INTERNACIONALNI FESTIVAL REPORTAŽE 2013 - INTERNATIONAL REPORTAGE FESTIVAL 2013
INTERFER
O slobodi izražavanja
Nema mudrosti bez slobode misli,
ni javne slobode bez slobode govora,
ona je pravo svakog čoveka dokle
god ne povređuje pravo drugoga i
to je jedina kočnica, jedina granica
za koju sme da zna.
T. Gordon, 1720.
ZLATNA NIKA
O FESTIVALU
Internacionalni festival reporta`e i medija 18. INTERFER
Zlatna NIKA predstavlja jedinstven medijski skup u svetu,
posve}en najlep{em i najte`em novinarskom `anru - reporta`i.
Festival predstavlja medijsku platformu za godi{nju smotru
najupe~atljivijih novinarskih pri~a. Hrabrost, istina, autenti~nost,
osobeni stil i dru{tveni uticaj, oduvek su bili vode}e vrednosti i
kona~ni cilj novinarstva, samim tim i festivala. Otuda INTERFER
nastoji da afirmi{e sve ono najbolje {to novinarstvo i reporta`a
predstavljaju u medijima danas.
Vi{e od jedne decenije Festival okuplja najuva`enije
novinare i autore na jednom mestu gde mogu da razmenjuju svoje
ideje i iskustva. U okviru pet kategorija, koje uklju~uju: televizijsku,
novinsku, radijsku, foto i dru{tveno odgovornu reporta`u, `iri bira i
nagra|uje dela koja svojom autenti~no{}u zaslu`uju medijsku
pa`nju i doprinose afirmaciji ovog `anra.
I ove godine INTERFER posebnu pa`nju posve}uje
dru{tvenom aktivizmu i reporta`ama koje svojom upe~atljivo{}u
doprinose afirmaciji ljudskih vrednosti, socialnog anga`ovanja i
stvaranju odgovornijeg dru{tva.
Autore najboljih radova na INTEFER-u o~ekuje Grand Prix
statua Zlatna Nika, simbol pobede i trijumfa, za{titnica grada.
18. Internacionalni festival reporta`e i medija se i ove godine
odr`ava u Apatinu, Banji Junakovi} od 18 - 21. oktobra 2013.
S ponosom Vas pozivamo na susret sa najboljim reporterima
u zemlji i svetu!
ORGANIZATOR
18. Internacionalnog festival reporta`e i medija
INTERFER Zlatna NIKA 2013
TV APATIN,
Petefi [andora br. 4
Apatin, Srbija
www.tvapatin.com
email: tvapatinªgmail.com
televizija.apatinªgmail.com
TV reporta`a
Novinska reporta`a
Radio reporta`a
Foto reporta`a
Dru{tveno odgovorna
reporta`a
3
Pokrovitelji festivala
Predsednik op{tine Apatin
Dr @ivorad Smiljani}
Na{a op{tina je i ove godine pokrovitelj jedinstvenog festivala reporta`e i
medija. To je svojevrsna afirmacija novinarstva ali na{e op{tine.
Ponosni smo {to }e gosti Apatina ponovo biti najbolji reporteri.
Oni }e imati priliku da upoznaju na{u sredinu
i vide {ta je sve i koliko u~injeno za njen razvoj.
Radujemo se ovom susretu i `elimo dobrodo{licu svim u~esnicima,
gostima i laureatima ovogodi{njeg 18. INTERFER-a.
O APATINU
Jedan od najlep{ih vojvo|anskih gradova svoje istorijsko mesto
prona{ao je u panonskoj ravnici zapadnoba~kog okruga uz reku
Dunav, “plavu evropsku magistralu”.
Apatin je vi{enacionalna sredina u kojoj vekovima zajedno `ive Srbi,
Ma|ari, Hrvati, Romi, Nemci, [okci i dr.
Ovaj grad danas karakteri{e potpuno nov, moderan izgled.
Izgra|ena je me|unarodna re~na marina, jedina takve vrste u Srbiji,
na ~ijoj je obali monumentalna skulptura boginje Nike, zavr{eno je
novo pristani{te, vekovni san Apatinaca, a ure|eni su i Glavna ulica i
Trg Nikole Tesle, na kome se nalazi skulptura svetskog nau~nika…
BANJA “JUNAKOVI]”
Na severu Vojvodine, kraj Apatina, 180 km od Beograda, nalazi se
jedna od najstarijih i najlep{ih banja u Srbiji. Ova oaza zdravlja,
rekreacije i turizma poseduje izvore termalne vode ~ija se
temperatura kre}e i do 60 C°, pa je idealna za le~enje raznih bolesti.
Banja raspola`e kompleksom od deset otvorenih bazena, terenima
za tenis, mali fudbal i rukomet, zatvorenim bazenom i saunom.
U okviru ovog kompleksa nalazi se najmodernija evropska kuglana,
a uz banju se zavr{ava welness centar, koji }e biti me|u najve}im
spa centrima u regionu.
Banja je dobitnik najvi{ih doma}ih i stranih priznanja u oblasti turizma.
Selektor festivala i ziri
Tamara Popov
Branislava D`unov
diplomirani tv reditelj
direktor festivala i
selektor INTERFERA
I ove godine je bio veliki
interes reportera Srbije,
regiona i sveta da
predstave svoje vrhunske
reporta`e.
18. INTERFER je razli~it po
temama u kojima se
obra|uju doga|aji i mnoge ljudske sudbine.
INTERFER je u tom smislu i dalje jedinstven festival u
svetu, mesto susreta najboljih medijskih stvaralaca u
svim reporterskim `anrovima.
novinar i filmski kriti~ar
predsednik `irija
INTERFER 2013.
Festival je u protekle dve
godine pokazao svu snagu i
lepotu reporterskog poziva.
Novinarstvo je kao profesija u
svim medijima prikazano na
jedan nov na~in u kome su
dominirali: neosporan
kvalitet, izuzetan profesionalizam i novinarska
hrabrost. Apatin sa Banjom “Junakovi}” je pokazao da
je izuzetan doma}in i pravo mesto za odr`avanje
jednog ovakvog festivala.
Nino Kusturica
Direktor Kulturnog centra Apatin
Najbolji reporteri su u Apatinu dobili
svoje mesto dru`enja, a na{ grad je
zahvaljuju}i INTERFER-u otvorio jo{
jedan “prozor u svet” i postao
medijski centar zemlje.
Pero Zubac
pesnik i publicista
Internacionalni festival
reporta`e je danas
izuzetno zna~ajna i
nezaobilazna kulturna
manifestacija u na{em
novinarstvu.
Svake godine je sve vi{e kvalitetnih radova, {to
zna~i da je reporta`a najva`niji novinarski `anr.
Dragomir Jerkovi}
novinar i publicista
Ovaj jedinstven festival u svetu dobio je nove dimenzije u Apatinu.
Organizacija je na najvi{em nivou, i reporteri su dobili priliku da se
dru`e, takmi~e i razmene svoja profesionalna iskustva.
5
TV reportaza
Jovana D`ini}
PRVA TV
Afera trava
Deda Zdravko je zbog nepoko{ene trave pod stare dane
zavr{io iza re{etaka.
Mihailo Vulovi}
Akademija umetnosti Beograd
Afrikanac
@ivot mladog Roma, koji uspeva da pored te{kih `ivotnih okolnosti i
predrasuda, {koluje sebe i omogu}i svojoj porodici bolji `ivot.
Jovana [tetin
B92
Vojvo|anske pri~e
Putovala je 29 godina i stigla na traktorskoj prikolici, uvijena poput
pitona. Turijska kobasica od 2029 metara.
Biljana Todorovi} Georgievska
Makedonija
Skoplje se se}a
Reporta`a posve}ena 50. godi{njici katastrofalnog
zemljotresa u Skoplju.
TV reportaza
Radovan Lazarevi}
RTS dopisni{tvo Valjevo
Lane u {koli
Na putu od ku}e do {kole, u~enika iz Lopatnja prati
njegov najbolji prijatelj, srna Lara.
Sanja Dragi}evi}
RTS
Jelena Triki} - Majka hrabrost
Pri~a o hrabroj i plemenitoj majci koja je dala svoj `ivot
za `ivot svoga deteta.
Slobodan Rakovi}
VTV Valjevo
Miris baruta i kapitala
Tokom Drugog svetskog rata, kao zna~ajna li~nost
pojavljuje se Nikola Stankovi}, konstruktor avionskih bombi,
mina i minobaca~a, biznismen i patriota.
Nemanja Stankovi}
PRVA TV
^ovek broj
Vladimir Jovanovi} je 1944. krenuo na, kako je mislio,
svoje poslednje putovanje. I u najgorim trenucima `ivota
tokom Drugog svetskog rata nije gubio nadu.
7
TV reportaza
Tania Hernandez Velasco
Meksiko / Nezavisni filmski centar “Filmart”
Sviranje 25te
U te{koj finansijskoj situaciji i vremenu op{te nesigurnosti,
~ovek odustaje od svojih snova i posve}uje se egzistenciji.
Jelena Bo`ovi}
RTS dopisni{tvo, U`ice
Vreme orlova
Uloge ugro`enih u kanjonu Uvca danas su promenjene,
ali se nebeski i zemaljski putevi ljudi i orlova stalno
ukr{taju, bez me|usobne netrpeljivosti.
Branko Stankovi}
RTS
Zlo je bilo ja~e
Ljubav izme|u Bo{ka i Admire trajala je 9 godina. Ma{talii
su o zajedni~kom `ivotu i budu}nosti, a onda je do{ao rat.
Jelena Niki}
TV Most, Zve~an
Zlo~in bez kazne
Autenti~ni snimci i svedo~anstvo o martovskom
progonu Srba na Kosovu i Metohiji 2004.
Novinska reportaza
Vuk Mijatovi}
Ve~ernje Novosti
Poverila mi dete
Devoj~icu Marijanu iz Kraljeva posle smrti njene
usvojiteljke Ljiljane, preuzela je Amerikanka Linda Rahal.
Vladimir Lojanica
Blic
U Crnoj Gori vozovi jure 80-85
Na{im vozovima putuje samo ko mora, ili je neobave{ten.
Lokomotiva vu~e dva vagona. Pred njima je najkriti~niji
deo gde vozovi mile 20-30 na sat.
Marko Petkovi}
Tanjug
Drinom plutalo 15.000 “mornara”
Na~i~kani na vi{e od hiljadu ~amaca povezanih traktorskim
gumama, plovili su rekom 40 kilometara.
@eljko Markovi}
Dnevnik
Stranac koji se nikada nije nasmejao
Sudbina Stojana Vojnovi}a iz Rume i njegovog oca Branka,
koji je oteran u ropstvo 1941. i vi{e se nije vratio.
Tamo se o`enio, postao bogat i krio tajnu.
9
Novinska reportaza
Zoran [aponji}
Kurir
Sve }e to Vu~ija pozlatiti
Osula je ki{a po bukvama, po blatnjavom putu, ugasila pesmu
i utihnula je planina, kada se iza krivine, putem, iz sive magle
pojavila ~itava kolona konja...
Drago Todorovi}
BiH
Volovi }e pomiriti Bosnu
Mr`nju i zavist ostavili smo volovima u poslani~kim i
funkcionerskim foteljama, izvinjavamo se na{im volovima,
istinskim borcima na megdanu, koji ne kradu, ne varaju i ne obe}avaju.
Simon Rajbar
Slovenija, Dnevnik
Zaboravljeni snovi ukradene revolucije
Najve}e i jedine `rtve ekonomskih sankcija Iranu
su upravo obi~ni gra|ani, koji svakodnevno
trpe neda}e i poku{avaju da pre`ive.
Katarina @ivanovi}
Danas
Pravoslavni sve{tenik u muslimanskim molitvama
Tokom sve{teni~ke karijere Milorad Golijan je pro{ao ratnu golgotu,
{ikaniranja i maltretiranja, usled kojih je oslepeo.
Novinska reportaza
Milorad \okovi}
Kolubara
Dirigenti danono}no oslu{kuju kopove
Od njih zavisi `ivot 7.000 rudara i sigurnost rada mo}nih ma{ina.
Taj posao danono}no obavlja 80 dispe~erki u rudarskom basenu.
Mihailo Medenica
Nedeljnik
Kruma-blatnjavi put bez povratka
Da li su znali {ta se doga|a u selu? Morali su znati!
To je tek nekoliko ku}a u vukojebini,
a urlik je parao planinu...
Mom~ilo Petrovi}
Blic
Bo`e, ako ~ita{ Blic.
Obukao sam izno{enu ode}u i u jednoj katoli~koj,
tri pravoslavne crkve i d`amiji, u~tivo rekao da sam
gladan i pitao da li mogu da mi daju da jedem...
Branko Puzovi}
Ve~ernje novosti
Dva tanjira za ~etvoro gladnih
Za samo nekoliko meseci umrli su im majka i otac. Ostalo ih je ~etvoro.
Jedva pre`ivljavaju. Svakog dana jedu pomalo pasulja, ili krompira.
Meso samo sanjaju.
11
Radijska reportaza
Dragoslav Simi}
Radio Beograd 2
Volim da slu{am muziku Aleksa Bufona
Pri~a o raspadu zemlje koja se voli i strahu od budu}nosti.
Po~inje 1992. godine u Budimpe{ti, a nastavlja se ovih dana.
Danica Guduri}
Radio Slobodna Evropa, Priboj
Preplitaji `ivota
Majka je nakon poro|aja ostavila }erku koja je
gre{kom provela 18 godina u domu u Kulini.
Nikada joj niko nije do{ao u posetu.
Ivana Vesi}/ Damir Go|evac
Radio Beograd 202
O brendiranju i drugim demonima
Mo`e li vampir Sava Savanovi} da postane srpski brend?
Domi{ljati Valjevci po~eli su da organizuju vampirske ture.
Ozren Ra{i}
RTS dopisni{tvo, Ni{
Proboj Solunskog fronta - Sa golgote u legendu
Posle velikog rata, stradanja, ali i pobede srpskog naroda,
jo{ su `ive uspomene na to vreme.
Radijska reportaza
Irina Samopjan
RTV Vojvodina
Spasilac
Jedan od najpoznatijih Beogra|ana postao je Renato,
koga svi znaju kao “spasilac sa Dunava”.
Miroslav Ne{i}
Radio Beograd 1
Zatvoreno nebo
Uo~i Evropskog fudbalskog prvenstva u [vedskoj 1992.g.
UN su uvele sankcije tada{njoj Jugoslaviji, a u
Stokholmu je po~ela drama koja je prevazi{la sport.
Ljubica ]etkovi}
Radio Beograd 2
Svako bi mu otvorio vrata
Dan nakon zlo~ina u selu Velika Ivan~a, u kojem je
kom{ija ubio 13 me{tana, ljudi su pri~ali u {oku.
Ivana Georgijev
FPN Beograd
Sefardski Jevreji na Balkanu
Ova zajednica vekovima {titi svoj identitet i predstavlja
dru{tveni fenomen.
13
Foto reportaza
Zoran Ra{i}
Akademija umetnost Beogradi
@ivot na selu
Scene iz `ivota sa sela, uhva}ene objektivom posmatra~a.
Nemanja Pan~i}
Kamerades
Pre`iveo je
Usled te{ke finansijske situacije, supru`nici Poniger
su se bacili sa {estog sprata sa detetom u naru~ju.
Trogodi{nji de~ak je pre`iveo.
Goran Srdanov
Blic
Predsednik, premijer i ostali
Stvarnost se prikazuje na razne na~ine, a mo`e i kroz
jednu sekundu javnog `ivota na dru{tvenoj sceni.
Aleksandar Terzi}
Specialis
Sedam sekundi Srbija
Srbija kao stalna meta i ja kao taoc okru`en lepotama
poku{avam da `ivim izme|u krajnosti.
Foto reportaza
Jaroslav Pap
Tanjug
Poplave na Dunavu, 2013.
Visok vodostaj prole}nih voda Dunava pretio je da postane
najvi{i u proteklih sto godina.
Marina Lopi~i}
Kurir
Fortuna
U potrazi za odgovaraju}im partnerom, nekolicina hrabrih je re{ila
da oplemeni `ivot izlascima, dru`enjem i novim poznanstvima.
Darko Dozet
Ve~ernje novosti
Disnotor
Nedeljnog jutra na sala{u severne Ba~ke, po~eo je
drugi ovogodi{nji disnotor “svinjski bal”.
Ivan Radulovi}
Kosovska Mitrovica, Ve~ernje novosti
Gorancima Srbija u srcu
Narod sa severa Kosova, pored brojnih neda}a,
~uva institucije dr`ave Srbije na ovim prostorima.
15
Drustveno odgovorna reportaza
Ru`a Hela~
Vojvo|anska zelena inicijativa
Gunaro{
Ignori{e se pitanje da li su deca bezbedna u {kolskom dvori{tu
osnovne {kole “Do`a \er|”, gde se nelegalno se~e drve}e.
@ivomir Mihajlovi}
[umadija film, Velika Plana
Kuli~
Kroz pra{umu i mo~varu se dolazi do davno zaboravljenih i istorijski
zna~ajnih ostataka rimske tvr|ave o kojoj dru{tvo ne brine.
Johanna Wagner
[vedska / Nezavisni filmski centar “Filmart”
Neprestana Buka
Akcija i borba mladih ^a~ana za dobijanje skejt parka, gde }e
mo}i da voze u miru i ne ometaju prolaznike na trgu grada.
Silard Kova~/ Dragan Gmizi}
Novi Sad
Novi `ivot bare Semenja~e
@ivopisna pri~a o projektu restauracije stani{ta u Ba~kom Mono{toru.
Inicijativa za ostanak mladih u selu.
Drustveno odgovorna reportaza
Ratko Dmitrovi}
Ve~ernje novosti
Istra`iva~ko reporterstvo
Svake godine afirmi{e se kroz stotine novinarskih pri~a humanost,
dobro~instvo, plemenitost. Tako nastaje jedinstvena akcija
koja daje uzvi{eni smisao `ivotu.
Mileva Male{i}
TV Forum, Prijepolje
Selu u pohode
Na obroncima planine Jadovnik zabele`ena je pri~a iz dva zaseoka i
prikazan neverovatan disbalans seoskog `ivota. Kako modernizovati
na{a sela i pobolj{ati `ivotni standard?
Nikola Medi}
Radio Apatin
Stare ku}e za novi `ivot
Ako se zaborave ku}e u kojima se nekad `ivelo
zaboravi}e se i ljudi koji su ih stvarali.
Sonja Risti}
RTK2 Pri{tina
Svetlost
Svet u kome `ivimo stvoren je po meri onih koji vide, a slepe osobe su
prinu|ene da se snalaze i prona|u na~ine da se prilagode.
17
Novinarska tribina
Tribina INTERFER-a i Udru`enja novinara Srbije
„Skandalozne presude“
Ovogodi{nja tribina Internacionalnog festivala INTERFER posve}ena je i dalje velikom problemu srpskog
novinarstva - odnosu sudova prema medijima.
Ho}emo da govorimo o nerazumnim presudama, za koje se nadamo da su odraz nepoznavanja medija i
su{tine novinarstva, a ne zle namere pojedinih sudija.
Takve presude su pogubne i predstavljaju direktno uvo|enje cenzure i autocenzure u novinarstvo, {to je
nezamislivo u demokratskom svetu.
Neke su tragi~no-komi~ne, kao, na primer, presuda dnevnom listu Press da, osim kazne, treba da predaju i
uni{te negative fotografija, iako ve} deceniju negativi ne postoje jer se radi digitalnom tehnologijom.
Zbog kriti~kog teksta o jednom politi~aru, Laslo [a{ je ka`njen sa 150.000 dinara. Po{to nije mogao da plati
kaznu, zavr{io je u zatvoru i samo milo{}u predsednika dr`ave nije robijao. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio
je presudu suda u Subotici zauzev{i stav, suprotan praksi Evropskog suda za ljudska prava, da se posebno mora
voditi ra~una kada je u pitanju kritika javnih li~nosti.
Nedavno, Apelacioni sud u Novom Sadu preina~io je tri osloba|aju}e presude apatinskim medijima i doneo
nepravednu i brutalnu presudu, koja vodi ga{enju ~ak ~etiri medija u ovom gradu (televiziju, jedini op{tinski list i
dva radija).
Televiziji Apatin i nedeljniku „Novi glas komune“, ~iji je izdava~ TV Apatin, presu|eno je da plati najve}u kaznu
u istoriji medija - 1.000.000 dinara, kao i vi{e od 200.000 dinara sudskih tro{kova, plus kamate.
Zato je ova novinarska tribina glas protiv naopakog i neukog presu|ivanja nekih sudija. Ona je mesto gde }e
se otvoreno govoriti o takvim presudama, koje Srbiju vode u cenzuru i medijski mrak.
Na skupu }e govoriti novinari i medijski radnici, stru~njaci za medijsko pravo, a snimak ovog skupa bi}e
poslat Ministarstvu pravde i drugim nadle`nim institucijama.
Tribina }e se odr`ati u Banji "Junakovi}"
subota, 19.10. 2013. godine u 17 sati
Laureati 17. Internacionalnog festivala reportaže
INTERFER Zlatna NIKA 2012.
JAVNO KOMUNALNO
PREDUZE]E
“NA[ DOM”
Mesna zajednica
Apatin
Mesna zajednica
Sonta
Mesna zajednica
Svilojevo
Mesna zajednica
Prigrevica
www.interfer.rs
Download

Bilten 2013