OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
PREDMET:
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA MDEXO DOO I LICENCIRANJA AWP Advokatski Web Portal POSLOVNOG SOFTVERA
Važi od dana: 01.11.2014
TERMINOLOGIJA
1. MDEXO - se odnosi na MDEXO doo
2. AWP Advokatski Web Portal - se odnosi na AWP Advokatski Web Portal poslovni softverski
paket u svim postojećim verzijama
3. Softver - svi softverski proizvodi MDEXO doo, uključujući I AWP Advokatski Web Portal
4. Korisnik - pravno ili fizičko lice kome MDEXO doo iznajmljuje licencu za korišćenje Softvera,
odnosno pruža informatičke usluge
5. Licenca - pravo Korisnika da koristi AWP Advokatski Web Portal
6. Opšti uslovi - se odnosi na ovaj dokument
7. Tehnička podrška - usluga koju MDEXO doo nudi Korisnicima u smislu prijave grešaka, i
tehničkih problema prilikom instalacije i upotrebe softvera i otklanjanje istih
POJAM AWP Advokatski Web Portal POSLOVNI SOFTVER
Član 1.
AWP Advokatski Web Portal poslovni softver čine računarski programi i njihove pomoćne
datoteke, kao i strukture baza podataka u kojima AWP Advokatski Web Portal čuva i obrađuje
podatke. AWP Advokatski Web Portal poslovni softver, kao i drugi softverski proizvodi MDEXO
doo, su proizvodi koje MDEXO doo proizvodi u okviru svoje delatnosti, radi ustupanja prava
na njihovo korišćenje na tržištu.
Član 2.
MDEXO doo je isključivi i trajni nosilac svih prava nad AWP Advokatski Web Portal, kao
svojim autorskim delom. Svako neovlašćeno umnožavanje, instaliranje, korišćenje,
iznajmljivanje ili zloupotreba AWP Advokatski Web Portal na bilo koji način je kažnjivo delo i
osnov potraživanja naknade štete od strane MDEXO doo.
POJAM OVOG DOKUMENTA
Član 3.
Opšti uslovi poslovanja i licenciranja su uslovi pod koji MDEXO doo ustupa pravo na korišćenje
svojih softverskih proizvoda za dalju prodaju, krajnjim korisnicima, način licenciranja istih,
održavanja, izrade posebnih zahteva i naplaćivanja svojih usluga. Opšti uslovi su sastavni deo
Ugovora o zakupu softvera, ali se u slučaju potrebe pojedine odredbe mogu i drugačije
urediti i ugovoriti.
MDEXO d.o.o. – Jase Prodanovic 16 – 11000 Beograd – Republika Srbija – Telefon: +381 64 1161160
Tekući račun: 205-209355-98 Komercijalna banka AD
PIB: 108578058
MB: 21027529
Email: [email protected]
www.mdexo.com
IZRADA SOFTVERA PO NARUDŽBI KORISNIKA
Član 4.
Pored osnovne delatnosti na razvoju AWP Advokatski Web Portal, MDEXO doo se bavi i
izradom specifičnih aplikacija. Prema zahtevima Korisnika, MDEXO doo će izraditi ponudu sa
predlogom rešenja, predloženim tehnologijama i platformi za razvoj softvera, mogućim rokom
izrade i cenom posla. Ukoliko se ponuda prihvati, a ne potpiše se posebni Ugovor o izradi
softvera, odredbe u Opštim uslovima se smatraju podrazumevanim i važećim.
USTUPANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE SOFTVERA
Član 5.
AWP Advokatski Web Portal se ne prodaje nego se iznajmljuje pravo na njegovo korišćenje.
Pravo Korisnika da program koristi na jednom računaru ili uređaju u jedno vreme zove se
Licenca.
Korisnik i MDEXO doo potpisuju Ugovor o zakupu softvera, kojim se ugovara zakup određenog
broja Licenci za AWP Advokatski Web Portal za period od 12 meseci.
Pribavljanjem prava na korišćenje AWP Advokatski Web Portal, korisnik ne stiče pravo na
dobijanje izvornog koda.
Član 6.
AWP Advokatski Web Portal se iznajmljuje po sledećim verzijama I cenovnim skalama:
Advokatski profil – Namenjena je korisnicima koji direktno učestvuju u procesima I direktno
sarađuju sa klijentima. Pretraga klijenata kao i pretraga predmeta po nekoliko kriterijuma
omogućava vrlo brz i jednostavan pristup traženim podacima. Čist, pregledan i intuitivan dizajn
omogućava da samo uz nekoliko jednostavnih koraka korisnici dodaju novog klijenta ili
predmet, da pregledaju ili izmenite podatke koje koriste. Dodatnu mobilnost aplikacije
omogućava servis za Email i SMS obaveštenja koji će korisnika uredno obaveštavati jednom
dnevno u periodu od pet dana pre isteka evidencije koju ste prethodno dodali za predmet.
Posebno korisna funkcionalnost aplikacije jeste kreiranje PDF izveštaja. Sve što je potrebno
jeste da korisnik odabere datum ili vremenski period i aplikacija će generisati fajl sa podacima
kao što je interni broj predmeta, broj predmeta u sudu, podaci o evidencijama,itd.
Administratorski profil – Namenjen je osobama koji su zadužene za kontrolu I praćenje rada
grupe advokata. Obično je to vlasnik advokatske kancelarije, načelnik pravne službe,itd.
Administrator ima mogućnost pregleda svih podataka kancelarije, od klijenata, predmeta, preko
definisanih evidencija do kreiranja PDF izveštaja. Dodatno, administrator ima mogućnost da
ograniči ili omogući pristup podacima za advokata upotrebom sistema za privilegije pristupa,
tako da jedan advokat može imati pristup određenom predmetu dok je drugom advokatu
pristup ograničen.
MDEXO d.o.o. – Jase Prodanovic 16 – 11000 Beograd – Republika Srbija – Telefon: +381 64 1161160
Tekući račun: 205-209355-98 Komercijalna banka AD
PIB: 108578058
MB: 21027529
Email: [email protected]
www.mdexo.com
Cenovne skale (*):
1. Osnovna verzija sa Email notifikacijama:
Cenovnik aplikacije po korisniku
eur/god
1-5 korisnika
220
6-10 korisnika
200
11-15 korisnika
190
16-20 korisnika
180
preko 20 korisnika
170
2. Dodatni SMS servis notifikacija: 190eur/godišnje. Isključivo se dodaje na osnovnu verziju.
(*) Sve cene su izražene bez PDV-a, plaćanje po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Licenca se plaća avansno za ugovoreni period od 1 godine.
Član 7.
MDEXO doo će Korisniku za svaki plaćeni period obezbediti produženje Licence u AWP
Advokatski Web Portal za korišćenje softvera u tom periodu. Licenca ima rok trajanja, a nakon
isteka tog roka AWP Advokatski Web Portal neće biti u funkciji ukoliko se ne obnovi licenca za
naredni ugovorni period.
Licenca će se na jednostavan način moći produžiti ili obnoviti, uplatom definisanog iznosa na
račun MDEXO doo.
INSTALACIJA I PODEŠAVANJE AWP Advokatski Web Portal
Član 8.
Pod instalacijom AWP Advokatski Web Portal podrazumeva se otvaranje pristupnih parametara
u sistemu AWP Advokatski Web Portal poslovnog softvera.
MDEXO doo Korisniku šalje pristupne parameter (User name I Password).
Pod instalacijom se ne podrazumeva instalacija ili isporuka izvornog koda.
AWP Advokatski Web Portal se isporučuje sa uputstvom za rad, a takođe postoji Uputstvo za
rad implementirano u samoj aplikaciji.
OGRANIČENJA PRAVA KORIŠĆENJA AWP Advokatski Web Portal
Član 9.
Ustupljena Licenca, tj. pravo korišćenja softvera, Korisnik ne može prenositi na drugi subjekt,
niti na bilo koji način ustupati bilo koji deo softvera drugim subjektima. Korisnik sme koristiti
softver samo za potrebe svog poslovanja.
Korisnik ne sme praviti izmene u zakupljenom softveru, niti ga menjati na bilo koji način, kao ni
umnožavati ili postavljati na javno pristupačne lokacije na internetu.
MDEXO d.o.o. – Jase Prodanovic 16 – 11000 Beograd – Republika Srbija – Telefon: +381 64 1161160
Tekući račun: 205-209355-98 Komercijalna banka AD
PIB: 108578058
MB: 21027529
Email: [email protected]
www.mdexo.com
AWP Advokatski Web Portal se ne sme koristiti za evidenciju nelegalnog poslovanja, niti se
upotrebljavati na bilo koji način koji je u suprotnosti sa zakonom.
USLUGE I TEHNIČKA PODRŠKA UKLJUČENE U ZAKUP LICENCI
Član 10.
Tehnička podrška je usluga koju MDEXO doo nudi Korisnicima i obuhvata sledeće:
mogućnost Korisnika da prijavi eventualne greške u AWP Advokatski Web Portal i ispravka
istih od strane MDEXO doo
- savetovanje oko konfiguracije hardvera, operativnih sistema I web browsera kao platforme
na kojoj se pokreće AWP Advokatski Web Portal
Član 11.
Zakupom Licenci Korisnik stiče sledeća prava bez plaćanja dodatne naknade:
- da dobije pristupne parametre AWP Advokatski Web Portal za onoliko korisnika koliko je
zakupio Licenci
- da ima pristup novim verzijama i unapređenjima AWP Advokatski Web Portal
- na ispravku uočenih grešaka u AWP Advokatski Web Portal (greške u smislu neispravnog
rada postojećih opcija, a ne u smislu nepostojanja specifičnih opcija potrebnih Kupcu)
- email podrška (i tehnička i softverska) u radno vreme MDEXO doo (od 09h do 17h CET)
- odziv klijentu za najduže 3 radna dana
Član 12.
Zakupom Licence se ne podrazumevaju sledeće usluge:
- Softverska podrška - bilo kakve intervencije na podacima u bazi podataka Korisnika niti
podršku vezanu za pomoć u radu sa AWP Advokatski Web Portal –om za koje postoji
uputstvo u pomoćnoj dokumentaciji
- podrška putem remote konekcije ili izlasci na teren
- izmene i dorade AWP Advokatski Web Portal niti bilo kog njegovog dela po želji Korisnika
- pitanja vezana za bilo šta što nije direktno vezano za tehničke probleme sa AWP Advokatski
Web Portal (kao npr. održavanje operativnog sistema, računarske mreže, interneta,...)
PREKID UGOVORA O ZAKUPU SOFTVERA
Član 13.
Ugovor o zakupu softvera može prekinuti bilo koja strana uz potpisano i pečatom overeno
pismeno obrazloženje, nakon čega prestaju da važe odredbe tog Ugovora.
MDEXO doo se ne obavezuje na povrat eventualnih avansnih uplata Korisnika koje se odnose na
period posle prekida ugovora, a vezane su za ugovor.
MDEXO d.o.o. – Jase Prodanovic 16 – 11000 Beograd – Republika Srbija – Telefon: +381 64 1161160
Tekući račun: 205-209355-98 Komercijalna banka AD
PIB: 108578058
MB: 21027529
Email: [email protected]
www.mdexo.com
Član 14.
MDEXO doo zadržava pravo da ne dozvoli produženje licence za softver ukoliko Korisnik ne
poštuje odredbe potpisanih ugovora i Opštih uslova poslovanja, kao i u slučaju nekorektnog
odnosa Korisnika. Pre raskidanja ugovora MDEXO doo će usmeno ili pismeno obavestiti
Korisnika o toj nameri najmanje 30 dana ranije.
ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
Član 15.
Korisnik uzima na korišćenje Softver kao autorsko delo, imajući u vidu sva njegova poznata
svojstva i prihvatajući mogućnost da sadrži nenamerne skrivene nedostatke.
MDEXO doo ne prihvata finansijsku niti bilo kakvu drugu odgovornost prema Korisniku za bilo
kakvu štetu koja eventualno proiziđe iz upotrebe, odnosno u vezi sa upotrebom Softvera, pa ni
za štetu proizašlu iz eventualnih skrivenih nedostataka Softvera, niti za štetu koja eventualno
nastane prilikom ili usled korišćenja Softvera, ili usled eventualnog prestanka funkcionisanja
Softvera, kao ni bilo kakve štete nastale usled kvara na hardveru računara na kojima se izvršava
Softver ili se na njemu čuvaju podaci vezani za korišćenje Softvera.
Član 16.
MDEXO doo ne odgovara za sigurnost baze podataka Korisnika. Korisnik je sam dužan da vodi
računa o sigurnosti baze podataka, da redovno pravi sigurnosne kopije i čuva ih na sigurnom
mestu i medijumu.
Član 17.
MDEXO doo ne odgovara za tačnost izvedenih izveštaja iz AWP Advokatski Web Portal . Tačnost
izveštaja zavisi od tačnosti unetih podataka i pravilnog načina unosa, što nije pod kontrolom
MDEXO doo.
OBJAVLJIVANJE I VAŽENJE OPŠTIH USLOVA
Član 18.
Opšti uslovi se objavljuju na Internet sajtu www.mdexo.com i važe počev od narednog dana od
dana objavljivanja, ili do njihovog stavljanja van snage drugim opštim uslovima.
Ako su Opšti uslovi deo ugovora ili se drugi ugovor poziva na njih, odnosno ako su pisanom
izjavom prihvaćeni od strane Korisnika, bez obzira na odredbu prethodnog stava, važe dok važi
taj ugovor.
MDEXO d.o.o. – Jase Prodanovic 16 – 11000 Beograd – Republika Srbija – Telefon: +381 64 1161160
Tekući račun: 205-209355-98 Komercijalna banka AD
PIB: 108578058
MB: 21027529
Email: [email protected]
www.mdexo.com
OSTALE ODREDBE
Član 19.
U slučaju potrebe ugovorne strane će međusobne poslovne odnose dodatno urediti posebnim
ugovorom u pismenoj formi.
Član 20.
Ugovorne strane će nastojati da eventualne sporove reše sporazumno, u duhu dobrih poslovnih
odnosa. Za slučaj sudskog spora po ovom Ugovoru je nadležan sud u Beogradu.
Za MDEXO doo,
Želimir Živković, direktor
MDEXO d.o.o. – Jase Prodanovic 16 – 11000 Beograd – Republika Srbija – Telefon: +381 64 1161160
Tekući račun: 205-209355-98 Komercijalna banka AD
PIB: 108578058
MB: 21027529
Email: [email protected]
www.mdexo.com
Download

Opšti uslovi poslovanja