VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA
INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
WEB Programiranje
Dokumentacija sajta
Sergej Sjekloća 16/12
1. Uvod
1.a. Korišćeni programski jezici
-
HTML
CSS
XML
XSLT
JavaScript
Ajax
jQuery
Google Maps API
1.b. Opis funkcionalnosti
-
dinamički meni u headeru (na svakoj stranici) - JavaScript
dinamički meni u footeru (na svakoj stranici) - jQuery
slajder na klik (index.html) - JavaScript
auto-play slajder (kese.html) - JavaScript
dohvatanje podataka iz XML fajla pomoću AJAX-a (istorija.html)
pretraga i obrada XML fajla (pretraga.html)
struktuirani prikaz XML fajla pomoću XSLT (sitemap.xml, rss.xml,
kirby.xml)
- obrada podataka formulara i kolačići(registracija.html) - JavaScript
- google mapa (kontakt.html)
- jQuery LightBox galerija (oprema.html, delovi.html, caddy.html,
servis.html, istorija.html)
1.c. Template
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();" onMouseOut="sakrij();">
<a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();" onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" style="border-bottom:none">Servis i Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<a href="javascript:PrethodnaSlika();"><img src="slike/strelice/strelica2.png" id="leva"
alt="strelica" width="100" height="95"/></a>
<a id="slikalink" href="kese.html"><img src="slike/slajder/kese.jpg" alt="slajdermeni"
id="slideShow" name="slideShow" width="500px" height="500px"/></a>
<a href="javascript:SledecaSlika();"><img src="slike/strelice/strelica.png" id="desna"
alt="strelica" width="100" height="95"/></a>
<h1><a id="link" href="kese.html">Kese za Kirby</a></h1><br/><br/>
<p> Neki tekst
</p><br/><br/><br/>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/113071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" style="margin-right:
100px;"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss"
/></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png"
alt="sitemap" /></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li style="border-bottom:none"><a href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
1.d. Nema tuđeg CSS koda
2. Organizacija
2.a. Organizaciona šema
kese.html
modeli.html
oprema.html
delovi.html
index.html
caddy.html
servis.html
kirby.xml
istorija.html
kirby.xsl
kontakt.html
formular.html
pretraga.html
autor.html
sitemap.xml
rss.xml
2.b. Mapa sajta
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="mapasajta.xsl"?>
<urlset
xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/</loc>
<lastmod>2015-03-08T17:18:40+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>1.00</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/index.html</loc>
<lastmod>2015-03-08T17:18:40+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/kese.html</loc>
<lastmod>2015-03-10T17:36:46+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/modeli.html</loc>
<lastmod>2015-03-10T19:54:26+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/oprema.html</loc>
<lastmod>2015-03-10T00:34:48+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/delovi.html</loc>
<lastmod>2015-03-08T17:18:40+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/caddy.html</loc>
<lastmod>2015-03-08T16:57:30+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/servis.html</loc>
<lastmod>2015-03-10T18:52:26+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/istorija.html</loc>
<lastmod>2015-03-09T20:05:56+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/kontakt.html</loc>
<lastmod>2015-03-09T23:31:44+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/formular.html</loc>
<lastmod>2015-03-08T17:18:40+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/pretraga.html</loc>
<lastmod>2015-03-10T19:58:30+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/autor.html</loc>
<lastmod>2015-03-10T18:02:52+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.70</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.kesezakirby.rs/kirby.xsl</loc>
<lastmod>2015-03-07T01:27:00+00:00</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.64</priority>
</url>
</urlset>
2.c.
- index.html
Na stranici se nalazi slajder na klik. Klikom na strelice se slike menjaju zajedno sa linkovima na
slici i u h1 tagu(menja se i tekst). Kada se stigne do poslednje ili prve slike(ponovo se krece od
prve ili poslednje). Vrši se i zamena slike strelice da bi se postigao efekat klika.
-
kese.html
Na stranici se nalazi auto-play slider menjaju se tri slike na svake 4 sekunde kada se
dođe do poslednje ponovo se kreće od prve.
- modeli.html
Nema jedinstvenih funkcionalnosti.
- oprema.html
Jquery LightBox galerija.
- delovi.html
Jquery LightBox galerija. Slika bledi prilikom prelaska miša - jQuery.
- caddy.html
Jquery LightBox galerija. Slika bledi prilikom prelaska miša -jQuery.
- servis.html
Jquery LightBox galerija. Slika bledi prilikom prelaska miša -jQuery.
- istorija.html
Jquery LightBox. Dohvatanje podataka iz XML fajla pomoću AJAX-a.
- kontakt.html
Google mapa, kod preuzet sa developers.google.com i prilagodjen potrebama sajta.
- formular.html
Obrada podataka formulara. Otkrivanje i sakrivanje elemenata strane klikom na checkbox i
radio button. Menjanje teksta prilikom menjanja opcija u dropdown listi. Omogućavanje
kucanja u polje ukoliko je ispunjen uslov i onemogućavanje ako nije. Upisivanje ispravno
popunjenog formulara u kolačić.
- pretraga.html
Pretraga XML fajla pomoću JavaScript-a.
- autor.html
Nema jedinstvenih funkcionalnosti.
- sitemap.xml
Obrada xml fajla sa XSLT.
-
rss.xml
Obrada xml fajla sa XSLT.
- kirby.xml
Obrada xml fajla sa XSLT.
Svaka stranica izuzev xml stranica sadrži dinamički meni u header-u i footer-u strane.
3. Kodovi
- index.html
//slajder na klik
var slike = new
Array("slike/slajder/kese.jpg","slike/slajder/avalir.jpg","slike/slajder/pranje.jpg","slike/slajder/rotor.jpg"
,"slike/slajder/crevo.jpg","slike/slajder/petica.jpg");
var brojSlike = 0;
var duzinaNiza = slike.length - 1;
var linkovi = new
Array("kese.html","modeli.html","oprema.html","delovi.html","caddy.html","servis.html");
var brojLinka = 0;
var naslovi = new Array("Kese za Kirby","Kirby modeli","Dodatna oprema i priključci","Rezervni
delovi","Caddy priključci","Servis i Rebuild");
var brojNaslova = 0;
function SledecaSlika()
{
var klik = document.getElementById("desna");
klik.src="slike/strelice/klik.png";
setTimeout( function(){klik.src="slike/strelice/strelica.png"}, 100);
if(document.images && brojSlike < duzinaNiza)
{
brojSlike++;
brojLinka++;
brojNaslova++;
document.slideShow.src = slike[brojSlike];
document.getElementById("link").href = linkovi[brojLinka];
document.getElementById("link").innerHTML = naslovi[brojNaslova];
document.getElementById("slikalink").href = linkovi[brojLinka];
}
else
{
brojSlike=0;
brojLinka=0;
brojNaslova=0;
document.slideShow.src = slike[brojSlike];
document.getElementById("link").href = linkovi[brojLinka];
document.getElementById("link").innerHTML = naslovi[brojNaslova];
document.getElementById("slikalink").href = linkovi[brojLinka];
}
}
function PrethodnaSlika()
{
var klik2 = document.getElementById("leva");
klik2.src="slike/strelice/klik2.png";
setTimeout( function(){klik2.src="slike/strelice/strelica2.png";}, 100);
if(document.images && brojSlike > 0)
{
brojSlike--;
brojLinka--;
brojNaslova--;
document.slideShow.src = slike[brojSlike];
document.getElementById("link").href = linkovi[brojLinka];
document.getElementById("link").innerHTML = naslovi[brojNaslova];
document.getElementById("slikalink").href = linkovi[brojLinka];
}
else
{
brojSlike=duzinaNiza;
brojLinka=linkovi.length-1;
brojNaslova=naslovi.length-1;
document.slideShow.src = slike[brojSlike];
document.getElementById("link").href = linkovi[brojLinka];
document.getElementById("link").innerHTML = naslovi[brojNaslova];
document.getElementById("slikalink").href = linkovi[brojLinka];
}
}
//html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Kese za Kirby - Početna</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="Exelence d.o.o je preduzeće koje se bavi prodajom
kirby aparata, kesa za kirby, dodatne opreme, priključaka i dizni kao i kompletnim servisom.">
<meta name="keywords" content="kirby">
<meta name="author" content="mailto:[email protected]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="slike/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/jquery-1.11.0.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="script.js">
</script>
<script> //google analytics
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-60651010-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
</head>
<body>
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" id="donjabordura">Servis i
Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<a href="javascript:PrethodnaSlika();"><img src="slike/strelice/strelica2.png"
id="leva" alt="strelica" width="100" height="95"/></a>
<a id="slikalink" href="kese.html"><img src="slike/slajder/kese.jpg"
alt="slajdermeni" id="slideShow" name="slideShow" width="500px" height="500px"/></a>
<a href="javascript:SledecaSlika();"><img src="slike/strelice/strelica.png"
id="desna" alt="strelica" width="100" height="95"/></a>
<h1><a id="link" href="kese.html">Kese za Kirby</a></h1><br/><br/>
<h2><a href="kontakt.html">eXelence d.o.o</a></h2>
<br/>
<p> &nbsp<b>eXelence d.o.o.</b> je preduzeće koje se bavi distribucijom Kirby
usisivača u Srbiji od 2006 godine.</p>
<p>Na našem sajtu se nalaze sve osnovne informacije vezane za prodaju
originalnih <a href="kese.html">kesa za
Kirby</a> po povoljnim cenama, novih i polovnih usisivača, ostale dodatne
opreme, svih vrsta priključaka
i dizni.</p>
<p>Uz svaku kupovinu ćete dobiti korisne savete za upotrebu i održavanje na osnovu mog
dugogodišnjeg iskustva.</p>
<p>Takođe vršimo redovan servis i popravku Kirby usisivača. Pored ostalog kod nas možete
odabrati da izvršite Rebuild Vašeg starog aparata. Više o Rebuild-u možete pročitati
<a href="servis.html">OVDE</a>.</p>
<p>direktor <b>Valerij Vanja Sjekloća</b></p>
<br/><br/>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/113071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" id="social"/></a>
<a href="https://www.facebook.com/kesezakirby" target="_blank"><img
src="slike/social/facebook.png" alt="facebook"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss" /></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png" alt="sitemap"
/></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li><a href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
- modeli.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Kese za Kirby - Kirby modeli</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="Kirby modeli na balkanu - Avalir, Sentria II, Sentria,
Ultimate G Diamond Edition, Ultimate G, GSix, G5, G4, Generation 3, Legend II">
<meta name="keywords" content="kirby modeli">
<meta name="author" content="mailto:[email protected]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="slike/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/jquery-1.11.0.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="script.js">
</script>
</head>
<body>
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" style="borderbottom:none">Servis i Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<h1>Kirby modeli na balkanu</h1><br/><br/>
<p>Universal style kese odgovaraju za sve modele na slikama ispod</p><br/>
<div id="galerija3">
<div class="slika1">
<img src="slike/modeli/1m.jpg" alt="Avalir" width="140"
height="350"/>
<div class="opis"><p>Avalir</p></div>
</div>
<div class="slika1">
<img src="slike/modeli/2m.jpg" alt="Sentria II" width="140"
height="350"/>
<div class="opis"><p>Sentria II</p></div>
</div>
<div class="slika1">
<img src="slike/modeli/3m.jpg" alt="Sentria" width="140"
height="350"/>
<div class="opis"><p>Sentria</p></div>
</div>
<div class="slika1">
<img src="slike/modeli/4m.jpg" alt="Ultimate G Diamond
Edition" width="140" height="350"/>
<div class="opis"><p>UG Diamond E</p></div>
</div>
<div class="slika1">
<img src="slike/modeli/5m.jpg" alt="Ultimage G" width="140"
height="350"/>
<div class="opis"><p>Ultimate G</p></div>
</div>
<div class="slika1">
<img src="slike/modeli/6m.jpg" alt="GSix" width="140"
height="350"/>
<div class="opis"><p>GSix</p></div>
</div>
<div class="slika1">
<img src="slike/modeli/7m.jpg" alt="G5" width="140"
height="350"/>
<div class="opis"><p>G5</p></div>
</div>
<div class="slika1">
<img src="slike/modeli/8m.jpg" alt="G4" width="140"
height="350"/>
<div class="opis"><p>G4</p></div>
</div>
<div class="slika1">
<img src="slike/modeli/9m.jpg" alt="Generation 3" width="140"
height="350"/>
<div class="opis"><p>Generation 3</p></div>
</div>
<div class="slika1">
<img src="slike/modeli/10m.jpg" alt="Legend II" width="140"
height="350"/>
<div class="opis"><p>Legend II</p></div>
</div>
</div><br/>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/114071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" style="margin-right: 140px;"/></a>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5Ab3aT1-LeS6cxnhBn0RZw"
target="_blank"><img src="slike/social/youtube.png" alt="youtube"/></a>
<a href="https://www.facebook.com/kesezakirby" target="_blank"><img
src="slike/social/facebook.png" alt="facebook"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss" /></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png" alt="sitemap"
/></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li style="border-bottom:none"><a
href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
- kese.html
//slajder po učitavanju stranice
var slike3 = new Array();
slike3[0] = new Image();
slike3[0].src = "slike/kese/kese.jpg";
slike3[1] = new Image();
slike3[1].src = "slike/kese/natpis.jpg";
slike3[2] = new Image();
slike3[2].src = "slike/kese/kacenje.jpg";
function slajdsou(brojac)
{
document.slajdsou.src = slike3[brojac].src;
brojac++;
if(brojac < slike3.length)
{
window.setTimeout("slajdsou("+brojac+")",4000);
}
else
{
brojac=0;
window.setTimeout("slajdsou("+brojac+")",4000);
}
}
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Kese za Kirby - Universal Style</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="Kese za kirby, universal style">
<meta name="keywords" content="kese za kirby">
<meta name="author" content="mailto:[email protected]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="slike/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/jquery-1.11.0.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="script.js">
</script>
</head>
<body onLoad="slajdsou(0);">
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" style="borderbottom:none">Servis i Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<h1>Kese za Kirby (Universal Style)</h1>
<h2>- F i Twist kačenje</h2>
<br/><br/>
<div id="kese">
<img id="slajdsou" name="slajdsou" src="slike/kese/kese.jpg" alt="kese
za kirby"/>
</div><br/>
<ul>
<li>kese za kirby sa univerzalnim kačenjem</li>
<li>odgovaraju za sve modele od 1989 do 2014</li>
<li>proizvedene od višeslojnog elektrostatičkog mikrofibera</li>
<li>značajno veći kapacitet u odnosu na papirne kese</li>
<li>dostava za celu Republiku Srbiju i Balkan</li>
</ul><br/><br/>
<div id="kacenje">
<div class="kacenja">
<img src="slike/kese/f.jpg" alt="f kačenje"/><p>F kačenje</p>
</div>
<div class="kacenja">
<img src="slike/kese/t.jpg" alt="twist kačenje"/><p>Twist kačenje</p>
</div>
</div><br/><br/>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/113071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" style="margin-right: 100px;"/></a>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5Ab3aT1-LeS6cxnhBn0RZw"
target="_blank"><img src="slike/social/youtube.png" alt="youtube"/></a>
<a href="https://www.facebook.com/kesezakirby" target="_blank"><img
src="slike/social/facebook.png" alt="facebook"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss" /></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png" alt="sitemap"
/></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li style="border-bottom:none"><a
href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
-
oprema.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Kese za Kirby - Dodatna oprema</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="Dodatna oprema i priključci - dodatak za
pranje tepiha, turbo četka, turbo pribor, dodatak za poliranje, split second II, handi butler.">
<meta name="keywords" content="dodatna oprema">
<meta name="author" content="mailto:[email protected]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="slike/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery/css/lightbox.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/jquery-1.11.0.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/lightbox.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="script.js">
</script>
</head>
<body>
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" style="borderbottom:none">Servis i Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<h1>Dodatna oprema i priključci</h1><br/><br/>
<div id="galerija4">
<div class="slika2">
<a href="slike/oprema/samp.jpg" datalightbox="oprema"><img src="slike/oprema/sampm.jpg" alt="dodatak za pranje" width="300"
height="350"/></a>
<div class="opis"><p>Dodatak za pranje tepiha sa suvom
penom, vlažnosti 10% tepih se suši jako brzo.</p></div>
</div>
<div class="slika2">
<a href="slike/oprema/turbo.jpg" datalightbox="oprema"><img src="slike/oprema/turbom.jpg" alt="turbo četka" width="300"
height="350"/></a>
<div class="opis"><p>Turbo četka za čišćenje garderobe,
mebla, sedišta automobila, jastuka i jorgana.</p></div>
</div>
<div class="slika2">
<a href="slike/oprema/turbos.jpg" datalightbox="oprema"><img src="slike/oprema/turbosm.jpg" alt="turbo pribor" width="300"
height="350"/></a>
<div class="opis"><p>Turbo pribor za masažu, poliranje
nameštaja, ribanje pločica i šlajfovanje</p></div>
</div>
<div class="slika2">
<a href="slike/oprema/fcs.jpg" datalightbox="oprema"><img src="slike/oprema/fcsm.jpg" alt="dodatak za poliranje" width="300"
height="350"/></a>
<div class="opis"><p>Dodatak za poliranje čvrstih podova,
glava se koristi i za raščešljavanje tepiha</p></div>
</div>
<div class="slika2">
<a href="slike/oprema/ss2.jpg" datalightbox="oprema"><img src="slike/oprema/ss2m.jpg" alt="split second II" width="300"
height="350"/></a>
<div class="opis"><p>Split second II, usisivač za auto na
12V</p></div>
</div>
<div class="slika2">
<a href="slike/oprema/handi.jpg" datalightbox="oprema"><img src="slike/oprema/handim.jpg" alt="handi butler" width="300"
height="350"/></a>
<div class="opis"><p>Handi butler, za čišćenje i poliranje
duboreza u metalu i drvetu</p></div>
</div>
</div><br/>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/113071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" style="margin-right:
100px;"/></a>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5Ab3aT1-LeS6cxnhBn0RZw"
target="_blank"><img src="slike/social/youtube.png" alt="youtube"/></a>
<a href="https://www.facebook.com/kesezakirby" target="_blank"><img
src="slike/social/facebook.png" alt="facebook"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss"
/></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png"
alt="sitemap" /></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna
oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li style="border-bottom:none"><a
href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
- delovi.html
$(document).ready(function(){
$("#galerija .slika img").bind('mouseover', function()
{
$(this).css('opacity',0.4);
});
$("#galerija .slika img").bind('mouseout', function()
{
$(this).css('opacity',1);
});
)}
//html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Kese za Kirby - Rezervni delovi</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="Rezervni delovi - ležaji, četkice, zupčanici, remeni,
kablovi, rotor, stator itd.">
<meta name="keywords" content="rezervni delovi">
<meta name="author" content="mailto:[email protected]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="slike/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery/css/lightbox.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/jquery-1.11.0.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/lightbox.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="script.js">
</script>
</head>
<body>
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" style="borderbottom:none">Servis i Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<h1>Rezervni delovi</h1><br/><br/>
<div id="galerija">
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/1.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/1m.jpg" alt="četkica" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>četkica</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/2.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/2m.jpg" alt="rotor" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>rotor</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/3.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/3m.jpg" alt="stator" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>stator</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/4.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/4m.jpg" alt="zadnji ležaj" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>zadnji ležaj</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/5.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/5m.jpg" alt="prednji ležaj" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>prednji ležaj</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/6.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/6m.jpg" alt="kabl" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>kabl</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/7.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/7m.jpg" alt="zadnji točak" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>zadnji točak</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/8.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/8m.jpg" alt="prednji točak" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>prednji točak</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/9.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/9m.jpg" alt="turbina set" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>turbina set</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/10.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/10m.jpg" alt="osovina točkova" width="150"
height="150"/></a>
<div class="opis"><p>osovina točkova</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/11.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/11m.jpg" alt="menjač sklop" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>sklop menjača</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/12.jpg" data-lightbox="delovi"><img
src="slike/delovi/12m.jpg" alt="prekidač paljenja" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>prekidač paljenja</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/13.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/13m.jpg" alt="prekidač pogona" width="150"
height="150"/></a>
<div class="opis"><p>prekidač pogona</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/14.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/14m.jpg" alt="zupčanici" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>zupčanici</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/15.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/15m.jpg" alt="natezač remena" width="150"
height="150"/></a>
<div class="opis"><p>natezač remena</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/16.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/16m.jpg" alt="džakovi platno" width="150"
height="150"/></a>
<div class="opis"><p>džakovi platno</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/17.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/17m.jpg" alt="prekidač snage" width="150"
height="150"/></a>
<div class="opis"><p>prekidač snage</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/18.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/18m.jpg" alt="rotaciona četka" width="150"
height="150"/></a>
<div class="opis"><p>rotaciona četka</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/19.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/19m.jpg" alt="remen" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>remen</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/delovi/20.jpg" datalightbox="delovi"><img src="slike/delovi/20m.jpg" alt="unutrašnje crevo" width="150"
height="150"/></a>
<div class="opis"><p>unutrašnje crevo</p></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/113071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" style="margin-right: 100px;"/></a>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5Ab3aT1-LeS6cxnhBn0RZw"
target="_blank"><img src="slike/social/youtube.png" alt="youtube"/></a>
<a href="https://www.facebook.com/kesezakirby" target="_blank"><img
src="slike/social/facebook.png" alt="facebook"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss" /></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png" alt="sitemap"
/></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li style="border-bottom:none"><a
href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
-
caddy.html
Isto kao delovi.html samo druge slike i tekst ispod slike.
-
servis.html
$(document).ready(function(){
$("#galerija2 .slika img").bind('mouseover', function()
{
$(this).css('opacity',0.4);
});
$("#galerija2 .slika img").bind('mouseout', function()
{
$(this).css('opacity',1);
});
)}
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Kese za Kirby - Servis i Rebuild</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="Redovan servis je izuzetno važan za pravilan rad
vašeg Kirby-ja. Možete odabrati i rebuild Kirby-ja što uključuje zamenu svih oštećenih delova.">
<meta name="keywords" content="servis, rebuild">
<meta name="author" content="mailto:[email protected]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="slike/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery/css/lightbox.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/jquery-1.11.0.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/lightbox.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="script.js">
</script>
</head>
<body>
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" style="borderbottom:none">Servis i Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<h1>Servis i Rebuild Kirby-ja</h1><br/><br/>
<h2 style="text-align:left; margin-left:20px;">Servis</h2><br/>
<p>
Mi radimo kompletan servis vašeg Kirby aparata sa originalnim
rezervnim delovima.
Redovan servis je izuzetno važan za pravilan rad vašeg Kirby-ja. Mnogo
je bolje preventivno zameniti neki dotrajali deo nego sačekati da on napravi veću štetu.
Npr., loše četkice i ležajevi mogu uticati na oštećenje rotora, previše
prašine može napraviti loše kontakte i uzrokovati kvar trostrukog prekidača itd.
U sklopu redovnog servisa, kod nas besplatno dobijate kompletno
čišćenje rotora, statora i kompletne unutrašnjosti motora.
Servis i popravke radimo sa originalnim Kirby delovima po
najpovoljnijim cenama u Srbiji. </p><br/><br/>
<h2 style="text-align:left; margin-left:20px;">Rebuild</h2><br/>
<p>
Pored parcijalnih popravki, možete odabrati da uradite i kompletan
rebuild Kirby-ja.
Pod rebuildom podrazumevamo zamenu svih dotrajalih i oštećenih
delova, ali i kompletno poliranje delova od aluminijuma, eventualnu zamenu ukrasnih lajsni, prednjih i
zadnjih točkova.
Nakon ovakvog sređivanja vašeg aparata, vaš Kirby će biti kao nov,
spolja i iznutra.
</p>
<p>
Za detaljnije informacije za servis, popravke i rebuild, pozovite broj
<b>065/22-32-420, od 10h-22h svakog dana</b>.
</p>
<p>Primeri rebuildovanih Kirby-ja na slikama ispod:</p><br/>
<div id="galerija2">
<div class="slika">
<a href="slike/rebuild/slika1.jpg" datalightbox="rebuild"><img src="slike/rebuild/slika1m.jpg" alt="G4" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>G4</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/rebuild/slika2.jpg" datalightbox="rebuild"><img src="slike/rebuild/slika2m.jpg" alt="G5" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>G5</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/rebuild/slika3.jpg" datalightbox="rebuild"><img src="slike/rebuild/slika3m.jpg" alt="GSix" width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>GSix</p></div>
</div>
<div class="slika">
<a href="slike/rebuild/slika4.jpg" datalightbox="rebuild"><img src="slike/rebuild/slika4m.jpg" alt="Ultimate G series Diamond Edition"
width="150" height="150"/></a>
<div class="opis"><p>Ultimate G series Diamond
Edition</p></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/113071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" style="margin-right: 100px;"/></a>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5Ab3aT1-LeS6cxnhBn0RZw"
target="_blank"><img src="slike/social/youtube.png" alt="youtube"/></a>
<a href="https://www.facebook.com/kesezakirby" target="_blank"><img
src="slike/social/facebook.png" alt="facebook"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss" /></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png" alt="sitemap"
/></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li style="border-bottom:none"><a
href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
- istorija.html
function napraviXMLHttpRequest()
{
if(window.XMLHttpRequest)
{xmlhttp=new XMLHttpRequest();}
else
{xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}
xmlhttp.open("GET","kirby.xml",false);
xmlhttp.send();
xmlDoc=xmlhttp.responseXML;
dohvati_podatke(xmlDoc);
}
function dohvati_podatke(xmlDoc)
{
var tekst = "<table border='1'><tr style='backgroundcolor:#D8D8D8'><th>Model</th><th>Brand</th><th>Godina</th><th>Broj modela</th></tr>";
var svi = xmlDoc.getElementsByTagName("kirby");
for(i=0; i < svi.length; i++)
{
tekst+= "<tr><td>" +
svi[i].getElementsByTagName("model")[0].childNodes[0].nodeValue + "</td>";
tekst+= "<td>" +
svi[i].getElementsByTagName("brand")[0].childNodes[0].nodeValue + "</td>";
tekst+= "<td>" +
svi[i].getElementsByTagName("year")[0].childNodes[0].nodeValue + "</td>";
tekst+= "<td>" +
svi[i].getElementsByTagName("number")[0].childNodes[0].nodeValue + "</td></tr>";
}
tekst+="</table>";
document.getElementById("prikaz").innerHTML=tekst;
}
//HTML
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Kese za Kirby - Istorija</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="U preko 100 godina dugoj istoriji Kirby kompanija
je stalno radila na poboljšanju i inovacijama koje zadržavaju Kirby na prestolu usisivača.">
<meta name="keywords" content="kirby istorija">
<meta name="author" content="mailto:[email protected]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="slike/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery/css/lightbox.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/jquery-1.11.0.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/lightbox.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="script.js">
</script>
</head>
<body onLoad="napraviXMLHttpRequest();">
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" style="borderbottom:none">Servis i Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<h1>Istorija</h1><br/>
<br/>
<p>
Istorija Kirby aparata počinje jako davno, 1910 godine, kada je James
Kirby, tada mlad eksperimentisao na prvim projektima.
Jedan od njegovih prvih usisivača je koristio vodeni filter, ali je taj sistem
filtracije brzo odbačen, kao nedovoljno dobar i nepraktičan.
U to vreme dva uspešna biznismena, George H. Scott i Carl S. Fetzer su
uvidela genijalnost Jamesa Kirby-ja pa su kupili od njega njegovu radionicu i sve njegove patente,
ali su zadržali g.Jamesa Kirby-ja kao glavnog inžinjera da nastavi sa
razvojem novih patenata,
tako da je James Kirby ceo svoj radni vek proveo u pronalaženju
patentiranju novih genijalnih rešenja što je prouzrokovalo da je The Kirby bio nekada,
sada je i ostaće najbolji usisivač na svetu.
U preko 100 godina dugoj istoriji Kirby kompanija je proizvela nekoliko
desetina modela, stalno radeći na poboljšanju i inovacijama koje zadržavaju Kirby na prestolu
usisivača.<br/>
Na slici ispod možete videti neke od modela iz prebogate Kirby istorije.
</p><br/>
<a href="slike/istorijav.jpg" data-lightbox="istorija"><img src="slike/istorija.jpg"
alt="istorija"/></a>
<div id="prikaz"></div><br/>
<p><a href="kirby.xml">XML</a></p>
<p><a href="kirby.xsl">XSL</a></p><br/><br/><br/>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/113071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" style="margin-right: 100px;"/></a>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5Ab3aT1-LeS6cxnhBn0RZw"
target="_blank"><img src="slike/social/youtube.png" alt="youtube"/></a>
<a href="https://www.facebook.com/kesezakirby" target="_blank"><img
src="slike/social/facebook.png" alt="facebook"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss" /></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png" alt="sitemap"
/></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li style="border-bottom:none"><a
href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
- kontakt.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Kese za Kirby - eXelence d.o.o</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="Exelence d.o.o - 063/22-32-42, 065/22-32-420,
011/4-065-065, Kraljice Katarine 55">
<meta name="keywords" content="exelence d.o.o">
<meta name="author" content="mailto:[email protected]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="slike/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/jquery-1.11.0.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js"></script>
<script type="text/javascript">
var exelence = new google.maps.LatLng(44.773228, 20.418416);
var marker;
var map;
function initialize() {
var mapOptions = {
zoom: 16,
center: exelence
};
map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'),
mapOptions);
marker = new google.maps.Marker({
map:map,
draggable:false,
animation: google.maps.Animation.DROP,
position: exelence,
title:"eXelence d.o.o"
});
google.maps.event.addListener(marker, 'click', toggleBounce);
}
function toggleBounce() {
}
if (marker.getAnimation() != null) {
marker.setAnimation(null);
else {
marker.setAnimation(google.maps.Animation.BOUNCE);
}
}
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
</script>
<script type="text/javascript" src="script.js">
</script>
</head>
<body>
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" style="borderbottom:none">Servis i Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<h1>eXelence d.o.o</h1><br/></br>
<p id="telefoni">Možete nas kontaktirati na sledeće telefonske
brojeve:</p><br/>
<p id="telefoni">063/22-32-42</p>
<p id="telefoni">065/22-32-420</p>
<p id="telefoni">011/4-065-065</p>
</br>
<div id="map-canvas">
</div>
<p><b>eXelence d.o.o.</b></p>
<p><b>Kraljice Katarine 55</b></p>
<p><b>Beograd 11030</b></p>
<p><b>PIB: 104 298 604</b></p>
<p><b>Matični broj: 201 386 88</b></p>
<p><b>Tekući račun: 160-252938-93 Banca Intesa</b></p>
<br/>
<p id="rad">Radno vreme od 10h do 22h svakog
dana.</p></br>
<p>Isporuka kesa, dodatne opreme i priključaka:</p>
<p>- za Beograd dostava na kućnu adresu svakog dana
od 10h do 22h ili lično preuzimanje na našoj adresi.</p>
<p>- za ostale gradove isporuka brzom poštom u roku
od 48h nakon narudžbe</p>
<p>Možete nas kontaktirati i preko <a
href="mailto:[email protected]?Subject=Pitanje%" target="_top">email-a</a>.</p>
<br/><br/><br/>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/113071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" style="margin-right: 100px;"/></a>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5Ab3aT1-LeS6cxnhBn0RZw"
target="_blank"><img src="slike/social/youtube.png" alt="youtube"/></a>
<a href="https://www.facebook.com/kesezakirby" target="_blank"><img
src="slike/social/facebook.png" alt="facebook"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss" /></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png" alt="sitemap"
/></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li style="border-bottom:none"><a
href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
-
formular.html
function provera()
{
var ime = document.getElementById("tbIme");
var prezime = document.getElementById("tbPrezime");
var username = document.getElementById("tbUsername");
var email = document.getElementById("tbEmail");
var tbFiksni = document.getElementById("tbFiksni");
var tbMobilni = document.getElementById("tbMobilni");
var fiksni = document.getElementById("fiksni");
var mobilni = document.getElementById("mobilni");
var lozinka = document.getElementById("tbLozinka");
var lozinkaPonovo = document.getElementById("tbLozinka2");
var ddlOcena = document.getElementById("ddlOcena").value;
var napomena = document.getElementById("taNapomena").value;
var reIme = /^[A-Z]{1}[a-z]{2,14}$/;
var rePrezime = /^[A-Z]{1}[a-z]{2,19}$/;
var reUsername = /^[A-z0-9]{4,10}$/;
var reEmail = /^[A-z0-9]{5,20}@(gmail\.com||hotmail\.com||yahoo\.com||sbb\.rs)$/;
var reFiksni = /^0[1-9]{2}\/[0-9]{6,7}$/;
var reMobilni = /^06[01234569]\/[0-9]{6,7}$/;
var podaci = new Array();
var greske = new Array();
if(ime.value.match(reIme))
{
podaci.push(ime.value);
ime.style.borderColor = "";
}
else
{
greske.push("Ime mora početi velikim slovom i sadržati između 3 i 15
karaktera.");
ime.style.borderColor = "red";
}
if(prezime.value.match(rePrezime))
{
podaci.push(prezime.value);
prezime.style.borderColor = "";
}
else
{
greske.push("Prezime mora početi velikim slovom i sadržati između 3 i 20
karaktera.");
prezime.style.borderColor = "red";
}
if(username.value.match(reUsername))
{
podaci.push(username.value);
username.style.borderColor = "";
}
else
{
greske.push("Korisničko ime može imati od 4-10 karaktera (brojeve, velika i
mala slova) ");
username.style.borderColor = "red";
}
if(email.value.match(reEmail))
{
podaci.push(email.value);
email.style.borderColor = "";
}
else
{
greske.push("Email nije u dobrom formatu.");
email.style.borderColor = "red";
}
if(fiksni.style.display == "")
{
if(tbFiksni.value.match(reFiksni))
{
podaci.push(tbFiksni.value);
tbFiksni.style.borderColor = "";
}
else
{
greske.push("Fiksni telefon treba da bude u formatu Pozivni broj/Vaš
broj");
tbFiksni.style.borderColor = "red";
}
}
else
{
tbFiksni.style.borderColor = "";
}
if(mobilni.style.display == "")
{
if(tbMobilni.value.match(reMobilni))
{
podaci.push(tbMobilni.value);
tbMobilni.style.borderColor = "";
}
else
{
greske.push("Mobilni telefon treba da bude u formatu 06*/Vaš broj");
tbMobilni.style.borderColor = "red";
}
}
else
{
tbMobilni.style.borderColor = "";
}
if(lozinka.value =="")
{
greske.push("Morate ukucati lozinku!");
lozinka.style.borderColor = "red";
}
else
{
if(lozinka.value == lozinkaPonovo.value)
{
podaci.push(lozinka.value)
lozinka.style.borderColor = "";
lozinkaPonovo.style.borderColor = "";
}
else
{
greske.push("Lozinke se ne poklapaju!")
lozinkaPonovo.style.borderColor = "red";
lozinkaPonovo.value = "";
}
}
if(ddlOcena.value!=0)
{
podaci.push(ddlOcena);
}
if(napomena!="")
{
podaci.push(napomena);
}
var rezultat = "";
if(greske.length != 0)
{
for(var i= 0; i < greske.length; i++)
{
rezultat += greske[i] + "\n";
}
}
else
{
rezultat += "Uspešno ste popunili formular.\n\n";
var date = new Date();
date.setMonth(date.getMonth()+1);
document.cookie=""+"Korisničko ime:"+username.value+"
Lozinka:"+lozinka.value+";expires"+date.toGMTString()+";";
rezultat+=document.cookie;
}
alert(rezultat);
}
function telefon()
{
var telefon1 = document.getElementById("telefon1").checked;
var telefon2 = document.getElementById("telefon2").checked;
var ne = document.getElementById("ne").checked;
var fiksni = document.getElementById("fiksni");
var mobilni = document.getElementById("mobilni");
var brojFiksnog = document.getElementById("tbFiksni");
var brojMobilnog = document.getElementById("tbMobilni");
var telefon = document.getElementsByName("chbTelefon");
if(ne)
{
document.getElementById("telefon1").checked = false;
document.getElementById("telefon2").checked = false;
fiksni.style.display = "none";
mobilni.style.display = "none";
brojFiksnog.style.borderColor = "";
brojMobilnog.style.borderColor = "";
brojFiksnog.value = "";
brojMobilnog.value = "";
}
else
{
if(telefon1)
{
fiksni.style.display = "";
}
else
{
fiksni.style.display = "none";
brojFiksnog.style.borderColor = "";
brojFiksnog.value = "";
}
if(telefon2)
{
mobilni.style.display = "";
}
else
{
mobilni.style.display = "none";
brojMobilnog.style.borderColor = "";
brojMobilnog.value = "";
}
}
}
function lozinka()
{
var password = document.getElementById("tbLozinka");
var password2 = document.getElementById("tbLozinka2");
var polje = document.getElementById("polje");
var rePassword = /^(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])[0-9a-zA-Z]{8,15}$/;
if(password.value.match(rePassword))
{
password.style.borderColor = "";
password2.disabled = false;
polje.innerHTML = "";
}
else
{
password.style.borderColor = "red";
password2.disabled = true;
password2.value = "";
password2.style.borderColor = "";
polje.innerHTML = "<p style='font-size: 11px;'>Lozinka mora imati minimum 8 karaktera
(brojeve, velika i mala slova).</p>";
}
}
function pitanje()
{
var odgovor = document.getElementsByName("rbPitanje");
var ocena = document.getElementById("ocena");
var izabraniOdgovor = "";
for(var i = 0; i < odgovor.length; i++)
{
if(odgovor[i].checked)
{
izabraniOdgovor = odgovor[i].value;
if(izabraniOdgovor == "Y")
{
ocena.style.display= "";
}
else
{
ocena.style.display= "none";
}
}
}
}
function mark()
{
var ddlOcena = document.getElementById("ddlOcena");
var misljenje = document.getElementById("misljenje");
if(ddlOcena.value == "0")
{
misljenje.innerHTML = "Želite li da <br/>ocenite sajt?"
}
else if(ddlOcena.value == "10")
{
misljenje.innerHTML = "Šta vam se <br/>dopalo na sajtu?";
}
else
{
misljenje.innerHTML = "Šta vam se nije <br/>dopalo na sajtu?";
}
}
//HTML
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Kese za Kirby - Registracija</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="Ovde se možete registrovati.">
<meta name="keywords" content="Registracija korisnika">
<meta name="author" content="mailto:[email protected]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="slike/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/jquery-1.11.0.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="script.js">
</script>
</head>
<body>
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" style="borderbottom:none">Servis i Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<form name="formular">
<fieldset>
<legend><h1>Registracija korisnika</h1><br/>
</legend>
<table>
<tr>
<td><p>Ime: </p></td>
<td><input type="text" id="tbIme"/></td>
<td><p></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Prezime: </p></td>
<td><input type="text" id="tbPrezime"/></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Korisničko ime: </p></td>
<td><input type="text" id="tbUsername"/></td>
<td><p></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Email: </p></td>
<td><input type="text" id="tbEmail"/></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3"><p>Koje telefone <br/>želite da
unesete?</p></td>
<td><p><input type="checkbox" name="chbTelefon"
id="telefon1" value="F" onChange="telefon();"/> Fiksni telefon</p></td>
<td><p></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><input type="checkbox" name="chbTelefon"
id="telefon2" value="M" onChange="telefon();"/> Mobilni telefon</p></td>
<td><p></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><input type="checkbox" name="chbTelefon" id="ne"
value="N" onChange="telefon();"/>Ne želim da <br/>unesem telefon</p></td>
<td><p></p></td>
</tr>
<tr id="fiksni" style="display:none">
<td><p>Fiksni telefon: </p></td>
<td><input type="text" id="tbFiksni" /></td>
<td><p></p></td>
</tr>
<tr id="mobilni" style="display:none">
<td><p>Mobilni telefon </p></td>
<td><input type="text" id="tbMobilni" /></td>
<td><p></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Lozinka: </p></td>
<td><input type="password" id="tbLozinka"
onChange="lozinka();"/></td>
<td><p id="polje" style="color:red; margin-top:
1px;"></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Potvrdi lozinku: </p></td>
<td><input type="password" id="tbLozinka2" onChange="lozinka();"
disabled="disabled" /></td>
<td><p></p></td>
</tr>
<tr>
<tr>
<td><p>Da li želite da <br/>ocenite sajt?</p></td>
<td><p>Da<input type="radio" name="rbPitanje" value="Y"
onChange="pitanje();"/> Ne<input type="radio" name="rbPitanje" value="N"
onChange="pitanje();"/></p></td>
<td><p></p></td>
</tr>
<tr id="ocena" style="display:none">
<td>
<select id="ddlOcena" name="ddlOcena"
onChange="mark();">
<option value="0">Ocenite...</option>
<option value="10">10</option>
<option value="9">9</option>
<option value="8">8</option>
<option value="7">7</option>
<option value="6">6</option>
<option value="5">5</option>
<option value="4">4</option>
<option value="3">3</option>
<option value="2">2</option>
<option value="1">1</option>
</select>
</td>
<td><p id="misljenje"></p><textarea id="taNapomena"
style="resize: none;" cols="15" rows="10"></textarea></td>
<td><p></p></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">
<input type="button" value="Prijavi se" class="dugme"
onClick="provera();"/>
<input type="reset" value="Poništi" class="dugme"
onClick="window.location.reload();"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td><br/></td>
<td><br/></td>
<td><br/></td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</form><br/><br/></br>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/113071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" style="margin-right: 100px;"/></a>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5Ab3aT1-LeS6cxnhBn0RZw"
target="_blank"><img src="slike/social/youtube.png" alt="youtube"/></a>
<a href="https://www.facebook.com/kesezakirby" target="_blank"><img
src="slike/social/facebook.png" alt="facebook"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss" /></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png" alt="sitemap"
/></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li style="border-bottom:none"><a
href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
-
pretraga.html
function Pretraga()
{
var upit = document.getElementById("upit").value.toLowerCase();
var rezultat = document.getElementById("divRezultat");
if(upit == "")
{
rezultat.innerHTML = "<p style='color:red;'>Niste uneli reč!</p>";
}
else
{
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest)
{
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else
{
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
xmlhttp.open("GET","kirby.xml",false);
xmlhttp.send();
var response=xmlhttp.responseXML;
var kirby = response.getElementsByTagName("kirby");
var rezultat1 = "";
for(var i=0; i < kirby.length; i++)
{
var model = kirby[i].getElementsByTagName("model")[0].childNodes[0]
var model1 = model.nodeValue.toLowerCase();
var brand = kirby[i].getElementsByTagName("brand")[0].childNodes[0]
var brand1 = brand.nodeValue.toLowerCase();
var year = kirby[i].getElementsByTagName("year")[0].childNodes[0]
var year1 = year.nodeValue.toLowerCase();
var number =
kirby[i].getElementsByTagName("number")[0].childNodes[0]
var number1 = number.nodeValue.toLowerCase();
if(model1.indexOf(upit)!=(-1)||brand1.indexOf(upit)!=(1)||year1.indexOf(upit)!=(-1)||number1.indexOf(upit)!=(-1))
{
rezultat1 += "<p>Ime modela: " + model.nodeValue +
"<br/>Brend: " + brand.nodeValue + "<br/>Godina: " + year.nodeValue + "<br/>Broj modela: " +
number.nodeValue + "</p><br/><hr/>";
}
}
if(rezultat1 == "")
{
rezultat1 = "<p style='color:red;'>Nema rezultata!</p>";
}
rezultat.innerHTML = rezultat1
}
}
//HTML
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Kese za Kirby - Pretraga</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="Pretraga xml fajla">
<meta name="keywords" content="pretraga">
<meta name="author" content="mailto:[email protected]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="slike/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/jquery-1.11.0.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="script.js">
</script>
</head>
<body>
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" style="borderbottom:none">Servis i Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<h1>Pretraga XML fajla</h1>
<br/>
<p>Unesite model, broj modela, brend ili godinu proizvodnje:</p>
<p>
<input type="text" id="upit" style="vertical-align:top;"/>&nbsp;
<a href="#" onClick="Pretraga();"><img src="slike/search.png"
alt="pretraga"/></a>
</p>
<div id="divRezultat">
</div><br/><br/><br/>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/113071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" style="margin-right: 100px;"/></a>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5Ab3aT1-LeS6cxnhBn0RZw"
target="_blank"><img src="slike/social/youtube.png" alt="youtube"/></a>
<a href="https://www.facebook.com/kesezakirby" target="_blank"><img
src="slike/social/facebook.png" alt="facebook"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss" /></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png"
alt="sitemap"/></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li style="border-bottom:none"><a
href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
- autor.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Kese za Kirby - Autor</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="Autor - Sergej Sjekloća">
<meta name="keywords" content="autor">
<meta name="author" content="mailto:[email protected]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sr">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="shortcut icon" href="slike/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css"/>
<script type="text/javascript" src="jquery/js/jquery-1.11.0.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="script.js">
</script>
</head>
<body>
<div id="okvir">
<div id="header">
<a href="index.html"><img src="slike/logo.png" alt="logo"/></a>
</div>
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink" href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();"
onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html" id="donjabordura">Servis i
Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
<div id="sadrzaj">
<h1>O autoru</h1><br/>
<img id="slideShow2" src="slike/slajder2/slika1.jpg" alt="autor"/>
<p>Zovem se Sergej Sjekloća, rođen sam u Beogradu 09.06.1993. Završio sam
Drugu ekonomsku školu 2012 godine.<br/> Student sam treće godine Visoke ICT škole na smeru Internet
tehnologije - modul Web programiranje.</p>
</div>
<div class="cisti"></div>
<div id="footer">
<div id="dokumentacija">
<a href="dokumentacija/dokumentacija.pdf">dokumentacija.pdf</a>
</div>
<a href="https://plus.google.com/u/0/113071171421340895185/posts"
target="_blank"><img src="slike/social/google+.png" alt="google+" id="social"/></a>
<a href="https://www.facebook.com/kesezakirby" target="_blank"><img
src="slike/social/facebook.png" alt="facebook"/></a>
<a href="rss.xml" target="_blank"><img src="slike/social/rss.png" alt="rss" /></a>
<a href="sitemap.xml" target="_blank"><img src="slike/sitemap.png" alt="sitemap"
/></a>
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li><a href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
-
mapasajta.xsl
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:sm="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<table border="1" style="margin:0 auto;">
<tr bgcolor="#330099" style="color:white">
<th>RN</th>
<th>Link</th>
<th>Lastmod</th>
<th>Change frequency</th>
<th>Priority</th>
</tr>
<xsl:for-each select="sm:urlset/sm:url">
<tr bgcolor="#CCFFFF">
<td><xsl:value-of select="position()"/></td>
<td>
<xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">
<xsl:value-of select="sm:loc"/>
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="sm:loc"/>
</xsl:element>
</td>
<td><xsl:value-of select="sm:lastmod"/></td>
<td><xsl:value-of select="sm:changefreq"/></td>
<td><xsl:value-of select="sm:priority"/></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
- rss.xsl
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<xsl:apply-templates select="rss/channel"/>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="rss/channel">
<table border="1" width="100%">
<tr bgcolor="#FF9900" style="color:white;">
<th>RB</th>
<th><xsl:value-of select="title"/></th>
<th><xsl:value-of select="link"/></th>
<th><xsl:value-of select="description"/></th>
</tr>
<xsl:apply-templates select="item"/>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="item">
<tr bgcolor="#FFFF66">
<td><xsl:value-of select="position()"/></td>
<td><xsl:value-of select="title"/></td>
<td>
<xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">
<xsl:value-of select="link"/>
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="link"/>
</xsl:element>
</td>
<td><xsl:value-of select="description"/></td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
-
kirby.xsl
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<table border="1" style="margin:0 auto;">
<tr bgcolor="#FFFFCC">
<th>RB</th>
<th>Brend</th>
<th>Model</th>
<th>Godina</th>
<th>Broj modela</th>
</tr>
<xsl:for-each select="kirbies/kirby">
<xsl:choose>
<xsl:when test="brand='Scott and Fetzer'">
<tr bgcolor="#C8C8C8">
<td><xsl:value-of select="position()"/></td>
<td><xsl:value-of select="model"/></td>
<td><xsl:value-of select="brand"/></td>
<td><xsl:value-of select="year"/></td>
<td><xsl:value-of select="number"/></td>
</tr>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<tr>
<td><xsl:value-of select="position()"/></td>
<td><xsl:value-of select="model"/></td>
<td><xsl:value-of select="brand"/></td>
<td><xsl:value-of select="year"/></td>
<td><xsl:value-of select="number"/></td>
</tr>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
-
sve stranice
//dinamički meni header
function prikazi()
{
document.getElementById("padajucimeni").style.display="block";
document.getElementById("menilink").innerHTML="Kirby&#x25B4;";
}
function sakrij()
{
document.getElementById("padajucimeni").style.display="none";
document.getElementById("menilink").innerHTML="Kirby&#x25BE;";
}
//HTML
<div id="meni">
<div class="menu"><a href="index.html">Početna</a></div>
<div class="menu" onMouseOver="prikazi();" onMouseOut="sakrij();"><a id="menilink"
href="#">Kirby&#x25BE;</a></div>
<div id="padajucimeni" onMouseOver="prikazi();" onMouseOut="sakrij();">
<a href="kese.html">Kese</a>
<a href="modeli.html">Modeli</a>
<a href="oprema.html">Dodatna oprema</a>
<a href="delovi.html">Rezervni delovi</a>
<a href="caddy.html">Caddy priključci</a>
<a href="servis.html">Servis i Rebuild</a>
</div>
<div class="menu"><a href="istorija.html">Istorija</a></div>
<div class="menu"><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
</div>
//stil.css
#padajucimeni{width: 170px; position: absolute; display:none; margin-left: 300px; z-index:1;
//dinamički meni footer
$(document).ready(function()
{
$("#footmeni").click(function()
{
$("#lista").slideToggle(500)
return false;
});
$("#dropdown li").hover(function(){
$(this).animate({marginLeft:'+=7px'},400);},
function(){
$(this).animate({marginLeft:'-=7px'},400);
});
});
//HTML
<div id=”footer”>
…
<div id="dropdown">
<ul>
<li><a href="index.html">Početna</a></li>
<li><a id="footmeni" href="#">Kirby&#x25BE;</a></li>
<ul id="lista">
<li><a href="kese.html">Kese</a></p></li>
<li><a href="modeli.html">Modeli</a></li>
<li><a href="oprema.html">Dodatna oprema</a></li>
<li><a href="delovi.html">Rezervni delovi</a></li>
<li><a href="caddy.html">Caddy priključci</a></li>
<li style="border-bottom:none"><a
href="servis.html">Servis i Rebuild</a></li>
</ul>
<li><a href="istorija.html">Istorija</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="formular.html">Registracija</a></li>
<li><a href="pretraga.html">Pretraga</a></li>
<li><a href="autor.html">Autor</a></li>
</ul>
</div>
</div>
//stil.css
#footer #lista{display:none; margin-left: 5px; margin-bottom:15px;margin-top:2px;}
Download

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA