11/14 C-EBKU-04
korisničko uputst vo
1
Korisničko uputstvo za korišćenje
SOGe-banking aplikacije
Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu:
2
Klikom na PRIJAVA otvara se novi prozor gde se upisuje PIN koji je dobijen uz smart karticu:
U sledećem ekranu je potrebno uneti PIN:
3
Nakon uspešne prijave otvara se prva strana u SOGe-banking aplikaciji:
Na raspolaganju vam je sedam stranica u aplikaciji:
1. POČETNA
2. RAČUNI
3. KARTICE
4. DINARSKA PLAĆANJA
5. DEVIZNA PLAĆANJA
6. PAKETI NALOGA
7. PLATE
Na ovoj strani takođe Imate mogućnost promene PIN-a i odjavu iz aplikacije.
4
Promena PIN-a se radi na sledećem ekranu:
Takođe, ovde možete videti i podatke o vašoj firmi, naziv i adresu.
Na početnoj strani možete videti:
nn
Spisak računa koje imate u Societe Generale banci
nn
Obaveštenja
nn
Kursnu listu
5
Rad sa računima
Informacije koje se mogu videti na ekranu su postavljene u takozvanim widget-ima. Možete
videti sledeće podatke:
nn
Stanje po računima
nn
Promet
nn
Izvodi
Stanje po računima – Brzo stanje – Na sledećem ekranu se nalaze osnovni i najbitniji podaci
o svim vašim računima u banci (broj računa, tip, status, proknjiženi i raspoloživi saldo, valuta i
datum poslednje promene):
6
Na sledećem ekranu se nalazi widget PROMET na kojem su predstavljeni podaci o prometu po
izabranom računu. Klikom na željeni račun u delu STANJE PO RAČUNIMA možete videti promet:
U widget-u PROMET birate datum od i datum do kog želite da vidite promet. Pored toga, mogu
se birati samo uplate, samo isplate ili sve (i uplate i isplate).
Ovde imate pregled informacija o datumu valute, referenci, opisu transakcije i da li je u pitanju
uplata ili isplata. U donjem desnom uglu ovog widget-a postoje zbirni podaci za izabrani period
i to ukupne uplate, ukupne isplate i trenutno stanje na današnji dan
Imate i opciju da promet za izabrani period sačuvate na svom računaru u pdf, txt i xml formatu,
kao što je prikazano na donjem ekranu:
7
Na sledećem ekranu se nalazi widget IZVOD gde možete da vidite sve vaše izvode. Račun za
koji želite da vidite izvod bira se tako što se klikne u delu STANJE PO RAČUNIMA – brzo stanje.
Možete da birate datume od i datume do kog želite da vidite sve izvode, a pretragu možete raditi
i po broju izvoda za odgovarajuću godinu. Nakon unosa datuma od i datuma do prikazuju se svi
izvodi u tom periodu:
Ukoliko želite samo da vidite izvod na ekranu, dovoljno je da kliknete na odgovarajući izvod i
dobićete sledeći prikaz:
8
Na ekranu dobijate sve potrebne podatke iz izvoda: referenca izvoda, broj izvoda, datum, broj
računa za koji je izvod, naziv i broj računa korisnika / nalodogavca, šifra plaćanja / svrha, poziv
na broj odobrenja i zaduženja, iznos uplate i isplate. Postoje i zbirni podaci za dati izvod (ukupan
iznos uplata, ukupan iznos isplata i krajnje stanje za izabrani račun za dati izvod za izabrani dan):
9
Rad sa karticama:
Na raspolaganju su vam sledeći widget-i:
nn
STANJE PO KARTICAMA – podaci o tipu kartice i broju kartice koji nije prikazan u
potpunosti kako bi se sprečila eventualna zloupotreba
nn
STANJE PO IZABRANOJ KARTICI
nn
DODATNE KARTICE – podaci o korisniku izabrane kartice. Korisnik kartice je obično
zaposleni iz firme i takve kartice se zovu dodatne kartice
nn
PROMET
nn
IZVODI
Na sledećem ekranu se nalazi raspored widget-a u radu sa karticama:
U widget-u STANJE PO KARTICAMA birate za koju karticu želite da vidite detaljnije podatke
klikom na karticu. Možete videti sledeće podatke: tip računa za koji je vezana kartica, broj računa
korisnika, raspoloživo stanje, proknjiženo stanje, rezervisana sredstva i valuta računa koji je
vezan za karticu.
10
Za izabranu karticu mogu se videti i sledeći podaci: Naziv korisnika kartice, broj kartice (prikriven
delimično), status kartice, vrsta kartice
nn
PROMET – podaci u widget-u PROMET zasnivaju se na istom principu kao i PROMET
po računu
nn
IZVODI – podaci u widget-u IZVODI zasnivaju se na istom principu kao i IZVODI po
računu
11
Rad sa dinarskim plaćanjima:
U okviru menija DINARSKA PLAĆANJA možete pristupiti i sledećim podmenijima
nn
NALOG
nn
PAKETI NALOGA
nn
PREGLEDI I IZVEŠTAJI
Widget NALOG služi za popunjavanje naloga kako bi se uradilo plaćanje. Na sledećem ekranu
prikazan je widget:
12
Potrebno je da ispravno popunite nalog kako bi on mogao da bude obrađen i kako bi se uradilo
plaćanje.
Ispravno popunjavanje naloga radi se na sledeći način:
Interni broj naloga – vaša evidencija o nalozima da biste ih lakše pronašli u izveštaju.
Nalogodavac – ovo ne treba menjati, jer se automatski popunjava sa podacima vaše firme.
Svrha plaćanja – može se i automatski popuniti kada se klikne na izbor ŠIFRE PLAĆANJA.
Nakon toga možete dopuniti ili izmeniti upisanu svrhu plaćanja kao što je predstavljeno na
sledećem ekranu:
13
Korisnik – upišite korisnika kome vršite plaćanje. Kada unesete naziv korisnika i njegov račun i
mesto, možete ga sačuvati kako sledeći put ne biste ponovo kucali sve podatke.
14
Na sledećem ekranu se vidi na koji način se vrši unos šifre plaćanja, iznosa i računa nalogodavca:
Šifra plaćanja – unesite šifru plaćanja u skladu sa svrhom samog plaćanja.
Račun nalogodavca – sa prikazane liste računa koje imate otvorene u banci izaberite račun sa
kog će se izvršiti plaćanje.
Model i poziv na broj (zaduženje) - ovo nije obavezan podatak za unos.
Račun korisnika – uneti račun na koji se vrši plaćanje. Struktura broja računa:
- oznaka banke u kojoj korisnik ima otvoren račun
- broj računa
- kontrolni broj računa
Model i poziv na broj (odobrenje) - ovo nije obavezan podatak za unos.
Datum valute – izaberite kada želite da se izvrši plaćanje.
15
Imate i mogućnost da odaberete Pošalji odmah da se nalog koji je upravo popunjen odmah
pošalje na realizaciju.
Nakon uspešno poslatog naloga izaćiće potvrda na kojoj možete videti i osnovne podatke naloga
koji je poslat:
16
Snimi u pripremi – možete uneti podatke i snimiti nalog u pripremi, a kasnije nastaviti sa izmenom
ili plaćem naloga.
17
Ovako snimljen nalog se nalazi u widget-u SPISAK NALOGA / Nalozi u pripremi. Klikom na ovaj
nalog možete ga izmeniti i nakon toga ponovo snimiti:
Pored opcije Snimi u pripremi postoji i opcija Snimi na serveru koje funkcioniše po istom principu
kao i snimanje u pripremi. Jedina razlika je lokacija gde se ti nalozi čuvaju. I u okviru snimljenih
naloga na serveru postoji modifikacije naloga. Izmena naloga koji je snimljen se radi tako što se
izabere nalog koji treba da se izmeni kao što prikazuje sledeći ekran:
18
Nakon toga se dobija sledeći ekran na kome se prikazuje da je u pitanju izmena naloga koji je
snimljen na serveru:
Po istom principu funkcioniše i izmena naloga u pripremi. Možete da izmenite sve podatke i
snimite ih ponovo.
19
Slanje na realizaciju naloga koji su snimljeni podrazumeva da se nalog pošalje iz widgeta-a
SPISAK NALOGA i to tako što će se označiti jedan ili više naloga koje želite da pošaljete. U
gornjem uglu pojavljuju se zbirne informacije za izabrane naloge, prikazuje se koliko naloga je
označeno za slanje, u kolikom iznosu, kao što je prikazano na donjem ekranu:
Da bi se nalog poslao neophodno je da postoji dovoljan broj potpisa za svaki nalog. Broj potpisa
po nalozima možete sami da definišete i to različit broj potpisa po svakom pojedinačnom računu
koji imate u banci.
Potpisivanje naloga se vrši klikom na opciju POTPIŠI u okviru widget-a SPISAK NALOGA:
20
Nakon što se klikne na opciju POTPIŠI, potpisuju se svi označeni nalozi istovremeno i prikazaće
se sledeća poruka:
Možete videti koliko je potpisa neophodno po svakom nalogu, tj. po računu sa kog se vrši
plaćanje, i to tako što štiklirate određeni nalog i izaberete opciju LISTA POTPISA.
21
Možete da vidite koliko je potpisa neophodno za slanje naloga kao što je prikazano na sledećem
ekranu:
U ovom slučaju dovoljan je jedan potpis tako da je dovoljno da samo jednom kliknete na POTPIŠI
i takav nalog može da se pošalje. Ukoliko je za neki račun potrebno 2 ili 3 potpisa to znači da za
nalog sa tog računa mora da uradi potpisivanje 2, odnosno 3 puta.
Slanje više izabranih naloga nakon potpisa radi se klikom na opciju POŠALJI, posle čega izlazi
obaveštenje koje zahteva potvrdu kako bi nalog bio poslat, kao što je predstavljeno na sledećem
ekranu:
Izborom opcije DA nalozi se šalju, a izborom opcije NE odustaje se od slanja.
Kada izaberete opciju DA, nalozi se šalju i mogu se videti u prometu po računu, a neće se više
videti u SPISKU NALOGA.
22
Pored ovih, imate i sledeće opcije:
nn
OBRIŠI – brisanje izabranih naloga
nn
DATUM – promena datuma na današnji dan za izabrani nalog. Ova opcija je korisna
kada je nalog snimljen pre par dana i da bi bio poslat mora se promeniti datum. Klikom
na DATUM automatski se datum menja na današnji dan bez ulaska u modifikaciju celog
naloga
nn
KOPIRAJ – kopira se izabrani nalog
nn
SNIMI U PRIPREMI – prebacivanje naloga koji je snimljen na serveru na listu naloga koji
su snimljeni u pripremi
nn
UVOZ NALOGA – mogućnost da se uveze nalog sa vašeg računara
nn
PAKET – mogućnost da se određeni nalog snimi ili doda u pakete naloga
Iste opcije koje postoje u okviru widget-a SPISAK NALOGA / Nalozi na serveru postoje i kod
opcije Nalozi u pripremi.
23
Uvoz naloga u SOGe-banking aplikaciju omogućen je kroz meni Nalog widget Spisak naloga.
Izborom opcije Uvoz naloga otvara se ekran, gde se sa lokacije na kojoj je sačuvan nalog u xml
formatu, klikom na opciju Open, uvozi nalog u aplikaciju:
Nakon uspešno uvezenog naloga prikazuje se sledeća poruka:
24
Uvezeni nalog, sa svim osnovim podacima, može se videti u widget-u spisak naloga, kao što je
prikazano na sledećem ekranu:
Na sledećem ekranu je prikazana poruka da je uvezen nalog uspešno potpisan:
25
Pre nego što se paket naloga pošalje na realizaciju, prikazuje se sledeća poruka na ekranu:
Klikom na opciju Da, nalog je poslat na realizaciju.
Widget Korisnici plaćanja ima ulogu da sačuva sve podatke o korisniku plaćanja (naziv, mesto,
računi, pozivi na broj). Ovako ćete izbeći ponavljanje ručnog unosa ukoliko često vršite plaćanja
tom korisniku.
26
Klikom na opciju novi korisnik otvara se sledeći ekran u koji je neophodno uneti podatke:
Nakon što se popune podaci ide se na opciju SAČUVAJ.
27
Nakon toga se novi korisnik pojavljuje u listi korisnika.
Izborom nekog od korisnika, svi njegovi podaci se automatski popunjavaju u nalog, što skraćuje
vreme popunjavanja naloga polje po polje.
Možete i izmeniti podatke već snimljenog korisnika (izmena naziva, mesta, adrese ili poziva na
broj) ili ga izbrisati.
28
Paketi naloga vam omogućavaju da od nekoliko pojedinačnih naloga formirate paket i izvršite
plaćanje.
Rad sa paketima podrazumava mogućnosti formiranja paketa, njihovo slanje, izmene i
potpisivanje.
Nalozi od kojih može da se formira paket su nalozi koji su prethodno snimljeni na server ili u
pripremi.
Formiranje paketa se vrši u widget-u LISTA DINARSKIH NALOGA.
29
Odabrite naloge koje želite da uključite u paket (štiklirajte ih) i nakon toga izabrite opciju PAKET
kao što je prikazano na sledećem ekranu:
Imate mogućnost da izabrane naloge:
nn
nn
nn
snimite u novi paket na serveru
snimite u novi paket u pripremi
dodate u izbarani paket
Snimanje naloga u novi paket na serveru, tj. u pripremi
Dobijate informaciju da ste uspešno dodali naloge u paket kao i broj samog paketa koji je kreiran.
30
Novi paket se sada može videti u okviru widget-a LISTA PAKETA:
Uveden je poseban meni PAKETI NALOGA koji u sebi sadrži i dinarske i devizne pakete naloga,
o njemu će biti reči kasnije.
Možete videti podatke kao što su: status paketa, ime paketa, njegov broj, broj naloga koji se
nalaze u paketu, iznos, valuta i datum poslednje izmene.
Izborom određenog paketa možete ga direktno poslati u banku, uz prethodno potpisivanje
ukoliko je potrebno. Na raspolaganju su vam i opcije: izmene datuma, obriši, potpiši, lista
potpisa, snimi u pripremi, uvoz paketa.
Slanje paketa se radi tako što označite nalog koji se šalje i kliknete na opciju POŠALJI. Ukoliko
je neophodan potpis pre ovoga uraditi POTPISIVANJE.
31
Kada izaberete opciju DA za potvrdu slanja paketa, dobićete sledeći ekran:
32
Kada kliknete na paket u widget-u LISTA PAKETA može videti sve važne podatke o nalozima
koji čine paket i to u widget-u DETALJI PAKETA:
Uvoz paketa naloga u SOGe-banking aplikaciju omogućen je kroz meni Dinarska plaćanja /
Paketi naloga. Izborom opcije Uvoz naloga otvara se ekran gde se sa lokacije na kojoj je sačuvan
paket naloga u xml format-u, klikom na opciju Open, paket naloga uvozi u aplikaciju.
33
Nakon uspešno uvezenog paketa naloga prikazuje se sledeća poruka:
Uvezeni paket se vidi na spisku paketa na serveru / u pripremi.
34
Klikom na paket naloga može se videti sadržaj paketa i svi neophodni podaci o pojedinačnim
nalozima:
Na ekranu su predstavljeni detalji naloga koji čine paket naloga:
35
Na sledećem ekranu je prikazana poruka da je uvezen paket uspešno potpisan:
Pre nego što se paket naloga pošalje na realiziju, prikazuje se sledeća poruka na ekranu:
36
Nakon što je paket naloga uspešno poslat na realizaciju, status poslatog paketa naloga možete
videtu u izveštaju:
Status naloga i paketa se može videti u izveštaju u okviru menija PREGLEDI I IZVEŠTAJI. Klijent
ima mogućnost izbora vremenskog perioda za koje želi da vidi pregled. Možete videti u kojem
je statusu nalog i možete ponovno da ga pošaljete preko opcije PONOVI. Postoji i mogućnost
izbora statusa i vremenskog perioda za prikaz naloga:
37
Rad sa deviznim plaćanjima
Devizna plaćanja vam omogućavaju plaćanja prema inostranstvu. U okviru deviznih plaćanja na
raspolaganju su sledeće opcije:
1. NALOG
2. PREGLED I IZVEŠTAJI
U okviru menija NALOG možete da kreirate ili izmenite podatke korisnika plaćanja, unesete nalog
za plaćanje i da u okviru liste vidite naloge i njihove detalje. Na raspolaganju su vam 3 widget-a:
nn
KORISNICI
nn
NALOG
nn
LISTA NALOGA
38
Widget KORISNICI omogućava unos novih korisnika kao i izmenu i brisanje postojećih korisnika
na listi.
Dodavanje novog korisnika se radi klikom na dugme NOVI KORISNIK:
Zatim se otvara forma za unos najvažnijih podataka za korisnika (naziv, adresa, država, račun,
banka korisnika, SWIFT):
Nakon unosa svih podataka, klikom na dugme SAČUVAJ korisnik će biti dodat na listu u okviru
ovog widget-a.
39
Modifikacija postojećeg korisnika se vrši klikom na dugme
(kao na slici ispod):
Otvara se sledeći ekran:
Nakon završene modifikacije kliknite na SAČUVAJ da izmene budu sačuvane. Ukoliko ne želite
da sačuvate izmene, izaberite opciju OTKAŽI.
40
Brisanje korisnika je moguće uraditi klikom na dugme
kao na slici ispod:
Klikom na dugme DA korisnik će biti izbrisan i dobićete poruku.
Nakon toga, ovaj korisnik se više ne nalazi na listi u widget-u.
41
Widget NALOG se koristi za kreiranje i slanje naloga za devizno plaćanje.
Imate na raspolaganju dve mogućnosti i to:
nn
Plaćanje iz kupovine deviza koje podrazumeva da birate svoj transakcioni racun u dinarima i tako šaljete nalog za plaćanje. Ovako poslat nalog pre izvršenja podrazumeva da se
prvo obavi konverzija dinara u valutu plaćanja i nakon toga uradi plaćanje.
nn
Plaćanje sa deviznog racuna – devizno plaćanje ide direktno sa vašeg deviznog računa
na račun korisnika
Nakon izbora računa sa kog želite da izvršite plaćanje i klikom na DALJE otvara se sledeći ekran.
42
U okviru widget-a NALOG neophodno je popuniti sve elemente koji su ključni za plaćanje. Ukoliko
neki od elemenata nije popunjen, aplikacija neće dozvoliti slanje naloga i dobićete poruku o tome
koji element mora biti unet.
Popunjavanje podataka možete uraditi unosom svakog pojedinačnog podatka u polje ili tako
što ćete u widget-u korisnici kliknuti na ranije kreiranog i sačuvanog korisnika. Ovim klikom
svi podaci za tog korisnika će se popuniti u nalogu gde možete promeniti neke od pojedinih
elemenata.
Primer popunjenog naloga izborom već postojećeg korisnika:
Vaš broj naloga koji možete koristiti za evidenciju
Podaci koji ne mogu da se menjaju, jer se odnose
na firmu i izabrani račun
Valuta plaćanja – izbor valute u kojoj želite da platite
Iznos – unos iznosa za plaćanje
Račun za naplatu provizije – mogućnost izbora
računa sa kog će se naplatiti provizija za obavljeno
devizno plaćanje. Po pravilu u pitanju su RSD
transakcioni računi
Memorisani korisnik – mogućnost izmene koja će se
odraziti na ostale podatke
43
Adresa i naziv korisnika, tj. kome se plaćanje
vrši
Broj računa na koji se vrši devizno plaćanje
Zemlja korisnika plaćanja
SWIFT korisnika plaćanja
Banka korisnika plaćanja
Zemlja banke korisnika plaćanja
Poslednje 3 stavke nisu obavezne i ključne
za realizaciju zahteva
Nakon unosa svih neophodnih podataka za realizaciju deviznog naloga, opcije koje su na
raspolaganju su:
Opcija Nazad vraća vas na inicijalni ekran u okviru ovog widget-a.
Opcija Snimi u pripremi omogućava da se uneti nalog sačuva u okviru stane NALOZI U PRIPREMI
i da se kasnije urade eventualne izmene. Samo korisnik koji je kreirao nalog može pristupiti ovom
nalogu.
Opcija Snimi na server omogućava da se uneti nalog sačuva u okviru strane NALOZI NA
SERVERU i da se kasnije urade eventualne izmene. Svi korisnici e-banking-a mogu pristupiti
ovim nalozima na serveru.
Opcija Pošalji nalog odmah podrazumeva da se nalog odmah prosledi u banku na realizaciju,
bez prethodnog čuvanja. Kada se izabere ova opcija, dobićete informaciju da je nalog uspešno
poslat u banku ili da postoji neka greška ili problem sa slanjem naloga.
U okviru widget-a LISTA NALOGA korisnik ima mogućnost da pristupi svim nalozima koji nisu
poslati u banku na plaćanje.
44
U okviru ovog widget-a postoje dve strane:
nn
Nalozi na serveru
nn
Nalozi u pripremi
Osnovna razlika između ova dve strane je što nalozima na serveru mogu da pristupe svi korisnici
e-banking-a u vašoj firmi, dok nalozima koji su u pripremi može da pristupi samo korisnik koji je
kreirao dati nalog.
U okviru strane Nalozi na serveru imate mogućnost da vidite sve naloge koji su kreirani za vašu
firmu, ali jos uvek nisu poslati. Ovde možete videti sledeće informacije o nalozima: status, ID
naloga, datum (datum kreiranja naloga - ovaj datum mora biti uvek današnji datum ukoliko
želite da izvršite plaćanje), račun nalogodavca / račun korisnika, iznos, valuta (u kojoj se vrši
plaćanje), naziv korisnika (kojem se vrši plaćanje), detalji plaćanja (uneti u okviru naloga u deo
detalji plaćanja), potpisi (broj potpisa za dati nalog).
Od raspoloživih opcija ovde imate sledeće:
Obriši – podrazumeva brisanje selektovanog naloga ili više naloga
45
Datum – ova opcija automatski prebacuje datum na današnji dan za izabrani nalog ili više naloga
Potpiši – ova opcijastavlja digitalnog potpis da bi nalog mogao da se pošalje
Kopiraj – kopira već postojeći nalog
Pošalji – šalje nalog ili više naloga iz ove liste u banku na plaćanje
Lista potpisa – pregled korisnika koji su potpisali određeni nalog
46
Snimi u pripremi – snima nalog u pripremi kako bi samo vi mogli da pristupite tom nalogu i kako
bi se onemogućilo da svi vide ovaj nalog
Uvoz naloga – uvoz ranije kreiranog i sačuvanog naloga sa računara u aplikaciju. Tako uvezeni
nalozi se mogu modifikovati
Paket – omogućava kreiranje paketa od nekoliko naloga kako biste kasnije poslalo više paketa
na plaćanje.
Raspoložive opcije su:
nn
Snimi u novi paket na serveru – kreiranje novog paketa koji će biti snimljen na serveru
nn
Snimi u novi paket u pripremi - kreiranje novog paketa koji će biti snimljen u pripremi
nn
Dodaj u paket na serveru – dodavanje naloga u već postojeći paket na serveru
nn
Dodaj u paket u pripremi - dodavanje naloga u već postojeći paket u pripremi
47
U okviru strane NALOZI U PRIPREMI na raspolaganju su sve opcije kao i kod Naloga na serveru,
s tim što nalozima u pripremi može da pristupi samo korisnik koji je kreirao te naloge.
Widget IZVEŠTAJI prikazuje izveštaj poslatih deviznih naloga po deviznim računima. U ovom
widget-u možete da izaberete period za koji želite da vidite izveštaj kao i sa kog računa su
rađena plaćanja, ali i status u kom se nalog nalazi.
Nalozi mogu biti u nekom od sledećih statusa:
nn
SVI
nn
Realizovani
nn
Odbijeni
nn
U obradi
48
Rad sa paketima naloga
Rad sa paketima naloga podrazumeva rad sa kako dinarskim tako i deviznim paketima naloga.
U okviru menija PAKETI NALOGA korisnik ima sledeće opcije:
nn
Rad sa nalozima
nn
Pregledi
U okviru menija Rad sa nalozima postoje 4 widget-a i to:
nn
Lista paketa naloga
nn
Detalji paketa naloga
nn
Dinarska lista naloga
nn
Devizna lista naloga
U okviru liste paketa naloga ima spisak svih naloga (i dinarskih i deviznih) sa svim neophodnim
informacijama za klijenta i to: status, ime paketa, ID paketa, broj naloga, iznos, valuta, potpisi,
poslednja izmena.
Izborom određenog paketa možete ga direktno poslati u banku, uz prethodno potpisivanje ukoliko
je potrebno. Na raspolaganju su vam i opcije izmene datuma, obriši, potpiši, lista potpisa, snimi
u pripremi, uvoz paketa.
Slanje paketa se radi tako što označite nalog koji se šalje i kliknete na opciju POŠALJI. Ukoliko
je neophodan potpis, pre ovoga uraditi POTPISIVANJE.
49
Kada kliknete na paket u widget-u LISTA PAKETA možete videti sve važne podatke o nalozima
koji čine paket i to u widget-u DETALJI PAKETA:
Uvoz paketa naloga u SOGe-banking aplikaciju omogućen je u okviru ovog menija. U meniju
izborom opcije Uvoz paketa otvara se ekran gde se sa lokacije na kojoj je sačuvan paket naloga
u xml format-u, klikom na opciju Open, uvozi paket naloga u aplikaciju.
Nakon uspešno uvezenog paketa naloga prikazuje se sledeća poruka:
Uvezeni paket se vidi na spisku paketa na serveru / u pripremi.
50
Klikom na paket naloga možete videti sadržaj paketa i sve neophodni podatke o pojedinačnim
nalozima:
Klikom na određeni nalog u okviru widget-a Detalji paketa naloga na ekranu se prikazuju detalji
naloga koji čine paket naloga:
51
U okviru widget-a Detalji paketa naloga možete da izbrišete ili izbacite pojedine naloge (ili više
njih) iz paketa naloga kroz raspoložive opcije OBRIŠI i IZBACI.
Widget Dinarska lista naloga predstavlja spisak samo dinarskih naloga od kojih je moguće
kreirati paket naloga.
Pored opcije za snimanje naloga u paket, klikom na dugme PAKET, imate i sledeće mogućnosti:
obriši, podesi datum na današnji pre slanja, potpiši, kopiraj, pošalji, vidi listu potpisa, snimi u
pripremi ili uvezi nalog sa svog računara.
Widget Devizna lista naloga prikazuje samo devizne naloge od kojih je moguće kreirati paket.
Ostale raspoložive opcije su identične kao u okviru widget-a Dinarska lista naloga.
52
Rad sa platama
Rad sa platama vam daje mogućnost da unesete spisak svojih zaposlenih i da im isplatite plate.
Zaposleni mogu imati račune u Societe Generale Banci ili u nekoj drugoj banci u zemlji. Na
raspolaganju imate sledeće widget-e:
nn
PLATNI SPISAK
nn
U PRIPREMI
nn
POTVRDE
PLATNI SPISAK omogućava kreiranje novih platnih spiskova kao i modifikaciju postojećih
53
Da biste kreirali platni spisak prvo je neophodno uneti naziv platnog spiska, poziv na broj kao i
izabrati račun sa kog će se plate platiti. Zatim se pristupa unosu podataka o zaposlenima kojima
se plaća plata. Ovaj deo zahteva unos sledećih podataka za zaposlene: ime i prezime, JMBG,
partija (u NBS formatu sa 18 cifara) i iznos plate.
vam omogućava da dodate novi red u platni spisak za unos novog zaposlenog i
Taster
njegovih podataka za isplatu plate.
vam omogućava da izbrišete jedan ili više redova iz platnog spiska i to tako što ćete
Taster
označiti red / redove koje želite da izbacite i nakon toga kliknite na ovaj taster.
Nakon što se unesu podaci za sve zaposlene, neophodno je snimiti platni spisak i to tako što se
označe svi zaposleni koji treba da uđu u dati platni spisak i zatim klikom na polje SNIMI NOVI.
Otvara se prozor sa porukom da li je platni spisak uspešno sačuvan ili ne.
Na ekranu se vidi lokacija gde je platni spisak sačuvan, a nakon uspešnog snimanja platni spisak
se pojavljuje u widget-u U PRIREMI.
54
Widget U PRIPREMI omogućava uvid u kreirane, a još uvek nerealizovane platne spiskove.
U okviru ovog widget-a se mogu videti osnovne informacije vezane za platni spisak i to: naziv,
ukupan iznos i broj primalaca.
Opcije koje stoje na rasplaganju su modifikacija, slanje i brisanje platnog spiska. Klikom na
platni spisak svi detalji za njega biće otvoreni u widget-u PLATNI SPISAK i tu je moguće izmeniti
podatke i ponovo ih snimiti u okviru istog platnog spiska ili kao potpuno novi.
55
U okviru widget-a U PRIPREMI moguće je poslati platni spisak na realizaciju i to tako što ćete
označiti platni spisak koji želite da pošaljete i kliknuti na opciju POŠALJI.
Nakon toga, dobija se potvrda transakcije koja daje i informaciju gde se potvrda nalazi na vašem
računaru.
Na ovaj način ste uspešno poslali platni spisak u banku i plate će biti proknjižene za vaše
zaposlene.
56
Pored ovih opcija možete i da izbrišete neki od naloga koji se nalaze u okviru widget-a U
PRIPREMI tako što ćete ga označiti i izabrati opciju OBRIŠI
U okviru widget-a POTVRDE nalaze se svi platni spiskovi koji su poslati u banku na realizaciju.
Ovde se mogu videti osnovne informacije o platnom spisku i to: naziv prihvaćenog fajla, ukupan
iznos, broj primalaca i datum prijema. Ove informacije pružaju mogućnost praćenja plaćanja i
vođenja evidencije o isplaćenim zaradama.
57
U okviru ovog widget-a imate mogućnost da klikom na neki od platnih spiskova otvorite spisak u
widget-u PLATNI SPISAK gde ga možete izmeniti ili ga sačuvati kao novi. Ova opcija vam pruža
mogućnost da jednom unet i realizovan platni spisak koristite za sva buduća plaćanja plata uz
modifikacije oko iznosa, poziva na broj, ubacivanje novih zaposlenih ili izbacivanje postojećih
kao i izmena broja računa na koji se isplaćuje plata.
Na kraju imate i opciju da izaberete pojedini platni spisak i da ga izbrišete izborom opcije OBRIŠI.
Realizovane plate možete videti u meniju RAČUNI u widget-u Promet po računu na izabrani dan.
Download

link - SOGe