İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA
• Total antioxidant and oxidant status in obese children without insulin resistance
VII
• Hipertansif hastalarda N- amino terminal prohormon beyin
natriüretik peptid düzeyleri ile ilişkili faktörler
Factors associated with the levels of N- amino terminal prohormone brain natriuretic peptid in hypertensive population
İnsülin direnci olmayan obez çocuklarda total antioksidan ve oksidanların durumu
Hamdi Püşüroğlu, Mehmet Erturk, Özgür Akgül, Özgür Surgit,
İsmail Bolat, Emre Akkaya, Aydın Yıldırım..............................303
Ayşegül Doğan Demir, Ufuk Erenberk, İlker Tolga Özgen, Emin
Özkaya, Aysel Vahapoğlu Türkmen, M. Ruşen Dündaröz, Özcan
Erel..........................................................................................257
• Konjenital böbrek ve üriner kanal anomalisi bulunan çocukların klinik ve demografik özellikleri
• An endoscopic cadaveric study: Accessory maxillary ostia
Clinical and demographic characteristics of children with congenital anomaly of kidney and urinary tract
Endoskopik kadavra çalışması: Aksesuar maksiller ostium
A. Midhat Elmacı, Fatih Akın...................................................309
Alper Sindel, Murat Turhan, Eren Ogut, Mehmet Akdag, Aslı Bostancı, Muzaffer Sindel..............................................................262
• Van depreminin su-kaynaklı bazı bulaşıcı hastalıklar üzerine etkisi
• Endobutton technique for the treatment of acute acromioclavicular joint dislocations
Impact of Van earthquake on some water-borne infectious diseases
Akut akromioklaviküler eklem çıkıklarında endobutton ile tesbit
yöntemi
Raif Özden, Vedat Uruç, İbrahim Gökhan Duman, Yunus Doğramacı, Aydıner Kalacı, Erkam Kömürcü....................................268
• Oseltamivir use for viral pneumonia in newborns
• Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma
The standard of knowledge for cesarean section in women who
applied to family medicine: Two centered cross-sectional study
Metin Canbal, Muharrem Ak, Ahmet Yılmaz, Yılmaz Palancı..319
Yenidoğanlarda viral pnömonide oseltamivir kullanımı
Banu Aydın, Nihan Hoşağası, Ayşegül Zenciroğlu, Nilgün Karadağ, Serdar Beken, Dilek Dilli, Nurullah Okumuş....................272
• The effect of steroid injection by Novel method in carpal
tunnel syndrome on pain severity and electrophysiological
findings
Karpal tünel sendromunda Novel metoduyla yapılan steroid enjeksiyonunun ağrı şiddeti ve elektrofizyolojik bulgular üzerine
etkisi
Gökhan Özdemir, Recep Demir, Lütfi Özel, Hızır Ulvi.............277
• Eklem içi distal radius kırıklarının volar kilitli plakla tedavi
sonuçları
The outcomes of volar locking plating for intraarticular distal radius fractures
İbrahim Azboy, Abdullah Demirtaş, Celil Alemdar, Sinan Zehir,
İdris Ahmet Çakır, İlhami Şahin, Arslan Kağan Arslan.............282
• Septoplasti operasyonlarında preoperatif ve postoperatif
anksiyetenin postoperatif ağrı ve analjezik ihtiyacına etkisi
The effects of preoperative and postoperative anxiety on postoperative pain and analgesic consumption in septoplasty
Yadigar Yılmaz, Kasım Durmuş, Ferda Yılmaz İnal, Hayrettin
Daşkaya, Taner Çiftçi, Mehmet Toptaş, Ayşe Vahapoğlu........288
• Anorektal malformasyonlu olgularda klinik deneyimimiz:
115 olgunun analizi
Our clinical experience on anorectal malformations: Analysis of
115 cases
Mehmet Hanifi Okur, Murat Kemal Çiğdem, Abdurrahman Önen,
Selçuk Otçu.............................................................................294
• Seçilmiş böbrek taşı olgularında tamamen tüpsüz perkütan
nefrolitotomi
Totally tubeless percutaneous nephrolithotomy in selected patients with kidney stones
Cemil Aydın, Ramazan Topaktaş, Zeynep Banu Aydın, Selçuk
Altın, Ali Akkoç, Aykut Aykaç, Fuat Demirel.............................298
Dicle Tıp Derg / Dicle Med J Yasemin Bayram, Mehmet Parlak, Aytekin Çıkman, Cenk Aypak. 313
• Gebelerde Toxoplasma gondii, rubella ve sitomegalovirüs
seroprevalansı
Seroprevalance of Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus among pregnant women
Murat Bakacak, Mehmet Sühha Bostancı, Bülent Köstü, Önder
Ercan, Salih Serın, Fazıl Avcı, Zeyneb Bakacak.....................326
• Serum 25(OH) D vitamini düzeyinin hemogram parametreleri üzerine etkisi
The effect of serum 25(OH) vitamin D on hemogram parameters
Gülfer Öztürk, Erdem Bulut, Sümeyya Akyol, Mine Yavuz Taşlıpınar, Zeynep Giniş, Fatma Uçar, Gönül Erden.........................332
• Plantar fasiitli hastalarda ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin etkinliği ve epin boyu ile ilişkisi
Effeciency of extracorporeal shock wave therapy in patients with
plantar fasciitis and the relationship with subcalcaneal spur length
Serpil Tuna..............................................................................337
• Kornea donörlerinin epidemiyolojik özellikleri ve donör
kornea muayene bulgularının donör kornea kalitesi üzerindeki etkileri
The effects of epidemiological characteristics of cornea donors and
donor corneal evaluation parameters on quality of donor cornea
Harun Yüksel, Yasin Çınar, Muhammed Şahin, Zülfinaz Özer, Yakup Evreöz, Turgut Şener, Abdullah Kürşat Cingü..................341
• Rotator manşet yırtığı tamirinde mini açık yaklaşımla
tek-sıra sütür-ankor tekniğinin klinik ve radyolojik sonuçları
Clinical and radiological outcomes of rotator cuff repair by single-row suture-anchor technique with mini-open approach
Serhat Karapınar, Vedat Uruç, Raif Özden, İbrahim Gökhan Duman, Yunus Doğramacı, Aydıner Kalacı..................................347
• Karaciğerde kitle oluşturan paraziter etkenlerin tanısındaki
serolojik sonuçların retrospektif incelenmesi
Retrospective investigation of serological finding in diagnosis of
parasite agents caused mass in liver
Safinaz Demirkaya, Tuncer Özekinci, Mutalip Çiçek...............352
www.diclemedj.org Cilt / Vol 41, No 2, 2014
VIII
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
• Aort patolojilerinin endovasküler tedavisinde anestezi yönetimi
Elif Ağaçayak, Senem Yaman Tunç, Kamil Serkan Ağaçayak,
Serdar Başaranoğlu, Fırat Can...............................................401
Anesthetic management in endovascular treatment of aortic pathologies
• İnfraauriküler rekürren dermatofibrosarkoma protuberans’ın cerrahi eksizyonu ve bilobe flep ile rekonstrüksiyonu
Abdulmenap Güzel, Erdal Doğan, Haktan Karaman, İlker Öngüç
Aycan, Feyzi Çelik, Taner Çiftçi, Sinan Demirtaş....................357
Surgical removal of infraauriculer recurrent dermatofibrosarcoma
protuberans and reconstruction with bilobed flap
• Hipertiroidizm ile tiroid kanseri birlikteliği
Fuat Bulut, Mehmet Akdağ, Ali Cemal Yılmaz, Bilal Kaya, Sevim
Öztekin....................................................................................405
Coexistence of hyperthyroidism and thyroid cancer
Fatih Taşkesen, Ömer Uslukaya, Abdullah Oğuz, Enver Ay, Hekim Kuzu, Metehan Gümüş, Sadullah Girgin, Bilsel Baç.........364
• Ordu ilinde bağırsak parazitleri sıklığı
Pervalence of intestinal parasites in Ordu province
Ülkü Karaman, Özgür Enginyurt, Yılmaz Dündar, Mehmet Kemal
Baykal, Seddar Gür.................................................................368
• Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi):
Radyolojik bulgular
Dyke-Davidoff-Masson syndrome (cerebral hemiatrophy): Radiological findings
Yaşar Bükte, Aslıhan Semiz Oysu, Faysal Ekici, Salih Hattapoğlu, Zakir Sakcı, Elif Fidan.........................................................375
• Matür yağ dokuları içeren tiroid lezyonlarının retrospektif
analizi
• İzole okülomotor sinir paralizisi ile prezente olan bir pituiter apopleksi olgusu: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
A case with pituitary apoplexy presenting with isolated oculomotor nerve palsy: Case report and literature review
Betül Çevik, Fatih Ersay Deniz, Dürdane Aksoy, Semiha Kurt,
Özgür Demir, Hatice Barut......................................................409
• Nadir görülen bir leiyomyom vakası: Retroperitoneal leiyomyom
A rare case of leiomyoma: Retroperitoneal leiomyoma
Yaşam Kemal Akpak, İsmet Gün, Nuri Kaya, Vedat Atay........414
• Sıradışı bir pnömoni nedeni olarak venöz port kateteri dislokasyonu
Venous port catheter dislocation as an unusual cause of pneumonia
Umut Serhat Sanrı, Nurkay Katrancıoğlu................................418
A retrospective analysis of thyroid lesions containing mature adipose tissue
• Geç klinik prezentasyonlu Takayasu arteriti olgusu
Recep Bedir, Cüneyt Yurdakul, Hasan Güçer, İbrahim Şehitoğlu,
Afşın Rahman Mürtezaoğlu, İbrahim Aydın.............................380
Feyzullah Gümüşçü, Emre Demir Benli, Sinan Demirtaş, Oğuz
Karahan...................................................................................421
• Borik asit uygulamasının sıçan böbrek ve testis dokusunda oluşturduğu hasara karşı Omega-3 yağ asitlerinin koruyucu etkisinin histopatolojik olarak incelenmesi
• Osteogenesis imperfektalı yetişkin hastada zoledronik asit
tedavisi: Bir olgu ve literatür derlemesi
Histopathologic investigation of the protective effects of omega-3 fatty acids against boric acid-induced injury in kidney and testis tissue
Ahmet Nacar, Yasin Selçuk, Hamza Malik Okuyan, Nebihat Kaplan Sefil, Erkan Deligönül, Emel Nacar...................................385
A case with late clinical presentation of Takayasu’s arteritis
Zoledronic acid treatment in an adult patient with Osteogenesis
Imperfecta: A case report and review of the literature
Levent Yazmalar, İbrahim Batmaz, Zübeyr Dağlı, Erkam Hattapoğlu, Mustafa Akif Sarıyıldız..................................................425
• Kifoskolyotik bir hastada akut apandisit operasyonu için
genel anestezi uygulaması
DERLEME / REVIEW ARTICLE
General anesthesia for acute appendicitis operation in a patient
with kyphoscoliosis
Congenital orofacial clefts: Etiology and Frequency
• Konjenital orofasiyal yarıklar: Etyolojisi ve sıklığı
Taner Çiftci, Güneri Atalan, Hayrettin Daşkaya.......................391
Kamil Serkan Ağaçayak, Elif Ağaçayak, Salih Coşkun, Orhan
Aksoy.......................................................................................429
CASE REPORT / OLGU SUNUMU
• Prematür ejakülasyon tedavisinde güncel farmakolojik
ajanlar
• Surgical management of clear cell sarcoma of the kidney
with tumor thrombus in the inferior vena cava and lung metastasis
Current pharmacological agents for the treatment of premature
ejaculation
Onur Dede, Okan Baş, Şahin Bağbancı..................................434
Pulmoner metastaz yapmış ve inferior vena kavada tümör trombüsü olan renal clear hücreli sarkomun cerrahi yönetimi
EDİTÖRE MEKTUP / LETTER TO EDITOR
Yunus Nazlı, Necmettin Çolak, Özgül Malçok Gürel, Dilek Kösehan, Umran Yıldırım, Mehmet Erol Yıldırım.............................394
Bleedings caused by warfarin overdose
• Warfarin doz aşımına bağlı oluşan kanamalar
Erdem Çevik, Yahya Ayhan Acar.............................................438
• Bilateral elastofibroma dorsi olgusu
A case of bilateral elastofibroma dorsi
Erdoğan Dadaş, Bülent Petik, Ayşe Nur Akatlı, Deniz Çolak...398
• Böbrek taşı olan çocuklarda kullanılan perkütan nefrolitotomi enstrümanlarının kalibrasyonları
• Nadir bir olgu: Raine Sendromu
The calibration of the percutaneous nephrolithotomy instruments
used in pediatric patients with renal stones
A rare case: Raine Syndrome
Engin Doğantekin, Haluk Söylemez........................................439
Dicle Tıp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 41, No 2, 2014
Download

İçindekiler Dosyası