Opšte upozorenje!
HOOVER usisivači namenjeni su isključivo za korišćenje u domaćinstvu. Usisavač
koristite samo prema priloženim uputstvima.
Sva prava su zadržana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodukovan ili prepisan u
bilo kom obliku odnosno na bilo koji način, bilo mehanički, fotokopiranjem ili na neki
drugi način, bez prethodnog odobrenja vlasnika autorskih prava (copirighta).
Proizvođač ne odgovara za eventualne greške u štampanju ovog uputstva.
Proizvođač zadržava pravo na odgovarajuće izmene na proizvodu koje ne menjaju
njegove bitne osobine.
CANDY HOOVER BEOGRAD
Bulevar Zorana Đinđića, 67
tel. +381 (11) 31 31 655
www.candy.rs
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Ovaj usisivač predviđen je isključivo za čišćenje u domaćinstvu i to kako je navedeno u ovim
uputstvima. Pre korišćenja uređaja budite sigurni da ste u potpunosti razumeli ova uputstva.
Upozorenje: Električna energija može biti krajnje opasna!
Ovaj uređaj je dvostruko izolovan i ne mora biti uzemljen.
VAŽNO: Žice glavnih električnih vodova obojene su u skladu sa sledećim sistemom označavanja:
plava - neutralno
smeđa - pod naponom
Podsetnik: Nakon korišćenja isključite uređaj i izvucite utikač iz zidne utičnice. Pre čišćenja ili
održavanja uređaja isključite uređaj i izvucite utikač iz zidne utičnice.
Pazite na bezbednost dece, starijih ili neovlašćenih osoba: Ne dozvolite da se deca igraju sa
uređajem. Nadgledajte korišćenje kada s uređajem rukuju starija deca, starije ili neovlašćene osobe.
Statički elektricitet: Neki tepisi mogu izazvati pojavu manjeg statičkog elektriciteta. pražnjenje
statičkog elekriciteta nije opasno za zdravlje.
BITNO ŠTA SE NE SME
• postaviti usisivač iznad sebe kada čistite stepenice,
• koristiti usisivač za čišćenje spoljnih prostora, mokrih površina ili usisavanje tečnosti,
• koristiti usisivač za sakupljanje šibica, vrućeg pepela, opušaka, teških / tvrdih ili oštrih predmeta
ili bilo čega drugog što može oštetiti usisivač,
• prskati po usisivaču ili usisavati zapaljive tečnosti, tečnosti za čišćenje, sadržaje spreja ili njihovih para jer to može prouzrokovati požar / eksploziju,
• gaziti po električnom kablu dok koristite uređaj ili isključiti uređaj tako da vučete električni kabl,
• stajati na kablu ili ga omotati oko ruku ili nogu kada koristite usisivač,
• nastaviti sa radom ako je usisivač neispravan.Ako je oštećen električni kabl, u tome slučaju
ODMAH PRESTANITE s korišćenjem uređaja kako bi izbegli opasnost i zamenite električni kabl,
• izvaditi ciklonska kasetu pre nego izvučete cev iz usisivača,
• koristiti usisivač za čišćenje ljudi ili životinja.
PRIPREMA USISAVAČA ZA RAD
izvadite usisivač i pribor iz ambalaže. Svu ambalažu odložite na siguran i savestan način.
Ubacite kraj savitljive cevi u usisivač, tako da su spojnice i zatvarači u ispravnom položaju. da
otpustite, jednostavno pritisnite dva tastera na kraju cevi i povucite (slika 1).
Namestite cev / ručku i nastavak za pod na suprotni kraj teleskopske cevi (slike 02:03).
Dodatni pribor može se sačuvati na držač pribora koji je učvršćen na teleskopskoj cevi (slika 3)
Nanopack sistem spremanja
Jedinstveni Nanopack sistem spremanja omogućava da se usisivač nakon upotrebe sklopi u ultra
kompaktnu konfiguraciju koja zauzima značajno manji prostor od bilo kojeg drugog usisivača.
Pospremanje usisivača uz korišćenje “Nanopack” sistema:
1. Odvojite nastavak za podove i tepihe od teleskopske “3Tube” cevi i sklopite “3Tube” cev na
najmanju dužinu (pogledajte odlomak “Teleskopska 3Tube cev”).
2. Postavite usisivač u vertikalni položaj i ubacite nosač na “3Tube” cevi u otvor koji se
nalazi na kućištu usisivača (slika 15).
3. Omotajte cev oko uređaja pre nego ručku cevi i nastavak za podove i tepihe postavite na
nosač za pribor (slika 16).
KORIŠĆENJE USISIVAČA
Električno napajanje
Izvucite električni kabl i priključite ga u utičnicu (slika 4). Pazite da je električni kabl
potpuno razvučen pre korišćenja uređaja. Pritisnite taster za uključivanje / isključivanje jedanput da
pokrenete usisivač (slika 5). Nakon završetka čišćenja, pritisnite taster ponovo da zaustavite rad
usisivača i izvucite električni kabl iz zidne utičnice. Pritisnite taster za namotavanje kabla da se kabl
namotaja natrag u usisivač (slika 6).
Stalna kontrola snage (u zavisnosti od modela)
Podesite snagu usisavanja pomeranjem ventila na ručki: snaga usisavanja će se smanjiti kada
otvorite ventil (slika 7). Koristite manju snagu usisavanja za čišćenje osetljivih tkanina.
Promjenljiva kontrola snage (u zavisnosti od modela)
Klizno pomerajte podešivač snage da povećate ili smanjite snagu usisavanja (slika 8). Koristite
manju snagu usisavanja za čišćenje osetljivih tkanina.
Teleskopska “3tube” cev
Teleskopskoj “3tube” cevi možete povećati ili smanjiti dužinu, tako da pritisnete zasune i povučete
cev na željenu dužinu (slika 9).
Nastavak za tepihe i podove
Pritisnite papučicu na nastavku da spustite glavu četke kada usisavate tvrde podove (slika 10).
Ponovo pritisnuti pedalu da podignete glavu četke kada usisavate tepihe.
Mini turbo nastavak (zavisno od modela)
Koristite mini turbo nastavak (slika 11) za dubinsko čišćenje tekstilnih površina. Važno: Nemojte
koristiti mini turbo nastavak za vunene pokrivače / prostirače s dugačkim resicama, životinjske kože i
mekane tepihe s vlaknima čija debljina prelazi 15 mm. Ne držite nastavak nepomičnim za vreme dok
se četka okreće.
Višenamenski pribor (slika 12), ovaj pribor može se koristiti kao:
1) uski nastavak: za uglove i druge teško dostupne površine,
2) nastavak sa četkom: za police knjiga, okvire slika, tastature itd
Nastavak za nameštaj (zavisno od modela) - za osetljivi i tapacirani nameštaj (slika 12).
Privremeni položaj i spremanje
Teleskopska “3tube” cev može se postaviti u privremeni položaj ili se spremiti kada se ne koristi
(Slike 01:14).
ODRŽAVANJE USISAVAČA
Pražnjenje ciklonske kasete
Ciklonski kasetu ispraznite nakon svakog korišćenja usisivača ili ako pokazatelj napunjenosti
kasete počne da svetli (slika 17).
1. Izvucite cev iz usisivača (slika 1)
2. Pritisnite tastere na ručki (slika 18) i izvadite ciklonska kasetu iz usisivača (slika 19).
3. Držite kasetu gornjom stranom prema dole tako da je pločica filtera okrenuta nagore.
Otkvači pločicu filtera i otvorite kasetu (slika 20). Pažljivo ispraznite sadržaj kasete u vreću za
smeće.
4. Ako je potrebno, pomoću nastavka s četkom uklonite svu prašinu s unutrašnjih zidova kasete.
5. Zatvorite vrata kasete. Ponovo ubacite ciklonska kasetu u usisivač i gurnite je prema dole
da se učvrsti.
Važno: Cev mora biti izvučena iz usisivača pre vađenja ili ponovnog umetanja ciklonske kasete.
Podsetnik: Pokazatelj napunjenosti kasete će svetleti kada dođe do začepljenja. U tome slučaju
pogledajte odlomak “Uklanjanje začepljenja”.
VAŽNO: Čišćenje perivih filtera - Za održavanje optimalne efikasnosti usisivača istresite
prašinu s filtera i ako je neophodno, toplom vodom operite Hepa filter ciklonske kasete i izlazni filter
nakon svakih 5 pražnjenja ciklonske kasete. Suvom krpom uklonite svu vodu iz filtera i ostavite ih
da se u potpunosti osuše pre nego ih vratite u usisivač.
Važno: Za pranje filtera i trajne kese za prašinu nemojte koristiti vruću vodu ili deterdžente. U
slučaju da se filteri ili kesa za prašinu oštete zamenite ih samo s Hoover rezervnim delovima.
Ne koristite uređaj bez kasete ili filtera
Kako bi izvadili HEPA filter ciklonske kasete:
1. Izvadite ciklonska kasetu. (Pogledajte odlomak “Pražnjenje ciklonske kasete”).
2. Otkvači pločicu filtera sa dna ciklonske kasete (slika 21)
3. Pritisnite zasune za otpuštanje na plavom okviru filtera da otvorite kutiju HEPA filtera (slika 22),
4. Izvadite perivi HEPA filter
Vađenje Purefilt izlaznog filtera:
1. Otkvači i skinuti poklopac izlaznog filtera (slika 23).
2. Izvadite perivi izlazni filter.
Uklanjanje začepljenja - Kada pokazatelj napunjenosti kasete svetli:
• Proverite da li je kaseta puna. Ako je, pogledajte odlomak “Pražnjenje ciklonske kasete”.
• Ako je kaseta prazna a pokazatelj svetli:
1. Možda je potrebno očistiti filtere? Ako treba, pogledajte odlomak “Čišćenje perivih filtera”.
2. Proverite da nema neke druge vrste začepljenja. Pomoću šipke ili štapa uklonite eventualno
začepljenje iz produžne ili savitljive cevi.
Upozorenje: Pokazatelj napunjenosti kasete će svetleti ako se usisivač koristi kada je ciklonska
kaseta puna, ako postoji začepljenje ili ako su filteri prljavi. Ako se usisivač koristi više od deset
minuta s upaljenim svetlom pokazatelja napunjenosti kasete, elektronski prekidač će isključiti
uređaj da spreči opasnost od pregrevanja. Kada se to dogodi, isključite usisavač, izvucite kabl iz
zidne utičnice i ispravite grešku (pogledajte odlomak “Uklanjanje začepljenja”). Uređaj će se
automatski pokrenuti nakon što ga ponovo uključite.
PRE NEGO SE OBRATITE OVLAŠĆENOM SERVISERU
Ukoliko imate problema sa usisivačem, proverite niže navedeno pre nego se obratite ovlašćenom
servisu Hoover:
• Proverite ispravnost električnog napajanja? Proveru možete izvesti tako da na isto
napajanje priključite neki drugi električni uređaj.
• Proverite da ciklonska kaseta nije prenapunjene? Pogledajte poglavlje “Održavanje
usisivača “.
• Proverite da filter nije začepljen? Pogledajte odlomak “Održavanje usisivača”.
• Proverite da cev ili nastavak nisu zapušeni? Pogledajte odlomak “Uklanjanje začepljenja”.
VAŽNE INFORMACIJE
Originalni Hoover rezervni delovi i potrošni materijal:
Uvek koristite samo originalne Hoover rezervne delove i potrošni materijal.
Sve potrebno možete nabaviti kod ovlašćenog prodavca ili Hoover direktno putem Hoover
internet stranice:
vvv.hoover.rs
- HEPA filter ciklonske kasete: T90 - br. na kutiji 35600636
- Purefilt izlazni filter: T87 - br. na kutiji 35600541
- MiniTurbo nastavak: J26 - br. na kutiji 35600543
- Savitljiva cev: D95 - br. na kutiji 35600544
- Nastavak za tepihe i podove: G85 - br. na kutiji 35600545
- Nastavak za parket: G81 - br. na kutiji 35600391
Ukoliko vam je potrebna usluga servisa, uređaj dostavite u ovlašćeni servis Hoover.
Pri svakom zahtevu za popravku u garantnom roku obavezno se moraju predočiti račun ili
otpremnica i garantni list.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Ovaj uređaj je označen u skladu sa evropskom Direktivom 2002/96 / EZ o otpadu električne i
elektronske opreme (VEEE).
Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda možete pomoći i Vi i tako sprečiti potencijalne
negativne posledice za prirodnu okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu biti uzrokovane
neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad.
Umesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuće mesto za recikliranje električne i
elektronske opreme.
Odlaganje mora biti izvršeno u skladu sa lokalnim ekološkim propisima za odlaganje otpada.
Za opširnije informacije o tretmanu, reciklaži ili korišćenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da
kontaktirate svoju komunalnu službu, službu vašeg lokalnog otpada ili prodavnicu gde ste
kupili proizvod.
Download

Linija Freespace TFS 7207 / TFS 7187