Tekst funkcije
Tekst funkcije pretvaraju brojčane tekstualne vrednosti u brojeve, brojčane vrednosti u tekstualne, te
omogućavaju rad s tekstualnim nizovima.
Funkcija TEXT
Funkcija TEXT pretvara broj u niz znakova (tekst) zadanog formata.
Funkcija ima oblik:
=TEXT(vrednost, format)
Argument vrednost može biti bilo koji broj, formula ili adresa ćelije. Argument format označava kako će
biti prikazan rezultirajući tekst. Da biste odredili željeni format, možete upotrebiti bilo koji od Excelovih
formatirajućih simbola ($, #, 0, itd.) osim zvezdice (*); format General ne možete upotrebiti.
Na primer, formula
Funkcija DOLLAR
=TEXT(98/4,”0.00”)
vraća tekst 24.50.
Poput funkcije TEXT, funkcija DOLLAR pretvara broj u tekst. Međutim, funkcija DOLLAR formatira tekst
kao valutnu vrednost sa zadanim brojem decimalnih mesta. (Valuta je odredjena na nivou operarativnog
sistema Control panel-Regional and Language Options. Ova funkcija ima oblik:
=DOLLAR(broj, decimale)
Na primer, formula =DOLLAR(45.899,2) vraća tekst 45.90Din, a formula =DOLLAR(45.899,0) vraća
tekst 46Din. Uočite kako Excel zaokružuje brojeve ako je to potrebno. Ako izostavite argument decimale,
Excel koristi dva decimalna mesta. Ako za decimale upotrebite negativnu vrednost, Excel zaokružuje
ulevo od decimalne tačke.
Funkcija LEN
Funkcija LEN vraća broj znakova u unesenom podatku i ima oblik:
=LEN(tekst)
Argument tekst može biti broj, niz znakova u dvostrukim navodnicima ili adresa ćelije. Primer, formula
=LEN(“Test”) vraća 4. Ako ćelija A1 sadrži oznaku Test, formula =LEN(A1) takođe vraća 4.
Funkcija LEN vraća dužinu prikazanog teksta ili vrednosti, a ne dužinu stvarnog sadržaja ćelije. Npr.,
pretpostavimo da ćelija A10 sadrži formulu =A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8 i da je njen rezultat vrednost
25. Tada formula =LEN(A10) vraća vrednost 2, dužinu vrednosti 25, te zanemaruje završne nule.
Adresirana ćelija kao argument funkcije LEN može sadržavati drugu tekst funkciju. Primer, ako ćelija A1
sadrži funkciju =REPT(“-*”,75) tada formula =LEN(A1) vraća vrednost 150.
ASCII funkcije: CHAR i CODE
Svako računar ima brojčane kodove kojima predstavlja znakove.
ANSI - Američki nacionalni institut za standarde
ASCII - Američki standardni kod za razmenu informacija
ANSI kodovi ispod 127 odgovaraju ASCII kodovima dok se iznad 127 razlikuju
III.
Funkcije CHAR i CODE rade s ovim ANSI kodovima. Funkcija CHAR vraća znak koji odgovara ANSI
kodnom broju, a funkcija CODE vraća ANSI kôd prvog znaka argumenta. Ove funkcije imaju oblik:
=CHAR(broj) i =CODE(tekst)
Funkcije čišćenja: TRIM i CLEAN
Često vas vodeća i završna prazna mesta sprečavaju od ispravnog sortiranja u radnoj stranici ili bazi
podataka. Ako upotrebite nizovne funkcije za rad s tekstom u vašoj radnoj stranici, višak praznih mesta
može uzrokovati neispravan rad formula. Funkcija TRIM uklanja sve vodeće, završne i suvišne praznine iz
niza, ostavljajući samo po jedno prazno mesto između reči. Ova funkcija ima oblik:
=TRIM(tekst)
Funkcija CLEAN slična je funkciji TRIM, osim što radi samo sa znakovima koji se ne mogu ispisati, poput
tabulatora i programsko-specifičnih kodova.
CLEAN je posebno korisna funkcija pri uvozu podataka iz drugog programa u kojima neki podaci sadrže
neispisive znakove. (Ovi se znakovi mogu pojaviti u vašoj radnoj stranici kao debele uspravne crte ili mali
kvadrati.)
CLEAN možete upotrebiti za čišćenje ovih znakova iz podataka. Ova funkcija ima oblik:
=CLEAN(tekst)
Funkcija EXACT
Funkcija EXACT je funkcija koja proverava da li se dva niza u potpunosti poklapaju, uključujući u razlike i
mala i velika slova. Razlike u formatima se zanemaruju. Ova funkcija ima oblik:
=EXACT(tekst1,tekst2)
Ako su tekst1 i tekst2 identični, uključujući i mala i velika slova, EXACT vraća TRUE; inače je vraćena
vrednost FALSE. Argumenti tekst1 i tekst2 moraju biti ili nizovi slova pod dvostrukim navodnicima ili
adrese ćelija koje sadrže tekst.
Funkcije malih i velikih slova: UPPER, LOWER i PROPER
Tri funkcije odnose se na mala i velika slova u vašim tekstualnim nizovima:
UPPER, LOWER i PROPER. Funkcija UPPER pretvara niz u sva velika slova. Funkcija LOWER pretvara niz u
sva mala slova. Funkcija PROPER postavlja veliko slovo za svako prvo slovo svake reči, kao i za svako slovo
ispred kog nema slova, sva se ostala slova pretvaraju u mala. Ove funkcije imaju oblik:
=UPPER(tekst),
i
=LOWER(tekst)
i
=PROPER(tekst)
Funkcije ISTEXT i ISNONTEXT
Funkcije ISTEXT i ISNONTEXT proveravaju da li je podatak tekst. Ove funkcije imaju oblik:
=ISTEXT(vrednost)
i
=ISNONTEXT(vrednost)
Pretpostavimo da želite odrediti je li u ćeliji C5 tekst. Ako upotrijebite formulu =ISTEXT(C5), a u ćeliji C5 je
tekst ili formula koja vraća tekst, tada Excel vraća logičku vrednost TRUE. Ako provjerite istu ćeliju
formulom =ISNONTEXT(C5) Excel vraća logičku vrednost FALSE.
Slične funkcije su ISNUMBER i ISBLANK
Podnizovne funkcije
Sedeće funkcije nalaze i vraćaju delove tekstualnog niza ili slažu veće nizove od manjih: FIND, SEARCH,
RIGHT, LEFT, MID, SUBSTITUTE,REPT, REPLACE i CONCATENATE.
Funkcije FIND i SEARCH
Funkcije FIND i SEARCH koristite za nalaženje pozicije podniza unutar niza. Obe funkcije vraćaju broj
znaka na kojem Excel prvi put naiđe na traženi tekst. (Excel kao znakove broji i prazne znakove i
interpunkcijske znakove.)
Ove dve funkcije rade na isti način, osim što FIND pravi razliku između malih i velikih slova, a SEARCH
dozvoljava upotrebu džoker znakova ( *, ?)
Funkcije imaju oblik:
=FIND(traženi_niz,polazni_niz,startni_broj)
=SEARCH(traženi_niz,polazni_niz,startni_broj)
Argument traženi_niz određuje uzorak koji se traži, a argument polazni_niz tekst u kojem se traži uzorak.
Za oba argumenta možete upotrebiti tekst u dvostrukim navodnicima ili adresu ćelije. Opcioni argument
startni_broj određuje broj znaka u argumentu polazni_niz od kog želite početi pretraživanje.
Argument startni_broj je od pomoći u slučajevima kada polazni_niz sadrži više pojava argumenta
traženi_niz. Ako ispustite argument startni_broj, Excel prijavljuje prvi nađeni uzorak tj. Pretraživanje
počinje od pozicije 1(jedan).
Ako traženi_niz nije dio argumenta polazni_niz ili ako startni_broj nije veći od nule, dobit ćete vrednost
pogreške #VALUE!. Istu ćete vrednost pogreške dobiti i ako je startni_broj veći od broja znakova
argumenta polazni_niz, kao i u slučaju da je startni_broj veći od pozicije na kojoj je zadnji put nađen
traženi_niz.
Primer, da biste pronašli p u nizu Noć u operi, upotrebite formulu
=FIND(“p”,”Noć u operi”)
Ova formula vraća 8, jer je p osmi znak u nizu.
Ako ne znate tačno uzorak koji tražite u nizu, možete upotrebiti funkciju SEARCH i uključiti u traženi_niz
džoker znakove. Da biste tražili jedan znak koji se nalazi na određenoj poziciji, upotrebite upitnik (?); da
biste tražili sekvencu znakova na određenoj poziciji, upotrebite zvezdicu (*).
Pretpostavimo da ste u vašoj radnoj stranici unieli imena Smith i Smyth. Da biste odredili je li jedno od tih
imena u ćeliji A1, upotrijebite formulu
=SEARCH(“Sm?th”,A1)
Ako ćelija A1 sadrži tekst John Smith ili John Smyth, funkcija SEARCH vraća vrednost 6 – polazno mesto
niza Sm?th. Ako ne znate tačno o kojem se broju znakova radi, upotrijebite džoker znak *. Na primer, da
biste našli poziciju podniza Allan ili Alan u tekstu koji se nalazi u ćeliji A1 (ako postoji),
upotrebite formulu
=SEARCH(“A*an”,A1)
Funkcije RIGHT i LEFT
Funkcija RIGHT vraća niz znakova s desne strane polaznog niza (argumenta),dok funkcija LEFT vraća niz
znakova s leve strane polaznog niza. Ove funkcije imaju oblik
=RIGHT(tekst,broj_znakova)
i
=LEFT(tekst,broj_znakova)
Argument broj_znakova označava broj znakova koje treba izdvojiti iz argumenta tekst. Ove funkcije
uračunavaju prazna mesta u argumentu tekst kao znakove; ako tekst sadrži vodeća ili završna prazna
mesta, možda biste mogli upotrebiti funkciju TRIM unutar funkcija RIGHT i LEFT kako biste
osigurali očekivani rezultat.
Argument broj_znakova mora biti veći ili jednak nuli. Ako ispustite argument broj_znakova, Excel
pretpostavlja vrednost 1. Ako je broj_znakova veći od broja znakova u argumentu tekst, RIGHT i LEFT
vraćaju čitav argument tekst.
Primer, pretpostavimo da u ćeliju A1 vaše radne stranice unesete Ovo je test. Formula
=RIGHT(A1,4) vraća reč test.
Funkcija MID
Funkciju MID možete upotrebiti za izdvajanje niza znakova iz tekstualnog niza. Ova funkcija ima oblik
=MID(tekst,startni_broj,broj_znakova)
Argument tekst je niz iz kojeg želite izdvojiti podniz, startni_broj je mesto u nizu od kojeg želite započeti
podniz (relativno u odnosu na levi kraj niza), a broj_znakova je ukupan broj znakova koje želite izdvojiti.
Primer, pretpostavimo da ćelija A1 sadrži tekst Ovo je prilično dugačak tekst. Formulu
=MID(A1,17,13)
upotrebite za izdvajanje znakova dugačak tekst iz podatka u ćeliji A1.
Funkcije REPLACE i SUBSTITUTE
Ove dve funkcije zamenjuju stari s novim delom teksta. Funkcija REPLACE zamenjuje jedan niz znakova
drugim i ima oblik
=REPLACE(stari_tekst,startni_broj,broj_znakova,novi_tekst)
Argument stari_tekst je tekstualni niz u kojem želite zameniti znakove.
Sledeća dva argumenta, startni_broj i broj_znakova, određuju koji se znakovi menjaju (relativno u odnosu
na levi kraj niza). Argument novi_tekst određuje tekstualni niz koji se umeće.
Pretpostavimo da ćelija A3 sadrži tekst Zoran Divac, košarkaš. Da biste ovaj tekst postavili u ćeliju A6,
zamenjujući prva pet znaka nizom Vlade, odaberite A6 i unesite formulu
=REPLACE(A3,1,4,”Vlade”)
Novi tekst je Vlade Divac, košarkaš. Tekst u ćeliji A3 ostaje nepromijenjen, a novi se tekst pojavljuje u
ćeliji A6 u koju ste uneli formulu.
Upotrebom funkcije SUBSTITUTE ne određujete startni broj i broj znakova koji se zamenjuju; umesto toga,
jednostavno određujete tekst koji menjate. Funkcija SUBSTITUTE ima oblik
=SUBSTITUTE(tekst,stari_tekst,novi_tekst,broj_instance)
Pretpostavimo da ćelija A4 sadrži tekst Zoran Divac, košarkaš i da ga želite smestiti u ćeliju
D6 i promijeniti u Vlade Divac, košarkaš. Upotrebite formulu
=SUBSTITUTE(A4,”Zoran“,”Vlade”)
Kada ubacite ovu formulu u ćeliju D6, tekst u ćeliji A4 ostaje nepromijenjen. Novi se tekst pojavljuje samo
u ćeliji D6 koja sadrži formulu.
Argument broj_instance je opcioni i naređuje Excelu zamenu samo zadanih pojava argumenta stari_tekst.
Primer, ako ćelija A1 sadrži tekst kroz rupu, a želite ga promeniti u kroz lupu, tada upotrebite formulu
=SUBSTITUTE(A1,”r”,”l”,2)
u kojem broj 2 nalaže Excelu da slovom l zameni drugu pojavu slova r.
Ako ispustite argument broj_instance, Excel menja sve pojave argumenta stari_tekst u novi_tekst.
Funkcija REPT
Funkcija REPT omogućava vam popunjavanje ćelija nizom znakova koji seponavlja određeni broj puta.
Ova funkcija ima oblik
=REPT(tekst,broj_ponavljanja)
Argument tekst zadaje niz u dvostrukim navodnicima koji se ponavlja.
Argument broj_ponavljanja zadaje koliko puta će se ponoviti taj niz; to može biti bilo koji pozitivni broj, ali
rezultat funkcije REPT je ograničen na 255 znakova. Ako za argument broj_ponavljanja unesete 0, REPT
ostavlja ćeliju praznom; ako broj_ponavljanja nije celi broj, REPT zanemaruje decimalni deo broja.
Pretpostavimo da želite red zvezdica od 150 znakova. Ubacite formulu =REPT(“*”,150)
Rezultat je niz od 150 zvezdica.
Argument tekst može imati više od jednog znaka. Primerice, formula =REPT(“-*”,75)
rezultira redom zvezdica i crtica širokim 150 znakova. Argument broj_ponavljanja određuje ukupni broj
ponavljanja argumenta tekst, a ne broj znakova koje želite stvoriti. Ako tekstualni niz sadrži dva znaka,
dužina rezultirajućeg niza je dvaput veća od argumenta broj_ponavljanja.
Funkcija CONCATENATE
Upotreba funkcije CONCATENATE ekvivalentna je upotrebi znaka “&” kako bi se od manjih nizova dobio
veći. Ova funkcija ima oblik
=CONCATENATE(tekst1,tekst2,...)
Možete upotrebiti do 30 tekstualnih argumenata, koji su delovi teksta koji želite složiti.
Primer, ako ćelija B4 sadrži niz glavni , formula
=CONCATENATE(“Beograd je”,B4,” grad.”)
vraća Beograd je glavni grad.
Download

Tekst funkcije