T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 1 3 3 Konu: Serik İlçesi, Yukarıkocayatak,
948 parsel İlave UİP.
OC//09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025-B-09-B-1-D nolu imar paftasında yer alan 948 parsel için hazırlanan İlave Uygulama
İmar Planı’nın incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim.
Hüsamettin E
İmar ve Şehircilik Dai
Uygun görüşle arz ederim
T>ZEN
'Sekreter Yardımcısı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli İlave UİP. fot.
-Açıklama raporu
#3/09/2014 Şehir Plancısı
: M .P .K IN K IT ^ .
3../09/2014 Pln. Şb. Md. V.______________ : M .ALKA N
____________________________________________________
q
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T e l : 0 242 2 4 1 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
olanlam a@ antalva.bel.tr
Karar Tarihi: 09/05/2014
Karar No
: 71
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARA YILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELÎK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBÎZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: Yukarıkocayatak Mahallesi 25B-1C nolu paftada yer alan 948 parsel.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 29/04/2014 günlü ve 57794418-301.02-265-2490
sayılı çağrı yazısına istinaden 09/05/2014 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Mayıs ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkam Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARAYILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBÎZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa
ALKAN, Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül
SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar
ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’nm iştiraki ile toplandı.
Meclis gündeminin 5. Maddesinde yer alan ve daha önce İmar Komisyonuna havale edilen İmar
Tadilatları içerisinde bulunan Yukarıkocayatak Mahallesi 25B-1C nolu paftada yer alan 948 parsel konusu
ile ilgili olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından
oylamaya geçildi.
KARAR TARİHİ
09/05/2014
:
KARAR NO :
71
Yukarıkocayatak Mahallesi 25B-1C nolu paftada yer alan 948 parsel için İlave Uygulama İmar
Planı talebinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
İÇİNDEKİLER
1.PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER............................................................................ 3
1.1. Planlama Alanının T anım ı... ....................................................................................... 3
1.2. Mevcut Plan K ararları..................................................................................................5
4.PLAN GEREKÇESİ................................................................................................................. 6
5.
PLANLAMA KARARLARI.............................................................................................6
YUKARIKOCA YA TAK, SERİK(ANTAL YA)
948 PARSEL İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
l.PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER___________________________________________
1.1. Planlama Alanının Tanımı
Planlamaya konu alan; Antalya İli, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Belde Belediyesi sınırları
içinde kalmaktadır.
Toplamda 7835 m 2 olan planlama alanı, tapuda kayıtlı 948 parseli ilgilendirmektedir.
Planlama alanı 024-B-09-B numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında ve 024-B09-B-l-A num aralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında kalmaktadır.
Planlama alanının sınırlan içerisinde bulunduğu Yukarıkocayatak Beldesi sınırlan içerisinden
Antalya-Alanya-Mersin devlet karayolu geçmektedir. Planlamaya konu alan söz konusu yolun
güneyinde ve yola cepheli konumdadır.
Harita 1: Planlama Alanının Yakın Çevresine Göre Konumu
Antalya Valiliği, Tanm İl Müdürlüğü’nün 21.03.2005 tarih ve 2420 sayılı görüşüne göre; Tanmsal
Etüd Ve Toprak Etüd Raporlannın değerlendirilmesi neticesinde, planlama alanı tanm dışı amaçla
kullanımı uygun görülen alan olarak belirlenmiştir.
Belde Antalya il merkezine yaklaşık 25 km, Serik ilçesine 13 km uzaklıktadır. Dünya çapında ünlü
Belek Turizm alanı beldenin güneyinde yer almaktadır. Burada Kadriye ve Belek turistik merkezleri
yer almaktadır. Bu bölgede yaklaşık toplam 30 000 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve tatil köyü ile çok
YUKARIKOCAYATAK, SERİK(ANTALYA)
948 PARSEL İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
sayıda otel ve pansiyon ile 9 adet uluslararası nitelikte golf alanı mevcuttur.
Yukarıkocayatak Beldesinin Belek turizm alanı kuzey bitişiğinde olması beldenin önemini
arttırmaktadır. Turizm alanında gerekli olan gerek yaş sebze meyve gerekse diğer malzemenin
üretimi, paketlenmesi burada yapılmaktadır.
Belediye teşkilatı 1996 yılında kurulan belde, Merkez, Fedeller, Azaplar mahalleleri olmak üzere 3
mahalleden oluşmaktadır.
Beldenin en önemli geçim kaynağı tarımdır. Tarımın ön planda olması nedeniyle tarıma dayalı
sanayi üretimi de gelişmiştir. Turizm alanına yakınlığı nedeniyle turizme dayalı sanayi ve toptan
ticaret de gelişmiştir. Turfanda sebze (seracılık), aynca tarla sebzeleri ve tahıl ekimi yapılmaktadır.
Bölgesel ürün olarak narenciye ve diğer meyve ve sebzelerden üretilen meyve sulan
üretilmektedir.
Belde, Aksu-Köprüçay-Sulama Projesi kapsamında olup, kasabanın bir bölümü DSİ tarafından
sulanmaktadır.
Serik ilçesinin TUIK 2013 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) verilerine göre toplam nüfusu
113.761 kişidir.
Belde de son yıllarda küçük sanayi gelişme göstermekte ve özellikle Antalya- Alanya karayolu
üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Aynca Devlet kuruluşu olarak seracılık Araştırma Enstitüsü ve Tanm işletmesi bulunmaktadır. Bu
tesisler karayolu üzerinde geniş alanlar kaplamaktadır, özel sektör ve devlet sektöründe yaklaşık
700 kişi istihdam edilmektedir.
6360 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca 30 m art
2014 tarihinden sonra Antalya il mülki sınırları büyükşehir belediye sınırları olacak ve Serik
ilçesindeki-Kocayatak dahil belde b elediyeleri Serik Belediyesine bağlanacaktır.-------------------
YUKARIKOCAYATAK, SERİK(ANTALYA)
948 PARSEL İLA VE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1.2. Mevcut Plan Kararları
Planlama alanının bulunduğu bölgeyi de kapsayan, 1/5000
ölçekli "Antalya-Serik-
Yukarıkocayatak İlave+Revizyon Nazım İmar Planı" 07.05.2008 tarih ve 11 sayılı meclis
kararı ile onanmıştır.
Planın öncelikli amacı beldeyi Serik ilçesinin önemli bir ticaret merkezi haline getirmektir.
Yapılan planda planlama alanı sınırları içerisinde kalan alan konut dışı kentsel çalışma alanı
olarak gösterilm iştir ve bu alanlara ilişkin plan kararları;
> Bu kullanımlar, 50 metrelik Manavgat - Antalya devlet karayoluna ve 25 metrelik
Yukarıkocayatak Beldesi yoluna cepheli alanlarda yer almaktadır.
> 50 metrelik yol aksı ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları arasına 12 metrelik servis yolu
planlanmıştır.
> Bu alanda planlanan konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapı kullanma şartı;
o E = 0.50 Hmax =6.50 m.,
• Minimum ifraz şartı 2000 m2 olarak belirlenmiştir.
Harita 2: 1 /5 0 0 0 ölçekli Antalya-Serik-Yukarıkocayatak İlave+Revizyon Nazım İmar
Planı
5
YUKARIKOCAYATAK, SERİKfANTALYA)
948 PARSEL İLA VE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
Planlama alanının doğusunda bulunan 949-950 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli "AntalyaSerik-Yukarıkocayatak 1024-1025-950 Nolu Parsellerde Uygulama İmar Planı Değişikliği Ve
İlave Uygulama İmar Planı" 07.12.2006 tarih ve 22 sayılı meclis kararı ile onanmıştır. Bu
planlarda söz konusu parseller akaryakıt ve bakım istasyonu olarak planlanmıştır.
4.PLAN GEREKÇESİ
Planlama alanının bulunduğu bölgeyi de kapsayan, 1/5000 ölçekli Antalya-Serik-Yukankocayatak
İlave+Revizyon Nazım İmar Planında beldenin tanm ve turizme dayalı sanayii, toptan ticaret,
depolama alanlan yaratmak için planlanan konut dışı kentsel çalışma alanlan (KDKÇA] belirlenmiştir.
Planlamaya konu alan da söz konusu nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak
planlanmıştır.
Söz konusu alanda mevcut tesislerin varlığı ve nazım imar planında alınan plan kararlannı
destekleyici, imalata yönelik tesislerin yapılmak istenmesi sonucunda, 1/1000 ölçekli ilave uygulama
imar planı hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
5.
PLANLAMA KARARLARI
Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına
uygun olarak 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.
Hazırlanan plan kapsamında, 948 nolu parselin sınırları muhafaza edilerek konut dışı
kentsel çalışma alanı olarak düzenlenmiştir.
1/5000
ölçekli Antalya-Serik-Yukarıkocayatak İlave+Revizyon Nazım
İmar Planında
önerilen ulaşım bağlantıları da dikkate alınarak alanın batısından 12 m.lik araç yolu
düzenlenmiştir. Planda konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlenen parsel bu yoldan
cephe alacak ve ulaşım sağlanacaktır.
12 m.lik araç yolunun planlama alanının kuzeyinden geçen 50 m.lik Antalya-Manavgat devlet
karayoluna bağlandığı kesimde refüj düzenlemesi yapılmış ve alanın doğusundaki akaryakıt
ve bakım istasyonu alanına geçişin sağlanabilmesi için yol bağlantısı verilmiştir.
6
YUKARIKOCAYATAK, SERİK(ANTALYA)
948 PARSEL İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
Konut dışı kentsel çalışma alanlarındaki yapılaşama koşulları Nazım İmar Planındaki gibi;
• E = 0.50
o Hmax =6.50 m olarak belirlenmiştir
Harita 3: İlave Uygulama İmar Planı Önerisi
O
V]£/PUL.
HARİTA İNŞAAT VE
: itiere Mali. 1243. Sok.
il? -»06520 BalgaU
(312) 472 25 60-61 Fa
în t Vcii'gl D a ir e s i f-
Ahmet
Ki
Ş&'.-ir Pis no
Om*
H n \- ■
v>d8 ov..
7
I .1 I 1 I i I 1 I l<fa
\
fcrııiEffiımıınnzı^
KURUTMA KANALI
Download

TC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi