mahanjem
PREDSTAVLJAMO
Trening emocija
Dr Vesna Danilovac,
lekar i lifecoach, o neobičnoj,
inovativnoj wingwave
metodi razvoja ličnosti
K
Lepet
leptirovih krila
U imenu vingvejv nalaze se dve reči „wing“ i
ako nekome ko se
„wave“. Metafora dolazi iz teorije haosa Edvarda Loprvi put susreće sa winrenca, koja kaže da treptaj leptirovog krila na jednoj
gwave koučingom objastrani zemaljske kugle, ako je napravljen u pravom tresniti u najkraćem o nutku i na pravom mestu, može generisati uragan na dručemu se radi?
goj strani zemaljske kugle. Dakle, wing označava jedan mali
Wingwave
(ving- zamah krila leptira koji pravi ogromnu promenu samo ukovejv) je koučing metoda liko se desi na pravom mestu. Wave (talas) pravi paralelu sa
koja pruža mogućnost da
brainwave (moždanim talasima), kao kod briljantnih ideja
veoma malom intervenkoje se javljaju u trenutku. Kod metode wingwave mali
cijom dođemo do velikih
impulsi generisani pokretima očiju, mogu značajno pokrenuti plimu doživljaja čoveka, koja
pomaka u ličnom i profedalje prouzrokuje veliku i trenutnu pozisionalnom razvoju. Pomoću
tivnu promenu ponašanja i rađate metode organizam se dovodi
nje briljantnih ideja.
u stanje balansa, uspešno se otklanja
mera levo – desno
stres, eliminišu mentalne blokade, strahoispred njegovih očiju. Takovi, fobije... Može se pojačati osećaj samopouzdanja,
đe, to je i „poligraf“ metoda, jer se
motivacije i unaprediti komunikacija sa samim so- njenom primenom dobijaju tačni podaci od nesvebom i okruženjem. Takođe, mogu se kontrolisati, snog, koji su važni za rad.
odnosno eliminisati loše navike i zavisnosti od hraKo je njen tvorac?
ne, pušenja, narkotika...
Wingwave su osmislili Cora Besser-Siegmund
Kako izgleda wingwave koučing?
i Harry Siegmund iz Hamburga pre osam godina.
Tretman je individualan, traje oko sat vremena, Vodeći su psiholozi u Nemačkoj i imaju svoj Instit.
nema potrebe mnogo da se priča i nema „dušev- Preko 700 profesionalnih koučeva koristi u praksi
nog striptiza“. U većini slučajeva dovoljan je samo wingwave u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Franjedan tretman da se problem eliminiše u potpu- cuskoj, SAD, Rusiji, Skandinaviji... Metoda se već
nosti i trajno. Koriste se kineziologija, stimulacija tri godine uspešno primenjuje i u Srbiji.
hemisfera i tehnike neurolingvističkog programiZašto ste se zainteresovali za wingwave meranja. Ovo nije medicinska metoda, niti psihotera- todu?
pija, ovo je „trening emocija“.
Prvo iz profesionalnih pobuda, želeći da naImate li naše ime za metodu kojom se bavite? učim više metoda koje bih primenjivala u indiMožemo je nazvati metodom „mahanja“, jer vidualnom radu sa klijentima. Radeći sa svojim
klijent prati prste kouča (trenera) koji ih brzo po- koučom ovom metodom na sebi, otklonila sam
94 l Ona www.onamagazin.com
mentalnu blokadu i strah od javnog nastupa koji
sam imala. Uzrok moje blokade je bio jedan nerazgrađen doživljaj iz osnovne škole, koji je proizveo osećaj straha od mišljenja drugih ljudi i stida.
Sada sam u takvim situacijama potpuno opuštena,
sigurna i spontana. Takođe sam radila i na eliminisanju jakih negativnih emocija, kao što su tuga,
zabrinutost, praznina i nemoć, koje su nastale odlaskom moga sina u Ameriku. Sada gledam na ovo
iz drugog ugla, srećna sam i zadovoljna što tamo
živi i radi.
Otklanjate strah od ispita, letenja, javnog nastupa... Kod kojih psiholoških smetnji imate najviše efekta?
Kod svih navedenih tema postižu se potpuno
isti rezultati – metoda ih otklanja u potpunosti i
trajno.
Da li Srbiju odlikuju specifične psihološke
smetnje, u odnosu na Nemačku, na primer?
Svakako, ljudi u Srbiji mnogo češće imaju osećaj anksioznosti, opterećenja, zabrinuti su i
strahuju, naročito od budućnosti. Blokirani su negativnim doživljajima i emocijama. Kod mladih
ljudi posebno su izraženi bezvoljnost, nedostatak
samopouzdanja i motivacije da se bilo šta promeni
ili pokrene.
Da li je vaš koučing delotvorniji kada se obavlja u kolektivu ili individualno?
Svaka promena počinje od individualne promene. Menjajući sebe, menjamo odnos sa drugima i to se reflektuje promenom okruženja prema
nama. U jednom sistemu ukoliko se promeni i jedan njegov mali deo, nastaje promena čitavog sistema. Više radim individualni koučing, a iskustveno
znam da su podjednako delotvorni i kolektivni.
Čemu ste učili zaposlene u našim firmama?
Veštinama komunikacije i uspeha, poslovnom
ponašanju i odevanju, emocionalnoj inteligenciji,
neograničenim mogućnostima lične moći, upravljanju energijama misli, novca i još mnogim zanimljivim temama usmerenim ka motivaciji i ličnom
razvoju.
Na kom principu funkcioniše takozvani ORing test?
O-Ring je kineziološki test i funkcioniše principom promene nivoa energije, odnosno mišićne
snage. Pozitivne emocije podižu energiju, a stres i
negativne emocije je oduzimaju. Vaš stisak prstiju
postaje slab na one reči, osobe i događaje koji su za
vas stresni i na taj način se nalaze pravi uzroci problema. Reakcija je istinita, jer se dobija kao odgovor
podsvesnog. Nađeni uzroci problema se razgrađuju stimulacijom hemisfera na tri načina: vizuelno
- prateći prste, zvučno - slušanjem muzike i kinestetički - naizmeničnim dodirivanjem ramena.
Šta se podrazumeva pod pojmom egoistični
mozak, kada je mršavljenje u pitanju?
Pad nivoa energije u telu uopšte, ili kod nekih
dijeta, može izazvati reakciju sličnu stresu, kada
mozak preplavi hormon stresa - cortisol, koji se
pojačano luči pri takvim stanjima. To izaziva pad
nivoa šećera u krvi i tada moždane ćelije šalju signal: “Opasnost, snabdevanje energijom je smanjeno”. Napad gladi javlja se kao posledica. Fatalno
je to što od energije koju dobijamo, unoseći hranu,
samo jedna mala količina stigne do mozga.
U koliko slučajeva u praksi ste se uverili da je
mršavljenje uz wingwave delotvorno?
U trogodišnjoj praksi imala sam četrdesetak
klijenata sa poremećajem ili lošim navikama vezanim za hranu, kao što su: gojaznost, anoreksija i bulimija. Hrana je „lek za dušu“ i pomoću nje osoba
„kompenzuje“ ono što joj nedostaje. Najčešće su to
nedostatak ljubavi, nesigurnost, praznina, usamljenost, tuga... Radeći na eliminaciji ovih uzroka gubi
Kratka biografija:
dr Vesna Danilovac
Lekar sa sedmogodišnjim iskustvom u
lekarskoj praksi, a sada konsultant, trener predavač, NLP master, life kouč i prvi
lekar Reiki terapeut u zemlji. Radila je
na vodećim menadžerskim poslovima u
firmama kao što su: Velefarm, Polimark,
Saatchi&Saatchi i Hipol. Osnivač je agencije Spiritus movens (www.spiritus-movens.
com) i stalni konsultant više kompanija iz
oblasti marketinga, PR-a i korporativnih
komunikacija. Poseduje petnaestogodišnje iskustvo trenera-predavača u oblasti
komunikacija, veština ličnog razvoja, uspeha, poslovnog kodeksa...
se povećana potreba za hranom. Osoba, oslobođena negativnih emocija, vraća se u ravnotežu i bez
dijeta normalizuje telesnu težinu. Tom metodom
se deluje na uzrok, ne na posledicu, jer gojaznost je
samo posledica određenog stanja.
Navedite tri magične reči u koje najviše verujete.
Vera, misli, mera. Sve naše reči koje koristimo
su moćne, svaka proizvodi određenu emociju dajući nam ili oduzimajući moć i tako direktno utiču
na naš život.
Koliko košta wingwave koučing? Imate li
specijalne pakete?
Cena tretmana je 5000 dinara. Pakete nemam
jer se kod većine klijenata u samo jednom tretmanu eliminiše problem i završi rad.
Gde se obavlja wingwave koučing i koliko ranije mora da se zakaže termin?
Radim sa klijentima u Beogradu, u Cetinjskoj
ulici. Termini se zakazuju nedelju dana ranije.
Navedite nam primer iz prakse.
Osećaj straha koji se javlja u društvenim kontaktima i odlukama koje donosite, rezultat je vaše
nesigurnosti i negativnog stava o sebi. Zbog narušenog samopouzdanja najčešće sabotirate dobre
stvari u životu. Kada u kontaktu sa nepoznatim
ljudima ili situacijama osećate napetost i pritisak,
strah, stid i nesigurnost, reč je o vašoj percepciji da
ste izloženi opasnosti od povređivanja, jer ste nešto
slično već preživeli.
Elimininacija uzroka: Najpre je potrebno pronaći uzroke vašeg narušenog samopouzdanja. To
se radi miostatik testom (proverom mišićne snage)
iz područja kineziologije. Pronalaze se stresni faktori i negativne emocije, koje stoje iza tih faktora.
Potom se izvodi konkretna intervencija, mahanje
kouča pred vašim očima (levo-desno) čime se stimulišu vaše moždane hemisfere. Negativne emocije se na ovaj način razgrađuju i trajno eliminišu
različiti ograničavajući obrasci ponašanja. Ugrađivanje samopouzdanja:Nakon ovoga zapitate se sasvim jednostavno: Kakav je to osećaj kada sam jako
siguran u sebe i posebno uspešan? Tražite pozitivne
resurse u sebi i koncentrišete se na njih. Jednim setom mahanja pred vašim očima ta informacija i
pozitivan osećaj budu odmah ugrađeni (usidreni)
u vašem mozgu.
Jedan student elektrotehnike je na trećoj godini studija počeo da odustaje od ispita. Zbog stresne reakcije koju je doživeo u emotivnoj vezi osetio
je strah koji ga je blokirao. Tri seta mahanja bila
su dovoljna da se oslobodi negativne blokirajuće
emocije. Potom je zamislio sebe u situaciji u kojoj
uspešno polaže ispit i nakon dva seta mahanja usidrena (zadržana) mu je pozitivna emocija. Koučing
je završen za petnaestak minuta, a student je položio šest ispita u jednom roku, među njima i jedan
od težih koji dugo nije uspeo da položi. Nastavio je
uspešno dalje studije.
Možete li da poklonite nekoliko wingwave
saveta našim čitateljkama?
Mentalni trening za mršavljenje ima dve tehnike koje se mogu odmah primeniti:
Tehnika lupkanja - Vrhovima prstiju brzo lupkajte (ne prejako) po grudnoj kosti 30 sekundi. Na
taj način, stimulišući rad grudne žlezde – timusa,
izazivate podizanje energije u organizmu. Potom,
duboko udahnite i izdahnite i još 60 sekundi ponovo dalje lupkajte po grudnoj kosti. Nakon ovoga
nestaje potreba za jelom čak i do četiri sata.
Wingwave tehnika - Kada vidite hranu koja
vas privlači, koristite brze pokrete očiju desnolevo ili brzo naizmenično lupkanje po ramenima ukrštenim rukama. To dovodi do uklanjanja
potrebe za jelom jer balansira moždane hemisfere
Ona
i daje osećaj opuštenosti. www.onamagazin.com
Ona l 95
Download

Preuzmite ceo članak iz magazina ONA (.PDF