spa
1971 RADJA SE PRVO DRUŠTVO GRUPE MERLO
& BENVENUTI, KOJA POSLUJE U OBLASTI
UGOSTITELJSKIH USLUGA U PREDUZEĆIMA
1971 BIRTH OF THE FIRST COMPANY OF THE GROUP,
MERLO & BENVENUTI, OPERATING IN THE
Corporate Catering sector
1979 ODVAJANJE OGRANKA PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO I
CIVILNO ČIŠĆENJEU IZ MERLO & BENVENUTI: RADJA
SE NICMA S.R.L.
1979 Ownership transfer of Public and Technical
Cleaning Division of Merlo & Benvenuti: Nicma
S.r.l. created
1988 RADJA SE FIRMA MATE INDUSTRIALE SRL
PREDUZEĆE KOJE RADI U OBLASTI TEŠKE METALNE
INDUSTRIJE I MAŠINSKE OBRADE
1988 Mate Industriale S.r.l. started up, operating
in the Heavy Construction and Mechanical
Manufacturing sector
2000 RADJA SE SEKTOR FARBARE U FABRICI U
MONKALJERIJU KUPOVINOM DELATNOSTI OD FIRME
COMAU SPA
2000 The “Coatings” division started operating in
the Moncalieri premises through acquisition
of the activities of Comau S.p.a
2001 PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA JEDNOG
INOVATIVNOG SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU I PRODAJU
SREDSTAVA ZA ZAŠTITU: STVARA SE SEKTOR
NICMABOX
2001Design and production of innovative
system for Personal Protection Equipment
distribution and sales: Nicmabox division
created
2002. OSNOVANJE FIRME NICMA CONSULTING SRL –
DRUŠTVO ZA KONSALTING KOJA DELUJE NA POLJU
BEZBEDNOSTI I HIGIJENE NA RADNOM MESTU,
SERTIFIKACIJI KVALITETA, MEDICINI RADA
2002 Consultancy company Nicma Consulting
S.r.l. established, operating in the fields of:
Health and Safety in the Workplace; Quality
certifications; Occupational medicine
2003 KUPOVINA FIRME RIOS ELECTRONICS I SEKTORA
ZA GORIVO, FABRIKE KOJA SE NALAZI U TUNISU,
KOJA PROIZVODI MODULE ZA IZRADU PANELA ZA
SIGNALIZACIJU
2003 Acquisition of Rios Electronics and Fuel
Division, premises in Tunisia, producing
modules for Warning Panels
2004 KUPOVINA FIRME SMUD, MEDICINSKE ORDINACIJE
POLIKLINIKE ZA ULTRAZVUK I DIJAGNOSTIKU
2004 Acquisition of Smud, a Medical Centre
oferring ultrasound diagnostics
2005 KUPOVINA FIRME SOCOS (KASNIJE ELMAN),
FABRIKE KOJA SE NALAZI U TUNISU KOJA SASTAVLJA
ŠTAMPANE PLOČE I ELEKTROMEHANIČKE MODULE
ZA AUTOMOBILSKI SEKTOR I ZA VELIKE KUĆNE
APARATE
2005acquisition of Socos (later becoming
Eleman), with premises in Tunisia, involved
in the assembly of electronic boards
and electromagnetic modules for the
Automobile and large Home Appliances
sectors
2007 RADJA SE TPL, DRUŠTVO ZA INTEGRISANU
LOGISTIKU
2007 TPL, an Integrated Logistics company, started
operations
2008 RADJA SE NICMA & PARTNERS, DRUŠTVO
KONZORIJUM FACILITY MANAGEMENT.
2008 Nicma & Partners created as a consortium
for Facility Management
2009 PRODAJA, ELMAN, SMUD
2009 Ownership transfer OF ELEMAN AND SMUD
2009 JOINT VENTURE ERGOTECH ZA BRIZGANU
PLASTIKU U TUNISU
2009 Ergotech joint venture for plastic injection
technology in Tunisia
2010 KUPOVINA BAI SRL TRGOVINKOG PREDUZEĆA ZA
OPREMU ZA ZAŠTITU NA RADU
2010 Acquisition of Bai S.r.l., trading company in
Accident Prevention materials
2012 RADJA SE NICMA BALKAN, DRUŠTVO ZA „FACILITY
MANAGEMENT“ - KOJE POSLUJE U SRBIJI
2012 BIRTH OF NICMA BALKAN, A COMPANY OF FACILITY
MANAGEMENT OPERATING IN SERBIA
Nicma Balkan se predstavlja kao jedinstveni
sagovornik za integrisano pružanje usluga sa ciljem da
podigne njihov standard i nivo kvaliteta a istovremeno
da optimizira njihove troškove, omogućavajući svojim
klijentima da usredsrede svoju pažnju na ono što mi je
glavna delatnost.
Za vodjenje i obavljanje delatnosti Facility Management-a,
Nicma Balkan se koristi sopstvenim resursima i odabranim
parnerskim društvima.
Nicma Balkan offer customers fully integrated service
management through a single contact point, aimed at
raising quality standards and optimising costs, while freeing
customers to focus on their core business.
For managing and carrying out Facility Management activities,
Nicma Balkan use their own in-house resources (Nicma
companies and personnel), carefully selected partners and
associate companies.
OBLASTI DELOVANJA
interventions areas
CIVILNA I TEHNOLOŠKA ČIŠĆENJA /
TECHNONOGICAL AND CIVIC
CLEANING
• Usluge tehničkog čišćenja i čišćenja u civilnom sektoru
• Čišćenje tehnoloških pogona
• Čiščenje i sterilizacija površina u kontaktu sa
namirnicama u skladu sa protokolom H.A.C.C.P
• Održavanje pogona za farbanje
• Projektovanje, realizacija i vodjenje Ekoloških zona
za skladištenje i za selektivno sakupljanje otpada u
industrijskim pogonima
• Iznajmljivnje opreme (usluga iznajmljivanje viljuškara)
• Održavanje zelenih površina
• Technical and civic cleaning
• Cleaning of technological systems
• Cleaning and sterilization of surfaces touching food
through H.A.C.C.P. protocols
• Maintenance of coating systems
• Planning, realization and management of
Ecological Areas for storage and separate refuse
collection of waste from industrial sites
• Rent of equipment (forklift truck rent service)
• Maintenance of green areas
OPREMA
EQUIPMENT
OPREMA: NAJBOLJE U SVETU
INOVATIVNE TEHNOLOGIJE /
EQUIPMENT: THE BEST IN
TECHNOLOGICAL INNOVATION
• Čišćenje vodom pod visokim i ultra visokim pritiskom
• Kriogeno čišćenje pod niskim pritiskom (krio, peskarenje)
• Čišćenje upotrebom zasićene pare pod niskim pritiskom
(strilizacija, čićenje mašina / opreme)
• Usisnik Canal jet, Usisivači sa apsolutnim filterima,
antieksplozivne tehnologije
• Mašine za čišćenje ulica
• High and ultrapressure hydrocleaning
• Cryogenic cleaning at low pressure (cryogenics, sandblasting)
• Cleaning with low saturation vapor pressure (sterilization, cleaning
of machines/systems)
• Canaljet, absolute air filtration vacuum cleaners,
anti-explosive technologies
• Street sweepers
NAŠA TEHNOLOGIJA/
OUR METHOD
Naš pristup predvidja četiri faze:
These are the four phases of our method:
PREGLED - FAZA 1 /
SURVEY - PHASE 1
• Idenfikovanje radnog zadatka
• Detaljno snimanje situacije - uvidjaj
• Gruba procena troškova
• Pribavljanje tehničkih uslova
• Sastavljanje elaborata sa podacima pregleda
• Identification of the goal
• Accurate site inspection
• Assessment of the cost baseline
• Acquisition of specifications
• Drafting of the results of the survey
PROJEKTOVANJE USLUGE - FAZA 2 /
SERVICE PLANNING - PHASE 2
• Proučavanje i sačinjavanje tehničkog predloga
• Odabir osovnih dobavljača iz konzorcijuma
• Definisanje tehničkig uslova i predračuna za pružanje usluga
održavanja
• Pisanje komercijalne ponude
• Study and drafting of the technical proposal
• Selection of partner suppliers
• Definition of specifications and estimate for supplies,
services, maintenance
• Commercial offer and proposal writing
IMPLEMENTACIJA USLUGE - FAZA 3 /
SERVICE IMPLEMENTATION PHASE 3
• Sklapanje ugovora
• Postavljanje rukovodioca gradilišta
• Struktura ad hoc – u skladu sa potrebama svakog klijenta
• Rukovodioci projekta
• Dostupnost usluge
• Angažovanje specijalista za svaku oblast
• Stipulation of contract
• Settlement of the Site Manager
• Realization of a customised structure for the client
• Project Management
• On-call service
• Use of specialists in every field
NADZOR - FAZA 4 /
MONITORING - PHASE 4
• Utvrdjivanje i razmena benchmark indeksa
• Precizno izveštavanje
• Opredeljeni software
• Planirani periodični sastanci na nivou pogona i direkcije
• Spotting and sharing of benchmark indexes
• Accurate reports
• Dedicated software
• Periodic meetings with managers and
plant workers
TEHNIČKI PODACI / technical data
je visine 210cm, dubine 80cm i širine 90cm. Fleksibilnost
-a omogućuva da se može ubaciti od 96 do 480 proizvoda podeljenih
na od 12 do 15 različitih tipova zahvaljujući različitim dimenzijama ćelija.
is 210 cm tall, 80 cm deep and 90 cm wide.
’ flexibility allows loading from 96 to 480 products, divided in
12 to 15 typologies, thanks to its sectors’ variable dimension.
sistem / SySTEM
Usluga koju smo mi osmislili, jedinstveni, pravi sistem distribucije, bazira se na
jednom osnovnom aspektu: na upotrebi mašina za automatsku distribuciju kako bi
se omogućilo da proizvodi HTZ (Sredstva za ličnu zaštitu, alati za radionice, sitniji
rezervni delovi u mašinstvu) budu dostupni korisnicima koristeći firmin bedž za
identifikaciju (magnetni, bar kod) ili karticu za plaćanje.
This service we created is a real distribution system which is based on a
fundamental idea: the use of automatic dispensers to make available P.P.E. supplies:
self-protection equipment, tools, small size mechanical parts through the use of the
personal company badge (magnetic or bar-code) or withdrawal card.
distributor / DISPENSER
Formula All-Inclusive - Sve uključeno: uredjaj se iznajmljuje firmi koja je klijent.
Plaćena zakupnina obuhvata cenu iznajmljivanja, maržu na uredjaj sa Sredstvima za
ličnu zaštitu koje mi obezbedjujemo, obradu podataka sa izveštajem, servisiranje
hardware i software.
All-Inclusive Formula: the dispenser is rented to the client. the fee includes the
rental costs, the re-fill with the P.P.E. Products we supply, report management,
hardware-software assistance
RASPOLOŽIVOT - ASORTIMAN /
AVAILABILITY
Asortiman proizvoda je kontinualan: svih 7 dana, 24 sata na dan, ali ne po slučaju,
već je to obavezujući preduslov jer propis o sredstvima za zaštitu na radu,
propisujeo da to mora da bude omogućeno (po pitanju sredstava za ličnu zaštitu).
The products must be always available: 7/7 days, 24/24 hours. This is
mandatory under the laws of personal safety (concerning P.P.E. supplies).
PREUZIMANJE / WITHDRAWAL
Logički lsled procesa preuzimanja odvija se na sledeći način:
• Korisnik izvrši selekciju proizvoda koji namerava da preuzme
(sredstva za ličnu zaštitu ili alata ili rezervnih delova);
• Provuče svoj lični bedž za identifikaciju ili karticu za plaćanje;
• Vrši se „očitavanje“ magnetnog koda ili bar koda bedža i software
registruje: vreme preuzimanja, datum preuzimanja, identifikacioni
broj korisnika, preuzeti proizvod;
• Tada korisnik pristupa fizičkom preuzimanju proizvoda.
www.nicmabox.com
The sequence of withdrawal is as follows:
• selection of the product (P.P.E. supplies, tool or part);
• insertion of personal badge or withdrawal card;
• the magnetic- or bar-code is “read” and the software records: the
time of withdrawal, the identification code of the customer, the
product;
• At this point the user can collect the product.
BANKA PODATAKA - INTERNET /
database - internet
Pristup podacima preko servera sql odvija se preko interneta 24 sata
dnevno svih 7 dana. Ubacivši svoju lozinku za pristup moguće je obraditi
ukršteno i kombinovano polja sa operacijama za preuzimanje dajući zahtev
banci podataka na kojoj se registruju podaci: Na primer koliko proizvoda
istog tipa su podignuti od dana --- do dana ---, koliko je proizvoda i koje
tipove je preuzeo korinsik, serijski broj --- itd. Za svaki aparat, zato što je on
nezavistan. Izveštaji mogu biti štampani ili skinuti u formatu excel ili ascii.
• Rukovanje distributorima na režimu Stand alone, Lan i Gsm.
• Opcija Lan i Gsm omogućavaju praćenje potrošnje i zaliha u realnom
vremenu obaveštavajući operatera o eventualno malim preostalim
količinama.
Database on SQL platform server, accessible via internet 24/24 hours, 7/7 days.
With a password it is possible to make crossed and combined elaborations of
the fields of withdrawal operations, by getting resports from the database
such as: how many pieces of the same product have been withdrawn from one
date to another, which and how many products has the user with a certain code
withdrawn, etc., and this for each single dispenser, as they are all independent.
The reports can be printed or downloaded in excel and ascii format.
• Management of the dispensers in Stand Alone, LAN and GSM mode.
• The LAN and GSM options allow the monitoring of sales and stock in real time
and can inform the operator on possible under-stocks.
RUKOVANJE PROFILIMA /
PROFILES MANAGEMENT
Pravljenjem profila služba za bezbednost i zaštitu preduzeća ima mogućnost
da može da definiše i tipove i količine ličnih sredstava za zaštitu koje koristi svaki
korisnik pojedinačno u zavisnosti od njegove uloge u proizvodnom procesu
preduzeća.
The management of profiles allows the company’s H&S Manager to define both
the typology and the quantity of P.P.E. Supplies hat every single user can use,
according to his role in the company’s activities.
OBEZBEDJIVANJE LIČNIH SREDSTVA ZA
ZAŠTITU / P.P.E. SUPPLIES
Preko 10 godina Nicmabox je vodeća firma u sektoru zaštite na radu
na celokupnom domaćem tržištu. Magacin snabdeven raznovrsnim
asortimanom, brzina isporuke i veoma konkurentne cene, omogućili su
stalan rast našeg obima poslovanja i uspostavljanje odnosa poverenja sa
našim klijentima, a naša osnovno polazište je neprestani rad na poboljšanju
kvaliteta proizvoda kao i pronalaženje što sigurnijih materijala koji su u
skladu sa svim evropskim regulativama.
For over 10 years now, Nicmabox has been the nationwide leader company
in the Accident Prevention sector. An amply-stocked warehouse, rapid
delivery services and highly-competitive prices have led to constant
increases in business turnover, and allowed trust-based relationships to be
built with customers.
Apart from our constant search for products only of the highest quality,
our company is also resolute in searching for materials that guarantee
maximum safety and that comply with all European standards.
PROIZVODI / PROducts
• RADNA ODELA
• ZA RAD NA VISINI
• ZAŠTITA ZA OČI I GLAVU
• ZAŠTITA ZA RUKE
• ZAŠTITA ZA RESPIRATORNE ORGANE
• ZAŠTITA ZA ČULO SLUHA
• ZAŠTITNA OBUĆA
• UREDJAJI ZA ZAŠTITU OD PADA
• NATPISI , TABLE
• PRVA POMOĆ
• EKOLOGIJA I ŽIVTONA SREDINA
• RUKOVANJE OPASNIM SUPSTANCAMA
• CLOTHING TECHNOLOGY
• HIGH VISIBILITY WEAR
• HEAD AND EYE PROTECTION
• HAND PROTECTION
• BREATHING PROTECTION
• HEARING PROTECTION
• SAFETY FOOTWEAR
• SAFETY HARNESSES
• POSTERS
• FIRST AID
• ECOLOGY AND ENVIRONMENT
• HAZARDOUS SUBSTANCES MANAGEMENT
NAŠ CILJ JE DA VAS ZAŠTITIMO
OUR AIM IS TO PROTECT YOU
spa
DANAS SMO SA / day by day, we assist
Sedište u Srbiji
Serbian offices
NICMA Balkan d.o.o.
Ulica Miloja Pavlovića 9/1/3
34000 Kragujevac (SRB)
Tel. +381 (0) 60 40 40 163
[email protected]
Sedište u Italiji
Italian Headquarters
NICMA & Partners
Via P. M. Giorgina, 6
10083 Favria (To)
Tel. +39 0124 34 99 01
Fax +39 0124 34 757
spa
www.nicmaepartners.com
www.nicmabox.com
www.nicmaepartners.com/balkan
Download

sp a sp a - Nicma & Partners spa