Informacioni sistem za
korisnike Zaštitnog fonda
Federacije BiH
Korisničko uputstvo
Alma Zahirovic
1/10/2011
Korisničko uputstvo ZF
Sadržaj
Uvod ....................................................................................................................................................... 4
Administratorski modul.......................................................................................................................... 5
Prijava novog korisnika sistema...................................................................................................... 5
Pretraga korisnika........................................................................................................................... 6
Aktivacija korisnika ......................................................................................................................... 7
Reset lozinke .................................................................................................................................. 7
Izmjena lozinke ............................................................................................................................... 8
Pretraga šteta za izmjenu sistemskog vremena.............................................................................. 8
Modul za Referenta i Pravnu službu ..................................................................................................... 10
Unos novog kontakta.................................................................................................................... 10
Pretraga kontakta ......................................................................................................................... 12
Izmjena kontakata ........................................................................................................................ 12
Izbor kontakta .............................................................................................................................. 13
Prijava štete...................................................................................................................................... 15
Unos/Izmjena osnovnih podataka štete ....................................................................................... 18
Visina štete ....................................................................................................................................... 22
Pregled štete .................................................................................................................................... 22
Štampanje obrazaca ..................................................................................................................... 31
Pretraga šteta ................................................................................................................................... 32
Prihvatanje prijedloga štete ......................................................................................................... 34
Dodavanje događaja ..................................................................................................................... 35
Izmjena stadija štete..................................................................................................................... 35
Izmjena isplata.............................................................................................................................. 36
Unos/izmjena rente...................................................................................................................... 36
Datumi obrade i isplate štete ........................................................................................................... 37
Unos zasjedanja komisije.............................................................................................................. 39
Pretraga i izbor šteta na unosu zasjedanja komisije ..................................................................... 39
Ažuriranje stavki komisije ............................................................................................................. 40
Pretraga zasjedanja komisije ........................................................................................................ 41
Unos nepovezanog dokumenta .................................................................................................... 42
Izbor dokumenta .......................................................................................................................... 43
2
Korisničko uputstvo ZF
Pretraga i pregled dokumenata .................................................................................................... 44
Izmjena rezervacije....................................................................................................................... 45
Izmjena pravnog osnova............................................................................................................... 46
Izmjena regresa ............................................................................................................................ 47
Izmjena osnovnih podataka tužbe ................................................................................................ 48
Pregled tužbe ............................................................................................................................... 48
Rezervisani iznosi ......................................................................................................................... 50
Knjige šteta i glavni spiskovi šteta ................................................................................................ 51
Modul za Osiguranja............................................................................................................................. 52
Import šteta.................................................................................................................................. 52
Revizija importa ............................................................................................................................ 52
Ručna izmjena privremenog unosa importa šteta ........................................................................ 53
Unos više dokumenata ................................................................................................................. 55
Modul za Finansije................................................................................................................................ 56
Pretraga šteta za finansije ............................................................................................................ 56
Pregled stavki rente...................................................................................................................... 57
Generisanje uplatnica................................................................................................................... 58
Unos/izmjena uplata/isplata ........................................................................................................ 59
Pretraga uplata/isplata ................................................................................................................. 61
Modul za advokate ............................................................................................................................... 61
Modul za Referenta Plus ...................................................................................................................... 62
Izmjena šifrarnika ......................................................................................................................... 62
Modul za menadžera............................................................................................................................ 63
Pregled loga akcija ........................................................................................................................ 63
Pregled napladenih regresa za period........................................................................................... 64
3
Korisničko uputstvo ZF
Uvod
Cilj ovog dokumenta je da olakša rad korisnika Informacionog sistema Zaštitnog fonda Federacije BiH.
Ovo uputstvo u potpunosti obuhvata proces prijave do riješavanja štete.
Aplikaciji se pristupa na linku : www.zffbih.ba
Iz sigurnosnih razloga, preporučeno je da se aplikaciji pristupa : https://www.zffbih.ba
nakon cega de se prikazati forma kao na sici ispod u slučaju da koristite Internet explorer:
na kojoj odaberete opciju Continue to this website (not recommended) , da bi prihvatili sigurnosni
certifikat.
Na aplikaciju se prijavljuje sa korisničkim imenom i lozinkom koja je dodjeljena svakom korisniku.
Nakon prve prijave korisnici su dužni promjeniti svoju lozinku i na dalje je čuvati u strogoj tajnosti.
4
Korisničko uputstvo ZF
Administratorski modul
U Informacionom sistemu Zaštitini fond postoje dvije uloge administratora, lokalni i globalni
administrator.
Globalni administrator može da manipuliše korisnicima svih osiguravajudih društava, dok lokalni
administrator manipuliše samo korisnicima koji pripadaju njegovom osiguravajudem društvu.
Administrator ima mogudosti:






Upravljanje korisnicima
dodavanje korisnika
izmjena korisnika
resetovanje lozinke
aktivacija korisnika
pretraga šteta za izmjenu sistemskog vremena prijave štete
U nastavku su prikazane forme koje sadrži administratorski modul ovog informacionog sistema.
Prijava novog korisnika sistema
Na prikazanoj formi popuniti polja sa odgovarajudim podacima i odabrati opciju Kreiraj korisnika,
nakon čega de vas aplikacija obavjestiti o uspješnosti unosa novog korisnika.
5
Korisničko uputstvo ZF
Pretraga korisnika
Kao što kaže i sama poruka na formi, ako želite da se izlistaju svi korisnici, ostavite sva polja prazna i
odaberite opciju Pretraži, a da bi aplikacija izlistala specifične rezultate, potrebno je upisati bar jedan
od ponuđenih kriterija pretrage.
Rezultati pretrage korisnika de se prikazati kao na slici ispod:
Da bi se deaktivirao neki korisnik, odaberite opciju Deaktiviraj, a da bi se izmjenili podaci za korisnika,
potrebno je kliknuti na link Izmijeni i prikazat de se forma:
6
Korisničko uputstvo ZF
U ponuđenim poljima je mogude izmjeniti potrebne podatke za odabranog korisnika.
Aktivacija korisnika
Forma Aktivacija korisnika služi za aktivaciju korisnika koji su pogriješili lozinku 5 ili više puta,
uzastopno.
U prikazanom padajudem izborniku de se pojaviti svi neaktivni korisnici, ili neaktivni korisnici samo
jednog osiguravajudeg društva, ako je na aplikaciju prijavljen korisnik sa ulogom lokalnog
administratora. Potrebno je odabrati željenog neaktivnog korisnika i odabrati opciju Aktiviraj
korisnika. Da bi se vratili na prethodnu formu, odaberite opciju Odustani.
Reset lozinke
U slučaju da neko od korisnika zaboravi svoje pristupne podatke, ova forma omogudava reset lozinke
za karakterističnog korisnika. Kao i pri aktivaciji korisnika, odaberete jednog od korisnika iz padajudeg
izbornika i odaberete opciju resetuj lozinku.
7
Korisničko uputstvo ZF
Nova lozinka de se prikazati na formi, kao na slici ispod:
Izmjena lozinke
Na administratorskom modulu se nalazi i forma Izmjena lozinke, preko koje logovani korisnik može
da izmjeni trenutnu lozinku u slučaju ispravno popunjenih polja na prikazanoj formi:
Pretraga šteta za izmjenu sistemskog vremena
Forma vrši pretragu šteta kojima je potrebna izmjena sistemska izmjena vremena unosa štete.
Nakon izvršene pretrage, pojavit de se lista rezultata koja zadovoljava uslove pretrage kao na slici
ispod.
8
Korisničko uputstvo ZF
Odabirom opcije Izmjena vremena unosa aplikacija ce vas prebaciti na formu na kojoj su prikazani
osnovni podaci o odabranoj šteti i mogudnost unosa novog vremena unosa štete u polje "Vrijeme
prijave", kao na slici.
Klikom na opciju Izmijeni, u bazu de se upisati novouneseno vrijeme prijave štete u zasebnu kolonu, a
prvobitno vrijeme unosa štete se arhivira.
9
Korisničko uputstvo ZF
Modul za Referenta i Pravnu službu
Korisnici sa ulogom referenta ili pravne službe imaju mogudnost:










Prijava štete
Pregled šteta
Pretraga šteta
Prihvatanja elektronskih šteta
Izmjene podataka štete
Izmjene podataka tužbe
Izmjena podataka regresa
o Izvještaji:
 štete sa neposlanim regresnim opomenama
 pregled napladenih regresa za period
Dodavanje i dodjeljivanje dokumenata predmetima
Izmjena informacija o zasjedanjima komisije
Ubacivanje elektronskih dokumenata, osnovnih podataka o predmetu i upisivanje
broja protokola
Unos novog kontakta
Korisnik sistema koji ima ulogu referenta ima mogudnost unosa novog kontakta, koji može kasnije da
bude izabran kroz postojede forme kao jedno od lica koji su na neki način povezani sa štetom.
Forma za unos kontakta izgleda kao na slici:
10
Korisničko uputstvo ZF
Da bi se dodao novi kontakt, potrebno je na formi ispuniti obavezna polja - matični broj i naziv
kontakta. Ostala polja na formi su opcionalna. U slučaju da referent nema informaciju o ispravnom
matičnom broju, odabere se opcija "Generisi MB", kojom se u polje upiše MB u formatu
99xxxxxxxxxxK gdje je xxxxxxxxxx redni broj lica kojem MB nije dostupan, a K kontrolna cifra po
modulo 11 algoritmu provjere matičnog broja.
Odabirom opcije "Dodaj/Snimi", uspješno ste unijeli novog kontakta.
11
Korisničko uputstvo ZF
Pretraga kontakta
Korisnik sistema koji ima ulogu referenta ima mogudnost pretrage kontakata unosedi ime u polje
„Kontakt“ i klikom na button „Pretraga“. Ukoliko postoji kontakt sa imenom koje ste unijeli ispod de
se izlistati kontakti sa tim imenom, kao na narednoj slici:
Pored kontakata se nalazi button „Izmjeni“ koji dozvoljava izmjenu podataka datog korisnika.
Ukoliko ne postoji kontakt sa imenom koje ste unijeli, dobit dete poruku „Za unesene kriterije ne
postoje rezultati pretrage!“.
Izmjena kontakata
Izmjena kontakta se može izvršiti nakon pretrage. Nakon klika na button „Izmjeni“ pojavit de se
forma kao na slici:
12
Korisničko uputstvo ZF
Samo prazna polja dozvoljavaju izmjenu, a ved popunjena polja de ostati kakva ved jesu. Nakon što
popunite jedno polje i kliknete na button „Izmjena“, to polje nede više biti editabilno.
Izbor kontakta
Opcija izbor kontakta se koristi na više različitih formi u aplikaciji, kada je potrebno vezati neki
događaj za određenog kontakta.
Izbor kontakta se vrši na pop-up formi, koja je prikazana na slici ispod:
U prazno polje se upiše naziv kontakta, i odaberete opciju "Traži".
13
Korisničko uputstvo ZF
U slučaju da postoji kontakt sa navedenim nazivom, podaci o kontaktu de se prikazati na pop-up
formi kao na narednoj slici:
Ako se u listi rezultata pojavio traženi kontakt, izbor se vrši opcijom "Izaberi".
U slučaju da traženi kontakt ne postoji u listi rezultata, što znači da nikada nije ni unesen u sistem, na
prethodnoj formi odaberite opciju "Dodaj novi", i sistem de vam ponuditi formu unosa novog
kontakta, ovaj put u pop-up prozoru.
14
Korisničko uputstvo ZF
Nakon popunjenih podataka u odgovarajuda polja, odaberite opciju "Dodaj", kojom se se automatski
izabere novouneseni kontakt i doda se u listu ved postojedih kontakta.
Prijava štete
Formi pristupaju korisnici sa ulogom Referenta i Osiguranja, te služi za otvaranje predmeta
nove štete.
Izgled forme je prikazan na slici:
Forma omogudava unošenje novih šteta / događaja, dopunu postojede štete, reaktivaciju
štete, te pretragu postojedih šteta.
Kod pretrage štete obavezni podaci su Vrsta oštedenog objekta i Vrsta osiguranja. Klikom na
dugme “Traži” pretražuje se baza po unesenim podacima za postojede štete.
Za preveliki broj rezultata, forma ispisuje poruku ali prikaže rezultate prvih 20 šteta sa
zadanim parametrima pretrage.
15
Korisničko uputstvo ZF
Unos nove štete je mogud tek nakon što se izvrši pretraga postojedih, tj. Klikom na dugme
Traži, dobijamo rezultate pretrage a time i mogudnost unosa nove štete ukoliko tražena ved
ne postoji.
Pored dugmeta Odustani sada se pojavljuje i dugme Nova šteta, odakle unosimo u bazu
novu štetu nakon što popunimo osnovne podatke. Forma upozorava koja polja je potrebno
unijeti pri unosu nove štete.
Na rezultatima pretrage vidljivi su podaci koji su i na formi unosa, te se sa rezultata može
izvršiti dopuna i reaktivacija postojede štete. Dugme nova šteta – događaj, omogudava
odlazak na formu “Pregled štete” kada korisnik odluči da uradi bilo koju akciju na štetu osim
odustajanja.
16
Korisničko uputstvo ZF
Dugme Dopuna također vodi na formu „Pregled štete“.
17
Korisničko uputstvo ZF
Reaktivacija je moguda samo ukoliko je šteta prihvadena, u protivnom forma javlja slijededu
poruku
Unos/Izmjena osnovnih podataka štete
Nakon što se prijavila nova šteta, sa forme pregleda detalja štete se izborom opcije Izmjeni se otvara
forma za izmjenu osnovnih podataka štete, kao na slici:
18
Korisničko uputstvo ZF
Korisniku sa ulogom referenta je omogudena izmjena osnovnih podataka sve dok šteta nije riješena.
U slučaju da je korisnik sa ulogom osiguranje prijavio štetu, šteta se automatski ne prihvata kao kada
štetu prijavi korisnik sa ulogom referenta, i podaci o osnovu štete se mogu mijenjati dok šteta ne
bude prihvadena od strane referenta.
Korisnici sa ulogom osiguranja mogu mijenjati osnovne podatke štete koju su prijavili dok šteta ne
bude prihvadena.
Podaci u zatvorenim panelima se mjenjaju, odnosno unose po prvi put ili upisom u odgovarajuda
polja, ili preko ponuđenih formi, kao što je pretraga i izbor kontakta.
Uneseni podaci se validiraju na odgovarajudi način i prilikom greške sistem de vas obavijestiti o
neispravnosti unesenih podataka.
19
Korisničko uputstvo ZF
Status štete
Na izmjeni osnovnih podataka se nalazi panel status štete, na kojem se može vršiti izbor jednog ili
više statusa štete. Nakon uspješno spašenih izmjena na pregledu štete de se ispisati svi odabrani
statusi za tu štetu. Panel izgleda kao na slici:
Podaci o predmetu štete
Panel podaci o predmetu štete se popunjava navedenim podacima o vozilu oštedenika ili štetnika,
prikazanim na slici:
Podaci o mjestu nezgode
Panel za unos/izmjenu podataka o mjestu nezgode izgleda kao na slici ispod, i popunjava se
odgovarajudim podacima koji se validiraju:
20
Korisničko uputstvo ZF
Panel Ostali podaci
Panel Ostali podaci izgleda kao na slici ispod, i popunjava se odgovarajudim podacima koji se
validiraju:
21
Korisničko uputstvo ZF
Visina štete
U panelu na slici ispod se unosi rezervisani i dogovoreni iznos vezan za određenu štetu:
Pregled štete
Pravo pristupa ovoj formi imaju korisnici iz grupe Referent , Advokat (ukoliko je šteta data
prijavljenom advokatu na tuženje) i Osiguranje (ukoliko šteta pripada osiguranju). Na formu
se dolazi sa forme Pretrage šteta i linka Detalji, zatim sa forme Prijava štete, pri kreiranju
nove štete. Za modul Referenta štete su automatski pri kreiranju prihvadene, što nije slučaj
za modul Osiguravajudeg društva.
Na samom početku forme se ispisuju podaci da li je šteta riješena ili nije, broj štete, te stadij
štete. Status se pojavljuje nakon što se isti unese za zadanu štetu.Za osiguravajude društvo se
ne javlja stadij štete, bududi da se šteta ne prihvata. U vrhu forme su i tri dugmeta, dugme
Označi štetu riješenom, Štampanje obrazaca koje se otvara u drugom tabu i dugme Pregled
stavke knjige šteta, koje Osiguravajude društvo također ne vidi.
Na prvom učitavanju svi podaci su "skupljeni" osim grupa Podaci o oštedeniku i Podaci o
predmetima štete
22
Korisničko uputstvo ZF
Ova forma mora prikazati sve informacije vezane za štetu. Na slici je dat izgled forme
sa svim panelima, „skupljenim“.
23
Korisničko uputstvo ZF
U slučaju kada je šteta riješena, nad istom se ne mogu vršiti nikakve izmjene te se ne prikazuju linkovi
Izmjena.
Za neriješene štete sa linka Izmijeni se ide na novu formu na kojoj se mogu mijenjati pojedinačno
podaci za pojedinu štetu. Forma javlja poruku da je izmjena uspješno izvršena.
24
Korisničko uputstvo ZF
Link Sinhronizacija sa knjigom šteta služi za sinhronizaciju štete sa knjigom šteta, tj. da se u knjigu
šteta upisuju izmjene koje su izvršene nad štetom. Sam link se pojavljuje tek nakon unosa nekog
podatka na šteti, odnosno nakon bilo kakve izmjene u odnosu na prvotnu prijavu štete.
25
Korisničko uputstvo ZF
Panel Podaci o oštedeniku sadržava osnovne podatke o oštedenoj osobi.
Panel podaci o Predmetima štete daje prikaz u ovisnosti da li je oštedeno vozilo ili neki predmet. Za
slučaj oštedenog predmeta, imamo prikaz kao na slici
Ukoliko je riječ o oštedenom vozilu, panel Podaci o predmetima štete ima slijededi izgled
26
Korisničko uputstvo ZF
U podacima o učesnicima štete prikazuju se podpaneli: Vlasnik oštedenog vozila, Vozač oštedenog
vozila, Vlasnik vozila štetnika, Vozač vozila štetnika, sa osnovnim podacima.
27
Korisničko uputstvo ZF
Tamno plavom bojom je obojen panel, čiji su podaci uneseni za datu štete. Ukoliko podaci za štetu
nisu uneseni onda je taj panel svijetlo plave boje. Primjer je dat na slici, tako da za datu štetu nije
izvršen unos za: Pravni Osnov, Regres, Dokumenti, Rezervacije, Renta.
U panelu Stadij, upisuje se stadij štete kao i što sam naziv kaže. Data je mogudnost pregleda historije
stadija štete tj. skup svih promjena stadija sa datumom u tabelarnom prikazu.
28
Korisničko uputstvo ZF
Događaji ispisuju sve događaje izvršene nad nekom štetom.
U panelu Tužbe je skup svih tužbi vezanih za štetu. Referent ima mogudnost dodavanja i
izmjene tužbe, dok korisnik s ulogom advokata ili osiguravajudega društva ima mogudnost
samo izmjene.
Panel za Pravni osnov ima slijededi izgled
Paneli za Regres i Isplate
29
Korisničko uputstvo ZF
Panel Dokumenti mora da omogudi unos ili izmjenu dokumenata, te brisanje ved unesenog
dokumenta. Ista forma se koristi za sve dokumente u sistemu
Panel za rezervacije
Panel za rente
Datumi obrade i isplate štete, daju prikaz materijalnih i nematerijalnih iznosa obrade i isplate neke
štete. Za jednu štetu je mogude unijeti više datuma obrade isplate, jer se ove radnje mogu naknadno
vršiti, tj. obrađivati i ispladivati u dijelovima
30
Korisničko uputstvo ZF
Štampanje obrazaca
Forma služi za štampanje obrazaca. Korisnik mora imati mogudnost izmjene odštampanih
dokumenata. Na formu se dolazi sa forme za pregled štete i izgleda kao na slici ispod:
Iz padajudeg izbornika se izabere jedan od postojedih obrazaca, i sistem de prikazati text-editor
popunjen sa odgovarajudim podacima:
31
Korisničko uputstvo ZF
Nakon što korisnik dopuni obrazac, klikom na opciju "Snimi i štampaj" otvorit de se PDF dokumenta
koji se šalje na štampanje.
Pretraga šteta
Navedenoj formi de pristupati korisnici s ulogom Osiguranja, Referenata i Advokata.
Referenti i Advokati mogu skratiti pretragu na pojedino osiguranje. Osiguranja mogu pretraživati
samo svoje štete. Advokati mogu pretraživati samo štete koje su njima dodijeljene.
32
Korisničko uputstvo ZF
Da bi se uspješno izvršila pretraga potrebno je unijeti najmanje jedan od kriterija pretrage.Kao što je
vidljivo iz poruke sa slike.
Unos više kriterija pretrage, poboljšava uslove pretrage!
Rezultati pretrage prikazuju najvise deset šteta na jednoj stranici. Za svaku od pronađenih šteta dati
su osnovni podaci koji se mogu vidjeti otvaranjem panela:
33
Korisničko uputstvo ZF
Sa ove forme imamo link Detalji, koji otvaraju formu za Pregled štete, te link Izmjena, gdje se
mijenjaju osnovni podaci štete. Izmjena se može vršiti ukoliko šteta nije riješena, te se i sam link
Izmjena na ovoj formi pojavljuje ukoliko šteta nije riješena.
Prihvatanje prijedloga štete
Ova forma omogudava Referentima da prihvate prijedloge šteta koji su pristigli u sistem od strane
Osiguranja. Najprije se vrši pretraga prijedloga šteta. Obavezan je izbor polja Društvo, a ostali
kririteriji poboljšavaju uslove pretrage.
Nakon izvršene pretrage, pojavit de se lista rezultata, kao na slici u ovisnosti od zadanih uslova
pretrage. Npr. za Društvo TestnoOD, i zadani vremenski period, imamo rezultate kao na slici:
34
Korisničko uputstvo ZF
Štete koje su prihvadene imaju generisani broj štete, te za takve štete se u rezultatima ne pojavljuje
link Prihvati.
Dodavanje događaja
Dodavanje, odnosno izmjena događaja za neku štetu se vrši sa forme pregleda detalja štete.
Forma za izmjenu događaja izgleda kao na slici:
Opcija regres de biti označena ako je za odabranu štetu regres ved unesen. Ispravno popunjenim
poljima na formi i odabirom opcije "Unos", izvršit de se izmjena postojedeg, odnosno dodavanje
novog događaja za odabranu štetu.
Izmjena stadija štete
Formi se pristupa preko forme pregleda detalja štete,a ova forma omogudava izmjenu stadija štete.
Da bi ste izmjenili stadij štete, iz padajudeg izbornika potrebno je odabrati odgovarajudi stadij i datum
izmjene stadija, koji se automatski popunjava današnjim i odabrati opciju "Snimi".
Polje napomena je opcionalno, i ne mora biti popunjeno.
35
Korisničko uputstvo ZF
Izmjena isplata
Izmjena isplata se vrši nakon unosa nove stavke , nakon čega se u bazu upisuje novi događaj, a
korisnici sistema sa ulogom finansije de biti u mogudnosti na dashboardu vidjeti notifikaciju o novom
događaju.
Forma se popuni odgovarajudim podacima ,a u panelu ostale stavke de se pojavljivati unesene stavke
koje se mogu brisati ili označiti kao ispladene.
Zavisno od vrste iznosa, struktura isplata de se ažurirati unosom nove stavke.
Unos/izmjena rente
Na formu se dolazi sa forme za pregled/izmjenu štete. Pristupati joj mogu korisnici iz grupe Referent
i Finansije. Forma izgleda kao na slici, a obavezan je unos polja: Početni datum, Iznos rente, Period
pladanja, Pladanje svakih i Vrsta iznosa:
36
Korisničko uputstvo ZF
Forma mora obavijestiti korisnika da li se radi o unosu ili izmjeni podataka. Klikom na dugme
„Spasi“ vrši se unos/izmjena podataka, te vrada na formu za Pregled štete.
Datumi obrade i isplate štete
Formi se pristupa sa Pregleda štete iz panela Datumi obrade štete i Datumi isplate šteta preko linka
Unos.
Klikom na dugme Unos datuma obrade, ili Unos datuma isplate otvara se pop up, u koji unosimo
datume i iznose za štetu.
Pop up za Unos/Izmjenu datuma obrade je prikazan na slici. Šteta može imati svoj materijalni i
nematerijalni iznos, te se ti iznosi mogu obrađivati neovisno jedan od drugoga.
37
Korisničko uputstvo ZF
Pop up za Unos/Izmjenu datuma isplate, izgleda kao na slici
Kada unesemo datume zatvara se pop up, te smo ponovno na formi. Sada forma ima slijededi izgled
Svaki unos datuma se može izmjeniti i izbrisati. Izmjena se vrši u istom pop up kakav je i kod unosa.
Za brisanje se otvara pop up potvrde radnje i izgled je slijededi
38
Korisničko uputstvo ZF
Unos zasjedanja komisije
Forma na slici ispod omogudava unos osnovnih podataka o zasjedanju komisije i pristupati joj mogu
korisnici iz grupe Referent:
Nakon što uspješno popunite prikazana polja, od kojiih su obavezni izbor članova komisije, datum
zasjedanja i imenovanja komisije i vrsta komisije, kliknite na opciju "Izbor štete", i sistem de vas
preusmjeriti na formu pretraga i izbor šteta, opisanu u nastavku.
Pretraga i izbor šteta na unosu zasjedanja komisije
Forma za pretragu i izbor šteta ima mogudnost pretrage šteta po odgovarajudim kriterijima. Ako se
ne vrši pretraživanje šteta prema kriterijima, u rezultatima pretrage de se pojaviti 100 zadnjih
prijavljenih šteta. Nakon izvršene pretrage na podformi rezultati pretrage šteta za komisiju se nalazi
mogudnost izbora jedne ili više šteta iz rezultata pretrage. Izbor se vrši tako što se obilježi checkbox
šteta u rezultatima pretrage kao na slici, i kliknete na opciju "Izaberi štete". Odabrane štete de se
pojaviti na podformi Izabrane štete.
39
Korisničko uputstvo ZF
U slučaju da korisnik greškom odabere neku stavku, na podformi Izabrane se prikazuje link "Izbaci"
pored svake izabrane stavke. Klikom na tu opciju, uklanja se izabrana šteta.
Odabirom opcije "Nastavi sa unosom", sistem otvara formu opisanu u nastavku.
Ažuriranje stavki komisije
U slučaju da na formi izbor šteta niste odabrali niti jednu štetu, sistem de vam prikazati praznu formu
sa porukom da niste odabrali stavku za komisiju, i mogudnost povratka na prethodnu stranicu klikom
na link.
40
Korisničko uputstvo ZF
Nakon što na prethodnoj formi odaberete stavke za komisiju, forma za ažuriranje stavki komisije de
izgledati kao na narednoj slici:
Na ovoj formi sistem omogudava promjenu stadija štete, te unos napomene i iznosa za tu štetu.
Iznos štete kod ažuriranja stavki komisije treba biti jednak dogovorenom iznosu štete kada se šteta
tek doda komisiji.
Promjene nad stavkama de se sačuvati klikom na opciju "Spasi".
Pretraga zasjedanja komisije
Na formi Pretraga zasjedanja komisije vrši se pretraga ranije unesenih zasjedanja komisije. Obavezna
polja na formi su početni i krajnji datum unosa zasjedanja, ostala polja su opcionalna. Nakon izvršene
pretrage, na formi se pojavljuju rezultati pretrage kao na slici ispod:
41
Korisničko uputstvo ZF
U podformi Stavke se ispisuju stavke prikazane komisije. Klikom na link Štampaj, sistem otvara
zapisnik o zasjedanju komisije u PDF formatum popunjen odgovarajudim podacima .
Unos nepovezanog dokumenta
Forma omogudava unos i izmjenu dokumenata koji nisu vezani za predmet štete. Kako se ista
forma koristi i za unos i za izmjenu dokumenata, na vrhu forme se prikazuju informacije da li
se radi unos novog dokumenta ili izmjena postojedeg.
Obavezna polja na formi su Naslov i Vrsta dokumenta.
42
Korisničko uputstvo ZF
Klikom na opciju "Sačuvaj" unosi se novi dokument ili se spašavaju izmjene nad ved
postojedim, a klikom na opciju "Odustani" gube se sve napravljene izmjene.
Izbor dokumenta
Forma omogudava izbor dokumenata za predmet i pristupati joj mogu korisnici iz grupe
Referent. Na formu se dolazi sa pregleda štete iz panela Dokumenti.
Omogudena je pretraga dokumenata i u rezultatima pretrage korisniku je omoguden izbor
dokumenta i pravljenje elektronske kopije za određeni predmet.
43
Korisničko uputstvo ZF
Klikom na „Izaberi“ pravi se kopija izabranog dokumenta koja se dodjeljuje predmetu sa čije
je forme korisnik došao na formu za izbor dokumenata.
Dugme „Povratak na prethodnu formu“, omogudava korisniku povratak na formu sa koje je
došao.
Pretraga i pregled dokumenata
Forma omogudava pretragu dokumenata i pristupati joj mogu korisnici iz grupe Referent.
Klikom na opciju "Traži" vrši se pretraga dokumenata prema unesenim kriterijima, kao na
slici ispod.
Sa rezultata je mogude vršiti brisanje i izmjenu dokumenta, odabirom jedne od opcija
"Izmjeni" ili "Izbriši" . Klikom na naslov dokumenta, sistem de ponuditi preuzimanje
odabranog dokumenta.
44
Korisničko uputstvo ZF
Izmjena rezervacije
Sa forme Pregled štete iz panela Rezervacije, preko linka Unos rezervacije možemo pristupiti
navedenoj formi. Forma služi za izmjenu podataka o rezervisanom iznosu za štetu.Mogud je unos svih
podataka o rezervisanom iznosu za štetu, te prikaz historije promjena rezervacija.
45
Korisničko uputstvo ZF
Ukoliko želimo unijeti više rezervacija klikom na dugme Isprazni polja se poništava prethodni unos, te
je forma spremna za novi unos rezervacije. Klikom na dugme Dodaj se vrši unos rezervacije u bazu za
datu štetu.Obavezan je unos svih podataka sa forme.
Dugme Povratak na pregled štete nas vrada na prethodnu formu s koje smo i došli na opisanu formu.
Historiju unosa je mogude obrisati jednostavnim klikom na link Obriši, nakon čega se otvara pop up
prozor za potvrdu radnje.
Izmjena pravnog osnova
Sa forme Pregled štete iz panela Pravni osnov, preko linka Izmjena možemo pristupiti navedenoj
formi. Forma služi za izmjenu podataka o pravnom osnovu štete
46
Korisničko uputstvo ZF
Obavezan je unos svih polja sa forme, izuzev polja Procenat osnovanosti.
Dugme Očisti polja formu pripremi za unos novog pravnog osnova, dok klikom na dugme Pregled
Štete dolazimo na istoimenu stranicu.
Izmjena regresa
Sa forme Pregled štete iz panela Regres, preko linka Unos možemo dodi do forme za izmjenu regresa.
Ovdje možemo vršiti promjenu podataka o regresu za određenu ispladenu štetu.
Forma mora automatski popuniti polje “Kontakt kojem se šalje obavijest” sa podacima o štetniku
navedenom u šteti. Popunjavanjem podataka, te klikom na dugme Spasi izmjene, forma vrši
spašavanje unesenih podataka, o čemu nas i obavještava porukom.
47
Korisničko uputstvo ZF
Mogude je pokretanje tužbe odlaskom na formu za unos tužbe preko dugmeta Podnesi tužbu.
Dugme Detalji štete nas vode na formu Pregled štete.
Izmjena osnovnih podataka tužbe
Forma za izmjenu osnovnih podataka tužbe vrši ažuriranje unesenih tužbi, i obavezna polja su vrsta i
predmet spora, čije vrijednosti se biraju iz padajudih menija.
U slučaju da ne odaberete neku od vrijednosti za polje Advokat, sistem de automatski odabrati
vrijednost - zaštitni fond -. Klikom na opciju"Spasi", sistem de vas obavijestiti o uspješnosti akcije i
prebaciti na detalje pregleda štete za koju je izmjenjena tužba vezana.
Forma izgleda kao na slici ispod:
Pregled tužbe
Na formi za pregled tužbe se nalaze osnovni podaci tužbe, sud koji je nadležan za tu tužbu, učesnici
tužbe, događaji vezani za tu tužbu i dokumenti vezani za tu tužbu.
48
Korisničko uputstvo ZF
Sa ove forme je mogude ažurirati osnovne podatke tužbe klikom na opciju "Promjeni osnovne
podatke", i sistem prikazuje prethodno opisanu formu izmjene osnovnih podataka tužbe.
Klikom na opciju "Štampaj Nagodbu" se otvara novi pdf dokument na kojem je prikazana nagodba
vezana za tu tužbu.
Na formi pregleda tužbe je mogude i dodavati učesnike u tužbi. Učesnici se dodaju tako što se prije
svega odabere jedna od ponuđenih tipova učesnika iz padajudeg menija , i klikom na opciju "Dodaj
učesnika" se otvara forma pretrage korisnika. U slučaju pogrešnog odabranog učesnika, klikom na
opciju "Izbriši" uklonit dete odabrani kontakt iz učesnika u tužbi.
Forma za pregled tužbe izgleda kao na slici:
49
Korisničko uputstvo ZF
Podforma Događaji se ažurira automatski pri izmjenama nad tužbom, a po potrebi se može i ručno
izmjeniti klikom na opciju "Izmjena", kojim se otvara forma izmjena događaja. u Panelu Događaji je
vidljiv samo zadnji dodani događaj, a u panelu historijat se nalaze svi ranije arhivirani događaji vezani
za tu tužbu:
U panelu Dokumenti možete dodavati nove dokumente klikom na opciju "Unos dokumenata", ili
izabrati ved postojedi dokument klikom na ociju "Izbor dokumenata". klikom na linkove "Izmjena" ili
"Izbriši" vrši se manipulacija nad ved dodanim dokumentom.
Sistem nudi i mogudnost preuzimanja unesenog dokumenta klikom na naziv datoteke.
Rezervisani iznosi
Ova forma sluzi za prikaz rezervisanih iznosa po osiguranjima, a izgleda kao na primjeri u nastavku:
50
Korisničko uputstvo ZF
Knjige šteta i glavni spiskovi šteta
Na slikama u nastavku su prikazane forme za zaključivanje knjige šteta i glavnih spiskova šteta, na
kojim odaberete godinu za koju je potrebno izvršiti zaključivanje i ako su ispunjeni svi uslovi klikom
na dugme zaključi sistem de izvršiti zaključivanje knjige ili spiska šteta za odabranu godinu, ili vas
obavijestiti ako nisu ispunjeni uslovi:
51
Korisničko uputstvo ZF
Modul za Osiguranja
Korisnici iz grupe osiguranje imaju mogudnost vršiti slijedede funkcije vezane za njihovo osiguravajude
društvo:








Prijedlog štete
Pregled štete
Izmjena podataka štete
Dodavanje kontakata
Import šteta
Revizija importa šteta
Izmjene privremenog unosa šteta
Dodavanje dokumenata
U nastavku slijedi opis formi koje nisu prethodno opisane u modulu za referenta.
Import šteta
Import šteta za osiguravajude društvo se vrši pretraživanjem dokumenta odgovarajudeg formata na
formi ispod:
Nakon odabira opcije "Pošalji datoteku", sistem vam ispiše poruku o uspješnosti importa.
U slučaju da dokument koji ste importovali sadrži grešku, sistem automatski nakon isteka perioda
poruke otvara formu za prikaz nepravilnih šteta, tj reviziju importa.
Revizija importa
Na formi za reviziju importa de se pojaviti sve importovane štete koji imaju bar jedan neispravan
podatak, koji je naveden u polju "Polja sa greškom", kao na slici:
52
Korisničko uputstvo ZF
Forma nudi mogudnost brisanja samo jedne nepravilne štete, ili u slučaju više importovanih
nepravilnih šteta omogudava se brisanje svih nepravilnih šteta opcijom"Izbriši sve redove".
U slučaju odabira opcije "Izmjeni", sistem de prikazati formu za ručnu izmjenu privremenog unosa
importa šteta.
Ručna izmjena privremenog unosa importa šteta
Na ovoj formi su obilježena crvenim okvirom sva polja importa štete koja sadrže grešku, uz
odgovarajudu poruku, kao u primjeru na slici ispod.
Nakon što se isprave nepravilni podaci, klikom na opciju"Spasi izmjene" de se izvršiti izmjena
nepravilnih podataka, i import šteta de biti kompletiran.
U slučaju da postoje neriješene stavke importa, korisnik nede biti u mogudnosti importovati naredni
dokument.
53
Korisničko uputstvo ZF


54
Korisničko uputstvo ZF
Unos više dokumenata
Korisnik sa ulogom osiguranja ima mogudnost unosa više dokumenata odjednom, tačnije 10.
Forma izgleda kao na slici ispod, a prisrupa se sa detalja pregleda štete:
55
Korisničko uputstvo ZF
Modul za Finansije
Korisnicima sa ulogom finansija je omogudeno:





Unos finansijskih podataka
Izdavanje internog naloga
Popunjavanje virmana
Evidentiranje uplata regresa i isplata šteta sa izvoda
Pradenje renti
Pretraga šteta za finansije
Pretraga šteta za finansije se moze vršiti po kriterijima prikazanim na slici ispod.
U panelu rezultata pretrage su prikazani osnovni podaci oštedenika, stavke isplate i unesene rente :
Linkovi Pregled isplata, Generiši uplatnice i Unos nove rente su vidljivi samo ukoliko je šteta
prihvadena i nije riješena.
56
Korisničko uputstvo ZF
U slučaju odabira opcije pregleda isplata i unosa/izmjene rente, sistem de otvoriti prethodno opisane
forme "Izmjena isplata" i "Unos/Izmjena rente".
Korisnici sa ulogom finansije mogu da vrše pregled, unos i izmjenu stavki rente sa ove forme
odabirom opcije "Pregled stavki", nakon čega sistem otvara formu pregleda stavki rente.
Pregled stavki rente
Na formi pregleda stavki rente mogude je dodati novu stavku za odabranu štetu rente, izmjeniti ili
obrisati postojedu.
Odabitom opcije "dodaj stavku rente" otvara se pop-up prozor kao na slici:
Ista forma se koristi i za izmjenu stakvi rente. Formu možete popuniti automatski podacima koje
sistem generiše podacima iz rente ili zadnje unesene stavke rente, a izbor kontakta se vrši kroz ranije
opisanu formu pretrage/izbora kontakta. Nakon odabira opcije "Sačuvaj", uspješno ste dodali novu
stavku rente.
57
Korisničko uputstvo ZF
Odabirom opcije "Briši", uklonit de se postojeda stavka rente.
Generisanje uplatnica
Formi za generisanje uplatnica se pristupa sa forme pregleda štete za finansije, a izgleda kao na slici:
58
Korisničko uputstvo ZF
Podaci koji se ne generišu sa podataka o šteti se ručno popunjavaju,a polja nisu obavezna. Odabirom
opcije "Štampaj", štampat de se samo jedna uplatnica, a odabirom opcije "Štampaj sve uplatnice"
sistem de poslati na štampanje sve uplatnice koje se nalaze na ovoj formi.
Nakon odabira jedne od opcije za štampanje, prikazat de se PDF dokument koji se šalje na štampanje
na odgovarajudi printer.
Klikom na link "Generiši prazne uplatnice", ispod postojedih uplatnica se otvara panel sa formom
uplatnice koja nije ispunjena nikakvim podacima. Odabirom opcije "Obriši", uklonit de se prikazana
uplatnica.
Unos/izmjena uplata/isplata
Ovoj formi mogu da pristupaju samo korisnici iz grupe Finansije. Na formu se dolazi direktno
iz menija, a služi za unos uplata ili isplata.
Zavisnosti od vrste transakcije koja se unosi, označi se jedna od opcija "Uplata" ili "Isplata", i u
zavisnosti od toga se popunjavaju ostali odgovarajudi podaci.
U slučaju da se vrši uplata, izbor štete se vrši preko pop-up forme koja izgleda kao na slici ispod:
59
Korisničko uputstvo ZF
U polja za pretragu se unose odgovarajudi podaci, i nakon prikazanih rezultata odabirom na
opciju"Izaberi" se odabere odgovarajuda šteta. U slučaju da je za odabranu štetu unesen kontakt
kojem treba da se izvrši uplata/isplata, na formi za unos/izmjenu uplate/isplate se podaci automatski
popunjavaju, kao na primjeru:
60
Korisničko uputstvo ZF
Preostala prazna polja se ručno popunjavaju, i klikom na link "Spasi", sistem de vas obavijestiti o
uspješnosti unosa transakcije i prebaciti na početnu formu.
Pretraga uplata/isplata
Forma za pretragu uplata ili isplata vrši pretragu prethodno unesenih transakcija.
Izgleda kao na slici ispod, a obavezna polja za pretragu su početni i krajnji datum:
Klikom na link "Izmjena", sistem de vam omoguditi izmjenu odabrane transakcije na formi
unos/izmjena uplate/isplate, ranije opisanoj.
Odabirom opcije "Obriši", izbrisat de se odabrana transakcija.
Modul za advokate
Korisnici sistema sa ulogom advokata imju slijedede mogudosti:


Pregledanje podataka šteta koje su njemu dodijeljene
Izmjena podataka o tužbama u šteti
Na početnoj stranici su prikazani rokovi za tužbe koje su dodjeljene prijavljenom korisniku, posljednji
događaji vezani za tužbe i štete njemu dodjeljene, te linkovi za pregled šteta i tužbi.
61
Korisničko uputstvo ZF
Korisnici mogu i vršiti pretragu šteta, s tim da de se u rezultatima pretrage pojavljivati samo štete
koje sadrže tužbu koja je dodjeljena tom korisniku. Korisnik sa ulogom advokata ima prava na pregled
takve štete i na izmjenu podataka vezanih za tužbu koja mu je dodijeljena.
Modul za Referenta Plus
Korisnici sa ulogom referent plus imaju mogudnost vršiti izmjenu šifrarnika koji se koriste u sistemu.
Izmjena šifrarnika
Forma za izmjenu šifrarnika izgleda kao na slici ispod:
Kada se iz ponuđenog opadajudeg izbornika odabere jedan od grupa šifrarnika, sistem prikaže
podatke o istoj, kao na slici ispod. Mogude je mijenjati podgrupe šifrarnika, dok glavne grupe nisu
izmjenjive.
62
Korisničko uputstvo ZF
Nakon što se odabere grupa koja se želi izmjeniti, klikom na opciju "Spasi" sistem de spasiti izmjene
koje je korisnik napravio. U slučaju da korisnik odabere opciju "Nova", sistem de očistiti popunjena
polja na formi, i korisnik de modi unijeti novu podgrupu za odabranu grupu iz izbornika grupa.
Modul za menadžera
Korisnik sa ulogom menadžera ima mogudnost generisanja izvještaja iz modula izvještaja.
Formi se pristupa preko adrese www.zffbih.ba/Reports , i preporučujemo da se reporti generišu u
Internet Explorer pretraživaču.
Pregled loga akcija
Izvještaj daje pregled evidencije logova sa akcijama za Menadžera. Parametri za pretragu
loga su: tip akcije, osiguravajude društvo, korisničko ime, datum od i datum do, i u zavisnosti
od odabranih parametara rezultati pretrage de izgledati kao na slici:
63
Korisničko uputstvo ZF
Pregled naplaćenih regresa za period
Parametri izvještaja Pregled napladenih regresa za period su: početni datum i krajnji datum koji
se uzima u obzir, i ovisno od odabranih parametara rezultati pretrage izgledaju kao na slici:
64
Download

Informacioni sistem za korisnike Zaštitnog fonda Federacije BiH