XVI TEMATSKI NAUČNI SKUP
REGIONALNI RAZVOJ
I DEMOGRAFSKI TOKOVI
ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE
Niš, 24.06.2011. godine
Tokom pola veka svog postojanja, Ekonomski fakultet se dokazao u oblasti obrazovanja,
istraživanja i razvoja i obezbedio sebi mesto među vodećim institucijama ekonomske
struke. Tradicionalno, tokom svoje pedesetogodišnje istorije, Ekonomski fakultet u Nišu
organizovao je naučne skupove sa uvek aktuelnom tematikom. Broj učesnika svake
godine bio je sve veći, a širio se i broj zemalja iz kojih su dolazili autori.
Univerzitet u Nišu
Ekonomski fakultet
Adresa:
Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18000 Niš
SRBIJA
S obzirom na aktuelnost problematike regionalnog razvoja i demografskih tokova,
Ekonomski fakultet je već 15 puta organizovao naučni skup posvećen ovoj temi.
Ove godine, naučni skup “Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne
Evrope” biće organizovan po šesnaesti put.
Bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo da i ove godine svojim referatima i učešćem date
doprinos uspešnom radu našeg Skupa.
TEMATSKA PODRUČJA
1.
2.
Kontakt:
Prof. dr Zoran Aranđelović
+ 381 18 528 674
3.
4.
Doc. dr Dejan Spasić
+ 381 18 528 689
Globalizacija, ekonomske integracije i regionalni razvoj
Strukturne promene, unapređenje konkurentnosti
i ostale mere za poboljšanje regionalnog razvoja
Demografske promene, migraciona kretanja
i mere za smanjenje siromaštva u regionima
Ekološki i ostali aspekti regionalnog razvoja
UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA
Ivana Ranđelović
+ 381 18 528 601
1.
Fax:
+ 381 18 45 23 859
+ 381 18 45 23 268
Rad u tematskom zborniku može imati najviše dva autora, prema Pravilniku o
postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih
rezultata istraživača ("Sl. glasnik RS", br. 38/2008)
2.
Obim rada: minimalan broj strana je 16 (jedan autorski tabak), odnosno najmanje
30.000 tekstovnih znakova (word count – characters (no spaces)). Samo tekst
rada, bez apstrakta (na srpskom i engleskom jeziku) i literature, mora da ima
minimalno 30.000 tekstovnih znakova (brojeno bez razmaka između reči).
Web:
3.
Tehnička priprema rada: Margine: File - Page Setup - Margins - Top, Bottom: 5.5
cm, left, right - 4.5 cm, header, footer - 4.8 cm; Paper size: A4; Font: Times New
Roman - 11 pt. Prored: Format - Paragraph - Indents and spacing: Indentation:
Left, Right 0; Special: First line 1.27; Spacing: Before 6pt, After 0pt; Line spacing:
Single. Tabele raditi u programu Word for Windows, slike u Corel Draw. Za pisanje
koristiti program Word for Windows.
4.
Forma rada: Naslov rada na srpskom: Bold, velika slova, 12pt, centrirano; Naučno
zvanje, ime i prezime: Bold, mala slova, 12pt, centrirano; Fusnota: institucija (10pt);
Rezime i ključne reči na srpskom: Italic, 10pt; Podnaslovi: Bold, mala slova, 11pt,
centrirano; Uvod, razrada i zaključak: 11pt; Tekst rada: 11pt; Literatura: 10pt (npr.
Rayport J. F., Jaworski B. J., Introduction to E-commerce, McGraw-Hill, International
Edition, 2003.; u radu poziv na broj iz literature, uz korišćenje uglastih zagrada (npr.
[1, str. x])); Naslov rada, abstract i ključne reči na engleskom: 10pt.
5.
U tematskom zborniku radova biće objavljeni samo recenzirani naučni radovi.
Radovi koji nisu urađeni prema priloženom uputstvu, ili nisu dostavljeni do
naznačenog roka, neće biti štampani u tematskom zborniku radova.
http://www.eknfak.ni.ac.rs
E-mail:
[email protected]
Važni datumi:
Dostavljanje radova do
30.04.2011. godine
putem e-maila:
[email protected]
Informacije o recenziji i
prihvatanju rada:
10.06.2011. godine
Radove slati na adresu: [email protected]
XVI TEMATSKI NAUČNI SKUP
PROGRAMSKI ODBOR
Smeštaj učesnika:
Hotel AMBASADOR
Trg kralja Milana bb
18000 Niš
+ 381 18 505 707
+381 18 505 722
Fax: +381 18 501 996
e-mail:
[email protected]
www.srbijaturist.com
Hotel NIŠKI CVET
Kej 29. decembra 2
18000 Niš
+381 18 297 700
+381 18 297 800
Fax + 381 18 525 900
e-mail:
[email protected]
www.niskicvet.com
Hotel MY PLACE
Kej 29. decembra bb
18000 Niš
+381 18 525 555
+381 18 293 600
Fax: +381 18 295 295
e-mail:
[email protected]
www.hotelmyplace.com
Prenoćište RILE MEN
Vojvode Mišića 111
18000 Niš
+381 18 528 522
+381 18 528 525
Fax: +381 18 516 633
e-mail:
sasa.rilemen.ristic@
gmail.com
www.rilemen.com
Hotel TAMI RESIDENCE
Durmitorska, prilaz BB
18000 Niš
+381 18 282 222
+381 18 505 800
Fax: +381 18 505 800
e-mail:
[email protected]
www.tamiresidencehotel.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dr Zoran Aranđelović, Ekonomski fakultet Niš, predsednik
Dr Evica Petrović, dekan, Ekonomski fakultet Niš
Dr Dejan Spasić, prodekan za naučni rad, Ekonomski fakultet Niš
Dr Igor Mladenović, prodekan za nastavu, Ekonomski fakultet Niš
Dr Biljana Rakić, Ekonomski fakultet Niš
Dr Blagoje Novićević, Ekonomski fakultet Niš
Dr Goran Milovanović, Ekonomski fakultet Niš
Dr Živorad Gligorijević, Ekonomski fakultet Niš
Dr Antonela Baso, dekan Ekonomskog fakulteta u Veneciji, Italija
Dr Dino Martelato, Ekonomski fakultet u Veneciji, Italija
Dr Slobodan Malinić, dekan, Ekonomski fakultet Kragujevac
Dr Slobodan Đorđić, Ekonomski fakultet Banja Luka, Republika Srpska
Dr Edvard Jakopin, direktor, Republički zavod za razvoj, Beograd
Dr Borislav Borisov, rektor, Univerzitet za nacionalnu i svetsku privredu, Sofija,
Bugarska
Dr Veličko Adamov, rektor, Stopanska akademija "D.A. Tsenov", Svištov, Bugarska
Dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet Podgorica
Dr Branko Đerić, Ekonomski fakultet Srpsko Sarajevo, Republika Srpska
Dr Jasmina Starc, dekan, Visoka škola za upravljanje u poslovanju, Novo Mesto,
Slovenija
Dr Jurij Makogon, Donjecki Nacionalni Univerzitet, Ukrajina
Mr Bojan Sešel, Poslovno-komercijalna šola Celje, Višja strokovna šola, Slovenija
ORGANIZACIONI ODBOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dr Evica Petrović, dekan Fakulteta, predsednik
Dr Tadija Đukić, prodekan Fakulteta član
Dr Vladislav Marjanović, član
Dr Marija Petrović Ranđelović, član
Dr Milan Spasojević, član
Dr Snežana Radukić, član
Dr Tatjana Stevanović, član
Dr Maja Đukić, član
KOTIZACIJA
Kotizacija za štampanje rada je po osobi i iznosi 80 evra u dinarskoj protivvrednosti na
dan uplate. Kotizacija za drugog autora iznosi 50 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan
uplate. Kotizacija za studente doktorskih studija iznosi 40 evra u dinarskoj protivvrednosti
na dan uplate. U iznos kotizacije uključen je PDV.
Kotizaciju uplatiti na tekući račun Ekonomskog fakulteta br. 840-1683666-17 nakon
dobijanja obaveštenja o prihvatanju rada. Kotizacija se može platiti i na dan Konferencije.
Kotizacija uključuje tematski zbornik, konferencijski materijal, osveženje tokom
Skupa i ručak nakon Skupa.
Plaćanje kotizacije i dve pozitivne recenzije su uslov za objavljivanje rada.
ZVANIČAN JEZIK
Zvanični jezici Konferencije su srpski i engleski
Download

XVI TEMATSKI NAUČNI SKUP