Centar za nove komunikacije Dokukino/DKQ je
regionalna organizacija građanskog društva, osnovana 2009. u Beogradu; naši osnivači i osnivačice bili/-e
su aktivni/-e kroz neformalne grupe „Čuj, vidi, pokreni“
i „Sklop“ još od 2006. godine.
DOKUKINO UKRATKO
Dokukino razvija kreativne, proaktivne i inovativne multimedijalne komunikacijske strategije posvećene promociji građanskog učešća i podsticanju održive saradnje u regionu zapadnog Balkana, u novom evropskom kontekstu.
Sprovodimo aktivističke projekte kroz koje stvaramo čvrsta međusektorska
strateška partnerstva, koristeći nove i tradicionalne medije kao glavnu metodologiju.
Dokukino gura teme sa margina u centar društvenog interesovanja. U saradnji
sa partnerskim organizacijama građanskog društva i građanima i građankama,
Dokukino povećava vidljivost borbe protiv homofobije i diskriminacije, borbe za
prava žena, tranzicione pravde, ljudskih prava, integracije marginalizovanih grupa i nove komunikacije među društvima zapadnog Balkana.
Gradimo ulogu čvorišta novih tehnologija za građansko društvo kako bismo ispunili svoje ciljeve.
Uz kreativan pristup, Dokukino koristi najnovije, najbrže i sveprisutne društvene
(Facebook, Twitter, YouTube, Flickr) i tradicionalne medije (film, video, TV, radio,
print). Na ovaj način uključujemo veliki broj građana i građanki i ohrabrujemo ih
da nude i traže odgovore na relevantna društvena pitanja koja ih se tiču i na taj
način utiču na donosioce i donositeljke odluka.
U isto vreme, široka upotreba i dostupnost društvenih medija dozvoljava da pojedinci i pojedinke premoste fizičke, političke i druge prepreke, što pospešuje komunikaciju na duboko podeljenom zapadnom Balkanu.
U skladu sa našim strateškim ciljevima, svoje aktivnosti sprovodimo u dva programa:
DOKUKINO CIVIC, čiji je glavni cilj da se osigura poštovanje ljudskih prava
i sloboda i da se poboljša odgovornost i transparentnost demokratsih institucija podsticanjem građanskog učešća u procesu donošenja odluka, i
DOKUKINO REGIONAL, sa primarnim zadatkom integracije postkonfliktnih društava zapadnog Balkana kroz ohrabrivanje komunikacije i međusobnog razumevanja i proaktivne saradnje među mladima regiona.
www.dokukino.org
DOKUKINO CIVIC
/FACEBOOK KAMPANJA, 2010/
/PROJEKAT, 2010 - 2011/
Kada je Srbija odlučila da bojkotuje dodelu Nobelove nagrade za mir 2010. kao
vid podrške Kini, koja je dodelu bojkotovala jer je dobitnik bio kineski disident Liu
Sjaobo, Dokukino je brzo reagovao i okupio zajednicu na Facebooku koja je zahtevala da zvanični Beograd hitno promeni odluku. Argumenti koje je zajednica
istakla uključivali su potrebu da Srbija uskladi svoju politiku sa politikama Evropske unije a ne Kine, u isto vreme podržavajući koncept zaštite ljudskih prava. Na
Facebook stranici je ostvareno preko 5.000 interakcija za samo dva sata, dok je
kampanja imala odjeka i u nacionalnim medijima. Srbija je, nakon serije pritisaka,
promenila odluku i poslala predstavnika u Oslo.
Građani u akciji
Proizveli smo preko 30 medijskih paketa za radio i televiziju, koji su bili emitovani
na 40 lokalnih medija u Srbiji. Takođe, sproveli smo intenzivnu PR kampanju u tradicionalnim i društvenim medijima, koja je poslužila kao prostor za promociju pozitivnog uticaja preko 50 građanskih inicijativa iz cele Srbije. Projekat je uključio
hiljade direktnih korisnika i korisnica kao i stotine medijskih objava, a rezultati su
predstavljeni na video-izložbi koju su otvorili zvaničnici Grada Beograda. Projekat
je sproveden u partnerstvu sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju i podržan
od strane USAID-a preko Instituta za održive zajednice.
/PROJEKAT, 2010/
Onoga mi krsta
Radimo sa mladim ljudima i aktivistima i aktivistkinjama, korisnicima i korisnicama društvenih medija, omogućavajući im da nude i traže odgovore na aktuelna
društvena pitanja kroz upotrebu novih tehnologija i tako utiču na donošenje odluka u političkoj areni. Jedna od najuspešnijih akcija ove vrste je bio aktivistički
video „Onoga mi krsta“, snimljen u Kragujevcu, koji je imao više od 100.000 korisničkih interakcija na različitim platformama. Film je kritikovao trošak gradskih
vlasti od 80.000 evra za podizanje ogromnog pravoslavnog krsta na ulazu u grad,
dok u isto vreme u gradu ne postoje bazeni, bioskopi i biblioteke. Treba napomenuti da je i sam Grad Kragujevac bio jedan od finansijera projekta. Gradonačelnik
se sastao sa autorima i autorkama filma, a 2011. Kragujevac je počeo izgradnju
kompleksa zatvorenih bazena.
E baš neću da bojkotujem
/WEB PROJEKAT, 2011/
www.mladgrad.rs
U partnerstvu sa Građanskim inicijativama i njihovim lokalnim partnerima iz cele
Srbije, Dokukino gradi web-zajednicu Mlad grad. Mlad grad će nagraditi najuspešnije jedinice lokalne samouprave i organizacije građanskog društva u primeni projekata koji su od značaja za mlade. Portal služi kao mesto gde građani i
građanke mogu da nominuju kandidate i kandidatkinje i glasaju za dobitnike i
dobitnice ovogodišnje nagrade, a predviđeno je i stvaranje Facebook zajednice.
Pored ovoga, Dokukino konstantno radi na jačanju kapaciteta Građanskih inicijativa u pogledu prisustva na društvenim mrežama i korišćenju novih tehnologija
u svakodnevnom radu.
/DUGOROČNI PROJEKAT, 2007-2012/
Čuj, vidi, pokreni
Dokukino sprovodi niskobudžetne kreativne radionice „Aktivvideo“ i „Audiokineza“: brze, interaktivne sesije na kojima učesnici i učesnice, često koristeći samo
mobilni telefon, dobijaju praktične veštine i znanja iz stvaranja video-materijala i
usavršavaju načine pričanja priče koristeći slike, zvuk i pokret, u vezi s temema od
važnosti za ciljeve Dokukina. Učesnici/-ce se ohrabruju da se zalažu za lokalna pitanja putem društvenih mreža i drugih medija, koristeći kreativne proizvode koje
su rezultat njihovog rada. Projekat je sprovođen regionalno (Kosovo, jug Srbije,
Slovenija, Hrvatska) i podržan od strane različitih donatora, uključujući i Nacionalnu zadužbinu za demokratiju (US), Grad Ljubljanu (SI), Grad Kragujevac (RS),
Krapinsko-zagorsku županiju (HR) itd.
/FILMSKA PRODUKCIJA, 2011/
Drugačije: Uspešne Romkinje u Srbiji
Zajedno sa ženskom romskom organizacijom Ženski prostor, Dokukino je proizveo i promovisao srednjemetražni dokumentarni film o uspešnim Romkinjama
u Srbiji. Promocija je uključila viralnu distribuciju video-materijala i PR kampanju
posvećenu razbijanju uobičajenih stereotipa. Film uključuje uspešne priče medicinske sestre, javne službenice, aktivistkinja organizacija građanskog društva i
umetnica. Produkcija filma je finansirana od strane UN Women.
/FILMSKA PRODUKCIJA, 2011/
Praxis znači akcija
Praxis je domaća nevladina organizacija koja radi na zaštiti, poboljšanju i promociji
ljudskih prava izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika/-ca po readmisiji iz
www.facebook.com/GradjaniUAkciji
zapadne Evrope i pripadnika i pripadnica manjina (Roma, Aškalija i Egipćana). Dokukino je proizveo promotivni film koji pokriva sedam godina rada Praxisa, ističući
probleme koji ostaju nerešeni: pravna nevidljivost pripadnika i pripadnica Praxisovih ciljnih grupa, nesaradnja državnih institucija i konstantni problem povratka izbeglica i interno raseljenih lica. Produkciju je finansirao Norveški savet za izbeglice.
/PROJEKAT 2010-2012/
Komunikacijska strategija za Liceulice
Dokukino funkcioniše kao PR kancelarija aktivističkog magazina Liceulice od njegovog nastanka. Ove ulične novine uključuju u društvene tokove marginalizovane pojedince/-ke i grupe i decu ulice, omogućavajući im legalne izvore prihoda.
Dokukino organizuje različite promotivne događaje, producira video-materijal i
kampanje na on-line i društvenim medijima i druge materijale kojima se promoviše ideja projekta. Ovi napori su rezultirali povećanjem broja prodavaca i prodavačica, kao i čitalačke publike koja se broji u hiljadama. Liceulice je prepoznato
kao „brend boljeg društva“, a aktivnosti su finansirane od strane Grada Beograda,
USAID-a i nekih od najvećih kompanija u Srbiji.
/PROJEKAT, 2011/
Građansko društvo protiv nasilja 2.0
Dokukino sprovodi, nadgleda i kreira održivu platformu baziranu na novim medijima koja se bavi pitanjem nasilja u društvu, omogućavajući organizacijama građanskog društva da sprovode lokalne kampanje protiv nasilja, dok se istovremeno
ove uspešne priče plasiraju na nacionalnom nivou. Takođe, proizvešćemo on-line
alate i video-tutorijale koji će biti dostupni svima, kao sredstvo pravovremenog
građanskog odgovora na nasilje. Projekat je finansiran od strane USAID-a preko
Instituta za održive zajednice.
sarađujemo sa preko 30 saradnika i saradnica iz celog
regiona; kadar iz filma “Praxis znači akcija”
we collaborate with more than 30 associates from all
over the region; a frame from “Praxis means action”
/FILMSKA PRODUKCIJA, 2011/
Mitovi i činjenice o EU
U projektu koji finasira Evropska komisija i nadgleda BBC World Trust, Dokukino je
obezbedio reditelja i novinara, zadužene za planiranje i režiju dokumentarnog filma
koji stavlja mitove i stereotipe o Evropskoj uniji i evropskim integracijama u komparatvinu perspektivu. U bliskoj saradnji sa zvaničnim partnerima na projektu (uključujući
Nezavisno udruženje novinara Srbije), tim Dokukina proizveo je film o ulasku Srbije
u EU, koristeći Sloveniju kao primer za poređenje. Film će se emitovati na lokalnim i
nacionalnim TV stanicama u zemlji i regionu.
/MEĐUNARODNA KONFERENCIJA, 2011/
SHARE
Share konferencija je nova vrsta festivala koju organizuje fondacija State of Exit. Prvi
put u regionu, na jednom mestu su se okupili slavni eksperti iz oblasti aktivizma na internetu i u novim medijima i poznati muzičari, koji su na predavanjima, radionicama
i žurkama razmenjivali znanja i iskustva. Između ostalih, na konferenciji su učestvovali predstavnici Googlea, Obaminog marketniškog tima, Univerziteta Harvard i MIT.
Dokukino je tokom veoma posećene prezentacije na Shareu predstavio sopstvene
strategije korišećenja on-line aktvizma za promene u off-line svetu.
/STRATEŠKO PLANIRANJE, 2011/
Strategija bezbednosti i Strategija za razvoj neprofitnog sektora
grada Beograda
DKQ je znak Dokukinove video-produkcije
DKQ is Dokukino’s video production brand
Dokukino je aktivno uključen u kreiranje Strategije bezbednosti Grada Beograda i u
formiranje strateških planova za razvoj građanskog društva u Beogradu. Prepoznati
smo kao organizacija koja je vođena inovacijama i aktivna u komunikacijskom sektoru, sposobna za približavanje različitih pitanja građankama i građanima glavnog
grada kroz nove medije i društvene mreže.
DOKUKINO REGIONAL
/PROJEKAT, 2011-2012/
Networking Memories
„Networking Memories“, projekat koji finansira Direktorat za proširenje Evropske
komisije, razvijen je iz ideje Dokukina, a vodi ga Arci Cultura e Sviluppo iz Italije. Kroz mrežu kulturnih organizacija sa zapadnog Balkana realizuje se pozorišna
predstava, sastavljena od „pozajmljenih“ sećanja na bivšu Jugoslaviju mladih ljudi
koji nikada u takvoj Jugoslaviji nisu živeli. Predstava će se stvarati i igrati na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Italiji. Aktivnosti pripreme i realizacije predstave
praćene su jedinstvenim muzejom sećanja, dokumentarnim video-materijalom,
metodološkim priručnikom za sprovođenje sličnih projekata i proaktivnom webzajednicom. Dokukino radi na proizvodnji dokumentarnog filma i postavci same
predstave, kao i na regionalnoj promociji aktivnosti čitavog projekta.
/PROJEKAT, 2011-2012/
Liceulice platforma aktivizma
U saradnji sa regionalnim partnerima sa Kosova, iz Bosne i Hercegovine i Makedonije, Dokukino radi na kreiranju regionalne on-line platforme aktivizma. Platforma predstavlja interaktivni prostor u kome će se okupljati umetnici i umetnice,
aktivisti i aktivistkinje, predstavnici/-e kreativnih industrija kao i donosioci/-teljke
odluka iz regiona. Dokukino je takođe odgovoran i za regionalnu komunikacijsku strategiju projekta. Pored ovoga, u toku samog projekta realizovaće se brojna
umetničko-aktivistička dela, uključujući i regionalnu aktivističku bazu podataka
i znanja, pozorišne predstave, filmove i radionice. Projekat podržava Švajcarski
program za kulturu.
Darko Soković
@ SHARE Conference
/PROJEKAT, 2011/
Nova svetlost, novi razgovori
Festival filmova snimljenih mobilnim telefonom Nova svetlost imao je petogodišnju tradiciju pre nego što je Dokukino postao jedan od organizatora. Uključili
smo društveno angažovane filmove u agendu festivala i pokrenuli kosovsko izdanje pod imenom Drita e Re. Uz slogan „Nova svetlost, novi razgovori“, festivalsko
izdanje iz 2011. ponudilo je kreativni prostor za komunikaciju mladih sa Kosova i
iz Srbije, kroz nove medije, otkrivajući slične vrednosti koje mladi sa jedne i druge
strane dele. U pratećem programu festivala održali smo tribinu o upotrebi novih
medija u prevazilaženju političkih granica na kojoj su učestvovali predstavnici
Vlade Srbije i građanskog društva s Kosova, putem linka.
/FILMSKA PRODUKCIJA, 2010/
Duboka Srbija, Kosovo - četiri lakonske priče, Bosna nekad
Dokukino je proizveo tri kreativna dokumentarna filma o društveno odgovornom turizmu, u saradnji sa Tavolo Trentino con il Kossovo, Tavolo Trentino con
Kraljevo i Associazione Progetto Prijedor. Filmovi su osmišljeni i napravljeni sa
namerom da budu prikazivani u celom regionu kako bi se regionalnoj publici prikazala „druga strana“, na dotad neviđeni način i imaju za cilj da predstave različite
perspektive turističkog potencijala svake od zemalja, istražujući zajedničko nasleđe i prošlost u poetskom maniru. Filmovi takođe ističu bogatstvo i lepotu prirode, ljudi i njihovih kultura, prikazujući retko viđene predele svake od zemalja.
Prozivodnju je finansirala Autonomna provincija Trento (IT).
www.netmem.org
/FILMSKA PRODUKCIJA, 2009/
300 miliona sekundi
Povodom desetogodišnjice decentralizovane saradnje između Kosova i Trenta,
Dokukino je proizveo visoko stilizovan dokumentarni film koji problematizuje
koncept decentralizovane saradnje, uključujući veliki broj svedočanstava Albanaca i Srba sa Kosova; film služi kao metodološki priručnik za slične aktivnosti na
međunarodnom nivou.
/FILMSKA PRODUKCIJA, 2008/
Nikom ništa
Ovaj dokumentarni film prati živote Slavice i Dževdeta: oboje žive na Kosovu, ali
su odvojeni nevidljivom granicom istorije i rata. Dokumentarac je sniman neposredno pre i posle proglašenja nezavisnosti Kosova u februaru 2008, ali kamera
nije u sobama zagušenim diplomatijom i na konferencijama za novinare, već slobodno luta ulicama Peći i Goraždevca, pričajući priču o dugotrajnom prijateljstvu
na koje ne utiče visoka politika. Dokukino je proizveo ovaj film, a finansirali su ga
Trentino con il Kossovo i Autonomna provincija Trento (IT).
/MEĐUNARODNA KONFERENCIJA, 2009/
Il Lungo ’89
www.novasvetlost.com
Osservatorio Balcani e Caucaso je, u znak sećanja na pad Gvozdene zavese koja je
delila Evropu na dva bloka, organizovao ovu konferenciju. Predstavnici Dokukina
su učestvovali na konferenciji, doprinoseći diskusiji o razlikama između očekivanja i razočarenja nakon pada Berlinskog zida. Takođe, predstavili smo svoj rad
u svetlu „nove Evrope“, naglašavajući značaj koji nove tehnologije mogu imati u
povezivanju podeljenih gradova.
/KONFERENCIJA, 2011/
Uloga umetnosti u suočavanju s prošlošću
Ovu debatu je u Gračanici organizovala nemačka organizacija Forum ZFD, u sklopu redovnih razgovora o suočavanju s prošlošću na Kosovu, sa ciljem da uključi
manjinske zajednice u diskusiju o tome kako se odnositi prema prošlosti. Pored
inicijativa građanskog društva, ForumZFD takođe stvara prostor u kome svoj rad
mogu predstaviti umetnici/-ce i aktivisti/-kinje. Dokukino je predstavio svoje
projekte i filmsku produkciju, pružajući na taj način mladim Srbima iz Gračanice
priliku da se povežu sa svojim vršnjacima iz Prištine, koristeći kontakte Dokukina.
pozorišna predstava o pozajmljenim sećanjima mladih
o bivšoj Jugoslaviji
a thetrical play on borrowed memories by youth on
ex-Yugoslavia
www.twitter.com/DokukinoDKQ
TIM DOKUKINA
Upravni odbor daje globalne političke smernice za rad Dokukina i sastavljen je od
istaknutih aktivista i aktivistkinja iz regiona:
Suada Kapić, aktivistkinja za ljudska prava iz Sarajeva, predsednica Odbora
Velimir Ćurgus Kazimir, aktivista iz Beograda i osnivač Medijskog arhiva Ebart
Jeton Neziraj, dramski pisac iz Prištine, direktor Qendra Multimedia
Dokukino radi sa preko 30 aktivista i aktivistkinja, volonterki i volontera i saradnica
i saradnika iz regiona na sprovođenju svojih aktivnosti, dok je jezgro tima sastavljeno od pet ljudi.
Darko Soković
direktor
Reditelj dokumentaraca, aktivista građanskog društva. Snimao, živeo i radio u
Srbiji, na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji i Iranu, a njegovi filmovi
prikazivanu su u relevantnim dokumentarnim selekcijama u regionu i svetu. Radio
je sve poslove koji postoje na radiju, i kao menadžer za odnose s javnošću za neke
od najvećih klijenata. Na celom zapadnom Balkanu se oseća kao kod kuće. Sanja
da režira otvaranje Olimpijskih igara.
Bojana Šekeljić
menadžerka programa
Politikološkinja. Radila je kao regionalna trenerica za National Democratic Institute, a bila je i menadžerka na projektima marketinške agencije Amedia i koordinatorka proizvodnje u web-development studiju IQS+. Bila je angažovana u oblasti
novih medija i internet kampanja, a u Dokukinu je odgovorna za program Do
kukino Regional i planiranje strategije novih medija. Ponosni je geek i u svakom
trenutku mora imati pristup internetu ili će joj pasti šećer.
Aleksandra Urošević
kreativna direktorka
Rediteljka. Trenutno je na master studijama novih likovnih medija. Članica je Udruženja dramskih pisaca i rediteljka emisije „Dobro jutro, deco“ Radio Beograda.
„Lift“, radio-drama koju je napisala i režirala, osvojila je prvu nagradu na festivalu
u Teheranu. Režira filmove i pozorišne predstave. Kreativno usmerava Dokukino,
i zbog nje organizacija izgleda upravo ovako, a ne drukčije. Peva u beogradskom
bendu Resound i razmišlja o pozorištu.
Ivo Matejin
menadžer produkcije
Poznavalac računarske grafike i dizajna. Grafički je opremio Festival studentskog
filma, a radio je i na razvoju društvene mreže napauzi.com. Zaštitno je lice Dokukina, odgovoran za produkciju i spoljne komunikacije. Aktivno se bavi grafičkim i
web dizajnom i učestvuje u radu Dokukina od momenta kad je organizacija bila
samo ideja. Govori engleski i italijanski i iz hobija se bavi analognom fotografijom.
Ivana Lovre
dizajnerka produkcije
Scenografkinja. Radila je na više od 30 filmova i pozorišnih predstava kao scenografkinja, asistentkinja režije, fotografkinja ili grafička dizajnerka. Bavila se svetlom
u pozorištu i na filmu, eksperimentalnim zvukom i muzikom i izvođačkim umetnostima. U Dokukinu stvara vizuelne sadržaje i istražuje aktivizam, umetnost i nove
medije. Redovno pamti svoje snove i koristi ih kao glavnu inspiraciju u radu.
www.youtube.com/DokukinoDKQ
Dokukino koristi najnovije, najbrže i sveprisutne društvene
medije, uključujući veliki broj građana i građanki
Dokukino uses the latest, fastest and omnipresent social
media, involving a large number of citizens
Download

Untitled - Dokukino