UPUTSTVO ZA UPOTREBU
BTE
Hvala Vam
Indikacije za korišćenje
Hvala Vam na izboru našeg proizvoda kao izboru Vašeg puta ka boljem sluhu.
Namena Vašeg slušnog aparata je da pojačaju i prenesu zvuk do uha i na taj način
kompenzuju gubitak sluha.
Da bismo podržali Vašu nameru, mi smo uložili veliki trud i pažnju kako bismo obezbedili
da Vaši novi slušni aparati budu vrhunskog kvaliteta i laki za korišćenje i održavanje.
Vaši novi slušni aparati su namenjeni da pojačaju i prenesu zvuk do Vaših ušiju i da na taj
način, u većini situacija, poboljšaju Vaš sluh. Pojačanje zvuka je prilagođeno i optimatizovano prema stanju Vašeg sluha, u skladu sa nalazom Vašeg specijaliste. Da bi se
zadovoljile Vaše potrebe u slušnim aparatima se mogu podešavati različite funkcije.
Aktivirane funkcije u Vašim aparatima su označene (štiklirane) od strane Vašeg distributera na predviđenim mestima ovog uputstva za upotrebu. Na poslednjoj stranici se
nalazi kompletan pregled svih funkcija koje su aktivirane u Vašim aparatima. Savetujemo
Vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, kako biste postigli najveću korist od Vaših novih
slušnih aparata.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za upotrebu ili održavanje slušnih aparata,
molimo da se obratite Vašem distributeru.
Vaš slušni aparat je indikovan u slučajevima umerenih do veoma teških oštećenja sluha.
Sadržaj
Izgled aparata BTE 13
7a
7b
Izgled aparata BTE 13 sa Corda2
Izgled aparata BTE 13 Power
7c
Upozorenja9
Prvo uključenje slušnog aparata
13
Zamena baterija
14
Uključivanje i isključivanje Vašeg slušnog aparata
16
Oznake za levo i desno uvo
17
Postavljanje Vašeg aparata sa individualnom olivom
18
19
Postavljanje Vašeg slušnog aparata sa Corda2 (tanka cevčica)
Taster20
Programi (Opcija) 22
Kontrola jačine zvuka (Opcija)
24
Mirovanje (Opcija)
25
Sigurnosna vrata kućišta baterije (Opcija)
27
Telekoil (Opcija) 28
DAI Direct Audio Input (Opciona dodatna oprema)
29
FM (Opciona dodatna oprema)
Održavanje Vašeg slušnog aparata
Rukovanje Cord-om
Zamena Corda2 (tanka cevčica)
Čišćenje Vašeg aparata sa Corda2 (tanka cevčica)
Redovno održavanje sa Corda2 (tnka cevčica) šeširićima
Zamena Corda2 šeširića
Sedam jednostavnih koraka ka boljem slušanju
Uobičajeni problemi i njihova rešenja
31
33
39
39
40
41
42
44
50
Izgled aparata BTE 13
Otvori mikrofona
Zvučna lulica
Plastična cevčica
Otvor za izlaz zvuka
Otvor venta
VAŽNA NAPOMENA
Molimo da se, pre upotrebe Vaših slušnih aparata, upoznate sa kompletnim sadržajem
ove brošure. Ona sadrži uputstva i važne informacije o upotrebi i rukovanju Vašim
slušnim aparatima i baterijama.
Taster/
Kontrola jačine
(Opcija)
Individualna oliva
UPOZORENJE
BTE Power je snažan slušni aparat. U slučaju da koristite BTE Power, nikada nemojte
dopustiti drugim osobama da koriste Vaše slušne aparate jer nepravilna ili pogrešna
upotreba može izazvati trajno oštećenje njihovog sluha.
Vrata baterije
Veličina baterije: 13
7a
Izgled aparat BTE 13 sa Corda2
Nije dostupno za BTE Power
Otvori mikrofona
Tanka cevčica
Vaš ušni uložak:
Individualna oliva
Plus šeširić
Ušna nit
Otvoreni šeširić:
Mali
Srednji
Veliki
Taster/
Kontrola jačine
(Opcija)
Šeširić
Vrata baterije
Veličina baterije 13
7b
Izgled aparata BTE Power
Otvori mikrofona
Zvučna lulica
Plastična cevčica
Otvor za izlaz zvuka
Otvor venta
Taster/
Kontrola jačine
Individualna oliva
Vrata baterije
Veličina baterije: 13
7c
Upozorenja
Potrebno je da se potpuno upoznate sa narednim opštim upozorenjima i sa potpunim
sadržajem ovog uputstva pre početka korišćenja Vašeg slušnog aparata.
Upotreba slušnih aparata
• Slušni aparati moraju se koristiti prema uputstvu distributera koji je izvršio njihovo
podešavanje. Nepravila upotreba može izazvati iznenadni i trajni gubitak sluha.
• Nikada nemojte dopustiti drugim osobama da nose Vaš slušni aparat, jer nepravilna/
pogrešna upotreba može prouzrokovati trajno oštećenje njihovog sluha.
Opasnosti od gušenja
• Slušni aparati, njihovi delovi i baterije nisu igračke i moraju se čuvati van domašaja
dece ili bilo koga drugog ko ih može progutati ili na drugi način naneti sebi povrede.
• Nikada nemojte menjati bateriju ili vršiti podešavanje aparata u prisustvu beba,
dece ili osoba sa teškoćama u učenju.
• Odlažite baterije pažljivo na mesto na kome neće biti dostupne bebama, deci ili
osobama sa teškoćama u učenju.
Baterije se slučajno mogu zameniti sa tabletama. Pre upotrebe lekova uvek izvršite
proveru, pre nego što progutate bilo kakve tablete.
9
• Nikada i ni iz kog razloga nemojte stavljati Vaš slušni aparat ili baterije u usta, jer su to
glatki predmeti i nezgodom mogu biti progutani.
• Većina slušnih aparata se mogu opremiti, na poseban zahtev, sigurnosnim vratima
kućišta baterije. To se posebno preporučuje za bebe, malu decu i osobe sa teškoćama u
učenju.
Upotreba baterija
• Uvek koristite baterije koje Vam preporuči Vaš distributer. Baterije lošeg kvaliteta mogu
procureti i izazvati telesne ozlede.
• Nikada ne pokušavajte da vršite punjenje baterija. U tom slučaju postoji mogućnost da
one eksplodiraju i izazovu ozbiljne povrede.
• Nikada baterije nemojte izlagati vatri. Postoji opasnost da one eksplodiraju i izazovu
ozbiljne povrede.
Prestanak rada slušnog aparata
• Slušni aparat može prestati da funkcioniše, na primer ako je baterija istrošena ili je
otvor ulaska zvuka začepljen vlagom ili ušnom mašću. Morate biti svesni ove
mogućnosti, posebno kada se nalazite u saobraćaju ili ste na neki drugi način zavisni
od zvučnih znakova upozorenja.
10
Aktivni implanti
• Kutija za odlaganje aparata ima ugrađen magnet. Ako imate implantabilni uređaj, kao
što je pejsmejker ili defibrilator, tada kutiju ne smete nositi u džepu na grudima ili u
blizini grudi.
Eksplozivi
• Izvor energije Vašeg slušnog aparata je isuviše slab da bi, u normalnim uslovima
korišćenja, mogao izazvati požar. Slušni aparat nije testiran na ispunjavanje
međunarodnih standarda koji se odnose na eksplozivne atmosfere. Preporučuje se da
slušne aparate ne koristite u okruženjima gde postoji opasnost od eksplozije.
X-zraci, CT, MR, PET skeneri i elektroterapija
• Uklonite Vaš slušni aparat tokom snimanja X-zracima, CT / MR / PET skenerima, tokom
elektroterapije ili operacije jer Vaši slušni aparati mogu biti oštećeni kada su izloženi
dejstvu jakih polja.
Power aparati
• Posebna pažnja se mora voditi pri izboru, podešavanju i upotrebi slušnog aparata kod
koga mogućnost najvećeg zvučnog pritiska prelazi 132 dB SPL (IEC 711) jer postoji
opasnost oštećenja preostalog sluha korisnika slušnog aparata.
11
Mogući neželjeni efekti
• Slušni aparati mogu izazvati pojačano nakupljanje cerumena (ušne masti).
• Pored toga materijali, koji su inače nealergentni, mogu u retkim slučajevima izazvati
iritaciju kože ili neko drugo neuobičajeno stanje.
• Ako se pojave ovakvi efekti, molimo da se obratite lekaru za savet.
Interferencija
• Vaši slušni aparati su temeljno ispitani na interferenciju, u skladu sa najstrožim
medjunarodnim standardima. Medjutim, može se pojaviti interferencija između Vašeg
slušnog aparata i drugih uređaja, naprimer kod nekih mobilnih telefona i alarmnih
uređaja u prodavnicama. Ako se ovo dogodi povećajte udaljenost između Vašeg aparata
i ovih uređja.
12
Prvo uključenje slušnog aparata
Slušni aparat je minijaturni elektronski uređaj koji koristi posebne baterije. Da biste
uključili slušni aparat, morate postaviti svežu bateriju u njeno kućište.
Slušni aparat će otpočeti sa radom kada se zatvore vrata kućišta baterije. Potrebno je
nekoliko sekundi dok se ne pojavi zvuk. Tokom trajanja procesa uključenja aparata
emitovaće se niz tonova.
Nakon zatvaranja vrata kućišta baterije, slušni aparat stavite iza uva.
Ako se slušni aparat nakon uključenja drži u ruci, on može izazvati pištanje. Ono će
prestati nakon pravilnog postavljanja aparata iza uva.
13
Zamena baterija
Da biste zamenili bateriju, pratite sledeća uputstva:
Tačna veličina baterije data je u prethodonom delu uputstva u
izgledu aparata.
Istrošena baterija mora se odmah ukloniti i odložiti u skladu sa
lokalnim propisima.
Kada dođe vreme za zamenu baterije, čućete 2 “beep” signala.
Ovo upozorenje ponavljaće se u umerenim intervalima sve dok
se baterija ne isprazni. Baterija se može isprazniti ubrzo nakon
upozorenja ili u narednih nekoliko sati, zavisno od kapaciteta
baterije i individualnog stepena oštećenja sluha.
Ako se baterija potpuno isprazni aparat će se isključiti.
Kada se to dogodi, 4 “beep” će označiti da aparat prestaje
sa radom.
To nije znak neispravnosti.
14
• Gurajući naglašenu ivicu sa donje strane aparata do kraja, potpuno
otvorite vrata kućišta baterije. Za pomoć prilikom rukovanja baterijama možete koristiti
magnetni vrh višenamenske alatke.
• Odlepite nalepnicu koja se nalazi na + strani nove baterije.
• Postavite novu bateriju tako da se znak + na njoj poklapa sa znakom + odštampanim
na vratima kućišta baterije. Zatvorite vrata kućišta baterije.
Ako postoji bilo kakva vlaga na površini baterije ona
se pre upotrebe mora obrisati. Kada promenite bateriju,
proći će nekoliko sekundi pre nego što nova baterija
počne da radi punim kapacitetom.
Za pomoć prilikom rukovanja baterijama možete
koristiti magnetni vrh višenamenske alatke.
15
Višenamenska
alatka
Uključivanje i isključivanje vašeg slušnog aparata
Oznake za levo i desno uvo
Aparat uključujete tako što zatvarate poklopac kućišta baterije do kraja, sa baterijom
postavljenom u kućište. Kada se poklopac kućišta baterije zatvori, aparat će početi da
radi emitujući niz tonova. To je znak da baterija funkcioniše i da aparat radi.
Slušni aparati su podešeni prema karakteristikama svakog uva što znači da je, ukoliko
posedujete dva aparata, Vaš aparat za levo uvo programiran različito od aparata za desno
uvo. Zbog toga je važno razlikovati aparat namenjen za levo uvo od aparata namenjenog
za desno uvo.
Aparat isključujete tako što lagano otvarate poklopac kućišta baterije sve dok ne
osetite “klik”.
Da biste produžili radni vek baterije vodite računa da je aparat isključen onda kada ga ne
koristite.
U cilju lakog prepoznavanja aparata za levo i desno uvo, Vaš distributer može postaviti
oznake u boji sa unutrašnje strane vrata kućišta baterije.
Plava boja označava LEVI slušni aparat.
Crvena boja označava DESNI slušni aparat.
VAŽNA NAPOMENA
Kada aparat ne koristite u dužem
periodu, noročito noću, otvorite
vrata kućišta baterije do kraja da
biste omogućili cirkulaciju
vazduha!
Isklj.
Uklj.
Klik
16
Klik
17
Postavljanje Vašeg aparata
sa individualnom olivom
1
B
1. Postavite vrh individualne olive u ušni kanal, lagano je
okrećući i vodeći računa da gornji deo olive (A)
postavite u nabor ušne školjke (B).
2. Blago povucite resu ušne školjke i potisnite individualnu olivu u pravcu ušnog kanala.
A
Postavljanje Vašeg slušnog aparata
sa Corda2 (tanka cevčica)
Nije dostupno za BTE Power
1
Za ispravno postavljanje Vašeg slušnog aparata sa tankom
cevčicom potrebna je vežba:
2
3. Nakon što je individualna oliva pravilno postavljena u
uvo, postavite slušni aparat iza uva, prebacujući njegov
donji deo preko vrha ušne školjke.
3
1. Postavite slušni aparat iza uva.
2
2. Palcem i kažiprstom uhvatite krivinu cevčice. Šeširić treba da bude
usmeren ka otvoru ušnog kanala.
Pažljivo gurnite šeširić u ušni kanal sve dok zvučna cevčica ne
prilegne uz glavu.
3. Pomoću kažiprsta postavite ušnu nit u ušnu konhu. Pogledajte se
u ogledalu. Ako slušna cevčica viri iz Vašeg uva, šeširić nije
pravilno postavljen. Da biste izvadili aparat, povucite za krivinu
cevčice.
18
Dome
19
3
Konha
Taster
Taster na Vašem slušnom aparatu se može isprogramirati na jedan od 3 načina.
Vaš slušni aparat poseduje taster za podešavanje jačine zvuka, i izbor između različitih
programa.
Taster se može aktivirati pritiskom u gornjem delu (GORE) ili pritiskom u donjem delu (DOLE).
Levo
Desno
Izbor programa:
Kratkim pritiskom na taster menjate program.
Kontrola jačine:
Kratkim pritiskom na taster menjate jačinu zvuka.
GORE
DOLE
20
Istovremena kontrola jačine i izbor programa:
Kratkim pritiskom na taster menjate jačinu zvuka,
a dužim pritiskom (oko 2 sekunde) menjate program.
Podatke u tabelu unosi Vaš distributer!
21
Programi (Opcija)
Programi koji su na raspolaganju u Vašem slušnom aparatu prikazani su u Opisu programa
za slušanje na poslednjoj stranici ovog uputstva.
Vaš slušni aparat može imati do 4 različita programa.
Broj i vrstu programa koji su na raspolaganju u Vašem slušnom aparatu je isprogramirao
Vaš distributer. Ti programi su prikazni u Opisu programa za slušanje na poslednjoj
stranici ovog uputstva.
Prilikom promene programa, Vaš aparat će emitovati zvuk “beep”.
Broj ovih zvukova označava broj programa koji koristite.
 Jedan “beep”, kada uključite program 1
 Dva “beep”, kada uključite program 2
 Tri “beep”, kada uključite program 3
 Četiri “beep”, kada uključite program 4
Pritisnite gornji deo da biste kroz ciklus programa išli u napred npr. P1-P2.
Pritisnite donji deo da biste kroz ciklus programa išli u nazad npr. P3-P2.
22
23
Kontrola jačine (Opcija)
Mirovanje (Opcija)
Funkcija kontrole jačine može biti aktivirana. Kontrola jačine Vam omogućava da
podešavate jačinu zvuka u posebnim slušnim situacijama, na nivo koji Vam je udoban.
Koristite funkciju mirovanja onda kada aparat nosite, a potrebno je da ga utišate.
Za povećanje jačine, kratko pritisnite gornji deo tastera.
Za smanjenje jačine, kratko pritisnite donji deo tastera.
Kada je aparat uključen, on otpočinje sa radom na željenoj (unapred isprogramiranoj)
jačini. Prilikom podešavanja kontrole jačine, željena jačina će biti označena zvukom
“beep”.
Pritisak na taster u trajanju od najmanje 3 sekunde prebaciće aparat u režim mirovanja.
Da biste ponovo aktivirali aparat, ponovo kratko pritisnite taster.
Napomena: Pritisak na bilo koju stranu tastera
će prebaciti aparat u režim mirovanja.
ILI
Pritisni 3 sec.
24
25
Sigurnosna vrata kućišta baterije (Opcija)
Na Vašem slušnom aparatu mogu se postaviti specijalna vrata kućišta baterije
koja sprečavaju nenamensko rukovanje vratima kućišta baterije i baterijom.
Ovo se izričito preporučuje za bebe, malu decu i
osobe sa teškoćama u učenju.
Vrata kućišta baterije projektovana su tako da
se mogu otvoriti pomoću alatke. Upotrebite
višenamensku alatku da biste otključali vrata,
tako što ćete je postaviti u kanal na dnu slušnog
aparata i gurnuti vrata da bi se otvorila.
VAŽNA NAPOMENA
Funkciju mirovanja nemojte koristiti umesto isključivanja aparata, jer u ovom režimu
aparat i dalje troši bateriju.
26
Važno: Nemojte gurati vrata kućišta baterije preko njihovog potpuno otvorenog položaja.
Ispravno uložite bateriju. Prejaka sila može deformisati vrata kućišta baterije, što će
smanjiti njihovu sigurnosnu funkciju zaključavanja.
27
DAI Direct Audio Input (Opciona dodatna oprema)
Telekoil (Opcija)
Telekoil je prijemnik zvučnih signala koji se prenose iz instalirane induktivne petlje.
Telekoil je namenjen za razgovore telefonom* i za sisteme induktivne petlje u npr.
pozorištima, crkvama i salama za predavanja.
Telekoil se aktivira pritiskom na taster, kao kod izbora između programa. Kada se aktivira,
čućete određen broj zvukova ”beep” koji odgovara rednom broju programa na kome se
nalazi telekoil.
U Opisu programa za slušanje možete videti gde se nalazi Vaš telekoil program.
*Potreban je telefonski aparat sa ugrađenom induktivnom petljom.
Induktivna petlja je standardna pomoćna oprema za slušanje koja
prenosi audio signale do telekoila u slušnom aparatu.
DAI stopica je priključak koji Vam omogućava da audio signale unesete direktno u Vaš
slušni aparat.
DAI stopica se postavlja na slušni aparat i pomoću kabla je povezana na spoljnji izvor
zvuka kao što je radio, muzički plejer ili ručni mikrofon.
Postavljanje DAI stopice
Otvorite poklopac kućišta baterije i utisnite DAI stopicu
u aparat.
Aparat
Zatim priključite DAI kabl u stopicu.
Kada je DAI stopica povezana, aparat će se automatski
prebaciti na kombinaciju DAI programa i mikrofonskog
ulaza na aparatu.
DAI stopica
Konekcija za kabl
28
29
Ako želite da isključite mikrofon na slušnom aparatu i da zvuk čujete samo preko DAI,
izaberite pomoću tastera naredni program u slušnom aparatu.
Sve dok je DAI stopica priključena, dva nova DAI programa će automatski biti postavljena
iza standardnih programa koji su unešeni u Vaš slušni aparat od strane Vašeg distributera.
Kada je DAI stopica priključena Vi i dalje možete koristiti bilo koji od standardnih programa.
Svi instalirani programi ostaju na svojim rednim brojevima i mogu se pomoću tastera
koristiti, izborom unapred ili unazad u programskom ciklusu.
Svi instalirani programi ostaju na svojim rednim brojevima i mogu se koristiti, izborom
unapred ili unazad, i kada je DAI stopica priklučena.
FM (Opciona dodatna oprema)
Na Vaš slušni aparat je moguće priključiti FM sistem. On se sastoji od posebnog FM
prijemnika i FM odašiljača. FM sistem Vam omogućava prijem čistih govornih ili audio
signala bez okolne buke, direktno u Vaš slušni aparat.
Postavljanje FM prijemnika
Otvorite poklopac kućišta baterije i utisnite FM prijemnik
u aparat.
Kada je FM prijemnik priključen i uključen, aparat će se
automatski prebaciti na program koji prima signale iz
mikrofona u kombinaciji sa spoljašnjim bežičnim FM
predajnikom.
VAŽNA NAPOMENA
FM prijemnik
Kada je DAI povezan na opremu uključenu na električnu instalaciju, tada ta oprema
mora da zadovoljava IEC-60065, IEC-60601 ili odgovarajuće sigurnosne standarde.
30
Aparat
31
Ukoliko želite samo FM prijem, možete preći na sledeći FM program koristeći taster za
promenu programa.
Sve dok je FM prijmnik povezan, dva FM programa će automatski biti dodata iza
standardnih programa, koji su programirani od strane Vašeg distibutera.
Kada je FM prijemnik priključen Vi i dalje možete koristiti bilo koji od standardnih
programa. Svi instalirani programi ostaju na svojim rednim brojevima i mogu se pomoću
tastera koristiti, izborom unapred ili unazad u programskom ciklusu.
Detaljna uputstva u vezi rukovanja i korišćenja FM
prijemnika potražite u posebnom uputstvu za
korišćenje FM prijemnika.
Održavanje Vašeg slušnog aparata
Vaš ušni kanal proizvodi ušnu mast (cerumen) koja može zapušiti otvor za izlaz zvuka ili
vent na Vašoj individualnoj olivi. Da biste sprečili da naslage masti izazovu promene u
radu, potrebno je pridržavati se sledećih uputstava.
Kada rukujete slušnim aparatom držite ga iznad meke površine da bi se, u slučaju pada,
izbeglo oštećenje aparata.
Pre noćnog odmora:
• Proverite da se u bilo kom otvoru individualne olive ne nalazi ušna mast, jer ona može
uticati na efikasan rad aparata.
• Otvorite vrata kućišta baterije da biste omogućili cirkulaciju vazduha unutar aparata.
32
33
Čišćenje aparata
Pripremljen je veliki izbor alatki posebno namenjenih za čišćenje Vaših aparata. Upotreba
višenamenske alatke obezbediće najbolju negu i pouzdan rad Vaših slušnih aparata.
Višenamenska alatka
Odvijač
Magnet
Čišćenje individualnih oliva
• Pomoću četkice uklonite tragove ušne masti u blizini otvora
za izlaz zvuka.
• Otvor venta čistite gurajući četkicu kroz otvor uz lagano
okretanje.
Za čišćenje površine aparata koristite krpicu.
Poklopac
Četkica
Ručica
Zamenite četkicu onda kada je to neophodno. Jednostavno je skinite sa ručice i postavite
novu čistu četkicu. Novu četkcu čvrsto nasadite na ručicu.
Zamenite četkicu onda kada je to neophodno. Jednostavno je
skinite sa ručice i postavite novu čistu četkicu. Novu četkcu
čvrsto nasadite na ručicu.
Četkice možete nabaviti kod Vašeg distributera.
Četkice možete nabaviti kod Vašeg distributera.
Za površinsko brisanje aparata upotrebite krpicu.
34
35
Pranje individualnih oliva
Individualne olive je potrebno redovno prati:
• Odvojite individualnu olivu i cevčicu od zvučne
lulice na slušnom aparatau.
• Vodite računa da su individualna oliva i cevčica potpuno suve pre nego što ih povežete
sa slušnim aparatom. Obratite pažnju da su leva individualna oliva i cevčica povezani za
slušni aparat sa oznakom za levo uvo, a desna individualna oliva i cevčica na aparat sa
oznakom za desno uvo.
• Operite individualnu olivu sapunom u mlakoj vodi.
Nemojte upotrebljavati jake deterdžente.
• Isperite vodom.
• Osušite ondividualnu olivu.
• Svaku kap vode zaostalu u olivi ili cevčici je potrebno
izduvati. Posebna alatka za ovu namenu (vazdušna
pumpica) može se nabaviti kod Vašeg distributera.
Slušni aparat nikada ne smete prati ili potapati u vodu ili
druge tečnosti!
36
Zamena cevčice
Cevčicu u individualnoj olivi je potrebno menjati onda kada postane kruta ili žuta.
Obratite se za savet Vašem distributeru.
VAŽNA NAPOMENA
Slušni aparat nikada ne smete prati u vodi ili potapati u druge tečnosti!
37
Izbegavanje toplote, vlage i hemikalija
Rukovanje Cord-om
Vaš slušni aparat nikada ne smete izlagati ekstremnim temperaturama, npr. ostaviti ga
u parkiranom automobilu na suncu. Nikada ga ne smete izlagati velikoj vlazi, npr. parna
kupatila, tuševi ili jaka kiša. Niti se smeju sušiti u mikrotalasnoj rerni, niti u bilo kojoj
drugoj rerni.
Corda je tanka cevčica postavljena na otvoru za izlaz zvuka na
slušnom aparatu. Ako Vaš slušni aparat poseduje Cord-u
morate pažljivo proučiti ovaj odeljak da biste obezbedili
ispravne postupke održavanja i čišćenja.
Ukoliko je aparat ipak ovlažen pažljivo obrišite bateriju, jer vlaga može uticati na njegov
rad. Korišćenje kompleta za isušivanje vlage može pomoći da se ovi problemi izbegnu i
može produžiti radni vek Vašeg slušnog aparata. Za dodatne savete obratite se Vašem
distributeru.
Zamena Corda (tanka cevčica)
Kozmetički preparati, sprejevi za kosu, parfemi, losioni posle brijanja, losioni za sunčanje
i sprejevi protiv insekata mogu oštetiti Vaš slušni aparat. Potrebno je da uvek odstranite
Vaš slušni aparat pre upotrebe ovih proizvoda i sačekate neko vreme da se preparati
osuše pre ponovnog postavljanja Vašeg aparata. Ukoliko koristite losion obavezno
obrišite ruke pre nego što u njih uzmete aparat.
38
1
2
2
1. Odvojite cevčicu od aparata.
2. Povežite novu cevčicu sa slušnim aparatom.
3. Ispravno.
39
3
Čišćenje Vašeg slušnog aparata sa
Corda2 (tankom cevčicom)
Redovno održavanje sa Corda2 (tanka cevčica) šeširićima
Šeširić ne treba čistiti. Kada je potreban nov, čist šeširić, uklonite stari i postavite novi.
Da biste uklonili cerumen iz tanke cevčice:
Preporučujemo da šeširić menjate najmanje jedanput mesečno ili prema uputstvu Vašeg
distributera.
• Odvojte cevčicu od slušnog aparata.
• Alatku za čišćenje gurnite u cevčicu celom dužinom.
• Uklonite alatku i postavite cevčicu na slušni aparat.
1
2
3
40
4
41
Zamena Corda2 šeširića
Šeširić se jednostavno menja. Uhvatite najširi deo šeširića i povucite ga sa ležišta na
cevčici (1). Postavite novi šeširić na zvučnik (2) vodeći računa da je dobro pričvršćen (3).
2
1
3
VAŽNA napomena
Šeširić je napravljen od mekog, medicinski odobrenog materijala. Ako šeširić spadne
i ostane u ušnom kanalu, to neće izazvati nikakvu ozledu. Ako možete, pažljivo ga
izvadite. Ako je neophodno, neka Vam pomogne druga osoba. Nemojte gurati šeširić
dublje u ušni kanal. Nemojte ponovo gurati cevčicu u ušni kanal pre nego što je šeširić
izvađen iz uva. Ako imate bilo kakvih nejasnoća, obratite se Vašem distributeru.
42
ODRŽAVANJE VAŠEG SLUŠNOG APARATA
VAŽNA NAPOMENA
• Koristite samo delove predviđene za Vaš slušni aparat.
• Alatke za čišćenje se smeju koristiti za čišćenje cevčice samo onda kada je ona
odvojena od slušnog aparata i kada on nije na uvu.
• Pre postavljanja u ušni kanal, šeširić mora biti ispravno postavljen na zvučnu cevčicu.
Nepridržavanje ovog uputstva može izazvati povredu.
• Pre postavljanja u uvo, šeširić mora biti ispravno postavljen na zvučnu cevčicu.
• Ako šeširić nije pravilno postavljen i ako se odvoji u uvu:
Molimo da odete do Vašeg distributera ili potražite savet zdravstvenog osoblja.
• Cevčica se ne sme koristiti bez postavljenog šeširića.
• Ispravna preventivna nega i održavanje će značajno doprineti pouzdanom
i bezbednom radu. Vašu cevčicu redovno čistite.
• Nemojte sa drugim ljudima deliti Vaše slušne aparate ili bilo koji od njihovih delova.
• Vodite računa da su Vam ruke čiste prilikom rukovanja slušnim aparatom i njegovim
delovima.
43
Sedam jednostavnih koraka ka boljem slušanju
Tokom prvih dana i nedelja upotrebe Vaših slušnih aparata, bićete izloženi zvucima koji će
za Vas biti novi, naročito ako do sada niste koristili slušne aparate. Sada je došlo vreme za
eksperiment sa slušanjem tih novih ili davno zaboravljenih zvukova.
2.Razgovor sa drugom osobom
Sedite sa drugom osobom u tihoj prostoriji. Sedite jedan naspram drugog tako da jasno
možete videti izraze i pokrete lica te osobe. Tokom razgovora možete čuti nove glasovne
zvuke koji u početku mogu izgledati neprijatni. Međutim, nakon što se mozak adaptira,
Vi ćete govor čuti jasnije nego pre.
1.U tišini Vašeg doma
Pokušajte da se priviknete na sve nove zvuke koje čujete. Slušajte mnogobrojne zvuke iz
okruženja. Pokušajte da prepoznate svaki zvuk imajući na umu da će neki od njih zvučati
drugačije nego pre. Možda će biti potrebno da naučite da ih ponovo prepoznajete.
Vremenom ćete se privići na zvuke iz okruženja - u suprotnom obratite se Vašem distri­
buteru.
3.Slušanje radija i TV-a
Prilikom slušanja TV-a ili radija počnite sa slušanjem spikera vesti, zato što oni,
po pravilu, govore razgovetno. Posle toga pokušajte sa slušanjem drugih TV programa.
Ukoliko Vas nošenje sl. aparata zamara, pravite kratke pauze da biste se odmorili.
Postepeno, bićete u stanju da slušate pomoću aparata i u dužim vremenskim periodima.
Uskoro, Vi ćete biti u stanju da udobno koristite slušni aparat preko celog dana.
4.Razgovor u grupi
Razgovori u grupi obično su praćeni povišenim stepenom okolne buke i iz tog razloga
prirodno predstavljaju teškoću za dobro razumevanje. Međutim, usredsredite Vašu pažnju
na osobu koju želite da čujete. Ukoliko neku reč niste razumeli, zamolite govornika da je
ponovi.
44
Ukoliko uočite teškoće u slušanju Tv-a ili radija, obratite se Vašem distributeru za više
informacija u vezi dodatne opreme.
45
5.Upotreba telekoila u crkvi, pozorištu ili bioskopu
Sve veći broj crkava, pozorišta i javnih objekata imaju instaliran sistem induktivne petlje.
Ovi sistemi emituju bežične zvuke koji se registruju preko telekoila u Vašim slušnim
aparatima. Obično su takvi prostori obeleženi posebnim oznakama. Za više informacija
obratite se Vašem distributeru.
6.Upotreba telefona
Prilikom korišćenja telefona postavite telefonsku slušalicu odmaknutu iznad uha, tako da zvuk iz slušalice direktno ulazi u mikrofon
slušnog aparata. Na ovaj način izbeći ćete pištanje u slušnom
aparatu i omogućiti najbolje uslove za razumevanje razgovora.
Kada telefonsku slušalicu držite na ovaj način, vodite računa
da govorite direktno u mikrofon telefonske slušalice, kako
biste sagovorniku omogućili da i on Vas dobro razume.
Ukoliko uočite teškoće pri upotrebi telefona, obratite se
Vašem distributeru za više informacija u vezi dodatne
opreme.
46
Ako Vaš slušni aparat ima telekoil (i ukoliko Vaš telefonski aparat ima ugrađenu induktivnu
petlju*) tada možete uključiti telekoil program da biste popravili prijem zvuka.
Zapamtite da telekoil u Vašim slušnim aparatima može primiti ometajuće signale iz
elektronskih uređaja kao što su faks aparati, kompjuteri, televizori i sl. Vodite računa o
tome da Vaš slušni aparat bude udaljen najmanje 2 – 3 metra od takvih uređaja, onda
kada koristite telekoil program.
7.Bežični i mobilni telefoni
Vaši slušni aparati projektovani su tako da zadovoljavaju najoštrije međunarodne
standarde o elektromagnetnoj kompatibilnosti. Međutim nisu svi mobilni telefoni
kompatibilni sa slušnim aparatima. Određeni stepen poremećaja je moguć, zavisno
od karakteristika Vašeg mobilnog telefona.
Ukoliko uočite teškoće pri upotrebi mobilnog telefona, obratite se Vašem distributeru za
više informacija u vezi dodatne opreme.
*Induktivna petlja je standardna pomoćna oprema za slušanje koja prenosi audio signale
do telekoila u slušnom aparatu.
47
Koristite Vaše slušne aparate tokom celog dana
Najbolji način da obezbedite dobro slušanje je da vežbate slušanje pomoću aparata sve
dok ne budete u stanju da udobno nosite Vaše slušne aparate tokom celog dana. U većini
slučajeva neredovno nošenje aparata ima za posledicu da se ne dobija puna korist koju bi
aparati inače pružili.
Vaši slušni aparati Vam neće vratiti normalan sluh. Isto tako neće sprečiti ili uvećati slušno
oštećenje koje je rezultat zdravstvenog stanja. Međutim, oni će Vam pomoći da bolje
iskoristite preostalu sposobnost slušanja koju posedujete. Ukoliko posedujete dva slušna
aparata, uvek ih nosite oba.
48
Uobičajeni problemi i njihova rešenja
Simptom
Mogući uzroci
Rešenja
Nema zvuka
Istrošena baterija
Zamenite bateriju
Zapušen otvor izlaza zvuka
Očistite individualnu olivu
str. 30 & 34
Zapušen otvor izlaza zvuka
Očistite individualnu olivu
str. 30 & 34
Vlaga
Obrišite bateriju i aparat suvom krpicom
Istrošena baterija
Zamenite bateriju
Zapušen filter u zvučnoj cevčici
Obratite se Vašem distributeru za pomoć
Nepravilno postavljen slušni aparat
Ponovo postavite slušni aparat
Nakupljena ušna mast u ušnom kanalu
Obratite se za pregled ušnog kanala kod Vašeg lekara
Isprekidan ili
utišan zvuk
Pištanje
str. 7
str. 38
str. 7
str. 11
Ukoliko nijedno od gornjih rešenja ne da rezultat, obratite se za pomoć Vašem distributeru.
50
51
Bežična oprema
Međunarodna garancija
FM
Na Vaš slušni aparat je moguće priključiti FM sistem. On se sastoji od posebnog FM
prijemnika i FM odašiljača. FM sistem Vam omogućava prijem čistih govornih ili audio
signala bez okolne buke, direktno u Vaš slušni aparat.
Vaši slušni aparati podležu garanciji koja pokriva sve kvarove u materijalu ili izradi za
period od 12 meseci od dana kupovine. Garancija obuhvata slušni aparat, ali ne i dodatnu
opremu kao što su baterije, cevčica, filteri protiv cerumena itd.
FM system se sastoji od malog FM radio prijemnika koji se postavlja na slušni aparat. Kada
je postavljen, slušni aparat može primati audio signale direktno od drugog dela FM
sistema, posebnog radio predajnika. Predajnik je kompaktan (džepni) uređaj koji poseduje
mikrofon koji se postavlja u blizini zvučnika izvora audio signala.
Za detaljne informacije o FM sistemima obratite se Vašem distributeru ili posetite
internet stranicu www.oticon.com.
Kvarovi koji nastanu usled nepravilnog rukovanja ili održavanja, prekomerne upotrebe,
nezgoda, popravki vršenih od neovlašćenih osoba, izlaganje korozivnim sredinama,
fizičkim promenama Vašeg uva, oštećenja nastala unošenjem stranih tela u aparat ili
nepravilno podešavanje NISU obuhvaćeni garancijom i mogu prouzrokovati prestanak
važenja garancije.
Navedena garancija nema uticaja na bilo koja prava koja imate prema važećem zakonu o
trgovini u Vašoj zemlji. Vaš distributer može izdati garanciju koja može biti povoljnija od
navedene. Molimo da se raspitate za dalje informacije.
Ukoliko je potreban servis
Obratite se Vašem distributeru, koji će utvrditi kvar i izvršiti popravku i podešavanja.
52
53
Garantni list
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com
Ime i prezime kupca:
Distributer:
Adresa distributera:
Telefon distributera:
Datum kupovine:
Garantni rok:
Mesec:
Model levo:
Serijski br.:
Model desno:
Serijski br.:
0543
Otpadom koji potiče od
elektronske opreme mora
se rukovati u skladu sa
lokalnim propisima.
Veličina baterije: 13
54
55
Slušni aparat
Program za slušanje br.
Desno
ne
Kontrola jačine zvuka
da
ne
da
ne
Izbor programa
da
ne
da
ne
Mirovanje
da
ne
Indikatori kontrole jačine zvuka
uključeni
isključeni
“Beep” na min/max jačini
uključen
isključen
uključen
isključen
“Klik” pri promeni jačine zvuka
uključen
isključen
uključen
isključen
“Beep” pri željenoj jačini
uključen
isključen
Indikator baterije
uključen
isključen
Upozorenje na istrošenu bateriju
56
1
2
117861RS / 08.11
da
117861RS / 08.11
Levo
Opis programa za slušanje
3
4
uključeno
isključeno
57
People First
People First - Ljudi ispred svega
People first je naše obećanje
da ćemo dati ljudima snagu
da komuniciraju slobodno,
ponašaju se prirodno i
u životu učestvuju aktivno
Download

Uputstvo za upotrebu GET BTE13 Power