cultural centre
Medijator / Mediator: Tripun Grgurević
KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU
CREATIVE WORKSHOPS FOR CHILDREN
RADIONICA ORIGAMIJA I KOLAŽA (25. jun – 1. jul, Pjaca od kina)
ORIGAMI AND COLLAGE WOKSHOP (June 25 – July 1, Cinema Square)
SU
R S
PR AD RE
IN O IO TI
ST JE NI
AL KT CE
AC I
W M IJ
IN
O E E
ST
R ET …
AL PR KS IN
LA O HO G
TI JE P S
O CT S
N
S… S
Voditelj: Dragana Baćović, scenograf (Nikšić, Crna Gora)
Workshop leader: Dragana Bacovic, set designer (Niksic, Montenegro)
Preporučeni uzrast: 6+
Recommended age: 6+
Nebo nema granica
Savladaj osnovne tehnike origamija. Ispitaj oblik, prostor i veličinu, pa kolažmetodom stvori svoj grad budućnosti. Papirić po papirić i dobiješ gradić!
Sky has no limits
Master the basic techniques of origami. Examine the shape, space and size then
use the collage method to create your own city from the future. Paper by paper,
you’ll make a city!
Dragana Baćović (19. 4. 1989, Nikšić,
Crna Gora) završila je studije filmske, pozorišne i
TV scenografije na Fakultetu za umetnost i dizajn u
Beogradu. Mnogo voli pozorište, cirkus i djecu. Najviše
radi na filmu, a posebno ističe rad na filmovima Ratovi
(reditelj Ivan Bakrač, nagrada za najbolji studentski
film na Festivalu u Poljskoj) i Leto bez meseca (reditelj
Stefan Ivančić, učešće na Kanskom festivalu 2014.
godine u selekciji Cinefondation). Primjenjuje različite
likovne i zanatske tehnike u radioničarskom radu sa
djecom.
Dragana Bacovic (April 19, 1989 – Niksic,
Montenegro) graduated in Belgrade at the Faculty
of Arts and Design, where she studied film, theatre and TV set design. She loves
the theatre, circus and children. She mostly works in film industry, and her notable
achievements involve work on the film Wars (directed by Ivan Bakrac, received an
award for best student film at a festival in Poland) and Moonless Summer (directed
by Stefan Ivancic, participated at the 2014 Cannes Film Festival). She applies
various visual and craft techniques in her workshops with children.
72
73
RADIONICA ILUSTRACIJE (1 – 4. jul, Vrata od Gurdića)
ILLUSTRATION WORKSHOP (July 1 – 4, Gudric Gate)
RADIONICA KREATIVNOG PISANJA (2 – 5. jul, Gradska biblioteka i čitaonica)
CREATIVE WRITING WORKHSOP (July 2 – 5, City Library Kotor)
Voditelj: Vanja Vikalo, ilustrator (Herceg Novi, Crna Gora)
Asistent: Sanja Stojkov, grafički dizajner (Beograd, Srbija)
Workshop leaders: Vanja Vikalo, illustrator (Herceg Novi, Montenegro)
Assistant: Sanja Stojkov, graphic designer (Belgrade, Serbia)
Voditelj: Uglješa Šajtinac, dramski pisac i pisac za djecu (Zrenjanin, Srbija)
Workshop leader: Ugljesa Sajtinac, children’s playwright (Zrenjanin, Serbia)
Preporučeni uzrast: 15+
Recommended age: 15+
Draw over everything!
Radionica posvećena stvaranju zanimljivih
crtanih karaktera i crtanje po raznim površinama i
predmetima poput DIY ramova, tanjira, kamenčića,
saksija, nađenih predmeta i sl. Naučite kako da
jednostavne površine ili oblike pretvorite u zabavne
karaktere i umjetničke objekte.
Draw over everything!
A workshop dedicated to creating new, interesting
illustrated characters and drawing on various surfaces
and objects, like DIY frames, plates, pebbles, flower
pots, any found items and others. Learn how to turn
simple surfaces and shapes into fun characters and
artistic objects.
Vanja Vikalo (18. 8. 1987, Mostar, Bosna i Hercegovina) je vizuelni umjetnik
iz Herceg Novog. Prvenstveno se bavi ilustracijom i dizajnom karaktera, ali
eksperimentiše i sa lajv-videom. Sa istomišljenicima organizuje Festival savremene
umjetnosti u Herceg Novom pod nazivom Sinestezija. Apsolvent je na Fakultetu
informacionih tehnologija u Beogradu. Vanja crta od svog prvog kontakta sa
olovkom, a na prvoj godini fakulteta, kada je radio ilustracije za Rope Clothing,
crtanje počeo je da shvata kao posao. Njegove ilustracije na originalan način
odslikavaju kontradiktornosti naše tranzicione zajednice.
Vanja Vikalo (August 18, 1987 – Mostar, Bosnia and Herzegovina) is a visual
artist from Herceg Novi. He primarily deals with illustration and character design, but also
experiments with live video. Together with his like-minded peers, he organized a festival
of contemporary art in Herceg Novi called Sinestezija. He is a final year student at the
Faculty of Information Technology in Belgrade. Vanja has been drawing since his first
contact with a pencil, while he decided to take up drawing as a job during his first year at
university, when he started doing illustrations for Rope Clothing. His illustrations depict
the contradictions of our transitional society in a unique and original way.
74
Preporučeni uzrast: 12+
Recommended age: 12+
Grad mog djetinjstva, grad iz moje mašte
Polaznici radionice dijele među sobom tajne svojih ideja sa ciljem da svako
ponaosob osvoji svoju priču, napiše je i oslobodi kroz čitanje i razgovor.
Town of my childhood, town from my imagination
The participants of this workshop will share among each other the secrets of their
ideas, so each of them can conquer their story, write it, and finally liberate it through
reading and conversation.
Uglješa Šajtinac (1. 10. 1971, Zrenjanin,
Srbija) istaknuti je dramski pisac i pisac za djecu.
Diplomirao je 1999. godine na Fakultetu dramskih
umetnosti u Beogradu. Od 2003. do 2005. bio je
dramaturg Srpskog narodnog pozorišta u Novom
Sadu, a od 2005. predaje dramaturgiju na Akademiji
umetnosti u Novom Sadu. Dobitnik je brojnih
nagrada za književna ostvarenja. Najznačajnije
nagrade: Jovan Sterija Popović – za najbolji
savremeni dramski tekst na Sterijinom pozorju 2005,
za dramu Hadersfild, Vitalova nagrada za roman
Sasvim skromni darovi (2012) i Nagrada Politikinog
Zabavnika za roman Čarna i Nesvet, najboljia knjiga
za djecu i mlade u 2013. godini.
Ugljesa Sajtinac (October 1, 1971 – Zrenjanin, Serbia) is a playwright,
writer and children’s author. He graduated in 1999 at the Faculty of Dramatic Arts
in Belgrade, at the Department of Dramaturgy. Since 2005, he has been lecturing
dramaturgy at the Academy of Arts in Novi Sad. From 2003 to 2005, he worked as a
playwright at the Serbian National Theatre in Novi Sad. He edited a collection of new
dramatic texts by young writers called Project 3. He published short stories in many
literary magazines. He received numerous awards for his literary works: among
them are Jovan Sterija Popovic Award in 2005 for the play Huddersfield, Vidal Award
for Quite Modest Gifts (2012) and Politikin Zabavnik’s Award for the best novel for
children and young people.
75
RADIONICA IZRADE NAKITA I SUVENIRA (2 – 9. Jul, Trg Blažene Ozane)
JEWELRY AND SOUVENIR WORKSHOP (July 2 – 9, Blessed Osanna Square)
ARHEOLOŠKA RADIONICA (5 – 10. jul, Trg Sv. Tripuna)
ARCHEOLOGICAL WORKSHOP (July 5 – 10, St. Tryphon Square)
Voditelj: Olga Fedotova, kreativni dječiji psiholog (Moskva, Rusija)
Workshop leader: Olga Fedotova, creative children’s psychologist (Moscow, Russia)
Voditelj: Asja Zec, arheolog (Padova, Italija)
Workshop leader: Asja Zec, archeologist (Padua, Italy)
Preporučeni uzrast: 5+
Recommended age: 5+
Preporučeni uzrast: 5+
Recommended age: 5+
Abeceda kreativnosti
Prenesi svoju ljubav prema Kotoru u stvarnost.
Pokloni stare zanate čitavom svijetu. Napravi
svojim spretnim rukama komad nakita koji će
nositi u sebi istoriju tvoje zemlje i ljubav prema
Jadranu. A možeš i da pretvoriš Crnu Goru u
ekološku državu ako koristiš materijale koje
izbacuje more.
Arheolab Kotor
Otkrij šta znači biti arheolog. Savladaj naučne
metode koje prilikom istraživanja koristi
savremena arheologija. Čeprkaj po zemlji i
saznaj kako direktan kontakt sa keramikom,
sjemenkama, mozaicima i životinjskim kostima
olakšava spoznaju prošlosti. Postani mali
arheolog!
Alphabet of creativity Transpose your love for
Kotor into reality. Share the old crafts with the
whole world. Use your dexterous hands to create a piece of jewelry that will carry
in it the history of your country and your love for the Adriatic. And you can also turn
Montenegro into an ecological country by using materials washed ashore by the sea.
Archeolab Kotor
Discover what it means to be an archeologist.
Master the scientific methods used in modern archeology. Rummage in the ground
and find out how direct contact with ceramics, seeds, mosaic and fossils can help us
know more about the past. Become a little archeologist!
Olga Fedotova (17. 11. 1972, Podmoskovlje, Rusija) je dječiji i porodični
Asja Zec (9. 5. 1967, Rijeka, Hrvatska) diplomirala je na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu jednopredmetne studije arheologije na odsjeku za arheologiju. Više godina
usavršavala se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi. Potpisuje brojne
projekte i naučne radove. Živi i radi u Italiji. Osnovala je firmu za podučavanje djece
arheološkim stratigrafskim iskopavanjima STREET ARCHAEOLOGY i divulgaciju i
popularizaciju arheologije kao nauke.
psiholog i dizajner. U Crnu Goru je došla kao turista, zaljubila se u njene prirodne
ljepote i odlučila da u njoj ostane, živi i radi. U Rusiji se bavila art-terapijom i
razvojem mašte i kreativnosti kod djece. Crna Gora je u njoj probudila poseban
način stvaralaštva i poželjela je da prikaže ljepotu svega što je okružuje. Prevela je
dvije knjige Kreativnog centra na ruski jezik (Beležnica za svaku devojčicu, Knjiga
za devojke i njihove momke, V. Babić). Već dvije godine drži radionice izrade nakita i
suvenira sa djecom i odraslima.
Olga Fedotova (November 17, 1972 – Podmoskovye, Russia) is a children
and family psychologist and a designer. She first came to Montenegro as a tourist
and after a month fell in love with the beauty of its nature, so she decided to live
and work there. Back in Russia, she was involved in art-therapy and developing
imagination and creativity among children. Montenegro awakened her own creativity,
so she decided to present the beauty of her surroundings in her creative work. She
translated two books by Kreativni centar Publisher into Russian. She has been
hosting jewelry and souvenir workshops with children and adults for two years.
76
Asja Zec (May 9, 1967 – Rijeka, Croatia) graduated at the Faculty of Philosophy
in Zagreb, where she studied Archeology. She spent several years getting educated
at the Faculty of Philosophy at the University of Padua. She is credited in many
projects and scientific work. She lives and works in Italy. She founded a company
that educates children about archeological stratigraphic excavations called Street
Archeology, but also about promoting archeology as science.
77
GLUMAČKA RADIONICA
WORKSHOP FOR ACTORS AND ACTRESSES
4 – 6. jul / July 4 – 6
11.00 h, Kulturni centar / 11:00 am, Cultural Centre
Voditeljica / Workshop leader: Hilari Čeplen / Hilary Chaplain
FIZIČKA KOMEDIJA ZA LUTKARA, GLUMCA, KLOVNA, IGRAČA
PHYSICAL COMEDY FOR THE PUPPETEER, ACTOR, CLOWN, DANCER
Ova radionica osmišljena je da bi proširila vaš fizički rječnik i razvila vaš komični
potencijal kako bi, kao umjetnici performansa, mogli da iskoristite ove unutrašnje
vještine u svom stvaralaštvu. Moje jedinstveno shvatanje fizičke komedije, iz
ugla pozorišnog klovna, može biti izuzetno korisno umjetnicima performansa svih
žanrova, od lutkara do animatora i klasičnih glumaca. Vježbe su osmišljene u cilju
pronalaženja iskrenog zadovoljstva i radosti u igri, a istražuju širok opseg naše
izražajnosti – od onog blesavog, preko grotesknog do nevinog, dajući nam slobodu
da dopremo do najrazličitijih nijansi svog izraza. Razvijaćemo metode koje ćemo
koristiti u izvođenju komedije iz perspektive klovna, u poigravanju sa improvizacijom
i u istraživanju osnovne veze između izvođača i publike, između dva ili tri izvođača,
kao i odnosa među izvođačima u grupi. Istražićemo tehnike i upotrebu slepstik
komedije, improvizacije, partnerstva, komičnog tajminga, rekvizita i slučajnosti
– pojedinačno, u parovima i u grupnim vježbama. Šta je to što komediju čini
smiješnom, a šta nezaboravnom, dva su pitanja kojima ćemo se baviti.
This class is designed to expand your physical vocabulary and develop your
comic sensibilities so that you can use this visceral knowledge in your work as
a performing artist. My unique understanding of physical comedy from the point
of view of the Theatrical Clown can be extremely useful to performing artists of
all genres from puppeteers to animators to classical actors. The exercises are
designed to discover a true sense of pleasure and joy in play and explores the wide
range of passions and expressiveness within us, from the ridiculous to the grotesque
to the innocent, thus allowing us more freedom to access the many colors of our
expressive selves. We will develop tools to use in playing comedy from the clown
point of view playing improvisational games and exploring the basic relationships
between the performer and the audience, between two or three, performers and
within a group. We will explore the technique and use of slapstick, improvisation,
partnership, comic timing, prop and object interaction and accidents in solo, duo
and group exercises. What makes it funny and what makes it repeatable are two
questions we will tackle.
Hilari Čeplen jedna je od najistaknutijih profesionalnih komičarki fizičkog
teatra, a već preko 10 godina izvodi predstave samostalno i u ansamblima u
gradovima širom SAD-a, Kanade, Južne Amerike, Evrope i Azije. Među osnivačima
je trupe New York Goofs (od 1998) i sa njima nastupa na najprestižnijim njujorškim
scenama, poput Karnegi Hola, Linkoln Centra, Medora Mjuzikla, kao i na turneji
sa Bobom MekGratom iz popularnog TV serijala Ulica Sezam. Svoj solo nastup
izvodila je na mnogim festivalima i u brojnim dvoranama širom svijeta, uključujući
Fabelhaft, Festival storitelinga u Austriji, Klovnin u Beču (ženski klovnovski festival),
Međunarodni festival u Pajases (festival ženskih klovnova) u Andori, kao i Anjos
do Pikadeiro u Brazilu 2006. godine. Hilari Čeplen predavala je osam godina kao
78
vanredni profesor klovn teatra u Tiš školi umjetnosti na Univerzitetu u Njujorku i
održala je brojne radionice na temu klovnova i fizičke komedije. Kako bi razvila
svoj jedinstven stil nastupa, radila je sa velikanima poput Tonija Montanara, Aitora
Basauri Baruetabenja, Avnera Ajzenberga, Džuli Goel, Filipa Golijea, Anđele de
Kastro, Dejvida Šajnera, Dika Mondeja, Ami Hatab, Boba Berkija i Bila Irvina. Kao
glumica, Hilari je bila u prvoj postavi predstave Largely / New York Bila Irvina, a
nastupala je na Brodveju i u pozorištu Delakort u Central Parku, igrajući boginju
Cereru u izvedbi Bure u režiji Džordža S. Vulfa na Njujorškom Šekspir festivalu.
Hilari je takođe radila sa A.R.T-om (American
Repertory Theatre) u Kembridžu u Saveznoj
državi Masačusets, kao i sa Gloster, scenskom
trupom Izraela Horovica. Imala je ulogu u filmu
Forest Gamp koji je osvojio Oskara, u seriji Red
i zakon, a pojavila se i u večernjoj emisiji Dejvida
Letermana.
Hilary Chaplain has been recognized as
one of America’s foremost professional physical
comediennes, performing her original solo and
ensemble work for over a decade throughout
the US, Canada, South America, Europe and
Asia. She is also a founding member of the
New York Goofs (est.1998) appearing with them in prestigious New York venues
such as Carnegie Hall, Lincoln Center, The Medora Musical, and on tour at Wolf
Trap with Bob McGrath from Sesame Street. She has performed her solo variety
theatre pieces at many festivals and venues around the world including Fabelhaft, a
storytelling festival in Austria, Clownin in Vienna, (female clown festival) the Festival
International de Pallasses (female clown) in Andorra, and Anjos do Picadeiro 2006
in Brazil. Hilary was an adjunct professor of clowning at NYU’s Tisch School of the
Arts for eight years and has taught numerous workshops in clowning and physical
comedy. She has also worked with such teaching greats as Tony Montanaro, Aitor
Basauri Barruetabeña, Avner Eisenberg, Julie Goell, Philippe Gaulier, Angela de
Castro, David Shiner, Dick Monday, Ami Hattab, Bob Berky and Bill Irwin, to develop
her unique style of performance.
As an actress, Hilary was an original cast member in Bill Irwin’s Largely / New York
and appeared on Broadway and at the Delacorte Theatre in Central Park as the
Goddess Ceres in the New York Shakespeare Festival production of The Tempest
directed by George C. Wolfe. Regionally, Hilary has worked with the American
Repertory Theatre in Cambridge, Massachusetts, and with Israel Horowitz’s
Gloucester Stage Company. She also played a featured role in the 1994 Oscar
winning movie Forrest Gump, a lawyer on Law and Order Criminal Intent and made
a special appearance on Late Night with David Letterman.
79
IZLOŽBA LUTAKA
PUPPET EXHIBITION
The exhibition contains a selection of puppets made by the most significant
Slovenian artists who designed them for Slovenian puppet theatres since the
beginning of the 20th century until now.
100 GODINA SLOVENAČKE LUTKARSKE UMJETNOSTI
100 YEARS OF SLOVENIAN PUPPETRY ART
Autori / Authors:
Milan Klemenčič, dr Niko Kuret, Nikolaj Pirnat, Ajša Pengov, Mara Kraljeva, Slavko
Hočevar, France Mihelič, Tone Kralj, Marlenka Stupica, Tomaž Kržišnik, Kostja Gatnik,
Eka Vogelnik, Matjaž Šmit, Marjan Manček, Marija Lucija Stupica, Danijel Demšari,
Jaka Judnič, Jože Ciuha, Joze Tisnikar, Peter Černe, Agata Frejer, Breda Varl, Silvan
Omerzu, Alojz Zorman Fojž, Barbara Stupica, Igor Cvetko, Jasna Vastl, Gregor Lorenci
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
NATIONAL MUSEUM OF SLOVENIA
Četvrtak, 3. jul / Thursday, July 3
19.00 h, Galerija solidarnosti / 7:00 pm, Gallery of solidarity
Malo je osviješćenih likovnih umjetnika koji znaju da se kod stvaranja lutaka radi
o posebnoj grani likovne umjetnosti – o cjelovitom likovnom umjetničkom djelu u
pokretu, prostoru i vremenu, pa za lutkarsku predstavu likovni umjetnik stvara sve
nastupajuće „osobe” – lutke po svojoj zamisli, postavlja ih u odgovarajući prostor,
a lik i prostor stvaraju međusobni utisak harmonije ili suprotnosti...
(Agata Frejer Majaron, akademska slikarka)
ČITAONICA POD VELIKIM DRVETOM…
READING SESSION UNDER THE BIG TREE…
zabavno-književni program / entertaining literary program
VJEROVALI ILI NE?! – Politikin Zabavnik na Kotorskom festivalu pozorišta za djecu
BELIEVE IT OR NOT?! – Politikin Zabavnik at the Kotor Festival of Theatre for Children
Izložba sadrži izbor lutaka najznačajnijih slovenačkih likovnih umjetnika koji su
oblikovali lutke za slovenačka pozorišta lutaka od početka 20. vijeka do danas.
Četvrtak, 3. jul / Thursday, July 3
20.30 h, Pjaca od kina / 8:30 pm, Cinema Square
There are a few enlightened artists who know that creating puppets should be
regarded as a separate branch of art – as a complete piece of art in motion, space
and time, so when it comes to a puppet show, the artist is creating all the “persons”
featured – the puppets made based on artist’s own ideas, placing them in the
appropriate space, so the characters and space create a mutual impression of
harmony or opposition…
(Agata Frejer Majaron, academic painter)
Zabavno-književni program Čitaonica pod velikim drvetom od ove godine će na svakom
Festivalu predstavljati književne stvaraoce za djecu i mlade, dobitnike Književne
nagrade Politikinog Zabavnika, ustanovljene 1979. godine.
Tradiciju susreta Politikinog Zabavnika i Kotorskog festivala pozorišta za djecu otvoriće
Uglješa Šajtinac, čiji je roman Čarna i Nesvet (Izdavačka kuća Pčelica, Čačak), po
mišljenju stručnog žirija Politikinog Zabavnika, proglašen najboljim romanom za djecu i
mlade u 2013. godini.
Radujemo se druženju sa piscima i pjesnicima za djecu, (Jasminka Petrović-Ura Kultura
Kotor, Dječja soba-dječji svijet, Velimir Ralević-Mjesečarenje na suncu zaljubljenog
viteza, Nataša Šotra-Šećernu vunu?) darovaocima zabavnih i lijepih riječi, a posebno
druženju sa časopisom koji izlazi od daleke 1939. godine i još uvijek uživa kultni status
u našem regionu, i koji će na svoj, „zabavnikovski“ način ubuduće pratiti rad našeg
Festivala!
As of this year, the entertaining-literary program Reading Session Under the Big Tree
will be presenting literary authors for children and young people, the winners of the
Politikin Zabavnik magazine’s literary prize that was established in 1979.
This tradition of the encounter between Politikin Zabavnik and the Kotor Festival will
begin with Ugljesa Sajtinac, whose novel Čarna i Nesvet (Pčelica Publishing House,
Cacak) was named the best novel of 2013 for children and young people by Politikin
Zabavnik’s expert jury.
We are looking forward to spend time with children’s writers and poets, (Jasminka
Petrovic - Hooray Culture Kotor, Children’s room - children’s world, Velimir Ralevic Sleepwalking on the Sun of a Knight in Love, Natasa Sotra - Cotton Candy?), people
who present us with fun and wonderful words, and especially with the magazine that
has been coming out since the year 1939. and still has a cult status in our region. A
magazine that will accompany our Festival in the future in its very own “Zabavnik-esque”
way!
80
81
ALISA
ALICE
Inkluzivni mjuzikl
Inclusive musical
UDRUŽENJE ZA AFIRMACIJU DEČJEG STVARALAŠTVA SVITAC,
BEOGRAD – SRBIJA
SVITAC ASSOCIATION FOR AFFIRMATION OF CHILDREN CREATIVITY,
BELGRADE – SERBIA
Ponedjeljak, 7. jul / Monday, July 7
20.00 h, Kuturni centar / 8:00 pm, Cultural Centre
Trajanje / Duration: 45 min.
Preporučeni uzrast / Recommended Age: 6 - 12
Udruženje za afirmaciju dečjeg stvaralaštva Svitac je nevladino i neprofitno udruženje čiji
je cilj promovisanje socijalne inkluzije i ostvarivanje ciljeva u oblasti socijalne integracije
i inkluzije djece i omladine sa smetnjama u razvoju u svim vidovima društvenog života.
U saradnji sa Centrom za edukaciju Školica za muziku formiran je hor Svitac koji ima
20 članova uzrasta od 6 do 14 godina i čine ga djeca sa različitim razvojnim smetnjama
(autizam, razvojna disfazija, mentalna retardacija, poremećaj pažnje, Aspergerov
sindrom i dr.).
Cilj projekta jeste kulturna inkluzija i predstavljanje djece netipičnog razvoja u najboljem
svjetlu njihovim vršnjacima bez smetnji, stavljajući pred njih visoko postavljene
standarde umjetničke forme (gluma i pjevanje). Isticanjem talenata djece sa smetnjama
u razvoju utiče se na podizanje svijesti o različitim sposobnostima njihovih vršnjaka, kao
i na razbijanje predrasuda i tabua. Omogućavanjem ovakvog vida komunikacije postiže
se socijalna i kulturna integracija, što utiče na razvoj samopouzdanja i osamostaljivanje
djece sa smetnjama. U projekat su uključeni njihova braće i sestre koji predstavljaju
važan faktor porodične podrške koja se pruža netipičnim članovima, ali i mogućnost
da se porodica pokaže kroz umjetničku formu i zajednički rad, u kome su u prvom
planu djeca koja su marginalizovana. Za rad sa djecom angažovani su defektolozi,
muzički pedagozi i likovni umjetnici sa iskustvom u radu sa djecom sa autizmom, kao
i profesionalni saradnici iz beogradskih pozorišnih institucija. U predstavi učestvuje 22
djece sa smetnjama u razvoju od 6 do 16 godina.
Svitac Association for Affirmation of Children Creativity is a non-governmental and nonprofit organization whose aim is to promote social inclusion and to achieve goals in the
area of social integration and inclusion of children and young people with develo pmental
disabilities, in all aspects of social life. In co-operation with Skolica za muziku Center for
Education, the Svitac choir was formed, with 20 members aged 6-14 and is composed
of children with various develo pmental disabilities (autism, develo pmental dysphasia,
intellectual disability, attention disorder, Asperger syndrome and other).
The aim of this project is cultural inclusion and to present children with unconventional
develo pment in the best light to their able peers, placing before them high standards of
art forms (acting and singing). Putting the talent of the disabled children at the forefront
will raise awareness among their peers of their various skills and abilities, but will also
combat prejudice and taboos. This kind of communication will enable social and cultural
integration, which will affect the confidence and personal independence of the disabled
82
children. Their siblings will be included in the project, which will represent an important
factor of family support, but also a chance for the family to showcase their talent through
art and team work that will put the marginalized children at the forefront. Special
education teachers, music pedagogues and visual artists with experience in working
with children with autism are going to be involved in the project, but also professional
contributors from theatre institutions in Belgrade. The show will feature 22 children with
develo pmental disabilities, aged 6 to 16.
STVARAJMO NAŠE BAJKE
LET’S CREATE OUR FAIRY-TALES
NVU PUNKT, PODGORICA
NVU PUNKT, PODGORICA
Četvrtak, 10. jul / Thursday, July 10
20.30 h, Pjaca od kina / 8:30 pm, Cinema Square
Projekat podrazumijeva stvaranje/pisanje teksta čiji je autor Milica Piletić i ilustrovanje/
stripovanje zajedničkim, timskim, kreativnim radom djece sa specifičnim obrazovnim
potrebama i djece koja se tipično razvijaju, uz superviziju umjetnika Romana
Đuranovića. Takođe, predviđeno je štampanje kolorne publikacije, koja bi bila produkt
tog rada, i distribuiraće se crnogorskim predškolskim ustanovama i osnovnim školama.
Kreiranje crnogorske ilustrovane strip-bajke je nekomercijalni projekat čiji je ekskluzivitet
sadržan u činjenici da krajnji produkt namijenjen djeci stvaraju sama djeca, čime se
„bajkovito“ zatvara krug. Same bajke nisu sa „one“ strane realnog već predstavljaju
simbolički registar koji treba i može vrijednosno i kvalitativno da prekomponuje našu
stvarnost i naše živote. Stoga se neposredno stvaranje (stripovanje) bajke od strane
onih kojima su te bajke i namijenjene, u formi zajedničkog rada i saradnje djece koja
imaju različite individualne okolnosti psihofizičkog razvoja, ispostavlja kao ostvarivi
društveni cilj i realno individualno dostignuće. Prve crnogorske bajke koju su ilustrovala
djeca sa smetnjama u razvoju i bez smetnji u razvoju realizovaće NVU Punkt iz
Podgorice. Riječ je o univerzalnoj priči o borbi između dobra i zla, priči o magiji dobrih
djela. Super heroji, čarobni predjeli i nevjerovatne dječije ilustracije vode nas u carstvo
dječijih snova.
This project will involve creating and writing text authored by Milica Piletic and illustrating/
making a comic in shared, creative team work by both abled children and children with
special education needs. The project will be supervised by the artist Roman Djuranovic.
Furthermore, there will be a subsequent print edition of the team work product, which will
be distributed in preschools and elementary schools of Montenegro.
Creating a Montenegrin comic book fairy-tale is a non-commercial project whose
distinctiveness is reflected in the fact that the final product aimed at children was also
created by children, which in a way completes the circle. The fairy-tales will not be on the
“other” side of real, but will present a symbolic register that could help us re-compose
our reality and our lives. Therefore, the creation of the comic book fairy-tales by those
to whom these fairy-tales are made for in the first place, in form of team work and cooperation among children with various degrees of intellectual and physical abilities, will
become an achievable social goal and realistic individual accomplishment. The project
of the first Montenegrin fairy-tale created by children with and without disabilities will be
realized by NVU Punkt from Podgorica. It will deal with a universal story of good versus
evil and the magic of good deeds. Superheroes, magical landscapes and amazing
children’s illustrations will lead us into a kingdom of children’s dreams.
83
RUSKO DVORIŠTE
RUSSIAN YARD
Veče ruske tradicije i kulture
An evening of Russian traditions and culture
TEATAR GLAZALMAZ..., MOSKVA – RUSIJA
GLAZALMAZ... THEATRE, MOSCOW – RUSSIA
Subota, 5. jul / Suterday, July 5
19.00h, Pjaca od kina / 7:00 pm, Cinema Square
Rusko dvorište otvoriće svoja vrata i ugostiti sve posjetioce Festivala. Teatar
Glazalmaz... poziva sve da se bolje upoznaju sa ruskim običajima, domaćom
radinošću, narodnim pjesmama i igrama, kao i da učestvuju u predstavi koja će
biti inspirisana jednom od ruskih narodnih priča. Gosti mogu da se posluže čajem
iz samovara (velikog ruskog čajnika), kao i suškama (prstenastim grickalicama),
medenjacima i slatkišima od karamele.
One evening, the Russian yard will open its doors, welcoming all the guests of the
Festival. Glazalmaz Theatre invites everyone to get to know Russian customs, home
crafts, folk songs and games; to take part in the performance based on one of the
Russian folk tales. Guests can take a cup of tea from samovar (type of a big kettle
used in Russia) with sushkas (ring-shaped tea biscuits), gingerbread, honey-cakes
and caramel candies.
Radionica
Djeca će interaktivno učestvovati u ručnom oslikavanju drvenih kašika i frula,
oblikovanju i ukrašavanju lutaka za predstavu, ručnom izrađivanju raznih ukrasa i
dekoracija u folklornom stilu za prostor gdje se čajanka održava (drveće, zidovi);
baviće se grnčarijom, oblikovanjem i oslikavanjem glinenih igračaka i zemljanog
posuđa.
Workshops
Children will be interactively involved in the painting of wooden spoons and flutes,
modeling and decorating puppets for the performance, and making various folklore
ornaments by hand for the space where the tea party will be held (trees, walls). They will
also be involved in pottery, modeling and painting of clay toys and earthenware crockery.
84
85
Ruske narodne igre
Dok se ručno izrađeni predmeti suše, a prostor ukrašava, djeca učestvuju u
narodnom plesu i igrama. U tome će im pomoći stručnjak za folklor.
Russian folk games
While the hand-made props for the performance are getting dry and the entire place
is being decorated, the children will participate in folk games and dances. They will
be guided by a specialist in folklore.
Predstava po motivima ruskih narodnih priča
Pozvaćemo goste da nađu svoje mjesto u publici. Prvo će se izvesti proba na kojoj
će djeca naučiti kako da rukuju predmetima koje su izradili (kašikama i frulama), a
onda predstava može da počne.
Performance based on a Russian folk tale
Guests are invited to take their seats in the audience. First, the rehearsal will take
place where the children will learn how to use their hand made props (spoons and
whistles) for the performance.
Then the show begins!
Čajanka / Tea party
Gosti se poslužuju čajem iz samovara i slatkišima / Everyone is invited to take a cup
of tea from samovar with sweets and snacks.
INSTALACIJE
INSTALLATIONS
GALEB ZA ĐECU (Trg od oružja) / SEAGULL FOR CHILDREN (Square of Arms)
FESTIVALSKO JEDRO (Terasa Kafe bara Bandiera)
FESTIVAL LAKE (Bandiera Café Terrace)
ĐE JE GULIVER? (Trg Blažene Ozane)
WHERE IS GULLIVER? (Blessed Osanna Square)
PUTUJUĆI VITRAŽI (Riva) / TRAVELLING STAINED GLASS (Riviera)
ZMAJ OD GURDIĆA (Vrata od Gurdića) / DRAGON OF GURDIC (Gurdic Gate)
OBELIKS (iza zgrade Jugooceanije) / OBELIX (Behind Jugooceanija Headquarters)
OOOO RUK! (Stari zatvor) / HEAVE! (Old Prison)
ZVJEZDANO NEBO (Atrijum Kulturnog centra)
STARRY SKY (Cultural Center Atrium)
FESTIVALSKI PRIJESTO (Vrata od grada) / FESTIVAL THRONE (Main Gate)
PLODOVI POLITIKINOG ZABAVNIKA (Pjaca od kina)
THE FRUITS OF POLITIKIN ZABAVNIK (Cinema Square)
Autors / Authors: Goran Moškov, Radmila – Beća Radulović, Miodrag Milovanović,
Meštar&Furešta (Marko Ševaljević i Andrea Drobnjaković), Ivana Lazarević,
Ana Zarubica, Dragana Baćović, Marjan Šantić
86
87
IMPRESUM / IMPRESSUM
Izvršni producent / Executive Production
FONDACIJA KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU
Kotorski
festival
pozorišta
za djecu
Suorganizator / In Cooperation With
KULTURNI CENTAR NIKOLA ĐURKOVIĆ, Kotor
Savjet Fondacije / Foundation Council
Miloš Dževerdanović, Tatjana Kondanari, Vesna Momčilović, Ljubo Radović
Pokrovitelj / Patronage
Under the patronage of
UNESCO
UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
MINISTARSTVO KULTURE CRNE GORE
OPŠTINA KOTOR
Generalni medijski pokrovitelj / General Media Patronage
LUKA KOTOR AD
TURISTIČKA ORGANIZACIJA KOTOR
RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR, Kotor
JPU RADOST, Kotor
PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA OSMIJEH, Kotor
NVU PRIJATELJI, Herceg Novi
Veliki prijatelji / The Great Friends
LUKA KOTOR AD - www.portofkotor.co.me
POMORSKI MUZEJ CRNE GORE - www.museummaritimum.com
TURISTIČKA ORGANIZACIJA KOTOR - www.tokotor.me
KNIGHTSBRIDGE SCHOOLS INTERNATIONAL, Tivat - www.knightsbridgeschools.com
MIROSS Travel Agency, Podgorica - www.miross.me
Medijski sponzori / Media sponsors
POBJEDA - www.pobjeda.me
DNEVNE NOVINE DAN - www.dan.co.me
RADIO KOTOR - www.radiokotor.com
Sponzori / Sponsors
KNJAZ MILOŠ – MONTENEGRO DOO, Kotor - www.knjaz.co.rs
RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
LEDO DOO, Podgorica - www.ledo.co.me
Dječji žiri / Children Jury
Milica Kašćelan, Stasija Perović, Tijana Ćetković, Martin Krivokapić, Irina
Vukadinović, Nikola Grušić, Matija Sužnjević, Lana Gojković, Violeta Bjelanović,
Bojana Krivokapić, Anja Radonjić, Doris Kordić, Tamara Vukićević, Dušan Odalović,
Maša Radovanović, Anja Aprcović, Vasilije Latković, Silvana Mijović, Aleksa Balević,
Sanela Spahić, Željka Lukšić
AQUABIANCA DOO – Podgorica - www.aquabianca.me
Žiri grada / Town Jury
Vjera Rašković, Slađana Mijanović, Dubravka Jovanović, Dragutin Šćekić,
Tvrtko Crepulja
Podrška / Support
Ambasada Slovenije
Partneri / Partners
GRADSKO POZORIŠTE PODGORICA
MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL ŠIBENIK
MEĐUNARODNI DEČJI FESTIVAL SUBOTICA
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
JU MUZEJI, Kotor
ASSITEJ CENTAR, CRNA GORA
POMORSKI MUZEJ CRNE GORE, Kotor
ŠOSMO VIDA MATJAN, Kotor
BISKUPSKI ORDINARIJAT, Kotor
GRADSKA BIBLIOTEKA I ČITAONICA KOTOR
88
Medijski prijatelji / Media Friends:
BOKA TV
PINK M
TV VIJESTI
RTV ATLAS
PRVA TELEVIZIJA
POBJEDA
DN DAN
RADIO-KOTOR
SKALA RADIO
RADIO TIVAT
RADIO HERCEG NOVI
RADIO DUX
ND VIJESTI
DNEVNE NOVINE
PORTAL ANALITIKA
CAFFE DEL MONTENEGRO
PORTAL KOLEKTIV.ME
Prijatelji / Friends
ART GRUPA MONTENEGRO, Kotor
DJEČIJI HOR ZVJEZDICE, Podgorica
IZDAVAČKA KUĆA PČELICA, Čačak
89
PEKARA STARI GRAD, Kotor
CAFFE PIZZERIA SAPORI, Kotor
Direktor Festivala / Festival Director: Petar Pejaković
Programski sektor / Program Section
Urednički odbor, selekcija / Editorial Board, Selection
Živomir Joković, Petar Pejaković, Marija Backović
Koordinatori / Coordinators
Glavni pozorišni program / Main Theatre Program: Tomislav Žegura
Prateći programi / Side Programs: Marija Backović
Urednici / Editors
Zabavno-književni program / Entertaining Literary Program: Jelena Đonović
Muzički program / Music program: Marina Dulović
Organizatori / Organizers: Milivoje Lakić, Jelena Odalović, Suzana Golić, Jelena
Risteljić, Lana Gojković, Đurđa Petrović Poljak
Organizaciono-administrativni sektor /
Organizational and Administrative Section: Nataša Risteljić
Pravna podrška / Legal Support: Dragan Starović, Miloš Vojinović
Služba računovodstva / Accounting Service: Božana Biskupović
Računovođa / Accountant: Vanja Jovanović
Biletari / Box Office: Mirjana Milić, Emina Marjanović, Marko Čizmović
Služba za goste / Guest Office: Perica Gojković
Ketering služba / Catering Service: Radovan Vujović, Savo Miljenović
Operativna služba / Operational Services: Marjan Šantić
Pomoćni radnici / Assistant Workers: Slavica Praci, Emina Jaković, Aleksa
Maslovski, Novak Roganović, Dejan Ivošević, Nikola Milaš, Nenad Đurković, Petar
Čiča, Vuk Andrijašević, Stevan Majdak, Đorđe Zanata, Antonije Zanata, Nikola
Tomović, Blažo Grgurević, Duško Mažibrada, Nikola Popović, Marko Kuljanin, Nikola
Crepulja, Filip Lončarević
PR i Marketing sektor / PR and Marketing Section
Koordinator / Coordinator: Jelena Mišeljić
PR služba / PR Office: Slaviša Grubiša
Pero Festivala / Festival Pen: Maja Mrđenović
Protokol / Protocol: Radmila Božović
90
Medijator susreta djece i glumaca / Meetings of children and actors mediator:
Tripun Grgurević
Organizator / Organizer: Dragana Kunarac
Video i fotografija / Video and Photography:
Aleksandar Kaluđerović
Grafički dizajner Festivala / Graphic Designer of the Festival:
Radmila – Beća Radulović
Animator / Animator: Vedran Šantić
Katalog KFPD / Catalogue KFTC
Urednik / Editor: Dejan Đonović
Prevodilac / Translator: Ana Brdar
Lektor / Lector: Jelena Đonović
Fotografije / Photography: Ralf Obergfell, Dalibor Ševaljević, Duško Miljanić,
Aleksandar Kaluđerović, Iva Kernec
Tehnički sektor / Technical Section: PG SOUND
Direktor / Directed by: Obren Tošić
Tehnički direktor / Technical Director: Milan Todorović
Dizajn zvuka / Sound Design: Goran ĐolevIć
Ton majstor-šef tehničke ekipe / Sound Engineer – Tech Crew Manager:
Aleksandar Poček
Ton majstor / Sound Engineer: Mario Tošić
Dizajn automatskog svjetla / Intelligence Lighting Design: Amel Omeričić
Pozorišno svjetlo / Theatre Lighting: Miomir Malović
Majstori svjetla / Lighting Technicians: Sreten Milošević, Dejan Kalezić
Dizajn videa / Video Design: Enis Sadović
Konstrukcija i bina / Construction and Stage: Damir Dervišević
Tehničari-montažeri / Technical Installers: Dejan Janinović, Filip Janković,
Lazar Vukčević
Pomoćnici tonca / Sound Engineer Assistants: Luka Janković, Luka Čaveliš
Pomoćni radnik / Assistant: Luka Mandić
Tehnička služba / Technical Service: Mladen Petrović, Zvjezdan Šantić
Volonteri / Volunteers: Ivana Proročić, Darja Popović, Tijana Maslovar, Milena Kašić,
Jovana Lazović, Vasilije Čolan, Nevena Barbić, Jovana Roćenović, Jovana Delić,
Marija Todorović, Zoja Šćekić, Mihaela Moškov, Ksenija Racković, Marko Radović,
Nikola Vujičić, Ivan Franović, Ivan Kašćelan, Miloš Kašćelan, Jana Bulajić, Vladana
Donković, Alesia Radulović, Krsto Kustudić, Dijana Terek, Aleksandra Terek, Ksenija
Perišić, Petar Franović, Anastasija Joksimović, Jelena Jašović, Ksenija Roganović,
Mina Bućin, Matea Gržetić, Jovan Buzdovan, Nastasija Barović, Alen Rastoder,
Stefan Milinić, Irina Kriještorac, Dimitrije Kriještorac 91
Stari grad Kotor
13
12
317
19
2
14
10
6
7
18
3
200 m
8
PRODAJNA MJESTA:
11
5
1
9 Kameni kiosk TOK, 08.00–20.00h
FONDACIJA KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU
Kulturni centar, Stari grad, 85330 Kotor, Crna Gora
KOTOR FESTIVAL OF THEATRE FOR CHILDREN FOUNDATION
Cultural Centre, Old Town, 85330 Kotor, Montenegro
Ljetnja pozornica, 19.30–21.30h (prije predstave)
Kotorola (vozilo Festivala)
4
www.itinereri.org
Izvršni producent / Executive Production
copyright© Žiža Kartografija
1 Blagajna Kulturnog centra, 10.00–13.00h i 18.00–21.30h
16
ULAZ SLOBODAN za sve programe,
osim za predstave Glavnog pozorišnog programa koje se igraju
na Ljetnjoj pozornici, Kulturnom centru i Pjaci od kina
9 3
TICKETS:
9 Stone kiosk TOK, 8:00am–8:00pm
15
tel / fax: +382 32 323 344
e-mail: [email protected]
www.kotorskifestival.me
1 Cultural Center pay desk, 10:00am–1:00pm and 6:00pm–9:30pm
Summer Stage, 7:30pm–9:30pm (before the performances)
Kotorola (Festival vehicle)
FREE ENTERANCE to all the shows,
except those featured in the Main Theater Program that are performed
at the Summer Stage, in the Cultural Center and on the Cinema Square
Kotorski Festival pozorišta za djecu - Festival of Theatre for Children
www.youtube.com/kotorfestivalvideo
twitter.com/kotorskifest
92
1
Kulturni centar
11
Galerija solidarnosti
1
Cultural Center
10
St. Tryphon Square
2
Ljetnja pozornica
12
Trg Blažene Ozane
2
Summer Stage
11
Gallery of Solidarity
3
Vrata od grada
13
Stari zatvor
3
Main Gate
12
Blessed Osanna Square
4
Trg od oružja
14
Gradska biblioteka i čitaonica
4
Square of Arms
13
Old Prison
5
Pjaca od kina
15
Riva
5
Cinema Square
14
City Library
6
Trg Sv. Luke
16
Terasa Gradske kafane Dojmi
6
St. Luke Square
15
Riviera
7
Crkva Sv. Duha
17
Vrata od Gurdića
7
16
Dojmi Café Terrace
8
Iza zgrade
Jugooceanije
18
Atrium Kulturnog centra
17
Gurdic Gate
9
Kameni kiosk
19
Terasa Kafe bara Bandiera
18
Cultural Center Atrium
10
Trg Sv. Tripuna
Church of the
Holy Spirit
Behind
Jugooceanija
Headquarters
Stone Kiosk
19
Bandiera Café Terrace
8
9
93
kotor art
don brankovi
dani muzike
kotor art
don branko’s
music days
PROGRAM
Subota, 05. jul / Saturday, July 5
Ljetnja pozornica, 21 h /
Summer Stage, 9 pm
Ponedjeljak, 14. jul / Monday, July 14
Katedrala Sv. Tripuna, 21 h /
St. Tryphon Cathedral, 9 pm
ONO SVE ŠTO ZNAŠ O
MENI /
ALL YOU KNOW ABOUT
ME
NOVI ZVUČNI HORIZONTI /
NEW SOUND HORIZONS
Arsen DEDIĆ, vokal / vocalist
(Hrvatska / Croatia)
Gabi NOVAK, vokal / vocalist
(Hrvatska / Croatia)
Matija DEDIĆ, klavir / piano
(Hrvatska / Croatia)
Cijena karte 12€ / Ticket price is €12
Petak, 11. jul / Friday, July 11
Trg Sv. Tripuna, 21 h /
St. Tryphon Square, 9 pm
MUZIKA ZA SVA DOBA /
MUSIC FOR ALL
SEASONS
Stefan MILENKOVICH,
violina / violin (Srbija / Serbia)
Grigorij KRASKO,
dirigent / conductor (Rusija, Crna Gora
/ Russia, Montenegro)
Crnogorski simfonijski orkestar /
Montenegrin Symphony Orchestra
(Crna Gora / Montenegro)
Program: A. Corelli, A. Vivaldi
Sławomir ZUBRZYCKI,
orguljska viola / viola organista
(Poljska / Poland)
Program: O. di Lasso, V. Galilei,
A. Jarzębski, M. Marais,
J. de Sainte-Colombe, C. F. Abel
Ulaz slobodan / Free entrance
Srijeda, 16. jul / Wednesday, July 16
Crkva Sv. Duha, 21 h /
Church of the Holy Spirit, 9 pm
4.1.de
Ansambl 4.1 / Ensemble 4.1
(Njemačka / Germany)
Alexander GLÜCKSMANN,
klarinet / clarinet
Jörg SCHNEIDER, oboa / oboe
Christoph KNITT, fagot / bassoon
Fritz PAHLMANN, horna / french horn
Thomas HOPPE, klavir / piano
Program: W. A. Mozart, M. Kovač,
W. Gieseking
Nedjelja, 20. jul / Sunday, July 20
Crkva Sv. Duha, 21 h /
Church of the Holy Spirit, 9 pm
Četvrtak, 24. jul / Thursday, July 24
Crkva Sv. Duha, 21 h /
Church of the Holy Spirit, 9 pm
BOJE MUZIKE /
COLOURS OF MUSIC
KotorAr-Tić: SAN
LJETNJE NOĆI /
KotorArt for Children: A
MIDSUMMER NIGHT’S
DREAM
Trio „Brams“ / Brahms Trio
(Rusija / Russia)
Nikolai SACHENKO, violina / violin
Kirill RODIN, violončelo / violoncello
Natalia RUBINSTEIN, klavir / piano
Interaktivna radionica za djecu /
Interactive workshop for children
Program: D. Shostakovich, R. Strauss
Ulaz slobodan / Free entrance
Cijena karte 5€ / Ticket price is €5
Nedjelja, 27. jul / Sunday, July 27
Pjaca od salate, 21 h /
Salad Square, 9 pm
Utorak, 22. jul / Tuesday, July 22
Crkva Sv. Duha, 21 h /
Church of the Holy Spirit, 9 pm
RUSKA OLUJA /
RUSSIAN STORM
Boris BEREZOVSKY, klavir / piano
(Rusija / Russia)
TRUMPET CALLING
Dragoslav Fredi STANISAVLJEVIĆ i
ansambl truba /
Dragoslav Freddie STANISAVLJEVIC
& trumpet ensemble
Ulaz slobodan / Free entrance
Program: C. Debussy,
S. Rachmaninoff
Cijena karte 10€ / Ticket price is €10
Ulaz slobodan / Free entrance
Cijena karte 15€ / Ticket price is €15
96
97
Ponedjeljak, 28. jul / Monday, July 28
Crkva Sv. Duha, 21 h /
Church of the Holy Spirit, 9 pm
SAMO BAH /
BACH ONLY
Crnogorki gitaristički duo /
Montenegrin Guitar Duo
(Crna Gora / Montenegro)
Goran KRIVOKAPIĆ, gitara / guitar
Danijel CEROVIĆ, gitara / guitar
Program: J.S. Bach
Ulaz slobodan / Free entrance
Nedjelja, 03. avgust /
Sunday, August 3
Crkva Presvete Bogorodice
na Prčanju, 21 h /
Church of Our Lady in Prcanj, 9 pm
CANTAR
Francisco Pacho FLORES, truba /
trumpet (Venecuela / Venezuela)
Jesus MEDINA, dirigent / conductor
(Meksiko / Mexico)
Festivalski orkestar KotorArta /
KotorArt Festival Orchestra
Program: J. B. G. Neruda, A.
Benjamin, D. Wirén, E. B. Britten
Cijena karte 5€ / Ticket price is €5
Utorak, 05. avgust /
Tuesday, August 5
Crkva Sv. Duha, 21 h /
Church of the Holy Spirit, 9 pm
Nedjelja, 10. avgust /
Sunday, August 10
Stari zatvor, 21 h /
Old Prison, 10 pm
Srijeda, 13. avgust /
Wednesday, August 13
Katedrala Sv. Tripuna, 21 h /
St. Tryphon Cathedral, 9 pm
MUZIKA OD MA ČEGA /
MUSIC MADE OF
ANYTHING
ISTORIJA TANGA /
THE HISTORY OF TANGO
THE ART OF VARIATIONS
Veče s kompozitorkom i
spisateljicom Ivanom STEFANOVIĆ
(Srbija)
/ An evening with composer and
writer Ivana STEFANOVIC (Serbia)
Gudački kvartet „Il Bellpaese“
(Srbija) / Il Belpaese String Quartet
(Serbia)
Angela MIJUŠKOVIĆ, flauta / flute
(Crna Gora / Montenegro)
Marina MIKIĆ, klavir / piano (Srbija,
Crna Gora / Serbia, Montenegro)
Katarina Krek, glumica / actress
(Crna Gora / Montenegro)
Ulaz slobodan / Free entrance
Četvrtak, 07. avgust /
Thursday, August 7
Katedrala Sv. Tripuna, 21 h /
St. Tryphon Cathedral, 9 pm
AUSTRIAN DELIGHTS
Aleksandar TASIĆ, klarinet / clarinet
(Srbija / Serbia)
Zoran KRAJIŠNIK, gitara / guitar
(Srbija / Serbia)
Program: B. Bartók, M. Mangani,
J. Williams, G. Gershwin, J. W. Duarte,
P. D’Rivera, Á. Piazzolla
Ratimir MARTINOVIĆ, klavir i dirigent /
piano and conductor (Crna Gora, Srbija /
Montenegro, Serbia)
Festivalski orkestar KotorArta /
KotorArt Festival Orchestra
Program: L. van Beethoven, J. S. Bach
Cijena karte 5€ / Ticket price is €5
Ulaz slobodan / Free entrance
Ponedjeljak, 11. avgust /
Monday, August 11
Ljetnja pozornica, 21 h /
Summer Stage, 9 pm
O JEDNOJ MLADOSTI /
ABOUT A YOUTH
Josipa LISAC, vokal / vocal
Cijena karte 12€ / Ticket price is €12
Lidia BAICH, violina / violin (Austrija /
Austria)
Elisabeth ATTL, dirigentkinja /
conductor (Austrija / Austria)
Festivalski orkestar KotorArta /
KotorArt Festival Orchestra
Program: J. Doderer, J. Haydn, W. A.
Mozart, H. Gál
Cijena karte 5€ / Ticket price is €5
98
99
Don Branko Sbutega (1952−2006)
je bio izuzetno obrazovan
i angažovan intelektualac, i kao takav poznat i van granica rodne Boke i Crne
Gore. Autor je brojnih članaka iz istorije i kulture Boke, koautor knjige Stara književnost
Boke (1994), autor knjige Kurosavin nemir svijeta kao i posthumno objavljene zbirke
pjesama Sebedarje. Bio je duhovnik Malteških vitezova za Srbiju i Crnu Goru. Don
Branko Sbutega je rođen u Kotoru, gdje je završio Gimnaziju. Studirao je medicinu
i teologiju u Zagrebu, Beču i Rimu. Za sveštenika je zaređen 1979, kada je preuzeo
odgovoran posao obnove crkava i spasavanja i restauracije velikog umjetničkog
blaga Kotorske biskupije, ugroženih zemljotresom. Razvijao je i plodnu mecenarsku
aktivnost i inspirisao i naručivao likovna djela od poznatih umjetnika kao što su
Vasko Lipovac, Vojo Stanić, Edo Murtić, Kosta Angeli Radovani i drugi. Osamdesetih
godina sve je više prisutan u intelektualnom životu, na javnim tribinama i televizijskim
emisijama u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, u vrijeme kada se produbljuje jugoslovenska
kriza. Istovremeno je aktivan u prikupljanju i dijeljenju humanitarne pomoći rukovodeći
Karitasom Kotorske biskupije, a 1996. u Padovi u Italiji osnovao je i Centar za pomoć
izbjeglicama. Sbutega je bio prvi počasni predsjednik KotorArt-a i učesnik brojnih naučnih skupova,
konferencija i okruglih stolova na Balkanu i Evropi, poznanik i sagovornik brojnih
umjetnika, diplomata, državnika i novinara.
„Umjetnost nije sredstvo, ona je kakva-takva nužnost. I nije manje
stvarna od onoga što kolokvijalno zovemo stvarnošću. Ona je
alternativni prostor i zato veliki tješitelj, ali i utješno svjedočanstvo
da je duh nesvodljiv na prostorno-vremenske kategorije.”
Don Branko Sbutega
100
Don Branko Sbutega (1952-2006) was an extremely knowledgeable
and committed intellectual, whose reputation extended over the borders of Boka and
Montenegro, where he was born. He is the author of numerous articles on history
and culture of Boka, co-author of books Old Literature of Boka (1994), author of
Kurosawa’s turmoil of the world and a collection of poems Sebedarje, which was
published posthumously. He was the spiritual leader of the Knights of Malta for
Serbia and Montenegro. Don Branko Sbutega was born in Kotor, where he finished
high school. He studied medicine and theology in Zagreb, Vienna and Rome. Don
Branko was ordained to the priesthood in 1979, when he assumed responsibility for
rebuilding churches, preservation and restoration of the great art treasures of the
Diocese of Kotor, which were damaged in the earthquake. He was a benefactor and
an inspiration for the paintings by famous artists, such as Vasko Lipovac, Vojo Stanic,
Edo Murtic, Kosta Angeli Radovani and others. In the 1980s, when the Yugoslav
crisis was evident, he was frequently present in the intellectual life, in public forums
and television shows, in Croatia, Serbia and Montenegro. At the same time, he was
responsible for collection and distribution of humanitarian aid, leadership of Caritas
Diocese of Kotor and founding of the Center for Refugee Assistance in Padua in 1996.
Don Branko Sbutega was the first honorary president of KotorArt, he participated in
numerous scientific meetings, conferences, round tables in the Balkans and Europe
and was acquainted with numerous artists, diplomats, politicians and journalists.
“Art is not a tool, it is a necessity. It is not less real than what
we colloquially call reality. It is an alternative space and a great
comforter, but also soothing evidence that the spirit cannot be
reduced to the categories of space and time.”
Don Branko Sbutega
101
Subota, 05. jul / Saturday, July 05
Ljetnja pozornica, 21 h / Summer Stage, 9 pm
ONO SVE ŠTO ZNAŠ O MENI /
ALL YOU KNOW ABOUT ME
Arsen DEDIĆ, vokal / vocalist (Hrvatska / Croatia)
Gabi NOVAK, vokal / vocalist (Hrvatska / Croatia)
Matija DEDIĆ, klavir / piano (Hrvatska / Croatia)
Arsen DEDIĆ,
kantautor, u svojoj
petodecenijskoj karijeri uspješno spaja muzičku
i poetsku estetiku u prepoznatljiv kantautorski
stil. Diplomirao je Muzičku akademiju u Zagrebu
1964. godine, a profesionalnu karijeru je počeo
kao flautista u više ansambala i orkestara.
Popularnost kao kantautor stekao je nakon
učešća na festivalu „Beogradsko proleće“ (1963)
s pjesmom Prolećni cvet Radoslava Grajića, da bi
već nakon dvije godine održao svoj prvi solistički
koncert u beogradskom Domu sindikata. Uspjeh
na polju književnosti stiče 1971. godine s prvom
knjigom Brod u boci, koja je ubrzo prodata u
60 hiljada primjeraka. Dedić je često pisao
za djecu, za dalmatinske klape, kao i stihove i
muziku za medijske reklame. Profesionalni angažman u najvećem obimu ostvario je
komponujući primijenjenu muziku, za pozorišne komade, kao i za igrane, animirane
i propagandne filmove. Objavio je četrdesetak LP ploča, na kojima je potpisan kao
kompozitor, pjesnik, aranžer, dirigent ili producent. Njegove najpoznatije kantautorske
pjesme su: Ono sve što znaš o meni, O, mladosti, Djevojka za jedan dan, Okus soli,
Kuća pored mora...
Arsen DEDIC,
songwriter and composer, who has been successfully
implementing music and poetic aesthetics into his recognizable style of songwriting
during his 50-year-long career, graduated from Music Academy in Zagreb in 1964 and
began his professional career as a flutist in several ensembles and orchestras. After
performing the song Spring flower at the Belgrade Spring festival in 1963, he gained
popularity as a songwriter and composer and only two years later he had his first solo
concert at the Home of Unions (Dom sindikata) in Belgrade. In 1971, his book Ship
in the Bottle brought him literary success and was sold in 60 000 copies. Dedic often
wrote music for children, klapa ensembles and jingles for commercials. He was mostly
committed to composing applied music, music for plays, as well as music for motion
pictures, animated and propaganda films. He released 40 LP records on which he
worked either as a composer, songwriter, conductor or a producer. His most famous
songs are All You Know About Me, Oh, Youth, The Girl For One Day, The Taste of Salt,
House by the Sea, etc.
102
Gabi NOVAK,
vokalna umjetnica,
nakon završene Škole primijenjene
umjetnosti u Zagrebu, počela je da radi
u „Zagreb filmu“ kao scenografkinja, a
pozajmljivala je i glas animiranim likovima.
Njene vokalne sposobnosti primijetio je
slovenački kompozitor i dirigent Bojan
Adamič koji ju je pozvao da gostuje na
koncertima Big benda u Ljubljani. Uskoro
je dobila angažman na Zagrebačkom
festivalu zabavne glazbe – kasnije
„Zagrebfest“ – kada je 1959. godine izvela
pjesmu Ljubav ili šala. Iste godine je na
Bledskom džez festivalu pjevala u duetu s
čuvenim Lujem Armstrongom. Takođe, često je bila gošća na „Beogradskom proleću“,
na festivalima u Splitu i Opatiji. Godine 1964. dobila je poziv od francuske izdavačke
kuće „Barkley“ da radi na zapadnom tržištu, ali je ponudu odbila, jer joj se nisu dopali
zahtjevi da mijenja svoj stil. Stoga, djelujući u okvirima jugoslovenske muzičke scene
pažljivo je birala pjesme i pjevala samo one koje su joj se dopadale. Gabi Novak je
dobitnica nagrade „Porin“ za najbolji ženski vokal („Pjesma je moj život“, 2003), kao i
za poseban doprinos hrvatskoj zabavnoj muzici 2006. godine.
Gabi NOVAK, vocalist, graduated from the School of Applied Arts in Zagreb,
after which she started working for Zagreb Film as a stage designer and also provided
voices for animated characters. Her vocal skills were noticed by a Slovenian composer
and conductor, Bojan Adamic, who offered her to perform with a Big band in Ljubljana.
In 1959, she performed a song called Love or Joke at Zagrebfest, a festival of popular
music in Zagreb. The same year, she had a duet performance with the famous Louis
Armstrong at the Bled Jazz Festival. Novak frequently performed at Belgrade’s Spring
Festival and at festivals in Split and Opatija. In 1964, a French record company,
Barkley offered her a record deal, which she turned down since she did not want to
accept the conditions of the record deal, requiring her to change her style. Therefore,
being solely a part of the Yugoslav music scene, she carefully chose and sung songs
that she liked. Gabi Novak won the “Porin” prize for the best female vocals (“The Song
Is My Life”, 2003) as well as for the contribution to the Croatian popular music in 2006.
Matija DEDIĆ, pijanista i kompozitor,
klavir je počeo da svira već s pet godina.
Džez akademiju je završio u Gracu, u
klasi prof. Harolda Nojvirta, 1997. godine.
Prve velike uspjehe postigao je sa svojim
ansamblom „Boliers Quartet“. Krajem 90ih godinа osnovao je „Matija Dedić Trio“ u
kojem s kontrabasistom Žigom Golobom i
bubnjarеm Krunoslavom Levačićem izvodi
svoju autorsku muziku. Nastupao je u gotovo
svim zemljama Evrope i u SAD, ostvarujući
zapažene nastupe s muzičarima, kao što su:
Beni Golson, Keni Barel, Roj Hejns, Hose
Felisijano, zatim Tamara Obrovac, Alvin
Kvin, Martin Dru, Ron Ringvud, Boško Petrović, bend Marka Marfija, Patricija Konte,
103
David Gazarov, Đani Baso, Majls Grifit i dr. Objavio je više kompakt-diskova za izdavačku
kuću „Cantus records“ i „Dallas Records“, kao i prošlogodišnji album „Sentiana“ za
„Bamboo Music“, na kojem je radio s kontrabasistom Skotom Kolijem i bubnjarom
Atoniom Sančezom. Bio je finalista među 400 pijanista iz cijelog svijeta na prestižnom
Džez festivalu u Montreu (Švajcarska, 2002). Matija Dedić, takođe komponuje muziku
za televiziju i pozorište.
Matija DEDIC, pianist and composer, started playing piano at the age of
five. After graduating from Jazz Academy in Graz, in the class of professor Harold
Nuewirth in 1997, he gained success with Boliers Quartet ensemble. In the late 1990s,
he founded the Matija Dedic Trio, where he collaborated with a double bassist Ziga
Golob and drummer Krunoslav Levacic. Dedic performed in almost every country in
Europe, but also in the United States, where he had memorable performances with
artists such as Benny Golson, Kenny Burrell, Roy Haynes, José Feliciano, Tamara
Obrovac, Alvin Queen, Martin Drew, Ron Ringwood, Bosko Petrović, Marko Marfij’s
band, Patrizia Conte, David Gazarov, Gianni Basso, Miles Griffith, etc. Several of
his albums were released under Cantus Records and Dallas Records while his last
year’s album “Sentiana”, where he collaborated with double bassist Scott Colley and
drummer Antonio Sanchez, was released under Bamboo Music. He was a finalist
among 400 pianists from around the world at the Montreux Jazz Festival (Switzerland,
2002). Dedic also composes music for television and theatre.
Petak, 11. jul / Friday, July 11
Trg Sv. Tripuna, 21 h / St. Tryphon Square, 9 pm
MUZIKA ZA SVA DOBA /
MUSIC FOR ALL SEASONS
Stefan MILENKOVICH, violina / violin (Srbija / Serbia)
Grigorij KRASKO, dirigent / conductor (Rusija, Crna Gora / Russia, Montenegro)
Crnogorski simfonijski orkestar / Montenegrin Symphony Orchestra (Crna Gora
/ Montenegro)
Program:
Arcangello CORELLI (1653–1713): Svita za gudače / Suite for Strings
Sarabanda / Sarabande
Žiga / Gigue
Badineri / Badinerie
Antonio VIVALDI (1678–1741): Četiri godišnja doba, op. 8 / The Four Seasons, Op. 8
Koncert za violinu i orkestar u E-duru, op. 8, br. 1, RV 269, Proljeće /
Concerto for violin and orchestra in E major, Op. 8, No. 1, RV 269, Spring
104
Allegro
Largo e pianissimo sempre
Danza pastorale: Allegro
Koncert za violinu i orkestar u g-molu, op. 8, br. 2, RV 315, Ljeto / Concerto for violin
and orchestra in G minor, Op. 8, No. 2, RV 315, Summer
Allegro non molto
Adagio e piano – Presto e forte
Presto
Koncert za violinu i orkestar u F-duru, op. 8, br. 3, RV 293, Jesen / Concerto for violin
and orchestra in F major, Op. 8, No. 3, RV 293, Autumn
Allegro
Adagio molto
Allegro
Koncert za violinu i orkestar u f-molu, op. 8, br. 4, RV 297, Zima / Concerto for violin
and orchestra in F minor, Op. 8, No. 4, RV 297, Winter
Allegro non molto
Largo
Allegro
Stefan MILENKOVIĆ,
violinista, karijeru je započeo sa samo
šest godina. S deset je svirao na
Božićnom koncertu u Vašingtonu za
predsjednika SAD-a R. Regana, potom
za predsjednika Sovjetskog Saveza M.
Gorbačova u Beogradu, a s četrnaest
godina za papu Jovana Pavla II. Već u
šesnaestoj godini održao je svoj hiljaditi
koncert. Pobjednik brojnih svjetskih
takmičenja, posvećen humanitarnom
radu, s bogatom diskografijom, Milenković
nastupa s vodećim svjetskim orkestrima,
a kao strastveni kamerni muzičar
redovno koncertira u ciklusu „Jupiter Chamber Music“ (Njujork), na festivalima
„Manchester“(Vermont), „High Peaks“(Njujork), kao i na Zagrebačkom festivalu kamerne
muzike. Kroz saradnju s rok bendom „Gorillaz“, lautistom Edinom Karamazovim i
gitaristom Vlatkom Stefanovskim Milenković istražuje svijet improvizacije, akustične i
električne violine. Predavao je na čuvenom Džulijardu, a trenutno je redovni profesor
na Univerzitetu Ilinoisa, kao i gostujući profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u
Beogradu.
Stefan MILENKOVICh, violinist, started his career when he was only
six years old. At the age of ten, he played at a Christmas concert in Washington for
the president Ronald Reagan. Afterwards, he played for the president of the Soviet
Union M. Gorbachev in Belgrade, and when he was fourteen, he played for Pope
John Paul II. When he was sixteen, he performed at his 1000th concert. Milenkovic is
a first-prize winner of many world competitions. He is dedicated to charity work and
has a number of released albums. He performs with leading orchestras, and since
105
he is a passionate chamber musician, he regularly plays at “Jupiter Chamber Music
(New York), at festivals Manchester (Vermont), High Peaks (New York), as well as at
the festival of chamber music in Zagreb. Through collaboration with the rock band
Gorillaz, lutist Edin Karamazov and guitarist Vlatko Stefanovski, he explores the world
of improvisation, acoustic and electric violin. He was a professor at Juilliard, and is
currently a professor at the University of Illinois and a guest professor at the Faculty
of Music in Belgrade.
Ponedjeljak, 14. jul / Monday, July 14
Katedrala Sv. Tripuna, 21 h / St. Tryphon Cathedral, 9 pm
Formiran u okviru široko postavljene djelatnosti Muzičkog centra Crne Gore, Crnogorski
simfonijski orkestar je zaživio 2007. godine. Prvi dirigent orkestra, Aleksej Šatski,
zajedno s brojnim gostujućim dirigentima, u toku prvih pet sezona postavio je temelje
na kojima se danas razvija ovaj ansambl. Od sezone 2012/13. predvodi ga Grigorij
Krasko, ruski umjetnik snažne individualnosti i ogromnog iskustva. Brojni uspješni
nastupi Crnogorskog simfonijskog orkestra u zemlji i inostranstvu (Italija, Srbija,
Hrvatska, Rusija, Bosna i Hercegovina, Turska) sa istaknutim umjetnicima (Monserat
Kabaje, Miša Majski, Denis Šapovalov, Simon Trpčeski, Roman Simović, Ivo Pogorelić,
Emanuel Sison, Miloš Karadaglić…) potvrđuju konstantan razvoj mladog ansambla
koji izrasta u najboljeg predstavnika savremene crnogorske muzike.
Program:
Established within the widely conceived scope of activities of the Montenegrin Music
Centre, Montenegrin Symphony Orchestra came to life in the year 2007. During
the first five seasons, the first conductor of the Orchestra, Alexsey Shatskiy, together
with numerous guest conductors, set the foundations on which this ensemble is
developing today. As of the 2012/13 season, the Orchestra is led by Grigory Krasko, a
Russian artist of strong individuality and enormous experience. Numerous successful
appearances of the Montenegrin Symphony Orchestra in Montenegro and abroad
(Italy, Serbia, Croatia, Russia, Bosnia and Herzegovina, Turkey), with esteemed artists
(Montserrat Caballé, Mischa Maisky, Denis Shapovalov, Simon Trpceski, Roman
Simovic, Ivo Pogorelic, Emmanuel Ceysson, Milos Karadaglic, etc.), are attesting to
the constant develo pment of this young ensemble which is growing into the best
representative of contemporary Montenegrin music.
NOVI ZVUČNI HORIZONTI /
NEW SOUND HORIZONS
Sławomir ZUBRZYCKI, orguljska viola* / viola organista* (Poljska / Poland)
Marin MARAIS (1656–1728): Ljudski glasovi (Rondo), Komadi za violu, druga knjiga,
transkripcija P. Guena / Les Voix humaines (En rondeau), Pieces for viola, Book II,
transcription by P. Gouin
Orlando di LASSO (1532–1594): Ričerkar za orgulje, transkripcija za orguljsku violu /
Ricercar for organ, transcription for viola organista
Vincenzo GALILEI (1510–1586): Dialogo Il Fronimo, transkripcija za orgulje G. Aboja /
Dialogo Il Fronimo, transcription for organ by G. Aboy
Adam JARZĘBSKI (ca. 1590–1649): Concerto primo, transkripcija S. Zubrzycki /
Concerto primo transcription by S. Zubrzycki
Marin MARAIS: Svita u h-molu, Komadi za violu, druga knjiga, transkripcija Dž.
Felana / Suite in B minor, from Pieces for Viola, Book II, transcription by J. Phelan
Preludijum / Prelude
Mala fantazija / PetitteFantaisie
Alemanda / Allemande
Alemanda / Allemande
Kuranta / Courante
Sarabanda / Sarabande
Sarabanda / Sarabande
Žiga / Gigue
Žiga / Gigue
Menuet / Menuet
Gavota / Gavotte
Menuet / Menuet
Grob za gospodina Lilija / Tombeau pour Mons’r de Lully
Monsieuer [Jean] de SAINTE-COLOMBE (1630?–1700?): Koncert za dvije jednake
viole, br. 44, transkricpija S. Zubrzycki / Concert à deux violes égales, Concert XLIV,
transcription by S. Zubrzycki
Tombeau Les Regrets
Quarillon
Les Pleurs
Joye des Elizées
Les Elizées
106
107
Carl Friedrich ABEL (1723–1787): Allegro, WKO 205
Antoine FORQUERAY (1671/2–1745): Svita za violu da gamba, br. 1, Kupren,
transkripcija Ž. B. A. Forkerea / Suite for viola da gamba, No. 1, La Couperin, trans.
J. B. A. Forqueray
* Orguljska viola je instrument koji je S. Zubžicki napravio 2013. godine prema
nacrtima Leonarda da Vinčija / Viola organista is an instrument made by S.
Zubrzycki in 2013, based on a design by Leonardo da Vinci
Slavomir ZUBŽICKI, pijanista, kompozitor i konstruktor muzičkih
instrumenata, kao solista i kamerni muzičar specijalizovao se za izvođenje savremene
muzike. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Krakovu, klavir u klasi prof. T.
Žmucinjskog, a savremenu muziku u klasi prof. A. Kačinjskog (1988). Kao dobitnik
Fulbrajtove stipendije, upisao je klavir na Muzičkom konzervatorijumu u Bostonu, koji
je 1991. završio pod mentorstvom Dž. Veber. Pobjednik je prestižnog takmičenja na
festivalu „Polish Piano Art“ u Slupsku (1987). Ostvario je više snimaka za izdavačku
kuću „Polskie Nagrania“ i Radio-televiziju Poljske. Bio je predavač na Ljetnjoj akademiji
savremene muzike na Tirolskom festivalu avangarde (Austrija, 2005, 2007). Zubžicki
je 1994. napravio repliku klavikorda iz 1775. Johana Zilbermana. Godine 2009. naišao
je na istorijske tragove orguljske viole konstruktora Leonarda da Vinčija, instrumenta
koji je bio zaboravljen. Fasciniran činjenicama iz prošlosti, narednih pet godina bavio
se pravljenjem svoje verzije Da Vinčijevog instrumenta. Zubžicki je premijerno svirao
na tom instrumentu na Međunarodnom kraljevskom pijanističkom festivalu u Krakovu,
18. oktobra 2013.
Sławomir ZUBRZYCKI,
pianist, composer and constructor of music
instruments, as a soloist and chamber musician specialized in the performance of
contemporary music. He graduated from the Music Academy in Krakow, department
for piano, in the class of professor T. Żmudziński and department for contemporary
music, in the class of professor A. Kaczyński in 1988. As a winner of the Fulbright
scholarship, he enrolled at the piano department of the Boston Conservatorium, from
which he graduated in 1991 under the mentorship of professor J. Weber. Zubrzycki
is the winner of the prestigious competition at the festival Polish Piano Art in Slupska
(1987). He made several recordings for the record company Polskie Nagrania and
for Radio and Television of Poland. Also, he participated as a lecturer at the Summer
Academy of contemporary music at the festival of avant-garde in Tyrol (Austria, 2005,
2007). In 1994 Zubrzycki made a replica of Johan Zilberman’s clavichord from 1775.
In 2009, he came across traces of a design of Leonardo da Vinci’s viola organista,
an instrument that had been forgotten. Fascinated by the evidence from the past, he
dedicated the next five years to the making of his version of this da Vinci’s instrument.
Zubrzycki performed on his viola organista for the first time at the International Royal
Piano Festival in Krakow, October 18, 2013.
Srijeda, 16. jul / Wednesday, July 16
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 pm
4.1.de
Ansambl 4.1 / Ensemble 4.1 (Njemačka / Germany)
Alexander GLÜCKSMANN, klarinet / clarinet
Jörg SCHNEIDER, oboa / oboe
Christoph KNITT, fagot / bassoon
Fritz PAHLMANN, horna / french horn
Thomas HOPPE, klavir / piano
Program:
Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791): Kvintet za klavir i duvače u Es-duru, K.
452 / Quintet for Piano and Winds in E flat major, K. 452
Largo – Allegro moderato
Larghetto
Rondo: Allegretto
Marko KOVAČ (1990): Dinarska svita, muzika za obou, klarinet, fagot, hornu i klavir,
porudžbina Festivala / Mountain Dinara suite, music for oboe, clarinet, bassoon, horn
and piano, commissioned by the festival
Walter (Wilhelm) GIESEKING (1895–1956): Kvintet za klavir, obou, klarinet, hornu
i fagot u B-duru / Quintet for piano, oboe, clarinet, horn and bassoon in B flat major
108
Allegro moderato
Andante
Vivace molto scherzando
109
Jokut Mihailović, Ninoslava Živkovića, Aleksandra Serdara. Trenutno je student
četvrte godine kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof.
Isidore Žebeljan. Njegova muzika je izvođena u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Nastupa i kao pijanista, izvodeći svoja i djela svojih kolega.
Marko KOVAC, a composition student, born in 1990 in Trebinje, finished the
Podgorica music high school, at the department of piano, in the class of professor Anka
Asanovic. In addition to wining prizes at the state and international piano competitions,
he attended master classes of Oxana Yablonskaya, Michele Rossetti, Kyoko Hashimoto,
Wei-Yi Yang, Yuri Kot, Vladimir Krpan, Ratimir Martinovic, Jokut Mihailovic, Ninoslav
Zivkovic and Aleksandar Serdar. Kovac is currently a fourth year composition student at
the Faculty of Music in Belgrade, in the class of professor Isidora Zebeljan. His music was
performed in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Kovac also performs as
a pianist, playing both his own compositions and works of his colleagues.
Organizovano uz podršku Ambasade Njemačke u Crnoj Gori /
Organized with the support of the German Embassy in
Montenegro
Ansambl 4.1 je nastao kao rezultat zajedničke ljubavi prema kamernoj muzici
petorice mladih umjetnika, koji su svoje prijateljstvo započeli tokom studija. Nakon
uspješnih koncerata u Njemačkoj, uslijedili su nastupi izvan zemlje. Pored remek
djela u žanru kvinteta za klavir i duvače Volfganga Amadeusa Mocarta i Ludviga van
Betovena, na repertoaru ansambla nalaze se kompozicije autora XIX i XX vijeka, koje
se rijetko izvode ili koje ranije nisu izvedenе. Među njima su djela Valtera Gizekinga,
Hermana Cilhera, Davida Stefena i Teodora Verheja. Članovi „Ansambla 4.1“ su:
Tomas Hope, pijanista i saradnik na Visokoj muzičkoj školi „Hans Ajsler“ u Berlinu,
Jerg Šnajder, prvi oboista u Jenskoj filharmoniji, potom Aleksandar Gliksman, prvi
klarinetista u Berlinskoj filharmoniji, Fric Palman, prvi hornista u orkestru Državne
kapele u Vajmaru, i Kristof Knit, prvi fagotista „Kammerakademie“ u Potsdamu.
Ensemble 4.1
is a result of mutual love towards chamber music of five
young artists who became friends in college. After successful concerts in Germany,
they started performing outside of their country. In addition to masterpieces such as
Wolfgang Amadeus Mozart’s and Ludwig van Beethoven’s quintets for piano and brass
instruments, the Ensemble also performs the 19th and 20th century authors’ works that
are rarely or never performed. Among them, there are works by Walter Gieseking,
Hermann Zilcher, David Stephen and Theodor Verhey. Members of “Ensemble 4.1”
are: Thomas Hoppe, pianist who also holds a position at the Hanns Eisler School of
Music in Berlin; Jörg Schneider, principal oboist of the Jena Philharmonic; Alexander
Glücksmann, principal clarinetist of the Berlin Philharmonic; Fritz Pahlmann,
principal hornist of the orchestra of Staatskapelle Weimar, and Christoph Knitt,
principal bassoonist of Kammerakademie in Potsdam.
Marko KOVAČ, student kompozicije, rođen je 1990. godine u Trebinju.
Srednju muzičku školu, klavirski odsjek, završio je u Podgorici u klasi prof. Anke
Asanović. Osvajao je nagrade na republičkim i međunarodnim pijanističkim
takmičenjima. Pohađao je majstorske kurseve Oksane Jablonske, Mikelea Rosetija,
Kjoko Hašimoto, Vei-Ji Janga, Jurija Kota, Vladimira Krpana, Ratimira Martinovića,
110
Nedjelja, 20. jul / Sunday, July 20
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 pm
BOJE MUZIKE /
COLOURS OF MUSIC
Trio „Brams“ / Brahms Trio (Rusija / Russia)
Nikolai SACHENKO, violina / violin
Kirill RODIN, violončelo / violoncello
Natalia RUBINSTEIN, klavir / piano
Program:
Dmitri SHOSTAKOVICH (1906–1971): Klavirski trio u e-molu, br. 2, op. 67 /
Piano Trio in E minor, No. 2, Op. 67
Andante – Moderato – Poco più mosso
Allegro con brio
Largo
Allegretto
Richard STRAUSS (1864–1949): Klavirski trio u D-duru, br. 2, AV. 53 /
Piano Trio No. 2 in D major, AV. 53
Allegro moderato
Andante cantabile ma non troppo
Scherzo: Allegro assai
Finale: Lento assai – Allegro vivace
111
Utorak, 22. jul / Tuesday, July 22
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 pm
RUSKA OLUJA /
RUSSIAN STORM
Boris BEREZOVSKY, klavir / piano (Rusija / Russia)
Program:
C. Debussy (1862 – 1918): Prelidi, Knjiga I (izbor) / Préludes, Book 1 (selection)
S. Rachmaninoff (1873 – 1943): Varijacije na temu Šopena /
Variations on a Theme of Chopin
S. Rachmaninoff (1873 – 1943): Sonata za klavir br. 2, op. 36 (drugo izdanje) /
Piano Sonata No. 2, Op. 36 (second edition)
Klavirski trio „Brams“, pobjednik trinaestog Međunarodnog
takmičenja kamerne muzike u Trapaniju (Italija, 1993) i prvog Međunarodnog
takmičenja kamerne muzike „Jozef Joakim“ u Vajmaru (Njemačka, 1996), jedini je
ruski kamerni ansambl koji je nastupao u velikim salama Bruknerhausa u Austriji i
Cemal Resit Reya u Istanbulu, kao i prvi među izvođačima svjetovne muzike koji
su održali koncert u duhovnom centru Ruske pravoslavne crkve, u Manastiru Sv.
Trojstva – Sergijeve lavre (Sergijev Posad, Rusija). Кao diplomci moskovskog
Konzervatorijuma „Čajkovski“ i Muzičke akademije „Gnjesin“, nastavljaju da njeguju
tradiciju tzv. ruske izvođačke škole. Trio je sarađivao s poznatim umjetnicima, kao
što su G. Pisarenko, H. Gerzmava, K. Baltrop, A. Fidelia, i dr. Trio je 1995. postao
član kolektiva Moskovskog državnog filharmonijskog društva. Godine 1998. umjetnici
su osnovali Fondaciju „Brahms Trio“ za organizaciju dobrotvornih programa u oblasti
kulture. Dobitnici su Nagrade ruskog predsjednika (1998, 2006). Godine 1999. počeli
su rad na stvaranju ruske antologije klavirskog trija, oživljavajući i mnoga zaboravljena
djela ruskih autora XIX i XX veka.
Allegro agitato
Non allegro
Allegro molto
Brahms trio, winner of the 13th International Chamber Music Competition
in Trapani (Italy, 1993) and the 1st International Joseph Joachim Chamber Music
Competition in Weimar (Germany, 1996), is the only Russian chamber ensemble that
performed at the Grand hall of Brucknerhaus in Austria and the Cemal Reşit Rey
Grand hall in Istanbul, as well as the first one that performed secular music at the
Holy Trinity monastery – St. Sergius Lavrа (Sergiyev Posad, Russia). As graduates
of Moscow Tchaikovsky Conservatory and Gnessins’ Russian Academy of Music, the
Trio members continue to nourish the tradition of so-called Russian performing school.
The Trio collaborated with well-known artists such as G. Pisarenko, H. Gerzmava,
K. Balthrop, A. Fidelia, etc. In 1995 trio became a member of the Moscow State
Philharmonic Society. In 1998, the Trio members started the foundation “Brahms Trio”
for the purpose of organizing charity programs in the field of culture. The Trio is also
a Russian’s president award winner (1998, 2006). In 1999, they started creating the
Russian anthology of piano trio, bringing back to life a number of forgotten works of
the 19th and 20th century Russian composers.
112
113
Boris BEREZOVSKI,
pijanista, završio je studije na Moskovskom
konzervatorijumu u klasi prof. E. Virsaladze. Već na svom prvom nastupu u
londonskom Vigmor holu (1988) muzički kritičar „Tajmsa“ opisao ga je kao umjetnika
„zasljepljujućeg virtuoziteta i ogromne snage“, a dobijene atribute opravdao je nakon
dvije godine kada je pobijedio na Međunarodnom pijanističkom takmičenju „Čajkovski“
(Moskva). Od tada redovno nastupa kao solista s najznačajnijim svjetskim orkestrima,
poput Kraljevskog orkestra Koncertgebaua, filharmonija Londona, Njujorka, Berlina,
Roterdama, Japana, simfonijskog orkestra Danskog nacionalnog radija, Radio
Frankfurta, Francuskog nacionalnog orkestra, ostvarujući saradnju s dirigentima
L. Slatkinom, K. Mazurom, L. Segerstamom, M. Pletnjovom, V. Aškenazijem, A.
Papanom, G. Dudamelom. Kao kamerni muzičar nastupa s umjetnicima V. Rjepinom,
J. Rahlinom, M. Kolinsom, R. Kiršbaumom, B. Pergamenščikovim, B. Anžerer, D.
Mahtinom. Diskografski opus Berezovskog obuhvata komplet klavirskih koncerata
Ludviga van Betovena, koncerte Rahmanjinova, Čajkovskog i Lista, kao i kompaktdiskove i DVD izdanja s djelima solističke i kamerne muzike.
Boris BEREZOVSKY, pianist, graduated from Moscow conservatory,
in the class of professor E. Virsaladze. Already after his first performance at the
Wigmore Hall in London (1988), the Times’ music critic described him as an artist who
possesses “dazzling virtuosity and immense power”, which Berezovsky confirmed
two years later when he won the first prize at the Tchaikovsky International piano
competition (Moscow). Since then, he regularly performs as a soloist with worldfamous orchestras, such as Royal Concertgebouw Orchestra, London Philharmonic,
New York Philharmonic, Berliner Philharmoniker, the Rotterdam Philharmonic, New
Japan Philharmonic, the Danish National Radio Symphony Orchestra, Frankfurt
Radio Symphony Orchestra, French National Orchestra and he also collaborates with
conductors, such as L. Slatkin, K. Masur, L. Segerstam, M. Pletnev, V. Ashkenazy,
A. Pappano, G. Dudamel. As a chamber musician, he performs with artists, such as
V. Repin, J. Rachlin, M. Collins, R. Kirshbaum, B. Pergamenschikov, B. Engerer, D.
Mahtin. Berezovsky’s discography includes sets of Ludwig van Beethoven’s piano
concerts, Rachmaninoff’s, Tchaikovsky’s and Liszt’s concerts, as well as CDs and
DVDs containing piano and chamber music.
Četvrtak, 24. jul / Thursday, July 24
Pjaca od kina, 21 h / Cinema Square, 9 pm
KotorAr-Tić: SAN LJETNJE NOĆI /
KotorArt for Children: A MIDSUMMER
NIGHT’S DREAM
Interaktivna radionica za djecu / Interactive workshop for children
Ovogodišnji KotorAr-Tić posvećen je jubileju,
450 godina od rođenja velikog engleskog
dramskog pisca, pjesnika i glumca Vilijama
Šekspira.
Smatra se da je muzika nastala još u paleolitu
kao dio magijskih rituala. Ljudi su tražili
način da bi se umilostivile neobjašnjive sile
koje su vladale njihoviim sudbinama. Baš
kao i pozorište. A možda su na početku bili
jedno? Pokušaji uspostavljanja komunikacije
s „nečim“ van ljudske spoznaje početak su
umjetnosti uopšte. Može se reći da su tako
nastali i muzika i ples i pozorište. S vremenom,
kroz razvoj ljudskog društva mnoge sile
van čovjeka postajale su sve objašnjivije i
razumljivije, i umjetnost se sve više bavila
ljudima iznutra, onim neobjašnjivim silama
kojima nekada vladamo, a nekada ne. Baš kao
i Šekspir, koji se bavio ljudima, i onda kada su
čudne sile, bogovi ili usudi određivale njegov
put, krivudavim stazama komedije, tragedije
ili soneta osluškivao je ljudska srca, silazio u
najdublje ponore duše i na površinu iznosio tajne života za koje smo slutili da postoje,
ali ih nikada nismo do kraja razumjeli. Rijetko ko je tako dobro poznavao univerzalnu
ljudsku prirodu kao Šekspir. Rijetko ko je imao tako slojevit i poetski oblikovan stih. Baš
kao i muzika, Šekspirove misli imaju i melodiju i ritam i harmoniju. Zato nije ni čudo što su
mnogi kompozitori nalazili inspiraciju u njegovim djelima.
KotorAr-Tić nastoji da djecu zainteresuje da u potrazi za sopstvenim potencijalima
prepoznaju i osvijeste sve elemente umjetnosti koja će ih, nošena muzikom, uvesti u svijet
igre, mašte i čarolije, a zatim vratiti nazad u probuđenu stvarnost plemenitije, srećnije,
slobodnije, nadahnutije i pametnije. U tome će nam pomoći muzika koju su po djelima V.
Šekspira (Romeo i Julija, San ljetnje noći, Bura...) stvarali kompozitori svjetskog glasa: F.
Mendelson, S. Prokofjev, F. Šubert i drugi. I naravno, pozorište. Pa, čekamo vas...
„Svijet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu“ (V. Šekspir)
Dejan Đonović
114
115
This year’s KotorArt for Children is dedicated to the celebration of the 450th anniversary
of William Shakespeare’s birth, a great English writer, poet and actor.
Nedjelja, 27. jul / Sunday, July 27
Pjaca od salate, 21 h / Salad Square, 9 pm
It is believed that music came into existence in the Paleolithic Period as part of the
rituals. People sought a way to explain the unknown forces that were in control of their
lives – just like the theater. Perhaps, at the beginning, they were one? The attempt
of communicating with something beyond our understanding marked the beginning
of art, and it can be said that music, dance and theater were created in that way.
As time went by, develo pment of civilization made those unfamiliar forces more
understandable, and art started to deal with what people carried inside them – those
inexplicable forces that are sometimes in control of us and sometimes we are in control
of them. In the same way, Shakespeare dealt with people when odd forces, gods or
fate were deciding on their life path. He used comedies, tragedies and sonnets to
listen to people’s hearts, to dive into the depths of their souls and to bring to light the
secrets we were aware of, but we never understood. Hardly anyone was familiar with
the human nature like Shakespeare was. Hardly anyone wrote such complex and
layered verses. Just like music, his thoughts had melody, rhythm and harmony. It is no
wonder that many composers sought inspiration in his works.
TRUMPET CALLING
KotorArt for Children aims to inspire children to seek their own potentials, to be
familiar with all aspects of art, to enter the world of dance, magic and imagination
through music and to be smarter, happier, more noble and free when they come back
to real life. All this will come to life with the help of music composed by the worldfamous composers: F. Mendelssohn, S. Prokofiev F. Schubert and others who found
inspiration is Shakespeare’s works. We are waiting for you…
“All the world’s a stage, and all the men and women merely players” (W. Shakespeare)
Dragoslav Fredi STANISAVLJEVIĆ i ansambl truba* /
Dragoslav Freddie STANISAVLJEVIC & trumpet ensemble*
Ideja „džez konverzacije” između dvije ili više truba nastala je prije jednog vijeka
paralelno sa začetkom Nju Orleans džeza, prvim ozbiljnim stilom u džez muzici. Bluz,
kao forma, idealan je poligon, kako harmonski, tako i metrički za izvorni „Trumpet
Call”. Kroz bluz dočaravamo nastanak džeza, umjetničke muzike XX vijeka, u kojoj
je prisutno duhovno i ritmičko nasljeđe afričkog kontinenta, ali kroz harmonski tok
prepoznajemo pravila klasične muzike koja je na američkom tlu prihvaćena kroz
kolonizaciju. Razgovor između dvije ili više truba bio je prisutan u svim emotivnim
stanjima američkog juga. Trube su se dozivale i improvizovale kada su se djeca rađala,
kada se odlazilo u ratove, kada se organizovano slavilo, kada su se ljudi vjenčavali i
posebno kada su se sahranjivali. Iako je džez muzika iznјedrila razne stilove dok se
razvijala (negdje do kraja šezdesetih godina XX vijeka), „trumpet call” je imao svoje
važno mjesto u svakom od njih. Nekada kao uvod za pjesmu, ponekad kroz kadence
na kraju muzičkog djela ili kroz virtuozno i tehničko nadmetanje solista u klasičnoj
improvizaciji. Sigurno je da i danas truba, kao instrument, predstavlja asocijaciju na
džez muziku, čiji je „trumpet call” integralni dio od samog njenog nastajanja.
Dragoslav Fredi STANISAVLJEVIĆ
Dejan Djonovic
The concept of “jazz conversation” between two or more trumpets originated one
century ago, together with the birth of New Orleans jazz, which is the first significant
style of jazz music. In terms of metrics and harmony, blues is an ideal basis for the
“Trumpet Call”. Blues serves as a starting point for jazz, which includes spiritual and
rhythmic legacy of Africa and harmonic rules of classical music, acquired in America
through colonization. Conversation between two or more trumpets was present in
every occasion in the South. Trumpets were played when a child was born, during the
war, celebrations, weddings and especially – funerals. During its develo pment (up
until the end of the 1960s), jazz exerted influence on many other styles of music and
the “Trumpet Call” had an important role in each of them, sometimes as an overture
for a song, sometimes through a cadence at the end of a piece or through virtuoso
and technical rivalry of soloists in a classical improvisation. It is certain that trumpet
is associated with jazz music and the “Trumpet Call” is its component from the very
beginning.
Dragoslav Freddie STANISAVLJEVIC
Dragoslav Fredi STANISAVLJEVIĆ, trubač, diplomirao je
na Univerzitetu „Slobomir“ – muzičku pedagogiju i instrument – trubu. Bio je član
Filharmonije mladih „Borislav Pašćan“, Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije,
velikog Džez orkestra Radio Beograda. Džez trubu je studirao na Muzičkoj akademiji
116
117
u Gracu (Austrija), u klasi prof. E. Holtanera, a privatno se usavršavao kod čuvenog D.
Fadisa. Bio je član Big benda Univerziteta u Gracu, koji je vodio S. Gut. Po povratku u
Srbiju, postao je stalni član, a potom i prvi trubač i muzički urednik Big benda RTS-a.
Imao je priliku da nastupa s eminentnim solistima, kao što su R. Čarls, D. Šur, R.
Breker, V. Vogel, Dž. Fadis, B. Golson, E. Henderson. Često nastupa s najvećim džez
trubačem s ovih prostora Duškom Gojkovićem. Kao predstavnik Srbije u orkestru
„European jazz youth orchestra“, pod vođstvom V. Vogela, nastupao je tokom turneje
širom Evrope i u Kanadi. Kao vođa big benda „Soul Connection“ snimio je CD „Balkan
project“, s D. Gojkovićem, T. Lakatošom, M. Goncijem, M. Gjakonovskim, K. Reibleom.
Učestvuje u radu stručnih žirija i kao predavač na seminarima klasične i džez muzike.
Dragoslav FredDie STANISAVLJEVIC, trumpet player,
graduated from Slobomir University at the department for pedagogy and trumpet. He
was a member of “Borislav Pascan” Youth Philharmonic, Radio Television of Serbia’s
Symphony Orchestra and Radio Television Belgrade Jazz Orchestra. Stanisavljevic
studied trumpet at the Academy of Music in Graz (Austria), in the class of professor E.
Holtner and took private lessons from J. Faddis, while he was also a member of the
University of Graz’s Big Band under the leadership of S. Gut. He had the opportunity
to perform with eminent soloists, such as R. Charles, D. Sur, R. Brecker, V. Vogel, J.
Faddis, B. Golson, E. Henderson, and frequently performs with a prominent trumpet
player, Duško Gojković. As a member of European Jazz Youth Orchestra, led by V.
Vogel, he performed on a tour around Europe and Canada. Being the band leader
of the big band Soul Connection, he recorded the album “Balkan Project” together
with D. Gojkovic, T. Lakatos, M. Gonzi, M. Gjakonovski and C. Raible. Stanisavljevic
serves as a jury member at competitions and is a lecturer at seminars of classical and
jazz music.
*Ansambl truba sačinjen je od učenika Muzičke škole „Vida Matjan“ u Kotoru, u
klasi prof. Momira Petričevića / Members of the Trumpet ensemble are pupils of
Vida Matjan Music School in Kotor, in the class of professor Momir Petricevic.
Ponedjeljak, 28. jul / Monday, July 28
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 pm
SAMO BAH /
BACH ONLY
Crnogorski gitaristički duo / Montenegrin Guitar Duo (Crna Gora / Montenegro)
Goran KRIVOKAPIĆ, gitara / guitar
Danijel CEROVIĆ, gitara / guitar
Program:
Johann Sebastian BACH (1685–1750): Engleska svita u A-duru, br. 1, BWV 806,
transkripcija Crnogorskog gitarističkog dua / English Suite in A Major, No. 1, BWV
806, transcription by Montenegrin Guitar Duo
Preludijum / Prélude
Alemanda / Allemande
Kuranta I / Courante I
Kuranta II / Courante II
Dubl I / Double I
Dubl II / Double II
Sarabanda / Sarabande
Bure I / Bourrée I
Bure II / Bourrée II
Žiga / Gigue
Johann Sebastian BACH: Engleska svita u a-molu, br. 2, BWV 807, transkripcija
Crnogorskog gitarističkog dua / English Suite in A minor, No. 2, BWV 807, transcription
by Montenegrin Guitar Duo
Preludijum / Prélude
Alemanda / Allemande
Kuranta / Courante
Sarabanda / Sarabande
Bure I / Bourrée I
Bure II / Bourrée II
Žiga / Gigue
Johann Sebastian BACH: Engleska svita u g-molu, br. 3, BWV 808, transkripcija
Crnogorskog gitarističkog dua / English Suite in G minor, No. 3, BWV 808, transcription
by Montenegrin Guitar Duo
Preludijum / Prélude
Alemanda / Allemande
Kuranta / Courante
Sarabanda / Sarabande
Gavota I / Gavotte I
Gavota II / Gavotte II
Žiga / Gigue
119
Crnogorski gitaristički duo osnovala su 2005. godine dvojica
istaknutih crnogorskih gitarista, Goran Krivokapić i Danijel Cerović. Repertoar ovog
ansambla obuhvata transkripcije djela renesansnih i baroknih kompozitora, djela
autora XIX vijeka, s posebnim naglaskom na savremenu muziku originalno pisanu za
dvije gitare. Koncerte koje je duo održao u zemlji, na festivalima A tempo i KotorArt, kao
i u Njemačkoj, Španiji, Poljskoj, Luksemburgu, Hrvatskoj, Srbiji, Holandiji, Portugalu,
Sloveniji, Bosni i Hercegovini, pozitivno su prihvatili i publika, i muzički kritičari.
Savremeni poljski kompozitor Gerard Drozd posvetio je ovom duu svoj Koncert za
dvije gitare i gudački kvartet. Za Crnogorski gitaristički duo komponovali su i Gustav
Ajhelberger i Kristjun Vrtoslavski. Debitantski kompakt-disk, koji je objavio Muzički
centar Crne Gore 2013, sadrži djela Domenikonija, Pjacole i Bogdanovića. Naredne
godine će izdavačka kuća „Naxos“ objaviti prvi kompakt-disk, od ukupno dva albuma,
s Engleskim svitama Johana Sebastijana Baha, koje su umjetnici transkribovali za
dvije gitare i snimili prvi u svijetu.
Montenegrin Guitar Duo was formed in 2005 by two prominent
Montenegrin guitarists Goran Krivokapic and Danijel Cerovic. Their repertoire
includes transcriptions of renaissance and baroque music and original compositions
dating from the 19th century to today, with special emphasis on the contemporary
music originally written for two guitars. This duo had successful performances
in Montenegro at important festivals such as A Tempo” and KotorArt, as well as in
Germany, Spain, Poland, Luxembourg, Croatia, Serbia, The Netherlands, Portugal,
Slovenia, Bosnia and Herzegovina, highly acclaimed by both critics and audience. A
Polish contemporary composer Gerard Drozd, dedicated his concerto for two guitars
and string quartet to the duo. Other composers that wrote for the duo include Gustav
Eichelberger and Krstyun Wrtoszlavsky. Their debut CD with works by Domeniconi,
Piazzolla and Bogdanovic was published in 2013 by Montenegrin Music Centre. In
2015 Naxos Records is publishing the first of two CDs of Bach’s “English Suites”,
transcribed and performed by Montenegrin Guitar Duo, making it a world premiere of
this unique project on two guitars.
Nedjelja, 03. avgust / Sunday, August 3
Crkva Presvete Bogorodice na Prčanju, 21 h /
Church of Our Lady in Prcanj, 9pm
CANTAR
Francisco Pacho FLORES, truba / trumpet (Venecuela / Venezuela)
Jesus MEDINA, dirigent / conductor (Meksiko / Mexico)
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt Festival Orchestra
Program:
Johann Baptist Georg NERUDA (1708–1780): Koncert za trubu i gudače u Es-duru /
Concerto for Trumpet and Strings in E flat major
Allegro
Largo
Vivace
Arthur BENJAMIN (1893–1960): Koncert za obou na teme Domenika Čimaroze /
The Oboe Concerto on themes of Domenico Cimarosa
Larghetto
Allegro
Sičilijana / Siciliana
Allegro giusto
Dag WIRÉN (1905–1986): Serenada za gudače, op. 11 / Serenade for Strings, Op. 11
Preludium: Allegro molto
Andante espressivo
Scherzo: Allegro vivace
Marcia: Molto ritmico
Edward Benjamin BRITTEN (1913–1976): Jednostavna simfonija, op. 4 /
Simple Symphony, Op. 4
Buran bure / Boisterous Bourrée
Razigrani picikato / Playful Pizzicato
Sentimentalna sarabanda / Sentimental Sarabande
Šaljivi finale / Floricsome Finale
Fransisko Paćo FLORES,
trubač, ekskluzivni umjetnik izdavačke
kuće „Dojče Gramofon“, dobitnik prvih nagrada na međunarodnim takmičenjima za
trubače „Moris Andre“, „Filip Džouns“ i „Citta di Porcia“, školovao se u okviru Sistema
omladinskih i dječjih orkestara Venecuele („El Sistema“). Međunarodnu reputaciju
soliste stekao je nastupajući s orkestrima: Kijevska filharmonija, Kamerata Sankt
Peterburga, Pariski orkestarski ansambl, Tokijski simfonijski orkestar, venecuelanski
Simfonijski orkestar „Simon Bolivar“ i dr. Resitale je držao u najpoznatijim svjetskim
dvoranama, a često je nastupao i kao član Venecuelanskog limenog duvačkog kvinteta
„Simon Bolivar“, čiji je osnivač. Takođe, osnivač je i direktor Latinoameričke akademije
120
121
za trubu u Karakasu, kao i gostujući predavač
na više univerziteta u svijetu. Strastveni je
pobornik nove muzike, pa često premijerno
izvodi djela savremenih kompozitora. Svoj prvi
album pod nazivom „La trumpeta Venezolana“
objavio je za izdavačku kuću „Guataca“. Na
svojim nastupima, prema ocjeni kritičara,
Flores iskazuje „nesputanu energiju obojenu
najfinijim instrumentalnim bojama“.
Francisco Pacho FLORES,
trumpet player, is an exclusive “Deutsche
Grammophon” artist and a winner of first
prizes at the Maurice André, Philip Jones
and Citta di Porcia international trumpet competitions. He gained education through
National Network of Youth and Children’s Orchestras of Venezuela program (“El
Sistema”). He has an international reputation as a soloist due to performances with
orchestras such as Kiev Philharmonic, the St. Petersburg Camerata, the Ensemble
Orchestral de Paris, the Tokyo Symphony Orchestra, the Simón Bolívar Orchestra
of Venezuela, etc. He has recitals in world-famous concert halls and also frequently
performs with Venezuelan Simón Bolívar Brass Quintet, which he founded. Flores is
a founding director of the Latin American Trumpet Academy in Caracas as well as
the guest lecturer at several universities. He is a passionate supporter of New Music,
often performing contemporary works. His first album “La trompeta Venezolana”
was released by the label Guataca Producciones. According to critics, Flores easily
captivates audiences with his “energetic delivery and colorful tone”.
Hesus MEDINA,
dirigent, aktuelni muzički direktor Simfonijskog orkestra
Univerziteta Novog Leona u Montereju (Meksiko), kao i osnivač i muzički direktor
ansambla „Milenium Sinfonietta“, bio je rukovodilac i gostujući dirigent najznačajnijih
meksičkih orkestara. Međunarodnu reputaciju je sticao dirigujući orkestrima u
Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu, zemljama Južne i Centralne Amerike,
Evrope, u Južnoj Koreji. Sarađivao je s najpoznatijim muzičarima današnjice, kao što
su: J. Perlman, H. Ačukaro, A. Romero, O. Gutjerez, E. Oliveira, P. Amojal, bečki trio
„Šubert“, N. Storojev i drugi. Djelujući i kao operski i baletski dirigent, realizovao je veliki
broj muzičko-scenskih dјela, a svјetska premijera baleta „Dias de Muertos“ meksičkog
kompozitora E. Tusana, s orkestrom „La Camerata de las Americas“ zabilježena
je na kompakt-disku. Medina je dobitnik
više priznanja, među kojima je nagrada
Meksičkog udruženja muzičara i muzičkih
kritičara za „Najboljeg dirigenta godine“
(1991) i nagrada „Gaviota“ Latinoameričke
asocijacije muzičkih kritičara (2004).
orchestras in USA, Brazil and countries of South and Central America. He collaborated
with today’s most famous musicians, such as Itzhak Perlman, Joaquin Achucarro,
Angel Romero, Horacio Gutierrez, Elmar Oliveira, Pierre Amoyal, The Vienna Schubert
Trio and others. Working as an opera and ballet conductor, he realized a large number
of compositions and plays, while the world premiere of “Dias de Muertos” ballet by
a Mexican composer E. Tusan, performed by the orchestra La Camerata de las
Americas, was published on a CD. Medina is a winner of multiple awards, one of them
being the prize of the Mexican Union of Music and Art Critics for The Best Conductor
of the Year (1991) and the prize “Gaviota” given by the Latin-American Association of
Critics.
Festivalski orkestar KotorArta
osnovan je u okviru
istoimene nezavisne inicijative u kulturi 2003. godine. Zamišljen kao „staggione“
(sezonski) ansambl koji funkcioniše i po principu majstorskog seminara, cilj ansambla
jeste okupljanje perspektivnih muzičara regiona koji bi tokom nekoliko nedjelja
pripremali i izvodili odabrane programe. Uz edukaciju, kroz rad s istaknutim dirigentima
i solistima i koncertne nastupe, ovako koncipiran Festivalski orkestar ima i jedno
dodatno značenje i poruku koja je na fonu koncepta cijelog festivala – to je poruka
slavlja muzike kroz toleranciju, suživot i razumijevanje. Višegodišnji rukovodilac
ansambla bila je violončelistkinja Timea Kalmar, koja je sa svojim gudačkim kvartetom
„TAJJ“ činila okosnicu orkestra, dok od 2014. godine tu ulogu preuzimaju članovi
gudačkog kvarteta „Il Belpaese“, na čelu s violinistom, ujedno i koncert majstorom
orkestra, Arpadom Nađem.
KotorArt Festival Orchestra was founded as a part of
the KotorArt Independent Initiative in Culture in 2003. It is a “staggione” (seasonal)
ensemble which also functions as a master-class, and its goal is to bring together
exceptional musicians of the region who would practice and perform selected programs
over a period of several weeks. Through teaching, performing and collaboration with
prominent conductors and soloists, KotorArt Festival Orchestra sends a message
which is the essence of the entire festival – celebration of music through tolerance,
coexistence and mutual understanding. The ensemble director was violoncellist Timea
Kalmar, whose string quartet “TAJJ” was the basis of the entire orchestra. In 2014, the
Il Belpaese string quarter, together with violinist and concertmaster Arpad Nadj, took
over that role.
Jesus MEDINA, conductor, is the
Music Director of The UANL Symphony
Orchestra in Monterrey, Mexico, and the
founder and Music Director of the Milenium
Sinfonietta. He was a director and a guest
conductor of esteemed Mexican orchestras,
gaining international reputation by conducting
122
123
Utorak, 05. avgust / Tuesday, August 5
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 pm
MUZIKA OD MA ČEGA /
MUSIC MADE OF ANYTHING
Veče s kompozitorkom i spisateljicom Ivanom STEFANOVIĆ (Srbija) /
An evening with composer and writer Ivana STEFANOVIC (Serbia)
Gudački kvartet „Il Bellpaese“ (Srbija) / Il Belpaese String Quartet (Serbia)
Angela MIJUŠKOVIĆ, flauta / flute (Crna Gora / Montenegro)
Marina MIKIĆ, klavir / piano (Srbija, Crna Gora / Serbia, Montenegro)
Katarina KREK, glumica / actress (Crna Gora / Montenegro)
Program:
Play Strindberg, za gudački kvartet, op. 29 / Play Strindberg, for string quartet, Op. 29
Znakovi pored puta, za flautu i klavir, op. 30 / Signs along the road, for flute and piano,
Op. 30
Jesenjinov valcer, za klavir / Yesenin dances the waltz, for piano
Lagum, za klavir / Dungeon, for piano
Samo za lijevu ruku, za klavir / Piece for the left hand, for piano
Igra, za klavir / Dance, for piano
Ivana STEFANOVIĆ,
kompozitorka i spisateljica, studirala je violinu
i kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a specijalizirala na
Instititutu za istraživanje i koordinaciju Akustika/Muzika IRCAM u Parizu. Radila je
na programima Radio-televizije Beograd, bila je muzička urednica Radionice zvuka
Dramskog programa i glavna muzička urednica Prvog programa Radio Beograda.
Od 2000. bila je direktorka programa za kulturu u Fondu „Centar za demokratiju“,
umjetnička direktorka festivala Beogradske muzičke svečanosti i državna sekretarka
Ministarstva kulture Republike Srbije. Kompozicije Ivane Stefanović izvođene
su u mnogim zemljama, kao i na festivalima. Autorka se bavi graničnim muzičkim
oblastima, radiofonijskom muzikom kao i scenskom muzikom. Pisala je muziku za
preko 40 pozorišnih predstava i s njima učestvovala na brojnim festivalima, od Bitefa
do Budva grad teatra. Objavila je knjigu proze Put za Damask (Geopoetika, 2001) i
knjigu eseja Muzika od ma čega (Arhipelag, 2009) i Privatna priča - prema sadržaju
jednog kofera (Službeni glasnik/Arhiv Srbije, 2012). Ivana Stefanović je nosilac brojnih
nagrada i priznanja.
Ivana STEFANOVIC, composer and writer, studied violin and composition
programs for Belgrade Radio and
Television and as music editor of
Art programs Sound Workshop
and Radio Belgrade Channel
One. Since 2000, Stefanovic
has been a director of a program
for culture of the Centre for
Democracy
Foundation,
art
director of the Belgrade Music
Festival and the state secretary
for Republic of Serbia’s Ministry
of Culture. Her compositions were
performed in many countries
and at many festivals. She also
works with radiophonic and stage
music. Stefanovic wrote music
for over 40 plays and presented
them at numerous festivals, from
Bitef to Theatre city of Budva.
She published a book Road to
Damascus (Geopoetika, 2001), a book of essays Music Made of Anything (Arhipelag,
2009) and A Private Story – according to the content of one suitcase (Službeni glasnik
/ Arhiv Srbije, 2012). Ivana Stefanovic is the winner of multiple awards and prizes.
Četvrtak, 07. avgust / Thursday, August 7
Katedrala Sv. Tripuna, 21 h / St. Tryphon Cathedral, 9 pm
AUSTRIAN DELIGHTS
Lidia BAICH, violina / violin (Austrija / Austria)
Elisabeth ATTL, dirigentkinja / conductor (Austrija / Austria)
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt Festival Orchestra
Program:
Johanna DODERER (1969): Mjesečevo jezero, za gudački orkestar, DWV 82a, /
Moon Lake, for string orchestra, DWV 82a
Joseph HAYDN (1732–1809): Koncert za violinu i orkestar u G-duru, Hob. VIIa/4 /
Violin concerto in G major, Hob. VIIa:4
Allegro moderato
Adagio
Finale: Allegro
at the Faculty of Music in Belgrade and continued her studies at the Institute for
Research and Coordination Acoustics/Music IRCAM in Paris. She worked on
124
125
Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791): Divertimento za gudački orkestar u
B-duru, K. 137 / Divertimento for string orchestra in B flat major, KV 137
Andante
Allegro di molto
Allegro assai
Hans GÁL (1890–1987): Serenada za gudače, op. 46 / Serenade for strings, Op. 46
Andante
Scherzino
Cavatina
Rondo
Lidija BAJIĆ, violinistkinja, prvi put je na međunarodnom takmičenju pobijedila
sa samo osam godina, i od tada je osvajala brojne prve nagrade. Godine 1998, kao
šesnaestogodišnjakinja, postala je pobjednica Evrovizije mladih muzičara i dobila titulu
„Evropskog muzičara godine“. Redovno održava resitale i nastupa kao solistkinja s
orkestrima u vodećim koncertnim dvoranama svijeta. Koncertne turneje u Japanu, Kini,
Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama,
Južnoj Koreji, Južnoafričkoj Republici,
Argentini, Brazilu i Velikoj Britaniji obilježili
su saradnju s najznačajnijim orkestrima
i dirigentima, kao što su Lorin Mazel i
Vladimir Fedosejev, filharmonije Njujorka,
Sankt Peterburga, Tokija, Bečki simfonijski
orkestar, Francuski nacionalni orkestar.
Godine 2002. bila je gošća na turneji
slavnog tenora Andree Bočelija, po pozivu
dirigenta Lorina Mazela, a naredne godine
učestvovala je na proslavi desetogodišnjice
muzičkog događaja „Pavaroti i prijatelji“
u Modeni (Italija). Prvi kompakt-disk
snimila je 2008. za izdavačku kuću „Dojče
Gramofon“.
Lidia BAICH, Austrian violinist, won
her first international competition at the
age of eight. At the age of sixteen, her
outstanding musical performance earned
her the first place in the 1998 Grand Prix
d’Eurovision and the title “European Musician of the Year”. Lidia Baich also plays recitals
and performs as a soloist with orchestras in the world’s leading concert halls. Concert
tours have taken her to Japan, China, Russia, USA, Korea, South Africa, Argentina,
Brazil and Great Britain, where she played under conductors such as Lorin Maazel,
Vladimir Fedoseyev, with orchestras such as the New York Philharmonic, St. Petersburg
Philharmonic, Tokyo Philharmonic, the Vienna Symphony Orchestra, Orchestre Nationale
de France. In 2002 Lorin Maazel invited the young violinist to join the star tenor Andrea
Bocelli on his world tour. The following year, she took part in the ten-year anniversary of
“Pavarotti and Friends” in Modena. In 2008 she released her first CD under Deutsche
Grammophon label.
126
Elizabet ATL, dirigentkinja, prvo je studirala klavir na Visokoj muzičkoj školi
u Beču, a zatim dirigovanje kod profesora Dž. Mura u SAD-u, M. Gilena u Salcburgu
i L. Hagera u Beču. Debitovala je 1998. godine, dirigujući Mocartovu operu Figarova
ženidba u Narodnoj operi u Beču, a ubrzo potom postala je dirigentkinja u Velikom
teatru Liseu u Barseloni, gdje je izvodila širok repertoar, uključujući opere Turandot
(Pučini), Bal pod maskama (Verdi), Lučija od Lamermura (Doniceti). Nakon uspješnog
izvođenja Čarobne frule (Mocart) 2003. postala je članica ansambla bečke Narodne
opere, gdje je tokom narednih godina proširila svoj repertoar iz oblasti opere, operete
i baleta. Još od 1999. gostujuća je dirigentkinja brojnih evropskih orkestara, kao što
su Luksemburška filharmonija, Orkestar Njemačke opere Berlina, Brandenburški
simfoničari, Simfonijskog orkestra Miluza
(Francuska),
Orkestra
„Tonkünstler“
Donje Austrije i dr. Tokom 2011. i 2012.
godine ostvarila je uspješnu saradnju s
Crnogorskim simfonijskim orkestrom.
Elisabeth ATTL,
conductor,
studied piano at the Hochschule für
Musik in Vienna and conducting under
the mentorship of James Moore in
USA, Michael Gielen in Salzburg and
Leopold Hager in Vienna. In 1998 she
had her debut conducting “Le Nozze di
Figaro” at the Volksoper in Vienna and
soon afterwards became assistant and
conductor at the Gran Teatre del Liceu
in Barcelona, where she was in charge
of a wide repertoire including Turandot,
Un ballo in Maschera and Lucia di
Lammermoor. In 2003 she returned to
Volksoper as a member of the ensemble,
building up an enormous repertoire (Opera, Operetta and Ballet). Since 1999, Attl
has been a guest conductor of numerous European orchestras such as Orchestre
Philharmonique de Luxembourg, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Orchestre
Symphonique de Mulhouse, Tonkünstler Orchestra and many more. In 2011 and 2012
she has also successfully collaborated with the Montenegrin Symphony Orchestra.
Organizovano uz podršku Austrijske ambasade i grada Insbruka /
Organized with the support of the Austrian Embassy and the City of Innsbruck
127
Nedjelja, 10. avgust / Sunday, August 10
Stari zatvor, 21 h / Old Prison, 10 pm
ISTORIJA TANGA / THE HISTORY OF TANGO
Aleksandar TASIĆ, klarinet / clarinet (Srbija / Serbia)
Zoran KRAJIŠNIK, gitara / guitar (Srbija / Serbia)
Program:
Béla BARTÓK (1881–1845): Rumunske narodne igre, BB68, Sz.56, aranžman za
C-klarinet i gitaru A. Leveringa / Romanian Folk dances, BB68, Sz.56, arrangement for
clarinet in C and guitar by A. Levering
Igra štapom / Stick Dance (Jocul cu bâtă)
Igra s pojasevima / Sash Dance (Brâul)
Igra u mjestu / In One Spot (Pe loc)
Igra iz Bicijuma / Dance from Bucsum (Buciumeana)
Rumunska polka / Romanian Polka (Poarga Românească)
Užurbana igra / Fast Dance (Mărunțel)
Michele MANGANI (1966): Strana iz albuma, aranžman za klarinet i gitaru B.
Jovanovića / Pagina d’Album, arrangement for clarinet and guitar by B. Jovanović
John WILLIAMS (1932): Viktorova priča, muzika iz filma Terminal, aranžman B.
Jovanovića / Viktor’s Tale, music from The Terminal, arrangement for clarinet and guitar
by B. Jovanović
George GERSHWIN (1898–1937): Tri preludijuma, aranžman za klarinet i gitaru B.
Jovanovića / Three Preludes, arrangement for clarinet and guitar by B. Jovanovic
Allegro ben ritmato e deciso
Andante con moto e poco rubato
Allegro ben ritmato e deciso
John William DUARTE (1919–2004): Mali džez, op. 92, aranžman A. Tasića / Lill’ Jazz
(Un Petit Jazz), Op. 92, arrangement by A. Tasic
Tri / Three
Četiri / Four
Pet i šest / Five and Six
Dvanaest / Twelve
Paquito D’RIVERA (1948): Dva komada za klarinet i klavir, aranžman za klarinet i
gitaru B. Jovanovića / Two pieces for clarinet and piano, arrangement for clarinet and
guitar by B. Jovanović
128
Vals Venezolano
Contradanza
Ástor PIAZZOLLA: Istorija tanga, aranžman za klarinet i gitaru D. Varelasa / The
History of Tango, arrangement for clarinet and guitar by D. Varelas
Bordel 1900. / Bordel 1900
Kafe 1930. / Cafe 1930
Noćni klub 1960. / Nightclub 1960
Današnji koncert / Concert d`aujourd`hui
Aleksandar TASIĆ, klarinetista, diplomirao je i magistrirao klarinet na
Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. N. Srdića, a trenutno pohađa doktorske
studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. A. Grgina. Usavršavao se
kod prof. R. Moralesa na Džulijardu u Njujorku, prof. M. Kolinsa na Kraljevskoj akademiji u
Londonu i prof. M. Arinjona na Visokom muzičkom konzervatorijumu u Parizu. Pored prvih
nagrada na međunarodnim takmičenjima, dobitnik je „Izuzetne nagrade za umjetničku
djelatnost“ Univerziteta u Novom Sadu, kao i stipendije Vlade Republike Austrije. Kao
solista nastupao je s Festivalskim orkestrom UBS-a u Verbijeu (Švajcarska), Filharmonijom
Novosibirska, Simfonijskim orkestrom Akademije umetnosti u Novom Sadu, Umjetničkim
ansamblom Vojske Srbije „Stanislav Binički“,
s Beogradskim gudačkim orkestrom „Dušan
Skovran“, Novosadskim kamernim orkestrom,
Vojvođanskim simfoničarima, orkestrom „Žebeljan“,
gudačkim orkestrom „Camerata Panonnica“. Od
2006. godine stalni je solo klarinetista Festivala
kamerne muzike u Verbijeu. Tasić je vanredni
profesor kamerne muzike na Akademiji umetnosti
u Novom Sadu.
Aleksandar TASIC,
clarinettist, received his bachelor’s and master’s
degree at the Academy of Arts in Novi Sad, class of
professor N. Srdic and he is currently attending PhD
studies at the Faculty of Music in Belgrade, class of
professor A. Grgin. He furthered his studies at Juilliard
in New York under the mentorship of R. Morales,
the Royal Academy of Music in London, under the
mentorship of M. Arrignon and at the Conservatoire
National Superieur de Musique in Paris. In addition
to prizes won at international competitions, he is
the winner of “Exceptional Award for Arts” given by
the University of Novi Sad and a scholarship given by the Austrian government. He had
solo performances with the UBS Verbier Festival Orchestra (Switzerland), Novosibirsk
Philharmonic Orchestra, Academy of Arts Symphony Orchestra in Novi Sad, Art Ensemble
of the Ministry of Defence Stanislav Binicki, Belgrade String Orchestra Dusan Skovran,
Novi Sad Chamber Orchestra, Vojvodina Symphony Orchestra, Zebeljan Orchestra,
Camerata Panonnica String Orchestra. Since 2006 he has been a solo clarinettist of the
Verbier Festival Chamber Orchestra. Tasic is an associate professor of chamber music at
the Academy of Arts in Novi Sad.
129
Zoran KRAJIŠNIK, gitarista, sa samo 16 godina snimio je svoju prvu samostalnu
LP ploču za sarajevski „Diskoton“. Diplomirao je i završio master studije na Fakultetu
muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. V. Ogrizović. Pohađao je majstorske kurseve
čuvenih pedagoga (R. Osel, K. Kociolis, D. Rasel), a 1996. postao je student u prestižnoj
klasi prof. L. Triera na Kraljevskom muzičkom konzervatorijumu u Kopenhagenu. Dobitnik
je brojnih nagrada na međunarodnim takmičenjima. Nastupao je kao solista ili uz orkestar
širom zemlje i svijeta (Rusija, Češka, Njemačka, Francuska, Danska, Engleska, SAD).
Učestvovao je na poznatim festivalima, kao što su Guitar Art u Beogradu (2006, 2009),
KotorArt (Crna Gora), NOMUS, Sarajevska zima itd. Na Festivalu mladih umjetnika u
njemačkom gradu Bajrojtu, 2002. godine, svirao je dionicu solo gitare u Malerovoj Sedmoj
simfoniji. Snimio je kompakt-disk u produkciji Swiss Record Company, kompakt-disk
Alba del Dia s flautistkinjom Laurom Levai Aksin, kao i solistički album Horizonti. Zoran
Krajišnik je redovni profesor i dekan Akademije umetnosti u Novom Sadu, kao i vanredni
profesor na Muzičkim akademijama u Banjoj Luci i Sarajevu. Pokretač je Guitar Festa u
Banjoj Luci.
Zoran KRAJISNIK, guitarist, recorded his first LP record at the age of
sixteen, which was published under “Diskoton” in Sarajevo. He received his bachelor’s
and master’s degrees at the Faculty of Music in Belgrade, in the class of professor V.
Ogrizovic. Krajisnik attended master classes of acknowledged pedagogues (R. Ausel, C.
Cotziolis, D. Russel) and in 1996 he became a student at the Royal Danish Academy of
Music in Copenhagen, in the class of professor L. Trier. As the winner of numerous prizes
at international competitions he performed around the world, both as a soloist and with
orchestras (Russia, Czech Republic, Germany, France, Denmark, UK, USA, Serbia). He
performed at well-known festivals such as Guitar Art in Belgrade (2006, 2009), KotorArt
(Montenegro), NOMUS, Sarajevo Winter, etc. At the Young Artists Festival in Bayreuth
(2002), Krajisnik played the guitar part of Gustav Mahler’s Symphony No. 7. He released
three albums, one under “Swiss Record Company”, Alba del Dia with flutist Laura Levai
Aksin and a solo album “Horizons”. Zoran Krajisnik is a full professor and dean at the
Academy of Arts in Novi Sad as well as an associate professor at the music academies in
Banja Luka and Sarajevo. He is the founder of Guitar Fest in Banja Luka.
Ponedjeljak, 11. avgust / Monday, August 11
Ljetnja pozornica, 21 h / Summer Stage, 9 pm
O JEDNOJ MLADOSTI /
ABOUT A YOUTH
Josipa LISAC, vokal / vocal (Hrvatska / Croatia)
Josipa LISAC, vokalna umjetnica, pjevačku karijeru je počela u dječijem
horu Radio-televizije Hrvatske. Godine 1967. postaje članica rok grupe „O’Hara“,
koju ubrzo napušta i prelazi u grupu „Zlatni akordi“. Solo karijeru započinje 1968.
s pjesmom Što me čini sretnom Arsena Dedića. Ubrzo zatim, nižu se hitovi Oluja,
Kapetane moj, Život moj, I teče, teče vrijeme. Takođe, izrazila je interesovanje za
sevdalinku, snimajući dvije pjesme – Omer-beže (1974) i Niz polje ide babo, Sejmeni
(1974). Najveći uspjeh bilježi snimanjem svog prvog LP albuma „Dnevnik jedne
ljubavi“ (1973), za koji je muziku komponovao njen životni saputnik i preteča roka u
SFR Jugoslaviji – Karlo Metikoš. Većina kritičara i muzičara, kao i publika, slažu se da
130
je riječ o jednom od najboljih albuma snimljenih na ovim prostorima, pa je ponio titulu
prvog konceptualnog djela u oblasti popularne i rok muzike. Pjevala je i ulogu Jane
u prvoj jugoslovenskoj rok-operi Gubec-beg (1975) K. Metikoša. Džezom počinje
intenzivnije da se bavi sedamdesetih godina, kada nastaje album „B. P. convention
and all stars“ (1976). Uslijedili su i albumi: „Made in U. S. A“ (1979), „Hir, hir, hir“
(1980), „Lisica“ (1982), „Hoću samo tebe“ (1983), „Boginja“ (1987), album duhovne
muzike „Čestit Božić“, „Život“ (2000).
Josipa LISAC, vocalist, started her career in children’s choir of Croatian Radio
and Television. In 1967 she became a member of the rock band “O’Hara”, but shortly
after quitting the band, she joined the Golden Chords band. She started her solo
career in 1968 with a song What Makes Me Happy, written by Arsen Dedic. Her other
hit songs The Storm, My Captain, My Life and Time Goes By were released soon after.
She also recorded two sevdalinka songs Omer-beg (1974) and Niz polje idi babo,
Sejmeni (1974). The first LP record “Diary of one love” (1973) brought her a great
success. Music for the album was written by her life partner, Karlo Metikos. Most of
the critics, musicians and fans agreed that it was one of the best albums ever recorded
on the territory of SFR Yugoslavia, which was also marked as the first conceptual
art work in pop-rock genre. She sang the role of Jana in the first Yugoslavian rockopera Gubec-beg (1975) by K. Metikos. Lisac started singing jazz during the 70s,
when the album “B.P. Convention and All Stars” was recorded (1976). The following
albums were “Made in U.S.A.” (1979), “Caprice, Caprice, Caprice” (1980), “The Fox”
(1982), “I Only Want You” (1983),
“Goddess” (1987), spiritual album
“Marry Christmas” and “Life”
(2000).
Srijeda, 13. avgust / Wednesday, August 13
Katedrala Sv. Tripuna, 21 h / St. Tryphon Cathedral, 9 pm
THE ART OF VARIATIONS
Ratimir MARTINOVIĆ, klavir i dirigent / piano and conductor (Crna Gora, Srbija /
Montenegro, Serbia)
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt Festival Orchestra
Program:
Ludwig van BEETHOVEN (1770–1827): Koncert za klavir i orkestar u C-duru, br. 1,
op. 15, aranžman V. Lahnera / Piano concerto in C major, No. 1, Op. 15, arragement
by V. Lachner
Allegro con brio
Largo
Rondo: Allegro scherzando
simfonijski orkestri nacionalnih medijskih kuća Češke i Srbije, kamerni orkestri „Viotti“,
„Gudači sv. Đorđa“, „Dušan Skovran“, „Young European Soloists“ i dr. Jedan je od
osnivača Internacionalnog festivala KotorArt i umjetnički direktor njegovog segmenta
Don Brankovi dani muzike. Osnivač je i član KotorArt trija zajedno s violinistom
Romanom Simovićem i klarinetistom Aleksandrom Tasićem. Redovni je profesor
glavnog predmeta (klavir) na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Ratimir MARTINOVIC,
pianist, received his academic and master’s
degree at the Academy of Arts in Novi Sad (1999, 2002), in the class of professor
Kemal Gekic. He is the winner of first prizes at state and international competitions.
His performances include over six hundred recitals, chamber music concerts and
concerts with orchestras. He performed in majority of European countries and in
most prestigious concert halls in Russia, USA, Canada, Mexico, Argentina, Japan,
China and Thailand. Martinovic regularly performs as a soloist with orchestras such
as Symphony Orchestras in Berlin, Istanbul, Mexico, Thailand, Kharkiv, Monterrey,
Macedonia, Belgrade, Symphony Orchestras of national media houses in the Czech
Republic and Serbia, chamber orchestras Viotti, Saint George’s Strings, Dusan
Skovran, Young European Soloists, etc. He is one of the founders of KotorArt festival
and the Artistic Director of Don Branko’s Music Days. He is the founder and a member
of the KotorArt Trio together with violinist Roman Simovic and clarinetist Aleksandar
Tasic. Martinovic is a full professor at the piano department of the Academy of Arts in
Novi Sad.
Johann Sebastian BACH (1685–1750): Goldberg varijacije, BWV 988, transkripcija
za gudače M. Aleksića / Goldberg variations, BWV 988, transcription for strings by M.
Aleksic
Arija / Aria
Varijcije 1-30. / Variations 1-30
Aria da Capo
Ratimir
MARTINOVIĆ,
pijanista, diplomirao je i magistrirao
klavir na Akademiji umetnosti u Novom
Sadu (1999, 2002), u klasi prof. Kemala
Gekića. Dobitnik je prvih nagrada na
takmičenjima u zemlji i inostranstvu,
kao i društvenih i univerzitetskih
priznanja. Nastupio je na preko šest
stotina resitala, kamernih koncerata
i koncerata s orkestrom, svirajući u
većini evropskih zemalja, Rusiji, SAD-u,
Kanadi, Meksiku, Argentini, Japanu,
Kini i Tajlandu, i to u najprestižnijim
muzičkim dvoranama. Pored čestih
resitala, Martinović redovno nastupa
kao solista s orkestrima, među
kojima su simfonijski orkestri Berlina,
Istanbula, Meksika, Tajlanda, Harkova,
Montereja, Makedonije, Beograda,
132
133
Pod pokroviteljstvom UNESCO-a / Under the patronage of UNESCO
6. Međunarodni festival KotorArt / 6th KotorArt International Festival
13. KotorArt Don Brankovi dani muzike
13th KotorArt Don Branko’s Music Days
Pokrovitelji festivala / Festival Patrons
Ministarstvo kulture Crne Gore / Ministry of Culture of Montenegro
www.ministarstvokulture.gov.me
Opština Kotor / Kotor Municipality
www.kotor.me
Prijatelji festivala / Festival Friends
Kotorska biskupija / The Diocese of Kotor
Medijski prijatelji / Media Friends
Pobjeda A.D.
Portal Analitika
www.pobjeda.me
www.portalanalitika.me
Radio Skala
Radio Kotor
www.skalaradio.com
www.radiokotor.com
Produkcija festivala / Festival Production
KotorArt, nezavisna inicijativa u kulturi /
KotorArt, Independent Initiative in Culture
Stari Grad 456, 85330 Kotor
[email protected]
+382 69 967 697
www.kotorskabiskupija.net
Austrijska ambasada u Crnoj Gori / Austrian Embassy in Montenegro
Grad Insbruk / The City of Innsbruck
Njemačka ambasada u Crnoj Gori / German Embassy in Montenegro
www.podgorica.diplo.de
Muzički centar Crne Gore / Montenegrin Music Center
www.muzickicentar.com
Turistička organizacija Kotor / Tourist board of Kotor
www.tokotor.me
Crnogorsko narodno pozorište / Montenegrin National Theatre
www.cnp.me
Muzička škola Vida Matjan / Vida Matjan Music School
www.muzickaskolakotor.me
Hotel Marija
Ratimir MARTINOVIĆ, umjetnički direktor / Artistic Director
Viktor VAROŠI, producent / Producer
Marina MIKIĆ, asistent umjetničkog direktora / Assistant to the Artistic Director
Laura JOVANOVIĆ, organizator / Organizer
Andrea ORLANDO, protokol / Protocol
Arpad NAĐ, koordinator Festivalskog orkestra / Festival Orchestra Coordinator
Olga ŽULOVIĆ, odnosi s javnošću / PR Manager
Boris MARKOVIĆ, urednik programske knjižice / Editor-in-Chief of the Program Booklet
Matija BOROE, asistent organizacije / Production Assistant
Lazar BUZIĆ, asistent organizacije / Production Assistant
Branka NIKČEVIĆ, administracija / Administration
Emina MARJANOVIĆ, prodaja karata / Ticket Sales
Jasna CVIJANOVIĆ, Prevodi / Translations
www.hotelmarija.me
Hotel Cattaro
www.cattarohotel.com
Resursni centar za sluh i govor / Hearing and Speech Impairment Resource Centre
Pratite nas na / Follow us on
www.resursnicentarzasluhigovor.me
Facebook: facebook.com/kotorart
MIROSS Travel Agency
Twitter: @KotorArt
www.miross.rs
Generalni medijski pokrovitelj / Official Media Patronage
Radio Televizija Crne Gore / Radio Television of Montenegro
www.rtcg.me
134
135
1.
Prodaja karata 8 - 20 h / Ticket sales 8 am - 8 pm
2.
Crkva Sv. Duha / Church of the Holy Spirit
3.
Katedrala Sv.Tripuna / St. Tryphon’s Cathedral
4.
Trg Sv.Tripuna / St. Tryphon’s Square
5.
Pjaca od salate / Salad Square
6.
Ljetnja scena / Summer Stage
7.
Stari zatvor / Old Prison
8.
Crkva Presvete Bogorodice u Prčanju / Church of Our Lady in Prcanj
Stari grad Kotor
7
6
5
3
4
www.itinereri.org
copyright© Žiža Kartografija
2
136
1
6
km
8
137
Kotor
arTeatar
kotor
arTheatre
Koprodukcija / Co-production
GRADSKO POZORIŠTE PODGORICA
PODGORICA CITY THEATRE
MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART
INTERNATIONAL FESTIVAL KOTOR ART
FONDACIJA KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU
KOTOR FESTIVAL OF THEATRE FOR CHILDREN FOUNDATION
KULTURNI CENTAR NIKOLA ĐURKOVIĆ
NIKOLA DJURKOVIC CULTURAL CENTRE
ASSITEJ CRNA GORA
ASSITEJ MONTENEGRO
Premijera / Premiere
Ponedjeljak, 30. jun / Monday, June 30
21.00 h, zgrada Jugooceanije / 9:00 pm, Jugooceanija Headquarters
Repriza / Second performance
Utorak, 1. jul / Tuesday, July 1
21.00 h, zgrada Jugooceanije / 9:00 pm, Jugooceanija Headquarters
Maja Todorović
KINEZ
THE CHINESE
Trajanje / Duration: 85 min.
Uzrast / Age: 12+
Režija / Directed by: Anja Suša
Scenograf / Set Designer: Zorana Petrov
Kostimograf / Costume Designer: Maja Mirković
Muzika / Music: Igor Gostuški
Dirigent Dječijeg hora Zvjezdice / Conductor of Children’s choir Zvjezdice: Ana Klepić
Igraju / Cast: Goran Slavić, Jelena Simić, Emir Ćatović, Dječiji hor Zvjezdice
Drama Kinez, Maje Todorović, dotiče mnoge neuralgične tačke naših (post)
tranzicionih trauma čije su najveće žrtve deca koja su junaci ove priče. Kroz, naizgled,
malu priču o nastajanju jednog prijateljstva između dečaka i devojčice i pronalaženja
zrna smisla i razuma u svetu surovih predrasuda i neprepoznavanja i neuvažavanja
drugih i drugačijih, reflektuje se daleko složenija priča o savremenom društvu koje
nije naklonjeno nežnosti, iskrenosti i koje, iznad svega, prezire slabost. Ovo je priča o
ljubavi, prijateljstvu i mašti. Ovo je priča o čarobnjaku Kinezu koji može da vidi šareni
svet drugačijim očima. Ovo je, takođe, i priča o današnjem vremenu, ali i o sećanju na
neko drugo vreme koje nismo zaboravili i nikada nećemo. Ovo je i Goranova, Jelenina
i Emirova priča. I moja. I vaša.
Anja Suša
140
The Chinese, a play by Maja
Todorovic, touches many
sensitive spots of our (post)
transitional traumas, whose
biggest victims are the
children, the protagonists
of this story. This seemingly
simple tale about a new
friendship between a boy and
a girl and finding a grain of
sense and meaningfulness
in the world full of prejudice,
lack of recognition and
understanding of others
and those who are different,
reflects a far more complex
issue on contemporary
society, one that is not
inclined towards sensitivity
and honesty – a society
that, above all, resents
weakness. This is a story
about love, friendship and
imagination. This is a story
about a wizard – the Chinese
– who has an ability to see a
colorful world with different
eyes. This story is about
modern times, but also
reminiscent of another time,
one we did not forget nor
will we ever. This is Goran’s,
Jelena’s and Emir’s story.
And my own. And yours, too.
Anja Suša
141
MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART
CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
Premijera: 20. jul, Ljetnja pozornica, 21h
Reprize: 21. i 22. jul
Ivo Brešan
PREDSTAVA HAMLETA U
SELU MRDUŠA DONJA
Režija: Luca Cortina
Producent: Janko Ljumović
Dramaturgija i adaptacija: Željka Udovičić Pleština
Scenografija: Ivanka Vana Prelević
Kostimografija: Lina Leković, Ivana Murišić
Muzika: Ljupčo Konstantinov
Koreografija: Tamara Vujošević-Mandić
Lektor: Ana Maraš Harmander
Izvršna produkcija: Dejan Đurković, Andrijana Maliković, Nela Otašević
Inspicijent: Slobodan Vujadinović
Sufler: Maja Mugoša
Uloge:
BUKARA: Simo Trebješanin
PULJO: Danilo Čelebić
ANĐA: Dragana Dabović
MAJKAČA: Ana Vujošević
MAČAK: Stevan Radusinović
ŠKOKO: Dušan Kovačević
ŠKUNCA: Dejan Ivanić
ŠIMURINA: Gorana Marković
ŠIME: Momo Pićurić
JURE: Dragan Račić
TEREZA: Jelena Minić
Ivo Brešan rođen je 1936. godine
u Vodicama. Jedan je od najznačajnijih
hrvatskih književnika i scenarista. Osnovnu
školu i Gimnaziju završio je u Šibeniku, a
slavistiku i filozofiju je studirao na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu. Radio je kao profesor
u šibenskoj Gimnaziji, zatim kao umjetnički
voditelj Centra za kulturu i direktor Festivala
djeteta u Šibeniku. Počinje pisati 1955.
godine, a prvi veliki uspjeh doživljava 1971. sa
dramom “Predstava Hamleta u selu Mrduša
Donja”. Ubrzo postaje jedan od najpopularnijih
dramskih pisaca bivše Jugoslavije, a komad
biva izvođen u gotovo svim pozorištima u
zemlji, ali i u Poljskoj, Austriji, Njemačkoj,
SSSR-u, Bugarskoj i Švedskoj.
142
Pored “Predstave Hamleta u selu Mrduša Donja”, najpoznatije drame koje je napisao
su: “Ledeno sjeme”, “Nihilist iz Velike Mlake”, “Potopljena zvona”, “Gnjida”, “Nečastivi na
Filozofskom fakultetu”, “Viđenje Isusa Krista u kasarni VP2507”, „Arheološka iskapanja
kod sela Dilj”, “Hidrocentrala u Suhom Dolu”...
LuCa Cortina rođen je 1979. godine u Firenci. Nakon studija srednjovjekove
knjiženosti i pozorišta na Univerzitetu u Firenci, radio je sa rediteljem Paolom Mađelijem u
Metastasio teatru u Pratu. Ubrzo nakon toga, stigao je u Makedoniju na Fakultet dramskih
umetnosti u Skoplju, u klasi pozorišnog reditelja i profesora Slobodana Unkovskog. Dok
je završavao studije, radio je kao pomoćnik reditelja sa Aleksandrom Popovskim u brojnim
međunarodnim produkcijama, poput Međunarodnog pozorišnog festivala u Bogoti
(Kolumbija) i pozorišta Ulysses na Brionima u Hrvatskoj.
Režirao je predstave u raznim zemljama i na različitim jezicima. Među njima su
Arabalov Piknik na bojištu, Andreinijev Sluga, Abazijev Akvarijum, Duh slobode Gorana
Stefanovskog, Pillowman Martina Mekdona i Plautov Hvalisavi vojnik. Njegove predstave
su izvođenje u brojnim pozorištima i na festivalima u Makedoniji i inostranstvu, poput
MESS-a u Sarajevu. Njegova režija Life on Rent Refeta Abazija, u produkciji Ohridskog
letnjeg festivala, dobila je nagradu za najbolju predstavu u Uroševcu 2013. godine, uz još
tri nagrade za glumce.
Takođe je radio kao asistent na filmskim produkcijama. Režirao je nekoliko kulturnih
programa i događaja za međunarodne kulturne organizacije u Staroj Čaršiji u Skoplju,
Muzeju savremene umetnosti u Skopju, kao i u Nacionalnom parku Mavrovo.
143
„MRDUŠA”
„Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“ tekst je koji od vremena kada je napisan, a
to je bilo davne 1965. godine, uspješno podbada, izvrgava kritici i ruglu te uznemiruje
duhove ovih naših prostora. Prva je to drama živućeg klasika Ive Brešana koja je zbog
svoje nedvojbene političke beskompromisnosti i oštrine spavala čitavih 6 godina nakon
što je napisana, sakrivana po ladicama gdje su je brižno pospremale prestrašene ruke
kazališnih ravnatelja.
O djelu Brešan danas kaže: „Polupismeni seljaci iz zabitnog sela Dalmatinske zagore
izvode Shakespeareova „Hamleta“, a onda doživljavaju sudbine junaka koje igraju – ima li
išta nerealnije i luđe od toga? Pišući, shvatio sam da vršim dvije diverzije. Prva je estetska:
u okvir pozornice, ukrašen pozlaćenim ornamentima, unutar kojega se može zamisliti
samo „Traviata“ ili „Zemlja smiješka“, pokušavam unijeti autentično selo u svoj njegovoj
grubosti i primitivizmu, lišeno svake folklorne romantike, u kojemu se lica prežderavaju,
loču, prde, psuju… što bi bez sumnje izazvalo skandal, jer se to do tada na pozornici nije
vidjelo. (Sada možda toga ima i previše). Druga diverzija je politička. Jedno zabitno selo
Dalmatinske zagore oblikovao sam tako da postane metaforom za cio društveni i politički
sustav u kojemu smo tada živjeli ne samo mi nego i takoreći pola planeta. Ovo potonje,
zahvaljujući i vezi s univerzalnom znakovitošću Shakespeareovih junaka, učinilo je da
komad, mimo svakog mojega očekivanja, poslije 6 godina, točnije u travnju 1971, ipak
zaživi na sceni i postane popularan ne samo kod nas nego i u brojnim drugim zemljama.“
Ali, što je s „Mrdušom“ danas? Da li je vrijeme otupjelo njenu oštricu? Upravo suprotno.
Ta groteskna tragedija, kako ju je sam autor žanrovski odredio, na žalost i nesreću
ovog vremena, a na ponos dramskoj literaturi, bez problema pronalazi put do današnjeg
gledatelja. Jer bez obzira što se klasična Shahespearova dramska priča vještom rukom
pisca koji stvara originalno djelo smješta u suvremeni kontekst onog vremena, njena
intertekstualnost i razotkrivanje ljudskih mana vodi je k nama.
Ta priča o oportunistima, lopovima, licemjerima skrivenima iza političke frazeologije
trenutka razotkriva glupost totalitarističkog režima, ali jednako tako otvara prostor analogiji
s našim vremenom demokrature. I prokazuje da promjena sistema ne garantira i promjenu
mentaliteta. On je ostao isti. Stoga je ova predstava o nama, ona nam pokazuje da su
Bukare i danas jednako tako na vlasti, da je sve prepuno poltrona Mačaka, kukavica Pulje,
a da je pobuna pojedinca idealistički čin osuđen i od ovog društva na propast.
Željka Udovičić Pleština
INTERNATIONAL FESTIVAL KOTOR ART
MONTENEGRIN NATIONAL THEATRE
Premiere: July 20
Follow-up performances: July 21 and 22
Ivo Bresan
THE PLAY HAMLET IN THE
VILLAGE OF MRDUSA DONJA
Directed by: Luca Cortina
Producer: Janko Ljumovic
Dramaturgy and Adaptation: Zeljka Udovicic Plestina
Scenography: Ivanka Vana Prelevic
Costume Design: Lina Lekovic, Ivana Murisic
Music: Ljupco Konstantinov
Choreography: Tamara Vujosevic - Mandic
Lector: Ana Maras Harmander
Executive Producers: Dejan Djurkovic, Andrijana Malikovic, Nela Otasevic
Stage Manager: Slobodan Vujadinovic
Prompter: Maja Mugosa
Cast:
BUKARA: Simo Trebjesanin
PULJO: Danilo Celebic
ANDJA: Dragana Dabovic
MAJKAČA: Ana Vujosevic
MAČAK: Stevan Radusinovic
ŠKOKO: Dusan Kovacevic
SKUNCA: Dejan Ivanić
SIMURINA: Gorana Markovic
SIME: Momo Picuric
JURE: Dragan Racic
TEREZA: Jelena Minic
Ivo Bresan was born 1936 in
Vodice. He is one of the most renowned
Croatian authors and playwrights. He
went to school in Sibenik and attended
Slavic studies and philosophy at the
Faculty of Philosophy in Zagreb. He
worked as a professor in the Sibenik
high school, then as an art director of
the Culture Centre and a director of
the Children’s Festival in Sibenik. He
started writing in 1955, and his first
success came in 1971, with the The Play Hamlet in the Village of Mrdusa Donja play.
He quickly became one of the most popular playwrights in former Yugoslavia, and
his play was staged in virtually all theatres in the country, but also in Poland, Austria,
Germany, USSR, Bulgaria and Sweden.
144
145
Other than The Play Hamlet in the Village of Mrdusa Donja, his most famous plays
are: Ledeno sjeme, Nihilist iz Velike Mlake, Potopljena zvona, Gnjida, Necastivi na
Filozofskom fakultetu, Vidjenje Isusa Krista u kasarni VP2507, Arheoloska iskapanja
kod sela Dilj, Hidrocentrala u Suhom Dolu...
LuCa Cortina
was born 1979 in Florence, Italy. After studying medieval
literature and theater at the University of Florence he worked with director Paolo
Magelli at Metastasio Theatre in Prato. Soon afterward he came to Macedonia at the
University for Dramatic Arts in Skopje in the class of the theatre director and professor
Slobodan Unkovski. While completing his studies he started working as an assistant
director with Aleksandar Popovski in many international productions, such as the
International Theatre Festival of Bogota, Columbia, and the Ulysses theater in Brijuni,
Croatia.
He directed in different countries and in different languages. Between the plays he
directed there are Arrabal’s Pic-nic on the battlefield, Andreini’s The Servant, Abazi’s
Akuariumi, Goran Stefanovski’s The Spirit of Freedom, Martin McDonagh’s Pillowman
Plautus’ The Braggart Soldier. His works were staged at various theater and festivals
in Macedonia and abroad, like MESS in Sarajevo. His direction of Refet Abazi’s Life
on Rent, produced by Ohrid Summer Festival, was awarded best play in Urosevac
2013, receiving three more prizes for actors’ interpretation.
He works also like assistant in film productions. He also directed cultural programs
and events of international cultural organizations that took part in the Old Turkish
Bazaar in Skopje, Museum of Contemporary Art of Skopje, National Park of Mavrovo.
„MRDUŠA”
The Play Hamlet in the Village of Mrdusa Donja is a text that has successfully ridiculed,
criticized and usurped the spirits of the region from the moment it was written, which
was in the distant year of 1965. This the living classic Ivo Bresan’s first play, which was
lying low for six years after it had been written because it was sharp and unambiguously
politically uncompromised, hidden in the drawers where it was carefully places by
trembling hands of theatre directors.
On this play, Bresan says today: ”Half-literate peasants from the backwards village
of Dalmatian Zagora perform Shakespeare’s Hamlet and then have the same fate as
the characters they play – is there anything more surreal and crazier than that? By
writing this, I realized I was doing two diversions. One was aesthetic: in the frame of
the stage, decorated with gilded ornaments, in which you can only imagine La Traviata
or The Land of Smiles, I try to insert an authentic village in all its harshness and
primitiveness, stripped of any folk romanticism, one where people are over-eating,
over-drinking, farting, cursing… Which would undoubtedly cause a scandal, because
it was never seen before on a stage (now there might be too much of it). The other
diversion is political. I shaped a backwards village of Dalmatian Zagora so it became
a metaphor for the whole political and social system in which we lived at the time, not
just us, but half of the planet. This latter diversion, thanks to the connection with the
universal significance of Shakespeare’s characters, made this piece come to life on a
stage six years later, in April 1971 more precisely, and become popular not just in our
region, but also many other countries, beyond any of my expectations.”
But, what is happening with Mrdusa today? Has the time taken off the edge? On the
contrary, that grotesque tragedy, as the author himself has described it, unfortunately
for this time and fortunately for the pride of dramatic literature, finds its way to a modern
spectator without any problems. Despite having a classic Shakespeare dramatic story
placed in a contemporary context of that time by a skillful writer creating an original
piece, its intertextuality and exposing human faults is what leads the story to us. That
story about opportunists, thieves, hypocrites hid behind political phraseology of the
moment exposes the stupidity of the totalitarian regimes, but also opens up space for
making parallels to our times of democracy. And it shows that the change of system
does not mean a change of mentality. The mentality remains the same. Therefore, this
is a story about us, it shows us that Bukare are equally in power today, that everything
is full of poltroons, cowards and that the rebellion of the individual is an idealistic act
destined to fail in this society as well.
146
Zeljka Udovicic Plestina
147
MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART,
CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE I KRALJEVSKO POZORIŠTE ZETSKI DOM
17. i 18. jul, Hotel Fjord, 21.00 h
NJEGOŠ I JA
Autorski projekat: Paolo Magelli
Producenti: Janko Ljumović, Slobodan Božović
Saradnica na dramaturgiji: Željka Udovičić
Kompozitor: Ljupčo Konstantinov
Scenograf: Hans Georg Schafer
Kostimograf: Leo Kulaš
Igraju:
Karmen Bardak, Aleksandar Radulović
Paolo Magelli, Maja Pelević, Ljupčo Konstantinov
PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ
rođen je na Njegušima, blizu Cetinja
1. novembra 1813. godine. Vladika, pjesnik i filozof, naslijedio je Svetog Petra
Cetinjskog, nastavljajući njegovu državotvornu i prosvetiteljsku misiju. Njegoševo
djelo pripada duhu evropskog romantizma, ali je njegov autorski otklon oslonjen na
narodnu poeziju, donio autentičan pečat knjževnosti XIX vijeka. Dramski spjevovi
“Gorski vijenac” i “Lažni car Šćepan mali”, kao i filozofsko-religiozni spjev “Luča
mikrokozma”, nesumnjivi su vrhunci njegovog djela. Najveći pjesnik Južnih Slovena,
jedan od najobrazovanijih umova svoga vremena, državnik i izvrstan diplomata, bio
je jedan od kreatora “Jugoslovenske ideje”. Održavao je duhovne veze sa najvišim
evropskim političkim personama svoga vremena, boravio je u Italiji, Rusiji, Austriji...
Umro je od tuberkoloze 1851. godine u trideset osmoj godini života, a dvadeset prvoj
godini vladavine.
svojoj glavi kreirao sve te bajkovite predjele: jezera, visoke planine i more. I kameni
grad.
Krajem ljeta je bio pozvan od strane jednog pjesnika i jednog glumca, koji je na kraju
radio kao direktor pozorišta – i u pozorištu je i umro – mlad, zato što je bio dobar.
Pozvan je u tu bajkovitu zemlju i shvatio je da ga je njegova mašta odvela pravo do
srži realnosti, stvar koja se rijetko dešava u životu.
Dočekan je na obali jednog velikog jezera, u kafeu okruženom grmovima šipka.
Otišao je i do ušća rijeke, zatim u grad Vladike, pa do mjesta u kojem se rodio veliki
Pjesnik. Došao je do vrhova planina, sve vrijeme vođen Danteom i Domaćinom.
Konačno je sišao i do mora, do kamenog grada. U jednom užasnom hotelu, koji je
nosio norveško ime, upoznao je jednu bijesnu ali simpatičnu konobaricu sa dlakavim
nogama. Upoznao je i jednog glupog policajca ali je nastavio da priča o Njegošu.
“Njegoš i ja” predstavlja želju za znanjem, spoznajom veličine drugih i ljepotu voljenja
različitosti. “Njegoš i ja” znači voditi diskusije dok ne budeš pobijeđen, kao ti one
večeri pored bunara u kamenom gradu, u restoranu koji se zvao “Karampana”, a
danas se zove ne znam više kako ali znam da tamo više neću kročiti jer me sigurno
policajac glupan čeka da se pojavim.
Draže mi je da pobjegnem u glavu “Mime od dlakavih nogu” i sakrijem se u njen
ironični osmijeh od žutih zuba.
Da, i draže mi je da se svađam sa svojim alter egom oko “Njegoš i ja”.
Prošle su već godine otkad se svađamo i prepirka još nije završena.
Postoji samo jedna osoba koja me razumije – muzičar, zato što je lud kao ja.
Paolo Magelli
PAOLO MAGELLI rođen je u Pratu, u središtu Toskane u Italiji. Na njegov
umjetnički razvoj uticao je njegov učitelj Giorgio Strehler, kome je Magelli bio asistent.
Početkom 70-ih zajedno s Robertom Benignijem, Pamelom Viloresi i Marcellom
Bartolijem postaje jedan od osnivača “Teatro studio del Teatro Metastasio”, gdje su
se bavili proučavanjem kultura njima manje poznatih prostora. Režira gotovo na svim
prostorima bivše Jugoslavije, te u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Švajcarskoj, Italiji,
Južnoj Americi, Madjarskoj i Izraelu. Živi između Njemačke, Toskane i Zagreba, u
kojem se nastanio krajem 1985. godine. Dobitnik je mnogih međunarodnih pozorišnih
nagrada. Od 2010. je upravnik “Teatro Stabile della Toscana” i vanredni professor na
ADU Zagreb, na Odsjeku za pozorišnu režiju.
Direktor je Međunarodnog festivala Kotor art.
Ljubavi, dosađujem ti po poslednji put
“Njegoš i ja” – priča o jednom dječaku koji živi u prošlosti.
“Njegoš i ja” – nije sentimentalna autobiografija, već san koji se zaista i dogodio.
“Njegoš i ja” – govori o jednom mladiću od 26 godina; o jednom Italijanu koji je loše
govorio slovenske jezike i nije poznavao velikog Pjesnika.
Prvo ostvarenje koje je pročitao bila je “Luča mikrokozma”, stara knjiga štampana
u Đenovi. Čitajući tu knjigu počeo je zamišljati prostor u kojem je nastala i tako je u
148
149
INTERNATIONAL FESTIVAL KOTOR ART
MONTENEGRIN NATIONAL THEATRE AND ROYAL THEATRE ZETSKI DOM
July 17, 18; 9 pm, Fjord Hotel
NJEGOS AND I
Original Project Author: Paolo Magelli
Producers: Janko Ljumovic, Slobodan Bozovic
Dramaturgy Associate: Zeljka Udovicic
Composer: Ljupco Konstantinov
Set Designer: Hans Georg Schafer
Costume Designer: Leo Kulas
Cast:
Karmen Bardak, Aleksandar Radulovic
Paolo Magelli, Maja Pelevic, Ljupco Konstantinov
PETAR II PETROVIC NJEGOS was born in Njegusi near the town of
Cetinje on November 1, 1813. He was the Bishop-ruler of Montenegro, a poet and
a philosopher. He succeeded St. Peter of Cetinje to the state throne, continuing his
creation of the state and mission of enlightenment. Njegos’ works are part of European
Romanticism, although his tendencies toward folk poetry created an authentic
signature in 19th-century literature. His poetry pieces The Mountain Wreath, Scepan
the Small, the Pretender and the philosophical-religious epic Light of Microcosm are
his greatest works. He was the greatest poet of the South Slavs, one of the most
educated people of the time, and a statesman and excellent diplomat. Njegos was
among the creators of the ‘Yugoslav idea’. He had spiritual relationship with the most
important European, political and cultural personas, spending time in Italy, Russia and
Austria. He died of tuberculosis in 1851 at the age of 38 in the 21st year of his rule.
fairytale landscapes in his head: lakes, high mountains and the sea – and a stone
town.
Come the end of summer he received a call from a foreign Poet and actor who wound
up working as a theatre director at a young age because he was so good – and in
that theatre he passed away. He was called to that fairytale land and realized his
imagination had led him straight to the essence of reality, which is something that
rarely happens in life. He received a welcome on the bank of a huge lake in a café
surrounded by rose-hip bushes. He went to the delta of the river, to the town of a
bishop and then to the place where the great Poet was born. He reached the peaks
of the mountains, led by Dante and the Host the entire time. Finally, he travelled to
the coast and the stone town. In a horrible hotel bearing a Norwegian name he met
an angry yet rather cute waitress with hairy legs. He also met a stupid policeman but
continued to talk about Njegos.
Njegos and I is a wish for knowledge, for the comprehension of other people’s
greatness and the beauty of loving each other’s differences. Njegos and I is to discuss
things until defeated, just as you were that night near the well of the stone town in a
restaurant named Karampana. Today, who knows how it is named, but I know I shall
never go there again, as that stupid policeman will certainly be waiting for me to show
up. I’d rather run away into the head of hairy-legged Mima and hide behind her ironic
yellow-toothed smile.
Yes, I’d rather not fight with my alter-ego about Njegos and I. Many years have passed
since we fought and our quarrelling hasn’t finished yet. There is only one person who
understands me – a musician, because he is mad, just like me.
Paolo Magelli
PAOLO MAGELLI was born in Prato in the heart of Tuscany. His artistic develo
pment was influenced by his teacher Giorgio Strehler, whom Magelli assisted. Along
with Roberto Benigni, Pamela Viloresi and Marcello Bartoli, he became one of the
founders of Teatro studio del Teatro Metastasio at the start of the 1970s. There they
studied cultures that were less known to the public. Magelli directed shows on almost
every stage across the former Yugoslavia, Germany, Switzerland, Belgium, Italy,
South America, Hungary and Israel. He spends his time between Germany, Tuscany
and Zagreb, where he has been living since 1985. He has won many international
theatre awards and has been the head of Teatro Stabile della Toscana since 2010
and an associate professor at the Theatre Direction department of the University of
Zagreb’s Drama Academy. Magelli is the Festival Director of the Kotor Art international
festival.
Love, I am bothering you for the last time
Njegos and I – the story of a boy living in the past.
Njegos and I – it is not a sentimental biography but a dream that really happened.
Njegos and I – it is about a 26-year-old man; about an Italian who spoke Slavic
languages pretty badly and knew nothing of the great Poet.
The first work he read was Luca Mikrokozma, an old book printed in Genoa. While
reading the book he started to imagine space and how it came into being, creating
150
151
MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART
KRALJEVSKO POZORIŠTE ZETSKI DOM CETINJE
23. i 24. jul 2014.
20.00 h i 22.00 h, Stari zatvor
Njegoš, vatre
Po motivima Luče mikrokozma Petra II Petrovića Njegoša
Autorski projekat: Radmila Vojvodić, Paolo Magelli
Producent: Slobodan Božović
Kompozitor: Ljupčo Konstantinov
Video art: Ivan Marušić Klif
Saradnik na režiji: Danijela Radovanović
Organizator: Đorđije Radoičić
Igraju:
Pjesnik / Adam: Srđan Grahovac
Tvoritelj: Jelena Rakočević / Karmen Bardak
Satana: Goran Slavić
Luča: Ana Vučković
Angel Mihailo: Karmen Bardak / Sanja Vujisić
Angel Gavrilo: Jovan Krivokapić
Angeli: Emir Ćatović / Momčilo Otašević, Petar Novaković, Julija Milačić, Bojana
Malinovska, Gordana Mićunović, Miloš Pejović, Aleksandar Radulović
Đevojčice sa školjkama: Antonina Lešenko, Tijana Lešenko
Klavir: Julija Milačić
RADMILA VOJVODIĆ,
pozorišni reditelj, dramski pisac i univerzitetski
profesor, rođena je 1961. godine u Baru. Diplomirala je režiju na Fakultetu dramskih
umetnosti u Beogradu 1985. godine.
Autor je drama: Princeza Ksenija od Crne Gore (1993), Montenegrini (1998) i
Montenegro blues (2005).
Sa pozorišnim predstavama po vlastitim dramskim tekstovima, kao i tekstovima
savremene svjetske dramaturgije i klasične drame (Bremenska sloboda, R.V.
Fasbinder, Gnijezdo, F.K. Krec, Markiza de Sad, J. Mišima, Leons i Lena, G.Bihner,
Mravlji metež, Nega Mrtvaca i Play, Aleksandra Popovića, Vreme čuda, B. Pekić,
Konte Zanović, V. Sekulić, Don Žuan se vraća iz rata, J.F. Horvat, Danilo, M. Kovač)
učestvovala je na brojnim festivalima: Moskovski pozorišni festival (Rusija), Sterijino
pozorje (Srbija), Poletni festival (Slovenija), Mitelfest (Italija), MOS (Makedonija),
Pozorišni festival − Elbasan (Albanija), Sarajevska zima i MESS (BiH).
Dobitnik je stručnih priznanja i najviše državne Trinaestojulske nagrade (1997).
Paolo Magelli rođen je u Pratu, u središtu Toskane u Italiji. Na njegov
umjetnički razvoj uticao je njegov učitelj Giorgio Strehler, kome je Magelli bio asistent.
Početkom 70-ih zajedno s Robertom Benignijem, Pamelom Viloresi i Marcellom
Bartolijem postaje jedan od osnivača “Teatro studio del Teatro Metastasio”, gdje su
se bavili proučavanjem kultura njima manje poznatih prostora. Režira gotovo na svim
prostorima bivše Jugoslavije, te u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Švajcarskoj, Italiji,
Južnoj Americi, Mađarskoj i Izraelu. Živi između Njemačke, Toskane i Zagreba, u
kojem se nastanio krajem 1985. godine.
Dobitnik je mnogih međunarodnih pozorišnih nagrada. Od 2010. je upravnik “Teatro
Stabile della Toscana” i vanredni profesor na ADU Zagreb, na Odsjeku za pozorišnu režiju.
Direktor je Međunarodnog festivala Kotor Arta.
Petar II Petrović Njegoš
rođen je na Njegušima, blizu Cetinja
1. novembra 1813. Vladika, pjesnik i filozof, naslijedio je Svetog Petra Cetinjskog
nastavljajući njegovu državotvornu i prosvetiteljsku misiju. Njegoševo djelo pripada duhu
evropskog romantizma, ali je njegov autorski otklon, oslonjen na narodnu poeziju, donio
autentičan pečat književnosti XIX vijeka.
Dramski spjevovi “Gorski vijenac” i “Lažni car Šćepan mali” kao i filozofsko-religiozni spjev
“Luča mikrokozma” nesumnjivi su vrhunci njegovog djela. Najveći pjesnik Južnih Slovena,
jedan od najobrazovanijih umova svoga vremena, državnik i izvrstan diplomata, bio je
jedan od kreatora “jugoslovenske ideje”. Održavao je duhovne veze sa najvišim evropskim
političkim i kulturnim personama svoga vremena, boravio u Italiji, Rusiji, Austriji... Umro
je od tuberkuloze 1851. godine u trideset osmoj godini života, a dvadeset prvoj godini
vladavine.
“Luča mikrokozma” je, kako kažu kritičari, Njegošev najzreliji misaoni spjev sa filozofskom
i teološkom sadržinom. Napisao ga je krajem marta i početkom aprila 1845. godine
za svega nekoliko sedmica, odgovarajući na složene probleme egzistencije u snažnoj
inspiraciji. U njemu je do najvećeg pjesničkog izraza došlo bogatstvo Njegoševih misli i
prema ocjeni savremenika “Luča mikrokozma” bila je pjesniku najdraža od svih djela.
152
153
POSVETA NJEGOŠU
Zapitani smo o smislu i porijeklu svijeta i čovjeka i razvitku materijalnih i duhovnih
pojava?
Ne.
Nego, je li čovjek jači od kletve božije?
Valjda, je li Pjesnik jači od…?
Je li to pitanje koje postavlja Njegoš?
Njegošev Pjesnik i Bog su srodnici!
A Bog i Satana srodnici po vlastoljublju?
Da. To je dobra mjera slobode interpretacije.
A Adam je lakomisleni smrtnik…
Prokleti drznik.
Karakteri mitoloških bića i njihovi odnosi predstavljaju slike ljudskih odnosa i društvenih
prilika!
Svejedno, našoj civilizaciji nikako ne pripada da se bavi filozofijom i metafizikom izvan
banalne situacije realiteta.
Da. Taj čovjek realiteta naše civilizacije ionako traži dimenziju koju više ne može
naslutiti.
A Zatvor?
Topos ljudske patnje, mučenja tijela i poniženja duha, čisto zemaljskog nagona,
prirodnog i materijalnog grijeha, neobuzdane strasti…?
Luča?
Duhovna svjetlost. Spiritualni pojam. Ili materijalno svijetlo, fizičko?
Kreacija.
Da.
I himera kreacije.
Da.
Je li Njegoš čitao Borhesa?
Da.
Je li Dante čitao Njegoša? A Kipling, je li čitao Miltona…? Je li Njegoš čitao Kafku?
A Bucatija? Da. Čitao je Korta Maltezea…? Je li Njegoš…? Da. Da…
Radmila Vojvodić i Paolo Magelli
INTERNATIONAL FESTIVAL KOTOR ART AND
ROYAL THEATRE ZETSKI DOM
July 23, 24
Old Prison, 8 pm; 10 pm
Cast:
Poet / Adam: Srdjan Grahovac
Creator: Jelena Rakocevic / Karmen Bardak
Satan: Goran Slavic
Light: Ana Vuckovic*
Angel Michael: Karmen Bardak / Sanja Vujisic
Angel Gabriel: Jovan Krivokapic
Angels: Emir Catovic / Momcilo Otasevic, Petar Novakovic, Julija Milacic, Bojana
Malinovska, Gordana Micunovic, Milos Pejovic, Aleksandar Radulovic
Petar II Petrovic Njegos was born in Njegusi near the town of
Cetinje on November 1, 1813. He was the Bishop-ruler of Montenegro, a poet and a
philosopher. He succeeded St. Peter of Cetinje to the state throne, continuing his
creation of the state and mission of enlightenment. Njegos’ works are part of European
Romanticism, although his tendencies toward folk poetry created an authentic signature
in 19th-century literature. His poetry pieces The Mountain Wreath, Scepan the Small, the
Pretender and the philosophical-religious epic Light of Microcosm are his greatest works.
He was the greatest poet of the South Slavs, one of the most educated people of the
time, and a statesman and excellent diplomat. Njegos was among the creators of the
‘Yugoslav idea’. He had spiritual relationship with the most important European, political
and cultural personas, spending time in Italy, Russia and Austria. He died of tuberculosis
in 1851 at the age of 38 in the 21st year of his rule. Light of Microcosm is, according to
critics, Njegos’ most mature epic, containing philosophical and theological content. It was
written at the end of March and the beginning of April 1845. It was an inspired response to
the complexity of existence and its inherent problems. His talent for poetry exhibited the
richness of his thoughts.
RADMILA VOJVODIC, a theatre director, playwright and university professor,
was born in 1961 in Bar. She graduated in Direction at the Faculty of Dramatic Arts in
Belgrade in 1985. She is the author of the plays Princess Xenia of Montenegro (1933),
Montenegrini (1998) and Montenegro Blues (2005). Through the plays she directed and
wrote, and as a director of plays based on contemporary dramaturgy and classical drama
(Bremen Freedom by R.W. Fassbinder, The Nest by F.K. Kretz, Madame de Sade by Y.
Mishima, Leonce and Lena by G. Büchner, Ant Confusion, Taking Care of the Dead and
The Play by Aleksandar Popovic, The Time of Miracles by B. Pekic, Count Zanovic by V.
Sekulic, Don Juan Comes Back from the War by O.V. Horvath, Danilo by M. Kovac), she
NJEGOS, THE FIRES
Based on Light of Microcosm by Petar II Petrovic Njegos
Original Project Authors: Radmila Vojvodic and Paolo Magelli
Producer: Slobodan Bozovic
Composer: Ljupco Konstantinov
Video Art: Ivan Marusic Klif
Assistant Director: Danijela Radovanovic
Organization: Djordjije Radoicic
154
155
has participated in many festivals: Moscow Theatre Festival (Russia), Sterijino pozorje
(Serbia), Poletni Festival (Slovenia), Mitelfest (Italy), MOS (Macedonia), Elbasan Theatre
Festival (Albania), Sarajevo Winter and MESS (Bosnia and Herzegovina).
She has won a number of professional recognitions and the July 13 Award, Montenegro’s
greatest state recognition.
Paolo Magelli was born in Prato in the heart of Tuscany. His artistic develo
pment was influenced by his teacher Giorgio Strehler, whom Magelli assisted. Along with
Roberto Benigni, Pamela Viloresi and Marcello Bartoli, he became one of the founders of
Teatro studio del Teatro Metastasio at the start of the 1970s. There they studied cultures
that were less known to the public. Magelli directed shows on almost every stage across
the former Yugoslavia, Germany, Switzerland, Belgium, Italy, South America, Hungary
and Israel. He spends his time between Germany, Tuscany and Zagreb, where he has
been living since 1985. He has won many international theatre awards and has been the
head of Teatro Stabile della Toscana since 2010 and an associate professor at the Theatre
Direction department of the University of Zagreb’s Drama Academy. Magelli is the Festival
Director of the Kotor Art international festival.
DEDICATION TO NJEGOS
Do we wonder about the meaning and origins of the world and of man and the evolution
of material and spiritual phenomena?
No.
But can a man be stronger than the curse of God?
I suppose, is the poet stronger than…
Is that a question Njegos asks?
Njegos’ poetry and God are of the same kin!
And God and Satan share their love of power?
Yes. That is the right measure of poetic license.
And Adam is a thoughtless mortal…
Damn insolence.
Mythical creatures and their relationships represent human relationships and the
social climate!
Nevertheless, our civilization is not worthy of philosophy and metaphysics beyond the
frivolous situation of reality.
Yes. Man in the reality of our civilization seeks a dimension he can no longer foresee
anyway.
And the Prison?
The strain of human suffering, torture of the body and the humiliation of the spirit, of
purely Earthly urges, natural and material sin, passion unrestrained…?
The Light?
Spiritual light. Spiritual notion. Or material, physical light?
Creation.
Yes.
And the chimera of creation.
Yes.
Did Njegos read Borges?
Yes.
Did Dante read Njegos? And Kipling, did he read Milton… Did Njegos read Kafka?
What about Buzzati? Yes. He read Corto Maltese…? Did Njegos…? Yes. Yes…
MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART
KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU
Utorak, 29. jul 2014.
Četvrtak, 31. jul 2014.
21.00 h, Pjaca od kina
Srijeda, 30. jul 2014.
20.00 h, Pjaca od kina
KAKO RASTU VELIKI LJUDI
Njegoš za djecu
Trajanje: 55 min.
Uzrast: 6+
Autori: Petar Pejaković, Milivoje Obradović, Slaviša Grubiša
Režija: Petar Pejaković
Scenografija: Goran Moškov i Tamara Branković
Kostimografija: Zorana Mia Radović
Dizajn svjetla: Stevo Bardak
Igraju: Milivoje Obradović i Slaviša Grubiša
Predstava Kako rastu veliki ljudi promoviše ideju da do bivanja velikim čovjekom,
Radmila Vojvodic and Paolo Magelli
156
157
uz podršku okoline, može dovesti jedino snažna unutrašnja potreba i neprekidno
činjenje, odnosno preuzimanje vlastite sudbine i snova u svoje ruke. Iako ostaje u
domenu „veselih“ produkcija za djecu, koje daju uljepšanu i uspokojavajuću sliku
svijeta, a izbjegava mračnije i bolnije teme, predstavu odlikuju fino postignuta
ravnoteža i pohvalno nenametanje stavova ili ideologija. Ona nas poziva na odupiranje
preovlađujućoj mitomanskoj slici o Crnoj Gori i crnogorstvu, kroz dobroćudnu ironiju
koja stvari svodi na pravu mjeru, ali bez omalovažavanja i odricanja. Značaj ove
slojevite izvedbe je tako u životnom, kulturološkom i pozorišnom usmjeravanju kako
za dječju tako i odraslu publiku i pozorišne profesionalce.
M. Mrđenović
Mali ljudi uvijek traže nešto izvan sebe, a veliki ljudi to isto traže u sebi.
constant work, support from the environment and being a master of your own fate and
dreams can lead to becoming a great human. Even though it remains one of the more
cheerful productions for children that presents an embellished and peaceful image of
the world and avoids dark and painful subjects, this show still successfully manages
to achieve a sensible balance, avoiding patronizing tones and imposing any opinions
or attitudes. It is inviting us to resist the prevalent mythomaniac image of Montenegro
and Montenegrinness, using well-meaning irony in order to expose things for what
they really are, without any compromises or condescending tone. The significance of
this multi-layered show is in its aim to provide guidance in life, culture and theatre work
to children, grown-ups and theatre professionals alike.
M. Mrdjenovic
Small people are always looking for something outside of themselves, while great
people look for the same thing within them.
INTERNATIONAL FESTIVAL KOTORART
KOTOR FESTIVAL OF THEATRE FOR CHILDREN
Tuesday, July 29, 2014
Thursday, July 31
9:00 pm, Cinema Square
Wednesday, July 30, 2014
8:00 pm, Cinema Square
HOW TO GROW GREAT PEOPLE
Njegos for children
Duration: 55 min.
Age: 6+
Authors: Petar Pejakovic, Milivoje Obradovic, Slavica Grubisa
Directed by: Petar Pejakovic
Set Design: Goran Moskov, Tamara Brankovic
Costume Designer: Zorana Mia Radovic
Lighting: Stevo Bardak
Cast: Milivoje Obradovic i Slavisa Grubisa
The How to Grow Great People show promotes the idea that only a strong inner drive,
158
159
Kotor
APSS
Kotor
APSS
160
161
O Kotor Art Kotor APSS-u
Kotor APSS 2014 Tema
9 −19. JUL 2014.
Hotel Fjord je najvidljivija i najveća struktura koja je bila zamišljena i izgrađena za
vrijeme jugoslovenskog razdoblja u Kotoru, a koja sada čeka na intenzivniju upotrebu.
Pored Fjorda postoje još najmanje četiri lokacije u različitim stanjima – uglavnom
minimalne ili skoro nikakve upotrebe, koja se može definisati kao programska praznina
u središtu Kotora.
GH Fjord, kao što smo ga zamislili, generisaće urbanu transformaciju u širem području
oko Hotela. Sa sličnim pristupom u tretmanu napuštenog zemljišta u industrijskim
zonama oko Hotela Fjord, ovaj dio Kotora može se transformisati u nov grad. Ovo
bi mogao da bude kontrapunkt Starog grada preko zaliva, ne samo sa svojim novim
strukturama, arhitekturom i programom koji nudi, već i u načinu života. Transformacija
ove zone u dinamičnu novu zajednicu privući će drugačiju publiku, koja će učiniti da
Kotor ponovo bude središte dešavanja –,,hotspot’’ Crnogorskog primorja. Cilj je da
se animiraju različite vrste potrošača, mlađih turista zainteresovanih za savremeni
način života, za umjetnost. Kotor je nekad bio poznat kao ovakvo mjesto, sa svojim
umjetničkim festivalima, pozorištem, karnevalima. Krajnje je vrijeme da se ova slika
Kotora vrati.
APSS 2014. baviće se ovom programskom prazninom i mentori će raditi na tome
sa studentima iz različitih arhitektonskih škola u Evropi. I više od toga, postojaće
akademski put ka APSS-u koji uključuje akademske diskusije i izlaganja, koja se bave
temama razrađenim na prošlogodišnjoj radionici i u vremenu između dva APSS-a.
Timovi kancelarija koji stoje iza koncepta Studije GH Fjord, kao i programa za prošlu
i ovu godinu, bili su odabrani i za kustose ovogodišnje crnogorske postavke na XIV
Bijenalu arhitekture. Na ovaj način, mi smo usmjerili naše istraživanje i ka drugim
temama, drugim zgradama koje trebaju hitnu pažnju.
Kotor APSS je osnovan 2011. godine od strane DVARP studija a kao dio programa
Kotor Art festivala. Pozvali smo arhitekte, studente arhitekture i druge profesionalce i
akademike da nam se pridruže u zgradi Starog zatvora u Kotoru.
Ideja o ljetnjoj školi u Kotoru dugo je sazrijevala u nama s obzirom na to da su brojni
razlozi za pokretanje ovakvog projekta. Uprkos tome što postoje mnoge ljetnje škole
i radionice širom svijeta, ovakva praksa nije utemeljena u Crnoj Gori. Za okupljanje
velikana arhitekture u Kotoru postojali su još i brojni drugi razlozi.
Velike praznine u planskim legislativama i prevrati u socijalnim, političkim i ekonomskim
okolnostima doveli su do bitne zloupotrebe prostora u mnogim gradovima duž
Jadranske obale. U potrazi za brzim oporavkom, ugostiteljski i turistički orijentisani
projekti izgledali su kao najjednostavnija i najprofitabilnija mogućnost. Nezavisno od
komercijalnih odnosno razloga vođenih profitom i legislativom stvorenog ambijenta,
očigledan je bio deficit ovih kategorija, naročito u atraktivnim turističkim destinacijama
na Crnogorskom primorju. Popularnost gradova, kao što su Kotor, Budva, Petrovac,
Bar i ostalih naglo je rasla, a time i potreba za novim prostorima. I dok je Budva
doživjela devastaciju u urbanom i arhitektonskom smislu, gradovi poput Kotora uspjeli
su da sačuvaju formu, duh i šarm koji su oduvijek imali. Kotor će, naravno, nastaviti da
se razvija i širi, stoga mi želimo da budemo tu, kao arhitekti, studenti i mislioci.
Vjerujemo da će ovaj program na jedan nov i nama posebno važan način promovisati
Crnu Goru kao mladu državu i turističku destinaciju namijenjenu i obožavateljima
urbanizma i arhitekture. S tim na umu, osmislili smo program koji će istraživanje i
nauku koristiti na jedan drugačiji način, primamljiv široj publici i različitim generacijama.
Radionica ima za cilj da svakim sljedećim izdanjem istraži nove elemente koji će
redefinisati odnos između arhitekture i urbanih sistema u gradu i unaprijediti gradsko
okruženje promjenom njegovih fundamentalnih komponenata. Ono što posebno
ističemo u radu jeste način na koji se razvija dnevna nastava i timski rad koji je ključna
stavka u nastavnom principu APSS-a. Nivo neformalnog obrazovanja koje je jedan
student u mogućnosti da stekne i zahvaljujući tome učestvuje u konačnom rezultatu
ljetnje škole jeste stub koncepta koji razvijamo na APSS-u. S tim na umu, ljudi koji sa
nama razvijaju ovaj koncept pažljivo su izabrani. Još jedna, veoma važna činjenica
jeste dolazak velikih imena iz svijeta arhitekture i njihov direktan doprinos Kotoru i
Crnoj Gori. Veliki broj studenata i mlade kreativne snage će doprinijeti idejnom razvoju
koncepta i kanalisanju energije sa konkretnim stvaralačkim ciljem.
Tokom rada ljetnje škole, Kotor APSS istražuje mehanizme koji bi mogli redefinisati
vezu između grada i posebnih urbanih struktura u mjestima na Crnogorskom primorju
a takođe nastoji da poboljša urbano okruženje i način života tako što preispituje i
iznova osmišljava pristupe urbanizma i dizajna. Namera je da se APSS iskoristi kao
platforma za dalje istraživanje i razvoj urbanih struktura u ovim gradovima.
Kotor APSS čine dva glavna dijela:
- Ljetnja škola i radionica sa završnom izložbom radova i studentskim prezentacijama.
- Završna konferencija “APSS talk” i panel diskusija u vezi sa temom radionice i
njenim zaključcima. Završna konferencija je otvorena za širu javnost.
162
Izložba Prikrivena blaga – crnogorska postavka čiji su kustosi Dijana Vučinić
(DVARP), Boštjan Vuga (SADAR+VUGA), Simon Hartmann (HHF), Ilka i Andreas
Ruby (Ruby Press) i Nebojša Adžić (SACG).
Kotor APSS će omogućiti da izložba Prikrivena blaga bude nešto više od predstavljanja
jedne zemlje. Razgovaraćemo o važnim temama i pokrenuti diskusiju među ljudima
iz Crne Gore, ali i uključiti stručnjake iz inostranstva. Ovoga ljeta događaj više biće
panel diskusija. Ovim događajem povezujemo prošlogodišnji APSS, ovogodišnje
Bijenale i najavljujemo početak, odnosno nastavak istraživanja na poznate teme,
koje će obilježiti ovogodišnju ljetnju školu. Inspiracija je proistekla iz legendarnog
putovanja brodom iz 1956. godine koje je organizovala grupa mladih međunarodnih
arhitekata, kasnije poznatih kao TIM X, koji su iz Venecije doputovali u Dubrovnik na
X sjednicu CIAM-a. Na tom putu, Jaap Bakema, koji je inicirao putovanje, predložio je
presjedanje u Splitu gdje je grupu upoznao sa Dioklecijanovom palatom. Za Bakema,
Dioklecijanova palata je bila referenca kako moderni urbanizam može obraditi istoriju
bez pristupa tabula rasa, uzimajući istorijski grad kao sastavni dio bilo kog savremenog
urbanog projekta. I, upravo, teme i pitanja kojima se bavila izložba Prikrivena blaga
u Veneciji donosimo u Kotor. Ovim panelom želimo da istaknemo da je ovaj stav o
izgrađenom okruženju danas važan za Crnu Goru i za skoro sve zemlje Balkana da bi
se podigla svijest o kulturnom nasljeđu modernizma.
Objedinjavanjem svih ovih inicijativa, kao dio značajnog zajedničkog napora − Studija
za Hotel Fjord, ljetnja škola, Crnogorski paviljon na Bijenalu arhitekture u Veneciji,
panel diskusija i APSS talk konferencija − mi smo uvjereni da možemo pokrenuti
moćni razvojni impuls, ne samo od Hotela Fjord, već cijelog novog dijela Kotora i
konačno grada Kotora.
163
Kotor Art Kotor APSS 2014 Program
Kotor Art Kotor APSS OSOBLJE 2014
9. jul
Osoblje:
Kotor APSS Otvaranje
DijanaVučinić, osnivač i programski direktor
Boštjan Vuga, savjetnik na programu
Marija Ičević, direktor produkcije i koordinator projekta
Luka Bošković, art direktor
Milo Radonjić, PR
Lokacija: Stari zatvor, Kotor
10−17. jul
Ljetnja škola arhitekture / APSS - Architectural Prison Summer School
10. jul
Rad sa studentima počinje predavanjima, koja će održati:
Jovana Miljanić, asistent na projektu i koordinator za strane studente
Ivan Čojbašić, tehnička podrška/ photo/ video
Jelena Šćepanović, asistent na projektu i koordinator za domaće studente
Nemanja Milićević, asistent na projektu i tehnička podrška
Boštjan Vuga
Dijana Vučinić
Simon Hartmann
Milica Topalović
Lokacija: Stari zatvor, Kotor
12. jul
Okrugli sto – PRIKRIVENA BLAGA
OR 9-19 jul 2014
17−19. jul
Kotor APSS Finale
Radionica:
Boštjan Vuga, SADAR+VUGA
Simon Hartmann, HHF Architects
Milica Topalović, ETH
Dijana Vučinić, DVARP
KOTOR
17. jul
OPEN PRISON NIGHT izložba studentskih radova i panel diskusija
Lokacija: Stari zatvor, Kotor, 19.00 h
ARCHITECTURE PRISON
SUMMER SCHOOL
19. jul APSS Talk završna konferencija,
Lokacija: Stari zatvor, Kotor, 10.00 h
Matthias Armengaud, AWP
Bart Lootsma, Univerzitet u Insbruku
Kersten Geers, KGDVS
Joerg Stollmann, TU Berlin
Srđan Jovanović Weiss, NAO
Milica Topalović, ETH
Boštjan Vuga, SADAR+VUGA
Simon Hartmann, HHF
Dijana Vučinić, DVARP
164
ARCHITECTURE PRISON
SUMMER SCHOOL
APSS TALK Konferencija:
Matthias Armengaud, AWP
Bart Lootsma, Univerzitet u Insbruku
Kersten Geers, KGDVS
Joerg Stollmann, TU Berlin
Srđan Jovanović Weiss, NAO
Milica Topalović, ETH
Boštjan Vuga, SADAR+VUGA
Simon Hartmann, HHF
Dijana Vučinić, DVARP
165
About Kotor Art Kotor APSS
JULY 9 -19, 2014
Kotor APSS has been established in 2011 by DVARP as part of Kotor ART program.
We have invited architects, academics, students and other professionals to join us in
the Old Prison building in Kotor’s Old Town.
The idea of Kotor Summer School has been brewing in our heads for a while. There
are many reasons for this kind of project and despite the fact that there are many
summer schools and workshops all over the world, that practice has not been very
well established in Montenegro. But there are many other more important reasons for
bringing together great minds of architecture in Kotor.
Big gaps in planning legislations and turnovers in social, political and economic
circumstances have led to major space misuse in many coastal towns along the Adriatic
coast. In search of a quick recovery, housing and tourism-oriented projects seemed to
be the easiest and the most profitable opportunity. Apart from the commercial, profitled reasons and legislation created in this environment, there was an obvious deficit in
these categories, especially in popular tourist destinations on the Montenegrin coast.
Popularity of towns such as Kotor, Budva, Petrovac, Bar and others has been rising
and so has the need for new spaces. And while Budva has suffered decay in urban
and architectural terms, while towns like Kotor somehow managed to keep the form,
spirit and charm they always possessed. Kotor will certainly continue to expand and
develop, so we want to be there as architects, scholars and thinkers.
We believe that this program will promote Montenegro as a young, exciting country
and a tourist destination for lovers of urbanism and architecture in a new, important
way. With this aim in mind, we designed a program that would implement research
and science in a different way, one that would attract the wider public and people of
all ages. The aim of the workshop is to keep discovering new elements that could
redefine the relationship between architecture and urban city systems and improve
the town’s environment by changing its fundamental components. What really stands
out in our work is the method we use to develop the daily classes and team work,
which is the key item in APSS educative approach. The level of informal education
that a student can obtain and consequently participate at the final product of the
summer school is the foundation of the concept we have developed at the APSS.
Therefore, the individuals that helped us develop this concept have been carefully
chosen. Another important thing to mention is the arrival of the great minds from the
world of architecture and their direct contribution to Kotor and Montenegro. A high
number of students and creative, young individuals will help develop the idea of the
concept and to channel the energy, with a practical creative aim.
Throughout its summer school program, Kotor APSS has been investigating
mechanisms that could redefine the relationship between distinct structures and
the city in Montenegrin coastal towns, and improve urban conditions and lifestyle by
rethinking approach on urban planning and design. As such, intention is to use APSS
as a platform for further research and develo pment of urban structure in these cities.
166
There are two main parts of Kotor APSS:
- Summer school and workshop with a final work exhibition and student
presentations
- Final conference APSS Talk and a panel discussion on the workshop topic and
conclusions. Final conference is open to the public.
Kotor APSS 2014 Topic
Fjord Hotel is the largest and most striking structure that was envisioned and built in
Kotor during the Yugoslav period, which is now waiting to be used in a more meaningful
way. Other than Fjord, there are at least four major sites and structures in a wide range
of different material conditions, which are barely used or not used at all – a situation
that can be described as a programmatic gap in the center of Kotor.
GH Fjord, as we have imagined it in APSS 2013, would generate urban transformation
in the wider area around the hotel. With the similar approach in treatment of abandoned
land in the industrial zones around Fjord Hotel, this whole part of Kotor could be
transformed into a new town. This could be a counterpoint to the Old Town across
the Bay, not only with its new structures, architecture and the program it has to offer,
but with new lifestyle as well. The transformation of this zone into a dynamic new
community would attract a different crowd that would make Kotor a hotspot of the
Montenegrin coast again. The goal is to attract a different kind of consumers, younger
tourists, interested in a contemporary lifestyle and art. Kotor used to be known as this
kind of spot, with its Art festivals, theatre, carnivals. It is high time to restore this image
of Kotor.
APSS 2014 will address the programmatic gap in this area and work on it with students
and mentors from various schools of architecture in Europe. Moreover, there will be
a road from Venice biennale toward APSS with academic work as well as expositions
that deal with the topics elaborated at APSS and in-between. The team of offices
behind the concept of GH Fjord Study and program for APSS 2013 and APSS 2014
has been appointed as the curatorial team for this year’s Montenegrin national pavilion
at the Venice Biennale. This way, we are extending our research on other topics, other
buildings in need of immediate attention.
Exhibition Treasures in Disguise – Montenegro pavilion is curated by Dijana
Vucinic (DVARP), Bostjan Vuga (SADAR+VUGA), Simon Hartmann (HHF), Ilka
and Andreas Ruby (Ruby Press) and Nebojsa Adzic (SACG).
Kotor APSS will allow the Biennale exhibition Treasures in Disguise to go beyond
the limits of representation. We will discuss issues and start a debate among people
from Montenegro and professionals from all over the world. This summer, we will
also feature a panel discussion. This event will connect last year’s APSS, this year’s
Biennale and announces the beginning, or extension of the research on well-known
topics that will mark this year’s summer school. We will discuss issues and start a
debate among people from Montenegro and professionals from all over the world. The
initiative is inspired by the legendary 1956 boat trip organized by a group of young
international architects, later known as TEAM X, to take them from Venice to Dubrovnik
for the 10th meeting of CIAM. During this trip, Jaap Bakema, who initiated the journey,
proposed a stopover in Split where he introduced the group to the Diocletian’s Palace.
For Bakema, the Diocletian’s Palace was a reference for how modern urbanism could
167
process history without resorting to tabula rasa approach, taking the historic city an
integral part of any contemporary urban project. Rather than traveling from Venice,
we will bring the topic and issues covered by Treasures in Disguise exhibition to
Kotor. This way, we want to highlight that this approach to the built environment is
important today in Montenegro (and almost all countries of the Balkans) in order to
raise awareness of the cultural heritage of modernism.
By uniting all these initiatives, as a joint effort – the design study for Fjord Hotel,
the Summer School, the Montenegro Pavilion at the Architecture Biennale in Venice,
the panel discussion and the APSS talk conference – we are convinced that we can
initiate a powerful initiative of develo pment not only of the Fjord Hotel, but of the entire
new part of Kotor and, ultimately, the whole city of Kotor.
July 19 APSS Final Conference Talk
Location: Old Prison, Kotor, 10:00 am
Matthias Armengaud, AWP
Bart Lootsma, University of Innsbruck
Kersten Geers, KGDVS
Joerg Stollmann, TU Berlin
Srdjan Jovanovic Weiss, NAO
Milica Topalovic, ETH
Bostjan Vuga, SADAR+VUGA
Simon Hartmann, HHF
Dijana Vucinic, DVARP
Kotor Art Kotor APSS 2014 Program
Kotor Art Kotor APSS PEOPLE 2014
July 9
Kotor APSS Opening
Staff:
KOTOR 9-19 jul 2014
KOTOR
July 10-17
Architectural Summer School workshop / Architectural Prison Summer School
Dijana Vucinic – Founder and Program Director
Bostjan Vuga – Program Adviser
Marija Icevic – Production Director and Project Coordinator
Luka Boskovic – Art Director
Milo Radonjic – Communications
July 10
Work with the students begins with opening lectures by:
Jovana Miljanic – Project Assistant and Foreign Student Coordinator
Ivan Cojbasic – Tech Support/Photo/Video
Location: Old Prison, Kotor
Bostjan Vuga
Dijana Vucinic
Simon Hartmann
Milica Topalovic
ARCHITECTURE PRISON
SUMMER SCHOOL
ARCHITECTURE PRISON
Jelena Scepanovic – Project Assistant and Montenegrin Student Coordinator
SUMMER SCHOOL
Nemanja Milicevic – Tech Support and Project Assistant
Location: Old Prison, Kotor
July 12
Round table – TREASURES IN DISGUISE
July 17-19
Kotor APSS Finale
July 17
OPEN PRISON NIGHT Student work exhibition and Panel Discussion
Location: Old Prison, Kotor, 7:00 pm
168
169
kotor art
pisanje
grada
kotor art
town
writing
170
171
KOTOR ART
PISANJE GRADA 2014
Radovi studenata pod mentorstvom voditelja radionice referišu na grad,
njegove označitelje, ljude i događaje kroz kreiranje različitih teatarskih,
video i foto formi.
Fokus ovogodišnjeg Pisanja grada je na kotorskim bedemima,
sagledavanju njihove istorije u kontekstu njihove savremene funkcije.
Bedemi su i željeni prostor mašte u kojima mogu nastati konkretni
događaji ili su oni mjesto pogleda na grad – inspiracija za art kalendar
za 2015. godinu.
Mentori ovogodišnje radionice su prof. Borna Baletić sa Akademije
dramskih umjetnosti u Zagrebu i prof. Srđan Vuletić sa Akademije
scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Polaznici projekta su studenti glume sa FDU Cetinje (II godina) i studenti
iz regiona: FDU Beograd (ftv režija), Akademija umetnosti Novi Sad
(fotografija), ADU Zagreb (dramaturgija), ASU Sarajevo (filmska režija),
FDU Skoplje (dramaturgija) i AGFT Ljubljana (pozorišna režija).
Borna Baletić (1964) pozorišni reditelj, profesor glume i dekan
Srđan Vuletić (1971) filmski reditelj i univerzitetski profesor,
predaje režiju i scenario na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini pridružuje se bolničkom timu kao
medicinski tehničar i to će ga iskustvo inspirisati za dokumentarni film
PALIO SAM NOGE (1993), koji će, kao dio kompilacije dokumentarnih
filmova iz opkoljenog Sarajeva – „Sa-life“, dobiti nagradu Felix za
dokumentarne filmove 1994. Kao član grupe SaGA (Sarajevo Group
of Authors) režira nekoliko dokumentarnih filmova (PALIO SAM
NOGE, 8. MART U RATU, RATNO KINO), a njegov dokumentarac
SVJEDOCI POSTOJANJA predstavlja bosanskohercegovačke
umjetnike na festivalu La Mostra, La Biennale di Venezia.
Kratki filmovi koje je režirao ili za njih pisao scenario (TROSKOK,
PUT NA MJESEC, 10 MINUTA) prikazani su na festivalima širom
svijeta i osvajaju prestižne nagrade (Best Short, Panorama, 50.
Berlin Film Festival, EFA Felix – Best Short). Njegov prvi igrani film,
LJETO U ZLATNOJ DOLINI, ima svoju svjetsku premijeru na Toronto
Film Festivalu, i osvaja brojne nagrade poput VPRO Tiger Award and
Moviezone Award na Rotterdam Film Festivalu. Njegov drugi igrani film,
TEŠKO JE BITI FIN, otvara 13. Sarajevo Film Festival (Najbolji glumac
– Sarajevo film festival, 25 Intl Miami Film Festival – Special Mention,
Najbolji scenario, Montblac Award – Hamburg Film Festival 2008). Od
2009. godine član je Evropske filmske akademije.
Programski urednik: prof. mr Janko Ljumović
Izvršna produkcija: Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
Vrijeme realizacije: 21–28. jul 2014.
Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu. Od 1989. do 1999. godine
bio je umjetnički direktor Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.
Član je međunarodnih pozorišnih i umjetničkih mreža IETM i ELIA.
Režirao je dramske, baletske predstave, te oratorijume u mnogim
hrvatskim pozorištima (HNK Zagreb, HNK Varaždin, HNK Split, HNK
Osijek, DK Gavella, Zagrebačko kazalište mladih. Tokom dugogodišnje
pedagoške karijere realizovao je niz studijskih posjeta i umjetničkih
radionica u Hrvatskoj i inostranstvu, a bio je i predsjednik Upravnog
odbora Međunarodnog kazališnog festivala mladih u Puli.
172
173
KOTOR ART TOWN
WRITING 2014
Under the guidance of workshop hosts, the students in this project
will create artwork that will reference the town, its landmarks, people
and events – through creation of various forms of theatre, video and
photography.
The focus of this year’s Town Writing are the town’s ramparts and the
perception of their history in the context of their modern day function.
The ramparts also serve as space for imagination, where actual events
can occur, or a place that can be used to view the town – the inspiration
for the 2015 art calendar.
The mentors at this year’s workshop are Professor Borna Baletic from
the Academy of Dramatic Art in Zagreb and Professor Srdjan Vuletic
from the Academy of Performing Arts in Sarajevo.
The participants of the project are acting students from the Faculty of
Dramatic Arts in Cetinje (second year) and students from the region,
namely: Faculty of Dramatic Arts in Belgrade (film-television direction),
Academy of Arts in Novi Sad (photography), Faculty of Dramatic Art
in Zagreb (dramaturgy), Faculty of Performing Arts in Sarajevo (film
direction), Faculty of Dramatic Arts in Skopje (dramaturgy) and Academy
of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana (theatre direction).
Srdjan Vuletic (1971) is a film director and a university professor
who is currently teaching direction and script writing at the Academy of
Performing Arts in Sarajevo. At the beginning of the Bosnian War, he
joined the hospital team as a medical technician, which inspired him to
make the I Burned Legs (1993) documentary that won the Felix Award in
1994 as a part of the series of documentaries from the Siege of Sarajevo,
Sa-life. As a member of the SaGa group (Sarajevo Group of Auhors),
he directed several documentary films (I Burned Legs, March 8th in War,
War Cinema), and his documentary Witnesses of Existence represented
the artists of Bosnia and Herzegovina at the La Mostra at the Venice
Bienalle. The short films he directed and written (Hop, Skip & Jump, Trip
to the Moon, 10 Minutes) were screened at festivals worldwide and won
prestigious awards (Best Short, Panorama, 50th Berlin Film Festival,
EFA Felix – Best Short). His first feature film, Summer in the Golden
Valley had its world premier at the Toronto International Film Festival,
and has won many awards, like VPRO Tiger Award and Moviezone
Award at the Rotterdam Film Festival. His second feature film, It’s
Hard to Be Nice, opened the 13th Sarajevo Film Festival (Best Actor –
Sarajevo Film Festival, 25th International Miami Film Festival – Special
Mention, Montblanc Script Award – 2008 Hamburg Film Festival). Since
2009, he has been a member of the European Film Academy.
Program Editor: Professor Janko Ljumovic
Executive Producer: Faculty of Dramatic Arts in Cetinje
Date: July 21-28, 2014
Borna Baletic (1964) is a theatre director, professor of acting and
the Dean at the Academy of Dramatic Art in Zagreb. From 1989 until
1999, he worked as the Art Director at the Croatian National Theatre in
Varazdin. He is a member of international theatre and artistic networks
IETM and ELIA. He directed theatre and ballet shows, but also oratories
in various Croatian theatres (Croatian National Theatre in Zagreb,
Croatian National Theatre in Varazdin, Croatian National Theatre in Split,
Croatian National Theatre in Osijek, Gavella Drama Theatre, Zagreb
Youth Theatre). During his long career as an educator, he has hosted a
number of study visits and art workshops in Croatia and abroad, and he
was also the manager of the executive board of the International Youth
Theatre Festival in Pula.
174
175
Kotor ART
SeaRock
kotor ART
SeaRock
176
177
SeaRock festival
Rok kultura, i kao muzički pravac i kao sistem vrijednosti i uvjerenja, jedna je od
najznačajnijih spona, veza među ljudima. Univerzalni jezik pop rok muzike, koji već više
od pola vijeka povezuje ljude različitih prostora, generacija, snažan je idejni pokretač
današnjice. U tom smislu, rok kultura je jedan od amblema, simbola savremenosti.
Kotor je grad bogatog kulturnog nasljeđa i brojnih kulturnih programa. Ono što,
međutim, uz svu razgranatost kulturnih dešavanja nije dovoljno prisutno jesu rok
koncerti. Upravo se od Kotora, kao grada sa brojnim kulturnim sadržajima očekuje
živa i dinamična ponuda i rok muzike. Samo na taj način − nudeći kvalitet − sigurni
smo da on može prodrijeti do krajnjih uživalaca i da može doprinijeti da što veći broj
ljudi postanu ovisnici o muzici koju nemaju prilike da svaki dan čuju uživo, pogotovo
ne u ambijentu kakav pruža Ljetnja pozornica u Starom gradu Kotoru.
Ciljna grupa ovog projekta jeste publika svih uzrasta koja voli koncerte uživo kvalitetnih
i eminentnih izvođača i koja je spremna da putuje da bi prisustvovala ovakvom
muzičkom događaju. To znači da naša ciljna grupa nisu samo građani Kotora i
Crne Gore već i publika iz ex-yu regiona, pa čak i inostranstva, što Festival čini vrlo
zanimljivim i u turističkoj ljetnjoj ponudi gradskih kulturnih dešavanja.
Muzički izbor SeaRock festivala već postiže gore pomenuti cilj o kvalietu i autentičnosti,
na opšte zadovoljstvo publike Festivala, nudeći ono što je aktuelno i prepoznato kao
najbolje u domenu alternativne muzike.
Tokom tri godine postojanja organizovali smo koncerte sljedećih bendova:
Autumn for free (Crna Gora), My Buddy Moose (Hrvatska), The Bambi Molesters
(Hrvatska), Fantodrom (Crna Gora), Salongorkesteret (Norveška), Goribor
(Srbija), Comaneci (Italija ), Chris Eckman & The Frictions (SAD, Slovenija), Vrpca
(Crna Gora), The Penny Black Remedy (Velika Britanija), Gustafi (Hrvatska), The
Backyard Sinners (Srbija), Izae (Hrvatska), Steve Wynn ft Chris Cacavas (SAD).
Ovi bendovi oduševili su više od 10000 posjetilaca svojim nastupima.
SeaRock je specifičan po svom neprofitnom karakteru. Ulaz je slobodan, a cijeli
festival je u potpunosti organizovan zahvaljujući volonterskom radu članova udruženja
SeaRock (sa timom od 40 osoba!).
Festival je uspješno promovisan u regionu (na svim vodećim muzičkim medijima
na Balkanu kao što su: B92, PopBoks, Muzika.hr i brojnim drugim, kao i lokalnim
javnim servisima Radio Sarajevo, Beograd, Zagreb). U Crnoj Gori, Festival je medijski
pokriven od strane svih pisanih medija, on line portala (Radio Bruškin kao osnovni
medijski partner) kao i od vodećih TV kuća (RTCG, TV Vijesti, TV Budva, TV Atlas).
Prethodne godine regionalni medijski partner bio je i MTV Srbija a saradnja se nastavlja
i ove godine. Što se tiče svjetske promocije, SeaRock je dospio na festivalsku mapu
Evrope i svijeta, prije svega zahvaljujući prisutnosti u medijima samih bendova −
izvođača i njihovih koncertnih promotera.
SeaRock festival 2014. održava se 25. i 26. jula na Ljetnjoj pozornici u Kotoru.
178
Organizacioni tim Festivala čine: Ivan Gvido Krivokapić (direktor Festivala), Ivana
Krivokapić, Tomislav Žegura, Goran Kocka, Željko Vujović, Tanja Crepulja, Goran
Jovanović, Mitar Jovanović, Bojan Lalović, Boris Moškov, Patricija Pobrić.
Svakodnevne novosti o SeaRock festivalu možete pratiti na web sajtu searock.me
kao i na facebook i twitter stranicama Festivala.
Generalni sponzori:
Turistička organizacija Kotor
Carlsberg
Pokrovitelji:
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Opština Kotor
Suorganizatori:
Kulturni centar Nikola Đurković − Kotor
NVO KOMPAS
NVO Centar za komunikaciju
Medijski partneri:
Radio Bruškin
Radio Kotor
Regionalni medijski partner: MTV Srbija
Sponzori:
Lustica Bay
Kotorska suvenirnica
Hostel Old Town Kotor
Pekara Biškotin Kotor
Guarana
Caffe bar Bandiera
Caffe bar Evergreen
3M Makarije
PG Sound
Fortezza T-Shirts & Souvenir shop
Basium studio
Jamison
Penda d.o.o.
Megapixel
Securitas Montenegro
Kotor Open Tour
Hostel Spasić − Mašera
T.C. Kamelija
Metropolis
Luka Kotor
Vapor
Miro & Sons
Matica crnogorska
Fortuna Fast Food
Restoran Citadela
Restoran Elas
179
Chuck Prophet
Učesnici SeaRock festivala 2014:
25. 07. (petak)
26. 07. (subota)
Solid Ground (CG)
Stray Dogg (SRB)
Dan Stuart ft Antonio Gramentieri
(SAD / ITA)
Lovely Quinces (HR)
Chuck Prophet and
Stephanie Finch duo (SAD)
Howe Gelb with band (SAD)
Chuck Prophet bio je član grupe Green on
Red koja je imala snažan uticaj na L.A. paisley
underground. Nakon osmogodišnje karijere sa
Green on Red, počeo je da nastupa solo. Prvi
koraci sa projektom Brother Aldo, oblikovali
su Propheta u plodnog rock’n’roll klasičara.
Stvarao je zajedno sa brojnim umjetnicima,
od Dan Penna do Alejandra Escoveda.
Pored ostalih, nastupao je sa Jim Dickinson,
Lucindom Williams i Aimee Mann. Njegove
pjesme izvodile su legende poput Solomon
Burke and Heart. Muzika mu se često pojavljuje
na filmu i televiziji, kao na primjer outro druge
epizode serije True Blood.
Howe Gelb
Tokom dvije decenije, Gelb je objavio
mnoštvo materijala kao lider grupe
Giant Sand kojima je na originalan način
predstavio južnjačke korijene i garage rock.
Gelb je rijetko napuštao svoj nepredvidljivi
muzički pravac. U spoju sa neadekvatnom
promocijom i distribucijom, Gelbu je bila
zagarantovana anonimnost. Krajem 90-ih,
međutim, konačno biva zapažena grupa
muzičara iz Tusona, Arizona. Gelb i Giant
Sand su realizovali i brojne sporedne
projekte koji uključuju OP8 (Giant Sand plus
Lisa Germano), Calexico i The Friends of
Dean Martinez. Najveći kritički i komercijalni
uspjeh u svojoj karijeri Gelb je ostvario sa
albumom Chore of Enchantment iz 2000.
godine.
Prva inkarnacija Giant Sanda dogodila se
1980. kao the Giant Sandworms, da bi do
danas ova grupa bila generator i mjesto okupljanja budućih i već afirmisanih zvijezda
amerikane: Rainer Ptacek, Joey Burns i John Convertino, KT Tunstall, Victoria
Williams, Andrew Bird, Vic Chesnut, Will Oldham (a.k.a. Bonnie Prince Billy), i mnogih
drugih. Do danas Howe Gelb, samostalno i sa bendom Giant Sand, objavio je više od
trideset albuma.
Na SeaRock-u će promovisati svoj zadnji album, The Coincidentalist.
Stray Dogg
Nakon nekoliko solističkih nastupa kao pjevač i tekstopisac, Dukat Stray a.k.a, Stray
Dogg je odlučio da osnuje bend u zimu 2011. sa Anom (violina) i Jelenom (klavir),
djevojkama koje su diplomirale na beogradskoj Muzičkoj akademiji. Bend je svirao sa
Chinawoman i Scout Niblett poslije samo nekoliko mjeseci postojanja, sa samo četiri
dostupna demo snimka pjesama. Bendu je bio potreban još jedan gitarista, kada se
priključio i Marko iz beogradskog elektropop benda Inje.
Dukat Stray - Guitar, vocals and backup vocals, harp
Jelena Damjanović - Piano
Ana Janković - Violin and backup vocals
Marko Ignjatović - Solo guitar
Vladimir Milićević - Bass guitar
Relja Ilić – Drums
Dan Stuart
Dan Stuart je tekstopisac, autor i emigrant
koji trenutno živi u Oaksaki, Meksiko. Bio je
osnivač Green on Red i Danny & Dusty u
80-im. Godine 1995. napustio je bavljenje
muzikom, praveći pauzu od deceniju i po.
2012. objavio je album pod istim nazivom
kao i izmišljena biografija, The Deliverance
of Marlowe Billings, i jedno i drugo u izdanju
Cadiz Music.
180
181
SeaRock Festival
Rock culture, both as a form of music and system of values and beliefs, is one of the most
significant cultural links between people. Universal language of pop culture is the one that
has been connecting people of different backgrounds and generations for more than a half
of the century. It is one of the most significant moving engines for the modern society, and
rock music is one of its most striking marks and symbols.
Kotor is a town that is rich in cultural heritage and has numerous cultural programs. Despite
all the playfulness of various cultural events, one thing that is lacking are rock concerts.
Even more so because lively and dynamic offer of alternative music is something that is
expected from a town like Kotor. Only by offering the best quality, it could be possible to
reach out to the target groups (fans of rock music) and develop their permanent devotion
to music which they do not often get an opportunity to listen live, especially in such a
specific ambient like Kotor’s Summer Stage.
Lovely Quinces
Dunja Ercegović objavila je svoje prve pjesme 2012. pod umjetničkim imenom Lovely
Quinces. Wrong house je izazvao veliku pažnju u Hrvatskoj u februaru 2013, nakon
čega su uslijedila brojna gostovanja. Lovely Quinces nastupala je ispred Kurt Vile &
The Violators i Morcheeba u Zagrebu, Tame Impala u Sloveniji, svirala je sa Omarom
Torrezom u Zadru. Nastupala je na festivalima u Beču, Kaljariju, a kao solista u Čikagu
i Njujorku, na Indie Week festivalu u Torontu, i na čuvenom SXSW u Ostinu, Teksas.
Solid Ground
Bend je počeo da se gradi 2006. godine kada su Ivan Pejović i Nikola Vicković započeli
muzičku saradnju. Ubrzo Andrija ulazi u postavu sa svojim idejama, i formira se izraz
blizak onom koji bend danas ima.
Veliki uticaj na zvuk i na same kompozicije dolazio je i od ljudi koji su bili dio benda u
određenim fazama.
Počelo se sa snimanjem albuma krajem 2010. Nije postojala ni tehnička ni finansijska
podrška realizaciji projekta pa je cijeli proces trajao mnogo duže nego što je planirano.
Napokon, pred sam kraj snimanja, priključio se Strahinja Kovačević. Ispostavilo se da
je on karika koja je nedostajala… zajedno sa Tamarom Brajović koja se nešto kasnije
pridružuje bendu.
Snimanje albuma koji nosi naziv Open Silence završeno je u aprilu 2013. godine.
Andrija Pejović – Guitar / Vocal
Ivan Pejović – Bass / Guitar
Strahinja Kovačević – Trumpet / Organ / Keyboard / Vocal
Nikola Vicković – Drums
Tamara Brajović – Vocal
Target group of this project is audience of all ages that are devoted to live concerts
of eminent performers and one who is willing to travel to Kotor to attend such events.
Therefore, that target group is not only audience from Kotor or Montenegro, but from
many other places in the ex-YU region, or elsewhere from Europe or rest of the world,
which makes this Festival even more interesting in the tourist and cultural offer of the town.
Musical choice of SeaRock Festival is already achieving the aforementioned goal
of musical quality and authentic identity, offering the best current acts of alternative
music.
During the previous three years, we hosted bands and musicians like:
Autumn for free (MNE), My Buddy Moose (CRO), The Bambi Molesters (CRO)
Fantodrom (MNE), Salongorkesteret (NOR), Goribor (SRB), Comaneci (ITA),
Chris Eckman & The Frictions (USA, SLO), Vrpca (MNE), The Penny Black
Remedy (UK), Gustafi (CRO), The Backyard Sinners (SRB), Izae (CRO), Steve
Wynn ft Chris Cacavas (SAD) and they have played in front of over 10,000 delighted
spectators.
SeaRock is specific because of its non-profit caracter. The entrance Is free and the
whole festival is entirely organized by volunteers from the SeaRock association (a
team of 40 people).
Festival has been successfully promoted in the ex-YU region (in leading online and
print music magazines in the Balkans, such as: B92, PopBoks, Muzika.hr and others,
on local radio stations: Radio Sarajevo, Beograd, Zagreb). In Montenegro, the Festival
enjoys media coverage by all print papers, online portals (Radio Bruskin as the main
partner, Mulj, Graden Café...) as well as main TV stations ( RTCG, TV Vijesti, TV
Budva, TV Atlas ). MTV Serbia was the main regional media partner for 2013, and it
will remain one in 2014.
SeaRock Festival 2014 is taking place July 25 and 26, 2014 on Summer Stage in
Kotor.
Organizational team: Ivan Gvido Krivokapic (director), Ivana Krivokapic, Tomislav
182
183
Zegura, Goran Kocka, Zeljko Vujovic, Tanja Crepulja, Goran Jovanovic, Mitar
Jovanovic, Bojan Lalovic, Boris Moskov, Patricija Pobric.
You can follow news about the festival at searock.me (also Facebook and Twitter
pages of SeaRock Festival).
General Sponsors:
Tourist Board of Kotor
Carlsberg
Patronage:
Ministry of Sustainable Develo pment and Tourism
Municipality of Kotor
Co-organizers:
Nikola Đurkovic Cultural Center – Kotor
NGO KOMPAS
NGO Center or Communication
Media Partners:
Radio Bruskin
Radio Kotor
Regional Media Partner: MTV Srbija
Sponsors:
Lustica Bay
Kotorska suvenirnica
Hostel Old Town Kotor
Pekara Biškotin Kotor
Guarana
Caffe bar Bandiera
Caffe bar Evergreen
3M Makarije
PG Sound
Fortezza T-Shirts & Souvenir shop
Basium studio
Jamison
Penda d.o.o.
Megapixel
Securitas Montenegro
Kotor Open Tour
Hostel Spasić − Mašera
T.C. Kamelija
Metropolis
Luka Kotor
Vapor
Miro & Sons
Matica crnogorska
Fortuna Fast Food
Restoran Citadela
Restoran Elas
184
Program for SeaRock Festival 2014:
July 25:
Solid Ground (MNE)
Stray Dogg (SRB)
Dan Stuart ft Antonio Gramentieri
(USA / ITA)
July 26:
Lovely Quinces (CRO)
Chuck Prophet and
Stephanie Finch duo (USA)
Howe Gelb with band (USA)
Howe Gelb
During two decades, Howe Gelb released
an abundance of material at the helm
of his group, Giant Sand, presenting
a highly original take on Southwestern
roots and garage rock. Gelb rarely
stepped off his wayward musical course.
Combine this with inadequate promotion
and distribution, and Gelb was ensured
regrettable obscurity. By the late ‘90s,
however, people finally began to take
notice of a group of musicians gathering in
Tucson, Arizona. Gelb and Giant Sand had
spawned a number of side projects
including OP8(Giant Sand plus Lisa
Germano), Calexico, and the Friends of
Dean Martinez. Gelb received the biggest
critical and commercial success of his
career with his Chore of Enchantment
album in 2000. Howe Gelb formed the first incarnation of Giant Sand (then, the
Giant Sandworms) in 1980, and untill today this band has been a generator and a
gathering place of many future and affirmed stars of americana: Rainer Ptacek, Joey
Burns i John Convertino, KT Tunstall, Victoria Williams, Andrew Bird, Vic Chesnut, Will
Oldham (a.k.a. Bonnie Prince Billy), and many other. Untill today Howe Gelb, solo
and with Giant Sand, published more than
thirty albums.
Dan Stuart
Dan Stuart is a songwriter, author and
habitual expat currently residing in Oaxaca,
Mexico. He was a founding member of
Green on Red and Danny & Dusty in the
80’s before leaving the music business in
1995 for a decade and a half. His second
solo record in 2012 has the same title as
his 2014 false memoir: The Deliverance of
Marlowe Billings, both available through
Cadiz Music.
185
Chuck Prophet
Chuck Prophet was a member of Green on
Red, a gang of interloping Arizonans with no
small impact on L.A.’s Paisley Underground.
After an eight-year run with Green on Red,
he ventured a debut solo effort, Brother
Aldo (1990). These were the first steps
in the career that shaped Prophet into a
prolific rock ‘n’ roll classicist.He has written
with a wide rage of artists from Dan Penn
to Alejandro Escovedo (the 2008 LP, Real
Animal), laid down tracks on sessions for
everyone from Warren Zevon to Kelly Willis
and taken the stage with Jim Dickinson,
Lucinda Williams and Aimee Mann, to name
a few. He’s heard his own tunes performed
by legends like Solomon Burke and Heart
and his songs have charted on both country
(“I’m Gone,” a co-write with Kim Richey, on
the debut album of country starlet Cyndi
Thompson) and AAA radio (“Summertime Thing,” from 2002’s No Other Love, was a
lazy radio anthem). His music has increasingly been featured in film and television,
most recently as the closing track to episode two of True Blood.
Stray Dogg
After couple of solo performances as a singer songwriter, Dukat Stray a.k.a. Stray
Dogg decided to form a band in the winter of 2011 with Ana (violin), and Jelena (piano),
girls who are Music Academy (Belgrade) graduates. The band performed as a backup
to Chinawoman and Scout Niblett after only couple of months practice, with only four
demo songs availible. The band needed another guitar player, and that’s when Marko
from the Belgrade electropop band Inje, joined Stray Dogg band to play solo guitar.
Dukat Stray - Guitar, vocals and backup vocals, harp
Jelena Damjanovic - Piano
Ana Jankovic - Violin and backup vocals
Marko Ignjatovic - Solo guitar
Vladimir Milicevic - Bass guitar
Relja Ilic – Drums
Lovely Quinces
Dunja Ercegovic released her
first songs to public in late 2012
under the Lovely Quinces name.
“Wrong house” started a huge
buzz in Croatia in February 2013,
and many shows soon followed.
Lovely Quinces played around
20 shows in Croatia in spring/
summer 2013. Debut EP “No
room for us” was released on
September 20th 2013. to rave
reviews, includes 5 songs and
is available digitally worldwide.
Lovely Quinces opened a show
for Kurt Vile&The Violators in
Zagreb in June, played with Omar
Torrez in Zadar in July, opened a
show for Tame Impala in Slovenia
in August, played on the bill with
Skunk Anansie and Triggerfinger at Spancirfest in late August and opened a show for
Morcheeba in a soldout 2,000 cap venue in Zagreb. Played her first international dates
in October including Waves festival in Vienna, KME festival in Cagliari, solo shows in
Chicago and New York, and 6 shows at Indie Week festival in Toronto. Soldout her first
solo headline club shows in Rijeka and Zagreb in November, SXSW in Austin, Texas
in March 2014. Lovely Quinces will continue to promote “No room for us” EP in the first
half of 2014. with more regional and international dates.
Solid Ground
The band began to develop in 2006 when Ivan Pejovic and Nikola Vickovic started
their music cooperation. Soon afterwards, Andrija joined the band with his own ideas,
and a new expression close to the present one was created. A big impact on the
sound and compositions themselves came from the people that were in the band in
different phases. Recording of the album began in 2010. Without technical or financial
support, the project lasted longer than it had been planned. Finally, as the process
of recording was being finalized, Strahinja Kovacevic arrived. It was obvious that he
was the missing ingredient... Together with Tamara Brajovic who joined a bit later. The
recording of the album named Open Silence was finished in April 2013.
Andrija Pejovic – Guitar / Vocal
Ivan Pejovic – Bass / Guitar
Strahinja Kovacevic – Trumpet / Organ / Keyboard / Vocal
Nikola Vickovic – Drums
Tamara Brajovic – Vocal
186
187
Pjaca od
filozofa
PHILOSOPHERS
SQUARE
188
189
PJACA OD FILOZOFA 2014
Kino Boka, 1. avgust 2014, 21.00 h
PREDAVANJE
SREĆKO HORVAT: EUROPA JE MRTVA, ŽIVJELA EUROPA!
U posljednjih nekoliko godina, Kotor Art posjetili su vodeći svjetski filozofi kao što su Giorgio
Agamben, Gianni Vattimo i Antonio Negri, ali i regionalne snage poput Renate Salecl,
Borisa Budena i Žarka Paića. Pjaca od filozofa postala je tradicionalno mjesto okupljanja i
debate, mjesto koje filozofiju vraća na trgove, a javnost filozofiji, potvrđujući da ni u ljetnim
mjesecima ne jenjava interes za kritičku misao.
SREĆKO HORVAT, filozof i aktivista iz
Hrvatske. Objavio je devet knjiga na hrvatskom
jeziku, među kojima Diskurs terorizma, Protiv
političke korektnosti i Pažnja! Neprijatelj prisluškuje.
Zajedno sa Slavojem Žižekom napisao je knjigu Što
Europa želi? (2013), koja je objavljena na desetak
jezika. Dvije godine bio je član stalne postave emisije
Peti dan na HTV-u, a potom uređivao i vodio emisiju
Zdravo društvo. Redovno objavljuje tekstove i
društvene komentare u vodećim svjetskim novinama
kao što su The Guardian, Al Jazeera i The New York
Times.
ŠTO EVROPA ŽELI?
Kasno u svom životu, Freud je postavio famozno pitanje “Was will das Weib?” (‘Što želi
žena?’), priznajući svoju zbunjenost u suočavanju sa ženskom seksualnošću. Slična
zbunjenost pojavljuje se danas, kada postkomunističke zemlje ulaze u Evropsku uniju – u
koju i kakvu Uniju ulaze? Nema više entuzijazma koji je vladao kada je Slovenija ulazila
u klub. Prije tačno godinu dana Hrvatska je postala nova zemlja članica, a zemlje regije –
poput Srbije i Crne Gore – takođe su se približile tom cilju.
Međutim, sve veća finansijska i socijalna kriza, neprekidne mjere štednje, rast ekstremne
desnice od Francuske do Grčke, politički prevrati poput onoga u Ukrajini, pobuna naroda
poput one u Bosni i Hercegovini, jesu obilježja današnje Evrope.
Pjaca od filozofa ovaj put naći će se usred gorućeg pitanja današnjice: koja je budućnost
Evrope i što uopšte želi ta Evropa?
Kad su u februaru 2014. izbili protesti širom BiH, jedan od učesnika plenuma u Sarajevu
rekao je sljedeće: “Bosna i Hercegovina se u samo posljednjih sedam dana više približila
ideji Evrope, nego u posljednjih dvadeset godina”.
Koji su to pravi ideali Evrope i može li se ideja Evrope još uvijek spasiti? − Neka su od
pitanja na koja će na ovogodišnjoj Pjaci od filozofa na svoj tradicionalno provokativni i
angažovani način pokušati da odgovore Tariq Ali i Srećko Horvat.
190
Kino Boka, 3. avgust 2014, 21.00 h
PREDAVANJE
TARIQ ALI: BOLESTAN KONTINENT
TARIQ ALI, istoričar, pisac, reditelj i aktivista,
jedna od ključnih figura britanske ljevice. Studirao je
političke nauke, filozofiju i ekonomiju na Univerzitetu
u Oxfordu, te još za vrijeme studija bio jedan od
predvodnika protesta protiv rata u Vijetnamu.
Nadahnut njegovom ulogom u tom pokretu, Mick
Jagger posvetio mu je pjesmu Street Fighting Man, a
John Lennon Power to the People. Još od šezdesetih
član je uredništva časopisa New Left Review.
Objavio je više od 30 knjiga, među kojima se ističu
Can Pakistan Survive?, Street Fighting Years: An
Autobiography of the Sixties i Fear of Mirrors, The
Obama Syndrome, itd.
191
Boka Cinema, August 1, 9:00 pm
LECTURE
SRECKO HORVAT: EUROPE IS DEAD, LONG LIVE EUROPE!
SRECKO HORVAT is a philosopher and an activist from Croatia. He published
PHILOSOPHERS SQUARE 2014
WHAT DOES EUROPE WANT?
nine books in Croatian, including Diskurs terorizma, Protiv politicke korektnosti and Paznja!
Neprijatelj prisluskuje. Together with Slavoj Zizek he wrote What Does Europe Want?
(2013), which was translated and published in ten languages. He spent two years as a
regular speaker on the Peti dan show broadcasted on Croatian National Television, after
which he also edited and hosted the Zdravo drustvo show. He regularly publishes articles
and social commentaries in the leading world media outlets, such as The Guardian, Al
Jazeera and The New York Times.
In the last several years, Kotor Art has been visited by leading world philosophers, such as
Giorgio Agamben, Gianni Vattimo and Antonio Negri, but also prominent regional thinkers
like Renata Salecl, Boris Buden and Zarko Paic. The Philosophers Square has become
a traditional place of meeting and debate, a place that once again puts philosophy in
public squares and engages the public in philosophy, confirming that the interest in critical
thought does not wane even in the warmest summer months.
Late in his life, Freud posed the famous question “Was will das Weib?” (What does a
woman want?), as a testament to his confusion in the face of female sexuality. A similar
kind of confusion appears in modern times when the post-communist countries are entering
the European Union – what kind of a Union is it? There is no enthusiasm that reigned when
Slovenia joined the club. Exactly one year ago, Croatia became the new member state,
while the countries in the region – like Serbia and Montenegro – are also coming closer to
achieving this goal.
However, the increasing financial and social crisis, the relentless austerity measures, the
rise of the extreme right-wing from France to Greece, coups d’état like the one in the
Ukraine, the rebellions of the people like the one in Bosnia and Herzegovina are the true
marks of today’s Europe.
Boka Cinema, August 3, 9:00 pm
LECTURE
TARIQ ALI: THE SICK CONTINENT
TARIQ ALI, historian, writer, director and activist, is one of the key figures of the British
left. He studied philosophy, politics and economics at the University of Oxford, where he
was one of the leaders in the demonstrations against the Vietnam War. Inspired by his
role in the movement, Mick Jagger dedicated Street Fighting Man to him, while it was
also Tariq Ali who inspired John Lennon’s Power to the People. Since 1960s, he has been
a member of the editorial committee of the New Left Review. He has published over 30
books, including: Can Pakistan Survive?, Street Fighting Years: An Autobiography of the
Sixties, Fear of Mirrors, The Obama Syndrome, etc.
Philosophers Square will find itself in the center of this hot-button issue: what is Europe’s
future and what does Europe want, anyway?
In February 2014, when protests erupted across Bosnia and Herzegovina, one of the
Sarajevo plenum members said the following: “Bosnia and Herzegovina has come closer
to the idea of Europe in the past seven days than it ever did in the past 20 years.”
What are the true ideals of Europe and can the idea of Europe still be saved? These are
some of the questions that Tariq Ali and Srecko Horvat will try to answer at this year’s
Philosophers Square in their traditionally provocative and engaged way.
192
193
Impresum / Impressum
Međunarodni festival Kotor Art 2014
International Festival Kotor Art 2014
Paolo Magelli, umjetnički direktor / art director
KOTOR ART KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU
KOTOR FESTIVAL OF THEATRE FOR CHILDREN
Petar Pejaković, direktor / director
KOTOR ART DON BRANKOVI DANI MUZIKE
KOTOR ART DON BRANKO’S MUSIC DAYS
Ratimir Martinović, umjetnički direktor / art director
KOTOR ARtEATAR / KOTOR ARtHEATRE
Paolo Magelli, umjetnički direktor / art director
KOTOR ART PISANJE GRADA
KOTOR ART TOWN WRITING
Janko Ljumović, programski urednik / program editor
KOTOR ART KOTOR APSS
Dijana Vučinić, programski direktor / program director
KOTOR ART FESTIVAL KLAPA PERAST
KOTOR ART FESTIVAL OF KLAPA PERAST
Milan Kovačević, direktor / director
KOTOR ART PJACA OD FILOZOFA
KOTOR ART PHILOSOPHERS SQUARE
Srećko Horvat, programski urednik / program editor
KOTOR ART SEA ROCK FESTIVAL
Ivan Gvido Krivokapić, direktor / director
PR MEĐUNARODNOG FESTIVALA KOTOR ART
INTERNATIONAL FESTIVAL KOTOR ART PR TEAM
Olga Žulović
Maja Mrđenović
PRODUKCIJA / PRODUCTION
Nataša Ristelić
Pokrovitelji
Vlada Crne Gore
Ministarstvo kulture
Opština Kotor
www.kotorart.me
Generalni
medijski
pokrovitelj
Download

katalog 2014 pdf